Referat

 • 676. Åben dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 2. september 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Mogens Hansen (A) deltager under punkt 681 som suppleant.


  Sag nr. 678 blev taget af dagsordenen og behandles i udvalgene forud for behandling i KB.


  Dagsordenen blev godkendt.

 • 677. Styrelsesvedtægt for Stevns Kommune, evt. ændringer - Godkendelse

  application/pdf icon styrelsesvedtaegt_pr_marts_2021_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal ske ændringer i kommunens nuværende styrelsesvedtægt med virkning fra 1. januar 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. fastlægge antallet af stående udvalg pr. 1. januar 2022 (p.t. 4 udvalg)
  2. fastlægge antallet af medlemmer i SSU fra 1. januar 2022 (p.t. 7 medlemmer)
  3. fastlægge om der skal ydes udvalgsvederlag for udpegning til det særlige Børn- og ungeudvalg
  4. fastlægge om der skal ske ændringer i vederlag for
  • 1. Viceborgmester (p.t. 10% af borgmestervederlaget)
  • Vederlag til udvalgsformænd (stående udvalg). (pt. 20% af borgmestervederlaget)
  • Vederlag til formand for det særlige Børn- og ungeudvalg. (pt. 10 % af borgmestervederlaget)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Ad 1. Antallet af stående udvalg fastlægges til 4


  Ad 2. Antallet af medlemmer i SSU fastlægges til 5


  Ad 3. Der ydes vederlag


  Ad 4.


  Ø stiller ændringsforslag om:


  1. viceborgmester fastsættes til 5 pct.

  2. udvalgsformænd fastsættes til 15 pct.

  3. Vederlag til formand det særlige Børn- og ungeudvalg fastsættes til 5 pct.


  Imod forslaget stemte A, B, C, F, V (13)


  For stemmer O og Ø (3)


  N (2) stemmer hverken for eller imod


  Ændringsforslaget blev ikke godkendt.


  Forvaltningens oprindelige indstilling blev herefter godkendt. O (2) kan ikke kan godkende vederlaget til formanden for det særlige Børn- og ungeudvalg, da det bør afdækkes, hvilken arbejdsbelastninger, der er forbundet med hvervet.


  Beskrivelse af sagen

  Jvf. Vejledning af 16. juni 2021 om afholdelse af kommunalvalg har den siddende kommunalbestyrelse til opgave at træffe afgørelse om, der skal ske ændringer i den nuværende styrelsesvedtægt i forhold til udvalg, udvalgspladser og vederlag. Ændringer som vil være med virkning pr. 1. januar 2022.


  Ændringer i en kommunes styrelsesvedtægt skal undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. En styrelsesvedtægt må først behandles på et kommunalbestyrelsesmøde, hvor medlemmerne er tiltrådt deres hverv.

  Det vil sige, at det konstituerende møde, (som jvf. styrelsesloven skal finde sted mellem den 1. og 15. december inden valgperiodens start) vil ske ud fra den på det tidspunkt gældende styrelsesvedtægt for kommunen.


  Den politiske udvalgsstruktur / antal stående udvalg

  Stevns Kommunes nuværende udvalgsstruktur består af et Økonomiudvalg og 4 stående udvalg.

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om nuværende udvalgsstruktur skal bibeholdes eller om der skal ske ændringer.


  Antal medlemmer i de stående udvalg

  Primo 2017 blev Social- og Sundhedsudvalget ekstraordinært forhøjet fra 5 til 7 medlemmer. I efteråret 2017 fastlagde den dengang siddende kommunalbestyrelse at nedsætte antallet til 5 igen, så antallet var ens med de øvrige stående udvalg.

  Men efter valget i nov. 2017 blev styrelsesvedtægten ændret påny og med en fastholdelse på de 7 medlemmer.


  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om udvalgets antal medlemmer pr. 1. januar 2021 skal fortsætte med 7 eller nedsættes så det igen har samme antal medlemmer, som de øvrige stående udvalg.

  Kommunalbestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om der skal ændringer i antal medlemmer i de 3 øvrige stående udvalg (PMT, BUL og AET)


  Vederlag til 1. viceborgmester

  Vederlag til 1. viceborgmester udgør 10% af borgmestervederlaget (p.t. årligt ca. kr. 88.500)

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om der skal ske ændringer i %-aflønningen fra 1. januar 2022.


  Vederlag til udvalgsformænd

  De 4 udvalgsformænd modtager i dag et vederlag hver på 20% af borgmestervederlaget. (pt. årligt ca. kr. 177.000)

  Det er muligt at differentiere i vederlag pr. udvalg.

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om der skal ske ændringer i %-aflønningen, og om aflønningen evt. skal differentieres pr. formandspost med virkning pr. 1. januar 2022.


  Vederlag til formand for det særlige Børn- og Ungeudvalg

  Efter valget i 2017 fastlagde den dengang siddende kommunalbestyrelse at indføre vederlag til formanden for det særlige Børn- og ungeudvalg. Formandsposten honoreres med 10% af borgmestervederlaget. (p.t. årligt ca. kr. 88.500)

  Kommunalbestyrelsen skal fastlægge om vederlaget skal fastholdes pr. 1. januar 2022.


  Vederlag til udvalgsplads i det særlige Børn- og Ungeudvalg

  Efter valget i 2017 fastlagde den dengang siddende kommunalbestyrelse at indføre honorering for udvalgsplads i det særlige Børn- og Ungeudvalg. Honoreringen er ens med en udvalgsplads i de stående udvalg.


  Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at ændre i nuværende styrelsesvedtægt vil der ske 2. behandling den 14. oktober 2021.

  Retsgrundlag

  Den kommunale styrelseslov

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Evt. ændringer skal ses i sammenhæng med fastlæggelsen af budget 2022,

 • 678. Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Godkendelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der er er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation.

  Der er tale om såkaldte "kan-udpegninger".

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. det besluttes om der er bestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i efter 1. januar 2022, jvf. nedenstående skema.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Sagen taget af dagsordenen og behandles i udvalgene forud for behandling i KB.  Beskrivelse af sagen

  Ved tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse, skal der foretages en række udpegninger til forskellige fora (dvs. nævn, råd, bestyrelser m.v.).

  Ved denne valgperiodes start var der ca. 70 konstitueringssager. Der er samlet tale om mange personer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege til de mange bestyrelser m.v.


  Udpegninger kategoriseres i "kan og skal-udpegninger". Skal-udpegninger kan ikke fravælges, da de oftest er bundet op på en lovgivning eller en kontraktforpligtigelse.


  Den siddende kommunalbestyrelse skal, som en del af forberedelsen til ny valgperiode, tage stilling til om der er "kan-udpegninger", som de fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation i.


  En del af kan-udpegningerne har eksisteret i mange år, og er bragt ind fra de to kommuner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det er nu op til den siddende kommunalbestyrelse, at vurdere om den politiske repræsentation stadig har samme værdi og formål, som tidligere.


  Oversigt over kan-udpegninger til vurdering:


  Nr.

  Udvalg, bestyrelse m.v.

  Bemærkninger

  Udvalg / ansvarsdelegation

  1

  Folkeoplysningsudvalget

  Udvalget kan ikke nedlægges, men repræsentationen fra KB kan fravælges. KB udpeger i dag 3 kb-medlemmer

  AET

  2

  Handicapråd

  Rådet kan ikke nedlægges, men antal medlemmer / udpegninger kan ændres. Udvalget skal bestå af tre til syv medlemmer.

  I Stevns er udpeget 7 medlemmer. 3 udpeget af KB og 4 medlemmer udpeget fra Danske Handicaporganisationer.

  SSU

  3

  Skolernes valgbestyrelse

  Lov om folkeskolen – KB kan udpege 1 medlem og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

  BUL

  4

  Stevns Musikskole

  Bestyrelsen kan nedlægges – og i stedet referere direkte under AET, som de øvrige institutioner under kultur- og fritidsområdet.

  AET

  5

  Cafe Stevnen

  KB udpeger 1 medlem

  SSU

  6

  Bøgeskovens Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  7

  Foreningen Valløbåden

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  8

  Lund Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  9

  Rødvig Fiskerihavn

  KB udpeger 2 medlemmer

  PMT

  10

  Snurretoppen

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  11

  Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  12

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  13

  Stevns Teaterforening

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  14

  Udvikling Stevns

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  15

  Landsforeningen Martin A. Hansen

  KB udpeger 1 medlem

  AET


  Af øvrige kan-udpegninger, som på grund af kontraktforpligtigelser ikke kan fravælges er; Advisory Board VISM, Kulturregion Storstrøm, Østsjællands Museum samt Stevns Erhvervsråd.


  Fra årsskiftet vil der ikke længere være udpegninger til Verdensarv Stevns og Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse, da disse foreninger vil være nedlagt.


  Der vil heller ikke ske udpegninger til boligbestyrelserne, da Kommunalbestyrelsen ikke skal have repræsentation i disse jvf. lov om almene boliger. • 679. Tværgående Velfærdsprogram - progressionmåling - Beslutning

  application/pdf icon spoergeskema_fremgang_trivsel_udbytte_tvp-indsats_0.pdf

  Resume

  I november 2020 blev der truffet politisk beslutning om en ny organisering af Det Tværgående Velfærdsprogram (TVP). Det var en del af sagen, at der efterfølgende skulle fastlægges operationelle progressionsmål for TVP-indsatsen. Ved de respektive fagudvalgsmøder i juni blev der givet en status på dette udviklingsarbejde. Nu er et progressionsmålingsscenarie udarbejdet og forelægges hermed til endelig politisk godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, BUL, AET og SSU, at

  1. målescenariet indeholder både kvalitative og kvantitative progressionsmålinger
  2. der kvalitativt - i form af et spørgeskema og en trivselslineal for børn - måles på: trivsel, mestring af eget liv samt udbytte af TVP-indsats og samspil med medarbejdere
  3. der kvantitativt - gennem eksisterende data - måles på: selvforsørgelse, beskæftigelsesindsatser samt omfang af sociale indsatser

  Beslutning fra Direktionen, 9. august 2021, pkt. 4:

  1. godkendt.

  2. kvalitativ måling hvert halve år.

  3. godkendt.


  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 17. august 2021, pkt. 338:

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O).


  Direktionens indstilling anbefales.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 18. august 2021, pkt. 324:

  Direktionens indstilling anbefales.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 18. august 2021, pkt. 359:

  Ikke tilstede: Anne Munch (A).

  Direktionens indstilling anbefales med en bemærkning om, at resultaterne af målingerne forelægges de politiske udvalg

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  SSU’s anbefaling godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Siden årsskiftet har administrationen arbejdet på at videreudvikle redskaber, der skal måle udviklingen hos borgerne i TVP. Progressionsmålingen skal vise, i hvor høj grad indsatsen hjælper de unge og familierne i programmet. Dels med at nå målene om øget trivsel og en bedre dagligdag og dels muligheden for at forsørge sig selv gennem enten beskæftigelse eller uddannelse.

  Forvaltningen har arbejdet på et målescenarie, som både indeholder kvantitative og kvalitative målinger. De kvantitative målinger tager afsæt i data, som vi kan trække fra vores eksisterende systemer. Det kan eksempelvis være beskæftigelsesfremmende indsatser og i familiernes tilfælde disse indsatsers sammenhæng med sociale indsatser målrettet børnene. De kvalitative målinger går mere i dybden hos den enkelte borger og måler på borgernes egne oplevelser gennem en spørgeskemaundersøgelse.

