Referat

 • 435. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 12. september 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

 • 436. FGU bestyrelse - udpegning

  application/pdf icon ny_vedtaegt_for_fgu_midt-_og_oestsjaelland.pdf

  Resume

  KB udpeger 1 medlem til den nye bestyrelse for FGU Midt- og Østsjælland

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB via DIR og AET, at

  1. borgmester Anette Mortensen udpeges til bestyrelsen fra FGU Midt- og Østsjælland.

   

  Direktionen, 12. august 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2019, pkt. 215:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  AET's indstlling godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af FGU-institutionernes stiftelse i september 2018 konstituerede institutionernes første bestyrelse sig efter en midlertidig vedtægt fastsat af Undervisningsministeren. Denne bestyrelses opgave var bl.a. at fastsætte den ordinære vedtægt, som udstikker rammen for den nye bestyrelses virke. I bestyrelsen sidder borgmestrene fra Køge, Faxe, Stevns, Ringsted og Sorø Kommune og repræsentanter fra arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationerne. I bestyrelsen sidder også en repræsentant fra erhvervsskolerne, to medarbejderrepræsentanter samt en elevrepræsentant

   

  Pr. 1. august 2019 eller snarest muligt derefter udløber funktionsperioden for den første bestyrelse for FGU Midt- og Østsjælland, og der skal udpeges en ny bestyrelse. Den ny bestyrelses funktionsperiode løber fra den 1. august 2019 eller snarest muligt derefter til den 30. april 2022. De nye vedtægter for FGU Midt- og Østsjælland, (se bilag: Ny vedtægt for FGU Midt- og Østsjælland) forventes vedtaget ved FGU-bestyrelsesmødet, den 3. september 2019.

  Hver kommune udpeger 1 bestyrelsesmedlem og fra Stevns Kommune peges der på, at Borgmester Anette Mortensen fortsætter som medlem af bestyrelsen.

   

   

 • 437. Revisionsberetning nr. 25 for regnskab 2018 - afsluttende beretning

  application/pdf icon revisionsberetning_nr._25_vedroerende_aarsregnskab_2018.pdfapplication/pdf icon 2018_ledelsens_regnskabserklaering.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2018_version_3.pdf

  Resume

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskan har sendt revisionsberetning nr. 25 - afsluttende beretning for regnskab 2018.

   

  Revisionsberetningen skal behandles i Kommunalbestyrelsen i henhold til Styrelseslovens § 45.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. revisionsberetning nr. 25 - afsluttende beretning for regnskab 2018 - godkendes.
  2. Stevns kommunes årsregnskab for 2018 godkendes.
  3. ledelsens regnskabserklæring for regnskab 2018 godkendes.

   

  Direktionen, 26. august 2019, pkt. 2:

  Anbefales.

   

  Forvaltningen følger revisionens anbefalinger i årsberetningen.

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 330:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke godkende indholdet i beretningen, hvor det efter hans opfattelse ikke er oplyst, at der er afholdt udgifter, der først berigtiges i forbindelse med budgetopfølgningen.

  Mogens Haugaard Nielsen (N) finder, at regnskabet viser et resultat, der ligger langt fra det budgetterede, hvilket ikke er tilfredsstillende.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU´s indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) fastholder protokolleringen fra Varly Jensen (O) i ØU.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 25 - afsluttende beretning for regnskab 2018.

   

  I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold.

   

  1. Konklusion på revision af kommunens årsregnskab for 2018.

  BDO har afsluttet revision af Stevns kommunes regnskab 2018.

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

  Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

   

  2. Vurdering af kommunens økonomi.

  Stevns kommune har i 2018 overholdt kassekreditreglen. Kommunen har i 2018 haft et overskud på den ordinære drift på 35,3 mio. kr.

  Kommunens har opgjort den gennemsnitlig daglige kassebeholdning til ca. 169,6 mio. kr. pr. ultimo året.

  Kommunen er i stand til at efterleve kommunalbestyrelsens økonomiske politik, hvor det er anbefalet, at gennemsnitskassebeholdningen er på minimum 80 mio. kr. opgjort efter denne regel.

