Referat

 • Punkt 443 Godkendelse af åben dagsorden

  Resumé

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 03. september 2015.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Bjarne Nielsen (V) stillede forslag om, at sag nr.444 udsættes til den 09.09.15, da bilag vedr. den frivillige aftale mangler.

   

  For forslaget stemte 8 (Mogens Haugaard (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Rasmus Hoffmann (V), John Dalsgaard Jensen (V), Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Thor Grønbæk (C).

   

  Imod stemte 11 (A, Ø, B og Bjarne Ø. Rasmussen (V), Rikke Gliese-Mikkelsen (V) og Flemming Petersen (V).

   

  Sagen forbliver derfor på dagsordenen.

 • Punkt 444 Omfanget af fredning af Stevns Klint

  application/pdf icon gaeldene_planer_for_arealerne_langs_stevns_klint.pdf_0.pdfapplication/pdf icon natur_og_udsigt_langs_stevns_klint.pdf_0.pdfapplication/pdf icon udtalelse_om_braemmer.pdf_0.pdfapplication/pdf icon kort_notat_vedr_klinteprofil_stevns_klint_.pdf_0.pdfapplication/pdf icon dn_notat_27_jul_2015.pdf_0.pdfapplication/pdf icon naturstevnsklint.pdf_0.pdfapplication/pdf icon budget_fredning_anslaaet_-_borgmesterens_overslag_2.pdf_0.pdfapplication/pdf icon notat_budgetoverslag_20-8-15.pdf_0.pdfapplication/pdf icon notat_budgetoverslag_20-8-15_revideret_efter_oeu_250815.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2015, at forvaltningen den 1. juli 2015 skulle påbegynde udarbejdelsen af et fredningsforslag omfattende Stevns Klint. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en nærmere præcisering af fredningsforslagets omfang.

  Fredningslederen fra DN er inviteret til NFKs møde kl. 16.45.

   

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via NFK, PTU og ØU, at

  1. fredningsforslaget skal omfatte en bræmme på 25 meter fra klintekant, hvor dette er muligt
  2. fredningsforslaget skal omfatte klintprofilen (den lodrette del) fra strandbred til top
  3. fredningsforslaget skal omfatte installationer og faciliteters omtrentlige placering og omfang
  4. Økonomien til lodsejererstatningen og driften drøftes

   

  Beslutning Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2015

  Udvalget anbefaler

  1. at fredningsforslaget så vidt muligt skal omfatte en bræmme på minimum 25 meter fra klintekant.
  2. at fredningsforslaget skal omfatte klintprofilen (den lodrette del) fra vandkant til top 
  3. at fredningsforslaget skal omfatte installationer og faciliteters omtrentlige placering og omfang
  4. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 100.000 til eventuel konsulentbistand og eventuelle uforudsette udgifter i forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget.

   

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 18-08-2015

  Udvalget anbefaler

  1. at fredningsforslaget så vidt muligt skal omfatte en bræmme på minimum 25 meter fra klintekant.
  2. at fredningsforslaget skal omfatte klintprofilen (den lodrette del) fra vandkant til top 
  3. at fredningsforslaget skal omfatte installationer og faciliteters omtrentlige placering og omfang
  4. at der meddeles en tillægsbevilling på kr. 100.000 til eventuel konsulentbistand og eventuelle uforudsette udgifter i forbindelse med udarbejdelse af fredningsforslaget.

  Bjarne Nielsen og Anette Mortensen kan ikke godkende indstillingen, men ønsker på ØU møde 25/8 at se budget på hele processen med en eventuel fredningssag, herunder erstatning, tab af forpagtningsindtægter, konsulentbistand samt administrative ressourcer fra Stevns Kommunes side.

   

  Bjarne Nielsen og Anette Mortensen ønsker desuden, at økonomien ved en eventuelt fredningssag afholdes indenfor NFKs og PTUs budgetter.

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Borgmesteren udleverede et bilag med egne økonomiske beregninger.

   

  4 medlemmer (Mogens Haugaard (V), Bjarne Nielsen (V), Annette Mortensen (V) Varly Jensen (O)) ønsker fredningssagen udsat indtil der foreligger flere fyldestgørende fysiske og økonomiske beregninger. Foreslår endvidere afholdt et borgermøde i Stevnshallen samt at økonomien ved en evt. fredningssag afholdes indenfor NFK’s og PTU’s budgetter.

   

  3 medlemmer (Bjarne Ø. Rasmussen (V), Steen S. Hansen (A) og Thomas Overgaard (A)) ønsker sagen fremlagt i Kommunalbestyrelsen, som tidligere besluttet.

   

  Forvaltningens bilag korrigeres et par enkelte steder og fremsendes til KB’s behandling.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  For ØU’s flertalsindstilling stemte 8 (Mogens Haugaard (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Rasmus Hoffmann (V), John Dalsgaard Jensen (V), Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Thor Grønbæk (C).

   

  Imod stemte 11 (A, Ø, B og Bjarne Ø. Rasmussen (V), Rikke Gliese-Mikkelsen (V) og Flemming Petersen (V).

   

   

  For fagudvalgenes indstilling stemte 11 (A, Ø, B og Bjarne Ø. Rasmussen (V), Rikke Gliese-Mikkelsen (V) og Flemming Petersen (V).

   

  Imod forslaget stemte 8 (Mogens Haugaard (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Rasmus Hoffmann (V), John Dalsgaard Jensen (V), Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Thor Grønbæk (C).

   

  Fagudvalgenes indstilling er hermed vedtaget.

   

  11 medlemmer (A, Ø, B og Bjarne Ø. Rasmussen (V), Rikke Gliese-Mikkelsen (V) og Flemming Petersen (V) ønsker endvidere løbende politisk at få fremlagt økonomiske beregninger i fredningssagen samt en politisk drøftelse om hvor fredningsomkostningerne m.v. politisk placeres.

   

  Imod stemte 8 (Mogens Haugaard (V), Anette Mortensen (V), Bjarne Nielsen (V), Rasmus Hoffmann (V), John Dalsgaard Jensen (V), Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Thor Grønbæk (C), der i stedet ønsker at budgetansvaret overføres til PTU og NFK.

  Beskrivelse af sagen

  Bræmme: Medtages en bræmme på 25 meter i fredningsforslaget, er der lagt op til at frede et bruttoareal på omtrent 51 hektar (ha.), fordelt med ca. 8,8 ha. offentligt ejet jord, ca. 31,8 ha. privatejet jord, og ca. 1,5 ha. jord ejet af foreninger. Der skal ikke udbetales erstatning for offentligt ejede arealer. Det reelle areal vil sandsynligvis blive lidt mindre, da det ikke alle steder vil være muligt at gennemføre et forløb med en bræmme på 25 meter.

  Fredning af en bræmme vil ud fra et fagligt og sikkerhedsmæssigt hensyn formodes at blive en forbedring i forhold til den nuværende situation, da stien hurtigt vil kunne flyttes ind ved behov – f.eks. ved risiko for skred.

  Fredning af en bræmme vil give Stevns Kommune mulighed for at opfylde mål, visioner og forpligtelser for området vedtaget i forbindelse med ”Stevns Kommuneplan 2013”, ”Stevns Klint Forvaltningsplan”, ”Naturpolitik” og ”Handleplan for Markfirben”. Jf. bilag 1,2, 3 og 5

   

  Klintprofil: Stevns Klint er udpeget af Naturstyrelsen som National Geologisk Interesseområde, på europæisk plan som Geosite ogi 2014tillige optaget på UNESCO’s verdensarvsliste. Klintprofilen er generelt beskyttet efter gældende regler i dag, men den siddende regerings udspil om ændring af reglerne om kystnærhedszone og planlov bevirker, at der derfor ikke længere kan påregnes samme sikkerhed for klinteprofilens bevarelse som hidtil. En fredning kan sikre muligheden for beskyttelse, forskning og formidling af klintens geologi i overensstemmelse med de nationale og internationale udpegninger – herunder UNESCO-konventionen jf. bilag 4.

   

  Stevns Kommuneplan: I henhold til ”Stevns Kommuneplan 2013” er hele Stevns Klint samt den resterende kyst udpeget som særligt værdifuldt naturområde. Kommuneplanen indeholder mål og retningslinjer angående særligt værdifulde naturområder, som Stevns Kommune i henhold til Planlovens §12 stk. 1 er forpligtet til at arbejde for opfyldelsen af. Jf. bilag 1

   

  Retsgrundlag

  Planlovens § 12 stk. 1

  Stevns Kommuneplan 2013

  Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, herunder kapitel 6: Fredning

  Stevns Klint Forvaltningsplan 2011

   

   

  Finansiering

  Da fredningssagen forventes at være af national interesse, forventes fordelingen at blive således: Staten betaler 9/10 og kommunen 1/10 af den samlede erstatningssum. Implementeringen og udfoldelsen af kommunes planer og politikker for området vil dermed blive finansieret for en stor del af staten.