  Kombinationen af kvantitative og kvalitative målinger skal sikre et mere nuanceret og fyldestgørende billede af borgerens udvikling, end metoderne kan hver for sig. Endelig skal omfanget af måleredskaber og spørgsmål afvejes - både i forhold til at sikre, at borgerne gennemfører målingerne, hensynet til ressourceforbrug i administrationen og målingernes anvendelighed i det videre arbejde.

  Både de kvalitative og kvantitative målinger vil som udgangspunkt blive foretaget kvartalsvis. Ligeledes vil der blive foretaget en start- og slutmåling.

  Selve valget af, hvad vi måler på – måleparametrene – er valgt på baggrund af Stevns Kommunes egne erfaringer med tidligere progressionsmålinger i TVP-regi samt erfaringer fra andre kommuner. Det gælder eksempelvis en VIVE-rapport, der evaluerer virkninger og erfaringer med helhedsindsats for udsatte familier i Gladsaxe Kommune og en KL-publikation, der indeholder en række anbefalinger fra andre kommuner, der har implementeret helhedsorienterede indsatser.

  Kvalitativ progressionsmåling

  Kvalitativt måles der på familiernes og de unges egen oplevede progression og udbytte af TVP. Derudover måles der på kvaliteten af samspillet med borgerkonsulenterne i den koordinerede indsats. Endelig måles der på deltagernes trivsel, da det ligeledes er en vigtig indikator for progression og mulighed for at nå sine mål i dagligdagen og på længere sigt.

  Den kvalitative måling skal give den mere dybdegående indsigt i indsatsens målgrupper. Det gælder især familiernes progression og deres oplevede virkning, da det erfaringsmæssigt er betydeligt vanskeligere at progressionsmåle familierne pga. flere og mere sammensatte problemer end hos den unge målgruppe. Den kvalitative måling bør imidlertid anvendes på begge målgrupper, da disse data vil udgøre et godt supplement til den kvantitative del, der måler på registerdata.

  Spørgeskema

  Den kvalitative måling vil omfatte en række spørgsmål i et spørgeskema. De konkrete spørgsmål bygger på erfaringerne fra VIVE´s egen spørgeskemaundersøgelse til borgere i en sammenhængende indsats. Disse spørgsmål vil erstatte ’Udviklingstrappen’, som er det måleredskab, Stevns Kommune allerede benytter til at måle de unges progression.

  Spørgsmålene vil bl.a. fokusere på følgende temaer:

  • Oplevelse af sammenhæng i forløbet
  • Oplevelse af graden af samarbejde i forløbet
  • Borgernes vurdering af deres relation til sagsbehandleren
  • Borgernes kompetencer og evner til at håndtere hverdagen
  • Oplevelse af fokus på progression i forløbet
  • Overordnet tilfredshed og troen på fremtiden

  I bilaget Spørgeskema – Fremgang, Trivsel og Udbytte af TVP-indsats, er temaerne konkretiseret i en række spørgsmål. Spørgeskemaet er både vedlagt som bilag i Word-format og kan åbnes på følgende link, som viser, hvordan det egentlige spørgeskema, borgerne skal besvare, ser ud: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VW784JCSJ11P.

  Spørgeskemaet vil blive grundigt afprøvet i TVP-teamet, inden det tages i brug, og på den baggrund kan der ske mindre justeringer af redskabet.

  Trivselslineal for børn

  Da ovennævnte spørgeskema selvsagt vil være for indviklet for børn at svare på, vil kommunens eksisterende trivselsmålingsværktøj målrettet børn blive bibeholdt, som redskab til at måle deres trivsel og progression.

  Kvantitativ progressionsmåling

  Både for forældre og de unge vil der blive målt på en række kvantitative parametre, der skal give et mere konkret indblik i indsatsgruppernes progression. Der vil således overordnet blive målt på følgende:

  • Beskæftigelsessituation og -varighed
  • Påbegyndt uddannelse
  • Deltagelse i beskæftigelsesfremmende indsatser
  • Omfang og type af sociale indsatser
  • Økonomiske nøgletal i form af gennemsnitlige CPR-konterede udgifter

  For at påvise en sammenhæng i familiernes trivsel måles der som nævnt indledningsvis også på sammenhængen mellem forældrenes progression i beskæftigelse og det gennemsnitlige antal indsatser målrettet børnene før og efter inklusion i TVP. Erfaringer viser nemlig, at det gennemsnitlige antal indsatser per barn falder efter det tidspunkt, hvor deres forældre opnår succes med hensyn til selvforsørgelse.


  Difference-in-differences design


  Administrationen undersøgte muligheden for også at måle mere entydigt på, om effekten af TVP-indsatsen er større for de borgere, der indgår i TVP, sammenlignet med de borgere, som ikke deltager i TVP. Derfor undersøgte administrationen muligheden for at opstille et såkaldt difference-in-differences (DiD) design. Der er tale om en forholdsvis avanceret metode, hvor det på daværende tidspunkt ikke var klarlagt, om de datakilder, vi umiddelbart har til rådighed, er tilstrækkelige til, at metoden kan benyttes.


  Administrationen vurderer imidlertid på nuværende tidspunkt, at datagrundlaget gør, at det ikke vil være muligt at gennemføre et DiD-studie på en meningsfuld måde. • 680. Opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 - Beslutning

  application/pdf icon sag_paa_kb_24.06.21_vedr._opfoelgning_paa_budgetopfoelgningen_pr._31._marts_2021_0.pdfapplication/pdf icon bemaerkninger_til_kompenserende_foranstaltninger_i_2021_-_opdateret_version_0.pdfapplication/pdf icon 02.09.21_anlaeg_-_kompenserende_besparelser.pdfapplication/pdf icon 02.09.21_drift_-_kompenserende_foranstaltninger.pdf

  Resume

  Resultatet af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viste en forventet merudgift vedrørende driften på 13,2 mio. kr., men et samlet mindre kassetræk på 32,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede.

  Økonomiudvalget besluttede på mødet 18. maj, at administrationen skulle se på mulige kompenserende foranstaltninger i 2021 og at forslagene skal forelægges ØU på mødet 15. juni og KB 24. juni.

  KB besluttede, at sagen skulle sendes tilbage til ØU til fornyet behandling. I den forbindelse er der ændret på forudsat effekt af "karensperiode" ved ledige stillinger i administrationen. Øvrige forslag er uændrede.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at:

  1. der tages stillling til de enkelte forslag til kompenserende foranstaltninger i 2021
  2. Anlægsbevillingerne reduceres i 2021 svarende til de beløb, som ØU beslutter i denne sag og kassebeholdningen forøges tilsvarende
  3. Driftsbevilllingerne reduceres i 2021 svarende til de beløb, som ØU beslutter i denne sag og overføres til en central pulje under udvalget og medtages i budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 353:

  Udvalgets anbefalinger fremgår af sagens opdaterede bilag.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).


  Kommunalbestyrelsens beslutning fremgår af sagens opdaterede bilag.

  Beskrivelse af sagen

  Nærværende sag er en videreførelse af sagen om opfølgning på budgetopfølgningen, som blev behandlet i ØU og på KB i juni. Som følge af forskydningen i tid og andre ændringer er der justeret i bilaget og det anslåede skøn for den besparelse, der kan opnås ved indførelse af "karensmåned" i administrationen, er sænket fra 0,75 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Den opriondelige sagsfremstilling er vedlagt som bilag.


  Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021 viste et forventet kassetræk på 41,9 mio. kr. Det er 32,4 mio. kr. mindre et det korrigerede budget. Der blev forventet et merforbrug vedrørende drift på 13,2 mio. kr., hvoraf de 10,0 er forventede merudgifter på indkomstoverførselsområdet, 7,1 mio. kr. vedrørende corona-udgifter og 2,4 mio. kr. vedrørende vintertjeneste.


  Der er efter udarbejdelsen af BOP 2 fremkommet nye forudsætninger på flere områder, som medfører mindre udgifter end forudsat ved BOP 2. De fremgår af tabellen nedenfor med den forventede økonomiske effekt i 2021:  De ændrede forudsætninger betyder, at det forventede merforbrug på driften nu udgør 10,6 mio. kr. i 2021.


  Administrationen er til denne sag fremkommet med forslag om kompenserende foranstaltninger i 2021 for samlet set 12,4 mio. kr., hvoraf de 9,8 mio. kr. er forslag vedrørende anlægsprojekter. Forslagene vedrørende henholdsvis drift og anlæg fremgår af tabellerne nedenfor:


  Forslag til kompenserende foranstaltninger drift  Forslag til kompenserende foranstaltninger, anlæg  Beskrivelser for de enkelte forslag fremgår af de tilhørende bilag.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen kan medføre, at anlægsbevillinger/rådighedsbeløb bliver reduceret i 2021, som medfører en forøgelse af kassebeholdningen.

  En reduktion af driftsbevilling vil blive overført til en central pulje under udvalget og medtages i budgetopfølgning 3


 • 681. 1. behandling af budget 2022-2025 - Beslutning

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2022_-_alle_udvalg_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_-_budgetforslag_2022_0.pdfapplication/pdf icon lov-_og_cirkulaereaendringer_-_budgetforslag_2022_0.pdfapplication/pdf icon ud_over_vedtaget_service_-_budgetforslag_2022_0.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_-_budgetforslag_2022_0.pdfapplication/pdf icon renter_og_afdrag_budget_2022-2025_0.pdfapplication/pdf icon finansiering_budget_2022-2025_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_og_bemaerkninger_til_budgetforslag_2022_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_ss_16_til_saerligt_vanskeligt_stillede_kommuner_0.pdfapplication/pdf icon takstblad_til_1._behandling_af_budget_2022_0.pdf

  Resume

  Administrationen har udarbejdet et administrativt budgetoplæg for 2022 samt overslagsårene

  2023 – 2025. Budgetoplægget er udarbejdet på baggrund af oprindeligt budgetforslag for 2022, med nyt

  skøn for finansiering, ændringer som følge af demografisk udvikling, tilpasninger for at

  opretholde vedtaget serviceniveau samt forventninger til udviklingen i de kommunale udgifter

  og indtægter.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at:

  1. Udvalget behandler det samlede budgetforslag for 2022-2025 og videresender til 1. behandling i KB
  2. Der vælges det statsgaranterede udskrivningsgrundlag
  3. Skattesatserne holdes uændret i forhold til budget 2021
  4. Balanceresultaterne (over- og underskud) for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 finansieres ved regulering af kassebeholdningen
  5. Politiske ændringsforslag fremsendes til Økonomi senest den 20. september kl. 10


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 355:

  Ad 1.

  Videresendt til 1. behandling i KB.


  O (1) kan ikke anbefale at videresende budgetforslag for 2022-2025 til 1. behandling i KB, da budgetforslaget indeholder en overskridelse af kommunens vejledende serviceramme på 29 mio. kr.


  Ad 2.

  Anbefales.


  Ad 3.

  A, C og V (5) anbefaler indstillingen.


  N (1) kan ikke anbefale indstillingen.


  O (1) kan ikke anbefale indstilllingen, da denne er forkert formuleret.


  Ad 4.

  Anbefales.


  Ad 5.

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Mogens Hansen (A) deltager under dette punkt som suppleant.


  Ad 1.

  Kommunalbestyrelsen førstebehandlede budgetforslaget.


