Referat

 • 750. Åben dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 16. december 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  Dagsordenen blev godkendt.

 • 751. Beskæftigelsesplan 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon stevns_kommunes_beskaeftigelsesplan_2022.pdfapplication/pdf icon resultatrevision_beskaeftigelsesplan_2021.pdf

  Resume

  Jobcenter Stevns skal udarbejde en Beskæftigelsesplan i henhold til ”Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.”

  "Kommunalbestyrelsen vedtager hvert år senest den 31. december med udgangspunkt i de vejledende beskæftigelsespolitiske mål, der er udmeldt af beskæftigelsesministeren, en beskæftigelsesplan for det kommende års beskæftigelsesindsats".

  Beskæftigelsesplanen anvendes til at give et overblik over, hvordan Stevns Kommune har planlagt at imødegå de beskæftigelsespolitiske udfordringer, samt hvilke mål og strategier, der skal arbejdes efter ud fra de 5 udpegede ministermål. Beskæftigelsesplan 2022 høres i Stevns Udsatteråd den 22. november 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via AET og Stevns Udsatteråd, at

  1. godkende beskæftigelsesplan 2022.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 3. november 2021, pkt. 345:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Arbejdsmarked arbejder i 2022 forsat med et stærkt virksomhedsrettet fokus. Dette har baggrund i det forhold, at Beskæftigelses Indikator Projektet og analyser fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at det er den virksomhedsrettede indsats, som har den største effekt ift. til at få ledige i arbejde. Et andet effektivt middel er hyppige samtaler, hvilket ligeledes afspejler sig i beskæftigelsesplanen.


  I en årrække havde Stevns Kommune et lokalt beskæftigelsesråd. Stevns Kommune ønsker at etablere et sådant forum og vil derfor forsøge at kigge udenfor kommunegrænsen for at etablere et forum sammen med Køge Kommune. Dette forum skal sikre; flere fælles indsatser for ledige på tværs af kommunegrænser, udvikling af indsatsområder på tværs og med inddragelse af arbejdsmarkedsparter. Det er forventningen, at et sådant forum vil give en række synergieffekter til fordel for begge kommuners borgere og virksomheder.


  Dette års beskæftigelsesplan forholder sig til de 5 ministermål på beskæftigelses- og integrationsområdet. Derudover indeholder beskæftigelsesplanen mål for unges søgning til erhvervsuddannelser. Beskæftigelsesplanens mål er oplistet nedenfor.


  Målene i beskæftigelsesplan 2022 er:

  • Mål 1. Ministermål: Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
   Tilfredshedsundersøgelse skal som minimum vise en score på 3, på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er "utilfreds" og 4 er "meget tilfreds". Der er allerede i 2021 iværksat tilfredshedsmåling for borgere der har kontakt til jobcenteret. Tilfredshedsmålingen peger på at borgerne generelt er godt tilfredse med den sagsbehandling de får.
  • Mål 2. Ministermål: Flere ledige skal opkvalificeres.
   At opbruge alle regionale og statslige puljemidler så flest mulige borgere kan drage nytte af uddannelsestilbud finansieret gennem puljemidler.
  • Mål 3. Ministermål: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
   Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse, modtagernes andel af arbejdsstyrken skal ligge under eller på landsgennemsnittet.
  • Mål 4. Ministermål: Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
   Fastholdelse af antallet af ansøgninger om handicapkompenserende ordninger så som hjælpemidler eller personlig assistance i forhold til 2018. Arbejdsmarked har i 2019 gennemført en screeningsmodel, som tilsiger, at vi ikke kan forvente at øge antallet af ansøgninger.
  • Mål 5. Ministermål: Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
   ReKB(Rekruttering Køge Bugt) er i løbende kontakt med minimum 80 pct. af kernemålgruppen ved udgangen af 2022
  • Mål 6. Fokusmål I: - Samtaler –
   Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, som har modtaget mindst 4 samtaler de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 7. Fokusmål II: - Tilbud –
   Andelen af personer med mindst 12 måneders anciennitet, der har modtaget mindst 1 aktivt tilbud eller haft minimum 6 ugers beskæftigelse de seneste 12 måneder, skal være over 85 pct.
  • Mål 8. Økonomimål helårspersoner på offentlig forsørgelse
   Andel af ydelsesmodtagere fratrukket efterlønnere skal i løbet 2022 ligge på landsgennemsnittet
   Kilde: Jobindsats.dk

   Efter godkendelse af Beskæftigelsesplan 2022 fremsendes planen til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Sjælland til orientering. Beskæftigelsesplan 2022 offentliggøres på www.stevns.dk

  Retsgrundlag

  Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 4, stk. 1-3 vedrørende Beskæftigelsesplanen. 

