Referat

 • 548. Åben dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 4. marts 2021.


  Beslutning

  Borgmesteren henviste til sag nr. 564, som 2 medlemmer via sin standsningsret havde anmodet om at få behandlet af KB.

  De pågældende medlemmer har dog før KB-mødet trukket deres standsningskrav tilbage, og foreslået, at sagen returneres til videre drøftelse i PMT.

  Dette blev godkendt, hvorefter sagen udgår af KB-dagsordenen.


  Øvrige dagsorden blev godkendt.

 • 549. Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt (ændring) - Borgerrådgiver - Godkendelse

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_marts_2021.pdf

  Resume

  Godkendelse af ændring af Stevns Kommunes Styrelsesvedtægt som følge af etablering af en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.

  Ændringer skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Sagen behandles således i Kommunalbestyrelsen den 21. januar 2021 og den 4. marts 2021

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR og ØU at


  1. Styrelsesvedtægtens ændringer vedr. etablering af borgerrådgiver godkendes

  Beslutning fra Direktionen, 11. januar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 12. januar 2021, pkt. 201:

  Anbefales.

  Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 21. januar 2021, pkt. 532:

  Godkendt.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med godkendelse af budget 2021 at etablere en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e.


  Beslutningen om etablering af en borgerrådgiverfunktion efter § 65 e skal fremgå af styrelsesvedtægten.


  Forvaltningen skal på denne baggrund anbefale, at der i styrelsesvedtægten foretages følgende ændringer.


  Der indføres en ny § 18 med følgende ordlyd:


  "§ 18

  Direkte under Kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion efter Styrelseslovens § 65 e

  Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere indenfor de af Kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling.

  Borgerrådgiveren skal bistå Kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

  Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for dennes virksomhed."  Ændringer skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen. Styrelsesvedtægtens behandles derfor på Kommunalbestyrelsens møder den 21. januar 2021 og den 4. marts 2021.


 • 550. Kommuneplan 2021-2033 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_2_-_miljoevurdering_af_stevns_kommuneplan_2021-33.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_afgraensning_af_miljoerapportens_indhold.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_oversigt_over_aendringer_i_kommuneplan_2021_og_miljoevurdering.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_laesevejledning_til_kommuneplan_2021-2033.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_forslag_til_kommuneplan_2021.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle Stevns Kommuneplan 2021 og sende den i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at


  1. forslag til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurdering godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

  2. fastsætte datoer for afholdelse af digitale borgermøder i høringsperioden

  3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 421:

  Indstillingen anbefales med den mindre korrektion, at ad. 2 ændres til:

  Fastsætte datoer for afholdelse af (digitale) borgermøder i høringsperioden.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 271:

  Anbefales.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 10. februar 2021, pkt. 261:

  Indstillingen anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 10. februar 2021, pkt. 287:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 213:

  6 medlemmer (V+A+C+N) anbefaler indstillingen fra PMT.

  1 medlem (O) stemmer imod, da han ikke kan gå ind for perspektivområdet syd for Valløby.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt med digitale borgermøder den 13. og 14. april 2021.

  2 medlemmer (O) stemmer imod, da de ikke kan gå ind for perspektivområdet syd for Valløby.

  Beskrivelse af sagen

  Den indledende proces

  Forud for revisionen af kommuneplanen, ligger kommunalbestyrelsens arbejde med Planstrategien og kommunens nye vision: Stevns - Du kommer igen! Der blev både afholdt interne og eksterne visionsworkshops, herunder med Instituttet for fremtidsforskning på Høkeren i Rødvig, hvor kommunens borgere gav deres bidrag til vision og Planstrategi.


  Processen identificerede først fire overordnede temaer, der, sammen med den lokale Agenda 21-strategi, satte rammen for Planstrategi 2020. Langt de fleste input fra processen indgår som en del af Planstrategiens hovedtemaer og ud fra dem blev Stevns Kommunes vision også skabt. De fem hovedtemaer er: Fællesskab og deltagelse, Et godt sted at bo, Natur- og kulturlandskaber, Udsyn og innovation samt Bæredygtig fremtid.


  Planstrategiens fem hovedtemaer omfatter en lang rækker ambitioner om, hvilken kommune Stevns skal være og er således afsættet for Kommuneplan 2021.


  Kommuneplanrevisionen

  Med afsæt i Planstrategiens fem strategiske temaer besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en fuld revision af kommuneplanen. Samtidig samler Kommuneplan 2021 op på tidligere udviklingsplaner for byer og Stevns Klint og indarbejder en række lovændringer, som har medført specifikke krav til kommuneplanens indhold.


  Lovændringerne berører følgende temaer: Detailhandel, Strategisk udvikling for Landsbyerne, Grønt Danmarkskort, Klimatilpasning, Oversvømmelse og erosion, Produktionsvirksomheder, Konsekvensområder, samt Støj, støv, lugt og anden luftforurening.


  Desuden opgøres restrummeligheden for boliger, erhverv og sommerhuse, mindste grundstørrelser hæves, der indarbejdes en ny udpegning af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kridtstenshuse og der udpeges flere lavbundsarealer samt mere skovrejsningsareal.


  De afsnit, der omhandler overnatning og camping, er blevet omskrevet, så der nu indgår definitioner i redegørelserne for at lette sagsbehandlingen i mange af de turismerelaterede ansøgninger, som kommunen behandler.


  Der udlægges ikke nye byudviklingsarealer med Kommuneplan 2021, men der udpeges et nyt perspektivområde syd for Valløby. Erhvervsministeren gav, med Landsplandirektiv 2019 mulighed for udlæg af 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig. Disse udlægges som en ny sommerhusramme i Kommuneplan 2021


  I Kommuneplan 2021 fastholdes den overordnede struktur fra Kommuneplan 2017 med følgende 5 afsnit: Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed samt Klima og Energi.


  Her finder du forslag til Stevns Kommuneplan 2021

  Forslaget til den digitale version af Stevns Kommuneplan 2021 kan tilgås via dette link: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=54


  Politik & Borger gør opmærksom på, at den digitale version af kommuneplanen, der kan tilgås via ovenstående link, er mere læsevenlig end pdf-udskriften i Bilag 1.


  Miljøvurdering

  En kommuneplan skal miljøvurderes og Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet af NIRAS. Følgende temaer blev i den indledende afgrænsningsfase udtaget til miljøvurdering:

  • Bevaringsværdige bygninger, herunder kridtstenshuse: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger
  • Grønt Danmarkskort og lavbundsarealer: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og ændrede udpegninger.
  • Skovrejsningsområder: Der er vurderet på 3 nye udpegninger til skovrejsning.
  • Sommerhusområder: Der er vurderet på 1 ny udpegning og et nyt rammeområde, Skovbo.
  • Rammeområder til erhverv og bolig/erhverv inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Der er vurderet på nye rammebestemmelser vedr. beskyttelse af grundvandet i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.
  • Udvidelse af rammeområdet 9R3 Højerup Ferie og Fritid: De er vurderet på udvidelsen og de ændrede rammebestemmelser.


  Flere af ændringerne i Kommuneplan 2021 har positive effekter på miljøet og i de tilfælde, hvor der er identificeret en mulig negativ effekt, er der indarbejdet afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen har derfor ikke fundet, at der med Kommuneplan 2021 sker ændringer i de ovenstående temaer, der kan have væsentlig negativ miljøpåvirkning. Der er heller ikke konstateret påvirkninger, som strider mod nationale miljømål eller bindinger som f.eks. Natura 2000-områder.


  PDF-versioner af forslaget til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurderingen ligger som bilag til dagsordenspunktet. Se Bilag 1 - Stevns Kommuneplan 2021 og Bilag 2 – Miljøvurdering, samt Bilag 3 - Afgrænsning af miljørapportens indhold.


  Der er desuden udarbejdet en læsevejledning, se Bilag 4 – Læsevejledning


  For en oversigt over ændringerne samt sammenfatning af miljøvurderingen se Bilag 5 - oversigt over ændringer i Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering


  Offentlig høring og borgermøder

  Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Kommuneplan 2021 og Miljøvurderingen, sendes disse i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et eller flere digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst. Borgermøderne vil som udgangspunkt tage afsæt i 4 temaer: Bosætning, Erhverv, Natur, Klima & Miljø.


  Efter høringsfasen vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået og indarbejdet i en Hvidbog, der ligeledes vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af Kommuneplan 2021. Eventuelle ændringer i Kommuneplanen efter høringsperioden vil indgå i en sammenfattende redegørelse.


  Tidsplan

  marts-april 2021 Offentlig høringsfase

  maj 2021 Indkomne bemærkninger indarbejdes i hvidbog

  juni 2021 Godkendelse i alle udvalg og KB

  juni/juli 2021 Offentliggørelse

  Retsgrundlag

  Planloven

  Fingerplan 2019

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over Nationale interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Afledte projekter i den kommende planperiode.