   

  Stevns kommune overholder med den nuværende kassebeholdning lånebekendtgørelsens regler om, at den gennemsnitlige kassebeholdning altid skal være positiv. På baggrund af den seneste likviditetsprognose forventes dette også at være tilfældet med udgangen af 2019.

   

  3. Revisionsmetodik og -strategi.

  Revisionen udføres ved stikprøver med det formål at vurdere og efterprøve, om interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

   

  4. Revision af kommunens interne IT-kontroller.

  Det er revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne it-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som it-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisionens opfattelse, at kommunens overordnede styring af  it-sikkerheden inden for de gennemgåede områder er tilfredsstillende.

   

  Revisionen har konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller, der kan afhjælpes ved at gennemføre følgende anbefalinger:

  Der er observeret at betalingsfiler ikke er beskyttet. BDO vurderer, at dette er en mangel i de interne kontroller.

   

  BDO anbefaler, at adgang til betalingsfiler begrænses til medarbejdere med et explicit arbejdsbetinget behov. Kommunen er i færd med kortlægning af brugeradgange.

   

  BDO har forespurgt kommunen vedrørende databeskyttelseslovgivningen med henblik på at opnå et overblik over området og for at sikre, at der ikke er overtrædelser, der vil have en væsentlig påvirkning på kommunens årsregnskab.

   

  Kommunens svar har ikke givet anledning til bemærkninger, men BDO vil opfordre til, at kommunen til stadighed har fokus på området, herunder specielt fokus på:

   

  • At færdigudarbejde og implementere en risikostyringsproces, der sikre, at de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger udformes og tilrettelægges på baggrund af en dokumenteret risikovurdering.
  • At færdigudarbejde lovpligtige fortegnelser over behandlingsaktiviteter.

   

  5. Revision af årsregnskabet

  Revisionen har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Økonomi- og Indenrigsministeriets gældende regler.

  Kommunens forretningsgange vedrørende regnskabsaflæggelse er gennemgået.

   

  Tilskuds- og udligningsbeløb er stikprøvevis sammenholdt med opgørelser udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, ligesom indtægtsførte skatter er påset i overensstemmelse med de af Skattestyrelsen foretagne fordelinger og meddelte oplysninger.

   

  Kommunens opgørelse af købsmomsrefusion er udarbejdet efter gældende regler.

   

  Revisionen har ved  den afsluttende revision foretaget en række handlinger med henblik på at vurdere, om balancen giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver i overensstemmelse med retningslinjerne i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

   

  6. Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion.

  Revisionen har redegjort for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område.

   

  7. Afgivne revisionsberetninger og påtegnede opgørelser mv.

  Ud over nærværende beretning om revisionen af årsregnskabet er der afgivet delberetning nr. 24 om løbende revisionsbesøg i 2018.

  Delberetning nr. 24 er godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28/3 2019.

   

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  Årsregnskab 2018 fremlægges igen i henhold til Styrelseslovens § 45.

 • 438. Højerupvej 7 - Garverigrunden - anvendelse

  application/pdf icon hoejerupvej7.pdf

  Resume

  Nedrivning på Højerupvej 7 er afsluttet og der er et mindre forbrug på 1,2 mio. kr.

   

  Højerupvej 7 ligger i dag uberørt hen med en blanding af kraftigt forurenet og ren jord, murbrokker og ukrudt.

  For at sikre områdets fremtidige anvendelse, anbefales det, at sikre området mod risikoen for at komme i kontakt med forurenet jord.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. give en anlægsbevilling på 223.000 kr. til forberedelse af arealet på Højerupvej 7, således at der på sigt kan etableres et rekreativt område
  2. finansiere anlægsbevillingen med 223.000 kr. af en del af anlægsbevillingen til Nedrivning af Højerupvej 7, hvor der er et restbudget på 1,2 mio. kr.
  3. det resterende restbudget på 977.000 kr. til Nedrivning af Højerupvej 7 tilbageføres kassebeholdningen.

   

  Plan, Miljø og Teknik, 11. juni 2019, pkt. 313:

  Der udarbejdes et reduceret projekt og sagen genoptages på udvalgets møde i august.

