Referat

 • 60. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 18. januar 2018.

  Beslutning

  Godkendt

 • 61. Beskæftigelsesplan 2018

  application/pdf icon stevns_kommune_beskaeftigelsesplan_2018.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan.

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 5 udpegede ministermål.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via AET, at

  1. KB og AET godkender beskæftigelsesplan 2018.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 4. januar 2018, pkt. 9:

  Anbefales, idet AET senere agter at drøfte eventuelle yderligere lokale mål i 2018

  Beslutning

  AET's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) ønsker at styrke samarbejdet mellem "Børn & Læring" og "Arbejdsmarked". Tidlig indsats er løsningen, så alle unge er klar til at kunne gennemføre en uddannelse.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, som tager afsæt i beskæftigelsesministerens 5 mål. Beskæftigelsesplanen skal medvirke til at sikre sammenhæng mellem de beskæftigelsespolitiske udfordringer, de politiske mål og resultatkrav samt kommunens overordnede strategiske prioriteringer.

  Beskæftigelsesplanen redegør for, hvordan og med, hvilke midler Stevns Kommune vil tilrettelægge indsatsen i 2018, så vejen til job eller uddannelse bliver så kort som mulig for borgerne.

  Beskæftigelsesplanen fungerer som:

  • Borgernes og politikernes overblik over retningen i beskæftigelsesindsatsen
  • Et retningsgivende arbejdsredskab for medarbejderne i Arbejdsmarked

   

  I år er beskæftigelsesplanen blevet til i tæt samarbejde med medarbejderne i Arbejdsmarked, hvor de har gjort deres indflydelse gældende, både i forhold til mål for den beskæftigelsesrettede indsats og i forhold de overordnede strategier.

   

  Strategi

  Stevns Kommune har en strategi, der tager afsæt i evidens dvs. metoder og tilgange, der er afprøvet for at sikre bedst mulig progression for borgerne og med det udgangspunkt, at borgeren er i centrum for sin vej mod selvforsørgelse. Konkret betyder det:

  • VIRKSOMHEDSRETTET: Vi arbejder virksomhedsrettet, borger skal hurtigst muligt få tilknytning til en arbejdsplads, fordi forskning har vist, at virksomhedsrettet indsats er den korteste vej til hel eller delvis selvforsørgelse
  • HYPPIGE SAMTALER: Samtaler med kvalitet og fokus på arbejdsmarked med høj frekvens, fordi forskning har vist at hyppige samtaler er medvirkende til at bringe borgerne hurtigere i beskæftigelse
  • SELVANSVAR: Borger udformer selv (med vores assistance) planer for indtræden på arbejdsmarked eller uddannelse. Fordi forskning viser, at ejerskab til planer er altafgørende for deres mulighed for gennemførsel

   

  Mål

  Det helt overordnede effektmål for beskæftigelsesplanen er, at flere borgere på midlertidig ydelse opnår beskæftigelse. Således er det Stevns Kommunes mål at andelen af borgere (16-66 år) der er i beskæftigelse fortsat vil ligge over landsgennemsnittet.

   

  Arbejdsmarked er særligt fokuseret på tidsaspektet i det enkelte forløb. For borgeren er det vigtigt at forløbet på offentlig forsørgelse bliver så kort som muligt. Derfor måler vi på varighed af forløb i de tilfælde, hvor det er muligt.

   

  Resultatmålene tager udgangspunkt i ministermålene, som blev offentliggjort 8. september 2017.

   

  Ministermål:

  1.      Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse

  2.      Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft

  3.      Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

  4.      Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse

  5.      Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes

   

  Der er i alt 14 detailmål i beskæftigelsesplan 2018. Disse kan opsumeres således:

  • Sagsvarighed falder
  • Virksomhedsindsatsen styrkes
  • Flere flygtninge kommer i uddannelse eller job
  • Flere kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver helt eller delvist selvforsørgende
  • Øget kontrol i forhold til udbetalinger

  Det videre forløb for Beskæftigelsesplan 2018

  Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2018, fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering.

  Beskæftigelsesplan 2018 offentliggøres på www.stevns.dk

   

  Lovgrundlag

  Jobcenter Stevns skal i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”: Beskæftigelsesplan og resultatrevision, udarbejde en Beskæftigelsesplan

  Af lovgrundlaget (§ 4, stk. 1-3) vedrørende Beskæftigelsesplanen. Det stammer fra ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”:

  Beskæftigelsesplan og resultatrevision

   

  § 4. "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, jf. § 19, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Stk. 3. "Kommunalbestyrelsen sender umiddelbart efter vedtagelsen beskæftigelsesplanen til det Regionale Arbejdsmarkedsråd til orientering".

  Økonomi

  I Beskæftigelsesplan 2018 er der ikke indsat et budget for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Stevns i 2018.

 • 62. Østsjællands Beredskab, Risikobaseret Dimensionering - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_forebyggelse.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_2_indkvartering_og_forplejning.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_3_vandforsyning.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_5_udrykningsstatistikker.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_6_scenariebeskrivelser.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_8_udrykningers_geografiske_fordeling_010716_til_300617.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_9_uddannelsesplaner.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_10_deloitte_analyse.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_11_retningslinjer_for_odin-udfyldelse.pdf.pdfapplication/pdf icon serviceniveau_rbd_2017.pdf.pdfapplication/pdf icon kommenteret_brs_udtalelse_over_forslag_til_dimensioneringsplan_for_oestsjaellands_beredskab.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_4_pickliste.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_vedtaegter_og_strategi.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_a_obligatoriske_opgaver.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_12_b_tilvalgsydelser_og_serviceopgaver.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_13_-_analyse_udvikling_i_udgifter_til_redningsberedskab_2010-2017_2.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_14_udvikling_i_kommunale_udgifter_til_beredskab_2010-17.pdf.pdfapplication/pdf icon nyt_biilag_7_-_responstidsinddelingpdf.pdf

  Resume

  Beredskabskommissionens forslag til plan for ny risikobaseret dimensionering i Østsjællands Beredskab skal jf. fællesskabets vedtægter godkendes af interessentkommunernes byråd/kommunalbestyrelser.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

  1. Beredskabskommissionens forslag til risikobaseret dimensionering drøftes og godkendes med eventuelle bemærkninger.

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 6:

  Anbefales med den bemærkning, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå 2 lokale stationer i kommunens dækning. ØU ønsker som minimum at fastholde nuværende  serviceniveau og responstid.

  ØU forudsætter, at Stevns Kommune (ØU/KB) får forelagt udmøntningen af den nye RBD før endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen.

  Fejl i tekniske bilag vedr. Stevns Kommune rettes hurtigst muligt.

  Beslutning

  Sagen udsættes og genoptages på et ekstraordinært KB-møde onsdag den 24.01.18, kl. 17:30

  Sagsfremstilling

  Beredskabskommissionen er på møde d. 14. december 2017 blevet enige om en ny fælles risikobaseret dimensionering, som nu videresendes til behandling i byrådene. Plan for risikobaseret dimensionering er et teknisk dokument, der angiver det, der er nødvendigt for at yde en forsvarlig beredskabsfaglig indsats jf. beredskabsloven og den risikoprofil, der karakteriserer kommunerne i Østsjællands Beredskab.

