Referat

 • 147. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 25. april 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Sag nr. 149 Udgår af dagsordenen og overføres til fornyet behandling i BUL.

  Sag nr. 165 Bilag 1 overføres til åben dagsorden.

 • 148. Årsregnskab 2017 samt overførsler til 2018 - godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_2017.pdfapplication/pdf icon maal_og_rammestyring_-_overfoersler_fra_2017_til_2018.pdfapplication/pdf icon oevrige_overfoersler_fra_2017_til_2018.pdfapplication/pdf icon oversigter_til_regnskabet_2017.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal godkende at årsregnskab 2017 sendes til revision samt godkende overførsler fra 2017 til 2018.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. kommunens årsregnskab for 2017 oversendes til revision
  2. de anbefalede over-/underskud på 8,810 mio. kr. vedrørende rammeaftaler og lønsumstyring overføres fra 2017 til 2018 (bilag)
  3. de anbefalede overførsler på øvrige områder på i alt 4,914 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018 (bilag)
  4. finansiere tillægsbevillingen til overførslerne på i alt 13,724 mio.kr. ved forbrug af kassebeholdningen

  Direktionen, 9. april 2018, pkt. 1:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 62:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger:

  Til indstillingspunkt 4: godkendelse af indstillingen indebærer at årets overskud lægges i kassen. 

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen skal inden den 1. maj 2018 afgive regnskab til revisionen. Den endelige politiske godkendelse af regnskabet skal ske senest ved udgangen af august, når revisionsberetningen foreligger.

   

  Hovedtallene for regnskab 2017 ser således ud:  

  Overblik Regnskab 2017
  (-=indtægter/+=udgifter)
  I 1.000 kr.

  Regn-
  skab
  2016

  Opr. budget 2017

  Korr. budget 2017

  Regn-
  skab
  2017

  Afvigelse Korr. budget /regnskab 2017

  Skattefinansieret område

  -1.299.351

  -1.313.590

  -1.317.914

  -1.319.846

  -1.932

  Overførselsudgifter

  310.247

  306.416

  312.900

  314.216

  1.316

  Serviceudgifter

  825.597

  858.386

  858.570

  850.471

  -8.099

  Serviceudgifter udenf. rammen

  69.854

  75.060

  74.324

  72.351

  -1.973

  Driftsudgifter i alt

  1.205.698

  1.239.862

  1.245.794

  1.237.038

  -8.756

  Renter m.v.

  2.509

  3.065

  1.479

  2.377

  898

  Resultat af ordinær drift

  -91.144

  -70.663

  -70.641

  -80.431

  -9.790

  Afdrag på lån

  18.670

  17.943

  18.196

  10.235

  -7.961

  Resultat strukturel balance

  -72.474

  -52.720

  -52.445

  -70.196

  -17.751

  Anlæg

  63.332

  52.211

  34.818

  33.588

  -1.230

  Korrektion for - Afdrag på lån

  -18.670

  -17.943

  -18.196

  -10.235

  7.961

  Resutat af skattefinans. omr.

  -27.812

  -18.452

  -35.823

  -46.843

  -11.020

  Brugerfinansieret område - drift

  486

  -934

  -819

  -823

  -4

  Resultat af brugerfinans. omr.

  486

  -934

  -819

  -823

  -4

   

   

   

   

   

   

  Resultat i alt

  -27.326

  -19.386

  -36.642

  -47.666

  -11.024

   

   

  Stevns Kommune kom ud af 2017 med et overskud på 47,7 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 19,4 mio. kr. Overskuddet i forhold til det korrigerede budget udgør 11 mio. kr.

  Målsætningen i den overordnede økonomiske politik, hvor et overskud på driften skal kunne rumme såvel afdrag på lån som anlægsudgifter, må siges at være opfyldt, idet overskuddet på strukturel balance udgør 70,2 mio. kr.  Nettoforbrug på anlæg udgør 33,6 mio. (Brutto 57,3 mio. kr.) Der er igen i år en stor overførsel på 48,4 mio. kr. af anlægsmidler til det kommende år (2018) og salget af Stevnsvej 3 (frigivet deponering på 19,4 mio. kr. i 2017) er hovedårsag til at nettoanlægsudgiften er blevet så meget mindre end bruttoudgiften.

  Resultat af driften er et overskud på 9,8 mio. kr. men der er en del udsving på de enkelte udvalg. Dette er nærmere beskrevet i årsberetningen under bemærkningsafsnittet. En del af afvigelsen kan tilskrives overførslen til 2018 af uforbrugte midler på i alt 13,7 mio. kr., men der er også områder, hvor der har været merudgifter og her kan nævnes udgifter til kontante ydelser, ældre og handicappede m.v.

  Områderne som tilbud til voksne med særlige behov og tilbud til børn og unge med særlige behov har samlet set haft mindreforbrug såvel i forhold til oprindeligt budget som i forhold til det korrigerede budget. Udgiftsprespuljen er derfor ikke i 2017 anvendt til de svære styrbare områder.

  For uddybende forklaringer til regnskabet henvises til årsberetningen, som er vedlagt sagen som bilag.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse § 45.

  Økonomi

  Overførslen på 13,724 mio. kr. vil blive givet som en tillægsbevilling i 2018 og finansieres via kassebeholdningen.

   

  Årsberetningen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 • 149. Fremtidig tildelingsmodel for 0 - 6 års området

  application/pdf icon omraade_haarlevs_foraeldrebestyrelse_og_med-udvalg_-_hoeringssvar_vedr._tildelingsmodel_0_-_6_aars_ormaadet.pdfapplication/pdf icon omraade_store_heddinges_med-udvalg_-_hoeringssvar_vedr._ny_tildelingsmodel_0_-_6_aarsomraadet.pdfapplication/pdf icon omraade_store_heddinges_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_vedr._ny_tildelingsmodel_0_-_6_aarsomraadet.pdfapplication/pdf icon omraade_nordstevns_med-udvalg_-_hoeringssvar_vedr._ny_tildelingsmodel_0_-_6_aarsomraadet.pdfapplication/pdf icon bupls_hoeringssvar_vedr._tildelingsmodel_0-6_aarsomraadet_2018.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_fremtidig_tildelingsmodel_for_0-_6_aars_omraadet_behandlet_paa_moedet_6._februar_2018_kl._1500_hotherskolen_i_boern_unge_og_laering_2018.docx.pdfapplication/pdf icon tildelingsmodel_paa_0-6_aars_omraadet.pdf

  Resume

  BUL vedtog på mødet den 6. februar 2018 at sende forslag til fremtidig tildelingsmodel på 0 - 6 års området til høring. Der er nu indkommet høringssvar fra forældrebestyrelser, MED-udvalg samt BUPL.

