Referat

 • 516. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 18. december 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Godkendt.

 • 517. Beskæftigelsesplan 2020

  application/pdf icon beskaeftigelsesplan_2020_22112019.pdfapplication/pdf icon bilag_til_beskaeftigelsesplan_2020.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 3 udpegede ministermål.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via AET, at

  1. KB godkender beskæftigelsesplan 2020.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 4. december 2019, pkt. 254:

  Anbefales.

  AET ønsker at igangsætte et for-arbejde, der skal se nærmere på mulighederne for etablering af et råd ala det tidligere lokale beskæftigelsesråd.   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  AET's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) ønsker at markere, at de er imod repatrieringsloven, da det kan medføre uhensigtsmæssige store udgifter. Udgifterne til en familie på to voksne og to børn, kan beløbe sig til over 624.000 kr. 

   

  Sagsfremstilling

  Arbejdsmarked arbejder i 2020 forsat med et stærkt virksomhedsrettet fokus. Dette har baggrund i det forhold, at Beskæftigelses Indikator Projektet og analyser fra STyrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at det er den virksomhedsrettede indsats, som har den største effekt ift. til at få ledige i arbejde. Et andet effektivt middel er hyppige samtaler, hvilket ligeledes afspejler sig i beskæftigelsesplanen.

   

  Efter en række år med et stadigt stigende antal ministermål på beskæftigelses- og integrationsområdet er ministermålene i 2020 reduceret til 3. Samtidigt er der indført et krav om, at kommunen skal redegøre for, hvordan kommunen arbejder med rådgivning og information om repatriering efter repatrieringsloven.

   

  Målene i dette års beskæftigelsesplan har afsæt i dels ministermålene, dels de fokusmål der skal sikre, at Arbejdsmarked fortsat er selvforvaltende. Ud over de mål som ligger i beskæftigelsesplanen udfører Arbejdsmarked jævnligt understøttende målinger, som skal sikre, at vi er på rette vej og at kvaliteten af vores arbejde møder standard. Disse mål udtrækkes via vores fagsystem.

   

  Målene i beskæftigelsesplan 2020 er:

  • Mål 1. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Rekruttering Køge Bugt (REKB) er i løbende kontakt med minimum 75 % af kernemålgruppen ved udgangen af 2020
  • Mål 2. Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. Integrationsydelsesmodtagernes andel af arbejdsstyrken skal ned på landsgennemsnittet.
  • Mål 3. Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse. Øgning i antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2019.
  • Mål 4. Fokusmål I: - Samtaler. Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 5. Fokusmål II: - Tilbud. Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 6. Økonomimål: Helårspersoner på off. forsørgelse. Andel af ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere skal i løbet 2020 reduceres til 16,5 pct.
  • Mål 7. Kvalitetsmål: Overlevelseskurver – A-dagpenge. Andel ydelsesmodtagere efter 26 uger skal nærme sig landsgennemsnit og som minimum reduceres til 35 pct.
  • Mål 8. Kvalitetsmål: Overlevelseskurver – Jobparate kontanthjælpsmodtagere. Andel ydelsesmodtagere efter 26 uger forbliver under landsgennemsnittet.
  • Mål 9. Kvalitetsmål: Overlevelseskurver – Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere. Andel ydelsesmodtagere som fortsat er i målgruppen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere efter 26 uger, forbliver under landsgennemsnittet.

   

  Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2020 fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering.Beskæftigelsesplan 2020 offentliggøres på www.stevns.dk

  Lovgrundlag

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”.

  Af lovgrundlaget (§ 4, stk. 1-3) vedrørende Beskæftigelsesplanen. 

  § 4. "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Stk. 3. "Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering".

 • 518. Handlingplan Verdensarv Stevns 2020

  application/pdf icon handlingsplan_og_budget_verdensarv_stevns_2020.pdfapplication/pdf icon supplerende_information_vedroerende_handleplan.pdf

  Resume

  Godkendelse af handlingsplan for Verdensarv Stevns 2020

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. handlingsplanen godkendes.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 4. december 2019, pkt. 256:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 399:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Økonomiudvalget tager forbehold frem til KB's behandling af sagen.

  Verdensarv Stevns bedes frem til mødet redegøre for stigningen i budgettet.

   

  Varly Jensen (O) ønsker at sagen sendes retur, og genoptages med oplysninger om Erhvervsrådets rolle og Verdensarv Stevns placering i fremtiden.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Borgmesteren oplæste indledningsvis en forklaringsmail modtaget samme dag fra Verdens Arv Stevns (udsendes til alle KB-medlemmer).

   

  AET's indstilling godkendt med den bemærkning, at status på arbejdet i Verdens Arv Stevns drøftes om 6 måneder i AET og ØU.

