Referat

 • 712. Åben dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 14. oktober 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Dagsordenen blev godkendt.

 • 713. Styrelsesvedtægt for Stevns Kommmune, 2. beh. - Godkendelse

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_marts_2021.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal ske ændringer i kommunens nuværende styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2022.

  På KB-møde den 2. sept. 2021 blev godkendt ændringer gældende pr. 1. januar 2022.

  Sagen forelægges derfor nu til 2. behandling jvf. styrelseslovens bestemmelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. fastlægge antallet af stående udvalg pr. 1. januar 2022 (p.t. 4 udvalg)
  2. fastlægge antallet af medlemmer i SSU fra 1. januar 2022 (p.t. 7 medlemmer)
  3. fastlægge om der skal ydes udvalgsvederlag for udpegning til det særlige Børn- og ungeudvalg
  4. fastlægge om der skal ske ændringer i vederlag for
  • 1. Viceborgmester (p.t. 10% af borgmestervederlaget)
  • Vederlag til udvalgsformænd (stående udvalg). (pt. 20% af borgmestervederlaget)
  • Vederlag til formand for det særlige Børn- og ungeudvalg. (pt. 10 % af borgmestervederlaget)  Kommunalbestyrelsen, den 2. september 2022

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Ad 1. Antallet af stående udvalg fastlægges til 4

  Ad 2. Antallet af medlemmer i SSU fastlægges til 5

  Ad 3. Der ydes vederlag

  Ad 4.

  Ø stiller ændringsforslag om:

  1. viceborgmester fastsættes til 5 pct.

  2. udvalgsformænd fastsættes til 15 pct.

  3. Vederlag til formand det særlige Børn- og ungeudvalg fastsættes til 5 pct.

  Imod forslaget stemte A, B, C, F, V (13)

  For stemmer O og Ø (3)

  N (2) stemmer hverken for eller imod

  Ændringsforslaget blev ikke godkendt.

  Forvaltningens oprindelige indstilling blev herefter godkendt. O (2) kan ikke kan godkende vederlaget til formanden for det særlige Børn- og ungeudvalg, da det bør afdækkes, hvilken arbejdsbelastninger, der er forbundet med hvervet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Ad 1. Antallet af stående udvalg fastlægges til 4.


  Ad 2. Antallet af medlemmer i SSU fastlægges til 5.


  Ad 3. Der ydes vederlag.


  Ad 4.

  Borgmesteren stillede følgende ændringsforslag:

  ·  vederlag til 1. viceborgmester fastsættes til 8 pct. af borgmestervederlaget

  ·  vederlag til udvalgsformænd for de stående udvalg fastsættes uændret til 20 pct. af borgmestervederlaget

  ·  vederlag til formand for Børn- og Ungeudvalg fastsættes til 7 pct. af borgmestervederlaget.


  A, B, C, F, N, V og Ø (16) godkender ændringsforslaget.


  O (2) kan ikke godkende vederlaget til formanden for det særlige Børne og Ungeudvalg, da det bør afdækkes, hvilken arbejdsbelastning der er forbundet med hvervet.  Beskrivelse af sagen

  Jvf. Vejledning af 16. juni 2021 om afholdelse af kommunalvalg har den siddende kommunalbestyrelse til opgave at træffe afgørelse om, der skal ske ændringer i den nuværende styrelsesvedtægt i forhold til udvalg, udvalgspladser og vederlag. Ændringer som vil være med virkning pr. 1. januar 2022.

  Ændringer i en kommunes styrelsesvedtægt skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. En styrelsesvedtægt må først behandles på et kommunalbestyrelsesmøde, hvor medlemmerne er tiltrådt deres hverv.

  Det vil sige, at det konstituerende møde, (som jvf. styrelsesloven skal finde sted mellem den 1. og 15. december inden valgperiodens start) vil ske ud fra den på det tidspunkt gældende styrelsesvedtægt for kommunen.

  Den politiske udvalgsstruktur / antal stående udvalg

  Stevns Kommunes nuværende udvalgsstruktur består af et Økonomiudvalg og 4 stående udvalg. Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om nuværende udvalgsstruktur skal bibeholdes eller om der skal ske ændringer.

  Antal medlemmer i de stående udvalg

  Primo 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget ekstraordinært forhøjet fra 5 til 7 medlemmer. I efteråret 2017 fastlagde den dengang siddende kommunalbestyrelse at nedsætte antallet til 5 igen, så antallet var ens med de øvrige stående udvalg.

  Men efter valget i nov. 2017 blev styrelsesvedtægten ændret påny og med en fastholdelse på de 7 medlemmer.

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om udvalgets antal medlemmer pr. 1. januar 2021 skal fortsætte med 7 eller nedsættes så det igen har samme antal medlemmer, som de øvrige stående udvalg.

  Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om der skal ændringer i antal medlemmer i de 3 øvrige stående udvalg (PMT, BUL og AET)

  Vederlag til 1. viceborgmester

  Vederlag til 1. viceborgmester udgør 10% af borgmestervederlaget (p.t. årligt ca. kr. 88.500)

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om der skal ske ændringer i %-aflønningen fra 1. januar 2022.

  Vederlag til udvalgsformænd

  De 4 udvalgsformænd modtager i dag et vederlag hver på 20% af borgmestervederlaget. (pt. årligt ca. kr. 177.000)

  Det er muligt at differentiere i vederlag pr. udvalg.

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om der skal ske ændringer i %-aflønningen, og om aflønningen evt. skal differentieres pr. formandspost med virkning pr. 1. januar 2022.

  Vederlag til formand for det særlige Børn- og Ungeudvalg

  Efter valget i 2017 fastlagde den dengang siddende kommunalbestyrelse at indføre vederlag til formanden for det særlige Børn- og ungeudvalg. Formandsposten honoreres med 10% af borgmestervederlaget. (p.t. årligt ca. kr. 88.500)

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om vederlaget skal fastholdes pr. 1. januar 2022.

  Vederlag til udvalgsplads i det særlige Børn- og Ungeudvalg

  Efter valget i 2017 fastlagde den dengang siddende kommunalbestyrelse at indføre honorering for udvalgsplads i det særlige Børn- og Ungeudvalg. Honoreringen er ens med en udvalgsplads i de stående udvalg.

  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ændre i nuværende styrelsesvedtægt vil der ske 2. behandling den 14. oktober 2021.

  Retsgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Evt. ændringer skal ses i sammenhæng med fastlæggelsen af budget 2022

 • 714. Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Godkendelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der er er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation.