  Plan, Miljø og Teknik, 20. august 2019, pkt. 331:

  Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Jørgen Larsen (N), Line Krogh Lay (B) og Helen Sørensen (A) kan anbefale indstillingerne.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne, da han ønsker dokumentation for at forureningen ikke skader luften eller grundvandet.

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 333:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingerne, da han ønsker dokumentation for at forureningen ikke skader luften eller grundvandet. Restbeløbet bør derfor tilbageføres kassebeholdningen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder Varly Jensens (O) protollering fra ØU.

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod, og anbefaler Varly Jensens (O) protollering fra PMT.

   

  Sagsfremstilling

  Området omfatter matr. nr. 14a, 16b og 16c og er på omkring 1.5 ha. Området ligger i dag uberørt hen med en blanding af kraftigt forurenet og ren jord, murbrokker og ukrudt - herunder store mængder bjørneklo, som Materielgården bekæmper. Mod nord og vest ligger der jordvolde. Som området er i dag, kan den ikke anvendes til rekreative formål.

   

  For i fremtiden at kunne anvende arealet, så er det vigtigt, at vi forbereder arealet hertil. Det er uhensigtsmæssigt at køre ren jord til Højerupvej 7, uden at vi gør arealet klar til det. Hvis vi bare kører ren jord til arealet, så vil vi blande ren og forurenet jord sammen, og vi vil ikke være sikre på, at vi kan undgå en kontaktrisiko for fremtidige brugere. Desuden vil vi senere skulle foretage nye undersøgelser og vurderinger.

  Derfor anbefaler vi, at arealet forberedes som beskrevet herunder.

   

  For at gøre området klar til i fremtiden at kunne anvendes som rekreativt areal, skal vi sikre at forureningen ikke vil komme til at udgøre en større risiko for vores grundvand, og at forureningen ikke vil udgøre en risiko for brugerne af arealet. Der er ingen krav om, at vi fjerner forureningen.

   

  Vi anbefaler, at man som minimum gør følgende på arealet:

  • rydning af træer og buske
  • udjævning af område og planering af voldene
  • udlægning af markeringsnet på hele arealet (for at adskille forurenet jord fra ren jord)

   

  Derefter vil vi kunne køre ren jord (dokumenteret ved analyser) fra egne projekter i kommunen. Herved vil vi kunne spare omkostninger for at aflevere jorden på et godkendt modtageanlæg. Jorden vil kunne modtages over tid i afgrænsede områder, således at man kan tilplante med græs mm. og arealet på sigt vil kunne anvendes til rekreative formål; cirkusplads, hundeskov mm.

   

  Ud fra tilbud som er indhentet fra forskellige entreprenører vil arbejdet kunne udføres for 222.600 kr.

   

  Regler efter jordforureningsloven

  Ved ændring af arealanvendelsen på arealet til rekreativt område kræver det en tilladelse efter jordforureningsloven. Med tilladelsen skal vi sikre, at forureningen ikke kommer til at udgøre en større risiko for vores grundvand og forureningen ikke udgør en risiko for brugerne af arealet. Der er ingen krav om, at vi fjerner forureningen. For at sikre, at der ingen kontaktrisiko er for borgerne ved brug af arealet, vil der blive stillet krav om markeringsnet ud på arealet og derefter lægges 0,5 meter ren jord. Dette arbejde vil ikke udgøre en større risiko for grundvandet. Der ligger volde langs med marken mod nord og DLF's bygninger mod vest. For at sikre at der ikke er kontaktrisiko ved brug af arealet anbefaler vi, at jorden fra voldene planeres ud. Derefter lægges der markeringsnet på hele arealet og ren jord.

   

  Ændret plangrundlag

  Området er idag omfattet af Lokalplan nr. 71 Erhvervsområde ved garveriet Store Heddinge, Delområde A. En anvendelse til rekreative formål vil kræve udarbejdelse af en ny lokalplan for den del af Lokalplan 71, som er omfattet af en del af delområde A. I forbindelse med en udarbejdelse af en ny lokalplan for området, bør man samtidig aflyse den del af lokalplanen, som er omfattet af område B, blandt andet fordi den umiddelbare vejadgang til området afskæres.