  Kommunalbestyrelsen skal på den baggrund tage stilling til den fremtidige tildelingsmodel.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til KB via BUL og ØU, at: 

  1. forslag til ny tildelingsmodel for 0 - 6 års området, hvor der bl.a. indføres en minimumsnormering for institutioner med få børn, godkendes
   1. I 2018 finansieres minimumsnormeringen af de tildelte midler til ekstra normering.
   2. I 2019 indarbejdes den forventede merudgift til minimumsnormering i budgettet via puljen til demografisk udgiftspres
  2. der foretages en budgetharmonisering af lønbudgetterne til områdeinstitutionerne over 3 år
  3. der arbejdes videre med forslag til indarbejdelse af ressourcer til to-sprogde børn i 0 - 6  års alderen, med henblik på at BUL senere kan træffe beslutning om hvorvidt dette skal inkluderes i modellen fra og med 2019.

  Børn, Unge og Læring, 10. april 2018, pkt. 48:

  Indstillingen anbefales.

   

  Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O) mener at minimumsnormering bør være på 35 enheder, for at sikre at der også i de små institutioner er mulighed for pædagogisk udviklende arbejde.  

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 66:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  BUL's indstilling anbefales.

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) tilslutter sig protokolleringen i BUL fra Jan Jespersen (Ø) og Janne Halvor Jensen (O).

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Sagen returneres til BUL til fornyet behandling.

  Sagsfremstilling

   

  BUL vedtog på mødet den 6. februar 2018 at sende forslag til fremtidig tildelingsmodel på 0 - 6 års området til høring.

   

  Forslaget til ny tildelingsmodel indeholder følgende større ændringer

   

  • Der fastsættes en minimumstildeling for institutioner, der i perioder har få børn. Dette startende for budgetår 2018 og finansieret i 2018 af de tildelte midler til ekstra normering. Fra 2019 indarbejdes en forventet merudgift via demografiberegningerne i budgettet. Gennemsnitsudgiften pr. enhed der tilføres institutionen udgør ca. 50.000 kr. årligt
  • Der foretages en budgetharmonisering af lønbudgettet til områdeinstitutionerne over 3 år.

   

  Høringsparterne er anmodet om at inkludere tema om særlig tildeling til to-sprogede børn i 0 - 6 års alderen i høringsmaterialet, men henblik på at BUL senere kan træffe beslutning om, hvorvidt dette skal indkluderes i tildelingsmodellen fra budget 2019.

   

  De indkomne høringssvar er positive indstillet til forslaget til fremtidig tildelingsmodel, herunder forslaget til harmonisering af budgetterne.

   

  Der er fra område Hårlev i høringssvaret fremsendt forslag om, at minimumsnormeringen bør være på 35 enheder (i 3-6 års alderen). I det forslag der er sendt til høring er minimimsnormeringen 25 enheder. Til dette bemærker Børn og Læring, at fastsættelse af minimumsnormeringen i sidste ende vil være et udtryk for minimumsserviceniveau. Børn og Læring vurderer, at 25 enheder som minimumsnormering er tilstrækkeligt til at have en pasningsordning. Samtidig vurderer Børn og Læring, at det er korrekt, at der på dette niveau vil være en begrænset mulighed for pædagogisk udviklende arbejde, da normeringen i væsentligt omfang vil skulle gå til at bemande alle åbningstimer.

   

  En forøgelse af minimumsnormering med 10 enheder vil årligt kunne betyde en merudgift på ca. 0,5 mio. kr.  

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget i 2018. Fra 2019 vil der være en merudgift til minimumsnormering, som beregnes i forbindelse med budgetlægningen i forhold til den forventede demografi.

 • 150. Naturpulje

  application/pdf icon groen_pulje_stier_og_udvikling_af_natur_med_ex.pdf

  Resume

  I budget 2018 er der afsat 500.000,- kr. til "Naturpulje". Forvaltningen ønsker, at PMF-udvalget tager en drøftelse om og beslutter, hvordan disse midler skal anvendes og hvilke kriterier, der skal opfyldes for at få tildelt midler fra puljen.

  Teknik & Miljø har lavet et udkast til forslag som PMF-udvalget kan tage udgangspunkt i. (Vedlagt som bilag)

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. anlægget "Grøn pulje til stier, udvikling af natur" ændrer navn til "Naturpulje"
  2. PMF vedtager de foreslåede retningslinier for anvendelsen af de afsatte anlægpuljer "Naturpulje".
  3. der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til "Naturpulje", samt at puljen administreres efter de af PMF vedtagne retningslinier.
  4. anlægbevillingen finansieres ved at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 500.000 kr. til "Naturpulje", som er afsat i budget 2018.

   

  Plan, Miljø og Fritid, 10. april 2018, pkt. 84:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 67:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) ønsker at de projekter, der søges om tilskud til skal godkendes politisk, så de kan indgå i en helhedsvurdering af hele kommunens udvikling.

  Sagsfremstilling

  Naturpuljen i Stevns Kommune er søsat med henblik på at sikre eksisterende natur, udvikle ny natur samt skabe stisystemer og rekreative elementer.

  Puljen tager afsæt i lokal forankring og lokalt engagement, hvorfor en bred involvering af borgere vil blive prioriteret højt i ansøgningsprocessen.  

  Der fastsættes en minimumsgrænse pr. projekt på 25.000 kr., og som udgangspunkt tildeles maksimalt 100.000 kr. pr. projekt.

   

  Foreninger, borgerforeninger, bylaug, grundejerforeninger og interessegrupper kan søge om et projekt, der skal være til gavn for en bred gruppe af borgere. Kommunens administration kan ligeledes initiere projekter.

   

  ./. Kriterierne til vurdering af de indkomne ansøgninger er beskrevet i vedlagte bilag.

   

  Et projekt må gerne indeholde elementer fra både puljen ”Naturpulje 2018” og puljen ”Landsby- og udviklingspulje 2018”. Beløbsgrænserne på 25-100.000 kr. gælder fortsat.

   

  Administrationen orienterer det stående politiske udvalg om hvilke projekter, der har opnået tilskud en gang årligt.