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 752. Spildevandsplan, tillæg 1, høringsudkast - Godkendelse

  application/pdf icon forslag_-_tillaeg_1_-_boligomraade_syd_for_valloeby.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_spildevandsplan_tillaeg_1-_nov_2021.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_vurdering_af_tillaeg_1_til_spildevandsplan_2021-2030_for_nyt_boligkvarter_i_valloeby_svarende_til_lokalplan_204.docx.pdf

  Resume

  Forslag til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 for nyt boligområde syd for Valløby, skal godkendes af Kommunal bestyrrelsen. Det skal derefter sendes i 8 uger offentlig høring. Der afholdes fælles borgermøde om tillæg til spildevandsplanen sammen med borgermøde for lokalplan 204.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. godkende høringsudkast til tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 og sende udkastet i offentlig høring.

  For afholdelse af borgermøde i høringsperioden henvises til dagsordenpunkt for forslag til lokalplan 204.

  1. bemyndige forvaltningen til at foretage evt. redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 563:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Anbefales af et flertal bestående af V, B og A.

   (O) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.


  1. Anbefales.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 424:

  Ad 1.

  Et flertal bestående af A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen.


  O (1) kan ikke anbefale indstillingen, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning. I øvrigt henvises til skrivelse af 4. november 2021 fra administrationen til Plan, Miljø og Teknik.


  Ad 2.

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  1. Et flertal bestående af A, B, C, N og V (13) godkender indstillingen.

   O (2) stemmer imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning. I øvrigt henvises til skrivelse af 4. november fra administrationen til Plan, Miljø og Teknik.
   F (1) og Ø (1) stemmer imod.


  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030 er at udpege et nyt kloakopland for en ny boligudstykning syd for Valløby, svarende til lokalplan 204 og tillæg til kommuneplan. Baggrunden for tillægget til spildevandplanen er udstykningsplanerne for området. Der er tale om en ny boligudstykning.

  Spildevandsplantillægget udarbejdes og behandles samtidigt med forslag til kommunplantillæg og lokalplan for området. Det er forvaltningens vurdering, at den offentlige høring af tillæg 1 til spildevandsplan 2021-2030, så vidt muligt skal ske samtidigt med den offentlige høring af lokalplan 204 og tillæg til kommuneplan.


  Området udlægges som spildevandskloakeret, hvod KLAR Forsyningen modtager spildevandet fra opmrådet. Dog giver mulighed for at vand fra veje og parkering, der er saltes, ledes til kloakken i afgrænset vinterperiode. Øvrigt vejvand håndteres lokalt på området.

  Det betyder af grundejerne og grundejerforeningen står for håndteringen af regnvandet, dvs både etablering og drift. Spildevandsplanen udlægger områder til etablering af forsinkelses- og regnvandsbassiner indenfor kloakoplandsområdet. Der er tale om bassiner til nedsivning og fordampning.


  Vintervejvand

  Boligområdet, Opland 953.5-1, ligger i grundvandsdannende opland for drikkevandsboring for Bakkehældets Vandværk. Stevns Kommune har vurderet, at vandindvindingsområdet grundvandsdannelse er sårbar over for en fjernelse af nedbør fra området, samtidig med at indvindingsoplandet er sårbar overfor en saltpåvirkning. Nedsivningsanlæg renser ikke for salt.


  På denne baggrund gives tilladelse til at overfladevand fra vejarealer og parkeringspladser, efter forudgående forsinkelse, i saltningsperioden fra november til marts afledes til KLAR Forsynings ledningsnet i Valløby.