   

  Området er omfattet af Rammeområde 1E6 i Stevns Kommuneplan 2017, som udlægger området til liberalt erhverv og erhvervsformål, såsom lettere industri, lager- og værkstedsvirksomhed. En ændret anvendelse til rekreativt område er ikke i overensstemmelse med Stevns Kommuneplan 2017 og der skal derfor i forbindelse med udarbejdelse af en ny lokalplan også udarbejdes et tillæg til kommuneplanen.

   

   

  Lovgrundlag

  Økonomi

  Anlæg til nedrivning af Garveriet er nu afsluttet. Der er en rest på 1,2 mio kr.

   

  Historik

  I 2016 købte Stevns Kommune ejendommen Højerupvej 7, hvor der lå et gammelt garveri. Formålet med køb af ejendommen var at nedrive bygningen som i mange år havde stået og forfaldet. I forbindelse med nedrivningsarbejde blev der fundet en del forurening, bl.a. ved fund af gamle nedgravede kar fra garveriet. Region Sjælland har i 2018 revurderet hvor stor en del af ejendommen, der bør registreres som forurenet. Da der nu er større viden om forurening på ejendommen har regionen kortlagt hele ejendommen som forurenet. Noget af det på Vidensniveau 1 (mistanke om forurening) og noget af det på Vidensniveau 2 (viden om forurening).

   

 • 439. LAG 2019 - anlægsbevilling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_lag-projekter_-_ansoegning_om_tilskudmedfinansering_behandlet_paa_moedet_19._august_2019_kl._1500_mandehoved_9_4660_store_heddinge_i_arbejdsmark.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb for LAG 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via ØU, at

  1. give en anlægsbevilling på 300.000 kr. til LAG 2019
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 300.000 kr., som er afsat i budget 2019

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 334:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) anbefaler ikke og ønsker, at sagen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder Varly Jensens protokollering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  I investeringsoversigten er afsat midler til medfinansering af LAG-projekter med i alt kr. 300.000.

   

  AET-udvalget forestå bevillingen af de LAG-projekter, som kommunen ønsker at være medfinansierende på.

   

  Ved frigivelse af rådighedsbeløbet skal de kr. 300.000 anvendes til:

   

  • Projekt "Liv og Handel" i Store Heddinge (rest udbetaling på kr. 100.000 på igangværende projekt / bevilget af KB i 2017)
  • Udendørs saunafaciliter i Rødvig (kr. 70.000, tilsagn givet af AET den 19. august 2019)
  • Naturlegepladser i Strøby Egede (kr. 50.000, tilsagn givet af AET den 19. august 2019)
  • De resterende 80.000 kr. afventer eventuel ansøgning.

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 300.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til LAG 2019 i budget 2019.

 • 440. Udbytteudlodning HMN 2019

  application/pdf icon 2019_udbetaling_af_provenu_hmg_naturgas.pdfapplication/pdf icon kl_modregnings-_og_deponeringsregler_ved_salg_af_hmn_gasnet_230519.pdfapplication/pdf icon udlodning_maj_2019_til_uds.pdf

  Resume

  Med salget af HMN GasNet P/S modtager ejerkommunerne en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. der tages stilling til, hvilken beregning/mulighed, der skal bruges for det beløb Stevns kommune har modtaget.

  Direktionen, 26. august 2019, pkt. 1:

  Direktionen anbefaler mulighed 2.

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 336:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Direktionens indstilling anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Efter frasalget af HMN GasNet P/S modtager ejerkommunerne en udlodning fra HMN Naturgas I/S. Stevns kommune modtager kr. 3.935.400. Disse midler er omfattet af de modregnings- og deponeringsregler, der fremgår af hhv. lov om naturgasforsyning og udligningsloven. Der er modtaget en procesplan fra KL, der beskriver forløbet.

   

  Der er 2 muligheder, som er beskrevet i vedhæftede bilag.

  Mulighed 1 er, hvis Stevns kommune ikke vælger at deponere. Dette giver kr. 1.574.160, som vil være frie midler og ikke omfattet af nogen bindinger.

