Referat

 • 609. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden til Kommunalbestyrelsens møde den 1. juni 2017.

   

  Beslutning

  Godkendt.

   

  PTU-formanden vil i forlængelse af spørgetiden give en kort meddelse/orientering om status på mobil- og bredbåndsdækningen på Stevns.

 • 610. Fredning af Stevns Klint

  application/pdf icon afgoerelse_om_fredning_final.pdfapplication/pdf icon afgoerelse_om_erstatning_final.pdfapplication/pdf icon afgoerelse_final.pdf

  Resume

  Fredningsnævnet for Østsjælland har pr. 1-5-2017 afsagt endelig afgørelse om fredning af Stevns Klint. Fredningsnævnet har besluttet at frede Stevns Klint i henhold til de bestemmelser, som fremgår af afgørelsen.

  Med afgørelsen følger muligheden for at påklage fredningsnævnets afgørelse.  

  Nævnets afgørelse fraviger fredningsforslaget på nogle punkter, hvorfor KB via NFK og PTU må beslutte, om Stevns Kommune vil gøre brug af sin klagemulighed i sagen og i givet fald på hvilke punkter.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via NFK, PTU og ØU, at beslutte

  1. om man vil klage over at bestemmelserne vedr. Stevns Fyrcenter træder ikraft med det samme
  2. om man vil klage over, at der forsat må dyrkes, sprøjtes og gødes i 25 meter bræmmen
  3. at det overfor Miljø- og Fødevareklagenævnet præciseres, at der er tale om en fredning af national betydning.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2017, pkt. 318:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  Udvalget anbefaler, at

  • der ikke klages over at bestemmelserne ved Stevns Fyrcenter træder i kraft med det samme
  • der ikke klages over, at der fortsat må dyrkes, sprøjtes og gødes i 25 meter bræmmen
  • det overfor Miljø- og Fødevareklagenævnet præciseres, at der er tale om en fredning af national og international betydning.

   

  Plan- og Teknikudvalget, 16. maj 2017, pkt. 469:

  Ikke tilstede: Bjarne Nielsen

  Udvalget anbefaler NFKs anbefaling.

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 596:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  NFK's indstilling anbefales.

   

  Mogens Haugaard (Løsgænger) kan ikke godkende den store forskel der er mellem den fagkyndige vurdering af værditab og erstatningsstørrelsrne.

  Beslutning

  NFK's indstilling godkendt.

   

  Thor Grønbæk (Løsgænger) og Liste V finder, at erstatningsbeløbene til lodsejerne er for lave.

  Mogens Haugaard (Løsgænger) fastholder sin protokollering fra ØU.

  Varly Jensen (O) ønsker fokus på sikkerheden omkring stiforløbet i fredningen.

  Sagsfremstilling

  I det følgende ridses de væsentligste forskelle op mellem fredningsforslagets bestemmelser og bestemmelserne i flg. fredningsnævnets afgørelse. Der kan dog være øvrige formuleringer eller ændringer i nævnets afgørelse i forhold til fredningsforslaget, som kan betyde justeringer i forhold til det forslag, som KB i sin tid godkendte. Derfor vil det være en god idé at læse nævnets afgørelse grundigt igennem inden, der træffes beslutning (se venligst bilag).

  Boesdal: Fredningsnævnet finder, at det ikke er hensigtsmæssigt at afvente med at lade fredningsbestemmelserne træde i kraft. Dog finder nævnet det ikke nødvendigt at få forelagt en helhedsplan for Boesdal med planer for besøgscenter og tilhørende faciliteter. Forvaltningen vurderer, at nævnets afgørelse ikke hindrer anlæggelse af besøgscenter med tilhørende faciliteter i Boesdal og at projektet kan gå i gang uden yderligere dispensationer.

  Stevns Fyrcenter: Fredningsnævnet vil lade fredningsbestemmelserne træde i kraft med det samme. Derudover vil nævnet i modsætning til Boesdal have forelagt helhedsplan for området. Nævnet udtrykker dog, at det ikke behøver at tage stilling til det udarbejdede lokalplanforslag. Forvaltningen forventer således, at fredningsnævnets skal inddrages i højere grad i projektet ved fyret.

  25 meters bræmme: Bræmmen fastholdes, men nævnet finder ikke, at det er nødvendigt at pålægge bestemmelser om forbud mod dyrkning, gødskning og sprøjtning. Arealet med natur, der ville indfinde sig som følge af fredningen, indskrænkes betydeligt. Forvaltningen vurderer som følge heraf, at erstatningsnatur som kompensation for den ved lov beskyttede natur, der bliver berørt af projekter, som eksempelvis besøgscenter i Boesdal, skal kompenseres på anden måde.

  Formålsparagraf 2: Nævnet har taget fredningsforslagets formålsparagraf 2 ud: ”At bevare og fremme områdets karakteristiske naturtyper for at skabe et artsrigt plante- og dyreliv herunder særligt de naturtyper og arter, som er knyttet til naturtypen næringsfattigt kalkoverdrev.” Forvaltningen har ingen bemærkninger ud over allerede nævnt i spørgsmålet om 25 meters bræmmen.

  Nedgange: Nævnet har udtaget muligheden for etablering af 10 nedgange, men skriver, at fredningen ikke er til hinder for allerede etablerede lovlige nedgange samt påtænkte trapper i Højerup og ved fyrcenteret. Desuden, at der kan dispenseres til etablering af offentligt tilgængelige nedgange eller trapper. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil have en indflydelse på de nuværende planer og at der er mulighed for etablering af yderligere trapper i fremtiden.

  Råstofindvinding: § 7 er taget ud af fredningsforslaget, da nævnet ikke finder det nødvendigt, at fredningen forholder sig til dette spørgsmål. Forvaltningen har ingen kommentarer.

