Referat

 • 104. Åben dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af åben dagsorden for KB den 1.marts 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  4 medlemmer (Liste Ø+O+N) ønsker sag nr. 123 frem på åben dagsorden.

  Øvrige medlemmer fastholdt, at sagen skulle forblive på lukket dagsorden indtil videre.

   

  Dagsorden herefter godkendt.

 • 105. Sag genoptaget - Generelle retningslinjer for udvalg og kommunalbestyrelsen, til godkendelse

  application/pdf icon forretningsorden_for_stevns_kommunes_kommunalbestyrelse.pdfapplication/pdf icon forretningsorden_for_oekonomiudvalget_og_staaende_udvalg.pdfapplication/pdf icon frister_for_sagsbehandlingstider_i_stevns_kommune_3.pdfapplication/pdf icon delegationsplan_samlet_plan_2018_.pdf

  Resume

  Med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning af 8. januar 2018 genoptages sagen i stående udvalg inden fremsendelse til Kommunalbestyrelsen.

   

  Udvalgenes forretningsorden samt delegationsplan fremlægges til fastlæggelse og godkendelse.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB, via udvalgene, at

   

  1. Udvalgenes forretningsorden godkendes (er godkendt ved 1. behandlingen for PMF, AET og SSU)
  2. Delegationsplanen indenfor udvalgets eget område fastlægges og anbefales videre til godkendelse i KB
  3. De fastlagte sagsbehandlingstider tages til efterretning

   

  Indstilling til KB, at

   

  1. Den samlede delegationsplan godkendes
  2. KB´s forretningsorden godkendes. (ved ændringer skal forretningsordenen til 2. behandling i KB)

   

  Protokolleringer fra 1. behandling i udvalg:

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 6:

  1. at anbefales

   2. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Varly Jensen ønsker:

  pkt. 3 ændret således at beslutninger om politianmeldelser foretages af udvalget

  pkt 57 ændret således at udvalget orienteres om dispensationer

  pkt. 169 ændret således at udvalget beslutter sager vedr. hjørneafskæring og skråningsarealer

  pkt. 236 ændret således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. offentlighedens adgang til naturen

  pkt. 250 ændres således at udvalget træffer beslutning i sager vedr. afgørelser om spildevandsudledning til recipient eller spildevandsforsyningens kloak

   3. at anbefales, Line Krog Lay, Flemming Petersen og Helen Sørensen tager forbehold frem til Kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Børn, Unge og Læring, 2. januar 2018, pkt. 6:

  BUL tager forbehold for alle indstillingspunkter til beslutning til KB mødet.

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 4. januar 2018, pkt. 6:

  1. at anbefales

  2. og 3.at udvalget tager forbehold frem til kommunalbestyrelsens godkendelse af sagen

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 8:

  Sagen udsættes til næste møde, idet de stående udvalg skal færdiggøre punkterne inden endelig behandling i ØU/KB.

  Social og Sundhed, den 15. januar 2018, pkt. 6:

  SSU indstiller til KB,

  at godkende pkt 1

  og tager forbehold for pkt 2 og 3 til KBs godkendelse.

  Social og Sundhed, 5. februar 2018, pkt. 16:

  Ad. 1 er tidligere godkendt

  Ad. 2 Delegationsplanen anbefales uden bemærkninger

  Ad. 3 Sagesbehandlingstider taget til efterretning.

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 19:

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Ad. 1 Godkendt

  Ad. 2 Anbefales godkendt

  Ad. 3 Taget til efterretning.

  Plan, Miljø og Fritid, 6. februar 2018, pkt. 19:

  Ad 1 Er tidligere godkendt

  Ad 2 Delegationsplanen anbefales uden bemærkninger.

          Varly Jensen fastholder sin anbefaling fra mødet den 6. januar 2018

  Ad 3 Sagesbehandlingstider taget til efterretning.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 7. februar 2018, pkt. 15:

  1. at Godkendt.

  2. at Delegationsplanen anbefales uden bemærkninger.

  3. at Til efterretning. 

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 20:

  ØU godkendte indstillingen med en tilføjelse til delegationsplanen for ØU.

  ØU ønsker at kunne udpege 1-2 ØU-medlemmer til ansættelsesudvalget i forbindelse med ansættelse af centerchefer.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

   

  Liste O + N fastholder Varly Jensens indstillinger fra udvalgene.

  Sagsfremstilling

  Ved funktionsperiodens start skal ØU og de stående udvalg fastlægge deres egen forretningsorden ligesom de skal indstille til Kommunalbestyrelsens godkendelse delegationsplanen indenfor udvalgets eget ansvarsområde. Delegationsplanen tager afsæt i gældende lovgivning samt Stevns Kommunes styrelsesvedtægt.

  Vedlagt forretningsorden beskriver de spilleregler og arbejdsgange, der eksisterer i forbindelse med udvalgets arbejde samt i Kommunalbestyrelsen.

  Vedlagt delegationsplan beskriver den samlede delegationsplan for hele Stevns Kommune. Hvert udvalg skal behandle og indstille godkendelse til KB indenfor eget område. Delegationsplanen vil i hovedtræk blive gennemgået på mødet, med særlig fokus på udvalgets hovedansvarsområder.

  Til udvalgets orientering er endvidere vedlagt den samlede oversigt over sagsbehandlingstider i Stevns Kommune. Sagsbehandlingstiderne tager udgangspunkt i gældende lovgivning.  

 • 106. Anmodning om flexbolig

  application/pdf icon anmodning_om_genoptagelse_uden_personlige_oplysninger.pdfapplication/pdf icon flex_afslag.pdf

  Resume

  PMF skal tage stilling til en ansøgning om flexboligtilladelse. Der er ikke hjemmel til at afslå, men samtidig har Stevns Kommune igangsat planlægning for at styre, hvor der kan gives flexboligtilladelser og hvor der ikke kan. Indtil denne planlægning foreligger skal PMF og forvaltningen hjælpes ad med at håndtere ansøgningerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til PMF, at

  1. drøfte sagen og enten at
  2. indstille til kommunalbestyrelsen at nedlægge §14 forbud mod anvendelse til flexbolig på adressen Broveshøjvej 4, Ll. Heddinge med henvisning til den igangværende planlægning. Forbuddet indstilles til at gælde 1 år, eller at
  3. beslutte at give tilladelse til flexbolig i denne konkrete sag med den begrundelse at ejendommen ligger i landzone/landsby og at det ikke forventes at blive hindret i det kommende plangrundlag.

  Direktionen, 2. januar 2018, pkt. 6:

  Fremsendes til politisk drøftelse

  Plan, Miljø og Fritid, 2. januar 2018, pkt. 12:

  Da sagen er principiel fremsendes den til kommunalbestyrelsens afgørelse som åben sag.

  Varly Jensen anbefaler 3. at

  Kommunalbestyrelsen, 18. januar 2018, pkt. 66:

  Sagen returneres til PMF til fornyet drøftelse og beslutning.

   

  Varly Jensen (O), Janne Halvor Jensen (O) og Mogens Haugaard Nielsen (N) anbefaler Ad. 3

   

  Supplerende oplysninger fra forvaltningen

  Forvaltningen oplyser, at det også er en mulighed at give dispensation til flexbolig for en tidsbegrænset periode eksempelvis for en to-årig periode

   

  Plan, Miljø og Fritid, 6. februar 2018, pkt. 32:

  Udvalget vedtog at meddelele tilladelse på følgende vilkår: Der gives en tidsbegrænset tilladelse på 4 år med mulighed for forlængelse, idet ejendommen er beliggende i landzone.

  Varly Jensen fastholder sine tidligere udtalelser.

  Varly Jensen begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  PMF's indstilling af 6.2.2018 godkendt.

   

  Imod stemte Liste O og Ø.

   

  Liste O og N ønsker at give pågældende ansøger en tilladelse, jf. ad. 3.

   

  Liste Ø ønsker at der nedlægges et § 14-forbud.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har modtaget en konkret ansøgning om tilladelse til flexbolig i Lille Heddinge. Ansøger fik i 2015 afslag, men har nu søgt om at få genoptaget sin ansøgning, da begrundelsen for afslaget ikke har hjemmel i lokalplanen.

  I september 2017 besluttede Kommunalbestyrelsen, at igangsætte planlægningen for flexboliger, idet der ikke generelt kan gives afslag på ansøgninger om flexbolig.