  Valløby er fælleskloakeret. Derfor vil yderligere tilslutning af regnvand til det fælleskloakerede anlæg kunne øge risikoen for spildevand på terræn. For at minimere risikoen for oversvømmelse andre steder i Valløby, er det vigtigt, at forsinkelsen af overfladevandet i vinterhalvåret er tilstrækkelig. Der stilles krav om en maksimale udledning. Ved kraftigere regnhændelser, vil det ekstra vejvand blive ledt til områdets regnvandsbassin. Det første saltholdige vand vil være ledt til forsinkelsesbassinet.


  Det videre forløb
  Efter godkendelsen af høringsudkastet af tillægget til spildevandsplanen, skal det i 8 ugers offentlig høring. Her har borgerne mulighed for at komme med kommentarer til forslaget. Herefter skal KB godkende tillægget i sin endelige form.


  Spildevandsplanen bliver i høringsfasen tilgængelig i digitalform på kommunens hjemmeside på planportalen. Høringsudkastet er vedlagt i pdf, som bilag til dagsordenspunktet.


  Miljøvurdering
  I forbindelse med udarbejdelse af tillægget, er der foretaget en screening af de miljømæssige forhold. På baggrund af vurderingen, må det antages at tillægget ikke kan få en væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Dette offentliggøres sammen med høringen af tillægget. Screening og vurdering af bilag IV arter er vedlagt som bilag til dagsordenspunktet.

  Retsgrundlag

  Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 af lov om miljøbeskyttelse § 32, stk 1

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 753. Tids- og procesplan for den kommende planperiode - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_tids-_og_procesplan_kp25.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage den overordnede tids- og procesplan for den kommende planperiode frem til 2025, med en forskudt plankadence. Desuden skal de temaer, der er i pipelinen til den kommende planstrategi genbesøges og drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL, PMT, SSU, AET og ØU at,

  1. Tids- og procesplanen for den kommende planperiode godkendes.
  2. udvalgene kommer med input til temaer i planstrategi 2023.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 559:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


  1. Anbefales.
  2. Anbefales, at børneinstitutioner og skoler, ungemiljøer, kystbeskyttelse indtænkes som i planstrategien.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 30. november 2021, pkt. 373:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  1. Anbefales.
  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 1. december 2021, pkt. 356:

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  1. Anbefales.

  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beslutning fra Social og Sundhed, 1. december 2021, pkt. 400:

  1. Anbefales.

  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 425:

  Ad 1.

  Anbefales.


  Ad 2.

  Udvalget har ikke yderligere input til sagen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  1. Godkendt.
  2. Udvalgenes bemærkninger taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Tids- og procesplan

  Med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 d. 24 juni 2021 startede den nye planperiode, der løber de kommende 4 år. På baggrund af evalueringen af den forudgående proces med Kommuneplan 2021, er der udarbejdet en ny procesplan for den kommende planperiode med planstrategi og kommuneplan frem til 2025. Formålet med tids-og procesplanen har været at skabe grundlaget for en god, forudsigelig og overskuelig proces for den kommende planperiode. Desuden har vi benyttet de erfaringer vi har gjort os fra den netop afsluttede kommuneplanproces til at gøre processen for denne periode endnu bedre. Med denne tidsplan vil Kommuneplanen være vedtaget sommeren inden kommunalvalget og det egentlige strategiske arbejde med planstrategien vil først gå i gang når den nye kommunalbestyrelse er startet op. Se plankadencen på s. 3 i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25.


  Planstrategiprocessen

  Tanken er, at lade Planstrategi 2023 tage afsæt i Planstrategi 2020 og indarbejde de temaer som Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at arbejde med i den kommende kommuneplan. Processen for Planstrategien løber frem til januar 2023. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Forberedelse: Tids-og procesplan samt temaer i pipelinen for planstrategien (november-december)

  2) Strategiske drøftelser: i forvaltningen, med borgerne og politisk (januar-juni 2022)

  3) Produktion af selve planstrategien (august - november 2022)

  4) Politisk behandling + offentlighed (december 2022 - juni 2023)

  Processen for Planstrategi 2023 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 11-12.


  Kommuneplanprocessen

  Processen for Kommuneplanen løber fra august 2023 frem til juli 2025. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Undersøgelser og drøftelser (august 2023 – februar 2024)

  2) Produktion (marts -juli 2024)

  3) Færdiggørelse og Miljøvurdering (august – december 2024)

  4) Politisk behandling + offentlighed (januar - juli 2025)

  Processen for Kommuneplan 2025 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 15-16.


