Referat

 • 740. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2017.

   

  Beslutning

  Godkendt 

   

   

   

 • 741. Stevns Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

  application/pdf icon samlede_hoeringssvar.pdfapplication/pdf icon aendringsnotat_forvaltningen.pdfapplication/pdf icon hvidbog_for_stevns_kommuneplan_2017.pdfapplication/pdf icon udtalelse_fra_sten_sjoelunds_advokat.pdfapplication/pdf icon udtalelse_fra_sten_sjoelund.pdfapplication/pdf icon udtalelse_fra_kim_christensen.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage Stevns Kommuneplan 2017 endeligt. Hvidbogens og forvaltningens egne forslag til ændringer skal vurderes og vedtages. Kommuneplanen vil herefter blive offenliggjort.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, NFK, PTU og ØU, at

   

  1. vedtage Stevns Kommuneplan 2017 med de ændringer, som følger af hvidbogen og forvaltningens ændringsnotat.

   

  Politik & Borger indstiller til BU og SSU, at

   

  1. tage sagen til efterretning

  Direktionen, 6. november 2017, pkt. 1:

  Anbefales

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 7. november 2017, pkt. 367:

  Afventer den videre behandling frem mod KB.

  Plan- og Teknikudvalget, 14. november 2017, pkt. 541:

   Afventer den videre behandling frem mod KB, dog anbefaler PTU at Kommuneplanrammebestemmelserne 8B5 og 8B6 udtages af kommuneplanforslaget.

  Børneudvalget, 14. november 2017, pkt. 364:

  Deltog ikke: John Dallsgaard Jensen (V) og Jørgen Gregersen (B)

   

  Indstilling tages til efterretning.

  Social- og Sundhedsudvalget, 15. november 2017, pkt. 271:

  Deltog ikke: Jørgen Gregersen (B)

   

  SSU afventer den videre behandling i KB.

   

  Jan Jespersen (Ø) og Line Krogh Lay (B) tilslutter sig PTU´s protokollering, at de ønsker at afvente den videre behandling frem mod KB, dog anbefaler de at Kommuneplanrammebestemmelserne 8B5 og 8B6 udtages af kommuneplanforslaget.

   

  Økonomiudvalget, 22. november 2017, pkt. 723:

  Ikke til stede: Anette Mortensen (V)

   

  ØU anbefaler PTU's og forvaltningens indstilling.

  Kommunalbestyrelsen, 30. november 2017, pkt. 710:

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Dette betyder derfor, at sagen genoptages på førstkommende KB-møde efter høring af de involverede parter, jf. endvidere sag nr. 734.

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger efter KB den 30. november 2017:

  Der er indkommet udtalelse til sagen fra Sten Sjølund og dennes advokat den 13. december 2017 som vedrører arealet ved Hårlev, rammeområde ’2 B5 Hårlev Nord II’.

  Der er indkommet en udtalelse til sagen fra Kim Christensen den 14. december 2017, som vedrører arealerne ved Valløby, rammeområde ’8 B5’ og ’8 B6’

  Dokumenterne er vedlagt som bilag. Udtalelserne bør tages i overvejelse forud for den endelige vedtagelse af Stevns Kommuneplan 2017.

  Beslutning

   

  Kommuneplanen godkendt, jf. seneste møde.

   

  17 medlemmer (V + N + L + Bjarne Ø. Rasmussen + B + Ø + A) ønsker at spørgsmålet om tilbageførsel af rammeområde 2 B5 Hårlev Nord II til landzone drøftes på Plan-, Miljø- og Fritidsudvalgets førstkommende møde.

  2 (O) stemte imod.

   

  4 medlemmer (Ø + B + Mogens Haugaard) ønsker at Varpelev-projektet genoptages, og indarbejdes i Kommuneplanen.

   

  3 medlemmer (O + Inge Milbrat) ønsker at imødekomme høringssvar nr. 42, hvor bestemmelserne for rammeområde 3 B9 - Nimgårdens etape 2 - skal være de samme bestemmelser, som de blev udlagt med i etape 1, dvs. max 10 boliger pr. hektar og max. 1/3 tæt lavt byggeri.

   

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommuneplan 2017 er udarbejdet i forlængelse af Planstrategi 15 og Lokal Agenda 21. Kommuneplanen er nu blevet digital i form af en hjemmeside. Formålet med den digitale kommuneplan er at gøre den mere tilgængelig for borgere, politikere og sagsbehandlere.