  Sagen giver god anledning til at vende en række problemstillinger, ikke mindst spørgsmålet om, hvordan vi vil håndtere ansøgninger om tilladelse til flexboliger i den mellemliggende periode indtil vi har planlægningsgrundlaget på plads.

  Indtil planlægningen er gennemført med kommuneplantillæg og temalokalplan vil de konkrete sager komme til behandling i udvalget (PMF), idet administrationen har svært ved enten at afvise eller at bevilge tilladelse til flexbolig på det nuværende grundlag.

  I mange lokalplaner er anvendelsen ’boligformål’ angivet. Tolkningen af ’boligformål’ er bred, og giver derfor ikke mulighed for at afslå tilladelse til flexbolig, idet det både kan forstås som helårsbolig- og fritidsboligformål. Dette er også tilfældet i denne sag i Lille Heddinge, hvor der er lokalplan med anvendelsesbestemmelsen ’boligformål’.

  Forvaltningen ser to muligheder. Enten gives der tilladelse til flexbolig i denne konkrete sag, fordi sagen ikke med hjemmel i lokalplanen kan afvises, og fordi der er tale om en landsby, der ligger i landzone. Risikoen er, at dette vil danne præcedens for mange af vores lokalplanlagte bysamfund, hvor anvendelsen er angivet som ’boligformål’ – dem har vi mange af, også i vores byzonebyer og udviklingsbyer.

  Den anden mulighed er at nedlægge et §14-forbud mod anvendelse til fritids- og flexbolig med henvisning til den igangsatte planlægning for flexboliger/helårsboliger, som forventes gennemført i 2018. Se tidligere sag.

  Lovgrundlag

  Planloven

  Boligreguleringsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi.

 • 107. Østsjællands Beredskab - model for udmøntning af Risikobaseret Dimensionering

  application/pdf icon fremlagt_model.pdf.pdfapplication/pdf icon notat_vedroerende_noegletal_oesb.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_oestsjaellands_beredskab_risikobaseret_dimensionering_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_24._januar_2018_kl._1730_raadssalen_-_ekstraordinaert_m.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget nedenstående sagsfremstilling fra Østsjællands Beredskab (ØSB), der fremlægger en konkret model for det operative beredskab i Østsjællands Beredskab med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder. Modellen opfylder kravene i den nye risikobaserede dimensionering, krav om en besparelse samt krav om fastholdelse af responstid. ØSB anmoder om, at interessentkommunerne tager dette til efterrtening.

   

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via ØU, at

   

  1. Kommunalbestyrelsen kan godkende beredskabskommissionens plan, da den ifølge ØSB og Beredskabsstyrelsen er faglig forsvarlig, herunder også at Stevns Kommune fortsat ønsker en harmonisering at komunernes bidragsstørrelser.
  2. Kommunalbestyrelsen kan vælge at supplere godkendelsen med et tilsagn om at ville betale yderligere midler til beredskabet i Hårlev - anslået pt. ca. 1 mio årligt (finansiering kan ikke anvises)
  3. sagen afventer Køge Kommunes afgørelse i samme sag. Der indkaldes til et ekstraordinært KB-møde primo marts måned 2018.

   

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 23:

  Et flertal af Økonomiudvalget tager forbehold frem til KB-mødet.

  Endvidere ønskes det undersøgt og dokumenteret om den fremlagte responstid er korrekt i forhold til virkeligheden.

  ØU ønsker ligeledes oplyst størrelsen og indholdet af basisbidraget.

   

  Mogens Haugaard (N) kan anbefale indstillingen fra ØSB.

   

  Bjarne Nielsen (V) ønsker ligeledes, at harmoniseringen af taksterne sker på samme tidspunkt som godkendelse af planen.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Sagen udsættes til Kommunalbestyrelsesmødet den 21. marts 2018 med udgangspunkt i ØU's beslutning.

  Sagsfremstilling

  Følgende er modtaget fra ØSB:

  "Ledelsen i Østsjællands Beredskab har sammen med formandskabet og en kommunaldirektør arbejdet videre med en konkret model for det operative beredskab, der udmønter den nye risikobaserede dimensionering med placering af stationer, materiel og mandskab samt valg af leverandør i de enkelte delområder.

  Modellen er vedlagt som bilag.

  Leverandører i de enkelte delområder er:

  Delområde 1: Østsjællands Beredskab

  Delområde 2: Falck

  Delområde 3: Falck

  Delområde 4: Falck

  Modellen lever op til de rammer, der er givet i forslag til ny risikobaseret dimensionering. Modellen indfrier den opgave, der er stillet arbejdsgruppen, idet den henter en besparelse på min. 5 mio. kr. samt fastholder den praktiserede responstid på kommuneniveau. 

  I behandling af ny risikobaseret dimensionering i interessentkommunerne er der kommet en række bemærkninger og forbehold til modellen. Modellen løser nogle af disse forbehold og bemærkninger. Andre løser den ikke. Det er aftalt, at kommunerne kan gøre tilkøb i eget område, i supplement til det basisniveau modellen fremsætter, i det omfang leverandøren accepterer dette, og tilkøbene ikke er til ulempe for fællesskabet.

  Modellen bygger på en række forudsætninger herunder tilbud fra Falck, hvor der fortsat udestår at blive afklaret en række detaljer. Modellen tager udgangspunkt i den nuværende placering af stationer jf. bilag. Dog er der i delområde 3 opmærksomhed på en række forhold omkring de nuværende bygninger. Dette vil blive håndteret af Beredskabskommissionen i den videre proces med en forudsætning om, at lokale responstider fortsat kan overholdes. 

   Økonomi

  Der er i Østsjællands Beredskabs budget 2018 og frem forudsat en besparelse på 5 mio.kr. Såfremt den fremlagte model kan godkendes af alle parter, vurderes det realistisk at opnå en besparelse på 5 mio.kr. årligt fra 2019 og frem."

   

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger

  Den modtagne sagsfremstilling fra ØSB indeholder ikke direkte svar på nogle af de bekymringer, som bl.a. Stevns har om den foreslåede udmøntningsplan. Der refereres alene til seneste møde i Beredskabskommissionen, og til at de enkelte kommuner selv må betale for ekstraydelser. Endvidere indirekte, at Stevns Kommune skal acceptere vilkårene eller søge andre løsninger på beredskabsområdet.

  Den fremlagte udmøntningsplan er således et udtryk for en minimumsplan, som iflg. ØSB overholder de gældende beredskabsfaglige standarder, og dermed  giver borgerne, virksomheder og andre en sikker og forsvarlig dækning. Som opfølgning på seneste møde i Beredskabskommissionen har Stevns Kommune anmodet ØSB om at give en skriftlig bekræftelse og garanti for ovenstående med udgangspunkt i den seneste protokollering i Kommunalbestyrelsen. Spørgsmål til og svar fra ØSB følger her:

  Spørgsmål fra Stevns Kommune:

  Som opfølgning på mødet i går skal de enkelte Kommunalbestyrelser/Byråd nu behandle forslaget til udmøntning af beredskabsplanen. Til brug for dette skal jeg anmode om skriftlig tilbagemelding på følgende, jf. nedenfor. Jeg skal samtidig anmode om skriftligt at modtage udmøntningsplanen samt det fælles udkast til politisk sagsfremstilling.

  Svar fra ØSB:

  Udmøntningsplanen, som den blev fremlagt for Beredskabskommissionen er rundsendt til alle borgmestre d. 14.2.2018. Fælles sagsfremstilling rundsendes til alle kommuner mandag d. 19.2.2018.

  Spørgsmål fra Stevns Kommune:

  Vort politiske udgangspunkt er følgende protokollering i Kommunalbestyrelsen:

  Ad. 1 Godkendes med den forudsætning, at der med udgangspunkt i kommunens store geografi skal indgå 2 lokale stationer i kommunens dækning. Alternativt 1 større døgnbemandet station der dækker hele kommunen.

  Ad.2 Kommunalbestyrelsen forudsætter som minimum, at nuværende serviceniveau og responstid fastholdes, herunder mindst 5 +1 mand på 1. udrykning til brand i bygning.
   
  Ad. 3 Kommunalbestyrelsen forudsætter, at ændringen fra 4 til 2 indsatsledere ikke medfører forringet effektivitet på ulykkesstedet.