  Der er tale om såkaldte "kan-udpegninger".

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. det besluttes om der er bestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i efter 1. januar 2022, jvf. nedenstående skema.

  Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 2. september 2021, pkt. 678:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Sagen taget af dagsordenen og behandles i udvalgene forud for behandling i KB.


  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 344:

  Det anbefales at fastholde den eksisterende repræsentation i de to udvalg på BULs område, som er omtalt i sagsfremstillingen.  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 21. september 2021, pkt. 538:

  PMT anbefaler, at Kommunalbestyrelsens repræsentation i Bøgeskovens Havns, Lund Havns og Rødvig Fiskerihavns bestyrelser fastholdes.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. september 2021, pkt. 336:

  AET anbefalede flg. ændringer:


  Ingen repræsentation fra KB i flg. fora:

  - Foreningen Valløbåden

  - Landsforeningen Martin A. Hansen


  Øvrige ændringer:

  - fremover 1 KB medlem (ikke 3) i Folkeoplysningsudvalget

  - fremover 1 KB medlem (ikke 2) i Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  - fremover 1 KB medlem (ikke 2) i Udvikling Stevns.


  Beslutning fra Social og Sundhed, 22. september 2021, pkt. 372:

  Det anbefales at fastholde den eksisterende repræsentation i de to udvalg på SSU’s område, som er omtalt i sagsfremstillingen.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 388:

  Udvalgenes indstillinger anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.


  Beskrivelse af sagen

  Ved tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse, skal der foretages en række udpegninger til forskellige fora (dvs. nævn, råd, bestyrelser m.v.).

  Ved denne valgperiodes start var der ca. 70 konstitueringssager. Der er samlet tale om mange personer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege til de mange bestyrelser m.v.


  Udpegninger kategoriseres i "kan og skal-udpegninger". Skal-udpegninger kan ikke fravælges, da de oftest er bundet op på en lovgivning eller en kontraktforpligtigelse.


  Den siddende kommunalbestyrelse skal, som en del af forberedelsen til ny valgperiode, tage stilling til om der er "kan-udpegninger", som de fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation i.


  En del af kan-udpegningerne har eksisteret i mange år, og er bragt ind fra de to kommuner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det er nu op til den siddende kommunalbestyrelse, at vurdere om den politiske repræsentation stadig har samme værdi og formål, som tidligere.


  Oversigt over kan-udpegninger til vurdering:


  Nr.

  Udvalg, bestyrelse m.v.

  Bemærkninger

  Udvalg / ansvarsdelegation

  1

  Folkeoplysningsudvalget

  Udvalget kan ikke nedlægges, men repræsentationen fra KB kan fravælges. KB udpeger i dag 3 kb-medlemmer

  AET

  2

  Handicapråd

  Rådet kan ikke nedlægges, men antal medlemmer kan ændres. Jvf. Retsikkerhedsloven sammensættes Handicaprådet med 3-7 medlemmer fra handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

  I Stevns består rådet af 8 medlemmer, 4 medlemmer udpeget fra Danske handicaporganisationer og 4 udpeget af Kommunalbestyrelsen (3 KB´er og centerchefen for Social og Sundhed som fast medlem).

  Rådet kan nedsættes til 6 medlemmer, og KB udpegningen kan vælges at reduceres til i alt 3, heraf skal min. 1 være kb-medlem.

  SSU

  3

  Skolernes valgbestyrelse

  Lov om folkeskolen – KB kan udpege 1 medlem og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

  BUL

  4

  Stevns Musikskole

  Bestyrelsen kan nedlægges – og i stedet referere direkte under AET, som de øvrige institutioner under kultur- og fritidsområdet.

  AET

  5

  Cafe Stevnen

  KB udpeger 1 medlem

  SSU

  6

  Bøgeskovens Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  7

  Foreningen Valløbåden

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  8

  Lund Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  9

  Rødvig Fiskerihavn

  KB udpeger 2 medlemmer

  PMT

  10

  Snurretoppen

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  11

  Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  12

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  13

  Stevns Teaterforening

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  14

  Udvikling Stevns

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  15

  Landsforeningen Martin A. Hansen

  KB udpeger 1 medlem

  AET


  16

  Ungdomsskolens bestyrelse

  Bestyrelsen er et skal, men det er ikke et krav at der skal være politisk repræsentation. jvf. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomhed udpeges to repræsentanter fra KB


  BUL


  Af øvrige kan-udpegninger, som på grund af kontraktforpligtigelser ikke kan fravælges er; Advisory Board VISM, Kulturregion Storstrøm, Østsjællands Museum samt Stevns Erhvervsråd.


  Fra årsskiftet vil der ikke længere være udpegninger til Verdensarv Stevns og Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse, da disse foreninger vil være nedlagt.


  Der vil heller ikke ske udpegninger til boligbestyrelserne, da Kommunalbestyrelsen ikke skal have repræsentation i disse jvf. lov om almene boliger.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 715. Veteranpolitik i Stevns Kommune - Godkendelse

  application/pdf icon veteranpolitik_rev_okt_2018.pdf

  Resume

  I marts 2018 besluttede KB, at Stevns Kommune skulle have en Veteranpolitik. Veteranpolitikken blev vedtaget 11. oktober samme år. Sagen tages nu op til behandling, i det KB ved godkendelsen af Veteranpolitikken udbad sig en evaluering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via AET og ØU, at

  1. godkende at Veteranpolitiken videreføres.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. september 2021, pkt. 330:

  Ikke til setde: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Anbefalet.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 383:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.


  Beskrivelse af sagen

  Blandt Stevns Kommunes indbyggere var der i juni 2020 151 veteraner med militær baggrund. Af dem er 54 forsat ansat i forsvaret. Dertil kommer et ukendt antal veteraner, som har været udsendt som del af redningsberedskabet, som nødhjælpsarbejdere eller udsendt som del af politiet. Stevns Kommune har gennem nedenstående tiltag løftet arbejdet med målgruppen.


  Veterancenteret

  I arbejdet med veteranerne er Veterancenteret en vigtig samarbejdspartner. Veterancenteret - som er fysisk placeret i Ringsted og Slagelse - tilbyder rådgivning til veteraner, deres familie, arbejdsgivere og den kommunale sektor med henblik på at møde veteranen relevant. Veterancenteret tilbyder ligeledes behandlingsforløb for den enkelte veteran og dennes familie.