 • 551. Lokalplan og kommuneplantillæg Åstræde Strøby Egede - Drøftelse

  application/pdf icon bebyggelsesplan.pdfapplication/pdf icon udstykningsforslag.pdfapplication/pdf icon startskema.pdf

  Resume

  Teknik & Miljø har den 16. december 2020 modtaget en anmodning om igangsættelse af lokalplan og kommuneplantillæg for boliger ved Åstræde i Strøby Egede. Sagen har tidligere være behandlet som anmodning om udarbejdelse af lokalplan på kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2019 og i forbindelse med godkendelse af Udviklingsplanen for Strøby Egede på kommunalbestyrelsens møde den 27. novembember 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT & ØU, at

  1. anmodningen drøftes med henblik på, om der skal igangsættes lokalplan- og kommuneplanproces, der kan muliggøre etablering af boliger beliggende ved Åstræde i Strøby Egede.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 4:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 422:

  Jørgen Larsen (N) foreslog denne protokollering, som det øvrige udvalg tilsluttede sig:

  Anbefales, at der ikke udarbejdes lokalplan og kommuneplan for Ådals Mark. Området er udpeget som lavbunds areal og bliver oversvømmet. Ligeledes har området et særlig geologisk landskabstræk, som skal bevares i sammenhæng med hele Tryggevælde Ådal.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 214:

  PMT's indstilling anbefales.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Teknik & Miljø har modtaget en fornyet anmodning fra Henrik Lind om udarbejdelse af lokalplan for en tæt-lav boligbebyggelse på Åstræde 26, matrikel 72a, Strøby By, Strøby, i Strøby Egede. Henrik Lind har udarbejdet en ny bebyggelsesplanen med udgangspunkt i, at det skal være muligt, at etablere et regnvandsbassin på ca. 6000 m2, således at både regnvandsbassin og bebyggelse ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.


  Regnvandsbassinnet skal anvendes til afledning af overfladevand fra en del af Strøby Egede. Den endelige placering, udformning og omfang af et fremtidigt regnvandsbassin er endnu ikke fastlagt og er således ikke en del af anmodningen. Etablering af et regnvandsbassin, må dog nødvendigvis efterfølgende indgå, i forbindelse med udarbejdelse af en evt. lokalplan for området.


  Tidligere behandling af sagen

  Kommunalbestyrelsens har på mødet den 10. oktober 2019 behandlet en anmodning om udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for en boligbebyggelse ved Åstræde 26 i Strøby Egede. Der er følgende protokollering på beslutningen:

  ”Et flertal bestående af Flemming Petersen (V), Line Krogh Lay (R) og Helen Sørensen (A) ønsker at mulighederne for udvikling af det konkrete område undersøges. Udviklingen af området skal respektere åbeskyttelseslinjen. De kan ikke tilslutte sig, at der udarbejdes en lokalplan der kræver en dispensation fra åbeskyttelseslinjen. Afklaring af placeringen af et regnvandsbassin skal ske, inden der kan planlægges for boliger på arealet”

  I forbindelse med behandlingen af Udviklingsplanen for Strøby Egede på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november 2019 er der følgende protokollering på sagen:

  ”Flemming Petersen (V) stillede forslag om, at perspektivområdet Ådalsmark tages ud af udviklingsplanen, så arbejdet med udviklingsplanen kan fortsætte. Dette blev énstemmigt vedtaget, og PMT's beslutning fastholdes med denne ændring”.

  Anmodning og bebyggelsesplan

  Ifølge ansøger er behovet for ældrevenlige boliger stærkt stigende, da vi lever længere og dette er baggrund for ansøgningen, Området ligger til en naturlig udvidelse i forhold til det eksisterende naboboligområde, der ligger i byzone. Der søges om at opføre ca. 48 ældrevenlige boliger, som en tæt lav bebyggelse placeret omkring et regnvandsbassin og med terrasse/udsigt til dette.

  Hver enkelt bolig påtænkes et etageareal på ca. 90-110 m2 hvilket er idealstørrelsen for målgruppen ”Den 3. alder”. Der påtænkes opført ml 5.000 – 5.500 m2. Parcellens størrelse i Del nr. 2 er 22.000 m2. Dette svarer til en bebyggelsesprocent på max 25%, hvilket også er vigtigt for at bevare luften omkring de enkelte boliger, samt sikre indbydende udenoms- og fællesarealer.

  Projektet påtænkes opført med DGNB certificering, samt energirigtige tiltag såsom solceller, regnvandsopsamling, permeabel belægning, samt energirigtige belysningsformer.

  Der er foretaget jordbundsanalyser. Og der er tale om ekstrafundering, men området er ikke kortlagt som forurenet, hvilket heller ikke er vores forventning da der er tale om gammelt landbrugsjord/ engareal.

  Området har vejadgang fra Åstræde og parkering foregår i parkeringslommer langs en ensrettet vej.

  Hele området ligger udenfor åbeskyttelseslinjen.

  Plangrundlag

  Udviklingsplan

  Udviklingsplan for Strøby Egede blev godkendt i november 2019. Området var medtaget som perspektivområde i forslaget, men blev efterfølgende udtaget af udviklingsplanen på grund af indsigelser fra borgerne.

  Kommuneplan

  Området ligger i kommuneplanens landområde. Der skal derfor udarbejdelse et kommuneplantillæg til Kommuneplanen, som udlægger området til boligformål. Strøby Egede er udlagt til byudviklingsby, hvor udviklingsområder er udlagt nord for Stevnsvejen.

  Området ligger indenfor et område som i kommuneplanen er udpeget med Landskabelige interesser. Indenfor områder med landskabelige interesser, må der som hovedregel ikke planlægges eller gennemføres byggeri og anlæg.

  Området er i kommuneplanen udpeget som område med geologiske interesser. Tryggevælde Ådal er udpeget som regionalt geologisk interesseområde. Lokaliteten udgør en vigtig beskrivelse af det stevnske landskabsdannelse. Værdifulde geologiske landskabstræk og blottede profiler, som særligt tydeligt viser landskabets opbygning, skal søges bevaret og beskyttet.

  I Forslag til Kommuneplan 2021 er området udpeget som lavbundsareal. Lavbundsarealer viser de steder, som er lavtliggende og derfor er i fare for oversvømmelse. Disse områder kan også let blive naturområder. På lavbundsarealer skal byggeri så vidt mulig undgås, ligesom eventuelt nødvendigt byggeri og anlæg skal udformes, så det ikke forhindrer at området kan genetableres som naturområde. Kommuneplan 2021 forventes endelig vedtaget i juni 2021.

  Klimasikring

  Området er i kommuneplanen udpeget som område med risiko for oversvømmelse. Hele området ligger under kote 2,8 og er derfor medtaget på retningslinjekortet, som risikoområde i forhold til stormflod. Jf. kommuneplanen, så bør der i lokalplanen stilles krav om sokkelkote. Sikring af området mod stormflod vil kræve etablering af dige og hævning af slusen, hvilket også er aktuelt for andre dele af Strøby Egede.

  Zoneforhold

  Området ligger i landzone og vil ved lokalplanlægning overgå til byzone

  Lovgivning

  Kulturarvsarealer

  Området er udpeget som kulturarvsareal af Slots- og Kulturstyrelsen, jf. Museumsloven. Området er udpeget på baggrund af fund af et stort antal stenalderbopladser fra Ertebøllekulturen langs Tryggevælde Ås nedre løb. Tilstedeværelsen af yderligere grave i området kan forventes, jf. "fund og fortidsminder"

  Placering af regnvandsbassin til afledning af overfladevand fra en del af Strøby Egede

  Sagen pågår hos KLAR Forsyning. I Forslag til Spildevandsplan 2012-2030 udlægges området til regnvandsbassin. Spildevandsplanen forventes at blive vedtaget i juni 2021. Der er en problematik omkring den eksisterende lille sø på grunden som skal indarbejdes i regnvandsbassinet. Det kræver en myndighedsbehandling og eventuel godkendelse hertil. KLAR Forsynings regnvandsbassin er i sin nuværende form ikke dimensioneret til at håndtere regn- eller overfladevand fra et byggeri på grunden.

  Bilag

  Vedlagte bilag på sagen er udarbejdet af ansøger.

  Retsgrundlag

  Planloven

  Lov om miljøvurdering at planer og programmer og konkrete projekter (VVM)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 552. Fredning af Stevns Klint - Orientering

  application/pdf icon notat_om_miljoe-_og_foedevareklagenaevnets_endelige_afgoerelse.pdfapplication/pdf icon afgoerelse.pdf

  Resume

  Med Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er Stevns Klint endegyldigt fredet med de bestemmelser, der står i kendelsen. Klagenævnet lægger sig med afgørelsen op ad fredningsforslaget fremsat af Stevns Kommune og Danmarks Naturfredningsforening samt Fredningsnævnet for Østsjællands afgørelse.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. drøfte punktet og tage det til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 5:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 430:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 215:

  Taget til efterretning.