   

  Mulighed 2 er, hvis Stevns kommune vælger at deponere. Denne deponering frigives over 10 år fra 2020 og vil være kr. 314.832 pr. år.

   

   

  Lovgrundlag

  Modregnings- og deponeringsregler

 • 441. Ekspropriationsbeslutning dobbeltrettet fællessti fra Hybenrosevej til Strøbyskole

  application/pdf icon bilag_3.a_bemaerkninger_til_aastedsforretning_fra_moelbak_landinspektoerer.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_5_notat_-_vurdering_af_naturforhold_ifm_etablering_af_faellessti_ved_nicolinelund_.pdfapplication/pdf icon bilag_4_erstatningstilbud_2.0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_protokol_fra_aastedsforretning_den_21._maj_2019_med_tilfoejelser_.pdfapplication/pdf icon bilag_1_arealfortegnelse_nr._3_.pdfapplication/pdf icon bilag_2_ekspropriationsplan_nr._3_af_2._september_2019.pdfapplication/pdf icon bilag_til_indstilling_til_ekspropriation_nicolinelunden_1_0_ks_af_kommunen_03.09.19_og_ks_af_le.pdf.pdfapplication/pdf icon bilag_3.b_biologisk_notat_nicolinelunden_.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at der eksproprieres arealer og rettigheder til etablering af en dobbeltrettet fællessti Fra Hybenrosevej til Strøbyskolen.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB, at

   

  1. det med hjemmel i lov om offentlige veje, § 102 jf. § 96 besluttes at ekspropriere de for projektet nødvendige arealer og rettigheder i overensstemmelse med det ved åstedsforretningen den 21. maj 2019 foreliggende grundlag samt tilrettet ekspropriationsplan af 3. september 2019.
  2. det under forbehold af ekspropriationens fremme og kommunalbestyrelsens godkendelse fremsatte forligstilbud godkendes.
  3. det i medfør af lov om offentlige veje § 119 stk. 4 vedtages, at udbetaling af erstatning til ejerne kan ske uden panthaversamtykke.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  Indstillingen godkendt.

   

  2 medlemmer (Ø) vil  gerne have foretaget en miljøscreening, inden der eksproporieres, som belyser alle cykelstiens aspekters indvirkning på naturen.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune afholdt den 21. maj 2019 åstedsforretning i forbindelse med den planlagte etablering af en dobbeltrettet fællessti mellem Hybenrosevej og Strøbyskolen over matr. nr. 8a Strøby By, Strøby.

  Lodsejerne samt Klar Forsyning var indvarslet til åstedsforretningen. Forpagteren af arealet var ligeledes orienteret om åstedsforretningen Ved Åstedsforretningen mødte endvidere formanden for grundejerforeningen Nicolinelund, en række beboere fra Nicolinelund samt en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Stevns. De fremmødtes bemærkninger og indsigelser ved åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode fremgår af den vedlagte indstillingsskrivelse fra LE34. Indstillingsskrivelsen gør endvidere rede for det fremsatte erstatningstilbud og indeholder svar på de fremsatte spørgsmål og fra lodsejeren og de øvrige fremmødte. Indstillingsskrivelsen henviser til en række bilag, som er ligeledes er vedlagt. Bilagene omfatter ud over indstillingsskrivelsen:

   

  • Bilag 1 til indstillingsskrivelse: Arealfortegnelse nr. 3 af 2. september 2019
  • Bilag 2 til indstillingsskrivelse: Ekspropriationsplan nr. 3 af 2. september 2019
  • Bilag 3 til Indstillingsskrivelse:Protokol fra åstedsforretning af 21. maj 2019 ( med tilføjelser)
  • a) Bemærkninger af 10. maj 2019 fra Landinspektør Annette Seibæk, Mølbak Landinspektører
  • b) Notat af 20. maj 2019 af biolog Rikke Milbak
  • Bilag 4: Erstatningstilbud
  • Bilag 5: Notat "Vurdering af naturforhold ifm. etablering af fællesst ved Nicolinelund af 9. august 2019 fra Teknik og Miljø, Stevns Kommune

   

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje kapitel 10 jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014.