  Veterancenteret fører ikke statistik over fra hvilke kommuner deres borgere henvender sig og Stevns Kommune registrerer heller ikke veteranerne som værende veteraner. Derfor kan der ikke gives et overblik over veteranernes sociale-, familie-, bolig-, helbreds- eller beskæftigelsessituation.


  Kommunen
  Stevns Kommune har udpeget veterankoordinatorer i Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed & Omsorg. Veterankoordinatorerne er de medarbejdere, som har den mest ajour førte viden om de tiltag og tilbud, som veteraner kan gøre brug af.

  For at kunne møde veteranerne bedst muligt afholdes med jævne mellemrum og senest 25. juni i år undervisningsdag for kommunens veterankoordinatorer og øvrige sagsbehandlere. Undervisningsdagen omhandlede veteraners særlige behov, herunder temaer om kommunikation og mødesituationer.


  Veterancenteret præsenterede de beskæftigelsesrådgivere, socialrådgivere, familierådgivere og psykologer, som har specialkompetencer og indsigt i de særlige udfordringer, som veteraner kan have. Der blev ligeledes informeret om, hvordan forløb bedst tilrettelægges, og om hvordan veterancenteret kunne assistere veteranen og kommunen i en lang række sagstyper.

  Udvikling af service

  I den interne evaluering af veteranpolitikken har forvaltningen identificeret to punkter, hvor vores service overfor veteraner kunne udvikles eller tydeliggøres. Det omhandler kontakt til kommunen og rekruttering til ledige stillinger.


  Stevns Kommune har en begrænset telefontid. Derfor er det vigtigt, at borgere har mulighed for rette kontakt til medarbejdere når behovet opstår. Stevns Kommune har på stevns.dk en ring-mig-op-funktion. Her kan veteraner, lige som øvrige borgere, rette henvendelse i alle døgnets timer. Henvendelsen vil blive besvaret, inden næste arbejdsdags afslutning. Denne funktion kan også bruges, hvis der er behov for støtte til at rette henvendelse til Veterancenteret.


  Rekruttering Køge Bugt (REKB), som er et fælleskommunalt samarbejde mellem Stevns Kommune og Køge Kommune, der blandt andet har til formål at sikre arbejdsgivere i området kvalificeret arbejdskraft, servicerer arbejdsgivere, der måtte have ønske om at rekruttere veteraner på lige fod med ønsket om andre specialprofiler. REKB samarbejder med "Velkommen hjem" (en privat interesseorganisation, der har til formål at støtte veteraner i overgangen fra det militære til det civile arbejdsmarked), Veterancenteret og veterankoordinatorer på hele Sjælland, når der er ønske om medarbejdere med veteranbaggrund.


  Veteranforeninger og tilbud
  I Danmark er der registreret ca. 50 veterancaféer. Den nærmeste er Veteran Café Køge, som henvender sig til veteraner i Køge Kommune og omegn. Denne veterancafé modtager også veteraner fra Stevns Kommune. Derudover har Danmarks Idrætsforbund et særligt Soldaterprojekt for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og meningsfyldt liv.


  Anerkendelse

  Stevns Kommune afholdt - traditionen tro - et arrangement på flagdagen 5. september. Her blev der flaget til ære for veteraner, der har været udsendt på internationale missioner for Danmark siden 1948. Forvaltningen modtager gerne forslag til input til afholdelse af flagdagen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 716. Ny bekendtgørelse: håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen - Beslutning

  Resume

  Et flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Som en del af aftalen er der udstedt en bekendtgørelse, som hjemler en øget lokal frihed på fire områder. KB skal træffe beslutning vedrørende tre af fire områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via BUL og ØU, at

  1. beslutte, at Stevns Kommune ikke udarbejder den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleår 2020/21, men i stedet udarbejder lokal kvalitetsrapport i forenklet form
  2. beslutte, at målsætningen om fuld kompetencedækning fraviges i skoleår 2021/22
  3. beslutte, at kompetencen til at beslutte om, hvorvidt den enkelte skole kan konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, delegeres til Center for Børn og Læring, hvortil skolerne og skolebestyrelserne sender ansøgning.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 21. september 2021, pkt. 343:

  Ad 1 - 2.

  Anbefales


  Ad 3.

  Kompetencen anbefales delegeret til skoleledelsen, og BUL orienteres på novembermødet om, hvordan muligheden benyttes på den enkelte skole.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 390:

  Børn, Unge og Lærings indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  Økonomiudvalgets anbefaling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Der blev den 1. juni 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.


  Formålet med aftalen er at understøtte, at skoler og kommuner i skoleåret 2021/22 kan håndtere det faglige efterslæb, som nogle elever i folkeskolen oplever, fordi nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning under Corona-krisen.


  Som en del af aftalen er der udstedt en ny bekendtgørelse på folkeskoleområdet, der giver mulighed for, at der lokalt kan træffes beslutning om øgede frihedsgrader fra 1. august og frem til den 16. november 2021:


  • Lovkrav om at udarbejde elevplaner for perioden bortfalder
  • Lovkrav om kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21 bortfalder
  • Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, som de underviser i
  • Mulighed for at konvertere op til al understøttende undervisning i skoleåret 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug, fx til tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag.


  Det er en grundlæggende forudsætning for at anvende disse frihedsgrader, at det vurderes, at elevernes faglige udvikling bedre kan tilgodeses ved brug af disse frihedsgrader.


  Anbefalinger fra forvaltningen


  Elevplaner:

  Bekendtgørelsen giver mulighed for, at den enkelte skoleledelse kan beslutte, at skolen ikke udarbejder elevplaner i 2021/2022. Der vil i så fald skulle besluttes lokalt, hvordan der istedet arbejdes med den enkelte elevs faglige og social progression. Det skal bemærkes, at beslutningskompetencen ligger hos skolelederen.


  Forvaltningen har været i dialog med alle tre skoleledelser, som har tilkendegivet, at skolerne pt. planlægger at udarbejde elevplaner i indeværende skoleår. Forvaltningen skal orienteres, såfremt skolerne gør brug af mulighederne for ikke at udarbejde elevplaner, hvorefter forvaltningen vil orientere BUL om hvilken/hvilke skoler, der ikke udarbejder elevplaner. Skolerne har angivet, at det er meget usikkert at skulle udarbejde og implementere alternativer til elevplaner, når der ikke vides, om der alene vil blive tale om en 1-årig dispensation fra lovkravet.


  Kvalitetsrapport:

  Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at kommunalbestyrelsen i et møde kan beslutte, at kommunen ikke udarbejder den lovpligtige kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21. Det anbefales, at der besluttes, at den lovpligtige kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21 ikke udarbejdes.