   

  Eksempler på støtteberettigede projekter:

  • Natur i det åbne land (f.eks. enge, vandhuller, vandløb)
  • Anlæg af stier med dertil hørende skiltning, faciliteter og formidling
  • Opsætning af bænke, bålhytter, shelters og andre lejrlivsfaciliteter
  • Naturpleje og naturgenopretning
  • Bynær natur

   

  Eksempler på gennemførte gadekærsprojekter i 2017:

  • restaurering af Valløby Gadekær, Højerup Kirkekær og Strøby Gadekær (se bilag for billeder før, under og efter restaureringen)

   

  Gadekærs/vandhulsprojekter der afventer tilsagn i 2018:

  • Højerup gadekær, Endeslev gadekær, to vandhuller i Grundejerforeningen Pilevang i Rødvig, Lille Heddinge gadekær, Hårlev Gadekær, Tåstrup Gadekær

   

  For at belyse tilskudsgivningen kan nævnes Højerup Borgerforening ift. restaurering af Højerup Gadekær, som vil kunne søge 100.000 kr. fra Naturpulje 2018, og 50.000 kr. (af de 250.000 kr.) fra Landsby- og udviklingspulje 2018, der er øremærket til landsbyers egne projekter.

  Økonomi

  Sagen vil ikke belaste Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 500.000,- kr. til "Naturpuljen" i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen. 

  Historik

  Punktet indgik sammen med forslag til retningslinjer for "Landsby-og udviklingspulje" på seneste PMF-udvalgsmøde. PMF vedtog forslag til retningslinjer for "Landsby- og udviklingspuljen" men besluttede at udsætte punktet vedrørende "Naturpuljen".

 • 151. Magleby Losseplads

  application/pdf icon bilag_1.pdfapplication/pdf icon bilag_2.pdf

  Resume

  Plan, Miljø og Fritid skal tage stilling til, om der kan finansieres en undersøgelse af Magleby Losseplads, så lossepladsen kan færdigbehandles, og om Stevns Mountainbike Klub (Stevns MTB) kan anlægge en mountainbike bane på Magleby Losseplads.

   

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

   

  1. der igangsættes en undersøgelse af om Magleby Losseplads er slutafdækket, så der ikke kan ske kontakt med forurenet jord.
  2. at KB godkender en anlægsbevilling på 90.000 kr.
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 90.000 kr. af rådighedsbeløbet til "Ikke kontraktbundne midler i 2018"

   

  Plan, Miljø og Fritid, 10. april 2018, pkt. 86:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 68:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er blevet kontaktet af mountainbike foreningen Stevns MTB, som ønsker at anlægge en mountainbike bane på Magleby Losseplads. Stevns MTB har sendt en ansøgning til Teknik & Miljø med beskrivelse af projektet.

   

  En anvendelse af Magleby Losseplads til mountainebikebane kræver bl.a. en tilladelse til ændret arealanvendelse. Endvidere skal lossepladsen være slutafdækket, dvs, der skal være en ½ meter ren jord over lossepladsen, så der ikke er kontakt til den forurenede jord. Ved en gennemgang af arkiverne er der opstået tvivl om lossepladsen mangler slutafdækning på et mindre område. Storstrøms Amt sendte i 2005 en indskærpelse til Stevns Kommune pga. ulovlig deponering og manglende slutafdækning med ren jord på dele af lossepladsen. Der er ingen dokumentation for at Stevns Kommune har efterkommet indskærpelsen.

   

  Inden arealet kan benyttes til en moutainbike bane eller andre offentlige anvendelser, skal Stevns Kommune sikre at arealet er slutafdækket, så der ikke kan ske kontakt til forurenet jord. Derfor er der indhentet tilbud på en undersøgelse af lossepladsen og kortlægning af slutafdækning.

   

  Magleby Losseplads er afspærret med en bom, men mange lokale borgere anvender lossepladsen til hundeluftning m.m.. Det derfor vigtigt, at området sikres med slutafdækning, så der ikke kan ske kontakt til forurenet jord.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

  Teknik og Miljø har indhentet et prisoverslag på, hvad det vil koste at undersøge området.

  Det vil koste omkring 120.000 kr. ekskl. moms. Derudover kan der komme udgifter til en evt. slutafdækning på ca. 50.000 kr. i alt 170.000 kr.

  De 90.000 kr. finansieres af anlægget " Ikke kontraktbundne opgaver" og restbeløbet finansieres indenfor driften på fritid, natur- og miljøområdet.

 • 152. Udbedring af korroderede murbindere - anlægsbevilling

  application/pdf icon 2017.12.18_raadgivernotat_vedr_udbedring_rustne_murbindere.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt at en del af beløbet afsat i budgettet til undersøgelse og udbedring af korroderede murbindere bliver frigivet. En undersøgelse har vist, at 5 af Stevns Kommunes bygninger vurderes at være i risikogruppen og der ønskes nu frigivet et beløb afsat i budgettet til udbedring af de pågældende mure.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 550.000 kr. til at udbedre problemer med korroderede murbindere i de af Stevns Kommunes ejendomme som undersøgelsen har vist kan være i risiko

  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive 550.000 kr. af rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr., som er afsat i 2018

  3. det resterende rådighedsbeløb på 450.000 kr. tilbageføres kassen

  Direktionen, 3. april 2018, pkt. 1:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann og Pernille Kjeldgård

   

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Fritid, 10. april 2018, pkt. 88:

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 69:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende en bevilling til reparation af Strøbyhallen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Bilag 1 overføres til åben dagsorden.

   

  Indstillingen godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) kan ikke godkende en bevilling til reperation af Strøbyhallen.

  Sagsfremstilling

  Efter stormen i 1999 undersøgte Statens Byggeforskningsinstitut flere bygninger, hvor trådbindere havde vist sig at være korroderet væk med nedstyrtning af murværk som resultat. Bl.a. i 2003 og igen i 2015 har der været tilfælde af mure der pludselig er styrtet sammen. Dette skete i stille vejr fordi murbinderne var korroderede. Efterfølgende anbefalede den daværende Erhvervs- og Boligstyrelse bygningsejere at undersøge om murbindere i deres bygninger var i forsvarlig stand.