  Økonomi

  Arealerstatningen finansieres af det til projektet afsatte og frigivne rådighedsbeløb

 • 442. Forskrift for ikke erhvervsmæssig kørsel på privat grund, motorcross etc

  application/pdf icon foreskrift_for_ikke_erhvervsmaessig_koersel_paa_privat_grund_-til_vedtagelse.pdf

  Resume

  For at begrænse støjgener fra ikke-erhvervsmæssig kørsel med knallert, gocart, motorcross og lignende på privat grund har Stevns Kommune, Teknik & Miljø udarbejdet denne forskrift.

   

  Forskriften skal fungere som et fast og ensrettet grundlag for at vurdere og sagsbehandle støjgenerne.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at

   

  1. godkende forskrift for ikke-erhvervsmæssig kørsel på privat grund med knallert, motorcross og lignende.

  Plan, Miljø og Teknik, 20. august 2019, pkt. 333:

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (R)

   

  1. Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 337:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunen modtager med ujævne mellemrum henvendelser og klager over støjgener fra kørsel på privat grund, evt på anlagte baner, med knallert og motorcross.

   

  Formålet med denne forskrift er at sikre et ensartet grundlag for at vurdere og sagsbehandle støjgener fra ikke-erhvervsmæssig kørsel med knallert, motorcross mv. på privat grund i Stevns Kommune.

   

  Forskiften skal hjælpe med at regulere de aktiviteter som ikke er omfattende nok til at være omfattet af reglerne om miljøgodkendelse. Benyttes en anlæg bane til organiseret kørsel, evt i klub, og mindst 5 dage pr. år, skal der søges og gives en miljøgodkendelse forud for etableringen.

   

  Med forskriften bliver der fastsat afstandskrav til nærmeste nabo, antal køretøjer pr. gang og støjdæmpning af køretøjerne.

   

  Afstandskrav differentieres i forhold til om der er tale om byer/ afgrænsede landsbyer eller øvrige boliger.

   

  Der kan dispenseres fra afstandskravet, hvis beboerne i de nærliggende ejendomme er indforstået med dette.

   

  Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 844 af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 443. Korttidsudlejning af helårsboliger, fastsættelse af regel for Stevns Kommune

  application/pdf icon horesta_henvendelse_-_udlejning_af_helaarsboliger.pdfapplication/pdf icon feriehusudlejernes_brancheforening_henvendelse_-_udlejning_af_helaarsbolig.pdf

  Resume

  Folketinget har med ikrafttræden d. 1. maj 2019 vedtaget en tilføjelse til campingloven, der giver ret til korttidsudlejning af egen fulde helårsbolig i 70 dage pr. kalenderår. Dette gælder også i byer, hvor der er vedtaget en lokalplan med helårsbopligt. Loven giver kommunerne mulighed for at tillade udlejning i op til 100 dage, og fra 1. januar 2021 tillade udlejning op til 100 dage, når det sker via elektronisk portal (f.eks. Airbnb), der indrapporterer til SKAT. Kommunalbestyrelsen skal beslutte om antallet af udlejningsdage skal øges fra 70 dage og til et antal på maksimalt 100 dage.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. Det besluttes om antallet af maksimumdage for udlejning af fulde helhårsboliger skal forhøjes jvf. lovændringen.
  2. Ved godkendelse af en forhøjelse jvf. Ad 1 skal antallet af dage fastlægges (maksimalt 100 dage)

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  Indstillingen godkendt med et max. på 100 dage.

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod forslaget.

   

  2 medlemmer (O) mener generelt, at loven strider mod Grundlovens bestemmelser om den private ejendomsret.

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog i april 2019 ændringer i lov om sommerhuse og campering til ikrafttræden 1. maj 2019 - herunder retten til korttidsudlejning af fulde helårsboliger. Dvs. lovændringen omhandler kun udlejning af hele huset, og ikke hvis der kun er tale om udlejning af et enkelt værelse eller anneks (hvor gældende regler er uændret).

  Loven bestemmer, at en ejer eller en lejer fra 1. maj 2019 kan korttidsudleje sin fulde helårsbolig til ferie- og fritidsbolig i 70 dage pr. kalenderår. Udlejningen skal omfatte hele boligen.