  I stedet anbefales, at det af hensyn til den løbende opfølgning på nationale- og lokale mål for skoleområdet udarbejdes en kvalitetsrapport i en forenklet udgave, evt. med fokus på temaer, som kommunalbestyrelsen udpeger som særlige vigtige. Der foreslås således at bruge et reduceret datasæt ift. den lovpligtige kvalitetsrapport, da data fra skoleår 2020/21 i høj grad vil være påvirket af corona, og derfor er svært at sammenligne med data fra tidligere skoleår. Det foreslås derfor også, at rapporten har et særligt fokus på, hvad corona har betydet, hvad læringen har været, og hvad det kan medføre ift. fremtidig praksis for folkeskolerne.


  Målsætning for kompetencedækning:

  Kommunerne får mulighed for at fravige den nationale målsætning for kompetencedækning i skoleåret 2021/22, så en mindre del af undervisningen skal varetages af lærere, der har undervisningskompetence i det pågældende fag fra læreruddannelsen eller en tilsvarende faglig kompetence fra fx efteruddannelse eller lignende. I Stevns Kommune var kompetencedækning for skoleåret 2019/20 på 87,2 %, hvilket er under delmålet om at nå 90 % kompetencedækning i skoleåret 2020/21. Da skolerne er i gang med den planlagte undervisning og ikke har haft mulighed for at gennemføre linjefagsuddannelse eller lignende indsatser i den mellemliggende periode med coronarelaterede nedlukninger, forventer forvaltningen, at kompetencedækningen vil være på niveau med tidligere skoleår. Af den grund anbefaler forvaltningen, at kompetencedækningsmålsætningen fraviges. Det skal dog bemærkes, at arbejdet med at højne skolernes kompetencedækning fortsætter, således at en fravigelse ikke mindsker den fortsatte indsats for opnå målet ift. kompetencedækning.


  Konvertering af den understøttende undervisning:

  Endelig giver bekendtgørelsen mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at konvertere den understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Den understøttende undervisning kan fx veksles til tolærerordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb. Krav for anvendelsen af konverteringsmuligheden er, at skolen vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens og/eller årgangens faglige udvikling, og de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen. Der skal udarbejdes et minimum af skriftlig dokumentation for skolens vurdering, herunder hvad der sættes i stedet for den understøttende undervisning, og at det aktivitetsmæssigt / økonomisk modsvarer den reducerede aktivitet i understøttende undervisning.

  Muligheden har været diskuteret med skoleledelserne, der angiver at muligheden kan tænkes udnyttet for for klasser/årgangen efter konkret vurdering, og at det kan være hensigtsmæssigt, vil beslutningskompetencen delegeres videre fra Kommunalbestyrelsen, således at der kan træffes beslutning løbende.


  Af den grund anbefaler forvaltningen, at beslutningskompetencen lægges ud til forvaltningen, hvor skolerne indsender ansøgning om brug af mulighed af konvertering. Inden skolerne ansøger, skal skolebestyrelsen inddrages i vurderingen. Det vil være forvaltningens udgangspunkt, at forvaltningens behandling af ansøgninger alene sker med henblik på at sikre, at det lovpligtige minimumskrav til dokumentation er overholdt, og altså ikke ud over dette tager stilling til de didaktiske og pædagogiske årsager til at konvertere understøttende undervisning.


  Hvis understøttende undervisning konverteres skal eleverne tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes med, uden ekstra betaling fra forældrene, såfremt årgangen tilbydes SFO (0. - 6. klasse). Dækning af øgede udgifter i SFO vil skulle finansieres inden for skolens egen ramme. De ekstra statlige midler, der er fulgt med den nationale aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskole, kan blandt andet benyttes til dette formål efter beslutning fra skoleledelsen.


  Yderligere bemærkninger


  Bekendtgørelsens gyldighed følger nødloven på børn og ungeområdet (LBK nr 1374 af 23/06/2021), som er gældende frem til den 16. november 2021, hvorefter bekendtgørelsen automatisk bortfalder. Bekendtgørelsen vil skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven, som har været i høring frem til den 24. august 2021. Det er aftalepartiernes intention at lade de øgede frihedsgrader fortsætte skoleår 2021/22 ud, men forvaltningen påpeger usikkerheden, der er forbundet hermed, idet en ændring af folkeskoleloven ikke er vedtaget endnu.


  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De økonomiske konsekvenser i sagen udover de ovennævnte merudgifter til SFO, såfremt skolerne vælger at konvertere understøttende timer med konsekvenser for skoledagens længde. Disse afholdes i givet fald inden for skolernes økonomiske rammer.

 • 717. Medfinansiering af regionale klyngekontorer - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_klyngeetablering_-_kommunal_medfinansiering.pdfapplication/pdf icon bilag_2_klyngekontorernes_finasiering_pr._kommune.pdf

  Resume

  KKR Sjælland anbefaler kommunerne i Region Sjælland at være medfinansierende på etablering af 4 nye klyngekontorer i regionen.

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte om Stevns Kommune skal deltage i det fælleskommunale samarbejde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. godkende Stevns Kommunes deltagelse i de 4 regionale klyngekontorer i Region Sjælland.
  2. medfinansieringen ved en godkendelse indarbejdes i budget 2022 i forbindelse med den første budgetopfølgning.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 392:

  Anbefales med den præcisering, at Stevns Kommunes deltagelse er betinget af, at alle kommuner i Region Sjælland deltager i klyngerne. Herudover ønskes en løbende opfølgning samt en slutrapportering fra klyngerne med konkret fokus på indsatser og effekter i de enkelte kommuner.


  O ønsker, at der skal udarbejdes et bedre beslutningsgrundlag, hvor målene er klart formuleret, og hvor KL er den ledende part.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V)


  A, B, C, F, N, V og Ø (16) godkender økonomiudvalgets indstilling.


  O (2) stemmer imod og ønsker, at der skal udarbejdes et bedre beslutningsgrundlag, hvor målene er klart formuleret, og hvor KL er den ledende part.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen udpegede i oktober 2020 14 nye nationale viden- og erhvervsklynger, som i 2021-2024 skal styrke innovation og netværk blandt særligt små og mellemstore virksomheder samt understøtte samarbejde mellem forskere og virksomheder på en række erhvervs- og teknologiområder.