  Ud fra tidligere afgørelser i lignende sager hos Natur- og Miljøklagenævnet formodes det, at den enkelte, private lodsejer kan opnå en erstatning på ca. 100.000 kr./ha. Ved fredning af en bræmme vil hele arealet fra den nuværende klintekant indgå. Lodsejerne har i dag ikke modtaget kompensation for sti eller areal fra sti og til kant som følge af indgået aftale om sti fra 2004.

  Den samlede erstatningsstørrelse på omtrent 3,5 mio. kr. er estimeret ud fra betragtningen om, at der er tale om en brugserstatning. For at fremme den særlige kalkoverdrevsnatur (flora og fauna) kan jorden kan ikke behandles, sprøjtes og gødes. Der vil derfor være tale om indskrænkning i brugen af arealerne, der fortsat vil tilhøre den enkelte lodsejer. Størstedelen af arealerne udgøres i dag af opdyrket agerjord. Forvaltningen vil arbejde for, at lodsejerne modtager så høj kompensation som mulig. Der tilkendes ikke erstatning for offentligt ejede arealer.

  Stevns Kommunes udgifter vil udgøre et engangsbeløb til erstatning samt fortløbende driftsmæssige omkostninger forbundet ved pleje af området. Erstatningens størrelse afgøres af Fredningsnævnet og Natur- og Miljøklagenævnet i forbindelse med fredningssagens behandling. Stevns Kommune vil være plejemyndighed for området og derfor ansvarlig for at vedligeholde det eventuelt fredede naturområde langs Stevns Klint. Det formodes på baggrund af en faglig vurdering, at arealet skal slås en gang om året for at forhindre, at det springer i skov. Alternative aftaler med lodsejerne om frivillig pleje (høslet, afgræsning eller lignende) vil være en mulighed, der skal undersøges nærmere.

   

 • Punkt 445 Lokalplan 164 for vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri

  application/pdf icon hvidbog_-_lokalplan_164.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bemaerkninger_fra_ingrid_ejlergaard.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bemaerkninger_fra_henning_og_solveig_nielsen.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bemaerkninger_fra_bodil_olsen.pdf_0.pdfapplication/pdf icon forslag_til_lokalplan_164_for_vej_og_vendeplads_ved_store_heddinge_dampvaskeri_og_forslag_til_kommuneplantillaeg_nr_12.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende lokalplan 164 for vej og vendeplads ved Store Heddinge Dampvaskeri og kommuneplantillæg nr. 12 til Stevns Kommuneplan 13 – der vedrører det samme område som lokalplanen.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. lokalplan 164 godkendes med de ændringer og tilføjelser, der fremgår af bilaget ”Hvidbog – lokalplan 164”
  2. kommuneplantillæg 12 godkendes

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 18-08-2015

  Steen Nielsen deltog ikke i sagens behandling

   

   

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  17 medlemmer godkender forvaltningens indstilling.

   

  2 medlemmer (Line Krogh Lay (B) og Jørgen Gregersen (B)) stemmer imod, og ønsker at kommunen arbejder for at flytte større produktionsvirksomheder ud af byen.

  Beskrivelse af sagen

  Lokalplan og kommuneplantillæg giver mulighed for, at Store Heddinge Dampvaskeri kan ændre tilkørselsforholdene for virksomheden. Virksomheden bruger i øjeblikket Lindholmsvej som adgangsvej for de lastbiltransporter som kører til og fra virksomheden. Lindholmsvej er samtidig skolevej, og da virksomheden fremover har brug for at større lastbiler på op til 18 tons kan komme til og fra, ønsker man mulighed for at fjerne den tunge trafik fra Lindholmsvej. Derudover forhandles der med Stevns Kommune om køb af et areal, der kan fungere som vendeplads, hvis det tillægges virksomhedens ejendom.

   

   

  Retsgrundlag

  Planlovens § 13

  Stevns Kommuneplan 13

   

  Finansiering

  Sagen har ikke betydning for Stevns Kommunes budget.

   

 • Punkt 446 Udkast til "Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21" - godkendelse

  application/pdf icon udkast_planstategi_2015_lokal_agenda_21_strategi_ver_3.pdf_0.pdf

  Resumé

  Kommunalbestyrelsen skal godkende Udkast til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21 strategi med henblik på, at strategien sendes i høring.

   

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via NFK, DIR, BU, PTU, SSU og ØU, at

   

  1. godkende udkast til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21 strategi

  2. godkende at strategien sendes i 8 ugers offentlig høring   

   

   

  Beslutning Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Direktionen den 17-08-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 18-08-2015

  Anbefales med enkelte mindre justeringer der er indarbejdet i udkastet til Planstrategien.

   

  Beslutning Børneudvalget den 18-08-2015

  Anbefales.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales med den ændring, at der på side 20 under MÅL slettes 3. dot.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  ØU’s indstilling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af et temamøde den 21. maj 2015 er ’udkastet til Planstrategi 15 & Lokal Agenda 21 strategi’ blevet justeret. Forinden har der været afholdt et KB temamødet den 3. november 2014 og borgerinddragelse den 17. januar 2015 (Stevns Dag), hvor politikere og borgere har haft mulighed for at komme med input til stratgien.

   

  Planstrategi 15 er Kommunalbestyrelsens vision og strategi for kommunens udvikling. Planstrategien sætter kommunens udvikling og en målrettet anvendelse af kommuneplanen i centrum.

   

  Planstrategiens formål er,

  ·         at styrke politikernes muligheder for at bruge kommuneplanlægningen strategisk, at politikerne med planstrategien kan tilrettelægge,

  ·         en planlægning, der retter sig mod udfordringer, muligheder og trusler i kommunens udvikling og

  ·         at vise retningen for kommuneplanlægningen.

   

  Planstrategien er grundlaget og første skridt i kommuneplanprocessen og den lokale Agenda 21 strategi for bæredygtig udvikling. Denne Planstrategi 2015 afløser Planstrategi 2011 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2019. Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21 strategi været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men med denne Planstrategi 15 & Lokale Agenda 21 strategi er strategierne samlet i et dokument med fælles procesforløb for på den måde at sikre helheden.

   

  Beslutning om fuld revision

  Der skal ske en fuld revision af Stevns Kommuneplan 2015. Det betyder ikke at alt skal ændres, men at hele kommunens hovedstruktur, retningslinjer og rammer er oppe til fornyet overvejelser. Årsagen er at Stevns Kommune ønsker at udarbejde en digital Kommuneplan 2017 som er mere borgervenlig forstået på den måde, at kortene bliver dynamiske og borgeren får en mere præcis adgang fra Stevns Kommunens hjemmeside til at se ”hvad der gælder for mig”.  Herudover ses der et behov for nye visioner for kommunens udvikling inden for de traditionelle emner: Erhverv, Sundhed, Klima & Energi, Natur, Bosætning og Infrastruktur, samt en generel gennemgang af retningslinjer og rammer. 

   

  Den reviderede kommuneplan skal være godkendt inden udgangen af 2017.

   

  Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag m.v. og kommentarer til den offentliggjorte strategi. Efter udløbet af fristen tages der stilling til de fremkomne bemærkninger, og det besluttes, om planstrategien skal ændres. Efterfølgende skal det bekendtgøres, hvorvidt der er vedtaget ændringer eller ej. Først herefter kan strategien anvendes som baggrund for at ændre kommuneplanen.

   

  Det foreslås, at planstrategien bliver offentliggjort mandag den 14. september 2015 (i Stevnsbladet lørdag den 19. september 2015), og at offentlighedsperioden afsluttes mandag den 9. november 2015. Herved bliver offentlighedsperioden på 8 uger.

  Retsgrundlag

  Finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

   

 • Punkt 447 Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde - Godkendelse

  application/pdf icon resume_rammeaftale_2016.pdf_0.pdfapplication/pdf icon rammeaftale_2016_-_udviklingsstrategi_2016_og_styringsaftale_2016.pdf_0.pdfapplication/pdf icon allonge_specialundervisning_i_folkeskolen_2016.pdf_0.pdfapplication/pdf icon takstaftale_2016.pdf_0.pdfapplication/pdf icon notat_om_boernehus.pdf_0.pdf

  Resumé

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest 15. oktober 2015 indgå en rammeaftale for 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

   

  Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen i sit møde 17. juni 2015 og anbefaler den til tiltrædelse i kommunalbestyrelserne og regionsrådet.

  Indstilling

  Administrationen indstiller til KB via Direktionen, BU, SSU og ØU, at

   

  1. godkende Rammeaftale 2016 på det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Beslutning Direktionen den 17-08-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Børneudvalget den 18-08-2015

  Anbefales.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

  Anbefales.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Godkendt

  Beskrivelse af sagen

  Kapacitetsbehov

  Det generelle billede i forhold til kommunernes tilbagemeldinger er, at der på kapacitetssiden opleves balance mellem udbud og efterspørgsel, men at der er områder, som man bør være opmærksom på.