  Erstatningssummens fordeling (se ”Afgørelse om erstatning af fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune afsagt d. maj 2017 af Fredningsnævnet for Østsjælland”, s. 16).
  Fredningsnævnet gør opmærksom på (side 16), at det efter naturbeskyttelsesloven § 49, stk. 3, 1 at Staten afholder 3/4 af de tilkendte erstatninger og godtgørelser, men at Miljø- og Fødevareklagenævnet kan bestemme, at ved fredninger, der har national betydning eller medfører udgifter, der er større end 2 mio. kr., skal Staten erholde 9/10 del af erstatning mv. Fredningsnævnet udtaler (s. 17) i ”Afgørelse om fredning af Stevns Klint afsagt d. 1. maj 2017 af Fredningsnævnet for Østsjælland”, følgende:
       ”..Fredningen falder desuden godt i tråd med prioriteringen i den nævnte handlingsplan (jf. Handlingsplan for fredning 2013” red.), idet Stevns Klint er en af ”kronjuvelerne” og har en fredningsmæssig værdi, der er af væsentlig, national betydning”.
  Forvaltningen vurderer, at Fredningsnævnet er enigt med sagsrejserne i, at Stevns Klint har national betydning. Derfor bør Staten erholde 9/10 af erstatningssummen. Dette bør yderligere understreges, når sagen skal behandles af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Videre proces: Der er 4 ugers klagefrist fra d. 5-5-2017. I forbindelse med behandling af indkomne klager vil Natur- og Miljøklagenævnet afholde et offentligt møde samt foretage besigtigelser. Information om dette følger på et senere tidspunkt.

   

   

  Lovgrundlag

  Naturbeskyttelseslovens § 40-43.

  Økonomi

  Fredningsnævnets afgørelse om erstatning er anført til at udgøre 2.572.635 kr. Da fredning af Stevns Klint vurderes til at være af national interesse, forventes kommunens andel at blive 1/10 jf. Naturbeskyttelseslovens § 49 stk. 5, derfor 257.263,50 kr.

 • 611. Fingerplanrevision - høring

  application/pdf icon brev_om_nye_udviklingsmuligheder_i_kystnaerhedszonen.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_om_fingerplanens_revision_spor_1.pdfapplication/pdf icon fingerplanrevision_-_berigtigelse_fra_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon redegoerelse_for_stevns_kommunes_oensker_til_aendringer_i_fingerplanen_med_rettelse_af_sommerhusomr.pdfapplication/pdf icon redegoerelse_for_stevns_kommunes_oensker_til_aendringer_i_fingerplanen.pdfapplication/pdf icon svar_fra_erhvervsstyrelsen_-berigtigelse.pdfapplication/pdf icon redegoerelsen_for_behov_for_byzone_i_stroeby_egede.pdf.pdf

  Resume

  Udkast til Fingerplan 2017 er nu i høring. Udkastet omfatter bl.a. sommerhusområdet i Strøby Egede, som kommunen ønsker overført til byzone.

  Der er uoverensstemmelse mellem det areal, som fremgår af vores input til Fingerplan 2017 og det areal, som fremgår af 'Udkast til Fingerplan 2017'. Derudover er kommunens ønske om udlægning af nyt sommerhusområde i Rødvig ikke imødekommet.

   

  KB skal via ØU og PTU tage stilling til uoverensstemmelserne og hvad de ønsker at gøre.

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB, via PTU og ØU, at

   

  1. tage stilling til om der skal fremsættes høringssvar i forhold til afgrænsningen af det overførte sommerhusområde til byzone
  2. tage stilling til om der skal fremsættes høringssvar i forhold til afslaget på anmodningen om udlægning af nyt sommerhusområde i Rødvig

  Plan- og Teknikudvalget, 16. maj 2017, pkt. 462:

  Ikke tilstede: Bjarne Nielsen

  1. at Udvalget anbefaler at der fremsendes et høringssvar der præciserer, at der kun ønskes overført området frem til Lendrumvej, da denne udgør en naturlig afgrænsning. Det kortbilag der blev fremlagt for KB indeholdt forkert afgrænsning af området i forhold til den oprindelige plan.

  2. at Udvalget anbefaler at der fremsendes høringssvar – med anmodning om, at et tilsvarende areal, som er udpeget i udkast til Fingerplanen overføres til nyt sommerhusområde.

   

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 597:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  ØU anbefaler:

   

  1. at kommunens høringssvar tages til efterretning og at området frem til Lendrumvej overføres til byzone

  2. at kommunen herudover ønsker området fra Lendrumvej til Lemgårdsvej overført til byzone, som anvist på kortbilag på KB-møde den 26. maj 2016.

  3. at et tilsvarende areal, som er udpeget i udkast til Fingerplanen overføres til nyt sommerhusområde

  4. at det præciseres, at område 2 (vest for Stevnsvejen) forbliver i landbrugszone.

   

   

   

   

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Jørgen Gregersen (B) stemmer ikke imod, men kan dog ikke godkende hele indstillingen, da den indbefatter overførsel af areal til byzone fra Hårlev til Valløby.

  Valløby må således ikke indgå i beslutningsgrundlaget.

   

  Jan Jespersen (Ø) er kun delvist enig i dot 1, ikke enig i dot 2 samt enig i dot 3 og 4. Har ligeledes samme holdning vedr. overførslen af byzonejord til Valløby.

  Sagsfremstilling

  Udkast til Fingerplan 2017 er i høring frem til den 29. maj 2017.

   

  Stevns Kommune er med 'Udkast til Fingerplan 2017' blevet imødekommet med hensyn til overførsel af sommerhusområdet ved Strøby Egede til byzone.

   

  Området, som Udkast til Fingerplan 2017 giver mulighed for at overføre, er imidlertid mindre end det område, som fremgår af bilaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2016, hvor ansøgningen til fingerplanens revision blev behandlet. Det ser derfor ud som om, at Stevns Kommune har fået et mindre areal end det ansøgte. Der er dog, beklageligvis, tale om en fejl i bilaget, som viser at det ansøgte areal strækker sig helt ud til Lemgårdsvej. At kortillustrationen er fejlbehæftet underbygges på følgende måde:

   

  Forud for ansøgningen var der en afstemning blandt sommerhusejerne, idet det er et krav at 75% skal være positive for en overførsel. Sommerhusejere mellem Lendrumvej (ejendommene som deler skel med Lendrumvej var dog med) og Lemgårdsvej var ikke en del af den afstemning.

  Planfagligt er der heller ingen begrundelse for at medtage et større areal end til Lendrumvej (hvorfor grænsen i Fingerplanen nu er trukket i Lendrumvej). Det skyldes at sommerhusområdet skal ligge i tilknytning til byzone og at Lendrumvej forventes at blive grænsen for den fremtidige byudvikling. Desuden er det vanskeligt at forsvare at fjerne restrummelighed i den resterende kommunes byer, da det vil betyde at udviklingsmulighederne i eksempelvis Store Heddinge bliver meget indskrænkede.