  Ad. 4 Stevns Kommune betaler d.d. et højere beløb pr. indbygger end de øvrige kommuner, hvorfor det forudsættes, at alle kommuners grundbetaling på kortere sigt harmoniseres, d.v.s. ens pris pr. borger.

  Ad. 5 Endelig forudsættes, at Stevns Kommune får forelagt udmøntningen af den nye RBD til godkendelse før endelig vedtagelse i Beredskabskommissionen

  Jeg skal i den anledning specielt anmode dig om at svare på dot 2 og 3, da der i det fremlagte forslag i går er foretaget en reduktion i antallet af folk i Hårlev. Vi ønsker en erklæring fra beredskabet, som beredskabsmæssigt må stå inde for, at den mindre besætning ikke medfører risiko for liv og værdier i dagligdagen. Vi skal endvidere anmode dig om at give oplysninger om antallet af fremtidige indsatslederne.

  Du må også gerne give et cirkatal for udgiften til en evt. opnormering i Hårlev (hvis Stevns selv skal betale).

  Vedr. dot 4 så ser vi frem til en harmonisering af udgiften til beredskabet. Vi kan forstå, at den nye plan tager udgangspunkt i en minimumsløsning, hvorefter kommunerne så selv må betale ekstra for lokale kommunale ønsker og behov. Vi ønsker i den forbindelse oplyst om der i nogle boligområder deltager en ekstra person i udrykninger, i forhold til sikkerhed af materiel og personale og i bekræftende tilfælde om denne person betales af den enkelte kommune eller af beredskabet? Hvis Stevns nu fremover evt. skal betale mere til beredskabet for at få samme sikkerhed i Hårlev området, så må det naturligvis også gælde andre kommuner, som lokalt har nogen særlige boligmæssige udfordringer, men ikke beredskabsmæssige problemer.

  Svar fra ØSB:

  Ad 1: Punktet ses dækket, når der tages udgangspunkt i den praktiske model, udarbejdet på baggrund af RBD og den økonomi, som er stillet til rådighed fra kommunerne Modellen beskriver, at der vil være to deltidsbemandede stationer i området, og udgangspunktet er, at de nuværende brandstationer i henholdsvis Store Heddinge og Hårlev, bliver anvendt til formålet.

  Ad 2: Præmissen for fremtidigt at leve op til nuværende serviceniveau/responstid må være uændret, idet køretøjer afgår fra samme lokationer som i dag. Der vil endvidere blive afsendt min. 1+5 til bygningsbrande, dog med de undtagelser som fritliggende carporte m.fl., som det fremgår af bilag 4 til RBD. For Hårlevs vedkommende vil der samlet set blive afsendt 2+6 til bygningsbrande, idet HSE vil afgå med HL og én brandmand suppleret med 1+5 fra nærmeste station.

  I tilfældet at kommunen ønsker et højere niveau vil det forudsætte et tilkøb af 2 eller 4 deltidsfolk som skal allokeres til stationen i Hårlev. Dette vil yderligere fordre en ændring i vogntype eller tilkøb af et køretøj. En ekstra deltidsplads forventes i ØSB’s prisestimat at koste ca. 200.000 kr. 4 ekstra deltidsfolk vil derfor koste ca. 800.000 kr. Det vil dog være Falck der fastsætter prisen og vi kender ikke deres beregningsmodel. Et køretøj koster fra nyt ca. 200.000 kr. årligt.

  Ad 3: Ændringen i ISL-strukturen støttes af en vedligeholdende og supplerende uddannelse af holdlederne, som beskrevet i RBD bilag 9. Holdlederen er vel støttet af såvel vagtcentral som ISL (under fremkørsel til skadestedet). Yderligere vil der for alle objekter med direkte alarmoverførsel samt særlige objekter uden direkte alarmoverførsel være udarbejdet mødeplaner, som holdlederen kan forberede sig ud fra samt støtte sig til i sin situationsbedømmelse. Holdlederen vil fremtidigt nøjagtigt som i dag uddannelsesmæssigt have kompetencer til at foretage situationsbedømmelse og iværksætte en førsteindsats uden ISL. Også med den nuværende ISL-struktur er holdlederen ikke sjældent den første leder på skadestedet, hvorfor det også i nuværende rammer er holdlederen, der indledningsvis har ledelsen af eget hold på skadestedet. Det er nu såvel som fremtidigt en præmis, at det, når flere hold/udrykningsenheder er på skadestedet samtidigt, sker under ISL ledelse.

  Ad 4: Beredskabskommissionen har på mødet også haft indledende drøftelser af fremtidig betalingsmodel og håndteringen af serviceopgaver. Der er enighed om, at arbejde videre med dette på næste møde i beredskabskommissionen.

  Vedr. erklæring om at ændring ikke medfører øget risiko:

  Kommunernes forpligtigelse til at udarbejde en RBD er netop for at belyse kommunernes evne til at overholde beredskabsloven § 12, hvori der står, ”at det kommunale beredskab skal kunne yde en forsvarlig indsats mod skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger”.

  Denne analyse bliver vurderet og kommenteret af Beredskabsstyrelsen som tilsynsmyndighed på området og der er hverken i analysemodellen eller kommentarerne fra Beredskabsstyrelsen fundet anledning til at vurdere det nye setup som værende med øget risici.

  Vedr. Indsatsledelse:

  RBD giver mulighed for at have 2 ISL i vores områder, som fagligt anses for at være den bedste løsning. Hvor mange indsatsledere, som skal bruges for at dække en forsvarlig vagtdækning i en sådan model, beror på den indsatslederaftale, som vi herefter skal forhandle. På samme måde kan vi i situationen af kompetenceudvikling af holdledere og hertil eventuelle lønkrav, komme i en situation hvor økonomien udnyttes bedre med at have flere ISL og færre holdledere.

  Al tidsmæssig beregning af den reelle køretid fra en specifik brandstation baserer sig på Beredskabsstyrelsens beregningsmodel, som ligger som en del af den samlede ODIN-platform (On-line DataINdberetningssystem). Denne platform sætter en standard for, hvor hurtigt man kan anse det for muligt at køre på forskellige vej-kategorier. I ØSB beregninger ligger en 80%-værdi af det af BRS fastlagte maks.

  --- 

  Etableringen af 8-kommune samarbejdet i ØSB er godkendt af Staten. Af lovteksten fremgik bl.a. at der på landsplan alene måtte oprettes ialt ca. 20 beredskaber. Stevns Kommune kan derfor ikke påregne at kunne få lov til at oprette sit eget selvstændige beredskab, såfremt Stevns måtte ønske at udtræde af ØSB. Stevns fysiske placering betyder samtidig, at vi er afhængige af hvorledes vore nabo-kommuner ser på et muligt (nyt) udvidet beredskab, hvor Stevns muligvis kunne indgå som en samarbejdspartner. Som det er nu, så må Stevns i sine beredskabsdrøftelser afvente om Køge fortsat er en del eller ej af ØSB, jf. Køges geografiske placering i 8 kommunesamarbejdet. Det kan også politisk overvejes om Stevns skal tage kontakt til Faxe og deres fælles kommunale beredskabssamarbejde (MSBR) for at høre om Stevns evt. kan blive en del af dette samarbejde (Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg). Der gøres dog opmærksom på, at der ikke ligger nogen beregninger på hvad det vil koste Stevns Kommune at skifte beredskabssamarbejde.

  Beslutningen om hvorvidt Stevns Kommune fortsat skal være en del eller ej af ØSB skal træffes senest medio marts måned 2018. Dette er aftalt i Beredskabskommissionen, men skyldes også udløb af de nuværende juridiske kontrakter. En midlertidig forlængelse kan blive kostbar for beredskabets økonomi.

  Kommunalbestyrelsen må derfor drøfte om beredskabets forsikringer/udtalelser (som understøttes af Beredskabsstyrelsen) er tilstrækkelige til at kunne godkende udmøntningsplanen.

  Det skal ligeledes politisk afklares, om et ja til planen skal suppleres med et tilsagn om at ville betale yderligere midler til beredskabet i Hårlev - anslået ca. 1 mio årligt. Det bemærkes, at forvaltningen ikke umiddelbart kan anvise finansiering af denne merudgift.

  Slutteligt kan Stevns vælge at udsætte sagen indtil Byrådet i Køge har afgjort om de støtter den fremlagte udmøntningsplan eller ej, jf. ovennævnte bemærkninger om Køges geografiske placering i forhold til Stevns og ØSB.