  Ad 2.

  Godkendt


  Ad. 3.

  Et flertal bestående af A, B, C, F, V og Ø ( 15) godkender indstillingen.

  N og O (4) stemmer imod.


  Ad 4.

  Et flertal bestående af A, B, C, F, N, V og Ø (17) godkender indstillingen.


  O (2) stemmer imod


  Ad 5.

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Det administrative budgetoplæg for 2022-2025 til 1. behandling er udarbejdet på baggrund af resultaterne for Stevns Kommune af økonomiaftalen for 2022 samt fagudvalgenes behandlinger af budgettet.

  Budgetoplægget 2022 og overslagsår viser følgende hovedtal:


  Samlet resultat af administrativt budgetoplæg for 2022-2025:  Udgangspunktet for det administrative budgetoplæg er, at der ikke er medtaget driftsforslag ud over vedtaget serviceniveau, da de endelige forslag vil afhænge af den politiske prioritering i forbindelse med den videre budgetbehandling. Vedrørende anlæg er der kun indarbejdet anlægsforslag for igangværende anlæg. Det anlægsniveau, der fremgår af ovenstående resultatopgørelse, er således særdeles lavt.


  Budgetoplægget medfører et en strukturel balance på 22,1 mio. kr. i 2022 og en forbedring af kassebeholdningen på 9,7 mio. kr. i 2022 og et træk på kassebeholdningen på 9,4 mio. kr. i 2023.


  Fagudvalgene har behandlet budget 2022-2025 på udvalgenes møder i juni og august. Beslutningerne/anbefalingerne herfra fremgår af bilag til sagsfremstillingen.


  Budgetmaterialet kan også ses i den elektroniske budgetmappe i Prepare under Budget 2022.


  Indarbejdede ændringer i budgetoplægget

  Der er i budgetoplægget indarbejdet ændringer inden for vedtaget serviceniveau på netto 25,3 mio. kr. i 2022 og 36,8 mio. kr. i 2023. De indarbejdede ændringer omfatter:


  • Demografisk betingede udgifter på -0,4 mio. kr.

  • Overførselsudgifter på 12,3 mio. kr.

  • Ændringer inden for vedtaget serviceniveau på 13,4 mio. kr.


  Lov- og cirkulæreændringer

  Der er forslag vedrørende lov- og cirkulæreændringer for i alt 2,8 mio. kr. i 2022 og 3,8 mio. kr. 2023. Heraf er 2,1 mio.kr. i 2022 og 3,2 mio. kr. i 2023 medtaget i budgetoplægget, da disse drejer sig om en mere teknisk ændring som følge af, at en nogle puljemidler overgår fra driftstilskud til bloktilskud og derfor er medtaget i det budgetterede tilskud under finansiering.

  De øvrige forslag under lov- og cirkulære indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering i lighed med tidligere år.


  Serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau

  Der er udarbejdet forslag vedrørende serviceudgifter ud over vedtaget serviceniveau for samlet set 10,4 mio. kr. i 2022 og 10,0 mio. kr. i 2023. Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetproces til politisk prioritering.


  Balanceforslag

  Der er udarbejdet balanceforslag for i alt -22,8 mio. kr. i 2022 og -29,1 mio. kr. i 2023. Forslagene er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg, men indgår i den videre budgetporces til politisk prioritering.


  Serviceudgifter

  KL´s vejledende serviceramme for Stevns Kommune udgør 1.043,7 mio. kr. i 2022. I budgetoplægget udgør serviceudgifterne ca. 1.073 mio. kr., hvilket er ca. 29 mio. kr. mere end den vejledende serviceramme, svarende til 2,8 %.


  Anlæg

  Det indregnede beløb vedrørende anlæg i budgetoplægget vedrører kun de allerede igangværende anlæg. Prioriteringen af anlægsprojekter vil indgå i den videre politiske budgetproces.


  Alle anlægsforslag og oversigt kan se i sagen "Diverse orienteringer".


  Skatter og tilskud

  Der er i budgetforslaget taget udgangspunkt i det statsgaranterede grundlag for skatter og tilskud.


  Der anbefales statsgaranti fremfor selvbudgettering, da de samlede indtægter fra skatter og tilskud er 5,9 mio. kr. større ved valg af statsgaranti end skønnet ved valg af selvbudgettering i 2022. (se bilag om finansiering). Derudover er der generelt stor usikkerhed om udviklingen i den økonomiske situation som følge af corona-virus og de afledte økonomiske effekter heraf.


  Der er forudsat, at alle skattesatser holdes uændret i forhold til 2021. Det er fra 2021 ikke længere muligt for kommunerne at hæve skattesatserne vedrørende ejendomsskatter og dækningsafgifter, jf. politisk aftale om boligskatter fra maj 2020.


  Der er indsendt ansøgning om tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner - der er ansøgt om et tilskud på 25 mio. kr. Der forventes svar på ansøgningen ultimo august.
  Ansøgningen er vedlagt som bilag.

  Der er ikke indarbejdet forventede indtægter fra denne pulje i budgetforslaget.


  Bufferpulje

  Det skal overvejes, om der er af hensyn til budgettets samlede robusthed skal indarbejdes en større bufferpulje end der p.t. ligger i budgetforslaget. Den udgør 4,0 mio. kr. i det nuværende budgetoplæg. Flere områder, herunder ældreområdet, beskæftigelsesområdet og det specialiserede socialområde, kan risikere at medføre uforudset opdrift i 2022. En øget bufferpulje vil øge den samlede robusthed og vil desuden tjene som sikring mod en regnskabssanktion. I tilfælde af at der ikke skulle blive brug for hele puljen i 2022 vil det overskydende beløb tilgå kassebeholdningen i 2022.


  Likviditet

  Den opgjorte likviditet efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder) viser en gennemsnitlig likviditet på 166,1 mio. kr. ultimo juli 2021.

  Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre 170-180 mio. kr. ved udgangen af 2021. Likviditeten ved udgangen af 2022 vil afhænge af det endelige resultat af budget 2022 og om det medfører en forøgelse eller forbrug af kassebeholdningen.


  Videre proces

  Forslag til budget for 2021 fremsendes af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsens 1. behandling den 2. september 2021.

  Budgetforslaget skal behandles 2 gange i Kommunalbestyrelsen og 2. behandling er fastsat til den 5. oktober 2020.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2022 afhænger af den videre budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2022.

  Det administrative budgetoplæg til 1. behandlingen viser en forbedring af kassebeholdningen på 9,7 mio. kr. i 2022 og et træk på kassebeholdningen på 9,4 mio. kr. i 2023.


 • 682. IT-baseret fagsystem til Familiehuset - Anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til indkøb og implementering af IT-baseret fagsystem til PPR/Familiehuset.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. give en anlægsbevilling på 250.000 kr. til indkøb og implementering af IT-baseret fagsystem til PPR/Familiehuset i 2021
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive en del af rådighedsbeløbet på 300.000 kr. til IT-baseret fagsystem.
  3. det resterende rådighedsbeløb på 50.000 lægges i kassen (forøger kassebeholdningen)
  4. den årlige stigning på 36.000 kr. i driftsomkostning og udgiften til aflevering af data til Rigsarkivet på estimeret 150.000 kr. i 2022 på driften medtages i budget 2022, som en ændring inden for vedtaget service.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 17. august 2021, pkt. 330:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 356:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  PPR/Familiehuset, som blandt andet varetager PPR-funktioner, gør i dag brug af IT-systemløsningen KINGO, som det primære it-baserede fagværktøj til daglig registrering, journalisering og opfølgning på egen sagsbehandling.


  KMD A/S har meddelt, at det system KINGO, som hidtil er anvendt af PPR, nedlægges, idet det ikke anses for værende tidssvarende. Der blev derfor i budget 2020 afsat et rådighedsbeløb på 300.000 kr. til indkøb og implementering af nyt fagsystem.


  Der har igennem det seneste halvandet år været afdækket markedet for PPR-systemet i en styregruppe bestående af centerchef for børn og læring, PPR-ledelsen, 3 medarbejderrepræsentanter fra PPR samt projektleder fra IT. Der har i den forbindelse være flere leverandører i spil, som alle har været til et eller flere præsentationsbesøg hos styregruppen. Der har dertil op til valget af system været besøg hos leverandører, samt indhentet input fra kommuner, der allerede måtte benytte et givent PPR-system.


  Proces med endeligt valg af nyt PPR-systemet, har været strakt ud, da en række af de potentielle leverandører er forholdsvis nye på markedet, og det derfor har været ønskeligt at kende det endelige program / produkt inden afgørelse om leverandør blev truffet.


  Som kriterier for systemvalg har indgået samlet økonomi for programmet (indkøb, licens), datasikkerhed, mulighed for at understøtte effektive arbejdsgange og frigive tid hos personalet samt borgerrettede brugerflader.


  På baggrund af ovenstående er valget faldet på fagsystemet JOSA.


  Budgettet for indkøb og implementering ser således ud:


  Den årlige driftsudgift udgør 66.000 kr. Den nuværende driftsudgift til KINGO er 30.000 kr. Det vil sige, at de årlige driftsudgifter øges med 36.000 kr.


  Der er i forbindelse med afdækning af nyt system konstateret, at der er et efterslæb på at aflevere data fra Kingo til Rigsarkivet. Dette skal ske ved datatræk hos leverandør, og der forhandles i øjeblik om pris for dette. det er pt. estimeret til 150.000 kr. Denne omkostning er ikke en konsekvens af systemskiftet, men er blevet opdaget ifbm. systemskiftet.


  For JOSA vil der være en udgift hvert 5. år på 150.000 kr. til udtræk af dato til arkivering i Rigsarkivet. Udgiften medtages i budget 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 250.000. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb på 300.000 kr. til indkøb og implementering af nyt fagsystem til Familiehuset i budget 2021. Det resterende rådighedsbeløb på 50.000 kr. kan lægges i kassen og forøger hermed kassebeholdningen.


  Den årlige merudgift på den almindelig drift på 36.000 kr. og udgiften i 2022 på 150.000 kr. vedrørende aflevering af data til Rigsarkivet medtages i budget 2022, som en ændring inden for vedtaget service.

 • 683. Kompensation til private dagtilbud for Covid-19-relaterede udgifter 2020 - Beslutning

  application/pdf icon bilag_bul_kompensation_for_coronarelaterede_merudgifter_-privatinstitutioner.docx_0.pdf

  Resume

  Kommunen har i forbindelse med Økonomiaftalen for 2021 modtaget kompensation for Covid-19-relaterede merudgifter i 2020. Kompensationen dækker også de Covid-19-relaterede udgifter i private tilbud. Der er tidligere udbetalt tilskud for perioden 15. april til 10. maj 2020. Der skal derfor tages stilling til omfanget af kompensationen til de private daginstitutioner og børnepassere for resten af 2020 samt finansiering af kompensationen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. der ydes fuld kompensation direkte til de private pasningstilbud for deres Covid-19-relaterede merudgifter i perioden 11. maj - 31. december 2020
  2. gives en tillægsbevilling på 305.000 kr. til konto for private pasningsordninger i 2021
  3. finansiere udgiftsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen. Kommunerne er under ét kompenseret for skønnede merudgifter til corona (via bloktilskuddet)

  Beslutning fra Direktionen, 9. august 2021, pkt. 3:

  Anbefalet.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 17. august 2021, pkt. 335:

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O).