  Forslaget til Stevns Kommuneplan 2017 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2017. Forslaget var i 8 ugers offentlig høring fra den 2. august til den 27. september 2017. I høringsperioden blev der afholdt to borgermøder i hhv. Store Heddinge og Strøby Egede. Der er indkommet 57 høringssvar i høringsperioden.

  Der er udarbejdet hvidbog med resumé af høringssvarene og forvaltningens vurdering af, hvordan høringssvaret imødekommes. Nogle høringssvar giver anledning til at tilrette kommuneplanen, mens andre høringssvar medtages som ønsker til en fremtidig planlægning eller strategi. Mange af høringssvarene vedrører Strøby Egede med ønsker og idéer til, hvordan Strøby Egede skal udvikles. Alle de idéer tages med som ønsker til arbejdet med udviklingsplan for Strøby Egede. Kommuneplanen kan så tilrettes med kommuneplantillæg i overensstemmelse med udviklingsplanen, når den er vedtaget. Som bilag ligger både hvidbog og alle høringssvar i deres fulde længde.

  Forvaltningen foreslår nogle mindre ændringer som følge af fundne fejl og uhensigtsmæssigheder. De foreslåede ændringer og tilpasninger fremgår af det ændringsnotat, som er bilagt sagen. Ændringerne kan også følge af nye oplysninger, ny lovgivning/vejledning mm.

  Rettelserne vil blive indarbejdet i den digitale kommuneplan efter Kommunalbestyrelsens beslutning og efterfølgende offentligt bekendtgjort. Planen træder først i kraft, når den offentligt bekendtgøres.

  I forhold til den moderniserede planlov udestår planlægning for produktionsvirksomheder, udpegning af omdannelseslandsbyer, planlægning for udviklingsområder, endelig implementering af Grønt Danmarkskort. Disse emner vil blive indarbejdet i kommuneplanen med kommuneplantillæg eller medtages i planstrategien og næstkommende revision af kommuneplanen. Der forventes desuden kommuneplantillæg for overførsel af sommerhusområde til byzone og for flexbolig/bopælspligt.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Økonomi

  Vedtagelsen af kommuneplanen har ingen direkte økonomiske konsekvenser.

 • 742. Natura 2000-grænser - offentlig høring af forslag

  application/pdf icon bilag_til_dagsorden_december_2017.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget Miljøstyrelsens høring om forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser med frist 3. januar 2018.

  Overordnet er der ved justering af habitatgrænserne i Stevns Kommune tale om justeringer af naturområderne, som fritager egentlig landbrugsjord, mens grænserne andre steder følger de naturgivne grænser i højere grad end tidligere.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via NFK og ØU, at

   

  KB afgiver et høringssvar til Miljøstyrelsen, hvor de forslåede grænsejusteringer anerkendes for at give et mere retvisende billede af Natura 2000-områdernes udbredelse. Der peges i kommunens høringssvar på det positive i, at justeringerne reducerer de intensivt drevne landbrugsarealer, og at der generelt er sket en kvalitetssikring af områdegrænserne, der så vidt muligt er tilpasset de naturlige skel i landskabet.

   

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 382:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13. december 2017, pkt. 762:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Sagen har været drøftet i Grønt Råd den 7. november 2017 uden at der var bemærkninger til justeringerne.

   

  I Stevns Kommune er der fire områder, som er udpeget som såkaldte habitatområder. Habitatområder er naturområder med særlige dyr og planter, der skal beskyttes.

   

  For hvert område er angivet de ændringer Miljøstyrelsen har sendt i høring:

   

  • Habitatområde nr. 198 (H198): Vallø Dyrehave
   • Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. naturtypen ’bøg på muld’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H198 er på 6,2 hektar. Forslaget til nye grænser fjerner 1,3 hektar, og lægger 0,9 hektar til. Området bliver dermed 0,4 hektar mindre.

   

  • Habitatområde nr. 132 (H132): Tryggevælde Ådal
   • Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. naturtypen ’rigkær’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H132 er på 3.485 hektar. Forslaget til nye grænser fjerner 4,6 hektar, og lægger 8,9 hektar til. Området bliver dermed 4,3 hektar større.