   

  Uagtet de planfaglige argumenter har kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag været, at afgrænsningen skulle trækkes ved Lemgårdsvej. Det der officielt er besluttet af Kommunalbestyrelsen er således ikke det forvaltningen har indsendt til Fingerplanrevisionen. Forvaltningen har i vedhæftede mail med bilag sendt en berigtigelse til Erhvervsstyrelsen og anmodet om at det korrekte ansøgte område bliver indarbejdet i Fingerplansrevisionen med udgangspunkt i det beslutningsgrundlag, der lå til grund for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

   

  Stevns Kommune er ikke blevet imødekommet på følgende punkter:

  • Nye sommerhusområder i Rødvig, som 'erstatning' for det sommerhusområde, der omdannes til byzone: Stevns Kommune er, i medfør af den moderniserede planlov, blevet inviteret til at søge om nye sommerhusområder og andre udviklingsområder i kystnærhedszonen af Erhvervsminister Brian Mikkelsen. Der vil blive offentliggjort et ansøgningsskema med frist den 15. oktober 2017, se bilag til sagen. Dette er forklaringen på, at ønsket om nye udlæg til sommerhusområder ikke er imødekommet i Fingerplanrevisionen.
  • Nye arealudlæg ved Strøby Egede og nyt arealudlæg ved Hårlev: Udlæg af nye arealer til byudvikling foregår i stedet i en dialog med Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med Fingerplanens principper og med udgangspunkt i kommunens rummelighed.
  • Ny vej fra Store Heddinge til motorvejen: Der er fortsat en proces i gang, og ønsket kan sendes ind igen til Fingerplanens spor 2, jævnfør høringsbrevet (se bilag)

   

  Se alle dokumenter vedrørende Fingerplanens høring via dette link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/60466

  Lovgrundlag

  Planloven

  Fingerplanen

  Økonomi

  Ingen konsekvenser

 • 612. Miljøet i Øresund - anmodning om støtte til beskyttelse

  application/pdf icon brev_til_borgmestre_-_faelleserklaering_om_oeresund.pdf.pdfapplication/pdf icon _faelles_opfordring_til_bedre_beskyttelse_af_miljoeet_i_oeresund.pdfapplication/pdf icon notat_-_oeresunds_natur._parksntrails._endelig_udgave._2017.01.31.pdf.pdf

  Resume

  En gruppe af 13 NGO’erne ønsker at opfordre den danske og svenske stat til at indgå en ny fælles aftale om beskyttelse af Øresund, en aftale som tager udgangspunkt i de principper og ideer om naturbeskyttelse, bæredygtig benyttelse og udvikling.

  Borgmestre, Viceborgmestre og Formænd for Teknik- og Miljøudvalget i Gribskov, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge og Stevns Kommuner, som ikke umiddelbart er en del af det formaliserede øresundssamarbejde, er blevet opfordret til indgå i en aftale om fælles beskyttelse af Øresund sammen med de 13 NGO'er.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via NFK og ØU, at

   

  1. tilslutte sig den fælles opfordring til bedre beskyttelse af miljøet i Øresund

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2017, pkt. 312:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 598:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefales under forudsætning af at det ikke medfører udgifter for Stevns Kommune.

  Beslutning

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

   

  13 NGO’er fremsendte i oktober 2016 en fælles erklæring om beskyttelse af Øresund til Øresundsvandsamarbejdet, for at få de 15 danske og svenske kommuner, samt Länsstyrelsen Skånes opbakning.

  NGO’erne ønsker at opfordre den danske og svenske stat til at indgå en ny fælles aftale om beskyttelse af Øresund, en aftale som tager udgangspunkt i de principper og ideer om naturbeskyttelse, bæredygtig benyttelse og udvikling, der er nævnt i den vedhæftede analyse til Øresundssamarbejdet bestilt af Københavns Kommune. Vurderingen i notatet er opgjort på 4 modeller.

   

  Model 1: Et fælles beskyttet naturområde af en anerkendt international kategori

  Af internationale typer af beskyttelsesområder findes følgende, der kan overvejes som en fælles ramme for beskyttelse af Øresund:

  1. Verdensnaturarv (UNESCO2)

  2. Geoparker (UNESCO)

  3. Biosfæreområder (UNESCO)

  4. Particularly Sensitive Sea Areas - PSSA (IMO3).

   

  Model 2: To tilstødende beskyttede naturområder, der forvaltes koordineret

  I. Etablering af to nationalparker

  II. Etablering af to (regionale) naturparker (Friluftsrådets mærkningsordning tillempes på svensk side)

  III. Etablering af to HELCOM5 Marine Protected Areas (Marine Beskyttede Naturområder)

   

   

  Model 3: Det beskyttede område defineres selvstændigt

  Som led i et svensk og dansk samarbejde vil der kunne beskrives en fælles ramme, der opfylder de af IUCN fastsatte krav til et beskyttet naturområde, og som ikke tager afsæt i en af ovennævnte internationale og nationale typer af beskyttede naturområder. En sådan ramme vil enten kunne fastsættes oppefra (mellemstatslig aftale) eller nedefra (i et samarbejde imellem lokale og regionale myndigheder). Det kan også være i en kombination af de to muligheder.

   

  Model 4: Fysisk planlægning og styrkelse af lokale beskyttede naturområder

  Fysisk planlægning på havet er nu muligt efter udmøntning i national lovgivning i Sverige og i Danmark af EU-direktivet om maritim fysisk planlægning7. Både Sverige og Danmark er med direktivet forpligtet til at gennemføre en sådan havplanlægning. Et samarbejde imellem de to lande herom i Øresund vil kunne have en særlig målsætning om beskyttelse af Øresunds natur

   

   

  Øresund har en helt unik natur, som er værd at beskytte, og sundet har en meget stor variation af forskellige habitater og høj biodiversitet – samlet på et relativt lille område. En langsigtet beskyttelse, vil give optimale muligheder for at brande Øresundsregionen som en ambitiøs og troværdig forvalter af sit blå miljø, og udnytte de formidlingsmæssige, rekreative og turismemæssige potentialer, der ligger i et suverænt havmiljø i en tætbefolket region.

   

  I april 2017 vendte Øresundsvandsamarbejdet tilbage til de 13 NGO'er med fuld opbakning til henvendelsen fra samtlige 7 danske og 8 svenske kommuner, samt Länsstyrelsen Skåne.

   

  NGO'erne fremsender også et brev til den danske miljøminister, samt til de svenske ministre for hhv. miljø og klima, hvor der dels orienteres om opbakningen fra Øresundsvandsamarbejdet og Länsstyrelsen Skåne, og dialogen med kommuner, og dels opfordrer ministrene til at sætte gang i en dansk-svensk proces om fremtidens beskyttelse af Øresund.