  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 357:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunerne har i forbindelse med økonomiaftalen for 2021 modtaget kompensation for Covid-19-relaterede udgifter i 2020. Kompensationen omfatter også de private pasningstilbud herunder børnepasserne. KB besluttede på mødet den 17. december 2020 at yde fuld kompensation for perioden 15. april - 10. maj 2020. Der skal derfor tages stilling til kompensation for perioden 11. maj -31. december 2020.

  Det fremgår ikke at aftalen hvordan de private pasningstilbud skal kompenseres, men KL skriver ”Da kompensationen både dækker merudgifter i kommunale og private tilbud bør kommunen gå i dialog med de private institutioner omkring COVID-19 relaterede udgifter og i dialogen finde et niveau for kompensation til de private, som er i balance med den fornødne dokumentation og merudgiftsniveauet i kommunen i øvrigt.”

  På den baggrund har Børn & Læring indhentet oplysninger om dokumenterede merudgifter fra de tre privatinstitutioner og alle de private pasningsordninger for perioden 11. maj - 31. december. Oversigt over de modtagne opgørelser vedlægges som bilag.

  Efter reglerne i dagtilbudsloven kan kommunen udelukkende kompensere de private pasningstilbud for Covid-19-relaterede udgifter via et tillægsbudget, hvori de budgetterede bruttodriftsudgifter øges, og dermed beregningsgrundlaget for tilskud til alle tilbud og pasningsordninger samt forældrebetalingen. Børne- og Undervisningsministeriet har 3. juli 2020 udstedt bekendtgørelse om kompensation for merudgifter i dagtilbud m.v. i 2020, der som følge af covid-19 er forbundet med genåbning heraf. Bekendtgørelsen giver kommunen hjemmel til at udmønte kompensationen for Covid-19 relaterede merudgifter direkte til institutionerne.

  De modtagne opgørelser viser et samlet Covid-19-merforbrug på i alt 305.000 kr. i perioden 11. maj - 31. december 2020. Der er tidligere beviliget kompensation for perioden 15. april - 10. maj 2020 med i alt 73.000 kr.                                                

  En sammenligning med det kommunale Covid-19-merforbrug viser at de private tilbuds merudgifter ligger væsentlige under merudgiften pr. barn i de kommunale dagtilbud, hvorfor det anbefales at der direkte til institutionerne ydes fuld kompensation for perioden 11. maj - 31. december 2020

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en yderligere bevilling på Private pasningsordninger på 305.000 kr., som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen. Kommunerne er under et kompenseret for skønnede merudgifter til corona (via bloktilskuddet)

 • 684. Tilskud til faglige udfordringer og trivselsfremmende aktiviteter - Godkendelse

  application/pdf icon aftaletekst_-_haandtering_af_faglige_udfordr._af_01.06.21_0.pdfapplication/pdf icon aftaletekst_sommer-_og_erhvervspakke_af_04.06.21_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_fordeling_af_tilskud_0.pdfapplication/pdf icon orienteringsbrev_til_kommunalbestyrelser_af_15.07.21_0.pdfapplication/pdf icon orienteringsbrev_til_kommunalbestyrelser_af_29.06.21_0.pdf

  Resume

  Folketinget har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og trivselsfremmende aktiviteter for folkeskoler, SFO´er samt fritids- og klubtilbud. I den forbindelse får Stevns Kommune et statsligt tilskud på i alt 453.000 kr.


  KB skal bevilge og udmønte midlerne på baggrund af retningslinierne i aftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. give en udgiftsbevilling på 327.000 kr. til håndtering af faglige udfordringer, fordelt med 139.000 kr. til Strøbyskolen, 107.000 kr. til Store Heddinge Skole og 81.000 kr. til Hotherskolen
  2. give en udgiftsbevilling på 126.000 kr. til trivselsfremmende aktiviteter, fordelt med 53.000 kr. til Strøbyskolen, 41.000 kr. til Store Heddinge Skole og 32.000 kr. til Hotherskolen
  3. finansiere udgiftsbevillingerne ved forbrug af kassebeholdningen (kassebeholdningen forøges tilsvarende ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021)

  Beslutning fra Direktionen, 9. august 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 17. august 2021, pkt. 336:

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O).


  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 359:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Regeringen og aftalekredsen for rammeaftale om plan for genåbning af Danmark har den 1. juni 2021 indgået en aftale og afsat 115 mio. kr. til håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Med aftalen er der også udvidede frihedsgrader i skoleåret 2021/2022. Herudover er indgået aftale den 4. juni 2021 omkring trivselsfremmende aktiviteter (Sommer- og erhvervspakke)


  Tilskuddene udmøntes gennem midtvejsreguleringen af bloktilskuddet efter indbyggertal og skal anvendes inden udgangen af 2021.


  Med aftalen den 1. juni 2021 er anvendelse af midler fra Trivselspakke 1 forlænget. Det vil sige, at tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel i folkeskolen ikke skal bruges inden udgangen af juli måned, men er forlænget til udgangen af 2021. KB bevilgede og udmøntede midlerne den 28. april 2021, sag nr. 613.


  Tilskud til håndtering af faglige udfordringer

  Med aftalen fra den 1. juni 2021 omkring håndtering af faglige udfordringer mv. modtager kommunerne i alt 83 mio. kr. til folkeskoler, SFO´er samt fritids- og klubtilbud mv., hvoraf Stevns Kommune modtager 327.000 kr. Det er op til kommunerne/institutionerne, hvorledes de afsatte midler skal anvendes lokalt.


  Midlerne kan anvendes til aktiviteter i sommerferien og hen over efteråret. Skoler og kommuner får mulighed for fortsat at gøre brug af en række frihedsgrader i det kommende skoleår. Det drejer sig om muligheden for at:

  • konvertere understøttende undervisning
  • Ikke at udarbejde elevplaner og kvalitetsrapporter
  • fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i.


  Det foreslås, at tilskuddet fordeles efter elevtallet i de tre folkeskoler:  Det er op til den enkelte folkeskole, hvordan midlerne fordeles mellem skole og SFO, inden for retningslinierne i aftalen.


  Tilskud til trivselsfremmende aktiviteter

  Med aftalen af 4. juni 2021 omkring sommeraktiviteter, midler til trivselstiltag, modtager kommunerne i alt 32 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter i skole, SFO, fritids- og klubtilbud til børn og unge, hvoraf Stevns Kommune modtager 126.000 kr. Det er op til kommunerne selv at beslutte, hvordan de afsatte midler skal anvendes lokalt, herunder prioriteringen mellem skoler, fritidstilbud mv.


  Midlerne kan anvendes til f.eks. sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åbne skole-aktiviteter, ekskursioner eller lignende.


  Det foreslås, at midlerne tildeles til skoler/SFO efter børnetal i SFO´erne, med følgende fordeling:  Det er op til den enkelte folkeskole, hvordan midlerne fordeles mellem skole og SFO, inden for retningslinierne i aftalen.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører udgiftsbevillinger på i alt 453.000 kr., som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen. Bloktilskuddet bliver tilsvarende højere ved midtvejsreguleringen i 2021, som medfører en forøgelse af kassebeholdningen. Netto medfører det ingen ændring i kassebeholdningen.

 • 685. Omkostningsneutral opnormering på børne- og ungeområdet - Beslutning

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om der skal tilføres midler til styrkelse af hhv. afd. for udsatte børn og unge samt PPR/Familiehuset, som forventes som minimum af medføre tilsvarende fremadrettede besparelser på foranstaltninger på servicelovsområdet (Tilbud til børn og unge med særlige behov) i form af mindre brug af eksterne konsulenter til at udføre foranstaltninger.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. Afd. for udsatte børn og uge tilføres 183.000 kr. i 2021 og 550.000 kr. fra budget 2022
  2. PPR / Familiehuset tilføres 367.000 kr. i 2021 og 1.100.000 kr. fra budget 2022
  3. finansiere udgiftsbevillingen i 2021 ved at reducere budgettet til tilbud til børn og unge med særlige behov med 250.000 kr. og ved forbrug af kassebeholdningen på 300.000 kr.
  4. finansiere udgiftsbevillingen i 2022 og overslagsårene på 1.650.000 kr. ved en reduktion af budgettet til børn og unge med særlige behov med 2.150.000 kr.
  5. Udgiftsbevilling og finansiering fra 2022 og overslagsårene medtages i budgetforslag 2022 som et balanceforslag.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 17. august 2021, pkt. 329:

  Anbefales.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 360:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Center for børn og læring implementerede efter beslutning i BUL en stor omlægning af kommunens tidlige indsats ift. udsatte børn og familier i december 2020. Et væsentlig formål med denne omlægning var over tid at kunne reducere omfanget af ”tunge sager / underretninger” fra sundhedsplejen, dagtilbud og skoleområdet via tidlig og rettidige indsatser, som oftest af forebyggende karakter. Som en del af dette, så deltager rådgiverne nu i betydeligt omfang i konsultative / afklarende møder med institutioner. Dertil er der deltagelse i, hvis formålstjenstligt, i FamilieTeamMøder (FTM) med forældre, institution mm., hvor problematikker diskuteres med forældrene med henblik på at finde fælles løsninger, der kan iværksættes hurtigt

  Børn og Læring rokerede med denne omlægning øget kapacitet til konsultative indsatser og tilsvarende reduceret kapacitet til arbejdet i eksisterende sager, både for afd. for udsatte børn og unge (UBU) og for PPR/Familiehuset. For at muliggøre dette i UBU, blev der tilført øget normering til afd. i budget 2021, som bragte det gennemsnitlige sagstal under 30 sager pr. rådgiver. Der blev som forudsætning for dette i budgettet bl.a. besluttet en reduktion i budget for foranstaltninger på 550.000 kr., begrundet i at øget sagsbehandlerkapacitet medførte hurtigere og mindre indgribende foranstaltninger i en række nye sager.

  Status for UBU / rådgiverne

  Sagstallet er steget fra 445 sager den 31. august 2020 til 496 sager pr. 31. maj 2021. Dette betyder, at de fleste rådgivere nu er over 30 sager, med et gennemsnit på mellem 32 - 33 sager. Der er flere årsager til dette, men en væsentlig årsag er en stor stigning i mellemkommunale underretninger ifbm. tilflytning til Stevns Kommune. Mellemkommunale underretninger fører til sager, der kræver stor indsats oftere end underretninger fra andre underrettere. Der er dertil ledelsens vurdering, at opstarten af den tidligere tværfaglige indsats, og den tidsforbrug dette medfører, har medført at, at der er mindre tid til opfølgning og få ”lukket sager”, end det var muligt inden opstart af tidlig indsats. Det er fortsat vurderingen, at den nye struktur med fokus på tidlig tværfaglig indsats på længere sigt vil reducere den samlede sagstyngde i afdelingen.

  Der er oparbejder cirka 600 flextimer blandt personalet i 1. halvår 2021. Det er ledelsens vurdering, at det arbejdspres, det oparbejdede overarbejde er udtryk for, ikke er bæredygtigt på sigt, og bør adresses ift. arbejdsmiljøet, som en fortsættelse af de seneste års fokus på at modvirke arbejdsrelaterede sygemeldinger. Dette har været en underliggende fokus for udviklingsplaner på det børne- og unge, da langtidssygemeldinger ikke kan rummes uden at medføre en nedgang i serviceniveau og lovformelighed. Evt. vikarkapacitet til at dække sygemeldinger koster cirka 75.000 kr. om måneden.