   

  2 medlemer (O) stemmer imod og fastholder sin indstilling fra ØU.

  Sagsfremstilling

  I maj 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der fra og med 2017 skulle vedtages en samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune (SK) og Verdensarv Stevns (VS) samt at foreningen hvert år skal fremlægge en konkret handlingsplan for det følgende år. Samarbejdsaftalen tager udgangspunkt i forvaltningsplanens beskrivelse af overordnede udfordringer og målsætninger.

  I handlingsplanen beskrives det kommende års opgaver, som foreningen er forpligtet til at løse. Resultaterne fra handlingsplanen vil kunne læses af det følgende års Årsrapport samt det reviderede regnskab, som forelægges KB i juni. Udarbejdelsen af handlingsplanen har fulgt proceduren, som beskrevet i samarbejdsaftalen og i foreningens vedtægter således, at VS årligt udarbejder handlingsplan, budget, årsregnskab og årsrapport jf. foreningens vedtægter og efter følgende tidplan:
  Inden 1. november: Fremsendelse af handlingplan og budget til SK for det kommende år.
  Inden 1. maj: Fremsendelse af revideret årsregnskab og årsrapport til SK fra det foregående år.

  Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af Handlingsplan 2019, drøftelser med forvaltningen i Stevns Kommune, på bestyrelsesmøde Verdensarv Stevns d. 17/9, møde i Lokal Referencegruppe d. 30/9 samt orientering på møde i Verdensarvsrådet Stevns Klint d. 18-9, bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns d. 28-10, skriftlig høring af Geologisk Referencegruppe samt drøftelse med borgmester og udvalgsformand for AET i Stevns Kommune d. 6-11 2019. Handlingsplan er først blevet fremsendt d. 18-11 pga. forsinkelse af Kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger.

  Det kommende års indsatser gælder en fastholdelse af nogle af indeværende års indsatser med særlig vægt på arbejdet med besøgscentret. Indsatserne er: Koordinering og samarbejde, medejerskab og bæredygtig turisme, styrke, beskytte og bevare klinten, øget kendskab samt bedre besøgsoplevelse (særligt besøgscenter). P.g.a. besparelser i budgettet for 2020 vil der dog ske en reduktion i aktiviteter og tiltag herunder: Verdensarvsfestival og verdenarvsdag, Work Camp, understøttelse af udviklingsproces omkring Stevns Klint (formidlingsgreb, fondsansøgning, opbakning til andre aktører mv.) samt bidrag til revision af forvaltningsplan, som udskydes til 2021.

 • 519. Revideret kvalitetsstandard (§§ 83 og 83a) - godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._kvalitetsstandard_for_sundhed_og_omsorg_2019.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_for_sundhed_og_omsorg_ssss_83_og_83a.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_revideret_kvalitetsstandard_ssss_83_og_83a_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_11._november_2019_kl._1330_moedelokale_2_i_social_og_sundhed_2019..pdf

  Resume

  Sagen er en genoptagelse fra SSU ´s møde den 11. november 2019. Mødereferat fra førnævnte møde er vedhæftet som bilag.

   

  Revideret kvalitetsstandard for Sundhed & Omsorg efter Servicelovens §§ 83 og 83a har nu været i høring i Ældreråd og Handicapråd og forelægges til endelig godkendelse i KB, via SSU og ØU.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB, via SSU og ØU, at:

  1. høringssvarene tages til efterretning
  2. godkende kvalitetsstandard for Sundhed & Omsorg jf. Servicelovens §§ 83 og 83a.

  Social og Sundhed, 2. december 2019, pkt. 228:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Det skal konsekvens rettes, at alle de steder, der står, at der ikke gøres rent efter hund, dog ikke gælder for servicehunde.

   

  Indstillingen godkendes.

   

  Jan Jespersen (Ø) ønsker, at det kommunikeres ud til borgerne, at der er mulighed for ekstra rengøring efter individuel vurdering.

   

  Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 404:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  SSU's indstilling anbefales, som også er i overensstemmelse med Ankestyrelsens principafgørelse.

  Ændringerne sker i samarbejde med borgeren.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) fastholder sin indstilling om, at det kommunikeres ud til borgerne, at der er mulighed for ekstra rengøring efter individuel vurdering og tånegleklip.

  Sagsfremstilling

  I forhold til Serviceloven og Stevns kommunes godkendte serviceniveau på ældreområdet skal der årligt godkendes en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp jf. Servicelovens §§ 83 og 83a. Dette skal også ske, når der sker ændringer i forhold til den eksisterende kvalitetsstandard.

   

  På baggrund af to principafgørelser i ankestyrelsen behandlede SSU sagen 11. november. SSU havde følgende redaktionelle rettelse til kvalitetsstandardens side 13: I afsnittet ”Eksempler på praktiske opgaver som Stevns Kommune ikke tilbyder” ændres ordet ”hjælpehunde” i punkt 2 til ordet ”servicehunde”.