  Temaer i pipelinen

  Allerede nu kan vi se konturerne af nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien og kommuneplanen. Disse temaer udspringer blandt andet af arbejdet med Kommuneplan 2021 og de politiske drøftelser omkring denne samt de indkomne høringssvar. Bolig- og Planstyrelsens evaluering af Planloven blev offentliggjort i foråret 2021 og forventes at medføre en række ændringer i lovgivningen de kommende år. Bolig- og Planstyrelsen forventer som noget af det første, at udsende en ny oversigt over Nationale Interesser i løbet af sommeren 2022. I det følgende oplistes nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien. Disse beskrives yderligere i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 7-10.


  • Forvaltningen anbefaler, at alle turismetemaer samles i et nyt overordnet turismeafsnit og at der udarbejdes en ny turistpolitisk redegørelse.
  • Der skal udarbejdes strategier for landsbyerne.
  • Bevaringstemaer som kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og landskaber samles i et eget afsnit.
  • PMT og AET tilkendegav på fællesmødet i september 2020, at der skal arbejdes med retningslinjer for solcelleområder.
  • Klimahandleplanen, der er en del af DK2020- klimapartnerskabet forventes at afstedkomme ændringer i kommuneplanen. Generelt forventes det at der de kommende år vil komme skærpede krav til sikring af klima og bæredygtighed i planlægningen.
  • For hver kommuneplanrevision skal der gøres status for Grønt Danmarkskort ifht hvor meget der er blevet realiseret. Der vil i denne planperiode blandt andet blive udarbejdet nye naturkort.
  • Det forventes at der indenfor få år kommer krav til biofaktor og bynatur i den kommunale planlægning.
  • I denne planperiode er en af målsætningerne, at sundhedsområdet bliver mere aktivt inddraget i kommuneplanarbejdet.
  • Kontinuerlig forbedring af sprog, layout og tilgængelighed i den digitale kommuneplan.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen direkte konsekvenser for budgettet

 • 754. Kommuneplantillæg nr. 1 - boligområde syd for Valløby/Forslag - Beslutning

  application/pdf icon udviklingsskitse_for_valloeby_2018.pdfapplication/pdf icon kommuneplantillaeg_1_inkl_rammer_23112021.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_vurdering_af_lokalpan_valloe.pdfapplication/pdf icon miljoescreening.pdf

  Resume

  Plan, Miljø, og Teknikudvalget skal godkende, at forslag til kommuneplantillæg 1 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde i januar 2022. Kommuneplantillægget er igangsat på udvalgets møde d.  10. marts 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. forslag til kommuneplantillæg godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger

  2. der afholdelse et borgermøde i høringsperioden

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 562:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Et flertal bestående af V, B og A anbefaler indstillingen.

   (O) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.

  2. Godkendt.
  3. Anbefalet.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 426:

  Ad 1.

  Et flertal bestående af A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen.


  O (1) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.


  Ad 2-3.

  Anbefales.


  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  1. Et flertal bestående af A, B, C, N og V (13) godkender indstillingen.
   O (2) stemmer imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning. I øvrigt henvises til skrivelse af 4. november fra administrationen til Plan, Miljø og Teknik.
   F (1) og Ø (1) stemmer imod.
  2. Godkendt.
  3. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Formålet med Kommuneplantillæg nr.1 er at give mulighed for at udvide Valløby mod syd, i overensstemmelse med principperne i Valløby Udviklingsskitse (vedtaget + bilag).


  Med kommuneplantillægget udlægges to nye rammeområder. Rammeområde 8.B5 som udlægges til boligområde og rammeområde 8.R1 som udlægges til rekreativt område. Kommuneplantillægget skal sikre, at der er overensstemmelse mellem kommuneplanen, og den igangværende lokalplanlægning for boliger syd for Valløby, samt give mulighed for at der etableres et rekreativt vådområde som kan håndtere regnvand fra boligområdet i tilfælde af længerevarende eller ekstrem regn.