   

  Kommunerne forventer flere hjemløse - også unge - og deraf øget pres på forsorgshjemsområdet. Som begrundelse angives blandt andet forsørgelsesreformerne (kontanthjælp og førtidspension), og betoner derudover misbrugsproblematikker.

  På ungeområdet er der separate problematikker omkring hjemløshed, misbrug og inden for forsorgshjemsområdet. Endelig rummer hjemløshed og misbrug implikationer ift. psykiatriområdet. På den baggrund er det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med hjemløshed.

   

  Spørgsmålet om kapacitet, efterspørgsel og udviklingstendenser på de lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger koordineres på tværs af de fem regioners rammeaftaler og indgår med en fælles tekst i de fem udviklingsstrategier.

   

  Fokusområder

  Med udviklingsstrategien aftales hvilke fokusområder, som kommunerne skal arbejde med i det pågældende år. Udvalgsmedlemmer og direktører fra de 17 kommuner og Region Sjælland var april 2015 samlet til et temamøde, hvor fokusområder 2016 blev drøftet. Brugerrepræsentanterne fra det regionale dialogforum var også inviteret.

   

  Ud over den forventede centrale udmelding om spiseforstyrrede, som man skal arbejde med i 2016, blev der foreslået fire fokusområder, som der var opbakning til. De foreslåede fokusområder er:

  Central udmelding 1/11-2015: Mennesker med svær spiseforstyrrelse

  Kontanthjælpsreformens betydning for det specialiserede område og særlig fokus på de unge (15-25 år)

  Psykiatriområdet

  Kommunikationsområdet

  Økonomi - effektiviseringsundersøgelser

   

  Styringsaftalen

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud, der anvendes af flere kommuner, inden for de relevante lovparagraffer, omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud.

  Af styringsaftalen for 2016 fremgår KKR Sjællands beslutning fra april 2015 om, at anbefale kommuner og region, at der i 2016 er en udvikling i taksterne på maksimalt pris- og lønudviklingen og med fokus på effektivitet. KKR Sjællands beslutning om yderligere analyser af økonomien på tværs indgår som et af de 5 fokusområder i udviklingsstrategien.

   

  Der er primo 2015 udsendt en ny takstbekendtgørelse, der er implementeret i styringsaftalen og takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Det anbefales, at fastholde disse principper.

   

  Det indgår videre, at beregningen af takster i 2016 baseres på KL’s nye PL skøn i relation til resultatet ved OK 2015.

   

  I forbindelse med styringsaftalen skal børnehus og socialtilsyn drøftes. I styringsaftalen indgår således en kort status i for begge. Socialtilsyn øst afgiver i juli 2015 sin første årsrapport, og evt. opfølgning i relation herpå vil derfor ikke kunne indgå i nærværende rammeaftale 2016.

  Retsgrundlag

  Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde.

  Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’, nr. 1156, senest revideret 29. oktober 2014.

  Finansiering

  Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

  Bilag

  Følgende oversigter og bilag kan rekvireres ved kontakt til fagudvalgenes økonomikonsulenter:

  • Appendiks: Rammeaftalens parter, gensidige forpligtelser og fælles mål og principper
  • Vejledning til standardkontrakter
  • Standardkontrakt for voksenområdet
  • Standardkontrakt for børneområdet
  • Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede social- og undervisningsområde
  • Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2015
  • Oversigt over lands- og landsdelssækkende tilbud og sikrede afdelinger - Udviklingsstrategi
  • Brev af 24. juni fra KKR Sjælland med anbefaling af godkendelse.

   

  Følgende bilag er hæftet på dagsordenen:

 • Punkt 448 Stevns Dagskole - Dispensation fra længere skoledag

  Resumé

  KB skal tage stilling til dispensation for folkeskolelovens § 16b om understøttende undervisning og nedsættelse af det ugentlige timetal for Dagskolens elever.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BU, at

  1)       Dagskolens elever på mellemtrinnet i skoleåret 2014/2015 samt i kommende skoleår 2015/2016 dispenseres fra den understøttende undervisning svarende til en nedsættelse af skoledagen med 0,5 time ugentligt.

  Beslutning Børneudvalget den 18-08-2015

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Dagskole ansøger KB om at godkende, at Dagskolens elever på mellemtrinnet i skoleåret 2015/2016 dispenseres fra den understøttende undervisning, svarende til en nedsættelse af skoledagen med 0,5 time ugentligt, idet der anvendes tolærerordninger og andre undervisningsdifferentierende tiltag uden fravigelse af den fagopdelte undervisningstid. Ifølge folkeskoleloven (§16b) er det muligt at dispensere klasser fra den understøttende undervisning og dermed nedsætte antallet af ugentlige timer. Dispensationen gives for et år ad gangen.

  Stevns Dagskole er et skole- og dagbehandlingstilbud for børn med følelsesmæssige, sociale og faglige vanskeligheder i alderen 6 – 13 år. Pt. er der 36 elever. Dagskolen er en foranstaltning efter Folkeskoleloven og eleverne visiteres på baggrund af elevens vanskeligheder.

   

  Før skolereformen havde alle Dagskolens elever en samlet undervisningstid på 25 timer fordelt med 20 undervisningslektioner á 45 min. samt pauser. Alle elever i Dagskolens indskoling har i indeværende skoleår en samlet undervisningstid på 30 klokkestimer heraf 26 undervisningslektioner á 45 min. samt understøttende undervisning og pauser. På mellemtrinnet har eleverne i indeværende skoleår en samlet undervisningstid på 32,5 klokkestimer heraf 31 undervisningslektioner á 45 min. samt understøttende undervisning og pauser.

   

  I følge lovgivningen skal eleverne nu gå i skole i hhv. 30 (indskoling) og 33 (mellemtrin) timer ugentligt.

   

  Den daglige skoleleder Charlotte Olsen anbefaler en dispensation, da den samlede elevgruppe vil profiterer af, at skoledagenes længde er ens. Dermed starter og slutter alle elever (indskoling og mellemtrin) på samme tidspunkt alle ugens fem dage og overgangen til fritidstilbud sker samme tid for alle. Det er lederen vurdering, at en dispensation ikke vil betyde mindre fagligt udbytte, men derimod vil betyde mere til fordybelse i forhold til fritidsaktiviteterne.

  Stevns Dagskoles elever har som oftest en problematisk skolehistorik i bagagen, hvor kravafvisning, konfliktsituationer og udadreagerende adfærd har været en del af hverdagen. Mange af Dagskolens elever er karakteriseret ved et lavt selvværd, en lav frustrationstærskel samt manglende tillid til sig selv og andre.

  Langt de fleste har vanskeligt ved at honorere kravsituationer og udfordres markant af den lærings- og behandlingsmæssige ramme i Dagskolen, hvor elevens evne til at indgå i faglige og sociale situationer kontinuerligt (skal) udfordres.

   

  For en del af eleverne ses endvidere udfordringer i forhold til følelsesmæssig kontrol, adfærd, forståelse af sociale koder mv. Langt de fleste er, på grund af deres individuelle udfordring ikke alderssvarende på flere områder. I praksis betyder det, at Dagskolens elever bruger mange kræfter på at indgå selv i et lille skolemiljø med mange kravsituationer og tæt voksenopfølgning, der til stadighed udfordrer netop deres vanskeligheder. Dette medfører, at langt de fleste elever hurtigt bliver trætte i undervisningen og kun i begrænset omfang magter at indgå i læringssituationer i den sidste del af dagen.

  På baggrund af dette, vurderer lederen, at en skoledag på mellemtrinnet ikke bør overstige 6 timer alt inklusive, hvis elevernes læringskurve skal opretholdes. Med 6,5 timers daglig undervisningstid oplever vi uforholdsmæssigt mange konflikter i den sidste del af skoledelen, og en dermed dårlig opstart på fritidstilbuddet.

   

  Ansøgning blev behandlet af ungdomsskolebestyrelsen på ordinært møde den 3. juni. Skolebestyrelsen bakkede op om ansøgningen og lagde her vægt på, at der i alle undervisningstimer anvendes tolærerordninger og andre undervisningsdifferentierende tiltag.

  Retsgrundlag

  Lov om folkeskolen (Lov nr. 509 af 30 juni 1993, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014. - § 16b

  Finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget

 • Punkt 449 Fusion af beredskaber - godkendelse

  application/pdf icon vedtaegter_for_oestsjaellands_beredskab_i_s_godkendt.pdf_0.pdfapplication/msword icon oversigt_over_bilag_til_vedtaegterne.doc_0.docapplication/pdf icon ejerstrategi_for_oestsjaellands_beredskab_godkendt.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_-_aabningsbalance_godkendt.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_tilvalgsydelser_serviceopgaver_godkendt.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_baggrund_og_hensigt_med_etablering_af_faellesskabet_godkendt.pdf_0.pdfapplication/pdf icon oversigt_over_bilag_til_vedtaegterne.pdf_0.pdfapplication/msword icon opdateret_bilag_2_-_vigtigt_-_bilag_2_-_obligatoriske_opgaver_tilrettet_og_godkendt.doc_0.doc

  Resumé

  Østsjællands Beredskab etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

  Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller, at vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi for Østsjællands Beredskab godkendes.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Beredskab Østsjælland skal etableres den 1. oktober 2015. Østsjællands Beredskab stiftes som et § 60 selskab ejet af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje-Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab.