   

  Forslaget er fagligt vurderet af Beredskabsstyrelsen, som har afgivet en række bemærkninger. Bemærkningerne har givet anledning til redaktionelle rettelser, som er indarbejdet i planen jf. bilag. Bemærkningerne har ikke givet anledning til ændringer af indholdsmæssig karakter, og Beredskabsstyrelsens svar på høringen kan betragtes som en accept af den fremsendte plan. 

   

  I den ny fælles model for risikobaseret dimensionering betragtes Østsjællands Beredskab som ét fælles beredskabsområde, og modellen udnytter de samlede ressourcer mere effektivt end tidligere. Det betyder, at der kan ske ændringer i sammensætning af mandskab og materiel i alle områder.

   

  Der er i godkendelse af modellen lagt vægt på, at den nuværende responstid i alle 8 kommuner fastholdes, hvilket betyder, at borgere og virksomheder vil opleve samme sikkerhedsniveau som hidtil.

   

  Udrykningssammensætningen vil bygge på hændelsestyper, og der tages i højere grad end tidligere udgangspunkt i hændelsens kompleksitet. Der vil eksempelvis komme færre udrykningsenheder til brand i en skraldespand. Til mere komplicerede hændelser vil der komme flere udrykningsenheder, dog kan de være sammensat fra flere forskellige steder.

   

  I den risikobaserede dimensionering fremgår et minimumsniveau for køretøjer og mandskab i de enkelte delområder. Hvordan modellen konkret skal udmøntes i stationer, mandskab og køretøjer, vil Beredskabskommissionen tage stilling til ultimo januar, når forslaget til risikobaseret dimensionering er behandlet af alle interessentkommuner, og efter inddragelse af MED-organisationen. Der er indarbejdet en høj grad af fleksibilitet i modellen, som betyder, at der er luft til at nå frem til en solid og holdbar løsning.

  Økonomi

  Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. på nye brandkontrakter. Såfremt forslag til risikobaseret dimensionering kan godkendes af alle parter vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra juli 2018 og frem.

   

  Stevns Kommunes udgifter til Beredskabet har siden 2015 ikke været faldende, der vedlægges 2 bilag som viser udviklingen i de budgetterede udgifter for kommunerne i det nuværende beredskabssamarbejde fra 2010-2017. Bilaget er fremsendt til Beredskabsdirektøren den 4. januar.

 • 63. Trafikplan for Stevns Kommune

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af en trafikplan for Stevns Kommune samt 100.000 kr. til

  udarbejdelse af en lokal trafikplan for Strøby Egede.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DR, PMF og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 400.000 kr. til udarbejdelse af trafikplan for Stevns Kommune.

  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 400.000 kr. til trafiksikkerhedsplan i budget 2018.

  3. KB giver en anlægsbevilling på 100.000 kr. til udarbejdelse af en lokal trafikplan for Strøby Egede

  4. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive 100.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i budget 2018 til Trafiksiksanering Strøby Egede syd.

   

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 2:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 10:

  Indstillingen anbefales

  Varly Jensen stemte i mod

  Varly Jensen anbefaler at afvente udmelding fra Vejdirektoratet angående placering af kommende omfartsvej til motorvejsnettet. 

   

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 14:

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) stemte i mod, og anbefaler at afvente udmelding fra Vejdirektoratet angående placering af kommende omfartsvej til motorvejsnettet. 

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) stemmer imod og anbefaler at afvente udmelding fra Vejdirektoratet angående placering af en kommende statsvej til motorvejsnettet.

  Sagsfremstilling

  Plan og Teknikudvalget besluttede på sit møde den 14. november 2017, at der skal udarbejdes en samlet trafikplan for Stevns Kommune og en lokaltrafikplan

  for Strøby Egede sideløbende med udviklingsplanen for Strøby Egede. Den samlede trafikplan for Stevns Kommune skal på baggrund af en kortlægning og ana-

  lyse af de trafikale forhold herunder trafikstrukturen, trafiksikkerhed, fremkommelighed og den kollektive trafik være et planlægningsværktøj for politikerne og

  forvaltningen. Trafikplanen skal dels se på de overordnede trafikale forhold og dels zoome ind på de lokale trafikale udfordringer i kommunens udviklingsbyer.

  Den lokale trafikplan for Strøby Egede skal særligt se på de lokale trafikale udfordringer i forhold til den igangværende byudvikling, ændring af zonestatus for

  sommerhusområder og den kommende statsvejsforbindelse til sydmotorvejen. Teknik og Miljø påregner at sende begge trafikplaner i udbud som en samlet op-

  gave ultimo januar 2018 så arbejdet med trafikplanerne kan opstartes primo marts 2018 og være politisk godkendt ultimo 2018.

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Økonomi

  Trafikplanerne har i sig selv ikke konsekvenser for kommunens økonomi, da de finansieres af afsatte rådighedsbeløb til

  trafiksikkerhedsplan samt trafiksanering Strøby Egede syd.

 • 64. KLAR Forsyning - etablering af IT-selskab

  application/pdf icon bilag_-_protokollat_af_ekstraordinaer_generalforsamling.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_-_ejeraftale_it-samarbejde.pdf.pdf

  Resume

  Bestyrelsen i KLAR Forsyning har på sit møde den 8. november 2017 godkendt, at KLAR Forsyning etablerer et IT-selskab sammen med forsyningsselskabet Fors, der dækker Holbæk, Lejre og Roskilde kommuner, samt SK Forsyning i Slagelse Kommune.

   

  Etableringen af IT-selskabet er efterfølgende den 22. november 2017 blevet godkendt af de fire holdingselskaber på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning.

   

  Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning skal de fire kommuner jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e meddele deres samtykke til etableringen af samarbejdet.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

  1. der meddeles samtykke til KLAR Forsyning til etablering af et forpligtigende IT-samarbejde med Fors og SK Forsyning gennem etablering af et IT-selskab.

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 12:

  Anbefales

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  KLAR Forsyning ønsker at etablere et forpligtende IT-samarbejde med forsyningerne Fors og SK Forsyning. Etableringen af samarbejdet er godkendt af bestyrelsen og på en ekstraordinær generalforsamling i KLAR Forsyning af de fire holdingselskaber. Generalforsamlingsprotokollatet er bilagt sagen.

   

  Samarbejdet etableres ved, at de tre forsyninger overdrager dele af deres virksomhed i form af IT-medarbejdere, -opgaver og -udstyr til et nyt fællesejet aktieselskab.

   

  IT-selskabet skal i udgangspunktet varetage samtlige IT-opgaver for de tre forsyninger og servicere i alt ca. 400 medarbejdere.

