Referat

 • 1. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 26. februar 2019.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. dagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Dagsorden godkendt.

   

 • 2. Økonomisk overblik - februar 2019

  application/pdf icon februar_2019_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2019:

  1. Lokaletilskud -1.038,99 kr.
  2. Aktivitetstilskud 1.379.000,00 kr.
  3. Løntilskud til aftenskolerne -8.074,07 kr.
  4. Lokaletilskud for aftenskolerne -39.951,19 kr.
  5. Uddannelsespuljen 204.000,00 kr.
  6. Udviklingspuljen 46.000,00 kr.

  Totalt set er der 1.329.935,75 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud. 

 • 3. Aktivitetstilskud for 2019

  application/pdf icon beskrivelse_af_ny_aktivitetsordning.pdfapplication/pdf icon ansoegninger_der_ikke_opfylder_kravet_om_10_procent.pdfapplication/pdf icon aktivitetstilskud.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. følgende ansøgninger ikke imødekommes, da 10% af foreningens samlede antal aktive medlemmer(her medtages også 'udenbys' medlemmer) ikke er under 26 år:

  Bådklubben Ege - Hårlev Skytteforening - Stevns Billardklub - Vallø Golfklub - Valløbåden.

  1. foreningernes ansøgninger imødekommes med undtagelse af punkt 1 i nærværende indstilling.   
  2. restpuljen på 43.952,19 kr. primært tilbageholdes til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger der måtte komme i løbet af 2019.
  3. der overføres 15.000,00 kr. fra restpuljen til Udviklingspuljen med henblik på fri kontingent, således at restpuljen herefter udgør 28.952,12 kr.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

   

  1. Bådklubben Ege, Stevns Billardklub, Vallø Golfklub og Valløbådens aktivitetstilskudsansøgninger imødekommes ikke.
  2. Indstilling imødekommet.
  3. Restpuljen på 43.634,66 kr. tilbageholdes til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger, der måtte komme i løbet af 2019.
  4. Der overføres 15.000,00 kr. fra restpuljen til Udviklingspuljen med henblik på fri kontingent, således at restpuljen herefter udgør 28.634,66 kr.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget ansøgninger for aktivitetstilskud 2019.
  For at komme i betragtning skal foreningen opfylde visse krav. Der skal minimum være 10% aktive medlemmer under 25 år, og tilskuddet kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.

   

  Det fremgår af vedlagte bilag at, følgende foreninger ikke er berettiget til tilskud i 2019, da de ikke opfylder kravet om 10% aktive medlemmer under 25 år:

  1. Bådklubben Ege
  2. Hårlev Skytteforening
  3. Stevns Billardklub
  4. Vallø Golfklub
  5. Valløbåden

  Økonomi

  Der er afsat 1.379.000,00 kr. i budgettet til aktivitetstilskud.

 • 4. Ekstraordinært lokaletilskud - Store Heddinge Boldklub

  application/pdf icon store_heddinge_boldklub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU at,

  1. Store Heddinge Boldklub bibeholder deres ekstraordinære a/conto lokaletilskud med henblik på at få dækket deres øgede rengøringsudgift.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  I 2017 bevilligede Folkeoplysningsudvalget et ekstraordinært a/conto lokaletilskud til Store Heddinge Boldklub på 78.768,75 kr.  Lokaletilskuddet blev bevilliget med henblik på at renovere klubbens bruseområder(se vedlagte bilag), herudover havde Store Heddinge Boldklub en egenbetaling på ca. 80.000,00 kr. 

  I maj 2018 konkluderer Store Heddinge Boldklub, at de ikke kan finde 80.000,00 kr. til baderumsprojektet. Kultur & Fritid tilbyder i den forbindelse, at Store Heddinge boldklub kan få lov til at udskyde baderumsprojektet til 2019, og såfremt foreningen ikke kan finansiere projektet skal a/conto lokaletilskuddet tilbagebetales.

  I primo februar oplyser Store Heddinge Boldklub, at de desværre ikke kan se, hvordan de skal finde pengene til baderumsprojektet.  Foreningen har derfor valgt at droppe projektet, og i stedet få lavet en mere professionel rengøring, som holder udfordringen nede/sikre at baderummene ikke bliver værre.

  Med udgangspunkt i ovenstående anmoder Kultur & Fritid Folkeoplysningsudvalget, om at Store Heddinge Boldklub bibeholder deres bevilligede a/conto lokaletilskud på 78.768,75 kr. med henblik på at få dækket deres øgede rengøringsudgift i 2019. Ved årets udgang bliver det ekstraordinære lokaletilskud afregnet, og sagen afsluttes.