   

  • Habitatområde nr. 183 (H193): Holtug Kridtbrud
   • Området er udvidet med mindre naturarealer som ’kalkoverdrev’. Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.
   • Det nuværende areal for H183 er på 5,0 hektar. Forslaget lægger 0,8 hektar til.

   

  • Habitatområde nr. 206 (H206): Stevns Rev
   • Områdegrænserne er kvalitetssikrede, og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.

   

   

  I figur 1 er vist de fire Natura 2000-områder i Stevns Kommune, som udgøres af de omtalte fire habitatområder (H198, H132, H193 og H206).

  Den sorte streg på figuren er kommunegrænserne.

   

  Figur 1. Natura 2000-områder i Stevns Kommune, og placeringen af de fire habitatområder H198, H132, H193 og H206.

   

  I bilag gennemgås de fire områder yderligere, og det synliggøres hvilke ændringer der er tale om ved denne høring.

   

  Lovgrundlag

  Natura 2000-områderne bliver som hovedregel beskyttet af den eksisterende natur- og miljølovgivning suppleret med særligt stramme retningslinjer for, hvornår der kan gives tilladelser, der berører Natura 2000-områder. De fleste aktiviteter, der kan påvirke Natura 2000-områderne, kræver tilladelse eller planlægning efter eksisterende natur- og miljølovgivning.

   

  Der findes altså ikke en særlig ”Natura 2000-lov”.

   

  Kravene til Natura 2000-planlægningen er fastsat i miljømålsloven (1) og i skovloven (2).

   

   

  (1) Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven). LBK nr 119 af 26/01/2017. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186416

   

  (2) Bekendtgørelse af lov om skove (Skovloven). LBK nr 122 af 26/01/2017. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186419

   

  Økonomi

  Teknik & Miljø oplyser at der ingen økonomiske konsekvenser er ved forslaget til ændrede Natura 2000-grænser (habitatgrænser).

   

 • 743. Stevns Spildevand - godkendelse af revideret betalingsvedtægt

  application/pdf icon anmodning_om_legalitetsgodkendelse_af_betalingsvedtaegt_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon betalingsvedtaegter_stevns_spildevand_-_2018.pdf

  Resume

  KLAR forsyning har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand anmodet om Stevns Kommune om at godkende den reviderede betalingsvedtægt i december 2017. Betalingsvedtægten er revideret på baggrund af lovændringer og for i højere grad at afspejle selskabets faktiske drift og arbejdsgange.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

  1. godkende den reviderede betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 384:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13. december 2017, pkt. 758:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  KLAR Forsyning har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S anmodet om Stevns Kommune om at godkende den reviderede betalingsvedtægt i december 2017.

   

  Kommunalbestyrelsen skal ifølge Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber legalitetsgodkende spildevandsforsyningens betalingsvedtægt

   

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har den 5. september 2017 godkendt en revideret betalingsvedtægt, der skal træde i kraft d. 1 januar 2018. Betalingsvedtægten er revideret på baggrund af lovændringer og for i højere grad at afspejle selskabets faktiske drift og arbejdsgange.

   

  De væsentligste ændringer i betalingsvedtægten er:

  • I punkt 2 om betalingsvedtægtens områder er der indsat en definition af spildevandsanlæg.
  • I punkt 4.1.3 er der for erhvervsejendomme i landzone foretaget ændring af den skønnede bebyggelsesprocent fra tidligere 40% til nu 45%, da det bedre afspejler den generelle bebyggelsesprocent for erhvervsejendomme i byzone.
  • Punkt 10 om klageadgang er ændret til den gældende lovgivning.

   

  Derudover er der nogle formuleringsændringerne i teksten, for at opnå en bedre forståelse af teksten.

   

  I forhold til punktet om bebyggelsesprocent skal det tilføjes, at den skønnede bebyggelsesprocent i landzone er afspejlet i forholdene i byzonen, for at sikre en et mere ensartet grundlag land og by imellem. Dette er en fortsættelse af den hidtidige praksis.

  Tilslutningsbidraget for erhvervsejendomme betales pr. påbegyndt grundareal på 800 m2. En stigning i bebyggelsesprocenten betyder et mindre grundareal, da det beregnes på baggrund af bygningernes størrelse (det bebyggede areal).

   

  Den reviderede betalingsvedtægt samt fremsendelsesbrev er vedlagt som bilag på sagen.