   

  IT-samarbejdet etableres med det primære formål at opnå tilstrækkelig kritisk masse på IT-området gennem styrket faglighed, større fokusering og stordriftsfordele for derigennem at sikre:

   

  •          Høj IT-sikkerhed
  •          Driftssikre IT-systemer
  •          Høj effektivitet og kvalitet via forretningsunderstøttende IT-systemer
  •          Høj tilfredshed blandt kunder og medarbejdere
  •          Økonomisk fordelagtige løsninger

   

  Herudover skal IT-selskabet bidrage til, at forsyningerne overholder EU's persondataforordning.

   

  IT-selskabet vil være ejet af forsyningskoncernernes serviceselskaber. Det vil derfor være KLAR Forsyning A/S, der kommer til at være ejer. Ejerandelene fastsættes dels ud fra et kontantindskud på 500 t.kr. pr. forsyning samt ud fra værdien af de aktiver, der overdrages. Ejerfordelingen bliver på den baggrund følgende: KLAR Forsyning 29,5 %, Fors 35,6 % og SK Forsyning 34,9 %.

   

  Der indsættes en administrativ bestyrelse for IT-selskabet bestående af de tre forsyningers administrerende direktører. Bestyrelsesarbejdet vil være ulønnet.

   

  Der er udarbejdet en ejeraftale, der beskriver og regulerer de tre forsyningers samarbejde om det fælles IT-selskab. Ejeraftalen er bilagt sagen.

   

  Da der er tale om en sag af principiel betydning for KLAR Forsyning, jf. vedtægternes pkt. 4.12 litra e, anmodes Stevns Kommune om samtykke til at indgå samarbejdet.

   

  Der forventes følgende overordnede tidsplan for IT-samarbejdets etablering:

   

  •          Januar 2018: Indhentelse af de fire kommuners samtykker.
  •          1. kvartal 2018: Stiftelse af IT-selskabet med regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018.
  •          1. halvår 2018: Ansættelse af direktør for IT-selskabet.
  •          Sommeren 2018: Idriftsættelse af IT-selskabet.

   

  KLAR Forsyning vurderer, at selskabet ikke selv i dag har kompetencerne eller ressourcerne til at løfte IT-opgaverne på et tilstrækkeligt højt niveau, og da kravene til anvendelse og sikring af IT-systemer er stadigt stigende, vil udfordringerne blot blive endnu større for selskabet fremover. KLAR Forsyning har derfor brug for at blive styrket på IT-området.

   

  KLAR Forsyning vurderer endvidere, at omkostningerne til IT-området vil stige i de kommende år bl.a. som følge af behovet for yderligere digitalisering, forbedring af IT-sikkerheden og implementering af EU's persondataforordning. Samarbejdet via det fælles IT-selskab vurderes at kunne afbøde noget af stigningen i omkostningerne og samtidig medføre et serviceløft, højere grad af professionalisering og bedre implementering af nye IT-løsninger.

 • 65. Naturcenter Mandehovedvej 10 - overtagelse fra Østsjællands museum

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_naturcenter_-_opsigelse_af_aftale_behandlet_paa_moedet_7._november_2017_kl._1530_moedelokale_8_i_natur-_fritids-_og_kulturudvalget_2017.d.pdfapplication/pdf icon budget_for_drift_naturcenter.xlsx.pdf

  Resume

  Overtagelse af naturcenteret blev behandlet i NFK den 7. november hvor det blev besluttet at genoptage sagen efter forhandling med Østsjællands museum.Forvaltningen har haft drøftelser med Museet om overtagelse af naturcenteret 1. januar 2018 samt udvikling af samarbejdet om levering og styring af tilbudene på natur og geologiformidling som skal udføres af naturvejlederen.

  Endvidere har overtagelsen af naturcenteret været drøftet med samarbejdspartnere indenfor kultur, undervisning og drift og vedligehold. Der er ligeledes indhentet forslag til brugen af naturcenteret i Grønt Råd.

  Forvaltningen vurderer, ved at drifte naturcenteret (SNC) kommunalt, kan der i højere grad fokuseres på at synliggøre de fordele der er ved at samarbejde på tværs af kommunens centre og med andre aktører, til glæde for de lokale borgere, de frivillige foreninger, turister samt skoler og daginstitutioner.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, NFK og ØU at

   

  1. udtræde af kontrakten med østsjælland museum om driften af stevns Naturcenter pr. 1. januar 2018.

   

  2. at ophold med undervisning ved Naturvejlederen gøres gratis for de stevnske folkeskoler.

   

  3. at den manglende finansiering på 291.000 kr årligt meddeles som en tillægsbevilling til budget 2018 og indarbejdes i budgettets overslagsår.

   

  4. at tillægsbevillingen finansieres af kassebeholdningen, idet forvaltningen ikke kan anvise kompenserende besparelser.

  Direktionen, 11. december 2017, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler, at der anvendes ledige lønmidler inden for området i 2018 og at den resterende del medtages ved førstkommende budgetopfølgening. Endvidere at merudgiften indarbejdes i budgettet fra 2019.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 12. december 2017, pkt. 383:

  Direktionens indstilling anbefales. Endvidere anbefales, at ordet folkeskoler ændres til skoler.

  Økonomiudvalget, 13. december 2017, pkt. 761:

  Sagen udsættes til januar måned med henblik på yderligere politiske drøftelser.

   

  Mogens Haugaard Nielsen (N) og Bjarne Ø. Rasmussen (Løsgænger) kan anbefale indstillingen.

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 7:

  ØU anbefaler at udtræde af kontrakten hurtigst muligt, dog uden bevilling af en tillægsbevilling.

  Udgiften i 2018 skal således være udgiftsneutral, idet udgiften skal afholdes indenfor den nuværende budgetramme.

  Forvaltningen bedes ligeledes indarbejde udgiften (til Naturcentret) i B2019 og overslagsårene.

  Samtidig enighed om, at ophold for stevnske skoler skal gøres gratis.

   

  Varly Jensen (O) efterlyser et reelt beslutningsgrundlag før stillingtagen til sagen.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  PMF anmodes om at arbejde videre med stedets fremtidige funktioner og anvendelse.

  Sagsfremstilling

  Stevns Naturcenter og Østsjællands Museum står for formidlingen i området, som blandt andet omfatter skiltning, en geologiudstilling og en natur- og kulturhistorisk udstilling. Endvidere anvendes naturcenteret til bred naturformidling til skoler og til et bredt publikum ved forskellige arrangementer. Dette understøttes af tilgængeligheden i området, som er god. Parkeringspladser, som er placeret tæt på, og fast belægning giver også familier med barne- og klapvogne, svært gående samt kørestolsbrugere god mulighed for at opleve klinten og gøre brug af stedets rekreative faciliteter.

  Anvendelse af SNC og områdets karakter tænkes fremover fastholdt med vægten lagt på naturformidling og formidling af områdets militære baggrund som supplement til oplevelsen af det militære landskab langs Stevns Klint. Kommunen har søgt midler til etablering af en formidlingstrappe og omlægning af trampestien forbi Sigerslev Kridtbrud lige syd for naturcentret som vil være med til at løfte og åbne området og skabe sammenhæng mellem SNC og de øvrige lokaliteter. Projektet vil bidrage væsentligt til en øget tilgængelighed samt understøtte formidlingen af kulturhistorien og naturen i området i sammenhæng med den øvrige formidling langs klinten.