   

  Østsjællands Beredskab skal være en samlende og tryghedsskabende beredskabsorganisation, der leverer forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art på et højt kvalitetsniveau. Beredskabet skal endvidere være kundeorienteret, dynamisk og omkostningseffektivt. Østsjællands Beredskab er samtidig ansvarlig kontraktholder for de forebyggende og operative opgaver, som styres gennem eksterne kontrakter.

   

  Ved at danne et nyt fælles beredskab, der omfatter 8 kommuner og mere end 320.000 borgere, og et sammenhængende beredskabsområde, der omfatter en væsentlig del af Østsjælland, forventer de deltagende kommuner, at der kan opnås kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser.

   

  Østsjællands Beredskabs vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi forelægges til godkendelse i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser og er vedlagt indeværende sag.

   

  Der er udarbejdet en ensartet sagsfremstilling til de 8 kommuner, så de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser kan godkende vedtægter, åbningsbalance og ejerstrategi på deres førstkommende møde efter sommerferien i august eller september 2015. Den endelige godkendelse af stiftelsen af Østsjællands Beredskab kræver også Statsforvaltningens godkendelse, som behandles sideløbende med godkendelsen i Byråd/Kommunalbestyrelser.

  Finansiering

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

 • Punkt 450 Stevnsbadet ændring af billetpriser pr. 1. januar 2016 - revideret sag

  application/pdf icon dagsordenpunkt_caseno12-3037_506758_v3_stevnsbadet_aendring_af_billetpriser_pr._1._januar_2016.pdf_0.pdf

  Resumé

  Som det fremgår af vedlagte bilag har priserne i Stevnsbadet ikke været revideret siden åbningen i august 2012. Halinspektøren har derfor i juni 2015 fremsat forslag til KB via, DIR, NFK og ØU med ændringer og tilføjelser.

  NFK godkendte ikke forslagene på sit møde den 4. juni 2015, men bad Halinspektøren om at revidere oplægget.

  Indstilling

  Borgerservice, Kultur & Fritid indstiller til KB via, DIR, NFK og ØU, at:

   

  1. billetpriser til Stevnsbadet ændres til det foreslåede.
  2. der opkræves depositum for armbånd v. køb af abonnementer.
  3. leje af varmtvandssalen ændres til det foreslåede.
  4. billetpriser til motionscentret ændres til det foreslåede.

  Beslutning Direktionen den 10-08-2015

  Anbefales.

   

  Beslutning Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2015

  Anbefales

   

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I beregningerne for halvårs- og årskort er der taget udgangspunkt i at svømmehallen benyttes 1 gang ugentligt.

   

  BILLETPRISER STEVNSBADET

  Voksne

  Nuværende

  Ny revideret pris

  Enkeltbillet Svømmehal

  35,00

  40,00

  10-turskort

  300,00

  350,00

  Halvårskort

  850,00

  1.050,00

  Årskort

  1.500,00

  1.800,00

  Enkeltbillet Varmtvandssalen

  40,00

  40,00

  10-turskort varmtvandssalen

  350,00

  350,00

  Halvårskort varmtvandssalen

  Nyt

  1.050,00

  Årskort varmtvandssalen

  Nyt

  1.800,00

  Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen

  65,00

  70,00

  10-turs svømme-og varmtvandssalen

  Nyt

  650,00

  Halvårskort svømme-og varmtvandssalen

  Nyt

  1.800,00

  Årskort svømme-og varmtvandssalen

  Nyt

  3.300,00

  Børn/u 17år/Studerende m. Studiekort/ Pensionister

  Børn under 3 år

  Gratis

  Gratis 

  Enkeltbillet Svømmehal

  20,00

  25,00

  10-turskort

  150,00

  200,00

  Halvårskort

  600,00

  675,00

  Årskort

  1.100,00

  1.150,00

  Enkeltbillet Varmtvandssalen

  30,00

  30,00

  10-turskort varmtvandssalen

  250,00

  250,00

  Halvårskort varmtvandssalen

  Nyt

  800,00

  Årskort varmtvandssalen

  Nyt

  1.300,00

  Enkeltbillet Svømme- og varmtvandssalen

  40,00

  45,00

  10-turs svømme-og varmtvandssalen

  Nyt

  400,00

  Halvårskort svømme-og varmtvandssalen

  Nyt

  1.175,00

  Årskort svømme-og varmtvandssalen

  Nyt

  2.050,00

  Depositum for armbånd

  Nyt

  50,00

   

  LEJE AF VARMTVANDSSALEN

   

  Nuværende

  Ny revideret pris

  Leje af varmtvandssal 1 time

  600,00

  1.000,00

  Leje af svømmehal 1 time

  1.000,00

  1.000,00

   

   

  BILLETPRISER MOTIONSCENTER

  Voksne

  Nuværende

  Ny revideret pris

  Enkeltbillet motionscenter

  50,00

  50,00

  1 måned

  200,00

  175,00

  3 måneder

  500,00

  450,00

  6 måneder

  900,00

  800,00

  12 måneder

  1.600,00

  1.400,00

  6 måneder + svøm

  Nyt

  1.850,00

  6 måneder + varmtvand

  Nyt

  1.850,00

  6 måneder + kombi

  Nyt

  2.600,00

  12 måneder + svøm

  Nyt

  3.200,00

  12 måneder + varmtvand

  Nyt

  3.200,00

  12 måneder + kombi

  Nyt

  4.700,00

  Børn/u 17år/studerende m. Studiekort/Pensionister

  Enkeltbillet

  50,00

  50,00

  1 måned

  175,00

  150,00

  3 måneder

  450,00

  400,00

  6 måneder

  800,00

  700,00

  12 måneder

  1.400,00

  1.200,00

  6 måneder + svøm

  Nyt

  1.375,00

  6 måneder + varmtvand

  Nyt

  1.500,00

  6 måneder + kombi

  Nyt

  1.875,00

  12 måneder + svøm

  Nyt

  2.350,00

  12 måneder + varmtvand

  Nyt

  2.500,00

  12 måneder + kombi

  Nyt

  3.250,00

  Depositum for armbånd

  50,00

  50,00

   

   

  ­­

 • Punkt 451 Halvårsregnskab 2015

  application/pdf icon halvaarsregnskab_2015_.pdf_0.pdf

  Resumé

  Der er udarbejdet halvårsregnskab pr. 30. juni 2015. Kommunalbestyrelsen skal godkende halvårsregnskabet senest på kommunalbestyrelsens første møde i september måned og inden 1. behandling af budgettet for det kommende år.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU og DIR at:

  1. Halvårsregnskabet godkendes

  Beslutning Direktionen den 24-08-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Halvårsregnskabet består af 2 elementer

  • Regnskabsmæssigt forbrug opgjort pr. 30. juni 2015
  • Forventet regnskab for hele 2015

   

  Det forventede regnskab, som indgår i Stevns Kommunes halvårsregnskab er udarbejdet på baggrund af forventede regnskab fra budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2015.

  Hovedresultaterne i halvårsregnskabet viser følgende afvigelser mellem oprindeligt budget og det forventede forbrug:

  Skatter og tilskud

  Der forventes en mindreindtægt vedr. skatter og tilskud på 3,8 mio. kr. pga. midtvejsregulering af bl.a. beskæftigelsestilskud.

  Overførselsområdet

  På udgifter til overførelsesområdet forventes der en merudgift på 1,8 mio. kr.

  Serviceudgifter/servicerammen

  På udgifter der er omfattet af servicerammen og KL´s nedjusteret lønfremskrivning forventes der en merudgift på 5,1 mio. kr.

  Serviceudgifter udenfor servicerammen

  Udgifter udenfor servicerammen består af kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, og med flere udgifter til tilbud til voksne. Der forventes en samlet merudgift på 5,6 mio. kr.

  Anlæg

  På anlæg er der et forventet mindreforbrug på -40,9 mio. kr. ift. korrigeret budget

  Låneoptagelse

  Der forventes en merindtægt på låneoptagelse på -13 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, som er overførte bevillinger fra 2014.

  Renter

  Der forventes en mindreindtægt vedr. renter på 2,8 mio. kr.

  Retsgrundlag

  Lov nr. 156 af 26.2.2011 Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse indebærer, at kommunerne skal aflægge halvårsregnskab med virkning fra 2011 og kommunens halvårsregnskab omfatter perioden fra den 1.januar til den 30. juni.

  Finansiering

  Halvårsregnskabet er en status på det forventede regnskab for 2015. I det omfang der bliver behov for tillægsbevillinger, søges de ved budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2015.