   

  Økonomi

  Den årlige udgift til beredskabet (ØSB) udgør pt. ca. 5,9 mio årligt.

  Der gøres opmærksom på, at det i Beredskabskommissionen er aftalt, at kommunernes bidrag til beredskabet skal harmonieres. I den forbindelse skal der ske en vægtning af de kriterier, som skal indgå i beregningen. Det gælder således fx om hvilke elementer der skal indgå særskilt i beregningen for den enkelte kommune - udover grundtaksten. Har kommunen fx større erhvervsvirksomheder, kemikalieopbevaring, boligsociale udfordringer, højhuse o.s.v., som betyder ekstra sikring i beredskabets daglige drift.

 • 108. Revisionsberetning nr. 21 - Delberetning for regnskab 2017

  application/pdf icon loebende_beretning_nr._21_for_2017_stevns_kommune.pdf

  Resume

  Revisionsberetning nr. 21 - Delberetning for regnskabsåret 2017 modtaget fra BDO

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR og ØU, at

   

  1. revisionsberetning nr. 21 - delberetning for regnskabsåret 2017 godkendes.

  Direktionen, 19. februar 2018, pkt. 4:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 24:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab har sendt revisionsberetning nr. 21 - Delberetning for regnskabsåret 2017.

   

  I revisionsberetningen er der redegjort for de konstaterede forhold.

   

  2. Revisionens bemærkninger.

  Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

   

  3. Regnskabsføring og interne kontroller.

  BDO har gennemgået kommunens Kasse- og regnskabsregulativ (principper for økonomistyring) og herunder vurderet om disse fortsat beskriver rammen og reglerne for, hvordan kommunens økonomistyring, kasse- og regnskabsvæsen m.v. udøves i praksis.

   

  Der er sat fokus på, om bilagsbehandlingen i kommunen overholder de regler, som er vedtaget i kommunens principper for økonomistyring.

   

  BDO har bistået kommunen med at udføre tilsyn på en række decentrale steder. Formålet med tilsynene har været at afdække, om der er etableret et hensigtsmæssigt ledelsestilsyn med regnskabsføring og økonomistyring, herunder om disse ledelsestilsyn er foretaget som beskrevet i de enkeltes enheders styringsgrundlag.

   

  Der er foretaget uanmeldt beholdningseftersyn pr. 22. august 2017, som har omfattet kontrol af tilstedeværelsen af kommunens likvide aktiver, midlertidige anbringelser, ventende remittering, samt udvalgte mellemregnings- og deposita konti.

  Endvidere har BDO vurderet de generelle forretningsgange for afstemning af balancekonti.

   

  4. Løn- og personaleområdet.

  Der er foretaget lønrevision for perioden 1. januar til 31. august 2017. Lønrevisionen har til formål at sikre, at procedurerne omkring indberetning og udbetaling af løn fungerer betryggende.

   

  BDO har foretaget gennemgang af udbetalte vederlag, diæter og godtgørelser til borgmester, udvalgsformænd og Kommunalbestyrelsesmedlemmer.

   

  5. Forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision vedr. kommunens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører i Stevns kommune.

  Der er i efteråret 2017 gennemført en forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision af kommunens kontraktstyring med eksterne (private) leverandører, med fokus på om kontrakter styres og administreres hensigtsmæssigt i forhold til økonomi og kvalitet i opgaveløsningen.

   

  6. Revision af de sociale områder med statsrefusion.

   

   

 • 109. Overførsel af anlæg og låneoptagelse fra 2017 til 2018

  application/pdf icon overfoersel_af_anlaeg_fra_2017_til_2018.pdfapplication/pdf icon overfoersel_af_laaneoptagelse_fra_2017_til_2018.pdf

  Resume

  Der skal ske overførsel af uforbrugte bevillinger fra budget 2017 til budget 2018 vedr. anlæg og låneoptagelse.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via ØU, at

   

  1. KB giver en tillægsbevilling til overførsel af anlægsbevillinger fra budget 2017 til budget 2018 på 48,371 mio. kr.
  2. finansiere anlægsbevillingen på 48,371 mio. kr. ved forbrug af kassebeholdningen i 2018, samt styrkelse af kassebeholdningen i 2017
  3. der ikke optages yderligere lån i forbindelse med afholdte låneberettigede anlægsudgifter i 2017.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 25:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Anlæg

  I forbindelse med regnskab 2017 skal der ske en overførsel af uforbrugte bevillinger vedr. anlægsprojekter, der ikke er afsluttede i 2017, men færdiggøres i kommende år.

   

  Anlæg med mer-/mindreforbrug i 2017 behandles i forbindelse med godkendelse af regnskab.

   

  Overførslen af uforbrugte anlægsbevillinger fra budget 2017 til budget 2018 udgør 48,371 mio. kr.

   

  De uforbrugte bevillinger fremgår af vedhæftede bilag.

   

  Låneoptagelse

  Der er optaget lån 15 mio. kr. i 2017 vedr. afholdte låneberettigede udgifter i 2016.

   

  På baggrund af afholdte anlægsudgifter i 2017 til projekter, hvor der er automatisk låneadgang jf. lånebekendtgørelsen, vil der kunne optages yderligere lån på 3,8 mio. kr. i 2018. Økonomi anbefaler, at der ikke optages lån, idet Stevns Kommunes kassebeholdning udgør ca. 200 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen medfører en tillægsbevilling til anlæg på -48,371 mio. kr. i 2017 og +48,371 mio. kr. i 2018.

 • 110. Tillægsbevilling til frigivne anlægsprojekter

  Resume

  Stevns Ejendomme ønsker omprioritering af ni anlæg, da de er delt uhensigtsmæssigt mellem 2018 og 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF & ØU, at

   1. der gives en samlet tillægsbevilling til anlægsbevilling på 797.000 kr. til de i sagen nævnte anlæg

   2. at bevillingen finansieres ved at lægge et tilsvarende beløb i kassen senest ved budgetopfølgning 3 (BOP3/2018)

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 2:

  Anbefales

  Plan, Miljø og Fritid, 6. februar 2018, pkt. 22:

  Anbefales

  Varly Jensen tager forbehold.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 26:

  Indstillingen anbefales.

   

  Varly Jensen (O) ønsker, at der i stedet foretages en omprioritering for at undgå en tillægsbevilling.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O fastholder sin prioritering fra ØU.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med budget 2018, blev ni anlæg under Stevns Ejendomme, delt uhensigtsmæssigt, således at en mindre del af anlægssummen blev placeret i i overslagsåret 2019. Det betyder at anlæggene ikke kan påbegyndes, da de ikke vurderes at være fuldt finansierede. Det drejer sig om anlæg:

  Nr. 542 Klippinge Børnecenter, ude/sovefaciliteter. Der er afsat og frigivet 350.000 kr. i 2018 og 160.000 kr. i 2019.

  Nr. 548 Stevnshøj, belysning. Der er afsat og frigivet 350.000 kr. i 2018 og 100.000 kr. i 2019.

  Nr. 550 Stevnshøj, ny ventilation og cts-styring. Der er afsat og frigivet 1.600.000 kr. i 2018 og 107.000 kr. i 2019.

  Nr. 556 Store Heddinge Skole, foldevæg Erikstruphal. Der er afsæt og frigivet 200.000 kr. i 2018 og 76.000 kr. i 2019

  Nr. 557 Store Heddinge Skole, facade på ventilationstårn Bøgen. Der er afsat og frigivet 200.000 kr. på budget 2018 og 49.000 kr. i 2019

  Nr. 560 Store Heddinge Skole, vinduer og døre. Der er afsat og frigivet 200.000 kr. på budget 2018 og 75.000 kr. i 2019

  Nr. 563 Hotherskolen, forbindelsesgang. Der er afsat og frigivet 700.000 kr. på budget 2018 og 105.000 kr. i 2019

  Nr. 566 Hotherskolen, Bygning E vinduer/døre. Der er afsat og frigivet 400.000 kr. på budget 2018 og 55.000 kr. i 2019

  Nr. 567 Hotherskolen, Biblioteksbygningen. Vinduer/døre. Der er afsat og frigivet 300.000 kr. på budget 2018 og 70.000 kr. i 2019

  Samlet er der lagt 797.000 kr. ind i budgetoverslagsår 2019 til de ovennævnte projekter.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes anlægsbudget, da det udelukkende er omprioriteringer ved at finansiere tillægsbevillingen gennem budgetopfølgningen.

