Referat

 • 705. Åben dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 5. oktober 2021.


  Beslutning

  Dagsordenen blev godkendt.

 • 706. 2. behandling af budget 2022

  application/pdf icon budgetforlig_budget_2022_0.pdfapplication/pdf icon budget_2022_nyt_stevns_0.pdfapplication/pdf icon takstblad_for_2022_0.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_2022_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_og_bemaerkninger_til_budgetforslag_2022_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslag for 2022-2025 den 2. september 2021.


  Der blev den 21. september 2021 indgået budgetaftale mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti. Denne budgetaftale (ændringsforslag) samt bemærkninger fra NYT Stevns forelægges til 2. behandling af budgettet for 2022-2025.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at


  1. De modtagne ændringsforslag fremsendes til 2. behandling i KB
   1. Der foretages afstemning om ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
   2. Der foretages afstemning om budgetbemærkninger fra NYT Stevns
  2. Der anvendes det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. Kirkeskatteprocenten fastholdes uændret til 1,10 pct.
  4. Skattesatserne vedrørende indskomstskat, grundskyld og dækningsafgift fastholdes uændrede i forhold til 2021
  5. Merudgifterne i budgetforslagene for 2022-2025 finansieres ved regulering af kassebeholdningen
  6. Der frigives rådighedsbeløb vedrørende anlæg på 12,7 mio kr. for 2022, jf. bilag vedrørende anlæg i sagen "diverse orienteringer"
  7. Der optages lån på 5,1 mio. kr. i 2022 vedrørende anlægsudgifter på det brugerfinansierede område
  8. Takstbladet for 2022 godkendes
  9. Områder med rammeaftaler godkendes


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 28. september 2021, pkt. 391:

  Ad 1.1. A, C og V (5) anbefaler de fremsatte ændringsforslag. N og O (2) kan ikke anbefale de fremsatte ændringsforslag.


  Ad 1.2. N og O (2) anbefaler de fremsatte budgetbemærkninger. A, C og V (5) kan ikke anbefales de fremsatte budgetbemærkninger.


  Ad 2-3. Anbefales.


  Ad 4-6. A, C og V (5) anbefaler indstillingerne. N og O (2) kan ikke anbefale indstillingerne.


  Ad 7. A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen. O (1) kan ikke anbefale indstillingen.


  Ad 8. Anbefales.


  Ad 9. A, C, N og V (6) anbefaler indstillingen. O (1) kan ikke anbefale indstillingen.

  Beslutning

  A, B, C, F, V og Ø stiller ændringsforslag om at indarbejde en negativ anlægs-buffer på 4,5 mio. kr. i 2022, hvorved Stevns Kommune yder sit forholdsmæssige bidrag til en samlet overholdelse af den indgåede aftale om kommunernes økonomi for 2022, indgået mellem regeringen og KL. Indarbejdelsen af en negativ anlægs-buffer sker under forudsætning af, at kommunerne under ét leverer de nødvendige bidrag til at sikre overholdelse af den indgåede aftale.


  Et flertal bestående af A, B, C, F, N, V og Ø (17) stemmer for det stillede ændringsforslag.


  O (2) udlod at stemme.


  Ad 1.1.

  Et flertal bestående af A, B, C, F, V og Ø (15) stemmer for de fremsatte ændringsforslag med den ændring som fremgår af det stillede og godkendte ændringsforslag om at indarbejde en negativ anlægs-buffer på 4,5 mio. kr. i 2022.


  N og O (4) stemmer imod de fremsatte ændringsforslag.


  Ad 1.2.

  N (2) stemmer for de fremsatte budgetbemærkninger.


  Et flertal bestående af A, B, C, F, O, V og Ø (17) stemmer imod de fremsatte budgetbemærkninger. O kan ikke godkende, at det foreslås at hæve skatten med 0,25 pct.


  Ad 2-3.

  Godkendt.


  Ad 4-6.

  Et flertal bestående af A, B, C, F, V og Ø (15) godkender indstillingerne.


  N og O (4) stemmer imod indstillingerne.


  Ad 7.

  Et flertal bestående af A, B, C, F, N, V og Ø (17) godkender indstillingen.


  O (2) stemmer imod indstillingen.


  Ad 8.

  Godkendt.


  Ad 9.

  Et flertal bestående af A, B, C, F, N, V og Ø (17) godkender indstillingen.


  O (2) stemmer imod indstillingen.


  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen 1. behandlede budgetforslaget for 2022-2025 den 2. september 2021.

  Budgetoplægget til 1. behandlingen indeholdt følgende forudsætninger:


  • Der er taget udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag

  • Der er indregnet et betinget bloktilskud på 15,8 mio. kr. Tilskuddet modtages kun, hvis alle kommuner under ét overholder den indgåede økonomiaftale.

  • Budgetforslaget er udarbejdet i 2021-prisniveau og fremskrives med KL's seneste pris- og lønskøn fra juni 2021.