   

  Principafgørelserne i ankestyrelsen der påvirker Stevns Kommunes kvalitetsstandard for §§ 83 og 83a omhandler hjælp til negleklip på fødder og hjælp til hovedrengøring. I Stevns Kommunes nuværende kvalitetsstandard for §§ 83 og 83 A fremgår det, at vi ikke yder hjælp til hovedrengøring og der står endvidere ikke noget om, at negleklip hører ind under personlig pleje og omsorg. Dette er blevet ændret i den reviderede udgave jf. ankestyrelsens præciseringer. Ændringer er skrevet i kvalitetsstandarden med rødt, og ankestyrelsens afgørelser fremgår af referat fra SSU den 11. november. Begge er vedhæftet denne sag som bilag.

   

  Efter SSU´s møde den 11. november blev kvalitetsstandarden sendt i høring i Ælderåd og Handicapråd. Ved udsendelse af denne dagsorden havde forvaltningen ikke modtaget høringssvar fra Handicaprådet. Høringssvaret fra Ældrerådet forelægges til orientering, og kvalitetsstandarden sendes hermed til endelig godkendelse i KB, via SSU og ØU.

  Lovgrundlag

  Lov om social service §§ 83 og 83a.

  Økonomi

  Hvorvidt ændringerne i kvalitetsstandarden har betydning for budgettet bliver vurderet i løbet af 2020, når vi kan se hvor mange, der søger om den ekstra rengøring.

 • 520. Gebyr for borgerlige vielser udenfor Rådhusets adresse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 at indføre betaling for borgerlige vielser, som afholdes andet sted end på Rådhuset. Taksten forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Poliktik & Borger indstiller til KB, via DIR og ØU, at

  1. Taksten på en borgerlig vielse, som afholdes udenfor Rådhusets adresse, men indenfor kommunegrænsen fastsættes til kr. 710 for 2020. Derudover tillægges kørselsgodtgørelse efter statens høje takst. Taksten p/l-fremskrives årligt.
  2. Taksten for borgerlige vielser, som ønskes foretaget i anden kommune eller på andet særligt sted beregnes særskilt ved forespørgsel.

  Direktionen, 2. december 2019, pkt. 1:

  Anbefalet.

  Økonomiudvalget, 10. december 2019, pkt. 403:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A).

   

  Indstillingen godkendt.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Jørgen Larsen (N) stemte imod.

  Sagsfremstilling

  Foretages en vielse et andet sted end det sted som kommunen har anvist, kan kommunen jf. gældende lovgivning kræve, at parterne betaler de ekstra udgifter, som direkte følger af, at den pågældende vielse foretages et andet sted.

   

  Den fastlagte takst må ikke være et fast gebyr, men en individuel beregnet takst pr. vielse.

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse godkendelse af budget 2020 at indføre betaling for borgerlige vielser, som foretages udenfor Rådhusets matrikel.

   

  Forvaltningen har beregnet på den ekstra tid, der administrativt skal bruges på klargøring og koordinering af vielser udenfor rådhuset, samt den ekstra tid giftefogeden skal bruge på at vielsen afholdes et andet sted.

  Som fordelingsnøgle er der beregnet en gennemsnitlig timepris for det adm. personale samt for de giftefogeder, der udfører vielsesopgaven.

   

  Den samlede takst er beregnet til kr. 710.

   

  Derudover tillægges, der udgifter til kørselsgodtgørelse efter statens høje takst. Kørselsgodtgørelsen beregnes fra Rådhuset og til vielsesstedet.

   

  Taksten vil således være individuelt beregnet for hvert vielsespar.

   

  For vielser, som ønskes foretaget i anden kommune eller på helt særlige steder, f.eks. på havet - vil der i forbindelse med forespørgsel blive beregnet en særskilt takst.

  Lovgrundlag

  Ægteskabsbekendtgørelsen

 • 521. Midtvejsstatus for Udvalget for Stevns Verdensmål

  application/pdf icon midtvejsstatus_revideret_december_2019_0.pdf

  Resume

  Udvalget for Stevns verdensmål har udarbejdet en Midtvejsstatus med visioner og foreløbige anbefalinger af de opgaver, som udvalget vil arbejde videre med.

  Indstilling

  Udvalget for Stevns Verdensmål indstiller til KB via PMT, at

   

  1. visionerne og de foreløbige anbefalinger i Midtvejsstatus drøftes og tages til efterretning.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. december 2019, pkt. 394:

  1. Drøftet og taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  1. Drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Stevns Verdensmål har udarbejdet en Midtvejsstatus med visioner og foreløbige anbefalinger af de opgaver, som udvalget vil arbejde videre med. Udvalget indstiller nedenstående visioner og foreløbige anbefalinger til drøftelse og at de tages til efterretning i PMT, som skal anbefale, at de indstilles til drøftelse og tages til efterretning i Kommunalbestyrelsen.