  Det er erfaringen, at virksomhederne, og særligt små og mellemstore virksomheder, får et større udbytte af klyngerne og andre erhvervsfremmeordninger, hvis ordningerne er konkret, fysisk tilstedeværende i nærområdet. KKR Sjælland har derfor besluttet at understøtte etableringen af de 14 nye nationale videns- og erhvervsklynger, ved at der etableres 4 regionale klyngekontorer i Region Sjælland.


  Følgende klyngekontor etableres:


  • Byggeri og anlægsklyngen ”We Build Denmark” i Næstved Kommune
  • CLEAN - Danmarks Miljøteknologiklynge i Roskile Kommue
  • Food & Bio Cluster Denmark i Slagelse Kommune
  • Life Science Cluster Denmark i Kalundborg/Nykøbing F. Kommune


  Finansiering


  Hvert klyngekontor skal drives med udgangspunkt i et budget på 1. mio. kr. årligt. Udgiften fordeles med kr. 500.000 til den leadkommune, som huser kontoret (Næstved, Roskilde m.v.), mens den øvrige halvdel (kr. 500.000) finansieres solidarisk af de øvrige kommuner i Region Sjælland ift. kommunernes andel af den samlede befolkning jf. bilag 1 og 2  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Stevns Kommunes andel af medfinansiering til de 4 klyngekontorer udgør årligt kr. 60.000.

  Forpligtigelsen vil være gældende frem til og med 2024.


  Ved en godkendelse indarbejdes medfinansieringen i budget 2022 i forbindelse med den første budgetopfølgning.

 • 718. DAB - Nimgården, køkkenprojekt etape 2 - Godkendelse

  application/pdf icon ansoegning_om_koekkenpulje_etape_2_i_nimgaarden.pdf.pdfapplication/pdf icon referat_afdelingsmoede_31._maj_2021.pdf.pdfapplication/pdf icon referat_selskabsbudgetmoede_3800.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kommunen_-_oversigt_over_lejeforhoejelser.pdf.pdf

  Resume

  Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Boligselskabet Stevns ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt på renovering af max 10 køkkener i afdelingen Nimgården, Hårlev. Stevns Kommune skal som tilsynsmyndighed godkende sådanne renoveringer og huslejestigninger.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Nimgården godkendes.
  2. projektudgiften pr. køkken på 54.120 kr. incl. gebyrer godkendes. 
  3. lejeforhøjelse på 451 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 387:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.


  Beskrivelse af sagen

  I 2015 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen.

  Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 2 om individuel køkkenrenovering af yderligere 10 stk. til max 50.000 incl. moms pr. køkken.

  Udover renoveringsudgiften på 50.000 kr., vil der være omkostninger på 4.120 kr., således at den samlede udgift pr. køkken bliver max 54.120 kr.

  Dette finansieres ved, at afdelingen låner fra selskabets dispositionsfond over 10 år til 1% rente, som udelukkende betales af lejere, der har tilmeldt sig den individuelle modernisering.

  Den samlede finansieringsudgift over en 10-årig periode er beregnet til 541.200 kr., hvilket giver en månedlig ydelse på 451 kr. pr. lejemål i de 10 år.

  Køkkenrenoveringen vil være individuel, da det er den enkelte lejer, der kan søge om at få renoveret køkkener, imod at der i de næste 10 år skal betales et månedligt lejetillæg på kr 451 kr. Såfremt lejeren, der har bestilt renoveringen, fraflytter lejemålet, vil forpligtelsen overgå til den nye lejer.

  Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 451 kr. i 10 år.

  Projektet er godkendt på Afdelingsmøde den 31. maj 2021 og Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.


  Retsgrundlag

  Lov om leje af almene boliger.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.


 • 719. DAB - Baunehøj, køkkenprojekt etape 3 - Godkendelse

  application/pdf icon ansoegning_om_koekken_pulje_etape_3_i_baunehoej.pdf.pdfapplication/pdf icon afdelingsmoede_2.6.21.pdf.pdfapplication/pdf icon referat_selskabsbudgetmoede_3800.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kommunen_-_oversigt_over_lejeforhoejelser.pdf_0.pdf

  Resume

  Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Boligselskabet Stevns ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt på renovering af max 10 køkkener i afdelingen Baunehøj, Hårlev. Stevns Kommune skal som tilsynsmyndighed godkende sådanne renoveringer og huslejestigninger.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Baunehøj godkendes.
  2. projektudgiften pr. køkken på 54.120 kr. incl. gebyrer godkendes.
  3. lejeforhøjelse på 451 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 385:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I henholdsvis 2013 og 2015 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen, etape 1 blev godkendt i 2013 og etape 2 i 2015.


  Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 3 om individuel køkkenrenovering af yderligere 10 stk. til max 50.000 incl. moms pr. køkken.


  Udover renoveringsudgiften på 50.000 kr., vil der være omkostninger på 4.120 kr., således at den samlede udgift pr. køkken bliver max 54.120 kr.


  Dette finansieres ved, at afdelingen låner fra selskabets dispositionsfond over 10 år til 1% rente, som udelukkende betales af lejere, der har tilmeldt sig den individuelle modernisering.


  Den samlede finansieringsudgift over en 10-årig periode er beregnet til 541.200 kr., hvilket giver en månedlig ydelse på 451 kr. pr. lejemål i de 10 år.


  Køkkenrenoveringen vil være individuel, da det er den enkelte lejer, der kan søge om at få renoveret køkkener, imod at der i de næste 10 år skal betales et månedligt lejetillæg på kr 451 kr. Såfremt lejeren, der har bestilt renoveringen, fraflytter lejemålet, vil forpligtelsen overgå til den nye lejer.


  Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 451 kr. i 10 år.


  Projektet er godkendt på Afdelingsmøde den 2. juni 2021 og Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.


  Retsgrundlag

  Lov om leje af almene boliger.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.


 • 720. DAB – Brandskildeparken, køkkenprojekt etape 4 - Godkendelse

  application/pdf icon ansoegning_om_koekkenpulje_etape_4_i_brandskildeparken.pdf.pdfapplication/pdf icon endeligt_referet_med_forslag_til_afdelingsbudgetmoede_7_juni_2021.pdf.pdfapplication/pdf icon referat_selskabsbudgetmoede_3800.pdf_1.pdfapplication/pdf icon bilag_til_kommunen_-_oversigt_over_lejeforhoejelser.pdf_1.pdf

  Resume

  Boligadministrationsselskab DAB har på vegne af Boligselskabet Stevns ansøgt om Stevns Kommunes godkendelse af finansiering af køkkenprojekt tpå renovering af max 10 køkkener i afdelingen Brandskildeparken, Hårlev. Stevns Kommune skal som tilsynsmyndighed godkende renovering og huslejestigninger.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. projektet med max 10 individuelle køkkenrenoveringer i afdelingen Brandskildeparken godkendes.
  2. projektudgiften pr. køkken 54.120 kr. incl. gebyrer godkendes.
  3. lejeforhøjelse på kr. 451 kr. pr. måned i 10 år for det enkelte lejemål godkendes.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 386:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I 2015 godkendte Stevns Kommune finansiering og huslejestigning ved et køkkenprojekt på renovering af 10 køkkener i afdelingen, etape 4.