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte at hæve den maksimale tidsgrænse for udlejningen fra 70 dage og op til maksimum 100 dage pr. kalenderår.

  Kommunalbestyrelsen kan derimod ikke bestemme, heller ikke via en lokalplan, at grænsen skal være mindre end 70 dage.
  Beslutter kommunalbestyrelsen et højere antal end lovens minimum på 70 dage skal beslutningen offentliggøres på kommunens hjemmeside samt meddeles Erhvervsministeren. Herefter vil muligheden for yderligere dage til korttidsudlejning træde i kraft.

  Kommunalbestyrelsen kan efterfølgende beslutte at justere antallet af maksimumdage med virkning fra et kommende kalenderår.

  Efter 1. januar 2021 gælder, at udlejningen skal ske gennem en indberettende virksomhed, for at udnytte muligheden for mellem 70-100 dages udlejning. Administrerer ejer eller lejer selv udlejningen uden om et bureau nedsættes grænsen til 30 dage.

  Der har været henvendelser fra henholdsvis HORESTA og Feriehusudlejernes Brancheforening. De to interesseforeningers holdning til loven er vedlagt i henholdsvis bilag 1 og 2.
  Stevns Turistforening har via mail meddelt, at de bakker op om indstillingen til at give mulighed for at udleje helårsboliger i op til 100 dage. De udtaler, at udlejning af helårsboliger er en ferieform, der er i vækst og for Stevns er der et potentiale i at udleje den type af boliger til turister også udenfor højsæsonen.

  En udvidelse af muligheden for at udleje helårsboliger i Stevns Kommune vil ligge i umiddelbar forlængelse af den af KB vedtagede turismestrategi for Stevns Kommune, hvorunder en af indsatsområderne; at skabe flere steder at sove.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 368 af 9.4.2019

   

  Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven

 • 444. Budgetforslag 2020 - ØU

  application/pdf icon oeu_-_b2020_-_indarbejdede_aendringer_version_2._pdf.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_ud_over_vedtaget_service_v2_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_balanceforslag_v2_med_beslutning.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_anlaeg_-_v2_pdf.pdfapplication/pdf icon oeu_-_b2020_-_afledt_drift_-_v2_pdf.pdfapplication/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_v2-_oeu.pdfapplication/pdf icon oeu-ssu-aet-pmt_-_hoeringssvar_-_budget_2020.pdfapplication/pdf icon noegletal_vedr._administration.pdfapplication/pdf icon udtalelser_fra_med-udvalg_i_administrationen.pdf

  Resume

  Økonomiudvalget behandler budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2020, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU, at:

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 331:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  De fremlagte balanceforslag videresendes til de kommende budgetbehandlinger.

   

  Imod stemte Varly Jensen (O), som ønsker at få protokolleret, at han ikke stemte for flertallets budgetproces/tidsplan. Fremgår ikke af teksten.

  Ønsker sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  KB godkender ØU's beslutning.

   

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og henviser til Varly Jensens (O) protokollering i ØU.

  Sagsfremstilling

   

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 på egne politikområder.

   

  Social- og Indenrigsministeriet har efterfølgende meddelt, at der først indledes økonomiforhandlinger om de økonomiske rammer for 2020 i slutningen af august. Det betyder, at den oprindelige tidsplan for budget 2020 er ændret og den endelige budgetvedtagelse er udskudt til 5. november. Den ændrede tidsplan betyder, at fagudvalgene har mulighed for at behandle budget 2020 på udvalgsmøderne i august og september.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. for at skabe balance i kommunens økonomi, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. Den økonomiske udfordring kan ændre sig, når resultatet af en ny økonomiaftale kendes.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 2:

  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på Økonomiudvalgets område

  På Økonomiudvalgets områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 4,888 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Udover vedtaget service: 2,169 mio. kr.

  Balanceforslag: max. 10,539 mio. kr.

  Anlæg: 2,710 mio. kr.

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Der er til sagen også vedhæftet opsamling fra café-møderne i juni samt modtagne høringssvar.