   

   

 • 613. Østsjællands Museum - ændrede vedtægter

  application/pdf icon forslag_til_aendringer_af_vedtaegter_2017_3.pdf

  Resume

  Østsjællands Museum har fremsendt ændrede vedtægter til godkendelse hos de to tilskudskommuner (Stevns og Faxe)

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via NFK og ØU, at

  1. der tages stilling til de fremsendte vedtægtsændringer fra Østsjællands Museum

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2017, pkt. 314:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

  Udvalget anbefaler, at vedtægterne træder i kraft med virkning fra 1. januar 2018. Endvidere at kommunalbestyrelserne i Faxe og Stevns Kommuner fortsat udpeger af deres midte et medlem for den kommende valgperiode.

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 600:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  NFK's indstilling anbefales.

  Beslutning

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Østsjællands Museum har fremsendt ændrede vedtægter til godkendelse hos tilskudskommunerne (Stevns og Faxe Kommuner).

   

  Til sagsfremstillingen er vedlagt den ændrede vedtægt for Østsjællands Museum. Forslag til ændrede vedtægter er bygget på den eksisterende (godkendt af KB, dec. 2016) dvs. nye tilføjelser er skrevet med kursiv, og udeladelser er markeret med overstregning.

   

  Den nye vedtægt blev godkendt på museumsforeningens generalforsamling den 28. marts 2017.

   

  Det fremgår dog ikke tydeligt i fremsendte vedtægter, hvornår ændringer træder i kraft.

   

   

 • 614. Ny Restaurationslov pr. 1. juli 2017 - Bevillingsnævnets sammensætning

  Resume

  Der er vedtaget ny restaurationslov med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2017. For Kommunalbestyrelsen betyder det, at der skal træffes beslutning om de nye krav til Bevillingsnævnets sammensætning.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB at:

   

  • Bevillingsnævnets indstilling godkendes.

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er vedtaget ny restaurationslov med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2017.

   

  Som en del af lovændringen er der blevet tilføjet krav til Bevillingsnævnets sammensætning. Fremover skal Kommunalbestyrelsen i forbindelse med deres udpegninger sikre, at der blandt medlemmer er et sagkyndigt medlem, som skal have kvalifikationer i form af relevant viden om virksomhedsøkonomi.

   

  I forbindelse med Bevillingsnævnets behandling af den nye restaurationslov blev der fastlagt følgende indstilling til Kommunalbestyrelsen:

   

  "Bevillingsnævnet vurderer, at sammensætningen på nuværende tidspunkt opfylder lovens krav, og at der således ikke er behov for nye/yderligere udpegninger. Nuværende sammensætning fortsætter valgperioden ud".

  Lovgrundlag

  Ny restaurationslov, gældende fra 1. juli 2017

 • 615. KARA/NOVEREN - vedtægtsændring om nyt navn

  application/pdf icon vedtaegter_2017.pdfapplication/pdf icon argo_nyt_navn-argument_final_140517.pdfapplication/pdf icon visuel_identitet_eksempler.pdf

  Resume

  Beslutning om godkendelse af en ændring af KARA/NOVERENs vedtægter pkt. 1.1. – nyt navn til KARA/NOVEREN

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB, at

  1. de opdaterede vedtægters punkt 1.1 om nyt navn for selskabet godkendes.

  Beslutning

  Indstillingen godkendt.

   

  Varly Jensen (O), Helle Halvor Jensen (O) og Inge Milbrat (Løsgænger) stemmer imod, da de økonomiske omkostninger ikke foreligger.

   

  Jan Jespersen (Ø) stemmer hverken for eller imod.

  Sagsfremstilling

  KARA/NOVEREN´s bestyrelse traf på bestyrelsesmøde den 15. maj 2017 beslutning om at ændre selskabets navn fra KARA/NOVEREN til ARGO. ARGO er forkortelse af affald > ressourcer > genbrug > overskud, hvilket også er de ord, der danner selskabets byline. En ændring af selskabets navn kræver en konsekvensrettelse af vedtægternes punkt 1.1, hvoraf navnet fremgår. Vedtægterne vedlægges til godkendelse.

   

  Inden bestyrelsens igangsættelse af proces om nyt navn blev ejerkommunernes borgmestre orienteret herom på et borgmestermøde den 9. februar 2017. Der blev her givet opbakning til, at bestyrelsen arbejdede videre med processen.

   

  Bestyrelsen har med beslutningen om et navneskifte arbejdet ud fra ejerstrategien, hvoraf det fremgår at ejerkommunerne har en fælles vision om at virksomheden drives effektivt, med særlig fokus på at skabe miljømæssige og økonomisk bæredygtige løsninger. Virksomheden skal være innovativ og gå foran i udviklingen af affaldssektoren, gerne i samarbejde med virksomheder, forskningsinstitutioner og øvrige aktører i branchen.

   

  Bestyrelsen har endvidere lagt vægt på, at det er vigtigt at virksomhedens nye navn er nemt at udtale og skrive, at det siger noget om virksomhedens aktiviteter – og at såvel navn som logo er nemme at anvende i sammenhæng med ejerkommunernes egne visuelle identiteter. En uddybning af baggrunden for valg af navn samt et eksempel på selskabets kommende visuelle identitet vedlægges til orientering.

   

  Vedtægtsændringerne indebærer følgende:

   

  Nuværende formulering:

  Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S.

   

  Ny formulering

  Pkt. 1.1 Fællesskabets navn er ARGO I/S.

   

  De opdaterede vedtægter skal godkendes i samtlige 9 ejerkommuner og af det kommunale tilsyn (Ankestyrelsen), samt af selskabets bestyrelse en anden gang, jf. vedtægterne. Under forudsætning af dette, træder vedtægtsændringen i kraft den 1. oktober 2017.

   

  Implementeringen af et nyt navn og et ny visuel identitet forventes at kunne afholdes indenfor selskabets eksisterende budget. Der er pt. udskudt en række forestående indkøb indtil beslutningen om navn er truffet – blandt andet indkøb af tøj samt etablering af ny hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for Stevns Kommune.

 • 616. Sundhedscenter - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_sundhedscenter.pdf

  Resume

  Ifølge principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, SSU og ØU, at

   

  1. anlægsregnskabet for Sundhedscentret godkendes

   

  Direktionen, 8. maj 2017, pkt. 2:

  Anbefales.

  Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2017, pkt. 236:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 608:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger efter DIR møde 8. maj 2017:

   

  I oktober 2014 blev der godkendt en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til projektering af Sundhedscenter. Til ombygningen blev der bevilget 17,6 mio. kr. og til tagrenovering 0,9 mio. kr. I alt en samlet bevilling på 20,5 mio. kr. Budgettet blev i 2016 korrigeret til 19,7 mio. kr.

   

   

  Oprindelig sagsfremstilling:

   

  I februar 2015 startede ombygningen af det gamle rådhus i Hårlev til sundhedscenter. Ombygningen tog et halvt års tid, og der var indvielse at det nye Sundhedscenter den 29. august 2015. De samlede anlægsudgifter beløber sig til 19,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på 0,2 mio. kr. Der er udarbejdet anlægsregnskab for etablering af Sundhedscenter i Hårlev. Der er vedlagt bilag med specifikation af budget og regnskab.

  Økonomi

 • 617. Tinghuset Kick-off og investeringer - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_tinghuset.pdf

  Resume

  Ifølge principper for økonomistyring, skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. anlægsregnskab for Tinghuset Kick-off og investeringer godkendes

  Direktionen, 15. maj 2017, pkt. 1:

  Anbefales

   

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 609:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for Tinghuset kick-off og investeringer. Der blev godkendt en anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til Kick-off og 0,5 mio. kr. til investeringer, i alt 2,9 mio. kr. Begge projekter skal ses samlet, da de blev sammenlagt i 2014.

  Projektet var en den del af et samarbejde mellem Stevns kommune, SEAS-NVE og Villa Watt og startede op i 2013.

  Det samlede udgifterne beløber sig til 3,1 mio. kr. Merforbruget på 0,2 mio. kr. skyldes, at uforudsete udgifter til indretning af den bevaringsværdige og fredede bygning har været vanskelige at forudse.

  Økonomi

   

  Nedenfor er vist bevilling og regnskab.

   

   

 • 618. Hotherskolen, renovering/ombygning af faglokaler - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_hotherskolen_ombygning_faglokaler_mv.pdfapplication/pdf icon anlaegsregnskab_hotherskolen_tilvalg.pdfapplication/pdf icon notat_til_anlaegsregnskab.pdf

  Resume

  Ifølge principper for økonomistyring skal der aflægges anlægsregnskab på anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover.

  Indstilling

  Center for Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BU og ØU, at

   

  1. Anlægsregnskab for ombygning/renovering af faglokaler Hotherskolen godkendes

  Direktionen, 8. maj 2017, pkt. 3:

  Anbefales.

  Børneudvalget, 16. maj 2017, pkt. 315:

  Deltog ikke: John Dalsgaard Jensen (V)

   

  Anbefales. 

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 610:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet anlægsregnskab for ombygning/renovering af Hotherskolens fysik/kemi og naturfaglslokaler. Projektet startede op i 2012, hvor der blev givet en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til renovering af lokalerne. I 2014 godkendes der en bevilling på 1 mio. kr. til tilvalg til projektet, både bygningsmæssige udgifter og udgifter til undervisningsudstyr.

  Begge projekter skal ses samlet, da udgifter af bygningsmæssig karakter er bogført samlet. I juni 2013 gives der yderligere en bevilling på 3 mio. kr. til ombygning da det viser sig, at lokalerne er for små og at indretningsmulighederne er begrænset af bygningens konstruktion. Ved budgetopfølgninger i 2014, 2015 og 2016 er der tilført 1 mio. kr. til merudgifter, som fortrinsvis skyldes fejlprojektering fra rådgivers side. Det samlede anlægsbudget ender således på 8,1 mio. kr.

   

  Økonomi

  Nedenstående tabel viser sammenfatning af de 2 projekter.

   

   

 • 619. Stadionlys - anlægsbevilling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stadionlys_behandlet_paa_moedet_30._marts_2017_kl._1800_raadssalen_i_kommunalbestyrelsen_2017.docx.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet d. 30. marts 2017 en sag om udskiftning af belysning på stadion i Store Heddinge.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PTU og ØU, at

   

  1. der godkendes en anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2017
  2. anlægsbevillingen finansieres ved forbrug af likvide aktiver

  eller

  1. der godkendes en anlægsbevilling på 750.000 kr. i 2018
  2. anlægsbevillingen finansieres ved indarbejdelse i anlægsbudget 2018

   

   

  Direktionen, 8. maj 2017, pkt. 1:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Plan- og Teknikudvalget, 16. maj 2017, pkt. 458:

  Ikke tilstede: Bjarne Nielsen

  Udvalget anbefaler 1. og 2. at

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 603:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales, at sagen finansieres ved forbrug af likvide aktiver i 2017.

  Beslutning

  ØU's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  PTU havde på mødet d. 14/3 2017 behandlet sagen og anbefalede, at udskiftningen skulle ske i 2017, at der meddeles en anlægsbevilling på 750.000, der finansieres ved forbrug af kassebeholdningen i 2017.

   

  Denne beslutning anbefalede Økonomiudvalget på mødet d. 22. marts 2017.

   

  På Kommunalbestyrelsens møde d. 30/3 2017 blev anbefalingerne ændret til godkendelse af en anlægsbevilling på 750.000 kr. til indarbejdelse i budget 2018, men anlægget skulle udføres i 2017.

   

  Denne løsning er ikke lovlig, da der ikke må igangsættes anlægsopgaver i et år, uden at der foreligger en bevilling i samme år, hvilket er blevet bekræftet af en lignende sag i en anden kommune efter udtalelse fra Kammeradvokaten.

   

  Det betyder, at der skal tages en ny beslutning om bevilling og finansiering.

   

   

  Økonomi

  Enten skal det godkendes, at anlægget udføres i 2017, der meddeles en bevilling med finansiering i 2017, eller udsættelse af arbejdet til 2018, hvilket kan være problematisk som følge af anlæggets tilstand, og godkendelse af bevilling og finansiering ved indarbejdelse i budget 2018.

 • 620. Store Heddinges Skoles personalekøkken og personaletoiletter - renovering

  Resume

  Personalekøkkenet og personaletoiletterne på Store Heddinge Skole er slidte og utidssvarende, de skal derfor ombygges og renoveres.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via PTU og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til ombygning og renovering af personalekøkkenet og personaletoiletterne.
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.100.000 kr., som er afsat i budget 2017.