   

  Ved hule ydermure bestående af en formur og en bagmur forbinder man de to mure med murbindere. Murbindere kan laves af stenbindere, men er siden omkring år 1900 typisk lavet som trådbindere. Trådbinderne skal være korrosionsfaste, så de ikke tærer og enten får nedsat funktion eller bliver helt gennemtærede med deraf følgende risiko for nedstyrtning af murværk. Siden 1984 har der været krav om korrosionsfaste trådbindere, hvilket mindsker risikoen for nedstyrtning af murværk. De vægge hvor risikoen for nedstyrtning er størst, er derfor vurderet til at  være to etagers murede ydervægge opført før 1984 og murede ydervægge højere end to etager opført før 1969. Trådbindere af rustfrit stål eller tinbronze er ikke et problem, da de er korrosionsfaste. Derimod kan bindere af varmforzinket stål eller messing være et problem. Hverken bygningstegninger eller opførelsesåret kan entydigt præcisere hvorvidt en ejendom indeholder korroderede murbindere. Derfor skal ejendommene i risikogruppen fysisk undersøges. Ved opdagelse af korroderede murbindere eftermonteres nye korrosionsfaste murbindere.

   

  Kommunalbestyrelsen har tidligere i alt frigivet 200.000 kr. til udførelse af selve undersøgelsen og undersøgelsen er nu afsluttet. Der er brugt i alt 115.000 kr. Resterende beløb på kr. 85.000 skal ikke anvendes.
  Undersøgelsen har vist, at 5 af Stevns Kommunes bygninger vurderes at være i risikogruppen, og der ønskes nu frigivelse af beløb afsat i budgettet til udbedring af de pågældende mure.

   

  NB: Bemærk lukkede bilag til sagen findes som særskilt sag under lukket punkt på dagsordenen. 

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 153. Stadionbelysning – Bane 2 – Store Heddinge Stadion - anlægsbevilling

  application/pdf icon gaeldende_tegning_fodboldstadion_st_heddinge-a3-s.pdf

  Resume

   

  Det tidligere udvalg, PTU besluttede i 2017 at bevilge 750.000 kr. til udskiftning af stadionlys på Store Heddinge Stadion.

   

  Det blev besluttet at belysningen skulle udføres som LED-belysning.

   

  Der er nu etableret belysning på bane 1 og PMF skal beslutte hvorledes bane 2 skal etableres.

   

  Indstilling

   

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

   

  1. resterende bevilling på 120.000 kr suppleres med at der godkendes en tillægsbevilling på 230.000 kr i 2018.
  2. anlægsbevilingen finansieres ved forbrug af likvide midler.

   

  eller

   

  1. det godkendes at anlægget af bane 2 finansieres via SEAS-NVE tilbud om 20 årig finansiering
  2. anlægsbevilingen finansieres ved indarbejdelse i anlægsbudget 2019 og frem med 23.308 kr. pr. år

   

  eller

   

  1. der godkendes en anlægsbevilling på 350.000 til udførelse i 2019
  2. anlægsbevillingen finansieres ved indarbejdelse i anlægsbudget 2019

  Plan, Miljø og Fritid, 10. april 2018, pkt. 75:

  Udvalget anbefaler at den

  1. resterende bevilling på 120.000 kr suppleres med at der godkendes en tillægsbevilling på 256.500 kr i 2018.
  2. anlægsbevilingen finansieres ved forbrug af likvide midler.

   

  Varly Jensen mener at anlægsbevillingen skal indgå i de kommende budgetforhandlinger for 2019, idet bevillingen foreslås finansieret ved forbrug af likvide midler. 

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 70:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMF's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin indstilling fra PMF den 10.04.18.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) fastholder Varly Jensen's protokollering fra PMF/ØU.

   

  Sagsfremstilling

  Store Heddinge Stadions belysning af boldbaner er kunnet konstateres utidssvarende og nedslidt og det er i 2017 blevet besluttet at afsætte 750.000 kr. til udskiftning af belysningen langs bane 1 og 2.

   

  Det er samtidig blevet besluttet at ændre belysningen fra den projekterede Halogen til LED, hvilket har givet en meromkostning til lamper og master således at det endelige projekt koster ca. 980.000 kr. at udføre.

   

  Det er efterfølgende blevet besluttet at udføre belysning på bane 1 som er udført i januar-marts 2018. Bane 1 har kostet 630.000 kr. Der resterer således 120.000 kr. af anlægsbevillingen.

   

  Under gennemgangen af den gamle belysning blev det konstateret at belysningen ikke opfyldte stærkstrømsbekendtgørelsen og derfor er det eksisterende anlæg pillet ned af sikkerhedsmæssige årsager.

   

  Bane 1 er etableret og gjort klar til brug i primo april 2018 og tilbage står bane 2, hvor der mangler belysning.

   

  I henhold til tilbud fra SEAS-NVE kan der etableres belysning på denne bane for ca. 350.000 kr. hvilket giver en manglende bevilling på 230.000 kr. for at arbejdet kan igangsættes.

   

  En finansiering via SEAS-NVE 15/20 aftale vil samlet koste ca. 23.308 kr. pr. år i 20 år eller ca. 466.000 kr.

   

  Center for Økonomi, HR og IT påpeger, at Stevns Kommunes likvide situation betyder, at der ikke er behov for ekstern finansiering. Ved at finansiere via SEAS-NVE bindes Stevns Kommune også til service via SEAS-NVE.

   

  PMF skal derfor træffe beslutning om anlægget skal udføres i 2018 via en merbevilling, via finansiering eller om anlægget skal tilgå anlægsbudgettet i 2019. 

  Økonomi

  Enten skal det godkendes, at

  • anlægget udføres i 2018, der meddeles en bevilling med finansiering i 2018
  • anlægget udføres i 2018 via SEAS-NVE finansiering
  • anlægget udføres i 2019

   

  Historik

  PTU 16. maj 2017 - sag 458

   

 • 154. Østsjællands Museum - Årsregnskab 2017 og revideret Budget 2018

  application/pdf icon bilag_1._underskrevet_aarsregnskab_2017_oestsjaellands_museum.pdfapplication/pdf icon bilag_2._underskrevet_revisionsprotokollat_oesm_2017.pdfapplication/pdf icon bilag_3._revideret_budget_2018_oestsjaellands_museum_.pdf

  Resume

  Østsjællands Museum har fremsendt revideret årsregnskab 2017 og revisionsprotokollat for 2017, samt revideret godkendt Budget for 2018. Museets bestyrelse har den 19. marts godkendt både Årsregnskab 2017 og det reviderede Budget 2018.