 • 111. Eventuel flytning af Rødvig Station

  application/pdf icon stations_naerhed.pdfapplication/pdf icon finasiering_af_undersoegelse_vedroerende_placering.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_7._september_2017_kl._1800_valloeby_forsamlingshus_valloeraekken_2_4600_koege_i_kommunalbestyre.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_31._august_2017_kl._1330_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2017.docx.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_flytning_af_roedvig_station_behandlet_paa_moedet_22._august_2017_kl._1330_moedelokale_8_i_plan-_og_teknikudvalget_2017.docx.pdfapplication/pdf icon notat_aasteds_besigtigelse_.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_for_roedvig_by_final_ptu_8.marts.pdfapplication/pdf icon 1_1000_halplaner.pdf

  Resume

  Flytning af Rødvig station var på dagsordenen ved Plan og Teknik Udvalgsmødet den 22. august 2017, hvor det blev besluttet at forvaltningen i samarbejde med Movia og Regionstoget skulle arbejde på at flytningen skulle indgå i den kommende moderniseringsplan for Regionstogets banestrækning. Sagen var til orientering på ØU den 31. august 2017 og på KB den 7. september 2017.

  Der er behov for at få udarbejdet en forundersøgelse hos en rådgiver for, at vi kan komme videre med arbejdet.

  Movia mener, at det vil være tilstrækkeligt at anvende i alt 250.000 kr. til undersøgelsen – og Movia foreslår, at Stevns Kommune og Movia hver financierer 50%, eller 125.000 kr. 

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU at:

  1. KB giver en anlægsbevilling på 125.000 kr. til at finansiere halvdelen af en udredende undersøgelse, der er nødvendig inden en eventuel flytning af Rødvig Station
  2. finansiere anlægsbevillingen af anlægsbudgettet til Udviklingspulje 2017 på i alt 375.000 kr. under forudsætning af, at beløbet godkendes overført til 2018.

  Direktionen, 29. januar 2018, pkt. 1:

  Ikke tilstede: Per Røner

   

  Anbefales, idet bemærkes at såvel Ældreråd som Handicapråd skal høres inden en eventuel flytning af stationen.

  Plan, Miljø og Fritid, 6. februar 2018, pkt. 33:

  Anbefales.

  Varly Jensen ønsker tilkendegivelse fra Lokaltog og Movia angående deres planer for eventuel flytning af stationen, herunder de to selskabers økonomiske bidrag til en eventuel flytning.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 30:

  Anbefales.

   

  Varly Jensen (O) og Mogens Haugaard (N) fastholder Varly Jensens protokollering fra PMF den 6.2.2018.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling godkendt.

   

  Liste O og N fastholder sine protokolleringer fra ØU.

  Liste Ø ønsker igangsat en ny borgerhøring i forbindelse med undersøgelsen.

  Sagsfremstilling

  Regionstoget og Movia har igangsat en større moderniseringsplan for hele banestrækningen. Moderniseringen er planlagt mellem 2018 2021. Det er en unik mulighed for at få planerne om flytning af Rødvig Station ind i moderniseringsplanen for Regionstogets banestrækning. Der er både banetekniske fordele og stærke borgerønske om at få flyttet stationen.

  Rødvig er ét af Kommunens attraktive bosætningsområder samt et velbesøgt turistmål der repræsenterer én af perlerne på snoren i verdensarvformidlingen.

  • Den 8. marts 2016 blev Udviklingsplanen for Rødvig godkendt.
  • På Plan- & Teknikudvalgsmødet den 10. januar 2017 deltog Rødvig Borgerforening og fremlagde resultaterne af en lokal afstemning. 330 borgere i Rødvig havde på baggrund af forslagene fra Udviklingsplan for Rødvig, valgt flytningen af Rødvig Station som deres absolutte første prioritet.
  • Den 10. august 2017 blev der afholdt møde med Rösli Gisselmann Adm. direktør og Projektchef Kirsten Kornerup fra Lokaltog samt Steen S. Hansen, Line Krogh Lay og Anette Mortensen fra PTU samt Birgitte J.T.K. Nielsen. Mødets formål var en afklaring af den videre proces for flytningen af Rødvig Station.
  • Den 22. august 2018 blev det besluttet på PTU, at der skulle arbejdes mod at få indarbejdet flytningen af stationen i Regionstoget's moderniseringsplan.
  • Den 6. november 2017 afholdt Stevns Kommune åstedsbesigtigelse med Liv K. Jeppesen, lokalplanlægger, Lærke Phil Jørgensen, lokalplanlægger, Louise Halkær Pedersen, Arkitekt & Tommy Frost, banechef Movia.

  Konklusionen er, at der er brug for en forundersøgelse af fordele, ulemper og omkostninger. Bedst vil det være at få undersøgt og sammenlignet alle tre placeringer og de omkostninger der er forbundet til dem. Der mangler også en baneteknisk vurdering af VVM pligt ved de alternative placeringer.

  Movia har kontaktet rådgiverfirmaet  NIRAS, og indhentet tilbud på undersøgelsen. Niras har udarbejdet en rapport vedrørende planer om sporarbejderne på hele Østbanen, hvilke vil lette omkostningerne ved undersøgelsen.

  Movia mener, at det vil være tilstrækkeligt at anvende i alt 250.000 kr. undersøgelsen – og Movia foreslår, at Stevns Kommune og Movia hver financierer 50%, eller 125.000 kr.

  Movia vil tilmed gerne være ”kontraktholder” på opgaven og derefter afregne med Stevns Kommune efterfølgende.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbuget, da der er et uforbrugt anlægsbudget på udviklingspulje 2017 på i alt 375.000 kr., der forventes overført til 2018, som kan finansiere beløbet.

  Undersøgelsen koster ialt 250.000 kr., hvoraf Movia financierer 125.000 kr. og Stevns Kommune financierer 125.000 kr.

 • 112. Skole-IT - Trådløst netværk - Frigivelse af anlægsmidler 2018

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til trådløst netværk til folkeskolerne, som finansieres af rådighedsbeløbet afsat i budget 2018.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 700.000 kr. til trådløst netværk til folkeskolerne

  2. Finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet på 700.000 kr., som er afsat i budget 2018.

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 1:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 20:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 31:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Til den fortsatte udbygning af skolernes trådløse netværk er der i budget 2018 afsat 700.000 kr.

   

  Der er ønske om en fuld udbygning med Access Points/routere (AP) i hvert fag- og klasselokale på skolerne. Den stærkt øgede datatrafik har tidligere betydet, at det har været nødvendigt at lukke for adgang fra elevernes mobiler, printmulighed fra egne enheder osv. for at sikre, at undervisningen kan fungere tilfredsstillende. En fuld udbygning af AP vil kunne løse dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 700.000 kr. i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 113. Udmøntning af midler fra renoveringspulje under Børn, Unge og Læring

  Resume

  KB skal tage stilling til udmøntning af midler fra renoveringspuljen under BUL.

  Indstilling

  Det indstilles til KB via BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 90.000 kr. til nye lydlofter i lokale 25 på Strøbyskolen
  2. KB giver en anlægsbevilling på 250.000 kr. til renovering af toiletter på Hotherskolen
  3. finansiere anlægsbevillingerne ved at frigive 340.000 kr. af rådighedsbeløbet fra renoveringspuljen på 1.500.000 kr., som er afsat i budget 2018 

   

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 22:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 32:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Fra renoveringspuljen foreligges 2 hastende sager til politisk stillingtagen:

   

  • 90.000 kr. til lyddæmpning i lokale 25 på Strøbyskolen
  • 250.000 kr. til renovering af toiletter på Hotherskolen

   

  Dette sker delvist på baggrund af bygningsteknisk gennemgang gennemført af Stevns Ejendomme. Denne gennemgang har peget på, at der i forhold til lyddæmpning i lokale 25 på Strøby Skolen er et akut behov for indsats. Dette indstilles derfor i forlængelse af dette.