  • Skattesatserne vedrørende indkomstskatter, ejendomsskatter og dækningsafgift var fastholdt på samme niveau som i 2021, det vil sige:

  • Indkomstskatteprocent på 26,0
  • Grundskyldspromille på 21,52
  • Grundskyldspromille landbrug 6,72
  • Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme


  Der henvises til budgetmaterialet til 1. behandlingen af budget 2022, hvor alle forslag samt høringssvar kan ses.


  Der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner efter § 16. Kommunen fik ikke tildelt et tilskud fra puljen.


  Der er efter 1. behandlingen af budgettet modtaget følgende ændringsforslag og bemærkninger til budget 2022:

  • Ændringsforslag fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti
  • NYT Stevns' bemærkninger til budget 2022


  Ændringsforslag og bemærkninger fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


  Budgetaftale indgået mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti

  Den indgåede budgetaftale indebærer i hovedtræk følgende i 2022:


  • Alle skattesatser fastholdes uændrede
  • Driftsforslag for i alt 24,2 mio. kr.
  • Samlede driftsudgifter på 1.512,3 mio. kr.
  • Anlægsforslag for i alt 33,6 mio. kr. netto og 39,0 mio. kr. brutto, eksklusiv brugerfinansieret område
  • Lånoptagelse på 5,1 mio. kr. i 2022 vedrørende det brugerfinansierede område
  • Et strukturelt overskud på 25,4 mio. kr.
  • Et samlet kassetræk på 6,6 mio. kr.
  • Serviceudgifter på 1.069,5 mio kr.


  Budgetaftalen giver nedenstående resultatopgørelse:
  Serviceudgifterne i budgetforslaget er 25,8 mio. kr. (2,5 %) højere end den vejledende serviceramme, som KL udarbejder i forlængelse af Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Anlægsudgifterne er 55 % lavere end Stevns Kommunes forholdsmæssige andel af økonomiaftalenes anlægsramme (opgjort pr. indbygger).


  Anlæg og frigivelse af rådighedsbeløb

  I bilaget vedrørende budgetforliget vises kun summariske beløb for de nye/ikke igangsatte anlægsprojekter på den åbne dagsorden af hensyn til konkurrencesituationen ved kommende udbud af projekterne. x'erne ud for de enkelte projekter viser påtænkt gennemførelsestidspunkt.


  I forbindelse med budgetvedtagelsen frigives rådighedsbeløb for en del af de vedtagne anlægsprojekter. Der indstilles frigivet midler for i alt 12,7 mio. kr. i 2022. Udgangspunktet er, at igangværende anlægsprojekter frigives ved budgetvedtagelsen, mens anlægspuljer og ikke igangværende anlæg ikke frigives - dog med visse undtagelser. De enkelte anlægsprojekter, og hvilke der frigives, kan ses af oversigt vedrørende anlæg (bilag til sagen "diverse orienteringer").


  Takster

  Takstbladet for 2022 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

  Takster vedrørende daginstitutioner og fritidsordninger fremlægges som særskilt sag i november. Ligeledes kommer der særskilt sag for takster vedrørende madservice.


  Rammeaftaler

  Der kan indgås en rammeaftale mellem Kommunalbestyrelsen og afdelinger/institutioner i Stevns Kommune. Lederen på området kan disponere inden for og mellem de aktivitetsområder, der hører under rammeaftalen. Tilsvarende kan lederen disponere mellem løn og øvrige driftsudgifter inden for rammeaftalens budget, forudsat at de politiske mål, lovgivningen og aftaler bliver overholdt. Budgetrammerne godkendes i forbindelse med budgettet og justeres efter godkendte styringsprincipper på områderne.


  Oversigt over områder med rammeaftaler i 2022 er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


  Retsgrundlag

  Lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse nr. 1051 af 15. oktober 2019 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Budgetaftalen medfører et samlet kassetræk på 6,6 mio. kr. i 2022 og 28,9 mio. kr. i 2023 og et samlet kassetræk på godt 105 mio. kr. for hele budgetperioden.


  Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen forventes at udgøre ca. 175-180 mio. kr. ultimo 2021 og ca. 170-180 mio. kr. ultimo 2022, på baggrund af de nu kendte forudsætninger. Likviditeten i både 2021 og 2022 vil særligt afhænge af størrelsen af de overførte anlægsbeløb fra 2021 til 2022, hvilket er usikkert på nuværende tidspunkt.


 • 707. Spørgetid for borgere - ved Kommunabestyrelsens møder

  Beslutning

  Den åbne del af mødet blev afsluttet kl. 20.00.


  Beskrivelse af sagen

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


 • 708. Lukket dagsorden - Godkendelse (Lukket)

 • 709. Forøgelse af vuggestuekapacitet i Hårlev - Beslutning (Lukket)

  Beslutning

  Anbefalingen fra økonomiudvalget blev godkendt.


 • 710. Diverse orienteringer - KB den 5. oktoberr 2021 (Lukket)

 • 711. Underskriftsark (Lukket)