    

  Øget fokus på formidlingen  af verdensarven er fremhævet i den seneste forvaltningsplan godkendt af KB, som dermed vil "udbrede kendskabet til skoler og institutioner og ikke mindst i Stevns Kommune med en målrettet indsats for de yngste borgere kan vi få en en masse ambassadører for verdensarven med kvalificeret viden og engagement om stedet og en følelse af et fælles projekt".

  I forlængelse af hjemtagelsen af SNC bliver det muligt at placere en række Åben Skole aktiviteter på naturcenteret. Med udgangspunkt i SNC vil det blive muligt at udvikle og afvikle faste og konkrete aktiviteter, der placeres i de stevnske folke- og friskoler.

  I processen omkring en strategi for faste Åben Skole tilbud i skolerne, kan Stevns Naturcenter spille en central rolle i at uddanne børn fra Stevns Kommune i den lokale kulturarv samt ikke mindst Verdensarven Stevns Klint.

  En kommende naturvejleder placeret på naturcentret vil derfor kunne udarbejde uddannelsesforløb for både elever og lærere, der, med udgangspunkt i det autentiske kultur- og naturhistoriske miljø, bidrager til forståelsen af elevernes placering på en ganske unik lokalitet.

  Endvidere vil det være muligt at skabe naturvidenskabelige forløb, der tager udgangspunkt i den natur, der er præcis udenfor døren.

  Samtidig vil et tæt samarbejde med de i Campus Køge involverede ungdomsuddannelser være et naturligt skridt, hvor der er en målgruppe på op imod 4500 studerende og kursister.  

   

  Grønt Råds (interesseorganisationer som DOF, Landbrug, Skovbrug, DN, frilufstrådet, ungdomsorganisationer m. fl.) tanker omkring anvendelsen af naturcenteret blev drøftet på novembermødet. Der var bla. ønsker om at naturcenteret i højere grad kan benyttes af foreninger (naturentusiaster, biavlerforening, lystfiskere) så lokale borgere i større grad drager nytte af SNC og området. Der var flere der mente at brugen af SNC i højere grad burde være gratis for at øge brugen. Forvaltningen har undersøgt andre centre/naturvejledere i Roskilde, Vordingborg og Fakse som tilbyder gratis undervisning af folkeskoler ved naturvejlederen. For at styre dette er der nogen steder sat begrænsninger på antal besøg fra hver af de lokale skoler.

   

  På nuværende tidspunkt bruger de Stevnske skoler naturcenteret gennemsnitligt 3 gange pr. skole. Eksterne ca. 2 gang pr. skole. Der er dobbelt så mange besøg fra eksterne skoler. Stevnske skoler betaler ca. 2000 kr. for en overnating med undervisning optil 30 personer. og 500 kr for dagsbesøg med undervisning. Hvis disse skal være gratis vil der være en mindre indtægt på ca. 50.000 kr. Stevnske skoler får på nuværendetidspunkt ophold og undervisning til halv pris.  

  Projektet "Klint for børn" har været et gratis tilbud i 2016 som er blevet brugt flittigt af de stevnske skoler. Det har i nogen grad været gratis for foreninger at låne lokaler på SNC.

   

  Forvaltningen vurderer at de statistikker som museet har lavet over besøg og de tilbud der efterspørges mest skal analyseres nærmere, for at se på hvad der der giver mest værdi.  Det er aftalt med museet at vi i fællesskab sammen med den kommende naturvejleder foretager denne optimering af tilbudene .

   

  Forvaltningen forventer at ansætte en ny naturvejleder pr. 1. marts 2018. Da den tidligere naturvejleder har igennem 7 års ansættelse har oparbejdet en bred viden på den stevnske natur er det naturligt at der kræves en del oplæring af en ny. Der er på nuværende tidspunkt en biolag ansat på halv tid på centeret som har suppleret den tidligere naturvejleder det seneste år, hvilket vil lette indkøringen af en ny. Ved overtagelse af naturcenteret fra museet 1. januar kan det fulde budget forvaltes i kommunen. Naturvejlederens opgaver fremgår af vedlagte dagsordenpunkt fra 7. november 2017.

   

  Driften af området (rengøring, naturpleje og andre vedligeholdelsesopgaver på bygningen) vil blive udført af Kommunens ejendomscenter som i forvejen har en pedelfunktion på Mandehoved. Der er ved ejendomscenterets tilsyn ikke konstateret forhold der giver anledning til økonomisk kompensation i forbindelse med ophør af kontrakten. Der er imidlertid nogle anlægsopgaver der skal indarbejdes de kommende år f.eks udskiftning af varmesystemet.
  De samlede udgifter og indtægter fremgår af vedlagte budgetoverslag.

  Økonomi

  De tidligere overførte driftsmidler til østsjælland museum i på kr det indeksregulerede tal for beløbet i 2017?

 • 66. Anmodning om flexbolig

  application/pdf icon anmodning_om_genoptagelse_uden_personlige_oplysninger.pdfapplication/pdf icon flex_afslag.pdf

  Resume

  PMF skal tage stilling til en ansøgning om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelser og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning foreligger skal PMF og forvaltningen hjælpes ad med at håndtere ansøgningerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMF, at

  1. drøfte sagen og enten at
  2. indstille til kommunalbestyrelsen at nedlægge §14 forbud mod anvendelse til flexbolig på adressen Broveshøjvej 4, Ll. Heddinge med henvisning til den igangværende planlægning. Forbuddet indstilles til at gælde 1 år, eller at
  3. beslutte at give tilladelse til flexbolig i denne konkrete sag med den begrundelse at ejendommen ligger i landzone/landsby og at det ikke forventes at blive hindret i det kommende plangrundlag.

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 6:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 12:

  Da sagen er principiel fremsendes den til kommunalbestyrelsens afgørelse som åben sag.

  Varly Jensen anbefaler 3. at

  Beslutning

  Sagen returneres til PMF til fornyet drøftelse og beslutning.

   

  Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) anbefaler Ad. 3

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget en konkret ansøgning om tilladelse til flexbolig i Lille Heddinge. Ansøger fik i 2015 afslag, men har nu søgt om at få genoptaget sin ansøgning, da begrundelsen for afslaget ikke har hjemmel i lokalplanen.

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexbolig.

  Sagen giver god anledning til at vende en række problemstillinger, ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi vil håndtere ansøgninger om tilladelse til flexboliger i den mellemliggende periode indtil vi har planlægningsgrundlaget på plads.

  Indtil planlægningen er gennemført med kommuneplantillæg og temalokalplan vil de konkrete sager komme til behandling i udvalget (PMF), idet administrationen har svært ved enten at afvise eller at bevilge tilladelse til flexbolig på det nuværende grundlag.