   

  På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning på sit seneste møde er der nu udarbejdet nye balanceforslag indeholdende forslag på PL-fremskrivning, Kommunalbestyrelse samt større besparelser i administrationen.

   

  I forhold til de større besparelser på administrationen skal oplyses, at dette område i lighed med bl.a. ældreområdet er blandt landets billigste, jf. analysen i bilag 9. De nye balanceforslag i administrationen indeholder en tredobling af sparekravet i forhold til de tidligere fremlagte forslag. Direktionen gør derfor opmærksom på en risiko for om alle områder fortsat kan sikre lovmedholdighed, overholdelse af tidsfrister m.v. Dette er yderligere beskrevet i konsekvensbeskrivelserne og i de medsendte udtalelser fra de forskellige MED-udvalg, hvor det også fremgår, risikoen forstærkes i de funktioner med færreste medarbejdere i tilfælde af langtidsfravær. I flere enheder er der allerede i dag store vanskeligheder med at tilrettelægge og afholde ferie på en hensigtsmæssig måde.

   

  For at sikre den bedst mulige gennemførelse og efterfølgende drift, må der arbejdes med høj grad af fleksibiliet i forhold til den endelig udmøntning af eventuelle besparelser. Gennemførelse af forslagene eller dele heraf, vil som udgangspunkt ske som beskrevet, men udviklingen på udmøntningstidspunktet kan betyde, at det er hensigtsmæssigt at afvige fra den beskrivelse, der foreligger p.t.

   

  Den videre budgetproces

  På fagudvalgenes møder i september vil budget 2020 blive behandlet i form af en status efter budgetseminarerne i august og september, fremlæggelse af høringssvar samt konsekvenser af en ny økonomiaftale for 2020, hvis de nødvendige oplysninger er tilgængelige inden materialet færdiggøres. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Budget 2020 1. behandles i ØU den 1. oktober og i KB den 10. oktober.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 30. oktober og i KB den 5. november.

   

  Den økonomiske situation for Stevns Kommune

  Stevns Kommune afventer fortsat svar på brevet til Social- og Indenrigsministeren. I brevet påpeges, at Stevns Kommune trods lave udgifter ikke har udsigt til balance i økonomien uden meget store besparelser i service og på anlæg. Stevns Kommune påpeger i brevet behovet for en udligningsreform. I 2017 og 2018 blev der sidst arbejdet med udligningssystemet uden resultat. Dette arbejde blev igangsat for at imødegå de "utilsigtede byrdefordelingsmæssige konsekvenser" som man vidste, at omlægningerne af beskæftigelsestilskuddet ville medføre kommunerne i mellem. Konsekvenserne af omlægningerne har været gældende siden 2016 og er tiltagende. Seneste beregninger af konsekvenserne viser, at Stevns Kommunes i 2022 har udsigt til et årligt nettotab på ordningen på 9,6 mio. kr. - det største tab blandt alle kommuner i Region Sjælland (endda uden korrektion for befolkningstal). Køge Kommune kan omvendt forvente en gevinst på 42 mio. kr. årligt, mens Faxe taber på 4,3 mio. kr. Tallenene for gevinst og tab i 2022 skønnes at svare til de tab som vil opleves i 2020 (Kilde: NB-Økonomi).

   

   

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 445. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  Drøftet.

 • 446. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 447. Rengøring - udlicitering

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt (A+V+C+B).

   

  2 medlemmer (Ø) stemmer imod.

  2 medlemmer (O) stemmer imod og fastholder mindretalsprotokolleringerne fra PMT og ØU.

  2 medlemmer (N) stemmer hverken for eller imod, og opretholder Liste N's protokollering i PMT.

   

 • 448. Salg af grund - L

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

 • 449. Salg af ejendomme - M

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  3 medlemmer (Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Jørgen Larsen (N) stemmer imod.

   

   

 • 450. Salg af areal Toftebovej 9, 4652 Hårlev

  Beslutning

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt (A+V+C+B).

   

  6 medlemmer (O+N+Ø) stemmer imod.

   

 • 451. Diverse orienteringer - KB den 12. september 2019 (Lukket)

 • 452. Underskriftsark (Lukket)