   

  Stevns Kommune yder et årligt driftstilskud til museet. Stevns Kommune har indgået samdriftsaftale med Faxe Kommune, som også yder et årligt driftstilskud. Årsregnskabet 2017, det reviderede Budget 2018 og administrationens bemærkninger forelægges AET, ØU og KB til godkendelse og efterretning.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via AET og ØU, at:

   

  1. Østjællands Museums Årsregnskab 2017 og protokolat 2017 godkendes
  2. Østsjællands Museums reviderede Budget 2018 godkendes 

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 11. april 2018, pkt. 40:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 71:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor jensen (O) kan ikke godkende den ændrede regnskabspraksis og det reviderede budget for 2018.

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af Årsregnskabet bilag 1, at Østsjællands Museum fik et overskud på driften på 1,3 mio. kr. i 2017, mod et budgetteret resultat på 0 kr. Årsagen til overskuddet skyldes primært at indtægterne var ca. 1,0 mio. højere end budgetteret, samt omkostninger 0,3 mio. lavere. Der henvises til Bilag 1. Årsberetning 2017 side 7-9, hvor ledelsesberetningen fremgår. Ledelsen betegner årets resultat som særdeles tilfredsstillende og resultatet på 1,3 mio. kr. som atypisk og som et resultat af 2017's særlige forløb.

  Det fremgår af årsregnskabet at museet ved udgangen af 2017 havde en egenkapital på 8,6 mio. kr. og en likvid beholdning på 4,2 mio. kr.

  Østsjællands Museums eksterne revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets virksomhed og finansielle stilling og har ikke nogle bemærkninger, udover at budgettal anvendt i resultatopgørelsen ikke har været underlagt revision.

  Ændret regnskabspraksis

  Det bemærkes Årsregnskabet at Museets bestyrelsen har besluttet at den tidligere praksis med brug af hensættelse ophører og at tidligere afsatte hensættelser er overført til egenkapitalen. 

  Østsjællands Museums eksterne revisor konkluderer, at årsregnskabet giver et retvisende billede af museets virksomhed og finansielle stilling og har ikke nogle bemærkninger, udover at budgettal anvendt i resultatopgørelsen ikke har været underlagt revision.

  Revideret Budget 2018

  Museet har i forbindelse med fremsendelse af Årsregnskab 2017 ligeledes fremsendt et revideret Budget for 2018, som er godkendt af Museets bestyrelse d. 19 marts. Det reviderede Budget 2018 vedlægges som bilag 3. Fra administrationens bemærkes det, at der af det fremsendte reviderede Budget 2018 ikke fremgår forudsætningerne for budgetposterne, hvorfor det ikke har været muligt for administrationen at se hvorledes budgetposterne er estimeret og fremkommet.

 • 155. Forsikringsenheden - årsrapport 2017

  application/pdf icon forsikringsenhedens_aarsrapport_2017_.pdf

  Resume

  Formålet med denne rapport er, at give Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. Forsikringsenhedens Årsrapport 2017 godkendes.

  Direktionen, 9. april 2018, pkt. 2:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 72:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb. 

   

  I 2017 har der været i alt 111 arbejdsulykker og 6 erhvervssygdomme. I arbejdsmiljørapport for 2017 er der 3 sager der er undladt. Dette skyldes, at der er arbejdsskader fra 2016, som er fejlindberettet. Arbejdsstederne indberettede derfor arbejdsskaderne igen i 2017 og er derfor medtaget i årsrapporten vedrørende forsikringer. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt kr. 2.126.843. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på kr. 502.093. For ultimo 2017 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. 10.312.000. 

  Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning.

   

  På ansvarsskadeområdet har der været i alt 18 skader. De 13 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt kr. 62.769. 5 sager er blevet afvist.

   

  På tingskadeområdet har der været i alt 65 skader med en samlet udgift på kr. 512.309.

   

  På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på kr. 914.328. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effektivt på antallet af skader.

   

  De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

   

  Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker i forbindelse med eks. forflytninger og en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2017 været på kr. 99.323.

   

  Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter for præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

   

   

   

  Der er overførsel af anlæg til 2018 med 0,124 mio. kr. og på driften overføres 0,057 mio. kr. til 2018.

  Økonomi

  Årsrapporten har ingen økonomisk betydning. Forsikringsområdet er indarbejdet i kommunens budget

 • 156. Skolesti, Nicolinelund

  application/pdf icon skolesti.pdf

  Resume

  KB skal beslutte, at den nødvendige arealerhvervelse i forbindelse med etablering af en ny skolesti gennem Nicolinenlund søges gennemført ved ekspropriation.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PMF og ØU, at

  1. arealerhvervelsen til en kommende skolesti henover Nicolinelund søges gennemført ved ekspropriation efter vejlovens kapitel 10

   

  Plan, Miljø og Fritid, 10. april 2018, pkt. 77:

  Anbefales.

  Jørgen Larsen stemte i mod.

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 74:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMF's indstilling anbefales.

   

  Mogens Haugaard (N) kan ikke anbefale forslaget.

  Varly Jensen (O) mener at forslaget strider mod kommende udbygningsplaner.

   

  Kortbilag vedlægges sagen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) stemmer imod, og fastholder Varly Jensen's protokollering fra ØU samt sagsfremstillingens dot 4.

  Mogens Haugaard (N), Jørgen Larsen (N), Jan Jespersen (Ø) og Gitte Christensen (Ø) stemmer imod.

  Sagsfremstilling

  PMF besluttede den 6. marts  2018, pkt. 47 følgende: 

  1. Arbejdet med udarbejdelse af én samlet lokalplan for etape 3.1 (byggeretsgivende) igangsættes alternativt igangsættes en samlet lokalplan for etape 3.1 og etape 3.2. 

  2. Den vedlagte dispositionsplan og de principper, den bygger på, jf. ovenfor kan ikke danne grundlag for udarbejdelsen af forslag til lokalplan. Dispositionsplanen skal detaljeres betydeligt. 

  3. Forslaget til løsning vedr. den offentlige skolesti kan ikke lægges til grund for det videre arbejde.  

  4. Rammen for og beskrivelse af udlæg af grønt areal mod nord er som tidligere fastlagt af udvalget 5 meter. Varly Jensen mener, at der skal udlægges et grønt areal mod nord svarende til det grønne areal i udstykningen Nimgården I. Varly Jensen mener, at det skal præciseres at det er bygherren, der skal skal afholde samtlige udgifter i forbindelse med byggemodningen. 

