Referat

 • 19. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 21. maj 2019.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. dagsorden godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech og Jørgen Larsen

   

  1. Dagsorden godkendt

 • 20. Økonomisk overblik - april 2019

  application/pdf icon april_2019.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech og Jørgen Larsen

  1. Orientering taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2019:

  1. Lokaletilskud kr. -1.038,99
  2. Aktivitetstilskud kr. 28.634,66
  3. Løntilskud til aftenskolerne kr. -8.074,07
  4. Lokaletilskud for aftenskolerne kr. -39.951,19
  5. Uddannelsespuljen kr. 163.190,70
  6. Udviklingspuljen kr. 30.000,00

   

  Totalt set er der kr. -20.429,59 til rest i bufferpuljen.  Dette beløb er kun for lokale-, løn - og aktivitetstilskud.

 • 21. Opgørelse over løntilskud for 2018 - Aftenskoler

  application/pdf icon aftenskolernes_loen_og_lokaletilskud_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. vedlagte opgørelse godkendes og de aftenskoler, der har et mindre forbrug og/eller ikke har brugt deres 10% til debatskabende aktiviteter opkræves det for meget udbetalte a/conto tilskud.
  2. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug.
  3. der udpeges én aftenskole til tilsyn.

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech og Jørgen Larsen

  1. Indstilling tiltrådt
  2. Indstilling tiltrådt
  3. FOF Køge Bugt

  Sagsfremstilling

  Alle indkomne regnskaber/opgørelser for 2018 er gennemgået med henblik på endelig afregning af løntilskud for 2018.

   

  Der har været et samlet mindre forbrug på kr. 96.669,42.

  Størstedelen af dette beløb er fra FOF Køge Bugt (kr. 65.307,33).

   

  Supplerende bemærkning til vedlagte opgørelse:

  Tilbage i januar blev Strøby Egede Yoga opkrævet kr. 296,67 for meget i forbindelse med afregning af løn.
  I vedlagte opgørelse har Kultur & Fritid modregnet ovenstående beløb.

  Økonomi

  Afregning af løntilskud 2018

 • 22. Opgørelse over lokaletilskud for 2018 - Folkeoplysende foreninger

  application/pdf icon afregning_af_lokaletilskud_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller, at

  1. vedlagte opgørelse godkendes og de foreninger der har et mindre forbrug opkræves det for meget udbetalte a/conto tilskud.
  2. der i henhold til tidligere års praksis ikke udbetales for merforbrug.
  3. der udpeges fem foreninger, der indkaldes til tilsyn.
  4. de fem foreninger der indkaldes til tilsyn også bliver kontrolleret på deres aktivitetstilskud for 2018.

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech og Jørgen Larsen

  1. Indstilling tiltrådt
  2. Indstilling tiltrådt
  3. EVIF, Spejdergruppen Klintekongen, Stevns Nord Spejderne, Rødvig G&I, Store Heddinge Skytteforening
  4. Indstilling tiltrådt

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har gennemgået alle indkomne regnskaber for 2018 med henblik på endelig afregning af lokaletilskud for 2018.

   

  Der har samlet set været et mindre forbrug på i alt kr. 213.297,93.

  Økonomi

  Afregning af lokaletilskud 2018.

 • 23. Lokaletilskud - AIK 65 Strøby Gymnastik

  application/pdf icon aik_65_stroeby_gymnastik.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 78%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 4.680,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech og Jørgen Larsen

  1. Indstilling tiltrådt

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget lokaletilskudsønske fra AIK 65 Strøby Gymnastik for 2019 (se vedlagte ansøgning).

  Foreningen har ikke været opmærksom på at søge rettidigt, og deres ansøgning om lokaletilskud indgik derfor ikke i sagen på Folkeoplysningsudvalgets møde den 13. december 2018, hvor de andre lokaletilskudsønsker blev behandlet.

  Økonomi

  Lokaletilskud 2019.

 • 24. Ekstraordinært lokaletilskud - Modeljernbaneklubben Stevnstoget

  application/pdf icon modeljernbaneklubben_stevnstoget.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen behandles når afregning af a/conto lokaletilskud for 2018 har fundet sted.

   

  Folkeoplysningsudvalget den 26. februar 2019, pkt. 5: 

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, John Dalsgaard Jensen, Orla Nielsen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Folkeoplysningsudvalget var ikke beslutningsdygtige, da der ikke var nok medlemmer tilstede. Sagen vil blive genoptaget på Folkeoplysningsudvalgets møde i maj, hvor regulering af lokaletilskud for 2018 også vil blive behandlet.

   

  Supplerende indstilling fra Kultur og Fritid:

   

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. såfremt pkt. 22 godkendes drøftes ansøgningen, og evt. tilskud fastlægges.

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech. Orla Nielsen deltog ikke ved behandling af sagen, da han var inhabil i sagens behandling.

  1. Der ydes maksimalt 30.000,- til udskiftning af tag. I henhold til principiel afgørelse af 9. december 2016, ydes der ikke tilskud til isolering, ej heller indkøb af værktøj. Beløbet vil blive udbetalt a/conto efter aftale med forvaltningen.