   

   

 • Punkt 452 Evt. køb af ejendom - Di -

  application/pdf icon valloe_boernehus_og_diamanten_til_egne_institutioner.pdf_1.pdfapplication/pdf icon nyt_bilag_til_oeu_-_oekonomi_valloe_boernehus_og_boernehuset_diamanten_0.pdfapplication/pdf icon notat_-_tilskud_til_privatinstitutioner_1.pdfapplication/pdf icon evt._koeb_ejendom_di_0.pdf

  Resumé

  Med overtagelsesdag d. 1. sept. 2010 solgte Stevns Kommune ejendommen Diamantvej 2, Hårlev, til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem for 2,1 mill kr.  

   

  I forbindelse med salget blev der tinglyst en tilbagekøbsret for Stevns Kommune med følgende indhold: Parterne har aftalt, at Stevns Kommune har tilbagekøbsret til en pris svarende til prisen ved denne handel, pristalsreguleret med prisudviklingen på ejendommens ejendomsvurdering til tilbagekøbet finder sted. Eventuelle tillæg til prisen for forbedringer eller tilbygninger medregnes kun, såfremt arbejdet er godkendt af Kommunalbestyrelsen. Af hensyn til realkreditbelåning garanterer Stevns Kommune, at prisen ved et eventuelt tilbagekøb ikke bliver lavere end 2,04 mill kr. eller en pris svarende til restgælden på indestående realkreditlån med tillæg af eventuelle restancer. Der må ikke ske ændringer af lånets betingelser, hverken løbetid, restgæld eller renter uden Stevns Kommunes godkendelse. Nærværende bestemmelse begæres tinglyst servitutstiftende på ejendommen. Med hensyn til servitutter og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen.”  

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BU og ØU, at

   

  1. sagen drøftes
  2. der tages stilling til, om man vil gøre brug af sin tilbagekøbsret
  3. der tages stilling til, om der skal indledes konkrete forhandlinger om evt. køb

   

  Beslutning Direktionen den 17-08-2015

  Fremsendes til politisk drøftelse

   

  Beslutning Børneudvalget den 18-08-2015

   

  Bilag omdelt vedrørende ”Tilbagekøb af Diamanten og Vallø Børnehus”.

   

  Udvalget modtog ovennævnte bilag på selve mødet. På den baggrund ønskede udvalget ikke at tage stilling til brug af forkøbsretten, herunder hvorvidt institutionen skal videreføres som privat eller offentlig institution, men afventer i stedet videre politisk behandling. Administrationen anmodes om en yderligere specifikation af beregningerne til brug for videre politisk behandling.

   

  Thor Grønbæk (C) ønsker at gøre opmærksom på kommunens i forvejen store bygningsmasse og det lave børnetal.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Sagen overføres til åben dagsorden.

   

  ØU anbefaler, at kommunen ikke aktuelt gør brug af sin forkøbsret på ejendommen, men fastholder den kommunale interesse i at ejendommen anvendes til børnepasningsforhold, jf. den gældende lokalplan for området.

   

  Sagen genoptages den 3. september 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2015

  ØU anbefaler sin indstilling fra 25.08.15 efter modtagelsen af den juridiske vurdering.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  ØU’s indstilling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Ejeren har lejet ejendommen ud til den private institution ”Børnehuset Diamanten”.

   

  Ejeren er d. 4. maj 2015 erklæret konkurs og virksomheden videreføres fra d. 12. maj 2015 af det nye selskab Frie Børnehaver A/S.

   

  Kurator i konkursboet har nu rettet henvendelse til Stevns Kommune, om vi vil gøre brug af tilbagekøbsretten.

   

  Ved salget var den kendte ejendomsvurdering pr. 1/10-2009 2,8 mill kr. og pr. 1/10-2014 er d. 2,0 mill kr.

   

  Forældregruppen har rettet henvendelse til konkursboet om, at de kan være interesserede i at købe ejendommen, men der er på nuværende tidspunkt ikke fremsendt købspris, og der er ikke indhentet en uvildig ejendomsmæglers vurdering.

   

  I ejendommen er der et kreditforeningslån på 1,632 mill kr. fra 2012, og restgælden er oplyst til 1,516 mill kr. pr. 30/6-2015.

   

  I institutionen er der 42 enheder, ingen ledige pladser i 2015 og ikke forventninger om ledige pladser i 2016.

   

  Henvendelsen betyder at Stevns Kommune skal overveje, om man vil købe ejendommen og til hvilket brug. Drive institutionen selv, indgå lejeaftale med Børnehuset Diamanten, eller overførelse af børnene til Stevns Kommunes andre institutioner og derefter lukke institutionen og sælge ejendommen.

   

  Nærværende henvendelse har været forelagt forvaltningen Børn og Læring, og de har fremsendt følgende bemærkninger:

   

  Børnene fra Børnehuset Diamanten kan ikke umiddelbart rummes i den eksisterende kapacitet i Område Hårlev. Hvis den nuværende Tryggevælde Øst flyttes til lokaler på Hotherskolen, vil børnehavebørnene kunne være i de fraflyttede lokaler, men lokalerne her er ikke egnet til vuggestue.

  Vuggestuebørnene kunne tilbydes plads i dagpleje, eller der kunne flyttes børnehavepladser fra Bulderbo til Tryggevælde Østs fraflyttede lokaler, så der kunne oprettes flere vuggestuepladser i Bulderbo.

  Det vurderes, at børnene fra distrikt Hårlev, der i dag bliver passet i Vallø Børnehus, også vil kunne rummes i de foreslåede løsninger, såfremt forældrene ikke ønsker en plads i område Nordstevns.

   

  Der skal gøres opmærksom på, at såfremt ejendommen købes tilbage, vil der skulle afsættes budgetramme til drift- og vedligeholdelse af ejendommen og udenomsarealer under PTU samt tilpasning af driftsbudgettet på institutionsområdet under BU.  

   

  Stevns Kommunes har modtaget en lignende henvendelse vedr. Vallø Børnehus, Vallørækken 31, og den sag behandles samtidig som en særskilt sag, således at der kan foretages en samlet vurdering af den fremtidige situation.

   

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven

  Finansiering

  Påvirkningen af økonomien i Stevns Kommune er ikke opgjort, da det er afhængigt af beslutningen om køb eller ej og den fremtidige fordeling af børnene, samt driftsudgifter til såvel bygning, udenomsarealer og institutionen.

 • Punkt 453 Evt. køb ejendom -Vr

  application/pdf icon valloe_boernehus_og_diamanten_til_egne_institutioner.pdf_2.pdfapplication/pdf icon nyt_bilag_til_oeu_oekonomi_valloe_boernehus_og_boernehuset_diamanten_0.pdfapplication/pdf icon notat_-_tilskud_til_privatinstitutioner_2.pdfapplication/pdf icon evtg._koeb_ejendom_vr_0.pdf

  Resumé

  Med overtagelsesdag d. 1. november 2008 solgte Stevns Kommune ejendommen Vallørækken 31, Valløby, til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem for 1,3 mill kr.

   

  I forbindelse med salget blev der tinglyst deklaration, jfr. § 9 i skødet med følgende ordlyd: ”Da der i dag drives daginstitution i ejendommen, og der fortsat skal drives daginstitution i henhold til bestemmelserne i lokalplan 6-06 er der en tilbagekøbsret for sælger til en pris svarende til salgsprisen + fremskrivninger + eventuelle forbedringer, som kan godkendes af Økonomiudvalget i Stevns Kommune”.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BU og ØU, at         

  1. sagen drøftes
  2. der tages stilling til, om man vil gøre brug af sin forkøbsret
  3. der tages stilling, om der skal indledes konkrete forhandlinger om evt. køb

   

  Beslutning Direktionen den 17-08-2015

  Fremsendes til politisk drøftelse

   

  Beslutning Børneudvalget den 18-08-2015

  Bilag omdelt vedrørende ”Tilbagekøb af Diamanten og Vallø Børnehus”.

   

  Udvalget modtog ovennævnte bilag på selve mødet. På den baggrund ønskede et flertal i udvalget (Janne Halvor Jensen (O), Rasmus Hoffmann Nielsen (V) og Thor Grønbæk (C)) ikke at tage stilling til brug af forkøbsretten, herunder hvorvidt institutionen skal videreføres som privat eller offentlig institution, men afventer i stedet videre politisk behandling. Administrationen anmodes om en yderligere specifikation af beregningerne til brug for videre politisk behandling.

   

  Thor Grønbæk (C) ønsker at gøre opmærksom på kommunens i forvejen store bygningsmasse og det lave børnetal.

   

  Jørgen Gregersen (B) ønsker ikke at kommunen gør brug af forkøbsretten.

   

  Henning Dam Urban Nielsen (A) ønsker, at kommunen gør brug af forkøbsretten med henblik på at videreføre institutionen som kommunal institution.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Sagen overføres til åben dagsorden.

   

  ØU anbefaler, at kommunen ikke aktuelt gør brug af sin forkøbsret på ejendommen, men fastholder den kommunale interesse i at ejendommen anvendes til børnepasningsforhold, jf. den gældende lokalplan for området.