  Rammeområde 8.B5 omfatter et areal på ca. 2,8 ha som inddrages til byudvikling. Afgrænsningen af rammeområde 8.B5 udmunder af Valløby udviklingsskitse. På baggrund af udviklingsskitsen er det vurderet, at Valløby mod syd kan afrundes med ca. 2,5 ha. Ved konkretisering af afgrænsningerne i udviklingsplanen har det vist sig mest hensigtsmæssig med et samlet planområde fremfor 2 separate områder og endelig har det givet mest mening at føre planområdet til nuværende vejskel. Derfor er planområdet som overføres til byzone 2,8 ha, fremfor ca. 2,5 ha. Med Kommuneplantillæg 1, er restarealet til udlæg faldet fra 4 ha til 1, 2 ha.


  Der er sideløbende med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 1 udarbejdet et forslag til lokalplan nr. 204 og en Miljøvurdering. Både Miljøvurdering og forslag til lokalplanforslag behandles i separate punkter på dagsordenen.


  Forhøring:

  Kommuneplantillægget og udlægning af to nye rammeområder, vurderes at være omfattet af reglerne om forudgående høring efter planlovens § 23c. Der er derfor foretaget en indkaldelse af ideer og forslag i henhold til planlovens § 23c i perioden d. 9. oktober til d. 6. november 2020. Der er indkommet 17 indsigelser og forslag, som er vedlagt dagsordenen. (bilag)


  De indkomne bemærkninger og forslag omhandler både konkrete planer for projektet, samt andre ønsker og temaer som optager borgere i kvarteret omkring det nye boligkvarter syd for Valløby. Overordnet følgende temaer:


  • Trafik og vejadgang. Der er en generel opfordring fra borgerne, til at følge op på konsekvenserne for trafikken omkring Sognevej og Valløby generelt, med det nye boligkvarter. Særligt med fokus på trafiksikkerhed og adgang til landskabet.
  • Det nye boligkvarter og hvordan det passer ind i de fysiske omgivelser. Fokus på at få husene til at tage højde for udsigten for nuværende beboere, samt at det nye kvarter skal passe til det eksisterende.
  • Mulighed for nye fælles faciliteter. Særligt ønsker om at det nye kvarter kan give mulighed for rekreative opholdssteder. Både i det nye boligkvarter og tilknytning.


  Lokalplanforslaget (separat punkt på dagsordenen), har indarbejdet høringens temaer ved at anlægge den nye bebyggelse og beplantning, sådan at den ikke lukker af for udsigten til det åbne land. Derudover er den nuværende sti fra Valløby videreført ned gennem det nye boligkvarter, med frit udsyn til det åbne land, og adgang til nye fælles friarealer.


  Teknik & Miljø vurderer, på baggrund af ideer og forslag fra høringsperioden og formødet, projektet er i overensstemmelse med kommuneplanrammen, udviklingsskitsen og Stevns kommunes boligpolitik.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen

 • 755. Lokalplan 204 - boligområde syd for Valløby/Forslag - Beslutning

  application/pdf icon udviklingsskitse_for_valloeby_2018_0.pdfapplication/pdf icon boligpolitik_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon bilag_iv_vurdering_af_lokalpan_valloe_0.pdfapplication/pdf icon miljoescreening_0.pdfapplication/pdf icon lokalplan_204_valloeby_25112021.pdf

  Resume

  Plan, Miljø, og Teknikudvalget skal godkende, at forslag til Lokalplan nr. 204 sendes i 8 ugers offentlig høring samt at der midt i høringsperioden afholdes et borgermøde. Dato for borgermødet besluttes på udvalgets møde i januar 2022. Lokalplanen er igangsat på udvalgets møde d. 10. marts 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. forslag til lokalplan nr. 204 sendes i offentlig høring i 8 uger

  2. der afholdelse af borgermøde i høringsperioden

  3. Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 564:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Et flertal i udvalget bestående af V, B og A anbefaler indstillingen.

   (O) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.

  2. Godkendt, at der afholdelse af borgermøde i høringsperioden
  3. Anbefales, at Teknik & Miljø bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 427:

  Ad 1.

  Et flertal bestående af A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen.


  O (1) stemte imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning.


  Ad 2-3.

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  1. Et flertal bestående af A, B, C, N og V (13) godkender indstillingen.
   O (2) stemmer imod, da matriklen ligger i landzone og ikke indgår i en overordnet planlægning. I øvrigt henvises til skrivelse af 4. november fra administrationen til Plan, Miljø og Teknik.
   F (1) og Ø (1) stemmer imod.
  2. Godkendt.
  3. Godkendt.