  Nu har Stevns Kommune modtaget en ansøgning vedr. etape 4 om individuel køkkenrenovering af yderligere 10 stk. til max 50.000 incl. moms pr. køkken.

  Udover renoveringsudgiften på 50.000 kr., vil der være omkostninger på 4.120 kr., således at den samlede udgift pr. køkken bliver max 54.120 kr.

  Dette finansieres ved, at afdelingen låner fra selskabets dispositionsfond over 10 år til 1% rente, som udelukkende betales af lejere, der har tilmeldt sig den individuelle modernisering.

  Den samlede finansieringsudgift over en 10-årig periode er beregnet til 541.200 kr., hvilket giver en månedlig ydelse på 451 kr. pr. lejemål i de 10 år.

  Køkkenrenoveringen vil være individuel, da det er den enkelte lejer, der kan søge om at få renoveret køkkener, imod at der i de næste 10 år skal betales et månedligt lejetillæg på kr 451 kr. Såfremt lejeren, der har bestilt renoveringen, fraflytter lejemålet, vil forpligtelsen overgå til den nye lejer.

  Når der flytter nye lejere ind i ledige lejemål, hvor der ikke er foretaget renovering, vil de få tilbud på renovering mod betaling af det månedlige tillæg på 451 kr. i 10 år.

  Projektet er godkendt på Afdelingsmøde den 7. juni 2021 og Bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.


  Retsgrundlag

  Lov om leje af almene boliger.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune.


 • 721. Sag genoptaget - Kulturregion Storstrøm, Ny Kulturaftale 2021-2024 - Godkendelse

  application/pdf icon kulturaftale_2021-2024_mellem_kulturministeren_og_kulturregion_storstroem_underskrevet.pdf

  Resume

  Sagen genoptages. AET godkendte i feb. 21 kulturaftalen for 2021-2024. Men på grund af aftalens varighed skal aftalen godkendes af Kommunalbestyrelsen

  Stevns Kommune har i samarbejde med Faxe, Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland Kommuner udarbejder udkast til ny kulturaftale for 2021-2021 med indsatsområdere Kultur til Tiden og Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling.
  Kommunerne i Kulturregion Storstrøm er nu klar til at indgå en aftale med Kulturministeren, der 16. december 2020 underskrev Kulturregionens oplæg til en ny Kulturaftale 2021-2024. Kulturaftalen fremlægges til AET´s godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via AET og ØU, at

  1. godkende den ny Kulturaftale 2021-2024 mellem aftaleparterne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Næstved og Faxe kommuner og Kulturministeren.


  Arbejdsmarked, Erhverv & Turisme den 10. februar 2021

  Godkendt.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 389:

  Anbefales.


  Økonomiudvalget anmoder om, at der forud for Kommunalbestyrelsens behandling af punktet bliver udarbejdet et notat, der redegør for Stevns Kommunes udbytte af kulturaftalen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Sagen genoptages - supplerende oplysninger

  AET godkendte den 10. februar 2021 Kulturaftalen for 2021-2024. Da der i aftalen er tale om en flerårlig forpligtigelse med Kulturministeriet og i alt seks kommuner skal aftalen godkendes i kommunernes byråd/kommunalbestyrelser. Ligeledes skal Ankestyrelsen give samtykke til aftalens indgåelsen. Dette jvf. Lånebekendtgørelsens regler.

  Ankestyrelsen har nu givet samtykke til aftalen under forudsætning af godkendelse i de seks kommuners byråd/kommunalbestyrelser.

  AET-sagen fra feb. 21 genoptages nu, så den kan forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse. En tilsvarende behandlig sker nu i de øvrige kommuner.

  Sagsfremstillingen fra AET den 10. februar 2021

  En kulturaftale er en frivilligt indgået aftale mellem et antal kommuner og Staten/Kulturministeriet. Kulturaftaler har til formål at skabe kultur og kulturoplevelser til gavn og glæde for borgere i området.

  Kommunerne i Kulturregion Storstrøm er klar til at indgå en aftale med Kulturministeren, der 16. december 2020 underskrev Kulturregionens oplæg til en ny Kulturaftale 2021-2024. Forvaltningen anbefaler at AET godkender aftalen.

  Aftalen er på nuværende tidspunkt behandlet og godkendt i de øvrige samarbejdskommuner.

  Indhold af ny Kulturaftale 2021-2024

  Et oplæg til indholdet af aftalen har tidligere været til høring i kommunernes fagudvalg, og deres forskellige bemærkninger er søgt inddraget. Aftaleoplægget er efterfølgende godkendt af Kulturregionens politiske styregruppe og sendt til behandling i Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) frem mod Kulturministerens underskrift.

  Foruden et indledende aftalegrundlag, består Kulturaftalen af obligatoriske bilag i form af en omverdensanalyse, en mission og vision, to indsatsområder med tilhørende målsætninger og foreløbige projektidéer, samt af et uddybet bevillingsgrundlag, en organisationsbeskrivelse og en plan for erfaringsudveksling og kommunikation.