   

  Sagen genoptages den 3. september 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2015

  ØU anbefaler sin indstilling fra 25.08.15 efter modtagelsen af den juridiske vurdering.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  ØU’s indstilling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I ejendommen er der siden overdragelsen drevet dagsinstitution af en forældregruppe.

   

  Den 4. maj 2015 blev køber erklæret konkurs og fra d. 12. maj 2015 videreføres virksomheden i et nyt selskab Frie Børnehaver A/S.

   

  I ejendommen drives den private børnehave Vallø Børnehus, som havde indgået aftale med det konkursramte firma ved leje af ejendommen og delvis driftsaftale.

   

  Kurator har nu rettet henvendelse til Stevns Kommune, om vi vil gøre brug af vores forkøbsret, da Vallø Børnehus har givet udtryk for, at de kan være interesserede i at købe ejendommen.

   

  Ved salget af ejendommen i 2008 var ejendomsvurderingen 1,3 mill kr. og pr. 1/10-2014 er den 750.000 kr.

   

  I 2009 er der opført en tilbygning på 105 kvm.

   

  I forbindelse med sagens behandling er der indhentet en vurdering fra en uvildig ejendomsmægler, der vurderer ejendommen til en salgspris på 2,65 mill kr., og der er tinglyst et realkreditlån på 1,76 mill kr. i 2010.

   

  I institutionen er der i dag budgetteret med 14 vuggestuebørn og 30 børnehavebørn svarende til 51 enheder. Institutionen har i dag 51 enheder og gennemsnittet resten af året skønnes til 51,7 enheder. Der er p.t. 8 vuggestuebørn og 3 børnehavebørn på venteliste.

   

  Henvendelsen betyder at Stevns Kommune skal overveje, om man vil købe ejendommen og til hvilket brug. Drive institutionen selv, indgå lejeaftale med Vallø Børnehus eller overførelse af børnene til Stevns Kommunes andre institutioner og derefter lukke institutionen og sælge ejendommen.  

   

  Sagen har været drøftet på Børneudvalgets møde d. 9. juni 2015, hvor det bl.a. indgik i udvalgets vurdering, at ved benyttelse af forkøbsret med henblik på nedlæggelse af institutionen vil børnene herfra kun lige akkurat kunne optages i den eksisterende kapacitet i Hårlev og Strøby Egede. Hvis Acaciebo tages til anvendelse som børnehave igen, og der ansættes nogle dagplejere, vil børnene uden problemer kunne optages, og der vil være plads til vækst i børnetallet. En nedlæggelse af Vallø Børnehus og pasning af børn i den øvrige eksisterende bygningskapacitet, vil give en besparelse på op mod 0,8 mio. kr. årligt”.

   

  Sagen blev efterfølgende sendt til behandling i Økonomiudvalget, men blev taget af dagsordenen, da der i mellemtiden kom en tilsvarende sag vedr. Diamantvej 2, Hårlev, Børnehuset Diamanten, hvorfor det er relevant, at begge sager behandles samtidig.

   

  Der skal lige gøres opmærksom på, at såfremt ejendommen købes tilbage, vil der skulle afsættes budgetramme til drift- og vedligeholdelse af ejendommen og udenomsarealet under PTU, samt tilpasning af driftbudgettet på institutionsområdet under BU.  

   

  Begge henvendelser har nu været forelagt forvaltningen Børn og Læring, og de har fremsendt følgende bemærkninger vedr. Vallø Børnehus: Børnene fra Vallø Børnehus vil ikke umiddelbart kunne rummes i den eksisterende pladskapacitet i Område Nordstevns. Hvis antallet af vuggestuepladser i området fordeles anderledes på de tre institutioner med vuggestue, således at vuggestue i Lærkehuset kan omdannes til børnehave, vil børnehavebørnene kun lige akkurat kunne rummes i den eksisterende pladskapacitet. Det vil i givet fald være nødvendigt at ansætte et antal dagplejere til vuggestuebørnene.

   

  En anden mulighed kunne være at åbne Acaciebo som børnehave igen. Den kan rumme 60 børnehavebørn. Den ledige kapacitet i de eksisterende institutioner vil så give mulighed for oprettelse af yderligere en vuggestue.

   

  Autistklassen bruger i dag lokalerne i Acaciebo. Der skal i givet fald findes nye lokaler til disse børn.

   

  Hvis alle børnene, der bor i distrikt Hårlev søger til institutionerne i Hårlev, vil de ikke kunne rummes her.

   

  Stevns Kommunes har modtaget en lignende henvendelse vedr. Børnehuset Diamanten, og den sag behandles samtidig som en særskilt sag, således at der kan foretages en samlet vurdering af den fremtidige situation.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven

  Finansiering

  Påvirkningen af økonomien i Stevns Kommune er ikke opgjort, da det er afhængigt af beslutningen om køb eller ej og den fremtidige fordeling af børnene, samt driftsudgifter til såvel bygning, udenomsarealer og institutioner.  

 • Punkt 454 Frigivelse, ladestander til el-biler

  application/pdf icon budget_-_etablering_af_3_stk._el-ladestandere.pdf_0.pdf

  Resumé

  Der er i budget for 2015 afsat kr. 180.000 til etablering af ladestandere til el-biler på Stevns.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PTU & ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 180.000 kr. til etablering af ladestandere
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 180.000 kr., som er afsat i budget 2015
  3. der træffes en beslutning om hvorvidt der skal opstilles stander i Strøby Egede eller Store Heddinge

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 18-08-2015

  Steen Nielsen deltog ikke i sagens behandling

   

  Anbefales med placering i Store Heddinge

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  PTU’s indstilling anbefales.

  Mulighed for opsætning af oplader til cykler bør overvejes.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  ØU’s indstilling godkendt.

   

  Endvidere enighed om, at der også bør arbejdes for opstilling af en stander i Strøby Egede.

  Beskrivelse af sagen

  I Stevns Kommunes Klimahandleplan 2012-2015 står der følgende: Transporten er klimapolitikkens smertensbarn. Mens det generelle energiforbrug er stabilt, stiger energiforbruget på transportområdet støt og CO2-udslippet forøges. Transport er familiens største klimabelastning. Transporten og privatbilismen er stigende og udgør en stadig vigtigere faktor i CO2-belastningen af vores klima. Derfor har det stor betydning, hvordan vi hver især transporterer os, og hvad vi benytter, når vi transporter os rundt. Ifølge CO2-opgørelsen for Stevns Kommune som samlet enhed, udgjorde transporten i 2011 hele 26 % af den samlede CO2-belastning.

  Beregninger som RUC foretog i forbindelse med udregningen af CO2 regnskabet for Stevns Kommune som samlet enhed, viser en kontinuerlig stigning i CO2-udledningen indenfor transport. Det er derfor af stor betydning, at der iværksættes konkrete tiltag på området i et forsøg på at vende udviklingen.              

  Største delene af landets kommuner har etableret ladestandere til elbiler for at understøtte og give mulighed for mere miljøvenlig og bæredygtig transport. Elbiler støjer ikke, forurener mindre, og så har den potentialet til at køre på ren vedvarende energi i stedet for benzin. Der er mange gode grunde til, at elbilen kan blive fremtidens transportform og Stevns kommune skal være med til at understøtte denne udvikling ved at der etableres tre ladestandere i kommunen, i henholdsvis Strøby Egede, Hårlev og Rødvig.

  Det koster 20.-60.000 kr. at få etablering og installation af en ladestander. Prisen afhænger af hvor meget installationsarbejde, der skal til samt hvilken type stander man vælger at opsætte. Der vil efterfølgende være en månedlig drift på omkring 300-800 kr. pr. stander alt efter hvilken type stander man har valget at opsætte.

  Årlig afledt drift skønnet til max. 29.000 kr.

  I den oprindeligt plan for Tinghuset indgik etablering af en ladestander til elbiler placeret på torvet. Da budget for etablering af ladestanderne blev søgt som et anlægsønsker til 2015 var der indgået en aftale med Clever om etablering af en ladestander ved Tinghuset, og derfor blev anlægsønsker til etablering af ladestander ved Sundhedscentret i Hårlev, Multihuset i Rødvig og en ikke nærmere defineret placering i Strøby Egede. Nu viser det sig imidlertid at aftale med Clever ikke har været så konkret og der er kun blevet leveret en mindre ladestander til Tinghuset, der er placeret i gården hvor der ikke umiddelbart er offentlig adgang. I Strøby Egede er der pt. ikke fundet brugbar placering. Ladestander kan afgiv en svag summen ved tankning og derfor er placering ved biblioteket ikke brugbar, da der er beboelse i nærheden. Derfor anbefales det, at denne stander i stedet etableres på torvet i Store Heddinge og at der på et senere tidspunkt, når en mulig placering er fundet, etableres en stander i Strøby Egede med afsæt i et nyt anlægsønske.  

   

  Finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er afsat rådighedsbeløb på 180.000 kr. til formålet.