  Plan- og Teknikudvalget, 16. maj 2017, pkt. 459:

  Ikke tilstede: Bjarne Nielsen

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 604:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  På Store Heddinge Skole er personalekøkkenet slidt og utidssvarende. Det er et lille køkken, hvilket særligt giver pladsmæssige problemer, efter den øgede brug pga. skolereformen, hvor der er flere ansatte på skolen samtidig, i forhold til tidligere.
  Personaletoiletterne der ligger i umiddelbar nærhed af køkkenet, renoveres og ombygges i samme omgang, da disse ligeledes fremstår meget slidte og utidssvarende.
  Ved at ændre på væggene omkring det nuværende køkken, og til dels toiletterne, vil der være en fornuftig sammenhæng i hele området, samtidigt med at rummene får et kvalitetsmæssigt løft, og vil være bragt op til gældende standard.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da der er et rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2017 som er afsat til projektet.

 • 621. LAG-projekter - ansøgninger om tilskud fra den kommunale pulje

  application/pdf icon mobilscene_og_toiletter_i_haarlev_byskov_-_ansoegning_stevns_kommunes_lag-.pdf.pdfapplication/pdf icon mobilscene_og_toiletter_i_haarlev_byskov_-_promis_endelige.pdf.pdfapplication/pdf icon nyt_stroeby_idraetscenter_-_ansoegning_stevns_kommunes_lag-pulje.pdf.pdfapplication/pdf icon nyt_stroeby_idraetscenter_-_ansoegning_promis_endelige.pdf.pdfapplication/pdf icon videndeling_om_vedvarende_energi_-_ansoegning_promis_1._runde.pdf.pdfapplication/pdf icon videndeling_om_vedvarende_energi_-_ansoegning_stevns_kommunes_lag-pulje.pdf.pdf

  Resume

  I kommunens investeringsoversigt er årligt afsat kr. 300.000 til understøttelse af LAG godkendte projekter, der ikke har opnået tilskud fra den ordinære LAG-pulje. I 2017 er der kr. 600.000, idet beløbet fra 2016 er overført. Udvikling Stevns fremsender 4 godkendte projekter, som der ikke opnåede tilskud fra den ordinære LAG- pulje. Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om der skal ydes tilskud til nogle af de 4 projekter.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, via NFK og ØU, at

   

  1. der tages stilling til eventuelt tilskud til de fremsendte ansøgninger.

  Natur-, Fritids- og Kulturudvalget, 9. maj 2017, pkt. 307:

  Deltog ikke: Rikke Gliese-Mikkelsen

   

  Udvalget anbefaler, at

  • der gives tilsagn om et tilskud på kr. 10.000 til Klima- og Energigruppen til videreudvikling af projektideen og udvalget ser frem til en ny henvendelse efter godkendelse af det endelige projekt af Udvikling Stevns
  • der gives et tilskud til Hårlev Borger- og Erhvervsforening på kr. 18.000. Det forudsættes, at foreningen ikke tager penge for udlån af den mobile scene
  • der ikke gives tilskud til AIK fondens ansøgning
  • stillingtagen til ansøgningen fra Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening udsættes til næste møde, da der var afbud fra de inviterede gæster.

   

   

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 605:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Sagen returneres til NFK til fornyet behandling.

  Sagsfremstilling

  I kommunens investeringsoversigt er årligt afsat kr. 300.000 til understøttelse af LAG godkendte projekter, der ikke har opnået tilskud fra den ordinære LAG-pulje. I 2017 er der kr. 600.000, idet beløbet fra 2016 er overført. Bestyrelsen for Udvikling Stevns fremsender 4 godkendte projekter, som der ikke opnåede tilskud fra den ordinære LAG- pulje.

  Nedenstående LAG godkendte projekter søger om følgende beløb:

  1. Klima- & Energigruppen Stevns om 80.000 kr.
  2. Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening om 500.000,- kr. (denne sag er optaget som særskilt sag på dagsordenen, da den er fremsendt før de øvrige)
  3. Hårlev Borger- & Erhvervsforening om 18.000,- kr.
  4. AIK Fonden søger om 475.102,- kr.

   

  Ad 1

  Projektet handler om udarbejdelse af app og en hjemmeside med beskrivelse af huse i Stevns, som har forsynet bygningen med vedvarende

  energiinstallationer, som kan være til inspiration for borgere i og uden for Stevns. Der søges om tilskud på kr. 80.000 fra den kommunale medfinansieringspulje.

   

  Ad 2

  Se særskilt sag på dagsordenen

   

  Ad 3

  Projektet omhandler køb af mobilscene, der skal have fast opbevaringsplads på Industrivej og planen er at den skal lejes ud i hele Stevns Kommune når

  den ikke anvendes i Hårlev Byskov. Udvikling Stevns har bevilget kr. 207.000 ud af en ansøgning på 225.000. Der søges således om kr. 18.000 fra den kommunale medfinansieringspulje.

   

  Ad 4

  Projektet omhandler:

  4 udvendige omklædningsrum, så brugere af kunstgræsbanen får adgang til omklædningsfaciliteterne, uden bemanding af idrætscenteret.

  Etablering af møde- og festlokale der udvider mødefaciliteterne og skaber et festlokale.

  Tagterrassen udvides.

  Nyt køkken med tidssvarende indretning, der giver muligheder for bespisning af større selskaber samtidig med at cafeteriets øvrige kunder kan serviceres.

  Nyt mødelokale med mulighed for overnatning for f.eks. et antal personer på træningslejr.

  Det samlede projekt er overslagsmæssigt opgjort til kr. 5 mio. Der søges om i alt kr. 475.102 fra den kommunale medfinansieringspulje.

  Forvaltningen bemærker, at i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2017 besluttede kommunalbestyrelsen at bevilge kr. 3.7 mio. i tilskud til det samme projekt.

  Økonomi

  Der er i investeringsoversigten for 2017 i alt optaget kr. 600.000 til brug for støtte til LAG godkendte projekter, der ikke har opnået tilskud via den ordinære LAG-pulje hos Udvikling Stevns.