  Økonomi

  Lokaletilskud.

 • 5. Ekstraordinært lokaletilskud - Modeljernbaneklubben Stevnstoget

  application/pdf icon modeljernbaneklubben_stevnstoget.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen behandles når afregning af a/conto lokaletilskud for 2018 har fundet sted.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Orla Nielsen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Folkeoplysningsudvalget var ikke beslutningsdygtige, da der ikke var nok medlemmer tilstede. Sagen vil blive genoptaget på Folkeoplysningsudvalgets møde i maj, hvor regulering af lokaletilskud for 2018 også vil blive behandlet.

  Sagsfremstilling

  Modeljernbaneklubben STEVNSTOGET søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af tag og isolering af loft, da det nuværende tag er utæt og nedslidt, og isoleringen på loftet er meget mangelfuld. Foreningen søger alene om tilskud til materialerne.

  Siden Modeljernbaneklubben overtog klubhuset i 2016 har de renoveret huset med det sigte at nedbringe de samlede energiudgifter. Der er bl.a. foretaget ekstra isolering i vægge og opsat ny ydre beklædning. Foreningen afholdt materialeudgifterne hertil med egne, og med ansøgte økonomiske midler.

  Modeljernbaneklubbens tag er fra da bygningen blev opført i 1963. Det er langt over den forventede levetid, og trænger meget til at blive udskiftet.
  Mange tagplader er revnet, og der er stor fare for, at der trænger fugt igennem det.

   

  Isoleringen er ligeledes fra da bygningen blev opført. Den er udlagt meget mangelfuld, og med store kuldebroer.

  Det nye tag vil være Cembrit bølgeplader, og der vil blive isoleret med 300 mm mineraluld på loftet.

  Foreningen har indhentet tilbud fra Stark trælast i Køge og fra Bygma Store Heddinge, det billigste tilbud er vedlagt ansøgningen(se vedlagte bilag).

  Modeljernbaneklubben søger om et ekstraordinært tilskud på i alt 65.479,71 kr.

  Økonomi

  Lokaletilskud 2019.

 • 6. Uddannelsespuljen - Store Heddinge Boldklub

  application/pdf icon store_heddinge_boldklub_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 9.520,00kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1.  Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Store Heddinge Boldklub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DBU B2-træner uddannelsen.
  Kurset bygger videre på de emner, som deltagerne stiftede bekendtskab med på DBU B1-træner.

  Kurset lægger op til at kursisterne i samspil med instruktørerne får det størst mulige udbytte, og indeholder følgende emner:

  • Fodbold - Tekniske/taktiske emner
  • Fysiologi - Bredere kendskab til fysisk træning
  • Ledelse - Hvordan?
  • Fairplay - Kommunikation og konfliktløsning
  • Metode - Pædagogik

   

  Via B2 - Træner kurset får Store Heddinge Boldklub en træner, som har en højere træneruddannelse, både til gavn for spillerne han træner, men også til gavn for de andre trænere i klubben, som kan lære af ham.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 13.600,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 7. Uddannelsespuljen - Stevns Tri Klub

  application/pdf icon stevns_tri_klub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 2.940,00kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Tri Klub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til uddanne livreddere.

  Når Stevns Tri Klub har svømmetider i Stevnsbadet skal de stille med egne livreddere. Foreningen har på nuværende fire svømmetider om ugen i Stevnsbadet, og har derfor brug for 6 livreddere.

  Det er SHS - Stevns der udbyder bassinlivredderprøven.
   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 4.200,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 8. Uddannelsespuljen - Rødvig Roklub

  application/pdf icon roedvig_roklub.pdfapplication/pdf icon roedvig_roklub_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 2.520,00 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Roklub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til Roinstruktørkursus og Klubtræner modul B( 2.del af instruktørkursus).

  Roinstruktørkursus:
  På kurset lære deltagerne, at lære andre at ro, samt at give dem kendskab til søsikkerhed og fysisktræning.
  Instruktørkurset bliver udbydes af Dansk forening for Rosport og koster 1.650,00 kr.

   

  Klubtræner modul B:
  På denne del lægges der vægt på roteknink og fejlretning, som bl.a. er med til at mindske mulighed for skader.
  Kurset udbydes ligeledes af Dansk forening for Rosport og koster 1.950,00 kr.