  Missionen understreger særligt, at samarbejdet først og fremmest er til gavn og glæde for borgerne. Visionen lyder; "I Kulturregion Storstrøm har vi sammen mod til at skabe, rum til at udøve og plads til at opleve”, efterfulgt af de to indsatsområder, "Kultur til tiden" og "Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling":

  Kultur til tiden er opstået ud af hidtidige erfaringer fra kommunernes samarbejde om den regionale Billedskolen Storstrøm og handler om at give flere børn og unge op til 25 år mulighed for at afprøve kreative aktiviteter på tværs af flere kunstneriske og æstetiske genrer, med henblik på at styrke den brede fødekæde og præ-talentskole-niveauet i Kulturregionen. Det indledende fokus er på tilbud inden for filmproduktion, design og scenekunst, alle med blik mod tværæstetikken og det tværfaglige til at supplere den fagfaglige kerne. Projekterne vil udmønte sig i såvel kulturoplevelser som mulighed for aktiv deltagelse for børn og unge, samt børn og unge som medproducenter. Herunder arbejdes der på at stable en festival med

  Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling fokuserer på, hvordan aktiviteter på kulturområdet kan medvirke til at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunerne. Indsatsområdet er en fælles satsning på at udvikle langsigtede projekttiltag i hidtil ukendt terræn. Målgruppen er børn og unge op til 25 år med særlig fokus på disse som fremtidens kulturbærere og medproducenter, samt familier med børn og unge i aldersgruppen. Der satses på at etablere kreative partnerskaber mellem aktører, som kan imødekomme formålet og omsætte hensigten i indsatsområdet til konkrete projektaktiviteter og handlinger i vores kommuner. Projekterne skal skabe kulturoplevelser, som medvirker til at øge borgernes bevidsthed om bæredygtig udvikling. Samtidig skal indsatsområdet bidrage til fælles viden og metodiske redskaber, som fremover kan komme kommunerne til gavn inden for dette emne. Indsatsområdets understøttes løbende af et bæredygtighedspanel, der bidrager til, at sekretariatet under Kulturregionen kan udvikle bæredygtighedsperspektivet i en konkret og realistisk retning.

  Indsatsområderne forventes i nogen grad at supplere og bidrage til at imødekomme hinandens formål.

  Aftalen i sin endelige ordlyd, samt et separat underskriftblad med Kulturministerens underskrift er vedhæftet


  Retsgrundlag

  Lov og bekendtgørelser om indgåelse af kulturaftaler.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Aftalen holder sig inden for samme økonomiske ramme som hidtil, hvor Kulturministeriet årligt bidrager med 1 mio. kr. fra Puljen til kultur i hele landet og kommunerne med 1.502.045 kr. (i 2020-priser og fordelt på indbyggertal).

  Stevns Kommunes andel ligger i 2020 tal på 117.933 kroner.

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet årligt tilskud til deltagelse i Kulturaftalen kan finansieres af budgettet til Kulturaftalen.


 • 722. Stevns Klint, forundersøgelser - Pyramiden samt mellem land og vand - Orientering

  application/pdf icon pixibog_samlet_rapport_20210819.pdfapplication/pdf icon forundersoegelser_land_til_vand_boesdal_-_samlet_rapport_20210819.pdf

  Resume

  Der foreligger nu rapport på de forundersøgelser, der er foretaget vedr. Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup.

  Rapporten forelægges til politisk orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via AET, at

  1. Rapporten vedr. forundersøgelserne af Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup tages til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 22. september 2021, pkt. 333:

  Anbefalet.


  (Ø) ønsker, at der laves en akustik rapport, om Pyramiden kan bruges til koncerter.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 384:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V).


  Et flertal bestående af A, B, C, F, N, V og Ø (16) tager sagen til efterretning.


  O (2) stemmer imod, da sagsfremstillingen ikke er dækkende, da det ikke fremgår, at kommunen har betalt 340.000 kr.


  Beskrivelse af sagen

  Som en udløber af udviklingsplanen - Destination Stevns Klint foreligger der nu forundersøgelser vedr. Pyramiden i Boesdal samt styrkelse af forbindelser mellem vand og land i Boesdal og Højerup.

  Forundersøgelsesarbejdet og rapportens færdiggørelse har været muligt med afsæt i den fondsbevilling Stevns Kommune har modtaget fra Realdania til arbejdets udførelse.


  Forundersøgelserne indeholder

  • Revitalisering af Pyramiden i Boesdal Kalkbrud
  • Ny trappe fra klintens kant i Boesdal til stranden
  • Ny bådebro i Boesdal
  • Ny trappe og plateau i Højerup
  • Ny bådebro i Højerup


  Bådebroen i Højerup er ikke indeholdt i den dispensation for udvikling indenfor strandbeskyttelse, som vi har modtaget, og vil således ikke indgå i det videre fondsansøgningsarbejde. Bådebroen har dog været medtaget i forundersøgelsesarbejdet, så vi i fremtiden ligger inde med vurderinger på en sådan etablering.


  Alle de øvrige projekter er indeholdt i vores dispensation og vil således indgå i det videre arbejde. For at projekterne med tiden vil kunne blive realiseret vil det kræve økonomisk støtte fra fonde, ligesom det også vil kræve et stort og omfangsrigt myndighedsarbejde.


  Der arbejdes pt. på en generel orientering på samtlige projekter langs klinter på kommunalbestyrelsens temamøde sidst i nov. 21.

 • 723. Pesticider i boringer til almene vandværker - Orientering

  application/pdf icon bilag_1-_oversigt_pesticider_-_september_2021.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_moedereferat_dagsordenspunkt_04022020.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til PMT om pesticider i boringer til almene vandværker samt håndtering af pesticider i drikkevandet.

  Af bilaget fremgår, om der er fundet pesticider i vandværkenes boringer, og om der er overskridelse af pesticider i drikkevandet til forbrugerne, samt eventuelle tiltag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. tage orientering om pesticider i drikkevandet i Stevns Kommune til efterretning

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 21. september 2021, pkt. 541:

  Taget til efterretning.


  (O) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. (O) ønskede, at pesticider i drikkevandet afskaffes snarest.

  Beslutning


  Enhedslisten stiller ændringsforslag om, at den nuværende to-årige dispensation til Strøby Ladeplads Vandværk ikke kan forlænges, når denne udløber.


  F, O, Ø (4) stemmer for ændringsforslaget.

  A, B, C, N og V (15) stemmer imod.


  Ændringsforslaget blev ikke godkendt.


  Et flertal bestående af A, B, C, F, N og V (16) tager sagen til efterretning.


  O+Ø ønsker (3), at pesticider i drikkevandet afskaffes snarest.


  Beskrivelse af sagen

  I Stevns Kommune leveres generelt rent drikkevand, som overholder drikkevandskvalitetskravene, til forbrugerne. Der er dog flere boringer, hvor der er fundet pesticider. Bilag 1 viser en oversigt over vandværker, vandværksboringer, og om der er pesticider i drikkevandet til forbrugerne. Vandværkerne har ofte flere boringer, og hvis der er fundet pescidider i nogle af boringerne, kan problemet ofte løses ved at blande vandet med vand fra andre boringer.


