Referat

 • 454. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 8. oktober 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V).

   

  Karsten Skov (V) og Mogens Hansen (A) fremmødte som stedfortrædere til budgetpunktet i stedet for de fraværende medlemmer.

   

  Dagsorden og stedfortrædernes indtræden blev godkendt.

   

 • 455. 2. behandling af budget 2021

  application/pdf icon budgetforlig_underskrevet_0.pdfapplication/pdf icon aendringsforslag_nyt_stevns_0.pdfapplication/pdf icon overfoersler_fra_drift_til_anlaeg_0.pdfapplication/pdf icon takstblad_for_2021_0.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_2021_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_-_samlet_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag for 2021-2024 den 10. september 2020.

   

  Der blev den 1. oktober 2020 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten. Denne budgetaftale (ændringsforslag) samt ændringsforslag fra NYT Stevns forelægges til 2. behandling af budgettet for 2021-2024.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU, at:

   

  1. De modtagne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i kommunalbestyrelsen
   1. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten
   2. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra NYT Stevns
  2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 1,10 pct.
  4. Skattesatsen vedrørende indkomstskat hæves fra 25,0 pct. i 2020 til 26,0 pct. i 2021
  5. Mer- og mindreudgifterne i budgetforslagene for 2021-2024 finansieres ved regulering af kassebeholdningen
  6. Der frigives rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 18,3 mio. kr. for 2021, jf. bilag vedrørende anlæg i sagen "Diverse orienteringer"
  7. Der foretages efterfølgende en teknisk justering, hvor der flyttes 9,1 mio. kr. fra drift til anlæg, som opgjort i bilaget ”fra drift til anlæg” og beløbene frigives
  8. Takstbladet for 2021 godkendes
  9. Opkrævningstidspunktet for renovation ændres fra maj og september i 2020 til januar og juli fra og med 2021

   

  Økonomiudvalget, 6. oktober 2020, pkt. 373:

  Ikke til stede: Mikkel Lundemann Rasmussen (C)

   

  Ad.1.1

  4 medlemmer (V+A) anbefaler ændringsforslaget.

  1 medlem (N) stemmer imod.

  1 medlem (O) stemmer imod, da partiet ikke kan godkende den budgetaftale, der er indgået af flertalsgruppen den 1.10.2020. Årsagen er bl.a., at indkomstskattesatsen hæves med 40 mio., at deres forslag indeholder serviceudgifter, som er 19,1 mio højere end KL´s vejledende ramme samt at der indregnet et betinget bloktilskud på 15,7 mio.

   

  Ad. 1.2

  1 medlem (N) anbefaler ændringsforslaget (Nyt Stevns).

  4 medlemmer (V+A) stemmer imod.

  1 medlem (O) stemmer hverken for eller imod.

   

  Ad. 2

  Anbefales

   

  Ad. 3

  Anbefales

   

  Ad. 4

  4 medlemmer (V+A) anbefaler

  2 medlemmer (N+O) stemmer imod, og liste O henviser til sin protokollering.

   

  Ad. 5

  4 medlemmer (V+A) anbefaler

  2 medlemmer (N+O) stemmer imod

   

  Ad. 6

  5 medlemmer (V+A+N) anbefaler

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  Ad. 7

  5 medlemmer (V+A+N) anbefaler

  1 medlem (O) stemmer imod.

   

  Ad. 8

  Anbefales

   

  Ad. 9

  5 medlemmer (V+A+O) anbefaler forslaget.

  1 medlem (N) stemmer imod.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V).

  Som stedfortrædere deltog Karsten Skov (V) og Mogens Hansen (A).

   

  Ad. 1.1.

  15 medlemmer (V+A+C+B+Ø) godkender det fremsendte budget.

  2 medlemmer (N) stemmer imod.

  2 medlemmer (O) stemmer imod, og fastholder sin protokollering fra ØU.

   

  2 medlemmer (N) stillede et ændringsforslag om at tilføre Cafe Stevnen 150.000,- kr.

  For forslaget stemte 2 medlemmer (N).

  Imod stemte 15 medlemmer (V+A+C+B+Ø), da der ikke samtidig er angivet en finansiering af forslaget.

  2 medlemmer (O) stemte hverken for eller imod.

   

  Ad. 1.2.

  2 medlemmer (N) stemmer for forslaget.

  15 medlemmer (V+A+C+B+Ø) stemmer imod.

  2 medlemmer (O) stemmer hverken for eller imod.

   

  Ad. 2

  Godkendt.

   

  Ad. 3

  Godkendt.

   

  Ad. 4

  15 medlemmer (V+A+C+B+Ø) godkender forslaget.

  4 medlemmer (N+O) stemmer imod.

   

  Ad. 5

  15 medlemmer (V+A+C+B+Ø) godkender forslaget.

  4 medlemmer (N+O) stemmer imod.

   

  Ad. 6

  17 medlemmer (V+A+C+B+Ø+N) godkender forslaget.

  2 medlemmer (O) stemmer imod.

   

  Ad. 7

  17 medlemmer (V+A+C+B+Ø+N) godkender forslaget.

  2 medlemmer (O) stemmer imod.

   

  Ad. 8

  Godkendt.

   

  Ad. 9

  17 medlemmer (V+A+C+B+Ø+O) godkender forslaget.

  2 medlemmer (N) stemmer imod. 

   

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2021-2024 den 10. september 2020.

  Budgetoplægget til 1. behandlingen indeholdt følgende forudsætninger:

   

  • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

  • Der er indregnet et betinget bloktilskud på 15,7 mio. kr. Tilskuddet modtages kun, hvis alle kommuner under ét overholder den indgåede økonomiaftale.

  • Budgetforslaget er udarbejdet i 2020-prisniveau og fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn fra juni 2020.