 • 622. Kvalitetsstandard personlig og praktisk hjælp 2017

  application/pdf icon kvalitetsstandard_pixi_udgave_2017.pdfapplication/pdf icon bilag_1_kvalitetsstandard_ss83.pdfapplication/pdf icon kvalitetsstandard_i_det_nye_design_02_05_2017.pdf

  Resume

  Kvalitetsstandarden for §83 hjemmepleje mv. skal årligt godkendes samt når der opstår behov for justeringer. I forbindelse med opstart af etape 2 rehabiliteringsforløbet Rehab er der behov for ny godkendelse af Rehab-pakker. Ligeledes er der lavet kriterier for brug af klippekort fremover. Klippekortet er en særlig pulje udmeldt af Sundheds- og Ældreministeriet, hvor særligt udsatte ældre kan få en halv time om ugen til selvvalgt aktivitet.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til KB via SSU, at 

  1. godkende kvalitetsstandard for §83 hjemmepleje.

  Social- og Sundhedsudvalget, 17. maj 2017, pkt. 237:

  Udvalget besluttede at sende forslaget i høring med henblik på efterfølgende endelig politisk behandling.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I forhold til Serviceloven og Stevns kommunes godkendte serviceniveau på ældreområdet skal der årligt godkendes en kvalitetsstandard for §83 hjemmepleje mv. Dette skal også ske, når der sker ændringer i forhold til eksisterende kvalitetsstandard.

   

  I forhold til, at Sundhed og Omsorg nu gennemfører fase 2 af rehabiliteringsindsatsen, er der indarbejdet Rehab pakke i kvalitetsstandarden med i alt 3 timer om ugen. En Rehab-pakke bevilges for 8 uger af gangen, med mulighed for forlængelse 2 x 2, idet erfaringen fra det tidligere Hverdagstræningsprojekt (HVT) er, at borgers rehabiliteringsforløb normalt er afsluttet indenfor de 8 uger.

   

  Endvidere er der som afløsning for det gamle klippekort udformet et sæt af nye kriterier for klippekortet, som understøtter både den rehabiliterende indsats, men også skaber mulighed for at understøtte ældre borgere, som er ensomme, til at opnå fornyet social aktivitet i nærmiljøet.

   

  Bilagene består af Kvalitetsstandarden, som den indstilles, samt en pixi-udgave til uddeling til borgere, samt det bagvedliggende ydelseskatalog, som består af de pakker, som Rehab og hjemmehjælp bevilges i, af visitationen. Pakkerne bevilges som beskrevet med de ydelser de indeholder, og det er så i hjemmeplejen af pakkerne ”pakkes op” og i samarbejde med borgeren tilrettelægger hjemmeplejen så indsatsen.

   

  Ved indførelsen af pakkerne i 2015 gik man væk fra bevilling af enkeltydelser med fastsatte minutter, for at gøre det mere frit og fleksibelt for hjemmehjælper og borger at aftale indsatsen. Dette har som konsekvens, at den afgørelses-skrivelse, som borgeren modtager, beskriver de ydelser, som borgeren er bevilget, men ikke tid/minutter. Pakkerne er endvidere udmålt i tid efter borgerens funktionsniveau, i minimal pakke, let pakke, moderat pakke, svær pakke og kompleks pakke, hvor tiden er afsat i minutter om ugen til henholdsvis personlig pleje og praktisk bistand.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. 

 • 623. Stevns Kommune Holding A/S - generalforsamling

  application/pdf icon stevns_kommunes_holding_as_-_regnskab_2016_generalforsamling_.pdf

  Resume

  Klar Forsyning A/S har på vegne af bestyrelsen i Stevns Kommune Holding A/S ved skrivelse af 28. april 2017 indkaldt til den årlige generalforsamling d. 22. maj 2017.

   

  Da generalforsamlingen er d. 22. maj 2017, og da der ikke er Kommunalbestyrelsesmøde før d. 1. juni 2017, er denne sag nød til at blive behandlet som en efteretningssag på Kommunalbestyrelsesmødet d. 1. juni 2017. Der er ikke mulighed for at flytte generalforsamlingen, da regnskabet skal godkendes på denne, og det skal være indsendt senest d. 30. maj 2017.

   

  Generalforsamlingen holdes som papirgeneralforsamling, hvilket betyder. at referatet eftersendes til Stevns Kommunes godkendelse og underskrift.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via ØU, at

  1. borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Stevns Kommune på generalforsamlingen
  2. der straks efter Økonomiudvalgsmødet sendes en mail ud til Kommunalbestyrelsen om sagen med anmodning om, at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere Stevns Kommune på generalforsamlingen, samt at der skal tilbagemeldes senest d. 21. maj 2017
  3. Forvaltningen bemyndiges til at sende resultatet af tilbagemeldinger til Klar Forsyning inden d. 22. maj 2017
  4. Økonomiudvalget godkender, at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsesmødet d. 1/6 2017 som efterretningssag

   

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 601:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af indkaldelsen fremgår følgende dagsorden:

   

  1.      Valg af dirigent

  Indstilling:

  Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen udpeger Jesper Koziara som dirigent.

  2.      Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

  Indstilling:

  Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning til efterretning.

   3.      Fremlæggelse af revideret årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse                   

   Indstilling:

  Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 21. april 2017 godkendt årsrapport 2016 og indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

  4.      Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

  Indstilling:

  Bestyrelsen indstiller, at årets resultat disponeres jf. årsrapporten.

  5.      Valg af bestyrelse

  I henhold til de gældende vedtægter afgår bestyrelsesmedlemmer og suppleanter hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

  Indstilling:

  Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen foretager genvalg af:

  Varly Jensen, bestyrelsesformand              suppleant Bjarne Nielsen

  Thor Grønbæk, næstformand                    suppleant Anette Mortensen

  Thomas Overgaard, bestyrelsesmedlem      suppleant Steen S. Hansen

  Peter Thorup, bestyrelsesmedlem

  Tina Braunstein, medarbejdervalgt             suppleanter Esben Sejer Boëtius og Jan Madsen

  Bill Glentved, medarbejdervalgt                 suppleanter Esben Sejer Boëtius og Jan Madsen

  6.      Valg af revisor                                                                                                                                

  Indstilling:

  Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen foretager genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor.

  7.         Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

  Der foreligger ikke forslag fra bestyrelsen og/eller aktionæren.

   

   

  Med hensyn til det vedhæftede årsregnskab 2016 kan det oplyses, at årets resultat er et underskud på 652.000 kr. efter at der er overført overskud på 333.000 kr. til reserve for nettoopskrivning efter indre værdi og overførelse af underskud på 985.000 kr. til resultatkonto, altså netto underskud på 652.000 kr.

  Der behandles for tiden sag om værdifastsættelse af aktiver, da SKAT ikke er enig i den beregning, som forsyningsselskaberne anvender. Sagen er påklaget til Landsskatteretten.