   

  Der er til budget 2016 og frem budgetteret med afledt drift på 29.000 kr. årligt.

   

 • Punkt 455 Frigivelse, Hotherskolen, tegltag på biblioteksbygning

  application/pdf icon notat_-_bilag_til_oeu_030915_version_2.pdf_0.pdf

  Resumé

  På budgettet er der afsat midler til renovering af tegltaget på den ældste del af Hotherskolen (biblioteksbygningen).

  Disse søges frigivet til udførelse i efteråret.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. KB giver en anlægsbevilling på 700.000 kr. til Hotherskolen – delprojekt 1, renovering af tag på biblioteksbygning.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 700.000 kr., som er afsat i budget 2015.

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 18-08-2015

  Steen Nielsen deltog ikke i sagens behandling

   

  Anbefales, idet forvaltningen udarbejder uddybende økonomisk notat inden sagen behandles i ØU

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Sagen genoptages på ØU-møde den 3. september 2015.

  Beslutning Økonomiudvalget den 03-09-2015

  Indstillingen anbefales med den korrektion, at beløbet ændres til kr. 565.000,-.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  ØU’s indstilling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Det har tidligere været antaget at tegltaget på biblioteksbygningen skulle udskiftes. Efter nærmere undersøgelser har det vist sig at tagets utætheder kan repareres med ny understrygning, da selve teglstenene har flere års levetid tilbage.

   

  De eksisterende lokaler har en uhensigtsmæssig placering i forhold til skolens brug og er også utidssvarende indrettet. Sammen med skolen vil det derfor blive vurderet hvilken løsning der skal udføres med hensyn til ovenlysvinduer.

  Der isoleres enten på loftet eller under tagbelægningen alt efter vurderingen af lokalerne.

   

  Finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er et rådighedsbeløb på 700.000 kr. til projektet.

   

 • Punkt 456 Hårlev Byskovs fremtid

  application/pdf icon bilag_1_-_haarlev_byskov_historik.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_haarlev_byskov_beskrivelse_af_drift_af_skoven_hydrologi_og_stier.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_haarlev_byskov_vandet.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4._-_haarlev_byskov_forslag_2.pdf_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_oekonomisk_oversigt_drift_og_anlaegsudgifter_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_-_indhentede_tilbud_0.pdfapplication/pdf icon bilag_7_bachelorprojekt_-_vilkaar.for.friluftsliv.i.mindre.stationsbyer.19.05.10.pdf_0.pdf

  Resumé

  Der er i perioden 2011-2013 investeret kr. 780.000 i Hårlev Byskov. NFK har i 2015 bevilliget yderligere kr. 355.000. (Se bilag 1 for en gennemgang af tiltag og bilag 7 som er bachelorprojektet, som ligger til grund for projektet).

  Der er tidligere truffet beslutning om at Hårlev byskov skulle bevares som en naturskov hvorfor drift og driftmidler er afsat ift. denne beslutning. Men da der er arealer som i periode er svært tilgængelige pga. vand er der jævnligt henvendelser til både forvaltning og politikere om en ændret drift af byskoven.

  Forvaltningen er blevet bedt undersøge hvad det vil koste at ændre driften af skoven.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via DIR, NFK, PTU & ØU, at

  1. der tages stilling til om man ønsker Hårlev byskov skal bevares som naturskov eller ændre præg af mere parklignende karakter
  2. der såfremt driften af skoven skal ændres afsættes midler på budget 2016 ift. udvalgets ønsker.

   

  Beslutning Natur-, Fritids- og Kulturudvalget den 13-08-2015

  Udvalget anbefaler forslag 3.

   

  Beslutning Direktionen den 17-08-2015

  Fremsendes til politisk drøftelse

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 18-08-2015

  Udvalget anbefaler forslag 3.

   

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  PTU’s indstilling anbefales.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  ØU’s indstilling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

   

  Hårlev byskov bruges meget af de lokale, lige fra spejderne, løbeklubben, rollespilsklubben til hundejerne. En del skolebørn færdes dagligt i skoven når de skal til og fra skole ligesom mange lokale borgere benytter sig af skoven når de skal til sportshallen eller handle i butikkerne i Hårlev centrum.

  Med afsæt i biodiversitet er det tydeligt at den oprindelige tanke var at skabe en skov, deraf også navnet Hårlev Byskov. Byskov er udlagt som naturskov og driftes i dag som en skov.  Det indebærer blandt andet, at hvor der er mulighed for det, får de væltede træer lov til at blive liggende. Det giver grundlag for et rigere dyre og insekt liv. Væltede træer og større grene der ligger på skovens Trampestier bliver løbende fjernet af folkene fra Materielgården. Da oprydning og drift slider på skoven og dens stier, så er der perioder hvor der ikke sker rydning, det er specielt i de meget våde perioder.

  En stor del af skoven har i perioder tendens til at blive meget sumpet, det er specielt i forbindelse med voldsom regn. Der er etableret en regnvandssø der via kanaler leder vandet ud ad skoven og dette har i noget omfang gjort det muligt at færdes på sundhedssporet året rundt (se bilag 2 & 3).

  Der er områder i skoven som fx området omkring bålhytte og gravhøjen som holdes åbent og hvor der sker en hyppigere slåning af græs. Her er der også opsat skraldespande og borde/bænkesæt. Variationen er med til at give mulighed for mange forskelligartede oplevelser af Hårlev Byskov (forvaltningsplan se bachelorprojekt bilag 7, aftalt pleje fremgår af bilag 5 kolonne 1).  

   

   

  Finansiering

   

  Der er udarbejdet to forslag til forbedringer / ændringer af skoven.

  1. forslag - Hele skoven udlægges til park

  Det vil kræve at alle stier hæves og at udvalgte stier laves til boardwalks. Skoven beskæres omfattende og der skal drænes.

   

  I bilag 2 beskrives det, hvordan Byskov i forbindelse med meget kraftig regn fungerer som en bufferkapacitet, hvor vandet kan samle sig og oversvømmelser i de nærliggende boligområder forhindres (se orthofoto i bilag 3). En kraftig beskæring af vegetationen og dræning af skoven vil kunne resulterer i oversvømmelse i det nærliggende byområde.

    

  Estimerede omkostninger for etablering 825.000 samt efterfølgende drift 142.500 (se bilag 5 & 6) 

  1. forslag - Dele af skoven gøres brugbar hele året

  Sti igennem hundeskov, sundhedssporet og Trampestien i den nordlige del af skoven gøres farbar hele året. Stierne hæves og der etableres dræning.

   

  Estimerede omkostninger for etablering kr. 490.000 samt efterfølgende drift kr. 72.500 (se bilag 4, 5 & 6)

  1. forslag - Vi drifter som nu

  Indarbejdet i nuværende budget kr. 60.000 til drift af Hårlev Byskov.

  Estimerede merudgifter til udlægning af slotsgrus og kørsel med rotorharve og tromle èn gang årligt på trampestien kr. 40.000

   

 • Punkt 457 Kollektiv trafik/befordring af elever fra 2016

  application/pdf icon budget_2016_oekonomisk_oversigt_kollektiv_trafik_og_skolebuskoersel_0.pdfapplication/pdf icon bilag_billede.pdf_0.pdf

  Resumé

   

  Skolebuskørslen kører i dag i lukket ordning, hvor kontrakten udløber i august 2016. Det er politisk besluttet, at skolebuskørslen fra august 2016 skal integreres i den alm. kollektive trafik, der køres af Movia. De nye busruter – skolebusser og ny ringlinje mellem Hårlev og Strøby skal i udbud nu. Kontrakterne på de nuværende buslinjer løber nogle år endnu og vil blive tilpasset den nye busplan for 2016, inden de skal i udbud på ny.  

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

  1. merudgiften vedrørende basispakken i 2016 på 1,1 mio. kr. og 2,1 mio. kr. i 2017 og overslagsår indarbejdes i B2016 version 2.

  Beslutning Direktionen den 24-08-2015

  Det anbefales, at indstillingens merudgifter indgår i budgetforhandlingerne for 2016 som ønsker udenfor vedtaget serviceniveau.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Teknik & Miljø’s indstilling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

   

  Gennem foråret har forvaltningen sammen med Movia og PTU arbejdet på at få udvalgets ønsker indarbejdet i et nyt rutenet. De samlede ønsker til kørslen på ruterne var estimeret til ca. 20 mio., men da det langt overskrider, hvad der er afsat på budgetramme 2016 (13,7 mio. kr. samt udenfor vedtaget service 2,8 mio kr. total set 16,5 mio.), er der efterfølgende sket tilpasninger af kørslen på ruterne, så de estimerede udgifterne modsvarer denne budgetramme. Bemærk vi taler om estimerede priser, da skolebusruterne ikke har været udbudt endnu.