   

  For renovering af toiletter på Hotherskolen, er det tale om midler, der oprindeligt var indstillet af det daværende BU i november 2017, Dette udgik fra prioriteringslisten i forbindelse med ændringsforslag stillet i forbindelse med KB´s behandling af sagen, da midlerne i stedet blev prioriteret et akut opstået behov for Børnehave Øst. I forbindelse med behandlingen af dette punkt i KB, blev det angivet, at det nye KB ville skulle tage stilling til, om der i starten af 2018 skulle afsættes midler til den oprindeligt indstilllede renovering af toiletter på Hotherskolen.

   

  Der vil på et kommende møde være et særskilt dagsordenspunkt om udmøtning af øvrige midler fra renoveringspuljen.

   

  Det bemærkes, at der forventeligt også vil være behov for at afsætte yderligere midler til renoveringen af Toftegaardsvej 1 i Hårlev, der er besluttet skal være lokale for Dagskolen, når renovering og ombygning af gennemført. Indstilling til dette vil komme på et fremtidigt møde, når der videre dialog omkring input fra ansatte og forældre er gennemført, og der foreligger en opdateret skitse og plan for renovering og ombygningen.

   

  Såfremt det indstillede besluttes, vil der efterfølgende være 1.160.000 kr. resterende i renoveringspuljen.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingerne på i alt 340.000 kr.

   

 • 114. Skolereform - frigivelse af anlægsmidler 2018

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til skolereform, som finansieres af rådighedsbeløb på 2.338.000 kr. afsat i budget 2018.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en anlægsbevilling på 2.338.000 kr. til skolereform 2018
  2. Finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløb på 2.338.000 kr. til skolereform 2018, som er afsat i budget 2018.

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 4:

  Anbefales

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 21:

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 33:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Til den fortsatte implementering af skolereform er der i budget 2018 afsat 2.338.000 kr.

   

  Det er planlagt, at anlægsbevillingen skal finansiere følgende aktiviteter:

   

  Kompetenceudvikling: Videreførsel af projekter vedr. uddannelse af inklusionsvejledere og lærere i uddannelsesfag (linjefag).

   

  Synlig læring: Videreførsel af aktiviteterne omkring Synlig læring, som blev igangsat i 2017.

   

  Projekt Naturlig-Vis: Videreførelse af den kommunale medfinansiering af A.P. Møller projektet Naturlig-Vis til uddannelse af lærere i enkeltfag.

   

  BUL's indsatsområde: Beløb, som BUL kan disponere over til ønskede indsatsområder.

   

  Det forventede budget vedrørende skolereform 2018 ser ud som følger:

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er afsat et rådighedsbeløb på 2.338.000 kr. i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 115. Kontor - Vej & Materielgård

  application/pdf icon billeder_materielgaard.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte at give en anlægsbevilling på 484.000 kr. til ombygning af eksisterende kontorfaciliteter på Frøslevvej 36 således at det administrative personale som er tilknyttet Vej & Materielgården kan samles.

   

  Ombygningen foretages samtidig med henblik på energioptimering af den administrative del.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

   

  1. anlægget på budget 2018, Materielgården opbevaring på 484.000 kr. udgår og beløbet tilbageføres kassen
  2. KB giver en anlægsbevilling på 484.000 kr. til ombygning af eksisterende kontormiljø
  3. anlægsbevilingen finansieres som en bevilling ved forbrug af kassebeholdningen på 484.000 kr.

   Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 5:

  Anbefales

  Plan, Miljø og Fritid, 6. februar 2018, pkt. 23:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 35:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  I efteråret 2017 blev Stevns Kommunes vejteam og materielgård sammenlagt under en enhed, Vej & Materielgården.

  Enheden består af 19 specialarbejdere (herunder anlægsgartnere), 1 formand, 6 administrative medarbejdere samt 1 leder.

  Den nuværende udformning af faciliteterne på Frøslevvej 36 giver flere udfordringer og derfor er der et ønske om at lave nogle ændringer.

  Pt. er det administrative personale delt på to lokaliteter på adressen, hvilket ikke er hensigtsmæssigt i forhold til udførelse af opgaver og samarbejde. Ligeledes har det været nødvendigt at genoprette omklædningsfaciliteter i dele af det område hvor der er indrettet kontor. Dette medfører et forøget behov for at ændre på indretningen på stedet.

  Der er derfor udarbejdet et projekt, hvor det administrative personale samles i samme bygning.

   

  KB bedes derfor beslutte at give en anlægsbevilling på 484.000 kr. til energioptimering samt ombygning af kontorfaciliteter på Frøslevvej 36, således at indretningen bedst muligt tilgodeser arbejdsopgaver.

   

  Der udføres en indeklimaoptimering herunder nye vinduer, ny hoveddør samt en forbedring af ventilationsforholdene.

   

  Det foreslåede projekt giver mulighed for at samle den administrative del i samme bygning ved at ændre indretning og ombygge et nuværende eksisterende lokale som efterisoleres og får etableret brandudgang således dette kan indrettes til kontor. 

  Adgangen til lokaler beliggende på 1. sal foregår i dag gennem den ene af koldhallerne. Der etableres derfor en brandvæg mellem trappe og koldhal således dette område bliver en del af kontoret af hensyn til brand, udstødningsgasser fra maskiner samt af energimæssige årsager.

   

  Samtidig annulleres projekt på budget 2018, Materielgården opbevaring, som omhandler etablering af SF stensbelægning på Frøslevvej 36.

   

   

 • 116. P-plads ved Lærkehuset - Strøby Egede

  application/pdf icon referat_laerkehuset.pdfapplication/pdf icon parkeringsoversigt.pdfapplication/pdf icon etape_1.pdfapplication/pdf icon etape_2.pdf

  Resume

  Plan-, miljø og fritidsudvalget orienteres om at der har været afholdt dialogmøde med naboer vedr. parkeringsforholdene ved daginstitutionen Lærkehuset, der ligger for enden af Valnøddevej i Strøby.

   

  Samtidig indstilles der til at der beplantes langs personaleparkeringen på Valnøddevej for at reducere lysindfaldet fra billygter.

   

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via DIR, PMF og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 25.000 kr. til beplantning langs personale parkering på Valnøddevej, således at lysindfald fra biler reduceres.
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive 25.000 kr. af rådighedsbeløbet på 825.000 kr., som er afsat i budget 2017, under forudsætning af, at beløbet godkendes overført fra 2017 til 2018

   

  Direktionen, 5. februar 2018, pkt. 6:

  Anbefales

  Plan, Miljø og Fritid, 6. februar 2018, pkt. 24:

  Anbefales.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 34:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Personalet på daginstitutionen Lærkehuset for enden af Valnøddevej oplevede ofte, at der ikke er tiltrækkelig kapacitet på de eksisterende parkeringspladser ved institutionen.

  Der har derfor længe været et ønske om en forbedring af parkeringsforholdene. Vejteamet har i 2016 lavet et overslag på udgifterne til etablering af et antal nye parkeringspladser på græsarealet øst for daginstitutionen. Det offentlige vejareal ud for institutionen er så bredt, at der kan laves 20 nye parkeringspladser, hvor der nu er et ca. 7 meter bredt buskads.

  I primo oktober 2017 blev der afholdt et dialogmøde med nærmeste naboer og institutionsleder hvor det blev aftalt at inddele processen i to etaper.

  • Etape 1 er etablering af skilte på offentlig p-plads nær Valnøddevej 18a-18b hvor personalet henvises til at parkere. Samtidig etableres der steler langs fortov i svinget således det forhindres at biler kan parkere på fortovet.
  • Etabe 2 er etablering af 5-7 p-pladser forenden af Valnøddevej i forlængelse af vendepladsen - her inddrages et bælte på 3-4 m af græsarealet til p-pladser. Der etableres beplantning mod ejendomme på Magnoliavej og lavtvoksende beplantning mod grønt område. Skitseforslag til udformning af P-plads er vedlagt som bilag.

  Samtidig blev det aftalt at der i primo 2018 skulle afholdes et opfølgende dialogmøde hvor en status på parkeringsproblematikken skulle drøftes med henblik på at kunne konkludere om problemerne var blevet minimeret.