  2 medlemmer (N+O) mener, at lodsejerne skal kompenteres efter markedsværdien for jorden.

  1 medlem (Bjarne Nielsen (V)) stemmer hverken for eller imod.

  Beslutning

  Taget til efterretning.


  1 medlem (Bjarne Nielsen (V)) kan ikke tage sagen til efterretning, da han i 2016 stemte imod en fredning.

  3 medlemmer (Mogens Haugaard (N), Jørgen Larsen (N) og Bjarne Nielsen (V)) mener, at lodsejerne skal kompenteres efter markedsværdien for jorden.

  2 medlemmer (Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O)) mener, at lodsejerne skal kompenteres efter markedsværdien for jorden, og at sagen burde være afklaret via en frivillig ordning.

  Beskrivelse af sagen

  Historik: Fredningssagen startede i 2015, hvor kommunalbestyrelsen besluttede sig for at arbejde for en fredning af Stevns Klint i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. I januar 2016 blev fredningsforslaget sendt til Fredningsnævnet for Østsjælland. Fredningsnævnet afsagde dom 1. maj 2017 med en fredning, der var meget lig fredningsforslaget men med den forskel, at bestemmelsen om beskyttelsen af naturværdierne samt en bræmme på 25 meter var taget ud. Miljø- og Fødevareklagenævnet har herefter behandlet sagen, idet den samlede erstatning dels ville nå op på mere end 500.000 kr. og derved skulle behandles hos klagenævnet og idet, der var fremsat klager mod fredningsforslaget.

  Om fredningen: Miljø- og Fødevareklagenævnet udtaler: ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at der med fredningsforslaget er væsentligt nyt i forhold til fredningsafgørelsen fra 2004. Nævnet har herved lagt vægt på, at der med fredningsforslaget er indført en dyrkningsfri bræmme, og at Stevns Klint siden 2014 har været optaget på UNESCO’s verdensarvliste" (s. 42).

  Genindsættelse af § om naturværdier: Bestemmelsen om at fremme og bevare områdets naturværdier var sammen med 25 meters bræmmen taget ud af fredningen i fredningsnævnets afgørelse fra 2017. Denne er blevet genindsat i den endelige fredning (kommentar s. 44): ”Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at muligheden for at sikre klinten og udvikle områdets enestående natur i form af den prioriterede naturtype kalkoverdrev varetages ved at genindføre bestemmelsen fra fredningsforslaget om en sprøjte- og dyrkningsfri bræmme på 25 meter fra klintekanten. Som følge heraf ændres formålsbestemmelsen og fredningsbestemmelsen i § 4 i overensstemmelse hermed".

  Erstatning: Den samlede erstatningssum er på ca. 5,5 mio. kr., hvoraf Stevns Kommune skal betale 10%, idet klagenævnet har vurderet, at der er tale om en fredning af national interesse (erstatningsafgørelsen s. 52). Erstatningen kan påklages af lodsejere den næste måned hos Taksationskommissionen, men vil ikke påvirke den endelige afgørelse. Stevns Kommune er ved at undersøge, hvornår kommunen skal betale egen andel af erstatningssummen.

  Fredningens afgrænsning: Et flertal i Miljø- og Fødevareklagenævnet tilslutter sig fredningsnævnets afgørelse men med den ændring, at fredningsgrænsen i den nordlige del af området følger afgrænsningen for UNESCO-verdensarvsudspegningen.

  Stiforløb OMYA: Stiforløbet omkring OMYA er endnu ikke klarlagt, idet nævnet lægger vægt på, at der findes en anden løsning end den, der eksisterer i dag. Klagenævnets udtalelse om et stiforløb her (s. 44): ”Miljø- og Fødevareklagenævnet finder, at det er væsentlig betydning for oplevelsen af det ubrudte forløb langs klinten og af aktiviteterne i kridtbruddet på matr.nr. 34b, Sigerslev By, St. Heddinge, at stien føres ad stranden og via en trappe forbindes til stien på klintekanten, frem for den nuværende løsning, hvor publikum enten er nødt til at bruge en ca. 1 km lang omvej bag om kridtbruddet eller bruge virksomhedens adgangsvej til bruddet".

  Videre forløb: Stevns Kommune har ét år til udarbejdelse af plejeplaner for alle fredede områder ejet af kommunen og arealer ejet af private lodsejere. Staten udarbejder plejeplaner for de statsejede arealer (Holtug Kridtbrud). Ligeledes skal der udarbejdes plejeplan for trampestien og klintekanten.

  Stevns Kommune skal stå for opmålingen af 25 meters bræmmen og skal udarbejde ansøgninger og dispensationer for overgange over de beskyttede diger på hele strækningen.

  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens kapitel 6

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Anlægsudgifter: Den samlede erstatning beløber sig til ca. 5,5 mill. kr plus sagsomkostninger og renter på ca. 100.000 kr, hvoraf Staten skal betale 90% og Stevns Kommune 10%. Herudover vil der blive udgifter til landmåler samt til etablering af stiforløb mod nord samt stikveje. Vi ved endnu ikke, hvad dette vil beløbe sig til. Der er i budget 2021 afsat 257.000 kr. til erstatning baseret på fredningsnævnets afgørelse om erstatning.

  Driftsudgifter: Der er afsat 200.000 kr. i 2021 og 150.000 kr. i overslagsårene til driften i forbindelse med fredningen.

 • 553. Valg af ny affaldsordning - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2_-_sammenligning_af_loesninger_pmt.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_estimeret_oekonomi_pmt.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_beholderloesninger_pmt.pdf

  Resume

  Den 16. juni 2020 fik Danmark en ny klimaplan: Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. I planen bliver der stillet krav til hvilke affaldstyper (fraktioner), som kommunerne skal indsamle ved borgerne. Udover de seks, som vi indsamler i dag (plast, metal, papir, glas, rest- og madaffald), skal vi fra 1. juli 2021 også indsamle pap, drikke- og fødevarekartonner (DFK) samt farligt affald. Fra 1. januar 2022 skal vi desuden indsamle tekstilaffald.

  Det er dog ikke muligt for Stevns Kommune (eller de fleste andre kommuner), at nå tidsfristen den 1. juli 2021. Vi skal derfor søge om dispensation, så vi i stedet starter alle fire nye ordninger samtidigt: den 1. januar 2022.

  KB skal træffe beslutning om hvordan Stevns Kommune skal håndtere de nye krav.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at

  1. løsning 1 godkendes
  2. KB tager til efterretning, at vi skal ansøge om dispensation fra tidsfristen, så den nye affaldsordning først træder i kraft den 1. januar 2022.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 432:

  Mikkel Lundemann Rasmussen (C) og Sejer Folke Henriksen (Ø) deltog i mødet under dette punkt.


  Indstillingen anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 216:

  Indstillingen anbefales.


  Supplerende bemærkninger/oplysninger den 3. marts 2021:


  Fra Teknik & Miljø er modtaget oplysning om, at den dato der søges dispensation til rettelig er den 1. maj 2022 og ikke som anført i resùme, indstilling og beskrivelse af sagen, den 1. januar 2022. Ved at vente med at implementere alle fire nye fraktioner til den 1. maj 2022, kan alle fraktioner indføres på én gang og dermed skal borgerne ikke sætte sig ind i nye affaldsordninger flere gange.


  Beslutning

  Indstillingen godkendt med virkning fra den 1. maj 2022.

  Beskrivelse af sagen

  Ad 1) Løsningsmuligheder

  Stevns Kommune kan leve op til de nye krav på tre forskellige måder. De tre løsninger præsenteres nedenfor (og illustreres af Bilag 1). Præsentationerne har fokus på hvad der skal ske med fraktionerne drikke- og fødevarekartonner (DFK) samt pap, da der er krav om, at disse to nye fraktioner skal indsamles via beholdere. Løsningerne er i øvrigt præsenteret ud fra hvor gode Teknik & Miljø vurderer, at de er. Dvs. at den første løsning vurderes til at være den bedste, og den sidste løsning til at være den mindst gode. Løsningernes fordele og ulemper uddybes og sammenlignes i Bilag 2.

  Der er p.t. ikke krav om, at farligt affald eller tekstiler skal indsamles via beholdere, hvorfor håndteringen af disse to fraktioner kort beskrives separat. Omkostningerne til disse to fraktioner indgår ikke i denne sag, da de foreløbige prisoverslag er for usikre.

  Løsning 1: Tre beholdere med sammenblandede fraktioner

  I løsning 1 kan vi nøjes med de tre beholdere, vi har i dag. Dette betyder at to af beholderne, vil få tilføjet en ekstra affaldstype.