   

  Se bilag (billede)

   

   Basispakke:

  Estimeret udgift ca. 16,3 mio. kr. (Beregnet på nuværende kontraktforhold samt trafikbestillingsgrundlaget for 2016. Da skolebuskørslen skal i udbud, kan den eksakte pris ikke forudsiges)

   

  Indeholdende

  •      Opgradering af 108 og 109 til time drift 5 – 19 og 2 times drift 19 - 24 på hverdage samt 2 times drift 6 – 24 lørdag og søndag, dog med mulighed for at skrue lidt på frekvenserne, hvis der mangler lidt for at nå i mål.

  •      Rød, grøn, gul linje (251, 252 og 254) kører med timedrift 6 – 18 på hverdage. (de få weekendafgange, der i dag er på rute 253 og 255 fjernes, mod flere busser på hverdage) 

  •      Lilla linje (ny 253) kører med timedrift på hverdage 7 – 17. (Ruten er dels skolebus, men derudover vigtig for de borgere, som skal til det nye genoptræningscenter i Hårlev)

  •      Skolebusserne (271, 272, 273 og 274) kører alene som skolebusser inkl. forbindelsen til Campus-køge. 1 afgang om morgenen og 3 afgange om eftermiddagen, dog to morgenafgange på campus-bussen.

   

  Som optioner / tilkøb foreslås i prioriteret rækkefølge

  1)   Øget drift på den grønne linje i sommer halvåret (fra påske til efterårsferie) mellem Rødvig og Store Heddinge aften og i weekender for at tilgodese besøgende til Stevns Klint, Koldkrigsmuseet osv. anslået pris ca. 250.000 kr.

  2)   Aften- og weekendkørsel på rød, grøn og gul linje, pris ca. 2,9 mio kr.

  Der vil være mulighed for i samarbejde med Movia at søge tilskud til driften fra Yderpuljen eksempelvis til Option 1 samt bussen til Campus-Køge.

  Movia arbejder endvidere med at indtænke små/mindre busser, hvor det er muligt. En 16 personers bus ser ikke så tom ud med 6 passagerer, som en stor 12 meter bus.

  Finansiering

  I forbindelse med at Movia har indført ny fordelingsnøgle mellem regionen og kommunerne får Stevns Kommune samme serviceniveau som i dag for 2,783 mio. kr. mindre i 2016 og 2,283 mio. kr. mindre i 2017 og overslagsår.  Denne mindreudgift er indarbejdet i Budget 2016 indenfor vedtaget service.

   

  Plan og Teknikudvalget ønsker at udvide nuværende serviceniveau med tilsvarende beløb – således at rammen udgør 16,5 mio. kr. Movia’s foreløbige estimat på basispakken udgør 16,3 mio. kr. i årsvirkning.

   

  Med udgangspunkt i at ændringen træder i kraft 1. august, udgør merudgiften 1,1 mio. kr. i alt udgift 14,8 mio kr.i 2016 til Movia. I 2017 og overslagsår udgør merudgiften 2,1 mio. kr. i alt udgift 16,3 mio. kr. til Movia.

 • Punkt 458 Kara/Noveren regnskab 2014 og budget 2016

  application/pdf icon karanoveren_-_regnskab_2014_og_budget_2016_0.pdf

  Resumé

  Kara/Noveren har sendt årsrapport 2014 og budget 2016 til Stevns Kommunes godkendelse.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. regnskab 2014 godkendes
  2. budget 2016 godkendes

   

  Beslutning Plan- og Teknikudvalget den 18-08-2015

  Anbefales

   

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Anbefales

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Indstillingen godkendt.

  Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O) finder ikke regnskabet tilfredsstillende.

  Beskrivelse af sagen

  Af årsrapporten fremgår det, at årets resultat er et underskud på 66,822 mill kr., hvoraf 2,064 mill kr. er overført til renter af indskudskapital og 64,758 mill kr. er overført til resultatkontoen, som herefter har en saldo på 162,642 mill kr.

   

  Som forklaring til årets underskud kan det oplyses, at det bl.a. skyldes: havari på turbine og fortsat indkøring af ny ovnlinie (Energitårnet), underskud på eksterne kontrakter, som udløber i 2015, planlagt underskud på genbrugspladserne og periodisering af varmesalg.

   

  Regnskabet er påtegnet af ledelsen d. 18/5-2015 og godkendt af bestyrelsen d. 18. maj 2015.   


  Regnskabet er påtegnet af revisor d. 18. maj 2015.

   

  Endvidere er det forsynet med følgende konklusion: Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver, passiver samt finansielle stilling pr. 31. december 2014, samt at resultatet af interessentskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014 er i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

   

  Til konklusionen er tilføjet følgende supplerende oplysning vedrørende forhold i regnskabet: Uden at tage forbehold skal vi henvise til ledelsesberetningen og note 8 om egenkapitalen på side 32, hvoraf det fremgår, at Kara/Noveren I/S ikke har indarbejdet de af Erhvervsstyrelsen, i notat af 18. maj 2011, anførte anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering grundet usikkerhed om opgørelsen af resultatopgørelsen og egenkapitalen. Årsregnskabet er aflagt efter samme principper som i 2013, og egenkapitalen er som anført ikke nødvendigvis udtryk for Kara/Noveren I/S’ frie egenkapital. Idet Kara/Noveren I/S’ aktuelle aktiviteter er omfattet af ”hvile i sig selv” princippet, kan egenkapitalen – helt eller delvist – være udtryk for en værdi, som partielt skal tilbageføres til forbrugerne via taksterne. Vi har ikke fundet grundlag for at antage en anden vurdering end ledelsen.    

   

  Interessenternes samlede andel af egenkapitalen er 313,832 mill kr., hvoraf Stevns Kommunes andel udgør 11,643 mill kr. Den udgjorde 31/12-2013 11,593 mill kr.

  Retsgrundlag

  Styrelsesloven

  Finansiering

  Regnskabet har ingen indflydelse på Stevns Kommunes regnskab eller budget for tiden.

 • Punkt 459 Flygtningefordeling 2016

  application/pdf icon flygtningefordelingen_2016.pdf_0.pdf

  Resumé

  KKR Sjælland har besluttet at følge den fordeling, der følger af Udlændingestyrelsens beregnede kommunekvoter efter den matematiske fordelingsmodel, således at Stevns Kommunes forventede flygtningekvote for 2016 er 64.

   

   

  Indstilling

  Social, Sundhed & Ældre indstiller til KB via SSU og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning

   

   

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 19-08-2015

  Anbefales til efterretning.

  Beslutning Økonomiudvalget den 25-08-2015

  Taget til efterretning.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Udlændingestyrelsen har den 27. april 2015 meddelt, at regionskvoten for kommunerne i region Sjælland er fastsat til 2.163.

  Efter gældende regler fastsætter Udlændingestyrelsen – med mindre kommunerne selv bliver enige om andet – fordelingen ud fra en matematisk model. Dette sker inden den 30. september 2015.

   

  Fordelingen af kommunekvoter 2016 blev drøftet på møde i KKR Sjælland den 17. juni 2015, hvor der var enighed om en fordeling mellem de 17 kommuner i KKR Sjælland svarende til de beregnede kommunekvoter jf. den matematiske model. Således er Stevns Kommunes forventede flygtningekvote 64 for 2016.

  KKR Sjælland besluttede herudover at igangsætte en erfaringsopsamling i f.t. kommunernes arbejde med boligplacering af flygtninge, herunder i f.t. økonomi.

   

   

 • Punkt 460 Stevns Turistforening - anmodning om udtræden

  application/pdf icon stevns_turistforening_kb-_beslutning_1912-2013_0.pdf

  Resumé

  Rikke Gliese-Mikkelsen har anmodet borgmesteren om, at udtræden af bestyrelsen for Stevns Turistforening.

  Indstilling

  Det indstilles til KB

  At der udpeges 1 nyt medlem til bestyrelsen i stedet for Rikke Gliese-Mikkelsen.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Anmodningen imødekommet.

  Anette Mortensen indtræder som nyt medlem.

  Beskrivelse af sagen

  På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 19. december 2013 blev Rikke Gliese-Mikkelsen (V) sammen med Steen Nielsen (A) udpeget til at indtræde som medlemmer af bestyrelsen i Stevns Turistforening.

   

  Jf. Turistforeningens vedtægter er det ikke et krav, at de to medlemmer, som er udpeget af Stevns Kommunes kommunalbestyrelse er medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

   

   

   

   

 • Punkt 461 Spørgetid for borgere

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 03-09-2015

  Diverse spørgsmål fra salen.

  Beskrivelse af sagen

   

   

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15 minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.
 • Punkt 462 Godkendelse af lukket dagsorden (Lukket)

 • Punkt 463 Skolereform - Anlægsbevilling (Lukket)

 • Punkt 464 Stevns Ældreboligselskab - nedlæggelse og salg af ældreboliger (Lukket)

 • Punkt 465 Salg af grund - (Lukket)

 • Punkt 466 Pavillonbyggeri til flygtninge (Lukket)

 • Punkt 467 Kommunalbestyrelsen - Diverse orienteringssager (Lukket)