Referat

 • 738. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 21. december 2017.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Lonni Lypart

   

  Godkendt

 • 739. Ændringsforslag til nuværende Styrelsesvedtægt, 2. behandling

  application/pdf icon udvalgsstruktur_01012018_efter_ny_flertalsgruppe_.pdfapplication/pdf icon ny_styrelsesvedtaegt_pr_1_januar_2018_4_staaende_udvalg.pdfapplication/pdf icon notat_varly_jensen.pdf

  Resume

  Den nye flertalsgruppe bestående af A, V, C og B har fremsendt ændringsforslag til nuværende Styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2018.

  Styrelsesvedtægten fremsendes til 2. behandling og endelig godkendelse med virkning fra 1. januar 2018.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  • det fremlagte ændringsforslag fra den nye flertalsgruppe godkendes

   

   

  Kommunalbestyrelsen, 13. december 2017, pkt. 737:

  Ikke til stede: Thor Grønbæk (Borgerlisten Stevns), Inge Milbrat (N) og Thomas Overgaard (A)

   

  Det fremlagte forslag til ny Styrelsesvedtægt blev godkendt.

  Varly Jensen (O) ønskede juridisk undersøgt og indskrevet i vedtægten, at et udvalgsmedlem selvstændigt kan rejse en sag i et fagudvalg.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Lonni Lypart (A)

   

  Forvaltningens notat er vedlagt sagen.

   

  Forslag til ny styrelsesvedtægt vedtaget.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) kan ikke godkende bevillingen til Bøn & Unge udvalget, da det ikke er stående udvalg.

   

  Thomas Overgaard (A), Henning Urban Nielsen (A), Mogens Haugaard (N), Inge Milbrat (N), Jørgen Gregersen (B), Jan Jespersen (Ø) og Thor Grønbæk (L) er imod, at den oprindelige ramme på 80% til vederlag overskrides i den nye Styrelsesvedtægt.

  Sagsfremstilling

  Den nye flertalsgruppe bestående af A, V, C og B har fremsendt ændringsforslag til nuværende Styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2018.

  Styrelsesvedtægten fremsendes til 2. behandling og endelige godkendelse med virkning fra 1. januar 2018.

   

  Til brug for sagens behandling er vedlagt - oversigt over ny udvalgsstruktur med angivelse af hvert udvalgs opgavefordeling samt udkast til ny Styrelsesvedtægt.

   

  Det fremsendte ændringsforslag tager afsæt i 4 stående udvalg:

  • Social- og Sundhed (uændret i forhold til nuværende)
  • Børn, Unge og Læring (kun ændring i udvalgets navn)
  • Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme (nyt udvalg - etableres med opgaver fra nuværende ØU og NFK)
  • Plan, Miljø og Fritid (nuværende NFK udvides med nuværende PTU´s opgaver, dog med afgivelse af turisme og kultur til Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme)

   

  SSU forhøjes til 7 medlemmer og de øvrige stående udvalg forbliver med 5 medlemmer.

  Der indføres vederlag til formand samt til udvalgsposten til Børn- og Ungeudvalget. Formandsposten honoreres med 10% af Borgmestervederlaget og udvalgspladsen med samme honorering som en udvalgsplads i de stående udvalg (ca. kr. 2.270 pr udvalgsplads)

  Det forudsættes, at nuværende ramme på 80% af borgmestervederlaget til honorering for udvalgspladser ændres til 84%.

   

  Som konsekvens af den nye udvalgsstruktur nedlægges Bevillingsnævnet, i det Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme varetager opgaven fremadrettet.  

   

  Økonomi

  SSU er i dag på 7 medlemmer, dvs. nuværende budgetramme til dette udvalg fastholdes.

  Nedlæggelse af Bevillingsnævnet                          i alt kr. -40.000

  1 udvalgsplads til Børn og Ungeudvalget                i alt kr. +27.208

  Formandsvederlag - Børn og Ungeudvalget            i alt kr. +81.707

  Netto - manglede finansiering                             i alt kr. +68.915

  Den manglende netto finansiering på ca. kr. 69.000 medtages til første budgetopfølgning i 2018 (BOP 1). Da det faktiske forbrug i forhold til sammensætningen for den nye kommunalbestyrelse kendes der (bl.a. tillæg for børn under 10 år samt valg mellem vederlag eller tabt arbejdsfortjeneste).

   

  Jvf. Styrelsesloven skal en Kommunes Styrelsesvedtægt behandles to gange med mindst 6 dages mellemrum. Sagen vil således komme til 2. behandling på det "ektraordinære" møde i Kommunalbestyrelsen den 21. december 2017