  I mange lokalplaner er anvendelsen ’boligformål’ angivet. Tolkningen af ’boligformål’ er bred, og giver derfor ikke mulighed for at afslå tilladelse til flexbolig, idet det både kan forstås som helårsbolig- og fritidsboligformål. Dette er også tilfældet i denne sag i Lille Heddinge, hvor der er lokalplan med anvendelsesbestemmelsen ’boligformål’.

  Forvaltningen ser to muligheder. Enten gives der tilladelse til flexbolig i denne konkrete sag, fordi sagen ikke med hjemmel i lokalplanen kan afvises, og fordi der er tale om en landsby, der ligger i landzone. Risikoen er, at dette vil danne præcedens for mange af vores lokalplanlagte bysamfund, hvor anvendelsen er angivet som ’boligformål’ – dem har vi mange af, også i vores byzonebyer og udviklingsbyer.

  Den anden mulighed er at nedlægge et §14-forbud mod anvendelse til fritids- og flexbolig med henvisning til den igangsatte planlægning for flexboliger/helårsboliger, som forventes gennemført i 2018. Se tidligere sag.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 67. Frigivelse af ikke kontraktbundne midler for 2018

  Resume

  I budget 2018 er der afsat et rådighedsbeløb på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

   

  1. KB godkender en anlægsbevilling på 250.000 kr. til ikke kontraktbundne opgaver 2018

  2. finansiere anlægsbevillingen ved frigivelse af rådighedsbeløb på 250.000 kr. som er afsat i budget 2018 til ikke kontraktbundne opgaver

  3. Teknik & Miljø kan disponere over 50.000 kr. af beløbet uden politisk godkendelse

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 5:

  Indstillingen anbefales.

   
  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 9:

  Indstillingen anbefales

  Varly Jensen kan ikke godkende 3. at, idet forvaltningen ikke kan disponere midler uden politisk godkendelse. 

   

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 13:

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) fastholder sin protokollering fra PMF.

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) fastholder mindretalsprotokolleringen fra PMF.

  Sagsfremstilling

  Budgettet til ikke kontraktbundne opgaver i 2018 er ikke øremærket til konkrete tiltag. Beløbet skal bruges til finansiering af ad hoc opgaver som følge af velbegrundede ønsker fra borgere eller andre interessenter. Der kan forekomme opgaver, der kan være svære at tage højde for indenfor daglig drift og derfor ikke er omfattet af årets budget. For at smidiggøre sagsbehandlingen ønskes anvendelsen af de 50.000 kr. af det samlede beløb på 250.000 kr. uddelegeret til forvaltningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb i budget 2018.

 • 68. Opfølgning budget 2018 - orientering om periodisering af anlæg

  application/pdf icon persiodisering_af_anlaeg_oversigt.xlsx.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med 2. behandlingen af anlægsbudgettet for 2018, at forvaltningen skulle foretage en teknisk og administrativ periodisering mellem årene. Det skulle ske med henblik på, at Stevns Kommune kunne bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem KL og regeringen og for at undgå gentagelse af de senere års store overførsler mellem årene på anlægsområdet, hvor flere projekter ikke har kunnet gennemføres i den hastighed det var forudsat i budgettet. Forvaltningen har nu foretaget denne periodisering og den forelægges til orientering.

  Indstilling

  Det indstilles, til KB, via DIR og ØU at,

   

  Orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 4:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 11:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den foretagne teknisk/administrative periodisering afspejler, at hele eller dele af enkeltprojekter i budget 2018 reelt først forventes gennemført i 2019. Forvaltningens gennemgang betyder, at totalbudgettet for 2018 udgør brutto 50 mio. kr. på anlæg (før eventuelle overførsler fra 2016 af uforbrugte midler). Anlæg for cirka 18,9 mio. kr. i det behandlede budgetforslag forventes således først gennemført tidligst i 2019. Totalbevillingerne til de enkelte projekter ændres ikke over årene idet de 18,9 mio. kr. teknisk er indarbejdet i 2019 i stedet for.

   

  Skulle der ske uventet udvikling i de projekter, hvor budgettet er overført til 2019, så skal der søges tilllægsbevilling for at gennemføre det i 2018, eventuelt ved til gengæld at udskyde andre projekter tilsvarende.

   

  Oversigten vedlægges som bilag, hvor periodiseringen til 2019 fremgår for hvert enkelt projekt.

   

  Som supplerende baggrundsviden omkring problematikken, anføres her budgetbevægelserne fra 2016 til 2018. Det oprindelige anlægsbudget 2017 udgør (brutto) 62,7 mio. kr., det korrigerede budget 2017 udgjorde 165,6 mio. kr. (efter overførsler fra 2016 samt nye anlægsbevillinger). I september 2017 besluttede KB, at give negative tillægsbevillinger for (brutto) 49,8 mio. kr., hvorefter det korrigerede budget 2017 udgør (brutto) 115,8 mio. kr.. Heraf forventes cirka 48,8 mio. kr. i henhold til BOP3, overført til 2018.

  Det korrigerede budget 2018 vil således udgøre cirka (brutto) 98,8 mio. kr. (50 plus 48,8 mio. kr.) . hvilket formentlig stadig overstiger det faktisk, forventelige forbrug i 2018 ganske væsentligt.

  Økonomi

  Periodiseringen af anlægsbudgettet forbedrer det budgetterede resultat med 18,9 mio.kr. i forhold til det resultat på cirka 8,2 mio. kr. i kassetræk, som fremgik af budgetsagen ved 2. behandlingen. I februar/marts tages stilling til overførsler af anlægsbudgetter fra 2017 til 2018.

 • 69. Huslejenævn for Stevns Kommune - udpegning

  application/pdf icon indstilling_som_medlem_af_huslejenaevnet_som_udlejerrepraesentant.pdfapplication/pdf icon indstilling_huslejenaevn_anny_borch_jensen_og_niels_jensen.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_tage_sommer_som_udlejerrepraesentant_huslejenaevnet.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_bjarne_christensen_som_udlejerrepraesentant_i_huslejenaevnet.pdfapplication/pdf icon indstilling_llo_naestved.pdf

  Resume

  Der skal ske udpegning af medlemmer til Huslejenævnet.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB, at

   

  1. Kommunalbestyrelsen indstiller til direktøren for statsforvaltningen, at Helle Frejlev beskikkes som formand med Martin Vestergaard som stedfortræder (det kan samtidig oplyses, at Helle Frejlev er indstillet som suppleant for Martin Vestergaard, som er indstillet som formand for Huslejnævnet i Vordingborg Kommune).
  2. Anny Borch Jensen udpeges som lejerrepræsentant med Niels Jensen som stedfortræder.
  3. Tage Sommer udpeges som udlejerrepræsentant med Bjarne Christensen stedfortræder.
  4. Teamleder i Arbejdsmarked Susanne Birch Larsen udpeges som socialt sagkyndigt medlem frem til 31. december 2021.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

  Sagsfremstilling

  Det siddende Huslejenævns funktionsperiode udløb pr. 31. december 2017, hvorfor der skal vælges et nyt.