  Der er ét vandværk, hvor drikkevandskvalitetskravet for pesticider ikke kan overholdes. Det drejer sig om Strøby Ladeplads Vandværk, som har fået en midlertidig dispensation på 2 år. Der er givet en orientering vedr. dette på PMT den 4. februar 2020, mødereferat vedlagt som bilag 2. Vandværket er ved at afsøge mulighederne for forskellige tiltag. Stevns Kommune er i tæt dialog med vandværket.


  Miljøstyrelsen overvåger grundvandet, og ved fund af nye relevante pesticider bliver disse løbende tilføjet drikkevandsbekendtgørelsen, og vandværkerne skal analysere for disse pesticider.

  Retsgrundlag

  Drikkevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg BEK nr. 1110 af 30. maj 2021

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1110


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 724. Vurdering af boringsnære beskyttelsesområder - Orientering

  application/pdf icon bilag_1_-_notat_om_arbejdsproces_for_bnbo_opgaven.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_risikovurdering_at_boringsnaere_beskyttelsesomraader.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_moedereferat_dagsordenspunt_110502021.pdf

  Resume

  Sagen er en orientering til PMT om forvaltningens vurdering af, hvilke BNBO´er (boringsnære beskyttelsesområder) hvor der skal ske en indsats for beskyttelse af drikkevandet.

  Parterne bag Pesticidstrategi 2017-2021 har pålagt kommunerne at nedbringe risikoen for pesticidforurening af grundvandet omkring almene vandforsyningsboringer. Aftalen betyder, at kommunerne inden udgangen af 2022 skal gennemgå alle Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) og vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser. Herefter skal vandværkerne og lodsejerne forsøge at indgå frivillige aftaler om pesticidfri drift.

  PMT er tidligere orienteret om opgaven den 11. maj 2021, hvor processen for arbejdet med BNBO blev præsenteret, se Bilag 3. En del af processen er en risikovurdering af alle BNBO´er, som dette dagsordenspunkt omhandler.

  Risikovurderingen præsenteres for vandværker og landbrugsorganisationer den 16. september 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMT, at

  1. tage orientering om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder til efterretning

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 21. september 2021, pkt. 542:

  Taget til efterretning.


  (O) begærede sagen i Kommunalbestyrelsen. (o) ønskede, at BNBO bliver udvidet betragteligt.


  Beslutning


  Enhedslisten stiller ændringsforslag om, at der i forbindelse med de frivillige aftaler skal ske et totalt stop for sprøjtning i alle BNBO’er, som har behov for indsats ifølge risikovurderingen. Hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale, vil kommunen udstede påbud eller forbud.


  O og Ø (3) stemmer for ændringsforslaget.

  A, B, C, F, N og V (16) stemmer imod


  Ændringsforslaget blev ikke godkendt.


  Sagen blev herefter taget til efterretning.


  Beskrivelse af sagen

  Rundt om alle indvindingsboringer er der en 25 meter beskyttelseszone. Denne zone er muligvis ikke tilstrækkelig, og derfor har Staten udpeget boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) omkring alle boringer til almen vandforsyning. Indenfor BNBO er der en øget risiko for en forurening af grundvandet, selv ved regelret brug af godkendte pesticider og specielt ved uheld.

  Alle kommuner skal, inden udgangen af 2022, gennemgå BNBO med henblik på at vurdere behovet for grundvandsbeskyttende indsatser til beskyttelse af nuværende og fremtidige drikkevandsinteresser mod fare fra forurening fra erhvervsmæssig anvendelse af pesticider.

  Vi har anvendt et notat om arbejdsproces, som kommunerne i Region Sjælland i fællesskab har udarbejdet til at foretage vurderingen af BNBO´erne. Se bilag 1.

  Staten har beregnet BNBO for 45 boringer fordelt på 19 vandværker i Stevns Kommune. Ved gennemgang af riskovureringen er 39 BNBO’er udpeget til at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser. Endvidere er 6 BNBO’er udpeget til ikke at have behov for grundvandsbeskyttende indsatser. For 2 boringer mangler der at blive beregnet BNBO. De konkrete vurderinger fremgår af bilag 2.

  Vurderingerne af behov for indsatser skal ses som et dynamisk værktøj. Dels fordi de input den bygger på er dynamiske (fx fund af pesticider i boringen), og dels fordi størrelsen af BNBO’erne er dynamiske (fx øges indvindingen fra boringen bliver BNBO’et større, tages boringen ud af drift bortfalder BNBO’et). Eventuelle økologiske arealer er medtaget, da aftaler som er indgået kan opsiges og dermed ikke nødvendigvis er en langvarig beskyttelse af BNBO.

  Stevns Kommune vil bistå med opgaven omkring mulighederne for indgåelse af frivillige aftaler om pesticidfri drift indenfor BNBO mellem vandværker og lodsejere. Vi lægger op til at vandværker og lodsejere påtager sig hovedansvaret for opgaven med forhandling. Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil kommunen meddele påbud/forbud.

  Risikovurderingen præsenteres for vandværker og landbrugsorganisationer den 16. september 2021.
  Retsgrundlag

  Hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil kommunen meddele påbud/forbud efter miljøbeskyttelseslovens § 24, jf. lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1218

  Bekendtgørelse nr. 1476 af 17. december 2019 om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1476

  Miljøstyrelsens vejledning nr. 45 af juni 2020 om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/vejledning-om-boringsnaere-beskyttelsesomraader-bnbo/

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Udgifter på 250.000 kr. til øget konsulenthjælp finansieres af anlæg indvindingstilladelser, indsatsplan og BNBO i 2021.

  Der er i budget 2021 bevilliget 175.000 kr. til anlæg indvindingstilladelser, indsatsplan og BNBO, derudover er der overførte midler på 140.000 kr. fra tidligere år.

  Der er indarbejdet et anlægsforslag til Budget 2022 på 250.000 kr. til Indvindingstilladelser, indsatsplan og BNBO i 2022.

 • 725. Spørgetid for borgere - ved Kommunabestyrelsens møder

  Beslutning

  Den åbne del af mødet blev afsluttet kl. 19.30.


  Beskrivelse af sagen

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019. • 726. Lukket dagsorden - Godkendelse (Lukket)

  Beslutning

  Dagsordenen blev godkendt.

 • 727. Overdragelse af formue ved Støtteforeningen Venligboerne Stevns' Venners ophævelse - Godkendelse (Lukket)

  Beslutning

  Godkendt.

 • 728. Diverse orienteringer - KB den 14. oktoberr 2021 (Lukket)

 • 729. Underskriftsark (Lukket)