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast, metal og DFK (affaldet må sammenblandes - skillevæggen kan derfor fjernes, så beholderen bliver til en etkammerbeholder)
  3. Papir og pap/glas (tokammerbeholder)

  Teknik & Miljø vurderer denne løsning til at være den bedste, da den 1) er lettest at implementere, og 2) forventes at give den største borgertilfredshed. Derudover vil genanvendelsen også fortsat være god i denne løsning, på trods af at nogle fraktioner sammenblandes.

  Løsning 2: Fire beholdere

  I løsning 2 tilføjes en ekstra beholder, så mest muligt affald adskilt:

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast og DFK (etkammerbeholder)
  3. Glas/metal (tokammerbeholder)
  4. Pap/papir (tokammerbeholder)

  Løsning 2 vurderer vi til at være en god løsning, da den er driftssikker samt sikrer den højeste genanvendelse (dog kun en lille stigning ift. løsning 1). Til gengæld tror vi, at borgerne vil være mest utilfredse med denne løsning, da løsningen er den dyreste, og fordi de vil skulle have en fjerde beholder stående ved deres husstand.

  Løsning 3: Tre beholdere og glas i kuber

  Hvis vi genindfører, at glas skal i kuber, kan vi mindske behovet for ombytninger samtidigt med, at vi holder os inden for de nuværende tre beholdere:

  1. Rest/mad (tokammerbeholder som nu)
  2. Plast, metal og DFK (affaldet må sammenblandes, så skillevæggen kan fjernes, så beholderen bliver til en etkammerbeholder)
  3. Pap/papir (tokammerbeholder)

  Løsning 3 vurderes til at være den billigste løsning. Selvom løsningen er både billig og driftssikker, kan vi dog ikke anbefale den, da løsningen også forventes at give den laveste genanvendelse. Derudover forventer vi heller ikke, at borgerne vil være tilfredse med løsningen, da de med den ikke længere vil kunne komme af med glasaffald direkte ved deres bolig.

  Indsamling af farligt affald og tekstiler

  Det er mindre kompliceret at lave indsamlingsordninger for farligt affald og tekstiler, da disse affaldstyper ikke behøves at indsamles via beholdere. Vi har dog ikke en endelig løsning endnu, da vi både har et løsningsforslag fra Urbaser, samt at vi i Argo-regi er i gang med at undersøge mulighederne for et fællesudbud for farligt affald med en option på tekstiler.

  Indtil videre kan vi dog informere, at det farlige affald forventes at blive indsamlet via små miljøkasser på 20-25 liter, og at tekstiler skal indsamles i en pose, som udleveres af kommunen (hvis vejledningen for indsamling af tekstil tillader dette – den er endnu ikke lavet). Vi forventer at begge affaldstyper indsamles samtidigt af en ladbil, som indsamler affaldstyperne fire eller seks gange årligt.

  Vi venter med at præsentere de forventede udgifter til disse to ordninger, indtil vi har nogle mere konkrete tal, vi kan gå efter. Det samme gælder for beslutningen om hvorvidt de to fraktioner skal indsamles fire eller seks gange årligt.

  Ad 2) Dispensationsansøgning

  Tre ud af fire af de nye fraktioner skal ifølge Klimaplanen og den nye affaldsbekendtgørelse, som er i høring indtil den 9/2/21, indføres allerede den 1. juli 2021. Kan kommunerne ikke nå dette, skal de indsende en dispensationsansøgning til Miljøstyrelsen senest den 1. marts 2021.

  I Stevns kan vi, som i de fleste andre kommuner, ikke nå denne deadline, da vi ikke vil have tid nok til at planlægge implementeringen af de nye fraktioner. Derudover er det også en fordel at vente med at implementere alle fire nye fraktioner til den 1. januar 2022, så alle fraktioner indføres på én gang og dermed skal borgerne ikke sætte sig ind i nye affaldsordninger flere gange.

  Ved at vente til 1. januar 2022, kan vi også nå at få udarbejdet en ny kommunal affaldsplan og et nyt regulativ for husholdningsaffald inden ordningen starter. Dette er en fordel, da vi ifølge gældende lov og praksis ikke kan opkræve borgerne for den nye ordning, før disse to dokumenter er på plads.

  Retsgrundlag

  Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (2020).


  Bekendtgørelse om affald (BEK nr 224 af 08/03/2019)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Se Bilag 3.

 • 554. Demenspolitik - Godkendelse

  application/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._ny_demenspolitik_1._udkast.pdf.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_foerste_udkast_til_ny_demenspolitik_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._december_2020_kl._1500_moedelokale_1_i_social_og_sundhed_2020.docx.pdfapplication/pdf icon demenspolitik_-_foerste_udkast.pdf

  Resume

  SSU vedtog den 2. december 2020 at sende udkast til ny demenspolitik i høring i Ældrerådet. Ældrerådet har efter møde den 4. januar 2021 afgivet vedhæftede høringssvar. Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i det fremlagte udkast til demenspolitik, men henleder opmærksomheden på, hvor vigtigt det er, at der sættes handling bag politikken.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. godkende udkast til demenspolitik.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 10. februar 2021, pkt. 284:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 217:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  SSU besluttede den 2. december 2020 at sende udkast til ny demenspolitik i høring i Ældrerådet. Udkast til ny demenspolitik og referat af mødet er vedlagt som bilag.


  Udkast til Stevns Kommunes nye demenspolitik er jf. den politisk vedtagne procesplan udarbejdet på baggrund af input fra seks workshops med forskellige medarbejdergrupper og én workshop, hvor borgere med demens og deres pårørende, Ældrerådet, Alzheimerforeningen og de praktiserende læger var inviteret til at deltage sammen med Social- & Sundhedsudvalget.


  Demenspolitikken tager afsæt i den nationale demenshandlingsplans fem fokusområder:

  1. Tidlig opsporing og bedre kvalitet i udredning og behandling af demens

  2. Bedre kvalitet i plejen, omsorg og rehabilitering

  3. Støtte til mennesker med demens og pårørende

  4. Demensvenlige boliger og samfund

  5. Øget videns- og kompetenceniveau


  Formålet med den nye demenspolitik er at sætte retningen for arbejdet med mennesker med demens og deres pårørende, og politikken er udarbejdet med fokus på inddragelse og faglighed.


  Politikken indeholder et forord og en indledning og er herefter inddelt i fem afsnit – ét for hver af de fem fokusområder i den nationale demenshandlingsplan.


  Hver af de fem afsnit er bygget op, så de indeholder en tekst om indsatsen, en boks med Stevns Kommunes ønsker til udmøntning af indsatsen og til sidst under hver indsats er der sat citater fra de afholdte workshops ind som Post-it’s.


  Tekstafsnittene er for en stor del inspireret af publikationens ”Et trygt og værdigt liv med demens” oplæg til den nationale demenshandlingsplan 2025.


  Ønskerne afspejler både de ønsker, der er fremkommet gennem inddragelse via de afholdte workshops, og forslag fra kommunens demenskoordinatorer via deres faglige viden. Da Stevns Kommune allerede har fokus på demensområdet, er mange af ønskerne allerede fuldt ud eller i nogen grad implementeret, men der er også ønsker i den fremlagte demenspolitik, som ikke er sat i værk endnu. Nogle af disse vil kræve tilførsel af ressourcer udover budgettet.


  Stevns Kommune har søgt puljemidler til forskellige indsatser indenfor demensområdet. Kommunen har fået tilsagn om knap 5,7 millioner kr. til mere fleksible aflastningstilbud fordelt over 2020-2023.


  Ønsker til indsatser i demenspolitikken, der ikke kan indeholdes indenfor nuværende budget samt de tilførte puljemidler, vil blive taget med i budgetforhandlingerne for 2022. Det kan f.eks. være udgifter til vikardækning i forbindelse med undervisning af medarbejdere, udgifter i forbindelse med aflastningspladser eller midlertidige boliger.


  Ældrerådet har på sit møde den 4. januar 2021 gennemgået og drøftet udkast til ny demenspolitik i Stevns Kommune. Hvorefter Ældrerådet den 20. januar 2021 har afgivet følgende høringssvar:


  "Der var på rådsmødet enighed om, at det var et godt udkast til en ny demenspolitik. Ældrerådet kan derfor bakke fuldt ud op om nævnte 1. udkast.


  Men det er så også vigtigt, at der snarest sættes handling bag ordene, og at kommunens demente borgere og deres pårørende mærker en forskel, når demenspolitikken er vedtaget."


  Høringssvaret er vedlagt som bilag.


  Høringssvaret giver ikke anledning til at ændre i det fremlagte udkast til demenspolitik.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen. I det omfang, der er behov for ekstra budgettiltag som følge af demenspoltikken, vil de indgå i det videre budgetarbejde.