  Visioner

  • I 2030 trives Stevns borgerne i bæredygtige, drivhusgas-neutrale, grønne boliger. Der er høj aktivitet i de mange sociale-kulturelle og produktive fællesskaber.

   

  • I 2030 er naturen på Stevns vildere og bidrager til optagelse og lagring af drivhusgasser. Naturen er integreret i kulturlandskabet og i bebyggelserne. Der er nem og daglig adgang til naturen.

   

  • I 2030 er der flere bæredygtige arbejdspladser på Stevns. Samtidig giver offentlig/fælles transport optimale muligheder for bæredygtig drivhusgas-neutral transport.

   

  • I 2030 er Stevns et eftertragtet læringssted for hvordan man kan arbejde konkret med verdensmålene.

  Foreløbige anbefalinger

  1. Verdensmålene implementeres i Planstrategien og den efterfølgende Kommuneplan, så verdensmålene kommer til at indgå i kommunens videre arbejde. 
    
  2. Kommunalbestyrelsen overvejer en proces for hvordan de stående udvalg inddrager verdensmålene i deres område.
          
  3. Det anbefales, at kommunalbestyrelsen undersøger hvordan de kommunale puljer som fx kulturpuljen, naturpuljen og landsbypuljen kan få verdensmålene implementeret.
          
  4. Kommunalbestyrelsen sætter fokus på at nye boligområder har verdensmål som et særligt omdrejningspunkt.
          
  5. Det anbefales at Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejde med styrkelse af Stevns natur: Nem og daglig adgang til naturen. Oprettelse af naturpark i Tryggevælde Ådal. Udtagning af intensivt dyrket jord til fordel for mere natur, skovrejsning og ekstensivt brug. Genåbning og/eller genslyngning af flere vandløb.
        
  6. Det anbefales, at en boligpolitik udarbejdes, så der kan planlægges for velfungerende lokalsamfund i Stevns Kommune nu og i fremtiden.
          
  7. Det anbefales, at Kommunalbestyrelsen benytter sig af udvalgsformen §17 stk. 4 – fx til at arbejde med anbefalinger til realiseringen af regeringens nye klimalov.

   

 • 522. Sag rejst af KB-medlem Jan Jespersen (Ø) - Trafikplan for den statslige jernbane

  Indstilling

  Enhedslisten (Ø) indstiller til KB, at

   

  1. der rejses krav til regeringen, som må sikre at der hurtigst muligt indføres de lovede direkte tog fra ”Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord og ad den nye bane til København.
  2. der rejses krav til regeringen om, der må etableres et midlertidigt signal- og sikringsanlæg mellem Ølby og Køge Nord, således at denne forbindelse kan benyttes, uafhængigt af hvornår det nye signalanlæg på strækningen Ringsted-Køge Nord-København kan tages i brug.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Indstillingen fra liste Ø blev sat til afstemning.

  2 medlemmer (Ø) stemte for forslaget.

  Øvrige medlemer stemte imod, da prioriteringen i første omgang er at sikre renovering af skinnerne på Østbanen.

  Sagsfremstilling

  Sagsfremstilling fra Jan Jespersen (Ø):

   

  I ”Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032, HØRINGSUDGAVE” (side 40), som kommunen har afgivet høringssvar til i 2018, blev vi lovet direkte tog fra ”Lille Syd” (strækningen Næstved-Haslev-Køge) via Køge Nord og videre ad den nye bane til København fra 2020.

   

  For pendlere fra Stevns kommune til København vil disse tog give en tidsbesparelse – i forhold til at tage S-toget – på ca. 25 min. hver eneste arbejdsdag. Det gælder også pendlere fra Østbanen, som i Køge ville kunne skifte til de hurtige tog til København.

   

  Tidsrammen for etableringen af de direkte tog Næstved-Køge-København blev for et års tid siden udskudt til medio 2021, men er nu – ifølge ”Status – Signalprogrammet, November 2019” (TRU Alm.del - Bilag 105 -2119522) – udskudt indtil man kan tage et nyt signalsystem i brug på strækningen Ringsted-Køge Nord-København, måske i 2024!

 • 523. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

   

  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

   

  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

 • 524. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 525. Renovering af p-plads rådhuset St. Heddinge - anlægsbevilling

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Godkendt.

 • 526. Salg af areal

  Beslutning

  Ikke til stede: Mogens Haugaard Nielsen (N)

   

  Godkendt.

   

 • 527. Diverse orienteringer - KB den 18. december 2019 (Lukket)

 • 528. Underskriftsark (Lukket)