  Huslejenævnet består af:

  • en (juridisk) formand, der efter indstilling fra Kommunalbestyrelsen beskikkes af direktøren for statsforvaltningen.
  • to medlemmer, der vælges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra henholdsvis de større udlejerforeninger og de større lejerforeninger i kommunen. Medlemmerne skal være kendt med huslejeforhold.
  • en social sagkyndig som i særlige sager ville skulle udtale sig til Huslejenævnet om sociale forhold, Den sagkyndige skal besidde en social indsigt, som dækkes både uddannelses- og arbejdsmæssigt. Den social sagkyndige har ikke stemmeret i Huslejenævnet.

   

  Findes der ikke større udlejerforeninger eller lejerforeninger i kommunen, eller afgiver disse ikke inden en af kommunalbestyrelsen fastsat frist deres indstilling, foretager kommunalbestyrelsen valg af nævnsmedlemmer, idet det ene medlem skal være en ejer, der tillige er udlejer, og det andet medlem skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer.

  Der skal vælges en stedfortræder for hvert medlem.

  Efter annoncering er der fremkommet 3 indstillinger til lejerrepræsentation i Huslejenævnet – indstillingerne er vedlagt som bilag.

  Der findes ikke større udlejerforeninger i Stevns Kommune, men der er efter annoncering fremkommet 3 indstillinger til udlejerrepræsentation i Huslejenævnet – indstillingerne er vedlagt som bilag.

  Det foreslås således,

  • at Kommunalbestyrelsen udpeger et nævnsmedlem, der skal være en lejer, der ikke tillige er udlejer samt en stedfortræder for dette nævnsmedlem og
  • at Kommunalbestyrelsen udpeger et nævnsmedlem, der skal være en ejer, der tillige er udlejer, samt en stedfortræder for dette nævnsmedlem.

   

  Valget gælder for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2021.

   

  Vurdering

  Forvaltningen vurderer at det ved indstilling af medlemmer er en fordel, at de indstillede medlemmer så vidt muligt har bopæl i Stevns Kommune.

  Ligeledes vurderes det, at det vil være til gavn for Huslejenævnet, at min. et af medlemmerne så vidt muligt har håndværksmæssig indsigt, til gavn for Huslejenævnets vurdering ved besigtigelsessager.

  Lovgrundlag

  Boligreguleringlovens § 36.

 • 70. Folkeoplysningsudvalget - udpegning

  application/pdf icon forretningsorden_for_stevns_kommunes_fritids-_og_aktivitetsudvalg.pdf

  Resume

  Jævnfør Forretningsordenen for Stevns Kommunes Fritid- og Aktivitetsudvalg skal Kommunalbestyrelsen vælge tre medlemmer samt supplenater blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 3 medlemmer og 3 stedfortrædere for disse , blandt KB´s medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

  Beslutning

  Line Krogh Lay valgt med Flemming Petersen som stedfortræder.

  Helen Sørensen valgt med Jacob Panton-Kristiansen som stedfortræder.

  Jørgen Larsen valgt med Jan Jespersen som stedfortræder

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Forretningsorderen for Stevns Kommunes Fritid- og Akrivitetsudvalg § 2, punkt A, udpeger Kommunalbestyrelsen tre medlemmer samt suppleater blandt dens medlemmer til Folkeoplysningsudvalget.

  Udpegning af medlemmer af § 2 punkt b okt B og C, vil ske i første kvartal 2018 tillige med en ajourføring af forretningsordenen.

 • 71. Skatteankenævnet for Midt- og Østsjælland - udpegning

  application/pdf icon bekendtgoerelse_af_skatteforvaltningsloven.pdf

  Resume

  Jævnfør Skatteforvaltningslovens § 8, stk 3 og 4, skal kommunalbestyrelsen udpege et medlem samt suppleant til skatteankenævnet for Midt- og Østsjælland.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant og suppleant til Skatteankenævnet for Midt- og Østsjælland med virkning fra 1. januar 2019.

  Beslutning

  Peder Krogsgaard valgt med Michael Rudkøbing Jensen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af skattelovens § 8, stk. 3 og 4, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem samt suppleant til Skatteankenævnet.

   

  Skatteankenævnet behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende fysiske personer og dødsbo.

   

  Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer af det enkelte skatteankenævn. Alle kommuner skal have mindst en plads.

   

  På grund af planlagte ændringer af skatteområdet og dermed også af skatte- og vurderingsankenævn strukturen som vil få virkning fra den 1. januar 2019 vil udpegningen gælde for funktionsperioden 1. januar 2019 til 30. juni 2022. Funktionsperioden for allerede udpegede medlemmer er på grund af de planlagte ændringer af skatteområdet forlænget frem til den 31. december 2018.

   

  Idet lovgivningen på skatteområdet ikke er faldet endelig på plads er det fra Skatteankestyrelsen oplyst, at der kan ske ændringer, der får betydning for nævnsstrukturen og indstillingerne.

   

  De indstillede personer skal opfylde almindelige habilitets- og decorumkrav og dermed have indgivet selvangivelse og overholdt afdragsordninger om restancer til det offentlige. Herudover skal indstillede personer have it-kundskaber i forhold til at kunne anvende digitale løsninger, og endelig skal der så vidt muligt også være kendskab til skatteområdet.

   

  En ansat i told- og skatteforvaltningen kan ikke udpeges. Ligeledes må der ikke udpeges et medlem eller en suppleant, som samtidig er medlem eller suppleant af vurderingsankenævn, et motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

   

 • 72. Valgbestyrelse Folketingsvalg - udpegning

  application/pdf icon bekendtgoerelse_af_lov_om_valg_til_folketinget.pdf

  Resume

  Jævnfør Folketingsvalgsloven skal Kommunalbestyrelsen udpege fire medlemmer samt suppleanter blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til valgbstyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger instiller til KB, at

  1. der udpeges 4 medlemmer og 4 personlige stedfortrædere for disse til valgbestyrelsen ved folketingsvalg.

  Beslutning

  Bjarne Nielsen, Steen S. Hansen og Mikkel Lundemann Rasmussen valgt. Ingen stedfortrædere udpeget.

   

  Varly Jensen valgt med Janne Halvor Jensen som stedfortræder.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Folketingsvalgslovens § 24 stk. 1, udpeger Kommunalbestyrelsen fire medlemmer samt suppleanter blandt Kommnalbestyrelsens medlemmer til valgbestyrelsen ved folketingsvalg.

 • 73. Valgbestyrelse Kommunale valg - udpegning

  application/pdf icon bekendtgoerelse_af_lov_om_kommunale_og_regionale_valg.pdf

  Resume

  I henhold til Lov om kommunale og regionale valg § 14, skal der i hver kommune nedsættes en Kommunalvalgbestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger instiller til KB, at

  1. der vælges fem til syv medlemmer og personlige stedfortrædere for disse til Kommunalvalgbestyrelsen

  Beslutning

  Økonomiudvalget valgt. Ingen stedfortrædere.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Lov om kommunale og regionale valg, skal der i hver kommune nedsættes en Kommunalvalgbestyrelse.