 • 555. Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 - Godkendelse

  application/pdf icon praksisplan_for_fysioterapi_2021-2024.pdf.pdfapplication/pdf icon notat_til_praksisplan_for_fysioterapi.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland. Praksisplanen fremlægges med denne sagsfremstilling med henblik på KB’s godkendelse.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via direktionen, SSU og ØU, at

  1. godkende Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 9:

  Anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 10. februar 2021, pkt. 285:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 218:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 er Region Sjællands og kommunerne i Region Sjællands fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Praksisplanen er vedlagt som bilag.


  Praksisplanen har været drøftet i Kommunalt Sundhedsforum i august 2020.


  Normal procedure for praksisplaner, der sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne, er, at udkast til planen har været i høring i kommunerne først. Ligesom praksisplanerne for fodterapi, kiropraktik og almen praksis har været det i andet halvår af 2020. Praksisplan for Fysioterapi blev sendt til Stevns Kommune i foråret 2020, men blev ved en fejl fra forvaltningens side ikke sendt i høring i SSU.


  Kommunerne har myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi samt vederlagsfri ridefysioterapi og dækker 100 % af honoraret for patienter, der opfylder betingelserne. Forvaltningen finder det derfor positivt, at der med praksisplanen er fokus på både økonomi og økonomistyring af området.


  I Region Sjælland er der 245 indehavere af et ydernummer til fysioterapi, hvilket giver en samlet kapacitet på 201, idet ydernumre registret til over 30 timer pr. uge opgøres som en kapacitet på én, mens ydernumre på under 30 timer pr. uge registreres som 0,5. Den samlede kapacitet indenfor ridefysioterapi i Region Sjælland er 8 (uddybes på s. 13 i praksisplanen).


  Stevns Kommune er blandt de tre kommuner i regionen med flest borgere pr. kapacitet på alm. fysioterapi: Faxe kommune med 5.617 borgere, Stevns kommune med 5.063 borgere og Køge kommune med 5.056. Stevns Kommune er samtidig én af de få kommuner i Region Sjælland, der har en ridefysioterapeut i kommunen. Der er ikke ændret på den fysioterapeutiske kapacitet i Region Sjælland i kommende praksisplanperiode. Men kapacitetsfastsættelsen kan tages op til fornyet drøftelse i perioden. Forvaltningen finder det positivt, at der med praksisplanen fortsat er fokus på kapaciteten på området.


  Herudover har praksisplanen fokus på dialog mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter samt på mulighed for hjemmebehandling. I praksisplanen fremgår det om Stevns Kommune, at der er et løbende og godt samarbejde mellem træningsenheden og klinikkerne omkring borgerne i hverdagen. Videre fremgår det, at én fysioterapeut i Stevns Kommune tilbyder hjemmebehandling. Hvilket ikke giver anledning til yderligere fra forvaltningens side.


  Region Sjælland, Det nære Sundhedsvæsen, sender nu den endelige Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 til godkendelse hos kommunalbestyrelserne i Region Sjælland.


  Praksisplanen har været politisk behandlet i Samarbejdsudvalget for Fysioterapi i Region Sjælland og har været sendt i høring hos kommuner og samarbejdsparter i 2020. De relevante ændringsforslag er herefter blevet indarbejdet i planen.


  Praksisplanen for Fysioterapi 2021-2024 skal godkendes af alle 17 Kommunalbestyrelser i Region Sjælland samt Regionsrådet. Fristen for Kommunalbestyrelsens godkendelse er 31. marts 2021.


  Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 forventes at træde i kraft den 1. april 2021 efter endt godkendelse.


  I Samarbejdsudvalget for Fysioterapi har der desuden været et politisk ønske om at udarbejde et notat, som kan følge praksisplanen i forbindelse med godkendelsesprocessen. Notatet er vedhæftet til orientering, ift. at give en besvarelse på de væsentlige spørgsmål, som er modtaget under høringsprocessen af praksisplanen, men som ikke har medført ændring af planen.


  Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at KB godkender Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 556. Stevns Spildevand A/S - revideret betalingsvedtægt - Legalitetsgodkendese

  application/pdf icon betalingsvedtaegt_stevns_spildevand_a_s-315928.pdf.pdf

  Resume

  Stevns kommune skal legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. legalitetsgodkende revideret betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 437:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 221:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 18. september 2020 godkendt en revideret betalingsvedtægt for selskabet


  Betalingsvedtægten er udelukkende revideret som følge af ændringer i klageadgangen, hvor det offentlige forbrugerklagesystem er flyttet til Nævnenes Hus i Viborg og tilgangen ved klager skal ske via en særlig portalløsning.


  Den reviderede betalingsvedtægt vedlægges som bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 557. Overførsel af anlæg fra 2020 til 2021 - Anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlæg, som søges overført fra budget 2020 til 2021.

  Samlet set søges der overført 64,1 mio. kr. vedrørende anlæg til 2021. Beløbet skal ses i sammenhæng med, at coronakrisen gav anledning til betydelige fremrykninger af bevillinger fra 2021 til 2020, heraf har kun en mindre del kunnet realiseres.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 63.554.000 kr. i 2021 vedrørende uforbrugte anlægsbevillinger i 2020
  2. der gives en udgiftsbevilling på 549.000 på PMT’s driftsbudget 2021
  3. finansiere bevillingerne i 2021 på 64.103.000 kr. ved at reducere anlægsbevillingerne i 2020 tilsvarende
  4. frigive rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til Projekt Bedre Mobil- og Bredbåndsdækning i 2021.

  Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 224:

  5 medlemmer (V+A+C) anbefaler indstillingen, og anmoder forvaltningen om efterfølgende at fremlægge oversigten for fagudvalgene, som skal vurdere om enkelte projekter fortsat skal udgå.


  2 medlemmer (O+N) stemmer imod, og ønsker at sagen indgår i et nyt 2021-budget.


  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.


  4 medlemmer (O+N) stemmer imod, og ønsker at sagen indgår i et nyt revideret 2021-budget.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med regnskab 2020 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedrørende anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2020, men færdiggøres i kommende år.


  Afsluttede anlæg med mer-/mindreforbrug i 2020 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskabet for 2020.


  Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2020 til 2021 udgør 64,1 mio. kr. Heraf overføres 0,5 mio. kr. til PMT's driftbudget 2021, da disse 3 projekter fremadrettet er på drift.


  I sagen ”Diverse orienteringer” er vedhæftet bilag, hvor alle projekter kan ses med titel og beløb, inklusiv de sager der har været på lukkede dagsordner i årets løb. Bilaget med beløb for de enkelte projekter er på lukket dagsorden af hensyn til konkurencesituationen i forbindelse med indhentning af tilbud eller gennemførelse af udbud. Der er også vedhæftet et bilag med bemærkninger.


  I forbindelse med coronakrisen blev det på KB den 24. juni 2020 besluttet at fremrykke anlægsbevillinger på 12,785 mio. kr. fra 2021 til 2020 - heraf blev 10 mio. kr. fremrykket vedrørende Stevnshallen. Ud af de fremrykkede bevillinger har dog kun en mindre del kunne gennemføres i 2020, blandt andet som følge af høj aktivitet i byggebranchen.


  Af nedenstående fremgår overførslerne på udvalgsniveau:

  Projekt Bedre Mobil- og Bredbåndsdækning søges frigivet i forbindelse med denne sag, da det er et igangværende anlægsprojekt, men hvor denne del af projektet ikke er blevet frigivet.


  Retsgrundlag

  Stevns Kommunes principper for økonomistyring.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 63,6 mio. kr. og en driftbevilling på 0,5 mio. kr. i 2021. Bevillingerne finansieres ved at reducere anlægsbevillingerne i 2020 tilsvarende.


 • 558. Stevns Spildevand A/S - Kommunegaranti

  application/pdf icon henvendelse_fra_klar_forsyning.pdfapplication/pdf icon stevns_spildevand_as_-_budget_2021_og_takstblad_2021.pdf

  Resume

  Klar Forsyning har på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om kommunegaranti på en byggekredit på 5,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om kommunen skal stille garanti for anlægsinvesteringerne.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU og direktionen, at


  1. der gives en garanti til Klar Forsyning til en byggekredit på 5,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån under forudsætning af, at den alene anvendes til finansiering af investeringsudgifter i Stevns Spildevand A/S.

  Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 226:

  Anbefales,

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Klar Forsyning har d. 13. januar 2021 på vegne af Stevns Spildevand A/S søgt om kommunegaranti til en byggekredit på 5,0 mio. kr., der senere kan omlægges til et anlægslån, til finansiering af de løbende anlægsinvesteringer i Stevns Spildevand A/S.

  Såvel lån som byggekredit kan optages på favorable vilkår i Kommunekredit, men forudsætter at kommunen garanterer for byggekredit/lån. Det er oplyst af Klar Forsyning, at anlægsinvesteringerne i 2021 udgør 53,222 mio. kr. og at byggekreditten/lånoptagelsen er godkendt af bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S og indregnet i de respektive takster overfor forbrugerne. Det variable vandledningsbidrag holdes på samme niveau, som i 2020.