   

  Varly Jensen og Jørgen Larsen begærede sagen i kommunalbestyrelsen. 

   

  Implicit i den 3. dot ovenfor ligger en beslutning om, at skolestien placeres mellem 2. og 3. etape i Nicolinelunden.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. marts 2018 at godkende PMFs beslutning.

   

  Da stien skal være offentlig søges den nødvendige arealerhvervelse til stianlægget gennemført ved ekspropriation efter lov om offentlige veje.  

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje kapitel 10, §§94 - 123

 • 157. Stranden syd for havnen i Rødvig - udvidelse

  application/pdf icon roedvig_strand_april2018_henv_politisk_beh.pdfapplication/pdf icon roedvig_kort_kd.pdfapplication/pdf icon kopi_af_dagsordenspunkt_fra_nfk_den_20._juni_2017.pdfapplication/pdf icon strandrensning.pdf

  Resume

  Stranden syd for havnen i Rødvig ønskes udvidet. Havnen har indhentet tilladelse fra Kystdirektoratet til såkaldt bypass, hvilket betyder at de må lægge opgravet materiale fra sejlrenden ind tæt på kystlinjen, i et område som er større end borgerforeningens projektområde. Projektet er derfor lovgivningsmæssigt muligt at udføre, men der skal træffes beslutning om udgifter til fremtidig drift, og brug af ressourcer på opgaven fra kommunens side.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMF og ØU, at der besluttes et af følgende tre scenarier:

  1. Scenarie A
   Den tidligere KB-beslutning fastholdes, således at Rødvig Borgerforening har adgang til de afsatte 428.000 kr., og en fastholdelse af den tidligere beslutning om at den fremtidige drift fra kommunens side indstilles (forudsat at dette er juridisk muligt i forhold til det indgåede forlig).
  2. Scenarie B
   Som scenarie A, men med en ekstrabevilling på kr. 195.000,- til en projektleder, og til forlængelse af det ene udløb. Kravet om ingen fremtidig drift opretholdes som ved scenarie 1.
  3. Scenarie C
   Som scenarie B og med en fortsat drift fra kommunens side, og eventuelt med et strandrensningslaug, hvor bl.a. kommunen indgår.

  I alle tre scenarier forudsættes det, at Rødvig Borgerforening skaber accept af projektønsket. I scenarie B og C i samarbejde med projektleder/kommunen.

  Beslutningen skal også ses i forhold til hvad vi som kommune vil tilbyde andre borgerforeninger og havne i kommunen.

  Plan, Miljø og Fritid, 19. april 2018, pkt. 94:

  Den oprindelige bevilling fastholdes og kommunen opretholder forsat sit niveau for strandrensning som beskrevet i forliget. Projektet evalueres efter 2 år.

  Varly Jensen ønsker udleveret en skriftlig juridisk vurdering af d.d. angående kommunens forpligtigelse til strandrensning

  Varly Jensen påpeger at der er tale om en privat strand og mener at strækningen skal indgå i en samlet plan for kommende kystsikring

  Økonomiudvalget, 19. april 2018, pkt. 75:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  PMF's indstilling anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMF.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ØUs indstilling godkendt. Det forudsættes, at kommunen faciliterer projektet i samarbejde med borgerforeningen og at eventuelle merudgifter ved dette afholdes inden for de afsatte midler til stormflodssikring og kystbeskyttelse. Enighed om evaluering 1 år efter ibrugtagning.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) ønsker et juridisk notat om kommunens forpligtelse i forhold til den gamle aftale. (er udsendt tidligere på dagen), og fastholder sin indstilling fra PMF.

   

  Enighed om at forvaltningens bilag fremadrettet som udgangspunkt bør foreligge rettidigt før politisk behandling.

  Sagsfremstilling

  Der har været et mangeårigt ønske om at udvide strandarealet syd for havnen i Rødvig. 

  Den tidligere NFK indstillede den 3. april 2017 til ØU samt KB at beløbet på 428.000 kr. til dækningen af omkostninger til sandfodringsprojektet skulle frigives, hvilket skete 27. april 2017. Samtidigt blev det besluttet, at stille det vilkår, at kommunens forpligtigelse med fjernelse af tang ophører fremadrettet. 

  Den sidste del af beslutningen ønsker Rødvig Borgerforening ændret, således at kommunen fortsat har en sandrensningsforpligtigelse.

  Rødvig Fiskerihavn har i 2017 fået en 10-årig tilladelse fra Kystdirektoratet til at lægge opgravet materiale ind på et område tæt på kysten på søterritoriet syd for havnen. Det såkaldte bypass-område stemmer overens med det område, hvor der ønskes etableret en strand. Bypassområdet er større end den ønskede strand. Årligt må der opgraves op til 5.000 kubikmeter. Det vurderes af administrationen, at denne mængde vil være passende i forhold til at etablere en ny strand syd for havnen. 

  Lokalplan nr. 51 Rødvig Havn fra 1998 giver mulighed for at etablere en strand syd for havnen. 

  Den 28. oktober 2002 er der indgået et forlig mellem >>Samejet Sandmanden og HK Klienten mod Stevns Kommune og Naturklagenævnet – lokalplan 51 – Rødvig Havn<<. Forliget indebærer at kommunen er forpligtiget til at (citat) ”forestå sandrensning, når dette er fornødent, i samme omfang som hidtil. Denne forpligtigelse bortfalder, såfremt forudsætningerne for anvendelsen af stranden ændrer sig væsentligt.” (citat slut). Forliget indebærer også at kommunen er (citat) ”forpligtiget til at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen. Der er ikke herved i forhold til tredjemand taget stilling til en eventuel betalingsforpligtigelse.” (citat slut).

   

  Vedrørende forpligtigelse til strandopfyldning, så har administrationen foretaget en analyse ud fra tidligere luftfotos, og konklusionen er umiddelbart, at der ikke er konstateret formimskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen. 

  Ejerskabet til stranden syd for havnen er privat, og udgøres ikke kun af medlemmerne i Rødvig Borgerforening. Det er så vidt administrationen ved ikke alle grundejerne, som ønsker en strandudvidelse. 

  Der har været udarbejdet flere forslag til strandforbedringer. I anden forbindelse har kommunen i februar 2018 modtaget ”Stevns Helhedskystplan”, hvor kommunens kyster er blevet gennemgået i forhold til erosion, stormflod, kystsikring m.m. I inspektionsrapporten peges der på muligheden for at etablere en strand syd for havnen i Rødvig, for at mindske generne med opskyllet tang, ’fedtemøg’, på stranden. 