  Kommunalvalgbestyrelsen består af mindst fem og højst syv medlemmer samt supplenater.

  De valgte skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

  Borgmesteren er født formand.

   

  Kommunalvalgbestyrelsen har hidtil været identisk med Økonomiudvalget.

 • 74. TV2 ØST Repræsentantskab - udpegning

  application/pdf icon udpejning_af_medlemmer_til_repraesentantskabet_for_tv_oest.pdf

  Resume

  Jævnfør TV2 ØST´s vedtægter for repræsentantskabet af den regionale TV2- virksomhed TV2 ØST § 6 udpeger hver af de 12 kommuner i dækningsområdet et medlem, samt en suppleant til repræsentantskabet.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem og en suppleant til TV2 Øst Repræsentantskab.

  Beslutning

  Thomas Overgaard valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af vedtægter for repræsentantskabet af den regionale TV2- virksomhed TV2 ØST § 6 udpeger hver af de 12 kommuner i dækningsområdet et medlem, samt en suppleant til repræsentantskabet.

  Det er et krav, at de udpegede er bosatte i TV2 Øst sendeområdet.

  Det er ikke et krav at de udpegede af medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

   

 • 75. Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre og plejeboliger - udpegning

  application/pdf icon vedtaegtforretningsorden_-_stevns_kommunes_kommunalt_ejede_almene_aeldre_og_plejeboligere_.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns Kommunes kommunalt ejede almene ældre og plejeboligers forretningsorden, skal Kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer udpege 2 medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 2 medlemmer og suppleanter til Stevns Kommunalt ejede almene ældre og plejeboligers afdelingsbestyrelse.

  Beslutning

  Ellen Knudsen valgt med Flemming Petersen som suppleant.

  Mogens Haugaard Nielsen valgt med Jørgen Larsen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Stevns kommunalt ejede almene ældre og plejeboligers forretningsorden § 7, udpeger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer og suppleanter blandt Kommunalbestyrelsen til Stevns Kommunalt ejede almene ældre og plejeboligers afdelingsbestyrelse.

 • 76. Boligselskabet Lejerbo Stevns - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_-_boligselskabet_lejerbo_og_stevns.pdf

  Resume

  Jævnfør Boligselskabet Lejerbo og Stevns vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant samt suppleant til Boligselskabets bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem og suppleant til Boligselskabet Lejerbo og Stevns.

  Beslutning

  Mogens Hansen valgt med Leif Nielsen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Boligselskabet Lejerbo og Stevns vedtægter §11, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem samt suppleant til Boligselskabet Lejerbo og Stevns bestyrelse.

  Det er ikke et krav at de udpegede er medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

   

 • 77. Vallø Ældre Boligselskabs bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_-_valloe_aeldre_boligselskab.pdf

  Resume

  Jævnfør Vedtægter for SI Vallø E1 og E2 § 3 stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem og suppleant til bestyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem og suppleant til Vallø Ældre Boligselskabs bestyrelse.

  Beslutning

  Mogens Hansen valgt med John Dalsgaard Jensen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Vedtægter for SI Vallø E1 og E2 § 3 stk. 1 skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til bestyrelsen, samt en suppleant.

  Såfremt der ikke udpeges et medlem fra Kommunalbestyrelsen, bør Kommunalbestyrelsen udpege videnspersoner, gerne fra lokalområdet.

   

  Efter vedtægtens § 3 stk. 5, kan følgende ikke udpeges som medlemmer:

  · Borgmesteren.

  · Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i Stevns kommune er henlagt.

  · Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet , med de almene boligorganisationer i kommunen.

 • 78. Cafe Stevnens styregruppe - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_-_cafe_stevnen.pdf

  Resume

  Jævnfør Cafe Stevnens vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem og suppleant til foreningens styregruppe.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem og suppleant til Cafe Stevnens styregruppe.

   

  Beslutning

  Ellen Knudsen valgt med Gitte C. Andersen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Cafe Stevnen vedtægter, afsnit 4.2, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem og suppleant til Cafe Stevnen styregruppe.

  Det er ikke et krav at den udpegede er medlem af Kommunalbestyrelsen.

   

 • 79. Fishing Zealands styregruppe - udpegning

  application/pdf icon kommissorium_for_fishing_zealand.pdf

  Resume

  Jævnfør Fishing Zealands kommissorium skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til Fishing Zealands styregruppe.

  Indstilling

  Politik & Borger instiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem og suppleant til Fishing Zealands styregruppe.

  Beslutning

  Line Krogh Lay valgt med Mikkel Lundemann Rasmussen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Fishing Zealands kommissorium, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem og suppleant til Fishing Zealands styregruppe.

 • 80. Ernest R og Karen Marie Andersen Legat - udpegning

  application/pdf icon fundats.doc.pdf

  Resume

  Jævnfør legatets fundats skal Kommunalbestyrelsen udpege fem repræsentanter plus supplanter til legatbestyrelsen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges fem repræsentanter og suppleanter til legatbestyrelsen - alternativt vælges Økonomiudvalget.

  Beslutning

  Økonomiudvalget valgt. Ingen suppleanter.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af legatets fundats udpeger Kommunalbestyrelsen fem medlemmer til legatbestyrelsen, heraf følger, at den til enhver tid siddende borgmester er formand for legatbestyrelsen.

  I sidste periode har det været Økonomiudvalget, som var udpeget til legatbestyrelsen.

 • 81. Stevns Ældrebolig Selskab - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_-_stevns_aeldrebolig_selskab.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns Ældrebolig Selskabs vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant og en suppleant til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant og suppleant til Stevns Ældrebolig Selskabs bestyrelse.

  Beslutning

  John Dalsgaard Jensen valgt med Mogens Hansen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Stevns Ældrebolig Selskabs vedtægter § 10, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem og en suppleant til Stevns Ældrebolig Selskabs bestyrelse.

 • 82. Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_store_heddinge_vandrerhjem_pr._2011.pdf

  Resume

  Jævnfør Store Heddinge Vandrerhjems vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 2 medlemmer og suppleanter til Store Heddinge Vandrehjems bestyrelse.

  Beslutning

  Kenni Beck Jensen Toft valgt med Lasse Olsen som suppleant.

  Bente Madsen valgt med Morten Kasper som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Store Heddinge Vandrehjems vedtægter, § 3, udpeger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer til Store Heddinge Vandrehjems bestyrelse. Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 • 83. Bøgeskov Fiskerihavns bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon regulativ_for_boegeskov_fiskerihavn.pdf.pdf

  Resume

  Jævnfør Bøgeskov Fiskerihavns vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege 2 til 3 medlemmer til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 2 til 3 medlemmer og suppleanter til Bøgeskov Fiskerihavns bestyrelse.

  Beslutning

  Michael Loft valgt med Line Krogh Lay som suppleant.

  Thor Grønbæk valgt med Henning Urban Dam Nielsen som suppleant.