  Beskrivelse af sagen

  Der har i flere år været ønske om at bygge boliger på arealet syd for Valløby og forslag til lokalplan 204 er således resultatet at en længerevarende proces og dialog mellem borgere, forvaltning og politikere. Plan, Miljø og Teknikudvalget har den 11. juni 2019 godkendt en udviklingsskitse for Valløby (bilag). Formålet med udviklingsskitsen var, at afdække og analysere de kvaliteter og potentialer der er i Valløby samt pege på områder, hvor der kan være mulighed for at udvikle byen i fremtiden


  Forhøring

  Den 24. oktober 2020 blev der afholdt et for-borgermøde i indkørslen til Vallø Bygade 20. Der var ca. 30 deltager i mødet, hvor udstykker præsenterede sine planer og tanker for området. Skitser til bebyggelsesplaner og bindinger i området blev gennemgået. På mødet var det særligt følgende teamer som blev drøftet:


  • Der var et ønske om, at den kommende lokalplan skulle indeholde meget præcise bestemmelser om arkitekturen, så der var sikkerhed for at det som blev præsenteret også var det som endte med at blive bygget
  • Fastlæggelse af vejadgang i forhold til eksisterende vejadgange til Sognevej
  • Naturen i projektet og udsigten til det åbne land
  • landsbykantzonen, vigtig at der er en forbindelse til resten af byen
  • Bekymring omkring den tunge trafik ved Sognevej-Køgevej


  Lokalplanen arbejder med tæt/lav bebyggelse, som maksimalt hænger sammen i rækker af fire huse. På den måde fastholder man kig ned gennem bebyggelsen og ud i det åbne landskab.

  Derudover er det grønne fællesområde – delområde C – forbundet med Sognevej og den øvrige Valløby, med stiforbindelse og boligvej. Boligvejen betjener det nye boligkvarter, og stien er en videreførelse af stiforbindelse mellem Valløby og landskabet. Den visuelle kontakt mellem byen og landskabet er også udtrykt i lokalplanen ved at fastholde det som er kaldt den flossede kant eller overgang mellem by og land. Konkret ved at bruge spredt beplantning frem for en gennemgående beplantning, eksempelvis som hæk, i overgangen mellem det nye boligkvarter og landskabet. Den overordnede organisering af husene, adgangsforhold og fællesarealer fremstår detaljeret og præcis, for at tilgodese beboernes ønske om at have et tydeligt indtryk af hvad de kan forvente med det nye boligkvarter. (kortbilag 3 - illustrationsplan)


  Boligpolitik

  Kommunalbestyrelsen godkendte 24. juni 2021 en boligpolitik (bilag), der bl.a.sætter fokus på et varieret boligudbud. Stevns Kommune mangler mindre boliger, der er attraktive for seniorer, singler og små familier, og stræber derfor aktivt efter at påvirke boligudbygningen og disponeringen af boligområderne, så de nye boliger svarer til borgernes og tilflytternes præferencer i forhold til boligform og beliggenhed uden at gå på kompromis med kvaliteten af friarealer og byrum. Valløby er jf. datagrundlaget til boligpolitikken fra 2019 det byzoneareal i Stevns Kommune med den højeste andel af parcelhuse. I forbindelse med borgerinddragelsesprocessen til Valløby udviklingsskitse og til Stevns Kommunes boligpolitik har flere beboere i Valløby givet udtryk for, at de ønsket flere mindre boliger med mindre fokus på private udearealer og mere fokus på fællesskaber med naboer.


  Forslag til lokalplan 204

  Lokalplanen er på 2,8 ha og giver mulighed for at opføre 50 nye boliger som rækkehuse og dobbelthuse. Derudover giver lokalplanen mulighed for fælleshus, parkering og fælles udendørs opholdssteder og legeplads.

  Boligområdet er organiseret omkring en boligvej som har indkørsel fra Sognevej. Boligvejen forgrener sig mod øst og mod sydvest, sådan at den betjener hele boligområdet.

  Boligvejen forbindes også med to fælles parkeringspladser, samt fællesarealer i form af grønne passager og boligområdets to torve.