  Afskaffelse af opskyllet tang er en udgift. Solrød Kommune har et biogasanlæg, men ønsker ikke at modtage tang der indeholder sand. Dermed er opgravet materiale en relativ dyr udgift for kommunen. 

  Muligheden for at oprette et strandrensningslaug til fremtidig drift af stranden er blevet overvejet af borgerforeningen, efter ønske fra administrationen, uden at dette ses som en mulig løsning på den fremtidige drift. Borgerforeningen ønsker i så fald at deltagerne også kommer til at omfatte kommunen, Rødvig Fiskerihavn, og muligvis repræsentanter for de største interessenter som f.eks.: Stevns Turistforening og Rødvig Borgerforening. 

  Kommunens ansatte har indtil nu været i dialog med Rødvig Borgerforening, men har sagt nej til at være projektleder på opgaven af ressourcemæssige årsager.

  Lovgrundlag

  Kystdirektoratet har anvendt kystloven til deres bypass-tilladelse til Rødvig Fiskerihavn, og ellers giver lokalplan 51 mulighed for en strandudvidelse.

  Økonomi

  Det frigivne beløb på 428.000 kr. er overført til 2018. Projektet forventes at kunne gennemføres inden for det afsatte beløb, dog ikke den fremtidige vedligeholdelse, og uden en aflønnet projektleder på opgaven samt en forlængelse af udløbene i området.

   

  Det vurderes at en projektleder samlet set vil skulle bruge op mod 2-3 måneder på opgaven til 150.000 kr. (lavt sat).

   

  I bypass-området er der to udløb fra vandløb (Skørpingerenden ved Knudsvej i den nordlige del, og Mejerirenden for enden af Strandlaugsvej længere mod syd), og det vurderes at en forlængelse af disse i forbindelse med etablering af en strand vil koste 40-45.000 kr. pr. udløb der skal forlænges. Borgerforeningens projekt arbejder kun med det ene udløb.

   

  Det vurderes at en drift af strandarealerne årligt koster kommunen 25-50.000 kr. som et gennemsnitstal.  I dette beløb er der kun taget højde for fjernelse af fedtemøg fra tid til anden, og ikke en evt. strandopfyldning.

  Historik

  Sagen er politisk senest blevet behandlet den 20. juni 2017 i det tidligere Natur-, Fritids- og Kulturudvalg, som godkendte indstillingen om at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne for hvordan projektet og den fremtidige strandrensning kan gennemføres.

 • 158. Valg til Folkeoplysningsudvalget og godkendelse af forretningsorden

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_fou_den_5_marts_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til KB via PMF, at:

  1. Folkeoplysningsudvalgets forretningsorden godkendes
  2. valg til Folkeoplysningsudvalget tages til efterretning

   

  Plan, Miljø og Fritid, 10. april 2018, pkt. 71:

  1. at godkendt

  2. at til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der har den 1. februar 2018 været afholdt valg til nyt Folkeoplysningsudvalg for perioden 2018 - 2021.

   

  Ifølge forretningsordenden skal udvalget bestå af:

  • 3 repræsentanter for Kommunalbestyrelsen
  • 3 repræsentanter for Aftenskolerne
  • 3 repræsentanter for Fritidsforeningerne
  • 1 tilforordnet fra Ungdomsskolebestyrelsen

   

  Kommunalbestyrelsen har ved deres møde den 18. januar 2018 valgt deres repræsentanter. Nedenstående udgør i perioden 2018 - 2021 Folkeoplysningsudvalget, dem i parentes er personlige stedfortrædere:

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Line Krogh Lay (Flemming Petersen)

  Helen Sørensen (Jacob Panton-Kristiansen)

  Jørgen Larsen (Jan Jespersen)

   

  Aftenskolerne:

  Kurt Jakobsen (Gorm Rimdal)

  Hans C. Bech (Winnie Warming)

  John Dalsgaard Jensen (Gert Nielsen)

   

  Fritidsforeningerne:

  Orla Nielsen (Morten Pedersen)

  Tommy Knudsen (Laila Nedergaard Hansen)

  Tomas Patheier (Kim Andersen)

   

  Ungdomsskolens tilforordnede:

  Ej udpeget endnu

   

  Ved Folkeoplysningsudvalgets konstituerende møde den 5. marts 2018 er vedlagte forretningsorden godkendt.

 • 159. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolens virksomhed i Stevns Kommune - ændringsforslag

  application/pdf icon 20170117_ungdomsskolens_aendringsforslag_til_styrelsesvedtaegt_3.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_st._heddinge_skole_.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_stroebyskolen.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_hotherskolen.pdfapplication/pdf icon styrelsesvedtaegt_for_ungdomsskolevirksomheden_i_stevns_kommune.pdf

  Resume

  På baggrund af drøftelse i ungdomsskolebestyrelsen har ungdomsskolen anmodet forvaltningen om at få tilpasset deres styrelsesvedtægt for ungdomsskolen således den bedre afspejler den hverdag de arbejder i.

   

  Jf. §16, stk. 3 af Styrelsesvedtægten for Ungdomsskolens virksomhed i Stevns Kommune kan ændringer af styrelsesvedtægten kun finde sted efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne.

   

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL, at

   

  1. vedlagte forslag til Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomheden i Stevns Kommune godkendes med ikrafttræden den 25. april 2018.   

  Børn, Unge og Læring, 10. april 2018, pkt. 45:

  Godkendt.

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger:

   

  Jf. Styrelsesvedtægten §2 stk. 1 skal der vælges en skoleleder som medlem af ungdomsskolebestyrelsen. Forvaltningen foreslår formuleringen af valg af denne således:

   

  • 1 folkeskoleleder. Udpeget af centerchefen for Børn & Læring blandt kommunens folkeskoleledere, viceskoleledere og afdelingsledere

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt med forvaltningens supplerende bemærkninger.

  Sagsfremstilling

  Ungdomsskolebestyrelsens ændringsforslag til ny styrelsesvedtægt for ungdomsskolevirksomhed i Stevns Kommune vedrører primært følgende emner:

   

  -        Bestyrelsessammensætning og valg

  -        Mødevirksomhed og forretningsorden

  -        Elev-/klubråd og elevinddragelse

  -        Lovgivningsgrundlag

   

   Ændringsforslagene har været i høring hos skolebestyrelserne på folkeskolerne, og der er indkommet bemærkninger, som koncentrerer sig om følgende:

   

  a. Repræsentant for folkeskolerne

  Folkeskolerne ønsker fortsat at have en repræsentant i ungdomsskolebestyrelsen.

