Referat

 • 19. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 26. maj 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Dagsorden godkendt. John Dalsgaard Jensen deltager på mødet via telefon.
  2. Tomas Patheier ønsker, at brevet fra STG Vallø drøftes under punktet diverse orienteringer.
 • 20. Økonomisk overblik - maj 2021

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._maj_2021_0.pdf

  Resume

  Budgetorientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Orientering taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2021:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 131.382 kr.
  • Aktivitetstilskud: 53.499 kr.
  • Løntilskud til aftenskolerne: -26.531 kr.
  • Lokaletilskud til aftenskolerne: -61.306 kr.
  • Uddannelsespuljen: 167.669 kr.
  • Udviklingspuljen: 32.376 kr.
  • Ekstraordinær pulje til folkeoplysende foreninger: 57.749 kr.

  Der er 154.793 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er alene for lokale-, løn- og aktivitetstilskud samt den ekstraordinære pulje.

 • 21. Opgørelse over løntilskud for 2020 - folkeoplysende aftenskoler

  application/pdf icon brev_til_folkeoplysningsudvalget_v10_procents_pulje_0.pdfapplication/pdf icon opgoerelse_over_a_conto_loentilskud_2020_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle vedlagte opgørelse over a conto løntilskud 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. vedlagte opgørelse godkendes og aftenskoler, der har et mindreforbrug af lønudgifter opkræves det for meget udbetalte tilskud
  2. der tages stilling til om aftenskoler, der har et merforbrug af lønudgifter og som grundet corona ikke har anvendt deres 10% til debatskabende aktiviteter, må anvende 10% puljen til at dække merforbruget, eller beløbet skal tilbagebetales
  3. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug
  4. der udpeges en aftenskole til tilsyn.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Godkendt
  2. 10 pct. puljen skal tilbagebetales, såfremt puljen ikke er anvendt til debatskabende aktiviteter i 2020. Aftenskoler med øget lønudgifter henvises til Slots- og Kulturstyrelsens Coronapakke 2, hvor der kan søges kompensation
  3. Godkendt
  4. Yoga For Dig blev udpeget til tilsyn.

  Beskrivelse af sagen

  Fritid har gennemgået alle indkomne opgørelser for 2020 med henblik på endelig afregning af a conto løntilskud for 2020.

  Der har været et samlet mindreforbrug på i alt 44.502 kr. heraf udgør 31.823 kr. uforbrugte midler i forbindelse med debatskabende aktiviteter (10% pulje).

  Bemærkninger til sagen:

  AOF Østsjælland anmoder FOU om, at de uforbrugte midler i forbindelse med debatskabende aktiviteter (10% puljen) må anvendes til at dække ekstraudgifter til lærerløn og værnemidler, se vedlagte brev.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 22. Opgørelse over lokaletilskud for 2020 - folkeoplysende foreninger

  application/pdf icon opgoerelse_over_a_conto_lokaletilskud_2020_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle vedlagte opgørelse over a conto lokaletilskud 2020.


  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. vedlagte opgørelse godkendes og foreninger, der har et mindreforbrug opkræves det for meget udbetalte a conto tilskud
  2. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug
  3. der udpeges fem foreninger, der indkaldes til tilsyn
  4. de fem foreninger der indkaldes til tilsyn, også bliver kontrolleret på deres aktivitetstilskud for 2020.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Godkendt
  2. Godkendt
  3. Store Tårnby Idrætsforening, Hårlev Tennis Klub, Stevns Billard Klub, Bådklubben EGE, Big Heart Western Riders og Stevns Amatør Scene blev udpeget til tilsyn
  4. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Fritid har gennemgået alle indkomne opgørelser for 2020 med henblik på endelig afregning af a conto lokaletilskud for 2020.

  Der har samlet været et mindreforbrug på i alt 201.489,65 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.


 • 23. Medaljevinderarrangement - retningslinjer

  application/pdf icon medaljevinderarrangement_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_medaljevindere_0.pdf

  Resume

  FOU skal drøfte de nuværende retningslinjer for medaljevinderarrangement.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. de nuværende retningslinjer for medaljevinderarrangement drøftes
  2. forslag til eventuelle ændringer sendes til behandling og godkendelse i AET.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech og Tomas Patheier

  1. Drøftet
  2. Udvalget ønsker ikke at fremsende forslag til AET om ændringer.

  Beskrivelse af sagen

  FOU skal efter eget ønske drøfte de gældende retningslinjer for medaljevinderarrangement.


  På nuværende kan alene personer, der har vundet en medalje ved et anerkendt forbundsmesterskab under Danmarks Idrætsforbund indstilles. Det vil sige medaljer vundet ved et officielt DM, NM, EM, VM eller OL.

 • 24. Diverse orienteringer - FOU den 26. maj 2021

  application/pdf icon brev_omkring_genaabning_fra_stg_valloe_0.pdf

  Resume

  Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning
  3. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ad. 1 Orientering taget til efterretning

  • Den 25. maj åbnede Falck endnu et kvikteststed i Stevns - Sydstevnshallens multirum.
   Det er alene multirummet, der benyttes som teststed, hvorfor der forsat er aktiviteter i hallen. Aktiviteter og arrangementer der har været planlagt i multilokalet er blevet henvist til alternative steder.
  • Aktivitetshuset Acaciebo ser ud til at kunne blive indviet i august måned. Alle brugere af Strøbyhjemmet er inviteret til planlægningsmøde den 22. juni, hvor fordeling af faciliteter, tider mv. er på dagsordenen.
  • Byggeriet af ny Stevnshal skrider planmæssigt fremad. Alle foreninger bliver inviteret til møde i løbet af efteråret med henblik på fordeling af tider.
   Byggeriet giver lidt udfordringer i forhold til indgangspartiet til Stevnsbadet, da de to haller bliver bygget sammen.
  • Varmtvandsbassinet i Stevnsbadet er åbnet op igen tirsdag den 25. maj. Det har været en længere proces end først antaget.
  • Der er fordelt haltider for sæson 2021/2022 i de fleste haller. Der er forsat et par uafklarede tider, som forventes at falde på plads inden for de næste uger. Der har i år ikke været afholdt halfordelingsmøder grundet corona situationen.
  • Fritid oplever desværre en kedelig tendens med, at foreninger og aftenskoler ikke overholder diverse deadlines på det folkeoplysende område, hvilket påvirker forvaltningens arbejdsprocesser. Fritid anmoder FOU om at udfærdige et brev til foreninger og aftenskoler, hvor der appelleres til, at foreninger og aftenskoler gør sig ekstra umage for at overholde diverse deadlines.
  • Tilmelding til Aktiv Sommer 2021 åbnede tirsdag den 25. maj. Flere af holdene er allerede overtegnet.

  Ad. 2 Orientering taget til efterretning

  • Der skal ansættes ny SSP-konsulent.
  • Der etableres en ny skaterrampe ved Ellehallen i løbet af 2021.


  Ad. 3 Orientering taget til efterretning


  Ad. 4 Brev fra STG Vallø

  • Drøftet med henblik på svar til STG Vallø.

  Beskrivelse af sagen

  1. Orientering fra Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
  • Sejlklubben Rødvig Stevns
  • Rideklub Strålen