  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. § 3 stk. 3.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Kommunen kan, jf. lånebekendtgørelsen, stille garanti for lån optaget af selskaberne til finansiering af investeringsudgifter. Hvis der stilles garanti for lån til finansiering af øvrige udgifter, skal kommunen deponere. Der er alene søgt om garanti for lån til finansiering af investeringsudgifter, hvorfor der ikke skal deponeres.

  Det bemærkes i øvrig, at forsyningsselskaberne betaler et vederlag (garantiprovision) for de stillede kommunale garantier - uanset om der er tale om fast eller variabel rente kreditter - med virkning fra den endelige optagelse af lån og byggekreditter. Garantiprovision for de 5,0 mio. kr vil med den gældende sats for 2020 på 0,4 pct. udgøre 20.000 kr. årligt.

 • 559. IT til folkeskoler - Anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til IT til Folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløb på 500.000 kr., afsat i budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til Folkeskolen i 2021,
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 9. februar 2021, pkt. 269:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 227:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Der er fortsat behov for udskiftning af pc'er til både lærere og elever på folkeskolerne, da en del af det nuværende udstyr er af ældre dato.


  En stor del af lærere og pædagogers pc'er blev anskaffet i 2016-2017 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der fortsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til eleverne.


  Den forventede levertid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.


  Ved den seneste anlægsbevilling til udskiftning af pc'er i 2019, hvor der var afsat 1 mio. kr. blev der udskiftet omkring 80 medarbejderpc'er og 118 elev pc'er af ældre dato. I 2021 vil denne udskiftning fortsætte.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT i folkeskoler i budget 2021.

 • 560. Havnetakster Rødvig Havn 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon takstblad_for_roedvig_lystbaadehavn_og_fiskerihavn_for_2020-2021.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_om_drift_stevns_kommune_og_roedvig_havn.pdf

  Resume

  I henhold til samarbejdsaftalen, skal Kommunalbestyrelsen godkende havnetakster for Rødvig Havn 2021


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PMT og ØU, at


  1. de fremsendte havnetakster for 2021 godkendes

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 439:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 228:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Havnen har besluttet, at prisen på havnepladserne skal reguleres med 4%. Det er ligeledes besluttet, at taksterne på gæsteovernatninger skal stige med 10 kr. for alle størrelser. Samtidigt er det blevet besluttet, at det blive gratis at tage bad, da de fleste har betalingskort og systemet med brug af 5 kroner bliver for vanskeligt.


  Forvaltningen har i henhold til aftalen modtaget takster for Rødvig lystbådhavn/Fiskerihavn 2021. Taksterne skal ifølge aftalen godkendes.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 561. Stevns Spildevand A/S takster 2021 - Godkendelse

  application/pdf icon vs_stevns_spildevand_as_-_legalitetsgodkendelse_af_takstblad_2021.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af Stevns Spildevand A/S fremsendt takster for 2021 til Stevns kommunes legalitetsgodkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, PMT og ØU, at


  1. taksterne for 2021 for Stevns Spildevand A/S legalitetsgodkendes.

  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 438:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 229:

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har på bestyrelsesmøde den 8. december 2020 godkendt takstblad og budget for 2021. På baggrund af den udmeldte indtægtsramme samt drifts- og anlægsbudgettet for 2021 er det besluttet , at taksten for det variable vandafledningsbidrag på trin 1 fastholdes på 45,10 kr./m3 eksl. moms i 2021. Det faste vandafledningsbidrag fastholdes ligeledes uændret.


  I henhold til betalingsvedtægten anmoder Stevns Spildevand A/S om, at Stevns Kommune legalitetsgodkender takstblad 2021.


  Taksterne omfatter:


  - Tilslutningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag

  - Vandafledningsbidrag for erhvervsejendomme tilmeldt "trappemodellen"

  - Vejafvandingsbidrag

  - Behandlingsafgift på renseanlæg

  - Tømningsordning

  - Refusion af el til minipumpestationer

  - Gebyrer og renter


  Det er administrationens vurdering at takstbladet kan legalitetsgodkendes.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 633 af 07/06/2010: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 562. Brugsretsaftale - Lyderslev - Godkendelse

  application/pdf icon brugsretsaftale_legeplads_lyderslev.pdf

  Resume

  Lyderslev Borgerforening ønsker brugsret til en del af et grønt området, så de kan opsætte en legeplads. Brugsretsaftalen skal godkendes.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via ØU at

  1. brugsretsaftalen med Lyderslev Borgerforening godkendes.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 231:

  Anbefales.


  Forvaltningen bedes frem til KB-behandlingen tydeliggøre de økonomiske konsekvenser, jf. bemærkningen i sagsfremstillingen om at der ikke er nogen økonomiske konsekvenser. Dette fremgår ikke tydeligt af brugsretsaftalen.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Lyderslev Borgerforening har henvendt sig til kommunen, fordi de gerne vil bruge en del af det grønne areal kommunen ejer i Lyderslev til opstilling af legepladsredskaber til glæde for byens børn.


  Borgerforeningen finansierer selv legepladsredskaberne, og er i gang med at søge fondsmidler til projektet.


  Arealet driftes i dag af kommunen, og dette vil fortsætte fremover. Legepladsredskaberne placeres efter aftale med Materielgården. Stevns Kommune skal fører tilsyn med legepladsen, ligesom kommunen gør med alle offentlig tilgængelige legepladser.


  Arealet fremgår af det vedlagte bilag med brugsretsaftalen.


  Borgerforeningen betaler ikke for brug af arealet, da det er et offentligt areal, der kan benyttes af alle.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Tekst tilrettet efter ØU den 16. februar 2021:

  Beslutningen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi udover det som i dag allerede varetages af Stevns Kommune (den lovpligtige legepladsinspektion gældende for samtlige offentlige tilgængelige legepladser i kommunen samt vedligeholdelsen af de grønne arealer på det specifikke området som anført i brugsretsaftalen)

 • 563. Erhversmæssig sejlads på Tryggevælde Å - Beslutning

  application/pdf icon kano_paa_tryggevaelde_aa.pdfapplication/pdf icon weekend_tur_paa_stevns._ansoegers_forslag.pdfapplication/pdf icon regler-forside_fra_ansoeger.pdfapplication/pdf icon regler._fra_ansoeger.pdfapplication/pdf icon samlet_dokument_med_hoeringssvar_fra_interessenter_ang._udlejning_af_kanoer_paa_tryggevaelde_aa.pdfapplication/pdf icon ide_grundlag_for_kano_paa_tryggevaelde_aa._indsendt_af_ansoeger_til_forlaeg_for_politikerne.pdfapplication/pdf icon projektbeskrivelse_af_kano_paa_tryggevaelde_aa._den_fulde_projektbeskrivelse.pdf

  Resume

  Stevns kommune har modtaget ansøgning om erhversmæssig kanoudlejning på Tryggevælde å i perioden 2021-2025, eller kun for 2021, som et prøveår. Administationen har kompetence til at give tilladelse til sejlads (ift. delegationspolanen), men på baggrund af interessentmodstand lægger administationen op til, at PMT skal tage stilling til ansøgningen om kanoudlejning på Tryggevælde å.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at træffe beslutning om én af de følgende muligheder:

  1. Ansøger får tilladelse til udlejninger af kanoer nu og her, som ansøgt i perioden 2021-2025.
  2. Ansøger for lov til udlejning af kanoer i 2021, som en forsøgsordning. Derefter kan der tages stilling til, om der skal give en 4 årig tilladelse.
  3. Der gives først tilladelse til udlejning af kanoer, når naturparken omkring ådalen er længere fremme/planlagt.
  4. Der skal ikke være udlejning af kanoer på Tryggevælde Å.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 426:

  4 medlemmer (V+A+N+B) godkender punkt 3 med den tilføjelse, at der først eventuelt kan gives tilladelse, når naturparken omkring ådalen er længere fremme/planlagt.


  1 medlem (O) foreslår punkt 4, da forretningen er tænkt etableret på et offentligt område uden toiletforhold m.v. Begærer samtidig sagen i KB.

  Beslutning

  PMT's beslutning/protokollering blev godkendt med den yderligere tilføjelse, at en eventuel ny ansøgning skal drøftes politisk i udvalget før beslutning.


  2 medlemmer (O) anbefaler fortsat punkt 4, da forretningen er tænkt etableret på et offentligt område uden toiletforhold m.v.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns kommune modtog den 16. November 2020 ansøgning om erhversmæssig udlejning af kanoer på Tryggevælde å. Der har efterfølgende været dialog med ansøger, for at få uddybet projektet. Ide grundlaget bag projektet, Projektbeskrivelsen, weekendfolder og tiltænkte regler og info om turen er vedlagt i bilag. Administrationen abefaler at disse læses igennem inden PMT-mødet.