   

  b. Valgperioder

  At ungdomsskolensbestyrelses valgperiode følger folkeskolernes valgperioder.

   

  c. Folkeskoleloven

  At lov om folkeskolen fortsat skrives ind som hjemmel for ungdomsskolens virke.

   

  Vurdering

   

  Forvaltningens vurdering vedrørende høringssvarenes bemærkning:

   

  a. Forvaltningen anbefaler, at der fortsat er en repræsentant fra folkeskolerne i ungdomsskolensbestyrelse, da det sikrer åbenhed og tværfaglighed mellem folkeskoleområdet og ungdomsskolen.

   

  b. Forvaltningen anbefaler, at ungdomsskolebestyrelsens valgperiode følger kommunalbestyrelsens valgperiode, som det fremgår af § 3 i det vedlagte ændringsforslag til styrelsesvedtægten.

   

  c. Forvaltningen anbefaler, at lov om folkeskolen fortsat skrives ind som hjemmel for ungdomsskolens virke i samspil med lov om ungdomsskoler jf. § 3, stk. 4 af lov om folkeskolen.

   

  Lovgrundlag

  LBK nr. 428 af 08/05/2017. Lov om Ungdomsskoler

  LBK nr. 1510 af 14/12/2017. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 160. Ungdomsskolebestyrelsen - udpegning

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_for_ungdomsskolevirksomheden_i_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns kommunale ungdomsskoles styrelsesvedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege to repræsentanter plus suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges to repræsentanter plus suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Ungdomsskolens bestyrelse.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Steen Nielsen (A) med Steen S. hansen (A) som suppleant.

  Jacob Panton Kristiansen (V) med Jan Jespersen (Ø) som suppleant.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  På baggrung af Stevns Kommunale Ungdomsskoles styrelsesvedtægt § 2, stk. 1 og 2 skal der vælges to repræsentanter samt suppleanter fra Kommunalbestyrelsen til Ungdomsskolens bestyrelse.

   

 • 161. Ellegårdskollegiets bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_-_ellegaardskollegiet.pdf

  Resume

  I henhold til Ellegårdskollegiets vedtægter § 5, skal der udpeges to medlemmer af kommunalbestyrelsen til kollegiets bestyrelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges to medlemmer og suppleanter af Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Line Krogh Lay (B) med Flemming Petersen (V) som suppleant.

   

  Jonna Faurskov med Inge Milbradt som suppleant.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Ellegårdskollegiets vedtægter § 5, skal der udpeges 2 medlemmer af kommunalbestyrelsen til kollegiets bestyrelse.

  De udpegede skal ikke nødvendigvis være medlemer af kommunalbestyrelsen.

 • 162. Den statslige taksationskommission og den kommunale overtaksationskommissionen - udtræden samt ny udpegning

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem til den statslige taksationskommission og et nyt medlem til den kommunale overtaksationskommission, da tidligere udpeget medlem udtræder.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem til den statslige taksationskommission (2. instans)
  2. der udpeges et nyt medlem til den kommunale overtaksationskommission (2. instans) pga. Poul Erik Salebjergs udtræden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Rikke Gliese Mikkelsen blev udpeget.

  Sagsfremstilling

  De statslige ekspropriationskommissioner og de kommunale taksationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med ekspropriation af fast ejendom.

   

  I forhold til udpegningerne for kommissionerne opdeles de i en 1. instans og en 2. instans.

   

  Til 1. instans udpeges 1 medlem til den statslige eksproriationskommission og 2 medlemmer til den kommunale taksationskommission.

   

  De statslige ekspropriationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål i forbindelse med statens eller koncessionerede selskabers ekspropriation af fast ejendom. Kommunalbestyrelsen har udpeget Steen Sjølund til optagelse på den samlede kommunale liste, jvf. § 6 st. 2 i ekspropriationsprocesloven.

   

  De kommunale taksationskommissioner afgør erstatningsspørgsmål i henhold til vejloven m.fl. Vejloven regulerer processen for erstatningsfastsættelse som følge af kommunal ekpropriation. Kommunalbestyrelsen har udpeget Sten Sjølund og Bente Madsen til optagelse på den samlede kommunale liste.

   

  Til 2. instans udpeges 1 medlem til den statslige taksationskommission og 1 medlem til den kommunale overtaksationskommission. De to udpegninger kan godt være på samme person. De statslige taksationskommisioner er 2. instans ved afgørelse af erstatningsspørgsmål, som anført ved første instans efter ekspropriationsprocesloven. Kommunalbestyrelsen skal udpege 1 medlem, der optages på den samlede kommunale liste for Taksationskommission Sjælland.

   

  De kommunale overtaksationskommissioner er 2. instans ved afgørelse af erstatningsspørgsmål, som ligeledes anført ved første insats jvf. vejloven m.vfl.

  Kommunalbestyrelsen har tidligere udpeget Poul Erik Salebjerg, som medlem til den samlede kommunale liste for Overtaksationskommission Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster. Da Poul Erik Salebjerg af Transport, Bygnings- og Boligministeriet er blevet udpeget som fast medlem i Overkommissionen for Roskilde, Sydsjælland og Lolland-Falster skal Kommunalbestyrelsen foretage en nyudpegning.

   

  Det er et lovkrav, at alle udpegede medlemmer skal have indsigt i vurdering af ejendomme. Der er ikke krav om, at de valgte skal være medlem af Kommunalbestyrelsen.

   

  Da erhvervet er omfattet af forvaltningsloven, herunder reglerne om habilitet, er det vigtigt, at de medlemmer, der fremgår af listen til kommissionerne for henholdsvis 1. og 2. instans ikke er ens. Dvs. til de to udpegninger, der skal foretages i denne sag kan Steen Sjølund eller Bente Madsen ikke udpeges, da de tidligere er udpeget som kommunens repræsentanter for 1. instans.

   

   

 • 163. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Drøftet

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.

  Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

 • 164. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt.

   

 • 165. Udbedring af korroderede murbindere - anlægsbevilling - lukkede bilag

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Bilag 1 overført til åben dagsorden.

   

 • 166. Diverse orienteringer - KB den 25. april 2018 (Lukket)