   

  Dette møde blev afholdt d. 9. januar 2018 hvor det blev konkluderet på baggrund af observationer, tilbagemelding fra institutionslederen samt naboer følgende

   

  • At etape 1 har medført at der er skabt mere ro på parkeringssituationen i spidstimerne
  • At der er skabt bedre parkeringsforhold for personalet
  • At de opsatte pullerter langs fortovet har medvirket at ulovligt parkerede biler langs fortovet er minimeret
  • At der er enkelte situationer hvor personbiler parkere på vendepladsen som giver udfordringer med afhentning af affald

   

  Samtidig blev det omtalt af naboer at der var et ønske om at få etableret en mere tæt beplantning foran Lærkehusets personaleparkering for at undgå at forlygter fra personbiler lyser ind i husene samt et ønske om at en tavle blev flyttet for at skabe bedre plads til indgang til ejendommene beliggende bag denne p-plads.

  Det er vurderet at beplantning med Thuja som tæt hæk. Dette vil bibeholde det grønne islæt hele året og vil kunne være med til at minimere lysindfaldet.

  Planterne vil være 80-100 cm ved plantning og plantes når vejret tillader det.

   

   

  Tavlen blev efterfølgende flyttet i uge 3

   

  Lovgrundlag

  Lov om offentlige veje

  Historik

  PTU udvalg d. 14. november 2017

  PTU udvalg d. 22. august 2017

  PTU udvalg d. 13. juni 2017

 • 117. Revision af kulturmiljøer - frigivelse af rådighedsbeløb og tillægsbevilling

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal frigive beløb på kr. 250.000 afsat i budget 2018 til brug for gennemførelse af projekt Revision af Kulturmiljøer. Endvidere skal der gives en tillægsbevilling på kr. 250.000 til samme formål, da sidstenævnte ved den netop gennemførte periodisering af investeringsoversigten ved en fejl er blevet placeret i 2019

  Indstilling

  Direktionen indstilliller til KB via ØU, at

   

  1. det afsatte beløb på kr. 250.000 i 2018 til revision af kulturmiljøer frigives 
  2. der meddeles en tillægsbevilling på kr. 250.000 til revision af kulturmiljøer i 2018 
  3. tillægsbevillingen finansieres af forventet mndreudgift ved kommende budgetopfølgninger i 2018

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 36:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af budget 2018 blev der afsat kr. 500.000 til projekt Revision af kulturmiljøer. Formålet er at få foretaget en grundig oprydning/opdatering af de eksisterende udpegede 27 kulturmiljøer i Stevns Kommune. Dette projekts gennemførelse var i forrige valperiode ofte til drøftelse, da der var flere sager hvor de eksisterende beskrivelser af kulturmiljøerne hindrede politiske ønsker omkring vækst og udvikling. De eksisterende kulturmiljøer er overtaget fra Roskilde og Storstrøms amter i forbindelse med kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Registreringerne af miljøerne er foretaget tilbage i starten af 90'erne og tidligere og kommunen er forpligtiget til at sikre, at udviklingstiltag ikke kan skade de udpegede områder. Kulturmiljøerne benævnes også "de særlige statslige interesser i den kommunale planlægning".

   

  Der er en forventning om, at en revision vil åbne op for nye udviklingsområder i dele af kommunen, samtidig med at revisionen i andre dele af kommunen formentlig vil styrke en bevarelse af de kulturelle værdier.

   

  Projektet blev ultimo 2017 planlagt gennemført i et tæt samarbejde med Århus Arkitektskole og Østsjællands Museum. For at sikre den lokale forankring blandt kommunens planmedarbejdere gennemføres projektet i deres regi suppleret med en projektansættelse af en tovholder, da det vil være for omkostningstungt udelukkende at gennemføre ved hjælp af ekstern konsulentbistand.

   

  I forbindelse med den netop foretagne periodisering af investeringsoversigten blev der fejlagtigt placeret kr. 250.000 i 2019. Projektet kan imidlertid ikke gennemføres hensigtsmæssigt over en 2 årig periode. Århus Arkitektskole har modtaget en donation fra en større fond til at gå ind og bistå op til 20 kommuner med revision af deres kulturmiljøområder. Stevns Kommune er udpeget som af de første kommuner, der kan drage fordel af arkitektskolens projekt. Derfor er det nødvendigt at de oprindeligt afsatte kr. 500.000 anvendes i 2018

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune udover de budgetlagte.

 • 118. Valgbestyrelser til skolebestyrelsesvalg 2018

  application/pdf icon tidsplan_over_skolebestyrelsesvalget_2018.pdf

  Resume

  Ifølge Styrelsesvedtægt for Folkeskolen i Stevns Kommune, bilag vedr. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, skal der nedsættes valgbestyrelser på skolerne i forbindelse med det kommende skolebestyrelsesvalg. Kommunalbestyrelsen skal udpege en valgbestyrelsesformænd blandt sine medlemmer.

  Indstilling

  Børn og læring indstiller til KB via BUL, at

  • BUL indstiller hvordan posterne som valgbestyrelsesformænd på Strøbyskolen, Hotherskolen og St. Heddinge skole kan fordeles.
  • KB træffer endelig afgørelse om fordeling af posterne som valgbestyrelsesformænd.

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 18:

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  BUL indstiller

  • Steen Nielsen til Strøbyskolen
  • Jan Jespersen til Hotherskolen
  • Steen S. Hansen til Store Heddinge Skole

   

  Børn & Læring tager kontakt til Kommunikation med henblik på at få "boostet" valget til skolebestyrelserne.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  BUL's indstilling godkendt.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Styrelsesvedtægt for Stevns Kommunes skolevæsen, bilag vedr. regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, skal der nedsættes en valgbestyrelse på hver enkelt skole, som har ansvaret for gennemførelse af det kommende skolebestyrelsesvalg. Skolebestyrelsesvalget gennemføres i perioden marts-maj 2018. Valgperioden er fra den 1. august 2018 til den 31. juli 2022. Valgbestyrelsen består af skolens leder, formanden for den afgående skolebestyrelse samt et forældrevalgt medlem af den afgående skolebestyrelse. Derudover udpeger Kommunalbestyrelsen en formand til valgbestyrelsen.

  Valgbestyrelsen sørger for, at der senest den 31. marts 2018 informeres hjemmene generelt og skriftligt om valgene til skolebestyrelserne på den sædvanligt benyttede måde.

   

  Med afsæt i Styrelsesvedtægten for Folkeskolen i Stevns Kommune, bilag vedr. Regler om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser, er der til sagen vedlagt et bilag, der viser tidsplan for skolebestyrelsesvalget 2018 og som den enkelte skole kan tage afsæt i ift. valgprocessen.

  Lovgrundlag

  BEK nr. 1074 af den 14. september 2017: Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen, §1.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

 • 119. Trafikplan for den statslige jernbane 2017 - 2032 - høringssvar til orientering

  application/pdf icon trafikplan_for_den_statslige_jernbane_2017_til_2032.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_til_trafikplan_for_den_statslige_jernbane_2017-2032.pdf.pdf

  Resume

  Fra Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen er modtaget høringsudgave af trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032. Stevns Kommune har udarbejdet et høringssvar, som tages til efterretning.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via ØU, at

   

  1. det udarbejdede høringssvar tages til efterretning.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 38:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Fra Trafik-, Bygge - og Boligstyrelsen er modtaget høringsudgave af trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032. Fristen for aflevering af høringssvar er den 26. februar 2018.

   

  Trafikplanen præsenterer de statslige initiativer på jernbanen og rammerne for trafikken.
  Trafikplanen giver et overblik over vedtagne projekter og den forventede udvikling i togbetjening og passagerprognoser på 5, 10 og 15 års sigte - helt ned på stationsniveau.

   

  Trafikplanen udarbejdes med grundlag i lov om trafikselskaber. Formålet med trafikplanerne for den statslige jernbane og den lokale kollektive trafik er at sikre god sammenhæng i den kollektive trafik. Denne tredje udgave af statens trafikplan har derfor igen fokus på at opstille et fælles planlægningsgrundlag for trafikale overvejelser, som kan anvendes af alle aktører. Der er dog for denne udgave af trafikplanen usikkerheder om grundlaget, da der endnu ikke er endelig afklaring på Togfonden, landsdækkende planer for udbud af togtrafikken eller hvilket materiel, der er til rådighed i de forskellige planår.

   

  Planen er udformet på baggrund af de forudsætninger, som er gældende medio november 2017. Der er ikke taget højde for den seneste udvikling ift. udrulningen af signalprogrammet og de afledte effekter heraf.

   

  Stevns Kommunes høringssvar er under udarbejdelse og vil derfor blive eftersendt og senest udleveret på ØU-mødet den 27. februar 2018.