  Lovgrundlag

  Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. Lovbek. nr. 633 af 7 juni 2010.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 744. Stevns Spildvand A/S - godkendelse af takster 2018

  application/pdf icon beskrivelse_af_anlaegsbudget_2018.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_takstblad_2018.pdfapplication/pdf icon beskrivelse_af_driftsbudget_2018.pdfapplication/pdf icon takstblad_2018.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2018

  til Stevns Kommunes myndighedsgodkendelse jfr. betalingslovens § 3.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU, at

  1. takstbladet for 2018 godkendes

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 2:

  Anbefales

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 385:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 13. december 2017, pkt. 759:

  Anbefales

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på et bestyrelsesmøde den 7. november 2017 godkendt takstblad 2018 og budget 2018 med en fastholdelse af vandafledningsafgiften på 49,60 kr./m3 ekskl. moms. I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2018.

  Taksterne omfatter:

  • Tilslutningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag
  • Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"
  • Filterskyllevand fra vandværk afledt til regnvandskloak
  • Vejafvandingsbidrag
  • Behandlingsafgift på renseanlæg
  • Tømningsordning
  • Refusion af el til minipumpestationer
  • Renter og gebyrer

  Lovgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 745. Magtredegørelse 2016

  application/pdf icon aarsindberetning_af_magtanvendelse_2016.pdf

  Resume

  Der orienteres om indberetning vedrørende magtanvendelse indenfor Døgnplejen samt for borgere i botilbud uden for kommunen, som Stevns kommune er handlekommune for.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Social- og Sundhedsudvalget, 6. december 2017, pkt. 277:

  SSU indstiller til KB at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Der har i 2016 været 186 indberetninger af magt, hvilket er en stigning i forhold til 2015 på knap 54%, idet der i 2015 var 121 indberetninger. Stigningen tilskrives især to konkrete borgere i døgnplejen og handler om indberetninger på § 126a (fastholdelse i hygiejne situationer). Selvom det umiddelbart kan synes af mange indberetninger, kan der særligt i forhold til den type magt-anvendelser, som handler om at fastholde eller føre til andet opholdsrum (§126) ses at der kun har været 4 indberetninger, og når målgruppen tages i betragtning både på egne tilbud og ikke mindst på eksterne tilbud, er dette alt for få indberetninger.

  Center for Sundhed og omsorg har derfor i 2018 fokus på:

  - fortsat læring og undervisning i magt-indberetninger. Der er planlagt undervisning i februar 2018 af medarbejdere i myndighedsafdelingen, samt ledere af plejecentre og døgnplejen.

  - ny mindre bureaukratisk metode til indberetning, i form af nyt mere enkelt skema

  - magt-anvendelser, og ansøgninger herom, som ikke er lovlige. Læring om anvendelse af hvordan pædagogiske metoder og andre løsninger kan bringes i anvendelse.

  Baggrund

  I henhold til lov om magtanvendelse (SEL § 125-129) er kommunalbestyrelsen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som har et døgntilbud og som er omfattet af målgruppen for magt-anvendelser.

  Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten kan alene iværksættes over for borgere med omfattende nedsat psykisk, fysisk og social funktionsnedsættelse. Lov om magtanvendelse er en beskyttelse af borger i forhold til indgreb i selvbestemmelsesretten og må ikke træde i stedet for den nødvendige pleje, omsorg og socialpædagogiske indsatser, som kan bringes i anvendelse, for at forebygge magt-anvendelse.

  Indgreb efter denne bestemmelse forudsætter en individuel vurdering af indgrebets faglige forsvarlighed og nødvendighed samt pågældendes helbredstilstand. Indberetninger af magt-anvendelser skal altid følges af en handleplan for, hvorledes man vil arbejde med at forebygge magt-anvendelsen fremadrettet. Der er således megen læring i arbejdet med magt-anvendelser for medarbejderne på døgntilbud. Udover den individuelle opfølgning vil der i 2018 blive sat fokus på magt-anvendelser, idet der i februar er planlagt undervisning i magt-regler for medarbejdere i myndighedsafdeling og ledere af plejecentre og hjemmeplejen.

  Beretning om magt-anvendelse skal forelægges årligt for kommunalbestyrelsen.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget

 • 746. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Drøftet

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 747. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Sagen udgået.

   

 • 748. Diverse orienteringer - KB den 21. december 2017 (Lukket)