   

  Valggruppe 2 fik tilladelse til at udpege et medlem. Meddeleles borgmesteren og forvaltningen.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Bøgeskov Fiskerihavns vedtægter, § 5, udpeger Kommunalbestyrelsen 2 til 3 medlemmer til Bøgeskov Fiskerihavns bestyrelse. Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 • 84. Foreningen Valløbådens bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_-_valloebaaden.pdf

  Resume

  Jævnfør Foreningen Valløbådens vedtægt kan Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant og suppleant til Foreningen Valløbådens bestyrelse.

  Beslutning

  Michael Rudkøbing Jensen valgt med Bo Kjelsmark som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Foreningen Valløbådens vedtægter, § 6, kan Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til Foreningen Valløbådens bestyrelse. Det er ikke et krav, at den udpegede skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

 • 85. Lund Havns bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon lund_havn_vedtaegter_april_2017.pdf.pdf

  Resume

  Jævnfør Lund Havns vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege to medlemmer til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 2 medlemmer og suppleanter til Lund Havns bestyrelse.

  Beslutning

  Nicolai Kristensen valgt med Lars Børgesen som suppleant.

  Mogens Haugaard Nielsen med Jørgen Larsen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Lund Havns vedtægter, § 6, udpeger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer til Lund Havns bestyrelse. Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

   

 • 86. Rødvig Fiskerihavns bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_roedvig_fiskerihavn.pdf.pdf

  Resume

  Jævnfør Rødvig Fiskerihavns vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege to repræsentanter til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges to repræsentanter plus suppleanter til Rødvig Fiskerihavns bestyrelse.

  Beslutning

  Anette Mortensen valgt med Flemming Petersen som suppleant.

  Steen S. Hansen valgt med Steen Nielsen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Rødvig Fiskerihavns vedtægter, § 4, udpeger Kommunalbestyrelsen to medlemmer til Rødvig Fiskerihavns bestyrelse. Det er ikke et krav, at de udpegede skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

 • 87. Snurretoppens bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_for_moedestdet_snurretoppen_2012.doc.pdf

  Resume

  Jævnfør Snurretoppens vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege et medlem til institutionens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem og suppleant til Snurretoppens bestyrelse.

  Beslutning

  Line Krogh Lay valgt med Henning Urban Dam Nielsen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Snurretoppens vedtægter, § 5, udpeger Kommunalbestyrelsen et medlem til Snurretoppens bestyrelse. Det er ikke et krav, at den udpegede skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

 • 88. Stevns Erhvervsråds bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter-stevnserhvervsraad.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns Erhvervsråds vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 2 medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til Stevns Erhvervsråds bestyrelse.

  Beslutning

  Anette Mortensen valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

  Mikkel Lundemann Rasmussen valgt med Line Krogh Lay som suppleant.

  Sagsfremstilling

  I henhold til Stevns Erhvervsråds vedtægter § 5 skal der vælges to medlemmer blandt kommunalbestyrelsens medlemmer til Erhvervsrådets

  bestyrelse.

 • 89. Stevns Lokalhistorisk Arkivs bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_lokalhistoriske_arkiv.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns Lokalhistorisk arkivs vedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges 2 medlemmer og suppleanter til Stevns Lokalhistorisk Arkivs bestyrelse.

  Beslutning

  Leif Nielsen valgt med Lars Børgesen som suppleant.

  René Langelund med René Alterbourg som suppleant

  Sagsfremstilling

  På baggrund af vedtægterne for Stevns Lokalhistorisk Arkiv § 6, udpeger kommunalbestyrelsen to medlemmer til bestyrelsen. Det er ikke et krav, at de udpegede er medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 • 90. Stevns Teaterforenings bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_for_stevns_teaterforening.pdf.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns Teaterforenings vedtægt kan Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en repræsentant til Stevns Teaterforenings bestyrelse.

  Beslutning

  Lars Børgesen valgt med Leif Nielsen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  I Stevns Teaterforenings vedtægter § 5 er anført, at bestyrelsen kan supplere sig med en repræsentant fra hjemkommunen.

  Hidtil har Kommunalbestyrelsen udpeget 1 repræsentant til foreningens bestyrelse. I givet fald er det ikke et krav, at den udpegede skal være

  medlem af kommunalbestyrelsen.

 • 91. Udvikling Stevns bestyrelse (tidligere LAG) - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter-udvikling-stevns-.pdf

  Resume

  Jævnfør Udvikling Stevns vedtægt skal kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer til aktionsgruppens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger instiller til KB, at

  1. der udpeges 2 medlemmer og suppleanter til Udvikling Stevns bestyrelse.

  Beslutning

  Ellen Knudsen valgt med Kenni Beck Jensen Toft som suppleant.

  Thomas Overgaard valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af Udvikling Stevns vedtægter § 9, udpeger Kommunalbestyrelsen to medlemmer til Udvikling Stevns bestyrelse.

  Der er ikke krav om, at de udpegede skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen.

 • 92. Stevns Frivillighedscenter - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_stevns_frivillighedscenter_26.april_2017.pdf

  Resume

  Jævnfør Stevns Frivillighedscenters vedtægt udpeger Kommunalbestyrelsen en observatør til foreningens bestyrelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges en observatør til Stevns Frivillighedscenters bestyrelse.

   

  Beslutning

  Flemming Petersen valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  I Stevns Frivillighedscenters vedtægter § 6 er anført, at Kommunalbestyrelsen udpeger en observatør til Stevns Frivillighedscenters bestyrelse.

 • 93. Landsforningen Martin A. Hanssens bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon vedtaegter_for_landsforeningen.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. august 2017, at de fremover gerne ville udpege en repræsentant til Landsforeningen Martin A. Hansen. Dette har foreningen takket ja til.

  Der skal således udpeges et medlem til foreningens bestyrelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. der udpeges et medlem til Landsforeningens Martin A. Hansens bestyrelse.

   

  Beslutning

  Line Krogh Lay valgt med Steen S. Hansen som suppleant.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. august 2017, at de fremover gerne ville udpege en repræsentant til Landsforeningen Martin A. Hansen. Dette har foreningen takket ja til.

  Der skal således udpeges et medlem til foreningens bestyrelse.

   

  Foreningen vil på sin førstkommende generalforsamling tilrette sine vedtægter i § 4, stk. 2, således at Kommunalbestyrelsen fremadrettet vælger et medlem til Landsforeningen Martin A. Hansens bestyrelse.

 • 94. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Drøftet

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 95. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 96. Østjællands Museum - ansøgning om øget driftstilskud og lånegaranti

  Beslutning

  Sagen drøftet og genoptages på ekstraordinære KB-møde den 24.01.18 som en beslutningssag.

   

 • 97. Tilbud på køb af ejendom

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) ønsker før stillingtagen oplyst værdien af jordarealer og bygning (seperat opgjort) efter en ejendomsmæglervurdering.

   

 • 98. Diverse orienteringer - KB den 18. januar 2018 (Lukket)