  Vandløbsregulativet for Tryggevælde å giver mulighed for, at Stevns kommune kan give tilladelse til erhversmæssig sejlads på åen.


  Administationen har lov til at give tilladelse til sejlads på vandløb via delegationsplanen. Men da Tryggevælde å er et område med mange interessenter, har administationen haft sendt projektet i for-høring hos interessenterne i ådalen. På baggrund af hørringssvarerne, har administationen vurderet at sagen skal til politisk behandling hos PMT.


  Ansøger ville meget gerne have haft svar i tidlig januar, da han vil søge LAG-midler til projektet. Ansøger er informeret om, at sagen skal forbi politikerne, grundet den store modstand fra interessenterne.


  Hvis det politisk besluttes at der skal gives en tilladelse, vil der efterfølgende skulle gives en tilladelse på vilkår fra vandløbsmyndigheden (stevns kommune).


  Projektet (resume):


  Projektet er tilænkt som den første "turist atraktion" som møder folk, når de kører ind i Stevns kommune, fra køge siden.


  Projektet har til formål at skabe bedre muligheder for borgerene - og turister i stevns kommune, i forhold til opleve den smukke ådal. Der er især i disse Corona tider, behov for udendørs aktivitetet.


  Start og slut af udlejning, samt isætning og optagning af kanoer, er tænkt at skulle foregå fra parkeringspladen ved Prambroen.


  Udleje af 8 kanoer til sejlads på Tryggevælde Å, fra 2021-2025. Der ønskes forlængelse af udlejningen, med genforhandling i løbet af 2025.


  Sæsonlængde fra påske til og med efterårsferien. 100% udnyttelses af 8 kanoer i 6 måneder, svarer til 1440 dagelige udlejninger for en sæson.

  Det regnes med at man i starten kan udleje omkring 4 kanoer om dagen.


  6 landsgangs/reststeder langs åen, til picninc og for at gå i land og se Stevns: Strandgårdsparken. Ved Spangen bro. Sti mod Strøby Egede indkøbscenter. Ved bro ved Kirkestien Strøby Egede. Ved Bro med sti til Vallø by. Ved ådalens parkeringsplads og ved parkeringspladsen ved Hårlev.


  Ansøger har tænkt på et samarbejde med "Kok med kul på" ang. at de kan levere pinickurve som de sejlende kan have med, men også eventuelle middage på landganangsstederne med eventuel opstilling af stole og levering af mad.

  Eventuelle event vil også kunne afholdes på de forskellige rastesteder.


  Ansøger har intentioner om at etablere en hjemmeside, der udover information om udlejning også har henvisning til andre seværdigheder på Stevns, fx.boattours ved klinten, Rødvig o.s.v.


  For en uddybning af projektet, kan "projektbeskrivelsen" og "ide grundlaget" fra ansøger læses i bilag - dette anbefales.

  Der kan derudover også ses andet materiale fra ansøger som oplyser om projektet i bilag.


  Høringsvar fra interessenterne:


  Der er skrevet til: Danmarks Naturfredningsforening Stevns (DN), Østsjælland Friluftsråde, Dansk Ornitologisk forening Stevns (DOF), Botanisk forening, Køge Sportsfisker forening, Vallø Stift, Ådalens venner og Stevns jagtforening.


  Der er kommer høringssvar fra alle interessenterne, bortset fra Jægerne og Botanisk forening.


  Alle har været meget tilfredse med at modtage en for-høring.


  Nedenstående er et resume af høringssvarene. De fulde høringssvar kan ses i et samlet bilag. Det anbefales at de fulde høringssvar læses:


  DN: Syntes at det er en dårlig ide med udlejning af kanoer på nuværende tidspunkt. De mener at man skal afvente planerne for naturparken omkring ådalen. Eventuel udlejning skal ske under hensynstagen til biodiversitet, den lokale befolkning og interessenter.

  Det vigtigeste for DN ift. naturparken er, at biodiversiteten ikke længere går tilbage, men forbedres. DN mener at det er problematisk at udlejer vil ligge meget beslag på de relativt få opgangssteder der er til offentlig brug i Tryggevælde Ådal, betalt af Stevns kommune og LAG-stevns. DN anser at sejlere har ligeså meget ret til åen som fiskere og andre interessenter.


  Friluftsrådet: er tilfredse med den sejlads der er. De kan ikke tilslutte sig at der etableres udlejning af kanoer. De mener ikke at naturen kan holde til det.


  DOF: kan ikke tilslutte sig kanosejlads nu eller i fremtiden. De mener at det vil hæmme udviklingen af området, og at naturen er vigtigere end turisme. De er meget fokuseret på at få et forbedret fugleliv i ådalen.


  Køge Sportsfisker forening: Er meget kraftigt imod udlejning af kanoer på Tryggevælde å. De mener at det vil skade naturen, og lystfiskerne (foreningens medlemsantal). De ser gerne at naturparken øger naturen i ådalen.


  Vallø Stift: Mener ikke at der skal gives tilladelse til kanoudlejning før naturparken omkring ådalen er etableret og monitoreret (af hensyn til Natura-2000). Stiftet har erhversmæssige interesser som ikke er forenelige omkring kanoudlejning. De mener også at når der er en helhedsplan for ådalen, at eventuel kanoudlejning skal i åbent udbud.


  Ådalens venner: Er imod udlejning af kanoer nu og her. De mener at der skal fokuseres på pleje af ådalen (afgræsning af tagrør – ådalen er meget kraftigt tilvokset) så der kan komme mange indlandsvadefugle som der tidligere har været. Når planerne og plejen af naturparken er på plads og alle er tilfredse, kan man se på udledning af kanoer.

  Retsgrundlag

  Vandløbsloven §4


  § 4.
  Vandløb, hvor der er flere bredejere, og som ikke er undergivet særskilt ejendomsret, er åbne for almenheden for sejlads med ikke-motordrevne småfartøjer. Retten må ikke udøves til skade eller ulempe for vandløbet eller for andres jagt, fiskeri eller rørskær.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ansøger tilbyder at Stevns kommune skal mostage en procent del pr. udlejet kano.


  Midlerne vil kunne fx. kunne bruges til vedligehold af opgangs/landsteder.

 • 564. Sandfodring i Rødvig - Drøftelse

  application/pdf icon bilag_-_sandfodringsomraade_og_luftfoto_fra_roedvig_veststrand.pdf

  Resume

  Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring blev indhentet. Den 22. oktober 2020 godkendte KB, at der skulle gennemføres et projekt med en mindre sandfodring (Plan B) af det nordlige hjørne af veststranden i Rødvig. Der var adsat 408.000 kr. til projektet. 4 entreprenører har budt på opgaven. Der er budfrist den 5. februar, men allerede nu kan forvaltningen konstatere at budene vil ligge på omkring 0,8-1,2 mio. kr. for 10.000 m3 sand.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til PMT, at

  1. sagen drøftes


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 428:


  3 medlemmer (A+N+O) finder ikke, at der skal bruges flere penge end der er afsat i budgettet.

  2 medlemmer (B+V) mener, at der findes ekstra midler til en varig løsning. Begærer samtidig sagen forelagt KB.


  Supplerende bemærkninger til sagen den 3. marts 2021:

  Borgmester Anette Mortensen (V) har modtaget oplysning om, at KB-medlemmerne Line Krogh Lay (B) og Flemming Petersen (V) begge frafalder deres standsning af sagen, og at de i stedet ønsker sagen drøftet i udvalget, da flere forhold ikke er drøftet politisk eller undersøgt.

  Beslutning

  Under punktet 548 - Godkendelse af KB-dagsordenen - blev protokolleret:

  Borgmesteren henviste til sag nr. 564, som 2 medlemmer via sin standsningsret havde anmodet om at få behandlet af KB.

  De pågældende medlemmer har dog før KB-mødet trukket deres standsningskrav tilbage, og foreslået, at sagen returneres til videre drøftelse i PMT.

  Dette blev godkendt, hvorefter sagen udgår af KB-dagsordenen.


  Beskrivelse af sagen

  Siden vedtagelsen af lokalplan 51 (havneudvidelsen) i 1998 har forskellige borgere i Rødvig presset på for at etableret strandudvidelsen som beskrevet i lokalplanen. I 2002 blev der indgået et retsforlig, som forpligter Stevns Kommune ”at sørge for strandopfyldning eller anden relevant foranstaltning i samråd med ejerne af de til stranden grænsende grunde, hvis der måtte opstå permanente formindskelser af strandarealet som følge af havneudvidelsen”.


  I 2013 sender en borgergruppe en ansøgning mht. strandforbedringer til Stevns Kommune. I 2014 bevilliger daværende KB 500.000 kr. til undersøgelser og strandforbedring. I 2015 leverer DHI en rapport med 6 forskellige projektforslag. I 2017 bevilligede KB 428.000 kr. til strandforbedringer. Siden blev det undersøgt om man kan hente sand fra sejlrenden og fra 2018 arbejder man på at kombinere behovet for fælles kystbeskyttelse med strandfodrbedringer.