  Foranstaltningsøkonomi har generelt været i en positiv udvikling de seneste år. Ift. kapacitet skyldes dette primært to ting

  • Et fokus på at lukke sager og foranstaltninger, når udvikling i barnets trivsel/forældreevne tilsiger dette
  • Et fokus på at undgå anbringelser og / eller starte hjemgivelsesprocesser, ofte med massiv støtte, når situationen tilsiger dette.

  For begge ovenstående områder gæder, at det er nøgleområder ift. at reducere forbrug til foranstaltninger, men det er også arbejdstunge områder for personalet. Indsatser i eksisterende sager får oftest lov til at køre videre, hvis sagspresset er for højt, da der er stort fokus på at få truffet afgørelse om hjælp til ”nye familier” rettidigt og med rette sagsskridt ift. loven.

  Alternativer til anbringelser og/eller hjemgivelser er meget arbejdstunge processer, da de kræver stor og vedvarende indsats i familien for at kunne reagere, såfremt indsatsen ikke virker, og det skal ende med en anbringelse eller fortsat anbringelse.

  Når sagsbelastningen bliver for stor, så reduceres muligheden for ovenstående indsatser – og det medfører dermed en stigning i forbrug til foranstaltninger. Det er forvaltningens estimat, at tilførslen af lønmidler til en yderligere stilling i et gennemsnitligt driftsår vil modvirke en identisk stigning i foranstaltning. Det kan dog ikke forudsiges, præcis hvilke foranstaltningsform, hvor stigningen modvirkes. Dertil er vil dette også have en positiv indvirkning på sagsbehandlingen kvalitet og progression.

  Den foreslåede opnormering svarer til 1 årsværk for socialrådgiver. Ved denne opnormering, vil det gennemsnitlige sagstal blive reduceret til cirka 30 sager pr. rådgiver.

  Status for PPR/Familiehuset

  PPR / Familiehuset udfører langt størstedelen af de tidlige forebyggende indsatser, der besluttes i den nye struktur. Der er, som strategien har som mål, sket en stor stigning i tidligere indsatser. Dette har medført, at der ikke er intern kapacitet til at kunne varetage alle de forebyggende indsatser, der besluttes i det tidlige tværgående samarbejde. Forebyggende indsatser, der ikke er kapacitet til i PPR/Familiehuset sendes tilbage til UBU, hvor socialrådgiver skal finde ekstern leverandør, indgå kontrakt m.m., samt overvåge progressionen ift. kontrakt.

  De øgede arbejdsopgaver for PPR/Familiehuset har medført et pres på personalet og arbejdsmiljøet, som ikke er bæredygtigt. Det er vigtigt med fokus på at forhindre arbejdsrelaterede sygemeldinger, da foranstaltninger ved sygemelding i stedet skal indkøbes hos eksterne konsulenter til en højere timepris. Alle langtidssygemeldinger i PPR/Familiehuset udløser dermed en direkte omkostning på foranstaltningsbudgettet. Ud over stigning i antal af forebyggende indsatser, er PPR/Familiehuset også påvirket at, at der er en stigning i skolesager der kræver udarbejdelse af PPV (Pædagogiske Psykologisk Vurdering). En del af årsagen til dette er øget tilflytning af børn med særlige skolebehov.

  Intern omkostning for en ”borgertime” i PPR/fam.hus er beregnet til 650 kr./timen alt inklusiv (forberedelse, ferier, lokaler, vand, varme osv.), uanset om indsatsen udføres familieterapeut, psykolog eller en tredje faglighed. Eksternt leverandører koster pr. tilsvarende ”borgertimer” cirka 850 kr./timen for ydelser udført af ”ikke-psykolog” op til cirka 1250 kr./timen for ydelse udført af psykolog (transaktionsomkostninger til indgåelse og opfølgning på kontrakter mm. indgår ikke i disse).

  Ydelser, der ikke er kapacitet til internt i PPR/Familiehuset, bliver derfor videresendt til løsning hos eksterne, hvilket medfører en dyrere løsning af opgaven, uden at denne skønnes at have højere kvalitet, end kvaliteten ved intern løsning af opgaven. I en række tilfælde er det et ønske fra familien, at forebyggende indsats om muligt udføres at ansat i Familiehuset, der var med til famiiens FTM (Familie Team Møde), da der er skabt en relation og tillid til denne konkrete ansatte.

  Den foreslåede opnormering svarer til 2 årsværk for psykologer / familieterapeuter.


  Finansiering og opfølgning

  Behovet for intern kapacitet ift. eksterne konsulenterydelser fremadrettet kan ikke forudsiges præcist, og er derudover påvirket at naturlig varians hen over tid. Den af forvaltningen foreslåede opnormering er et estimat af, hvad der med ret stor sikkerhed kan finansieres via tilsvarende besparelser på foranstaltninger fra eksterne konsulenter. Det er svært at bruge historiske regnskabsdata, da omfanget af de tidligere indsatser har været stigende siden implementering af ny struktur og forventes fortsat at ville stige i 2022. Den tidligere indsats vil, over tid, medføre et mindre forbrug til indgribende foranstaltninger, herunder anbringelser. Denne sammenhængskæde kan dog ikke følges og dokumenteres på enkeltsagsniveau.

  Det vil ikke være muligt at kunne opgøre præcis hvilke besparelse, opnormeringen medfører. Den samlede økonomi til foranstaltninger er meget påvirkelig af dyre enkeltsager, herunder anbringelsessager, og enkelte til- og fraflytning af udsatte familier, kan medføre mer- eller mindreforbrug på syv-cifrede beløb. Opfølgning på den samlede økonomiske effekt af opnormering ift. udgifter til eksterne konsulenter vil derfor også skulle ske på basis af kvalitative data, som supplement til regnskabstal.

  Omkostning til det øgede omfang af tidlige indsatser, der kunne varetages af to fuldstidsstillinger til en lønsum af 1,1 mio. kr., er i seneste version af budget 2022 indregnet ud fra opgaven, som hidtil skal varetages af eksterne konsulenter med en gennemsnitlig timepris på 950 kr. Ved denne gennemsnitlige timepris betales der 1,6 mio. kr. til eksterne konsulenter. Såfremt nærværende forslag om opnormering af PPR/Familiehuset vedtages, kan denne udgiftspost reduceres med 1,6 mio. kr. i budget 2022, hvilket er en nettobesparelse i det samlede budget 2022 på 500.000 kr.

  Omkostninger til foranstaltninger under et er i seneste version af budget 2022 estimeret ud fra nuværende personalenormering i UBU. Såfremt UBU opnormeres med en stilling, kan det samlede estimat for foranstaltningsøkonomi reduceres med 550.000 kr. i budget 2022  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en udgiftsbevilling på 550.000 kr. i 2021, som finansieres med 250.000 kr. fra tilbud til børn og unge med særlige behov og 300.000 ved forbrug af kassebeholdningen. Udgiftsbevilling på 1.650.000 kr. i overslagsårene og reduktion af budgettet til tilbud til børn og unge med særlige behov medtages i balancekataloget i budgetforslag 2022.

 • 686. Opløsning af HMN Naturgas - Godkendelse

  application/pdf icon foelgebrev_til_kommuner_endelig_002_0.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_hovedstadsregionens_og_midt-nords_naturgasselskab_i_s_002_0.pdf

  Resume

  Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter, idet selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

  KB skal tage stilling til, om indstillingen opløsning kan godkendes på de anførte vilkår.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. Stevns Kommune godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

  Beslutning fra Direktionen, 16. august 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 362:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter ”Selskabet”) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

  Baggrund

  Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebar at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

  I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

  Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

  I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

  Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

  I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

  I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommuner

  En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

  Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.


  Videre proces for afvikling

  Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

  Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

  Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

  Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

  I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sige en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

  Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel, som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

  Vilkår for opløsningen:

  - Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

  - Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

  - Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

  Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.

  Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

  Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).


  Retsgrundlag

  Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S

  § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

  Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Den eventuelt resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

  Alle ejerkommuner vil endvidere hæfte i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel i forhold til de fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), som Selskabet har afgivet. Den seneste garanti udløber i 2026.

 • 687. Kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_kvalitetsstandard_for_tryghedsskabende_velfaerdsteknologi_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_12._maj_2021_kl._1500_moedelokale_1_i_0.pdfapplication/pdf icon servicelovens_ss_136_e_0.pdfapplication/pdf icon bekendtgoerelse_om_tryghedsskabende_velfaerdsteknologiske_loesninger_i_relation_til_afsnit_vii_i_lov_om_social_service_0.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._kvalitetsstandard_for_tryghedsskabende_velfaerdsteknologi.pdf_0.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_til_kvalitetsstandard_for_tryghedsskabende_velfaerdsteknologi.pdf_0.pdf

  Resume

  SSU vedtog den 12. maj 2021 at sende udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi i høring i Ældreråd og Handicapråd. Høringssvarene fra Ældrerådet og Handicaprådet har ikke givet anledning til ændringer i det fremlagte udkast. På den baggrund fremlægges ny kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi til godkendelse i KB.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB, via SSU og ØU, at

  1. ny kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi godkendes.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 18. august 2021, pkt. 357:

  Ikke tilstede: Anne Munch (A).


  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 364:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  SSU vedtog den 12. maj 2021 at sende udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi i høring i Ældreråd og Handicapråd. Kvalitetsstandarden udspringer af Folketingets vedtagelse af et nyt regelsæt vedr. magtanvendelse. De nye regler betyder bl.a., at flere beslutninger er lagt ud til lederne af plejecentrene samt lederne af den udekørende hjemmepleje. SSU's beslutning er vedlagt som bilag.


  Med denne sagsfremstilling lægger forvaltningen op til, at de nye regler om magtanvendelse implementeres i Stevns Kommune ved vedlagte kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi. Da kvalitetsstandarden udmønter bekendtgørelsen, omhandler den udelukkende følgende tre tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger:


  1. Ind- og udgangsalarmer. Det vil sige systemer, der giver besked, når personen forlader et givent område, herunder når en linje eller et område passeres eller ved åbning af en dør.
  2. Fald- og anfaldsalarmer. Det vil sige systemer, der giver signal om aktivitet eller inaktivitet, f.eks. bevægelse eller bevægelsesmønstre i et givent område eller via personbåren sensor, herunder epilepsialarmer og faldmåtter.
  3. Lokaliserings- og sporingssystemer til personer. Det vil sige systemer, der er beregnet til lokalisering eller sporing af personer ved forespørgsel i en på forhånd defineret situation, herunder i form af en lokaliserings-GPS.


  Med kvalitetsstandarden lægges der vægt på, at anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi skal ske for at understøtte borgerens tryghed, værdighed, bevægelsesfrihed og sikkerhed. Herudover er det målet at inddrage og støtte borgeren i, at borgerens egne ressourcer kommer i spil, sådan at borgeren opnår størst mulig selv- og medbestemmelse over sit liv.


  Det fremgår af kvalitetsstandarden, at målgruppen for tryghedsskabende velfærdsteknologi er borgere, der har en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der er følge af en erhvervet fremadskridende mental svækkelse, fx demens, og samtidig modtager personlig og praktisk hjælp eller socialpædagogisk bistand mm. efter servicelovens §§ 83-87, behandling efterservicelovens §§ 101 og 102 eller aktiverende tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.