  • Skattesatserne vedrørende indkomstskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift var fastholdt på samme niveau som i 2020, det vil sige:

  o    Indkomstskatteprocent på 25,0

  o    Grundskyldspromille på 21,52

  o    Grundskyldspromille landbrug på 6,72

  o    Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme

   

  Der henvises til budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2021, hvor alle forslag kan ses. Høringssvarene indgik ikke ved sagen om 1. behandlingen af budgettet på grund af ændret tidsplan for budgetprocessen – men er vedhæftet som bilag til denne sag.

   

  Der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner efter § 16. Svar på ansøgningen er modtaget den 2. september og heraf fremgår det, at kommunen har fået afslag på ansøgningen.

   

  Der er efter 1. behandlingen af budgettet modtaget følgende to ændringsforslag:

   

  • Ændringsforslag på baggrund af budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten

  • Ændringsforslag fra NYT Stevns

   

  De to ændringsforslag fremgår af bilag til sagsfremstillingen.

   

  Budgetaftale indgået af Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten

  Den indgåede budgetaftale indebærer i hovedtræk følgende:

   

  • Indkomstskattesatsen hæves fra 25,0 pct. til 26,0 pct.

  • Driftsforslag for i alt 51,5 mio. kr.

  • Samlede driftsudgifter på 1.451,3 mio. kr.

  • Anlægsforslag for i alt 51,2 mio. kr. netto og 66,2 mio. kr. brutto

  • Et strukturelt overskud på 41,6 mio. kr. i 2021

  • Et samlet kassetræk på 8,1 mio. kr. i 2021

  • Serviceudgifter på 1.017,1 mio. kr. i 2021

   

  Budgetaftalen giver nedenstående resultatopgørelse:

   

   

   

  Det fulde provenu af skatteforhøjelsen på 1,0 procentpoint udgør ca. 40 mio. kr., men opnås først i 2025, hvor den statslige sanktion ophører.

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 19,1 mio. kr. højere end KL´s vejledende serviceramme, svarende til 1,9 pct.

   

  Ændringsforslag fra NYT Stevns

  • Driftsforslag for i alt 24,3 mio. kr.

  • Samlede driftsudgifter på 1.424,1 mio. kr.

  • Anlægsforslag for i alt 61,0 mio. kr. netto og 68,5 mio. kr. brutto

  • Et strukturelt overskud på 59,6 mio. kr. i 2021

  • Et samlet kassetræk på 0,0 mio. kr. i 2021

  • Serviceudgifter på 998,7 mio. kr. i 2021

   

  Budgetforslaget giver nedstående resultatopgørelse:

   

   

  Budgetforslaget indeholder serviceudgifter, som er 1,0 mio. kr. højere end KL´s vejledende serviceramme, svarende til 0,1 pct.

   

  Overholdelse af den økonomiske aftale med staten

  For at medvirke til overholdelse af den økonomiske aftale mellem kommunerne og staten, vil der efter budgetvedtagelsen blive flyttet 9,1 mio. kr. fra drift til anlæg. Af vedhæftede bilag herom kan ses en oversigt over, hvad der flyttes fra drift til anlæg.

   

  Anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb

  I de to bilag vedrørende ændringsforslagene vises kun summariske beløb for de nye/ikke igangsatte anlægsprojekter på den åbne dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen. x'erne ud for de enkelte projekter viser påtænkt gennemførelsestidspunkt.

   

  I forbindelse med budgetvedtagelsen frigives rådighedsbeløb for en del af de vedtagne anlægsprojekter. Der indstilles frigivet midler for i alt 18,3 mio. kr. i 2021, jf. retningslinjer for anlægsprojekter, der ved budgetvedtagelsen får godkendt anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb. Udgangspunktet er, at igangværende anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen, mens anlægspuljer og ikke igangværende anlæg ikke frigives - dog med visse undtagelser. De enkelte anlægsprojekter, og hvilke der frigives, kan ses af oversigt vedrørende anlæg (bilag til sagen "diverse orienteringer"). Derudover frigives de 9,1 mio. kr. vedrørende de projekter, der flyttes fra drift til anlæg.

   

  Takster

  Takstbladet for 2021 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

  Takster vedrørende daginstitutioner og fritidsordninger fremlægges som særskilt sag i november.

   

  Rammeaftaler

  Der kan indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelinger/institutioner i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.

   

  Oversigt over områder med rammeaftaler i 2021 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Lovgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.

   

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Budgetaftalen mellem Socialdemokratiet, Radikale, Det konservative Folkeparti, Venstre og Enhedslisten viser et samlet kassetræk på 8,1 mio. kr. i 2021 og 17,3 mio. kr. i 2022.

   

  Ændringsforslagene fra NYT Stevns medfører ikke kassetræk i 2021, men et kassetræk på 1,0 mio. kr. 2022.

   

  Den indgåede budgetaftale medfører et kassetræk på knap 93,2 mio. kr. for hele budgetperioden. Den fulde effekt af skattestigningen på ca. 40 mio. kr. opnås først i 2025, når sanktionen ophører.

   

  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen forventes at udgøre mellem ca. 136-146 mio. kr. ultimo 2020 og ca. 133-143 mio. kr. ultimo 2021 på baggrund af de nu kendte forudsætninger. Likviditeten i både 2020 og 2021 vil særligt afhænge af størrelsen af de overførte anlægsbeløb fra 2020 til 2021, hvilket er meget usikkert på nuværende tidspunkt.

   

 • 456. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V).

  Som stedfortrædere deltog Karsten Skov (V) og Mogens Hansen (A).

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:

   

  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.

   

  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.

   

 • 457. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 458. Diverse orienteringer - KB den 8. oktober 2020 (Lukket)

 • 459. Underskriftsark (Lukket)