  Den 28. maj 2020 godkendte KB, at de nødvendige tilladelser til en sandfodring (Plan B) blev indhentet og den 22. oktober 2020 at der kunne gennemføres en sandfodring i det nordlige hjørne af Rødvig Veststrand.


  I løbet af 2019 og 2020 er der blevet brugt ca. 405.000 kr. fra anlægskontoen til klima- og stormflodssikring til Rambølls rapporter, vurderinger af retsforliget, borgermøde, arbejdsgruppemøder og rådgiverbistand vedr. forlængelse af udløbet ved Knudsvej, samt udkast til tilladelsen til sandfodring.


  Efter indhentning af de nødvendige fuldmagter, offentliggørelse af ansøgningen og behandling høringssvar fra bl.a. Kystdirektoratet og Rødvig Borgerforening meddelte Stevns Kommune tilladelse til sandfodring med op til 15.000 m3 sand den 26. november 2020. Klagefristen udløb den 4. januar 2021 og der er ikke klaget over afgørelsen.


  Sandfodringen vil forbedre passagen på stranden, mindske generne fra tang og fedtemøg, beskytte mod underminering af den eksisterende kystbeskyttelse, samt bane vejen for et større fælles kystbeskyttelsesprojekt.


  Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes senest 2 år efter, at den er blevet meddelt.


  Forarbejder til sandfodringen

  Inden sandfodringen foretages skal rørløbet ved Knudsvej forlænges. Desuden skal den gamle t-høfde ændres til en lille bølgebryder ud for Sandmandsvej. Der skal bruges i alt ca. 100 tons store sten. Denne opgave har været i udbud og koster knap 100.000 kr. Denne udgift forventes dækket af anlægskontoen til klima- og stormflodssikring.


  Der blev i 2017 afsat 428.000 kr. til et sandfodringsprojekt på Rødvig Veststrand. Samme år indhentede kommunen et tilbud på 5.000 m3 sand. Tilbuddet lød på 469.000 kr. ekskl. moms.


  Stevns Kommune har nu indbudt fire entreprenører til at byde på sandfodring med 10.000 m3 sand, samt option på yderligere 5.000 m3 sand. Sandfodringsområdet fremgår af bilag.


  Forvaltningen vurderer, at man bør fodre med mindst 10.000 m3 sand. DHI anbefalede fodring med 15.000 m3 sand i deres sammenlignelige løsningsforslag nr. 4 i deres rapport fra 2015.


  Forvaltningen forventer, at de indkomne bud på 10.000 m3 sand vil være på 0,8-1,2 mio. kr. Optionen på yderligere 5.000 m3 sand forventes at koste 0,2-0,3 mio. kr.


  Der er pt. afsat 408.000 kr. til sandfodringen.


  Tidligere politiske behandlinger

  Sagen har været drøftet og behandlet på følgende møder:

  • 12-04-2016 drøfter NFK henvendelse om sandfodring.
  • 27-04-2017 godkender KB at afsætte 428.000 kr. til strandforbedring
  • 20-06-2017 godkender NFK at kommunen i samarbejde med borgerforeningen afklarer mulighederne for projektet og den fremtidige strandrensning
  • 25-04-2018 godkender KB at fastholde tidligere beslutning om det afsatte beløb på 428.000 kr.
  • 04-12-2018 godkender PMT at undersøge mulighederne for et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 20-08-2019 godkender PMT igangsætning af borgerdialog om et samlet kystbeskyttelsesprojekt.
  • 28-05-2020 godkender KB at der udarbejdes kystbeskyttelsestilladelse til Plan B projektet, sideløbende med dialogen om Plan A-projektet.
  • 22-10-2020 godkender KB at gennemføres en mindre sandfodring (Plan B), som et enkeltstående projekt.

  Retsgrundlag

  Kystbeskyttelsesloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har pt. ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • 565. Samarbejde med Boblberg - Godkendelse

  application/pdf icon boblberg_forvaltninger.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_boblberg_-_temadroeftelse_behandlet_paa_moedet_30._september_2020_kl._1500_moedelokale_1teams_i_social_og_sundhed_2020.docx.pdf

  Resume

  SSU har afholdt temadrøftelse firmaet Boblberg på SSU møde i september 2020.


  Boblberg er en digital borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde.


  Med denne sag lægges der op til, at samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til SSU, at

  1. samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.


  Beslutning fra Social og Sundhed, 6. jan. 2021, pkt. 267:

  Indstillingen ikke godkendt. Der ønskes en sag forelagt for alle udvalg inklusiv ØU, hvor hvert udvalg tager stilling til, om de ønsker at medvirke til hver at finansiere en femtedel af det samlede beløb på 72.000 kr.

  Beslutning fra Direktionen, 15. februar 2021, pkt. 3:

  Fremsendes til politisk drøftelse af SSU's forslag. Der gøres opmærksom på, at SSU's beslutning skal forelægges ØU før en eventuel drøftelse i fagsudvalgene.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 16. februar 2021, pkt. 225:

  6 medlemmer (V+A+C+N) ønsker at sende sagen til drøftelse/høring i de respektive fagudvalg.

  1 medlem (O) stemmer imod og anmoder om, at sagen forelægges KB.

  Beslutning

  ØU's beslutning blev fastholdt.


  2 medlemmer (O) stemmer imod, da bevillinger af denne art skal fremgå af budgettet.

  Beskrivelse af sagen

  Boblberg er et digitalt mødested, som har til hensigt at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde, hvilket uddybes i vedlagte bilag.


  Den 30. september 2020 deltog repræsentanter fra den digitale platform Boblberg i temadrøftelser med SSU. Mødereferat er vedlagt som bilag.


  På den baggrund har SSU bedt forvaltningen om at undersøge, om øvrige forvaltninger og Frivillighedscenteret ønsker at være med, og hvad andre kommuner har af erfaringer. Endelig ønsker SSU at vide, hvordan Boblberg beregner deres priser.


  Daglig leder af Stevns Frivillighedscenter ser positivt på et kommunalt samarbejde med Boblberg, idet Boblberg tænkes at være et godt supplement til de etablerede foreninger og dermed kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede foreninger. Stevns Frivillighedscenter vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Boblberg. Samtidig påpeges det, at det er vigtigt, at der er styr på brugernes datasikkerhed.


  Køge Kommune har oplyst, at Boblberg i høj grad er med til at understøtte det kommunale arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg. F.eks. i form af netværk for borgere der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat regi. For bare at nævne et par eksempler. Derudover bruger Køge Kommune de statusrapporter, som Boblberg udarbejder for kommunen, som en del af datagrundlaget, når kommunen skal justere i egne tilbud.


  Også i nabokommunen Faxe udtrykker de tilfredshed med at samarbejde med Boblberg.


  Det vil koste Stevns Kommune 6.000 kr. pr. mdr. alt inkl. at samarbejde med Boblberg. Prisen beregnes ifølge Boblberg ud fra interval af kommunens størrelse (antal borgere).


  De øvrige forvaltninger i Stevns Kommune ser positivt på projektet, men kan ikke anvise en varig finansiering. Forvaltningen foreslår derfor at projektet medtages i budget 2022.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Abonnementsprisen for den digitale platform Boblberg vil koste Stevns Kommune 72.000,00 kr. pr. år i 2020 priser.


  Det vil ikke være muligt at finde varig finansiering i indeværende budget. Forvaltningen henviser derfor til, at samarbejde med Boblberg kommer til at indgå i budget 2022 som et plusforslag.

 • 566. Spørgetid for borgere - ved Kommunalbestyrelsens møder

  Beslutning

  Drøftet

  Det åbne møde sluttede kl. 19:50

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningens supplerende bemærkning:

  Kommunalbestyrelsens møder er normalt åbne for offentligheden. Dette er imidlertid ikke muligt i disse Corona-tider. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet, at det indtil videre er muligt at fremsende sine spørgsmål skriftligt til Kommunalbestyrelsen helt frem til kl. 12:00 samme dag, som mødet afholdes. Sendes til kommunens hovedpostkasse – på mail eller fysisk. Spørgsmålene bliver læst op i salen, og besvaret på normal vis af borgmesteren eller andre politikere.


  Oprindelig sagsfremstilling:


  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


 • 567. Lukket dagsorden - Godkendelse (Lukket)

 • 568. Salg af areal T - Godkendelse (Lukket)

 • 569. Kommunale bygninger større vedligeholdelsesarbejder - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 570. Varmeforsyning ældreboliger Rolighedsvej efter salg af Strøbyhjemmet - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 571. Kommunal bygning - kontraktforhold - Drøftelse (Lukket)

 • 572. Diverse orienteringer - KB den 4. marts 2021 (Lukket)

 • 573. Underskriftsark (Lukket)