  Endelig skal det fremhævens, at kvalitetsstandarden herudover indrammer det etiske aspekt i arbejdet med tryghedsskabende velfærdsteknologi.


  Kvalitetsstandarden er udarbejdet i samarbejde med de berørte ledere på området.


  Formålet med den nye kvalitetsstandard
  Der er tre hovedformål med inførelse af den nye kvalitetsstandard.

  • Kvalitetstandarden vil bl.a. sikre brugen af den nye paragraf ud fra et etisk grundlag, som ligeledes er indarbejdet i Demenspolitikken. Det for at skabe et godt fundament for faglige velfunderet vurderinger samt konsesus i demensindsatsen.
  • Kvalitetsstandarden skal understøtte og være fundament for styring af forbrug til paragraffen.
  • Kvalitetsstandarden skal sikre ensartet brug af paragraffen i kommunens enheder.


  Implementering
  Der er planlagt et undervisningsforløb samt gennemgang af arbejdsgange med udfører. Der er igangsat et større arbejde omhandlende arbejdsgange på alle paragrafferne omhandlende magtanvendelse.


  Hvor mange borgere bliver berørt
  På baggrund af ny registreringspraksis har det været muligt at foretage en vurdering ud fra den gruppe af borgere, som er i forløb eller under udredning hos en demenskoordinator. Forvaltningen vurderer, at mellem 3-6 borgere i eget hjem vil have gavn af paragraffens muligheder samt ca. 5 borgere på plejecentre pr. år.


  Ved gennemgang af borgere registreret efter ny registreringspraksis vurderes det, at lovændringen vil betyde en udgift på 40.000-60.000 kr. årligt til indkøb og abonnementer til tryghedsskabende velfærdsteknologi fx gps og måtter. Udgiften kan blive mindre over tid, da der er løsninger, som vil kunne genbruges. Da bekendtgørelsen revideres årligt, kan der på et senere tidspunkt komme nye muligheder, som vil medføre udgifter. Udgifterne forventes at kunne holdes indenfor eksisterende budget. Samtidig forventes det at kunne lette arbejdsgangene i den daglige drift omkring ansøgning af hjælpemidler.


  Høringssvar

  Udkast til kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi har været i høring i Ældreråd og Handicapråd.


  Ældrerådet har på sit møde den 7. juni 2021 drøftet kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi. Ældrerådet udtaler i sit høringssvar, at "Rådet har ingen bemærkninger og kan godkende kommunens udkast." Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag.


  Handicaprådet har også afgivet høringssvar. Handicaprådet udtaler i sit høringssvar, at rådet anbefaler kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag.


  Høringssvarene giver ikke anledning til ændringer i den fremlagte kvalitetsstandard for tryghedsskabende velfærdsteknologi, som derfor sendes uændret videre til godkendelse i KB.


  Retsgrundlag

  Lov om social service, LBK nr 1287 af 28/08/2020, i sagsfremstillingen benævnt serviceloven.


  Bekendtgørelse om tryghedsskabende velfærdsteknologiske løsninger i relation til afsnit VII i lov om social service, BKG nr 87 af 23/01/2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Den skønnede udgift til tryghedsskabende velfærdsteknologi på 40.000 – 60.000 kr. årligt afholdes indenfor eksisterende budget. Samtidig forventes det at kunne lette arbejdsgangene i den daglige drift omkring ansøgning af hjælpemidler.

 • 688. Nedlæggelse af Verdensarv Stevns samt samarbejdsaftale med Stevns Klint Besøgscenter - Godkendelse

  application/pdf icon tids-_og_procesplan_for_nedlaeggelse_af_verdensarv_stevns_m.v._0.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_stevns_kommune_og_stevns_klint_besoegscenter_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2019 at gå i dialog med Fonden Stevns Klint Besøgscenter om at forene kommende besøgscenter med Verdensarv Stevns for derved at skabe et kraftcenter for Stevns Klint som verdensarv.

  Såvel Stevns Kommune som Fonden ser store potentialer i en sådan sammenkobling - og tiden er nu kommet til at nedlægge foreningen Verdensarv Stevns og formalisere det kommende samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Klint Besøgscenter ApS.


  Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via AET og ØU, at

  1. Tids- og procesplan for nedlæggelsen af Verdensarv Stevns godkendes
  2. Virksomhedsoverdragelsen af de ansatte medarbejdere i Verdensarv Stevns til Stevns Klint Besøgscenter igangsættes
  3. Restformuen i Verdensarv Stevns i forbindelse med nedlukningen pr. 30. oktober 2021 overdrages til Stevns Klint Besøgscenter, og til anvendelse indenfor Verdensarv Stevns formålsparagraf, herunder til foranstaltninger indenfor udviklingsplanen "Destination Stevns Klint".
  4. Der indgås samarbejdsaftale med Stevns Klint Besøgscenter om fremtidigt løft af opgaver med afsæt i vedlagte udkast til aftale

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 18. august 2021, pkt. 322:

  1-4. anbefalet.


  (A), (V) og (C) tager forbehold for økonomien frem til KBs behandling af sagen.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 366:

  Anbefales med den præcisering, at restformuen i alt udgør 0,6 mio. kr., som er disponeret til henholdsvis løn og igangværende aktiviteter i resten af 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  ØU’s anbefaling blev godkendt med den præcisering, at det er den estimerede restformue i alt udgør 0,6 mio. kr., som er disponeret til henholdsvis løn og igangværende aktiviteter i resten af 2021.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. november 2019 at gå dialog med Fonden Stevns Klint Besøgscenter om fremtidig varetagelse af Verdensarv Stevns´ opgaver i forbindelse med foreningens nedlæggelse.

  Dialogen har taget afsæt i de anbefalinger, der fremgik af rapporten, som blev godkendt af KB på mødet i november 2019.

  Både Stevns Kommune og Fonden Stevns Klint Besøgscenter ser stor synergi i, at sammenkoble formidlingen, udviklingen og moniteringen af verdensarven med det sigte, at gøre besøgscenteret til kraftcenteret for Stevns Klint som verdensarv.

  Tiden er nu kommet til at nedlægge foreningen Verdensarv Stevns og samtidig få formaliseret det kommende samarbejde mellem Stevns Kommune og Stevns Klint Besøgscenter.

  I forhold til nedlæggelse af foreningen er der udarbejdet tids- og procesplan. Tids- og procesplanen blev godkendt på bestyrelsesmøde i Verdensarv Stevns den 14. juni 2021, og forelægges nu til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

  I forhold til procesplanen vil der efter KBs godkendelse blive fremsendt brev til de berørte medarbejdere omkring virksomhedsoverdragelsen, ligesom der vil blive udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling omkring foreningens nedlæggelse.

  Foreningen Verdensarv Stevns nedlægges pr. 31. oktober 2021, således at den siddende bestyrelse kort tid herefter kan aflægge og godkende regnskab for 2021.

  I henhold til den eksisterende samarbejdsaftale med Verdensarv Stevns skal Kommunalbestyrelsen på baggrund af bestyrelsens indstilling godkende restformuens anvendelse.

  Bestyrelsen godkendte på sit møde den 14. juni 2021 at indstille til Kommunalbestyrelsen, at restformuen ved regnskabsafslutningen avendes til formål indenfor Verdensarv Stevns formålsparagraf, herunder foranstaltninger indenfor udviklingsplanen "Destination Stevns Klint".

  I forhold til kommende samarbejde med Stevns Klint Besøgscenter foreligger der nu udkast til samarbejdsaftale, som efter Kommunalbestyrelsens godkendelse kan drøftes videre og færdiggøres ved dialog med besøgscenterets bestyrelse.

  Aftalen tager i høj grad afsæt i de opgaver Verdensarv Stevns udfører i dag, men også en fornyelse i forhold til en revideret rådgivningsstruktur, der mere gennemsigtigt sikrer en fortsat efterlevelse af UNESCOs krav og anbefalinger.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ingen økonomiske konsekvenser, da kommende aftale afholdes indenfor eksisterende budgetramme.

  Restformuen estimeres p.t. at andrage ca. 600.000 + evt. ferieforpligtiglser (løn for 2 måneder ca. kr. 400.000 samt kr. 200.000 til øvrige igangværende aktiviteter).

 • 689. Revisionsberetning nr. 27 for regnskab 2020 - afsluttende for 2020 - Godkendelse

  application/pdf icon revisionsberetning_nr._27_vedroerende_aarsregnskabet_for_2020_0.pdfapplication/pdf icon ledelseserklaering_2020_0.pdfapplication/pdf icon bdos_paategning_af_aarsregnskabet_for_2020_-_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon aarsberetning_2020_endelig_0.pdf

  Resume

  BDO Statsautoriserede revisionsselskab har udarbejdet revisionsberetning nr. 27 - afsluttende beretning for regnskab 2020.

  Revisionsberetningen skal behandles i Kommunalbestyrelsen i henhold til Styrelseslovens § 45.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via direktionen og ØU, at

  1. Revisionsberetning nr. 27 - afsluttende regnskab for 2020 godkendes.
  2. Stevns Kommunes årsregnskab for 2020 godkendes.
  3. Ledelsens regnskabserklæring for 2020 godkendes.


  Beslutning fra Direktionen, 16. august 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 365:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  BDO Statsautoriserede revisionsselskab har d. 15. juni 2021 afsluttet revisionen for 2020 med fremsendelsen af revisionsberetning nr. 27 - afsluttende beretning for 2020.

  I revisionsberetningen er redegjort for de konstaterede forhold.


  Administrationen sørger for at følge op på revisionens anbefalinger.


  1. Konklusion på revisionen af kommunes årsregnskab for 2020

  BDO's revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen af årsregnskabet. Dog er der afgivet en bemærkning til de kommuner, som i lighed med Stevns Kommune helt eller delvis har indført Kommunernes Sygedagepengesystem(KSD).

  Årsagen hertil er, at der fundet mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden, hvorved det opsatte kontrolmål for systemet ikke er opfyldt.

  En delmængde af disse fejl har medført, at der i perioden har været fejl i udbetalinger til borgerne, hvilket har medført behov for at gennemføre manuelle korrektioner hos kommunerne eller en automatisk korrektion i KSD med tilbagevirkende kraft.

  KMD's revisor har efterfølgende konstateret, at KMD har gennemført de nødvendige ændringer til KSD, og har desuden oplyst, at der ikke er indentificeret lignende fejl i de gennemførte stikprøvetest i marts 2021.


  Der har ikke været bemærkninger fra den gennemførte revision i 2019, som der skulle følges op på.  2. Vurdering af kommunes økonomi

  Stevns Kommune har i 2020 haft et overskud på 65,4 mio. kr.

  Kommunen har i 2020 overholdt kassekreditreglen, der indebærer at den gennemsnitlige kassebeholdning for de seneste 12 måneder skal være positiv. Kommunen har opgjort den gennemsnitlige kassebeholdning til 144,9 mio. kr. Den opgjorte kassebeholdning indfrier herved også kommunalbestyrelsens økonomiske politik, hvoraf det fremgår, at det anbefales, at den gennemsnitlige kassebeholdning er på minimum 80 mio. kr. opgjort efter denne regel.

  På baggrund af den seneste likviditets prognose forventes dette også at være tilfælde ved udgangen af 2020.


  3. Revisionsmetodik- og strategi.

  Revisionen er udført ved stikprøver med henblik på at vurdere og efterprøve, om de interne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Endvidere vurderes og efterprøves det, om kommunens dispositioner vedrørende de regnskabsmæssige forhold mv. er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger og øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.