 • 120. Opfølgning på budget 2018 - effektivisering

  Resume

  Økonomiudvalget har anmodet forvaltningen om at fremlægge forslag til "Effektiviseringer" på 2 mio. kr. jævnfør det vedtagne budget for 2018. Forslag til udmøntning af effektiviseringen forelægges til beslutning.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til ØU via DIR, at

   

  1. effektiviseringspuljen i Budget 2018 og overslagsår på 2.008.000 kr. udmøntes jfr. pkt. 2 – 4.
  2. 217.000 kr. ikke tilføres puljen til ekstra normering i daginstitutioner
  3. 700.000 kr. fra opsagte lejemål til midlertidig boligplacering af flygtninge
  4. 1.091.000 kr. udmøntes ved at der pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme et effektiviseringskrav svarende cirka 1,25 promille, udmøntning fastlægges af Direktionen

   Direktionen, 18. december 2017, pkt. 1:

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 8. januar 2018, pkt. 10:

  Ad. 1 Godkendt

   

  Ad. 3 Indstillingen godkendt. Beløbet indgår i udmøntningen.

   

  Ad. 2 + Ad. 4 Forvaltningen anmodes om at fremlægge en mere specificeret opgørelse til udmøntning, der forelægges ØU efter behandling i fagudvalgene. Mogens Haugaard Nielsen (N) kan allerede nu ikke godkende at fjerne beløbet.

   

  Forvaltningens supplerende oplysninger den 25. januar 2018:

   

  Det er overfor forvaltningen oplyst, at der er politisk flertal for, at sagen skal retur til ØU uden behandling i fagudvalgene.

   

  Social og Sundhed, 5. februar 2018, pkt. 18:

  Sagen returneres til Økonomiudvalget.

  Børn, Unge og Læring, 6. februar 2018, pkt. 23:

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  BUL kan ikke anbefale Ad. 2

   

  Sagen returneres til ØU.

  Plan, Miljø og Fritid, 6. februar 2018, pkt. 21:

  Udgår.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 7. februar 2018, pkt. 17:

  Sagen returneres til ØU.

   

  Forvaltningens supplerende bemærkninger til behandlingen i ØU den 27. februar: Efter behandlingen i ØU den 8. januar modtog forvaltningen en ændret politisk udmelding. På den baggrund er der ikke udarbejdet den specificerede opgørelse.

  Økonomiudvalget, 27. februar 2018, pkt. 28:

  Et flertal vedtog følgende:

  Ad. 2 Det ekstra beløb forbliver i BUL

  Ad. 3 Indgår i udmøntningen

  Ad. 4 Beløbet til udmøntning forhøjes med kr. 217.000,-. Det forhøjede beløb svarer til 1,5 promille, der pålignes alle områder inden for den budgetterede serviceramme.

   

  Mogens Haugaard (N) fastholdt sin protokollering fra ØU den 8.1.2018.

   

  Varly Jensen (O) stemte imod ad. 4 og begærede sagen i Kommunalbestyrelsen.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  ØU's indstilling af 27.2.2018 godkendt.

   

  Liste O, N og B anbefaler, at beløbet finansieres af bufferpuljen.

  Sagsfremstilling

  I budget 2018 og overslagsårene er der indarbejdet en pulje til effektiviseringer på -2,0 mio. kr. Følgende udmøntning foreslås:

  Øget normering i daginstitutioner/Midler fra tilskud til privat pasning

  KB har godkendt, at mindreforbruget på 0,2 mio. kr. årligt skal overgå til øget normering i daginstitutioner/ubalance i tildelte midler pr. barn (forskellige gennemsnitslønninger i institutionerne). I lyset af at dagtilbudsområdet i forvejen tilføres ekstra midler fra budget 2018, så foreslås det at beløbet i stedet tilgår effektiviseringspuljen (KB's beslutning fra 30. november vedlægges).

   

  Opsige alle private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering af flygtninge

  Forslaget - som også har indgået i balancekataloget for budget 2018 - indebærer, at alle tomme private og kommunale lejemål til midlertidig indkvartering opsiges. Boligerne er tomme, da beboerne er flyttet til Mandehoved. Det vurderes p.t., at der ikke er behov for at opretholde lejen af disse boliger, da der ikke ankommer så mange flygtninge og der stadig er ledig plads på Mandehoved. I fald det besluttes, at opsige de kommunale lejemål, skal tages stilling til fremtidig anvendelse og eventuel afhændelse af disse. Forslag til fremtidig anvendelse af de ledige kommunale lejemål, vil blive forelagt senere. Provenuet ved den sparede lejeudgift kan p.t. opgøres til 0,7 mio. kr. årligt.

   

  Indarbejdelse af generelt effektiviseringskrav på alle områder inden for servicerammen

  Det foreslås, at det resterende provenu på 1,1 mio. kr. (efter 0,2 mio. kr. på dagpasning og 0,7 mio. kr. på opsigelse af boliger) findes ved at at der på tværs af hele den budgettterede serviceramme, som udgør cirka 880 mio. kr., pålægges et effektiviseringskrav på 1,25 promille. Det foreslåes, at Direktionen fastlægger den endelige, detaljerede udmøntning, således at den administrative byrde ved forslaget mindskes mest muligt.

   

  Ovenstående forslag afspejler, at forvaltningen skønner, at forslagene i balancekataloget på nuværende tidspunkt generelt ikke skal bringes i anvendelse, ud over det som allerede er besluttet i forbindelse med budgettet, hvor der på ØU's områder er besluttet besparelser på cirka 13 mio. kr. Dog foreslås det som nævnt ovenfor, at ØU igen overvejer om ikke udgiften til tomme boliger bør undgås. Der ud over kunne det overvejes, om beslutningen om ansættelse af en borgerrådgiver skal tages op til fornyet vurdering. Særligt i lyset af de andre nye initiativer som tages, ikke mindst projektet om ny tidlig familieindsats, etablering af sygepleje- og psykiatrikoordinatorfunktioner samt den styrkede genoptræning. Udgiften til borgerrådgiver på 0,5 mio. kr. i 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019, vil cirka kunne halvere det foreslåede, generelle effektiviseringskrav.

 • 121. Spørgetid for borgere i Kommunalbestyrelsen 2018

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Retningslinjer for spørgetid i Kommunalbestyrelsen

   

  • Spørgetid afholdes mellem Kommunalbestyrelsens møder for åbne og lukkede døre.
  • Spørgetiden har en samlet varighed af max. 15. minutter med formanden som ordstyrer.
  • Kun et enkelt medlem fra hver gruppe må besvare spørgsmålet fra borgerne og besvarelsen skal være kort.
  • Spørgsmålene skal omhandle kommunale forhold.
  • Skriftlige spørgsmål, som ønskes besvaret i Kommunalbestyrelsens spørgetid, skal være formanden i hænde 14 dage før det pågældende møde i Kommunalbestyrelsen.
  • Retningslinjerne trådte i kraft den 8. oktober 2009.

   

 • 122. Lukket dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Godkendt. 

   

 • 123. Østjællands Museum - ansøgning om øget driftstilskud og lånegaranti

  Beslutning

  Ikke til stede: Anne Munch (A)

   

  Ad. 2 + Ad. 3

  14 medlemmer (V+A+C+N+B) godkender anmodningen om et forhøjet driftstilskud på kr. 295.000,- , dog kun i 2018. Beløbet finansieres indenfor ØU’s samlede budgetramme.

  Imod stemte 4 medlemmer (O+Ø)

   

  Ad. 4

  For dette stemte 2 medlemmer (N)

  Imod stemte øvrige medlemmer.

   

  Ad. 5 + 6

  11 medlemmer godkendte anmodningen.

  Imod stemte 6 medlemmer (Bjarne Nielsen (V), Janne Halvor Jensen (O), Varly Jensen (O), Gitte Christensen (Ø), Jan Jespersen (Ø) og Thomas Overgaard (A).

  1 medlem (Steen Nielsen (A)) stemte hverken for eller imod.

   

  KB ønsker endvidere et notat som beskriver den anvendte garantiprovision.

  KB anmoder de kommunale repræsentanter om at få bestyrelsen tilført økonomiske kompetencer. 

   

 • 124. Diverse orienteringer - KB den 1. marts 2018 (Lukket)