  Lokalplanen opdeles i fire delområder. Delområde A med ca 22 boliger og karakteriseret ved rækkehusbebyggelse som skal organiseres omkring flere små gårdmiljøer. Delområde A indeholder også Fælleshus, som skal understøtte fællesskaber med naboer. Delområde B med ca 28 boliger med rækkehusbebyggelse og dobbelthuse. Delområde C er fælles friareal og delområde D udlægges til regnvandsbassin. Delområde D er ikke en del af området udpeget til byudvikling i udviklingsskitsen for Valløby, og området er kun en del af lokalplanen som areal til håndtering af regnvand. Delområde D forbliver i landzone og overgår ikke til byzone eller bebygges i øvrigt.


  Miljø

  Teknik & Miljø har parallelt med udarbejdelse af lokalplanforslaget foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige påvirkninger i henhold til lov om miljøvurdering af planer, programmer og konkrete projekter (VVM). Screeningen har været fremsendt i høring hos berørte myndigheder. Screeningen viste at de anvendelses- og bebyggelsesmuligheder som lokalplanen giver mulighed for, ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger i området. Teknik & Miljø vurderer på den baggrund, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. (VVM)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen


 • 756. Opkrævning af gebyrer for 2022 - Godkendelse

  Resume

  Takster og gebyrer for 2022 skal godkendes af KB. I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2022-2025 blev godkendt takster og gebyrer for 2022.

  Der er to ændringer til de fremlagte takster, hvorfor disse skal godkendes igen.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. gebyrerne for 2022 godkendes.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 431:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med sagen om 2. behandling af budget 2022 blev takster og gebyrer for 2022 godkendt.

  Heraf fremgik det, at gebyret for underretning om udlæg vedrørende restancer er 0 i 2022. Gebyret skulle retteligt have været på 450 kr., som er uændret i forhold til 2021. Til gengæld bortfalder gebyret for retsafgift, da man ikke længere må opkræve dette fra 2022.


  Gebyrerne for 2022 bliver herefter:


  Begge gebyrer opkræves for ca. 100 sager, svarende til en forventet indtægt på ca. 45.000 kr. i underretningsgebyr.


  Retsgrundlag

  Lovbekendtgørelse nr. 56 af 23. januar 2018 (gebyrloven)


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Gebyret for underretning medfører en forventet indtægt på ca. 45.000 kr. i 2022.

  Det bortfaldne gebyr vedrørende retsafgift udgør ca. 30.000 kr. i 2022.


 • 757. Stevns Spildevand A/S takster 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon budget_2022_klar_forsyning.pdf.pdfapplication/pdf icon klar_forsyning_as_-_protokollat_af_ekstraordinaer_generalforsamling.pdf.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om takster for spildevand i 2022 kan legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via PMT og ØU, at

  1. taksterne for 2022 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 568:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)

  1. Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 7. december 2021, pkt. 430:

  Sagen blev udsat, da taksterne endnu ikke er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S. Såfremt bestyrelsen har godkendt taksterne inden Kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2021, vil der forud for Kommunalbestyrelsesmødet blive afholdt ekstraordinært møde i Økonomiudvalget med henblik på at behandle sagen.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. december 2021, pkt. 444:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S holder bestyrelsesmøde den 3. december 2021, hvorefter sagen opdateres forud for behandlingen i ØU.

  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune

  legalitetsgodkender takstblad 2022.

  Taksterne omfatter:

  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter

  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 758. Spørgetid for borgere - ved kommunalbestyrelsens møder

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jakob Panton Kristiansen (V)

  Den åbne del af mødet blev afsluttet kl. 17.50.

  Beskrivelse af sagen

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019

 • 759. Lukket dagsorden - Godkendelse (Lukket)

 • 760. Vuggestuekapacitet i Lærkehuset - Beslutning (Lukket)

 • 761. Plejecenterbyggeri skema B - Godkendelse (Lukket)

 • 762. Vejbelysning - Godkendelse (Lukket)

 • 763. DK2020 - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 764. Stevns som helårsdestination - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 765. Kommunal bygning - Kontraktforhold - Opfølgning (Lukket)

 • 766. Arealerhvervelse - Beslutning (Lukket)

 • 767. Diverse orienteringer - KB den 16. december 2021 (Lukket)

 • 768. Underskriftsark (Lukket)