  4. Regnskabsføring og interne kontroller

  Det er revisionens opfattelse, at principperne for økonomistyring i fornødent omfang beskriver rammen og reglerne for kommunes kasse- og regnskabsvæsen, herunder niveauet for de interne kontroller og ledelsestilsynet.


  5. Revisionsmæssig gennemgang af IT-sikkerheden

  Det er revisionens opfattelse, at kommunen i alle væsentlige henseender har implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integregritet og sikkerheden af data, som IT-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen. Endvidere er det revisionens opfattelse, at kommunes overordnede styring af it-sikkerheden inden for de gennemgående områder er tilfredsstillende.

  Revisionen anbefaler herudover, at kommunen prioritere initiativer rettet mod Cyber risici/trusler ved:

  - Løbende uddannelse /træning af nøglemedarbejdere

  - Adgangssikkerhed til infrastrukturkomponenter og Internet of Things (IoT)

  - Ajourføring af it-beredskabsplaner og test heraf


  6. Løn og personaleområdet

  Det er revisions opfattelse, at kommunes etablerede forretningsgange vedrørende lønadministrationen er betryggende og fungerer hensigtsmæssigt.

  I forhold til ledelsestilsynet, der omfatter kontrol af 10 procent af lønkonsulenternes sager, blev det konstateret, at kontrollen ikke var gennemført i 2020 og revisionen anbefaler, at kommunen vurderer, om der skal foretages en kompenserende kontrol.

  Revisionen har med henblik på at leve op til Styrelsesloven valgt jf. afsnit 6.3 at gennemføre en forvaltningsmæssig revision af køb og salg af grunde og ejendomme samt budgetstyring af flerårige anlægsprojekter.

  Det er revisionens vurdering, at der er tilrettelagt gode interne forretningsgange for gennemførslen af salg af grunde og bygninger i Stevns Kommune.

  Revisionen anbefaler dog, at kommunen overvejer at skriftliggøre procedurerne for salg af grunde og ejendomme samt vurderer om der skal fastsættes beløbsmæssige grænser for indgåelse/tegning af kontrakter.

  Revisionen konkluderer desuden, at der er en hensigtsmæssig organisering og styring af anlægsprojekter.

  Det er i forlængelse heaf revisionens anbefaling, at kommunen overvejer om der for nogle af projekterne skal angives en kort status i forhold til leveringssikkerhed og kvalitet af projekterne.


  7. Revision af årsregnskabet

  Revisionen har undersøgt, om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Social- og Indenrigsministeriets gældende regler.

  Revisionen har endvidere fulgt op på, om der i forhold til regnskabet fra sidste år er foretaget ændringer i kommunens regnskabspraksis, samt om disse ændringer er godkendt af kommunalbestyrelsen. Revisionen har endvidere vurderet, om ændringer er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets regler og om de er tilstrækkeligt belyst i regnskabsaflæggelsen.

  Det er revisionens opfattelse, at kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet.


  9. Afgivne revisionsberetninger og optegnede opgørelser etc.

  Revisionen har ikke afgivet løbende beretninger til Kommunalbestyrelsen i 2020.


  Retsgrundlag

  Kommunalstyrelseslovens § 45.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er ingen økonomiske konsekvenser af sagen.

 • 690. Mødeplan for politiske møder i 2022 - Beslutning

  application/pdf icon forslag_til_politisk_moedekalender_2022_-_28_juni_2021_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2022 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via ØU, at

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødedag/-tidspunkt i forhold til ØU-møderne.


  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 371:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Forslag til politisk mødeplan for 2022 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år, dog skal følgende bemærkes


  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2022.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at KL's årsmøder for fagudvalg kun er foreløbige på nuværende tidspunkt, da KL skal konstituere sig med ny bestyrelse ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 17. og 18. marts 2022.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen begge afholder møder i uge 7.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag.


 • 691. Ankestyrelsens omgørelsesprocenter 2020 - Orientering

  application/pdf icon bilag_1_-_laesevejledning_til_danmarkskort_over_omgoerelsesprocenter_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_ankestatistik_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_ankestatistik_ssus_omraade_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_ankestatistik_aets_omraade_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_ankestatistik_buls_omraade_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_6_-_danmarkskort_over_omgoerelsesprocenter_paa_socialomraadet_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_7_-_danmarkskort_over_omgoerelsesprocenter_paa_boernehandicapomraadet_2020_0.pdfapplication/pdf icon bilag_8_-_danmarkskort_over_omgoerelsesprocenter_paa_voksenhandicapomraadet_2020_0.pdf

  Resume

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på beskæftigelses- og socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Med denne sag fremlægges Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for 2020 samt Social- og Indenrigsministeriet kommuneopdelte danmarkskort på socialområdet. Sidstnævnte skal ifølge lovgivningen forelægges kommunalbestyrelsen årligt.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, via chefgruppen, BUL, AET, SSU og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning fra Chefgruppen, 9. august 2021, pkt. 4:

  Drøftet. Det skal fremgå af præsentationen for udvalgene, hvad omgørelsesprocenterne giver anledning til af indsatser fremad.

  Beslutning fra Børn, Unge og Læring, 17. august 2021, pkt. 333:

  Ikke til stede: Janne Halvor Jensen (O).


  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 18. august 2021, pkt. 323:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Social og Sundhed, 18. august 2021, pkt. 360:

  Ikke tilstede: Anne Munch (A).

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 367:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på beskæftigelses- og socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen.


  Ankestyrelsen udsender hvert halve år statistik over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Én gang om året offentliggør Social- og Indenrigsministeriet desuden kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet (men altså ikke beskæftigelsesområdet). Det følger af retssikkerhedsloven, at kommunalbestyrelsen skal behandle kommunens danmarkskort på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres.


  Ankestatistikken vedrører lovgivning, som ligger under henholdsvis SSU, AET og BUL. En uddybning for hver af de tre udvalg findes i hhv. bilag 3, 4 og 5.


  Begrebsdefinitioner

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.


  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).


  Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling, jf. også s. 1 i ”Læsevejledning til danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesager”, der er vedhæftet som bilag nr. 1.


  Herudover kan sager, der bliver sendt til Ankestyrelsen havne i kategorien:

  • Afvisning/henvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen. Det kan for eksempel være, fordi borgeren har klaget for sent eller beslutter at opgive klagen. Eller fordi Ankestyrelsen ikke er den kompetente myndighed, og derfor sender klagen videre til en anden instans.


  De afviste/henviste klager tæller ikke med i omgørelsesprocenten.


  Omgørelsesprocenter

  Af Ankestyrelsens statistik fremsendt for hele 2020 fremgår det, at Ankestyrelsen har modtaget 107 sager fra Stevns Kommune. Se tabel 2 i ”Ankestatistik 2020”. I 2019 modtog Ankestyrelsen i alt 129 sager fra Stevns Kommune. Det kan dermed konstateres, at der er sket et væsentligt fald i antallet af sager indbragt til Ankestyrelsen fra 2019 til 2020.


  Kilde: Ankestatistik 2020, vedlagt som bilag nr. 2.

  Forkortelserne står for: LAB = Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, LAS = Aktivloven, PL = Lov om socialpension, SDP = Lov om sygedagpenge, SEL = Serviceloven, ØVR = øvrige.


  Heraf er de 12 af sagerne afvist, dvs. Ankestyrelsen har realitetsbehandlet 95 sager fra Stevns Kommune. Heraf relaterer de 41 sig til beskæftigelsesområdet og de 49 til socialområdet, heraf 28 sager på BUL's område og 21 sager på SSU’s område. De sidste 5 sager relaterer sig til øvrige områder. For en uddybning af øvrige områder henvises til s. 2 i ”Ankestatistik 2020”, der er vedlagt som bilag nr. 2.


  Stevns Kommune har en omgørelsesprocent på 38, hvilket er noget højere end landstotalen på 29. Se tabel 4 i ”Ankestatistik 2020”. Disse tal skal ses i forhold til, de mange sager, der behandles på beskæftigelses- og socialområderne pr. år og hvor mange afgørelser, der ikke påklages. Samtidig bør det nævnes, at procenten for sager, der stadfæstes er 62.

  Kilde: Ankestatistik 2020, vedlagt som bilag nr. 2.


  Danmarkskort over omgørelsesprocenter

  De kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i klagesagerne på socialområdet viser omgørelsesprocenter for socialområdet generelt og for specifikke paragraffer indenfor hhv. børnehandicap og voksenhandicap. De tre kort er vedlagt som hhv. bilag 6, 7 og 8. Kortene findes på ministeriets hjemmeside: https://sm.dk/danmarkskort/2021 (for at få danmarkskortene frem på hjemmesiden kræver det, at man accepterer cookies - først når det er gjort, er de tre kort tilgængelige). Talgrundlaget for danmarkskortene er det samme, som omtalt ovenfor.


  Socialområdet generelt

  Af Danmarkskortet for socialområdet generelt fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 49 afgørelser fra Stevns Kommune i 2020. I 25 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 51. De omgjorte afgørelser består af 8 ændrede/ophævede sager (16 %) og 17 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (35 %). Det giver en stadfæstelsesprocent på 49.


  På landsplan er omgørelsesprocenten i 2020 på socialområdet 36, fordelt på 9 % ændrede/ophævede og 27 % hjemviste. Stadfæstelsesprocenten på landsplan er 64.


  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 991 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet. (Tal hentet fra danmarkskort for 2019).


  Børnehandicapområdet

  Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:

  • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
  • Merudgiftsydelse § 41
  • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
  • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45


  Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen har truffet 20 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer. I 12 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 60 og en stadfæstelse på 40 %. De omgjorte afgørelser består af 6 ændrede/ophævede sager (30 %) og 6 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (30 %).


  På landsplan er 15,5 % af sagerne ændrede/ophævede, 36,5 % er hjemvist og 48 % er stadfæstet. På landsplan giver det en omgørelsesprocent på 52.


  Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 141 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer i 2019.


  Voksenhandicapområdet

  Danmarkskortet for omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet vedrører kun afgørelser truffet indenfor følgende paragraffer i serviceloven:

  • Voksne - kontante tilskud § 95
  • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
  • Voksne - ledsageordning § 97
  • Voksne - merudgifter § 100


  Af kortet fremgår det, at Ankestyrelsen kun har truffet 3 afgørelser fra Stevns Kommune indenfor disse paragraffer. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 67 og en stadfæstelse på 33 %. De omgjorte afgørelser består af 0 ændrede/ophævede sager (0 %) og 2 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (67 %).


  På landsplan er 7 % af sagerne ændrede/ophævede, 35 % er hjemvist og 58 % er stadfæstet. Det landsplan giver en omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet på 42.


  Tal fra Danmarks Statistik viser, at borgere bosat i Stevns Kommune har modtaget 41 ydelser opgjort på de pågældende paragraffer ultimo 2019.

  Retsgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 79 b.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 692. Fredning Stevns Klint Taksationskommission - Orientering

  application/pdf icon hoeringssvar_miljoe-_og_foedevareklagenaevn_18-12-20_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_miljoe-_og_foedevareklagenaevn_03-11-20_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med behandling af de indkomne klager over erstatningssummen, vil Taksationskommissionen foretage en besigtigelse den 7. oktober. Eventuelle indsigelser mod klagerne skal være Taksationskommissionen i hænde senest den 27. august.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB, via PMT og ØU, at

  1. tage orienteringen til efterretning

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 17. august 2021, pkt. 525:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 369:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  I forlængelse af Miljø- og Fødevareklagenævnets endelige afgørelse om fredningen af Stevns Klint tidligere i år, har lodsejerne haft mulighed for at klage over erstatningssummen til Taksationskommissionen, der kommer på besigtigelse den 7. oktober. Stevns Kommune har mulighed for at indsende kommentarer til klagerne inden den 27. august.

  Kommunen vil orientere Taksationskommissionen om, at kommunen ikke har kommentarer i forhold til klagerne jf. tidligere indsendte udtalelser (3/11 og 18/12 2020) i forbindelse med Miljø- og Fødevareklagenævnets påtænkte afgørelse.

  Retsgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens §45.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Idet Stevns Kommune kun skal betale 10% af erstatningssummen vil eventuelle justeringer af de individuelle erstatningssummer formodes indeholdt af anlægsmidlerne.

 • 693. Status på etablering af ny Rødvig Station - Orientering

  application/pdf icon bilag_2._juridisk_bindende_aftale_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1._regionsraadets_sagsfremtilling_den_7._juni_2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4._status_-_projektering_af_ny_roedvig_station_0.pdf

  Resume

  Et flertal i Folketinget har indgået en infrastrukturaftale, hvor der er et statsligt bidrag på i alt 700 mio. kr. i 2022-2025 til regionerne til investeringer i privatbanerne og i juni 2021 har Regionsrådet besluttet at igangsætte fase III, udbud- og anlægsfasen af Østbanens skinnerenovering. Derfor skal den nye Rødvig Station stå færdig i tredje kvartal af 2022 og Stevns Kommune skal i den forbindelse finansiere sin del af stationen. Denne sagsfremstilling giver en status på sagens udvikling, de økonomiske elementer samt status på projektering af Rødvig Station.


  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til ØU via direktionen og PMT, at

  1. sagen tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 9. august 2021, pkt. 7:

  Taget til efterretning.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 17. august 2021, pkt. 522:

  Ikke til stede: Line Krogh Lay (B).

  Anbefalet af et flertal af (V), (N) og (A).


  (O) kan ikke godkende de store kommunale udgifter for at flytte Rødvig station. Der bør være bustransport til St. Heddinge.

  Beslutning fra Økonomiudvalget, 24. august 2021, pkt. 368:

  Taget til efterretning.


  O kan ikke godkende de store kommunale udgifter for at flytte Rødvig Station. Der bør være bustransport til Store Heddinge. O begærer sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Taget til efterretning.


  O (2) kan ikke godkende de store kommunale udgifter til at flytte Rødvig Station. Der bør i stedet for være bustransport til Store Heddinge.

  Beskrivelse af sagen

  December 2019 blev det nødvendigt med hastighedsnedsættelse på Østbanen for at forlænge skinnernes levetid og i størst muligt omfang minimere egentlige driftstop. Det er Region Sjælland, der har ansvaret for finansiering af skinnerenoveringen, men Region Sjælland anså på det tidspunkt ikke at have de fornødne økonomiske rammer til at dække udgiften til sporrenoveringen på ca. 600 mio. kr.

  Tidsplan for skinnerenovering af Østbanen

  Den oprindelige tidsplan for Østbanens skinnerenovering er udarbejdet med sigte på, at renoveringen er gennemført i tredje kvartal af 2022. Der er imidlertid risiko for egentlige nedbrud til trods for, at farten er sænket på Østbanen. I det lys blev tidsplanen ikke udsat selvom, at finansieringen endnu udestod.

  I perioden igangsatte Region Sjælland i stedet en række tiltag i 2019 og 2020 for at øge sandsynligheden for at overholde den oprindelige tidsplan. Det var blandt andet i form af skinnerenoveringens fase I (Programfase) og fase II (Projektering).

  Derudover har Regionen arbejdet med at få Folketinget eller Regeringen til at bevillige nye midler til renoveringen af Østbanen. Ligeledes har Stevns Kommune arbejdet og støttet op om vigtigheden af, at der findes en løsning på finansieringen mellem Region Sjælland og folketingets partier.

  Eksempelvis afholdt Folketinget den 20. april 2021 en forespørgselsdebat om lokalbanernes økonomi, hvor Stevns Kommune også deltog. Folketinget besluttede efterfølgende den 22. april 2021 et beslutningsforslag, hvor det konstateres, at regeringen i forbindelse med infrastrukturforhandlingerne vil fremlægge et oplæg til mulig prioritering af skinnenettet til Østbanen og andre lokalbaner i Danmark.

  Et enigt Regionsråd har den 7. juni 2021 besluttet at igangsætte fase III, som indeholder selve udbuds- og anlægsfasen og den 28. juni 2021 har et flertal i Folketinget indgået en infrastrukturaftale. Af infrastrukturaftalen fremgår det, at der er afsat et ’statsligt bidrag på i alt 700 mio. kr. i 2022-2025 til regionerne til investeringer i privatbanerne’ og Regionsrådsformanden i Region Sjælland har udtalt, ’at der nu er kommet de midler, der skal til for at få renoveret sporene på Østbanen’. Se evt. bilag 1: Regionsrådets sagsfremstilling den 7. juni 2021.

  Stevns Kommunes økonomiske forpligtigelse til den nye Rødvig Station

  November 2020 indgik Region Sjælland, Regions Tog A/S og Stevns Kommune den juridisk bindende aftale om de vilkår, som parterne var enige om at etablere en ny Rødvig Station nord for Vemmetoftevej på – herunder fordeling af anlægsudgifterne. Se eventuelt bilag 2: Juridisk bindende aftale.

  Med den seneste udvikling i sagen før sommer bliver skinnerenoveringen nu gennemført og den nye Rødvig Station etableret. Således aktiveres den juridisk bindende aftale og i det lys vil den nye Rødvig Station stå færdig i tredje kvartal af 2022.

  Af aftalen fremgår anlægsoverslaget på den nye Rødvig Station på i alt 30,4 mio. kr. På grund af synergieffekten ved at etablere den nye station samtidig med skinnerenoveringen, kan der på forhånd fratrækkes 7,75 mio. kr. fra anlægsoverslaget, hvilket er gjort til et fast beløb i aftalen. Af anlægssummen på nu 22,65 mio. kr. har Region Sjælland og Stevns Kommune forpligtet sig til at finansiere halvdelen hver. Anlægssummen er inkl. de lovpligtige 30 pct. i usikkehedstillæg samt Lokal Togs A/S bidrag, der udgør nettoværdien ved salg af den gamle Stationsbygning.

  Skulle udbuddet alligevel overstige anlægssummen på 30,4 mio. kr. for den nye Rødvig Station, skal sagen forelægges Stevns Kommune og Region Sjælland til fornyet beslutning.

  I den juridisk bindende aftale indgår også økonomiske potentialer og risici, som kan rykke ved Stevns Kommunes forpligtigelse på op til 11,33 mio. Derudover er der en række afledte udgiftsposter for Stevns Kommune, som ligger udover selve anlægget af en ny Rødvig Station og som derfor kun aktualiseres såfremt Kommunalbestyrelsen træffer særskilt beslutning herom.

  I bilag 3: Lukket. Økonomisk overblik – Ny Rødvig Station er der på det foreliggende grundlag opstillet en nærmere statusbeskrivelse af de økonomiske delelementer, der vedrører Stevns Kommune. Bemærk at bilag 3 er lukket derfor ligger under dagsordenspunktet Diverse orienteringer.

  Projektering af Rødvig Station

  Det er Lokal Tog A/S og bygherrerådgiver, der står for projektering og gennemførelse af såvel skinnerenovering samt etablering af den nye Rødvig Station. Siden Regionsrådet den 24. juni 2020 besluttede at igangsatte sporrenoveringens anden fase, projekteringsfasen, har Stevns Kommune haft et tæt samarbejde med parterne for at finde frem til den konkrete projektering af Rødvig Station og ankomstområde. Samarbejdet har vedrørt en lang række konkrete problematikker, som skal håndteres i forbindelse med placering af stationen ved Vemmetoftevej.

  Se bilag 4: Status - Projektering af Ny Rødvig Station for en nærmere statusbeskrivelse af projekteringsfasen.

  Bilag

  Bemærk at bilag 3 er lukket og derfor ligger under dagsordenspunktet Diverse orienteringer. • 694. Spørgetid for borgere - ved Kommunalbestyrelsens møder

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Den åbne del af mødet blev afsluttet kl. 19.58.

  Beskrivelse af sagen

  Retningslinjer for spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens møder:


  1. Spørgetid afholdes i forlængelse af Kommunalbestyrelsens åbne del.
  2. Spørgetiden har en samlet varighed på maksimalt 15 minutter med borgmesteren som ordstyrer.
  3. Du skal have bopæl (folkeregisteradresse), bolig eller virksomhed i Stevns Kommune, hvis du ønsker at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen.
  4. Inden du stiller dit spørgsmål, skal du oplyse navn og (nærmeste) by.
  5. Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold i Stevns Kommune.
  6. Der kan ikke behandles sager i Kommunalbestyrelsens spørgetid, som vedrører personfølsomme oplysninger.
  7. Borgmesteren kan i særlige tilfælde henvise til administrationen for besvarelse af spørgsmålet.
  8. Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være borgmesteren i hænde 14 dage forud for mødet. Det forudsættes, at du er til stede, når dit spørgsmål besvares.
  9. Spørgsmålet kan alene stilles til Kommunalbestyrelsen, ikke til enkelte partier eller til de enkelte medlemmer - og det besvares af borgmesteren eller af den, borgmesteren udpeger til det, såfremt den pågældende ønsker at svare.
  10. Efter afgivelse af svar på det/de stillede spørgsmål, kan andre kommunalbestyrelsesmedlemmer afgive kortfattede bemærkninger eller svar. Kortfattede bemærkning er én pr. parti.
  11. Hvis dit spørgsmål ikke kan besvares på selve kommunalbestyrelsesmødet, kan det aftales, at der gives svar hurtigst muligt efter mødet.


  Retningslinjerne er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2019.


 • 695. Lukket dagsorden - Godkendelse (Lukket)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V)


  Dagsordenen blev godkendt.


 • 696. Byportheller St. Tårnby - Anlægsbevilling (Lukket)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V)


  Godkendt.


 • 697. Ny adgangsvej Stevnshøj - Anlægsbevilling (Lukket)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V)


  Godkendt.


 • 698. Salg af grund - V - Anlægsbevilling (Lukket)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V)


  Godkendt.


 • 699. Ny pris på salg af ejendom - L. - Beslutning (Lukket)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V)


  ØU’s anbefaling godkendt.


 • 700. Køb af jord - Beslutning (Lukket)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V)  Et flertal bestående af A, B, C, F, N, V og Ø (15) godkender indstillingen.


  O (2) stemmer imod med henvisning til tidligere behandlet punkt om Rødvig Station. • 701. Vejbelysning - Beslutning (Lukket)

  Beslutning

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A) og Bjarne Nielsen (V)


  Godkendt.


 • 702. Kommunal bygning - Kontraktforhold - Tilsynsudtalelse (Lukket)

 • 703. Diverse orienteringer - KB den 2. september 2021 (Lukket)

 • 704. Underskriftsark (Lukket)