  Ledelsen har påtegnet regnskabet d. 21/4 2017 og indstiller det til generalforsamlingens godkendelse, og revisor har påtegnet det d. 21/4 2017 herunder konklusion.

   

  Lovgrundlag

  Styrelsesloven

  Økonomi

  Denne sag påvirker ikke Stevns Kommune budget eller regnskab

 • 624. Forsikringsenheden - årsrapport 2016

  application/pdf icon forsikringsenhedens_aarsrapport_for_2016.pdf

  Resume

  Formålet med denne rapport er at give Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU

  1. Forsikringsenhedens Årsrapport 2016 godkendes.

  Direktionen, 15. maj 2017, pkt. 2:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 18. maj 2017, pkt. 615:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V) og Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb. 

   

  I 2016 har der været i alt 91 arbejdsulykker og 0 erhvervssygdomme. Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt kr. 983.927. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på kr. 592.861. For ultimo 2016 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt kr. 11.352.000.

   

  Der er i budgettet afsat penge til de løbende udbetalinger i forhold til den årlige likviditets påvirkning.

   

  På ansvarsskadeområdet har der været i alt 22 skader. De 12 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt kr. 50.460. 1 sag er stadig igangværende og 8 sager er blevet afvist. Herudover er der 1 sag, hvor der er udbetalt beløb pr. kulance.

   

  På tingskadeområdet har der været i alt 114 skader med en samlet udgift på kr. 1.398.031.

   

  På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på kr. 1.537.808. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effektivt på antallet af skader.

   

  De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

   

  Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes at være medvirkende til færre ulykker i forbindelse med eks. forflytninger og en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2016 været på kr. 74.296.

   

  Den overordnede økonomi på udgifter/indtægter til præmier, skader og sikringstiltag ser i hovedtal således ud:

   

   

  Budget 2016 drift/anlæg           5.196.000

  Samlede udgifter/indtægter       4.584.000

  Restbudget drift/anlæg                612.000

   

   

  Økonomi

  Årsrapporten har ingen økonomisk betydning. Forsikringsområdet er indarbejdet i kommunens budget.

 • 625. TV Transmission fra KB møder, præcisering af retningslinjer

  Resume

  Ved sidste Kommunalbestyrelsesmøde modtog Borgmesteren kort forinden en konkret henvendelse om tilladelse til at filme under KB-mødet. Det blev afvist, da der pt. ikke må optages levende billeder eller lyd under KB-møderne. Det blev på baggrund af henvendelsen i stedet aftalt, at der til næste KB-møde skulle fremlægges en beslutningssag om præcisering af Kommunalbestyrelsens forretningsorden § 1 stk. 7.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, at

  1. det besluttes, om der åbnes op for KAN-muligheden for transmission/optagelser ved KB-møderne
  2. hvis mulighed for optagelse godkendes af KB, skal transmissionen ske uden gene for Kommunalbestyrelsens medlemmer, og der anvises en plads.

  Beslutning

  Transmission/optagelser vedtaget af et flertal af Kommunalbestyrelsen.

  Imod stemte Varly Jensen (O) og Janne Halvor Jensen (O).

  Sagsfremstilling

  Ved sidste Kommunalbestyrelsesmøde modtog Borgmesteren kort forinden en konkret henvendelse om tilladelse til at filme under KB-mødet. Det blev afvist, da der pt. ikke må optages levende billeder eller lyd under KB-møderne. Det blev på baggrund af henvendelsen i stedet aftalt, at der til næste KB-møde skulle fremlægges en beslutningssag om præcisering af Kommunalbestyrelsens forretningsorden § 1 stk. 7.

  I § 1 stk. 7 fremgår følgende:

  Kommunalbestyrelsen kan tillade, at radio og TV transmitterer fra kommunalbestyrelsesmøder, og at tilhørere optager forhandlinger på lyd- eller videobånd. Tilladelsen kan tidsbegrænses og gøres betinget, f.eks. med krav om destruktion af båndet efter en vis kortere tid.

  Jf. Styrelsesloven (§ 11 skt. 3) samt Kommunalbestyrelsens egen forretningsorden (§ 10 stk. 2) - træffes alle beslutninger ved stemmeflertal, for så vidt andet ikke er forskrevet i lovgivningen. Dvs. evt. tilladelser til transmission kan besluttes af Kommunalbestyrelsens flertal.

  Kommunalbestyrelsen skal således fastlægge:

  • Om der skal åbnes op for § 1 stk. 7´s KAN-bestemmelse (dvs. at gøre en transmission mulig)
  •  Hvis ja - i hvilket omfang sådanne tilladelser til at transmittere skal tilrettelægges.

  Såfremt der af Kommunalbestyrelsen gives et ja til transmission, er indtillingen anført så åben som mulig. Dvs. tilladelsen gives til enhver, blot transmissionen foretages uden gene for Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

  Alternativt kan der fastlægges mere afgræsende retningslinjer, som bl.a. indebærer at der kun gives tilladelse ved indsendelse af ansøgning, som behandles på førstkommende KB. En evt. tilladelse kan herefter gives til til kun et bestemt møde eller for en længere periode.    

  Afslutningsvis kan oplyses, at KB i sidste periode undersøgte muligheden for – i lighed med en række andre kommuner – at sende direkte TV ud til borgere m.fl.  fra KB-møderne. Dette blev dog ikke vedtaget med henvisning til de økonomiske omkostninger ved at etablere og drifte et sådan mulighed. Forvaltningen har ikke undersøgt hvad en sådan mulighed vil koste på nuværende tidspunkt.

 • 626. Spørgetid i Kommunalbestyrelsen - borgere

  application/pdf icon besvarelse_af_spoergsmaal_fra_alternativet_stevns_-_giv_dit_barn_en_stemme_-_maj_2017.pdfapplication/pdf icon besvarelse_af_spoergsmaal_fra_alternativet_stevns_-_boesdal_-_maj_2017.pdf

  Beslutning

  Skriftlige svar til partiet "Alternativet" udleveret til tilstedeværende partimedlemmer samt pressen.

  Vedhæftet også referatet af KB-mødet.

   

  PTU-formanden gav den aftalte orientering om status på tele- og mobildækningen i Stevns.

   

  Øvrige spørgsmål besvaret. 

   

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 627. Lukket dagsorden - godkendelse (Lukket)

 • 628. Østsjællands Museum - betingelser for godkendelse af budget 2017 (Lukket)

 • 629. Diverse orienteringer - KB den 1. juni 2017 (Lukket)