  Via ovenstående kurser får Rødvig Roklub én ny instruktør, der kan hjælpe med at undervise nye medlemmer i roning, samt en instruktør der dækker motions og konkurrence roning.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 3.600,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 9. Uddannelsespuljen - Klintekonge gruppe

  application/pdf icon klintekonge_gruppe.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. Ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 10.920,00 kr.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Klintekongen Gruppe DDS søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

  • DDS Weekendkursus - 1 deltager á 1.050,00 kr.
  • DDS Dagskursus - 2 deltagere á 400,00 kr.
  • Førstehjælp (fornyelse) - 12 deltagere i alt 4.500,00 kr.
  • Puf kursus DDS - 2 deltagere á 1.100,00 kr.
  • Plan Start - 2 deltagere á 1.675,00 kr.
  • Plan 1 og 2 - 1 deltager á 1.775,00 kr.
  • Plan 3 - 1 deltager á 1.925,00 kr.

  I Klintekongen Gruppe fokuserer vi meget på udvikling af vores medlemmer (herunder nuværende og kommende ledere) både socialt og personligt. Til det formål har Det Danske Spejderkorps (DDS) udviklet en række kurser, som vi har haft stor glæde af, dette ønsker vi naturligvis at fortsætte.

  Det drejer sig om både weekend- og dagskurser for nuværende og nytilkomne ledere samt kurserne Puf, Plan og Plus, som er målrettet udviklingen af nye ledere blandt børn og unge. Hertil kommer kurser af mere administrativ karakter i forhold til Det Danske Spejderkorps medlems- og økonomistyringsprogram "Medlemsservice" til henholdsvis gruppeleder, formand og kasserer.

  Klintekongen Gruppe har gennem de sidste år oparbejdet en stor ekspertise indenfor klatring, især træklatring, hvor vi i dag tilbyder oplevelser og undervisning til andre foreninger og institutioner i kommunen. Vi ønsker at holde vore dedikerede instruktører på forkant med udvikling især indenfor sikkerhed ved klatring, og samtidig give nye muligheden for at blive instruktører.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 15.600,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 10. Uddannelsespuljen - Hårlev Gymnastikforening

  application/pdf icon haarlev_gymnastikforening.pdfapplication/pdf icon haarlev_gymnastik_forening_.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på 6.320,30 kr.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Hårlev Gymnastikforening søger om tilskud fra uddannelsespuljen til følgende kurser:

  • Minihjælperuddannelse
  • Springmodtagning for øvede 1
  • Springmodtagning for øvede 2
  • E-sport, cs.go workshop
  • Spring sikkert basis kursus 1

   

  Foreningens mål er, at alle deres instruktører hele tiden udvikler og forbedre sig. Hårlev Gymnastikforening har meget fokus på sikkerhed, og da mange af foreningens hold er springhold, er det vigtigt, at de kan hjælpe og rådgive den enkelte gymnast, så de udvikler sig individuelt.

  Minihjælperuddannelsen
  Lærer HGF's unge hjælpere at tage ansvar og lærer fra sig. De får indblik i gymnastikkens verden gennem leg, krop og bevægelse, spring, redskabsaktiviteter og rytmetræning. Dette er også med til at sikre fremtiden i foreningen, ved at give de unge ansvar og mulighed for at føle man høre til og gøre en forskel.

  Spring sikkert basis 1
  Er et certificeret kursus med både teori og praktik. Instruktøren får den grundlæggende viden om spring og modtagning, og skal kunne udvikle vores gymnaster bedst muligt.

  Spring sikkert øvede1+2:
  Er en overbygning på spring sikkert basis, hvor der fokuseres på sværere spring, hvilket er vigtigt, da foreningen træner i springcentret på Idrætsefterskolen Stevns, hvor der er mange faciliteter, der gør at HGF skal være uddannede og dygtige til at aflæse det enkelte spring.

  E-sport CS.GO workshop
  HGF's instruktører i denne nye sport skal være rustet til at hjælpe vores medlemmer. Der skal være fokus på ergonomi, opsætning af udstyr, de rigtige opdateringer og vedligeholdelse af udstyret. Samtidig skal foreningen have styr på de helt klare regler om turneringer og opsætning af hold mm.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 9.029,00 kr.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 11. Diverse orienteringer - FOU den 26. februar 2019

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Orientering taget til efterretning.
  2. Orientering taget til efterretning.
  3. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
  • Stevns Tri Klub