   

  Sagsfremstilling

  Modeljernbaneklubben STEVNSTOGET søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af tag og isolering af loft, da det nuværende tag er utæt og nedslidt, og isoleringen på loftet er meget mangelfuld. Foreningen søger alene om tilskud til materialerne.

  Siden Modeljernbaneklubben overtog klubhuset i 2016 har de renoveret huset med det sigte at nedbringe de samlede energiudgifter. Der er bl.a. foretaget ekstra isolering i vægge og opsat ny ydre beklædning. Foreningen afholdt materialeudgifterne hertil med egne, og med ansøgte økonomiske midler.

  Modeljernbaneklubbens tag er fra da bygningen blev opført i 1963. Det er langt over den forventede levetid, og trænger meget til at blive udskiftet.
  Mange tagplader er revnet, og der er stor fare for, at der trænger fugt igennem det.

   

  Isoleringen er ligeledes fra da bygningen blev opført. Den er udlagt meget mangelfuld, og med store kuldebroer.

  Det nye tag vil være Cembrit bølgeplader, og der vil blive isoleret med 300 mm mineraluld på loftet.

  Foreningen har indhentet tilbud fra Stark trælast i Køge og fra Bygma Store Heddinge, det billigste tilbud er vedlagt ansøgningen(se vedlagte bilag).

  Modeljernbaneklubben søger om et ekstraordinært tilskud på i alt kr. 65.479,71.

  Økonomi

  Lokaletilskud 2019.

 • 25. Ekstraordinært lokaletilskud - KFUM Spejderne i Hårlev

  application/pdf icon kfum_spejderne_i_haarlev.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. såfremt pkt. 22 godkendes drøftes ansøgningen, og evt. tilskud fastlægges.  

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech

  1. Ansøgningen imødekommet med 70 % af de 8.045,-

   

  Sagsfremstilling

  KFUM Spejderne i Hårlev, Valløgruppe ansøger om tilskud til en ekstraordinær rengøring, grundet de har haft et par rotter på besøg.

  Rotterne er de nu kommet af med, ved hjælp af kommunes skadedyrs bekæmpelse, og er nu klar til at benytte spejderhytten igen.

  Før foreningen kan tage hytten i brug igen, skal den have en grundig rengøring, denne rengøring vil de gerne have hjælp til således, at det bliver gjort grundig og efter forskrifterne.
  Derfor har foreningen spurgt AT rengøring i Store Heddinge om et tilbud (se vedlagte bilag).

  Foreningen håber at kommunen vil støtte Spejderne i Hårlev og dermed få dem tilbage i hytten, efter de ubudne gæster er taget hjem igen.

   

  KFUM Spejderne Valløgruppen søger om et ekstraordinært tilskud på i alt kr. 8.045,00.

   

   

  Økonomi

  Lokaletilskud 2019.

 • 26. Uddannelsespuljen - Stevns Folkedansere

  application/pdf icon stevns_folkedansere.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1.  ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 3.640,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech

  1. Indstilling tiltrådt

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Folkedansere søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til instruktøruddannelsen DRAGT.

   

  Uddannelsen er baseret på, at formidle en viden om danske folkedragter og de teknikker, man har brug for ved rekonstruktion af dragter til brug for folkedans, men der er den sidegevinst, at teknikker og mønstre i høj grad inspirerer til ny anvendelse i moderne tekstiler.

  Folkedans Danmark har afholdt dragtkurser siden 1969 og har derfor en stor viden om danske og nordiske dragter.

   

  Uddannelsen giver en kompetent indføring i de danske folkedragter samt kulturarven indenfor tekstilformidling.

   

  Gennem instruktøruddannelsen DRAGT får Stevns Folkedansere en person i foreningen, som har kendskab til, hvordan de kan efterligne de gamle dragter og dermed kan videregive den kulturelle gamle tradition med rødder på Stevns og Østsjælland.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 5.200,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 27. Uddannelsespuljen - Sydstevns Badminton

  application/pdf icon sydstevns_badminton.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 3.488,08.

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech

  1. Indstilling tiltrådt

   

  Sagsfremstilling

  Sydstevns Badminton søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til at uddanne tre medlemmer på 13, 14 og 15 år til hjælpetrænere i ungdomsafdelingen. 

  Hjælpetræneruddannelsen består af to kurser, begge med en dags varighed á otte timer.

  Kurserne gennemføres af DGI og Badminton Danmark i forening og gennemføres primært ved sæsonstart.

  Kurserne har til formål at bibringe deltagerne de færdigheder og holdninger, der gør dem i stand til at virke som en uvurderlig støtte for den voksne træner.

  Badminton er en meget svær teknisk betonet sport, så det er vigtigt at vores børn fra 0., 1. og 2. klasserne hver har tilknyttet en hjælpetræner, der så at sige kan servere bolde, der er forholdsvis nemme at returnere, så spilleren derved får mange succesoplevelser. Foreningen tilstræber, at hver hjælpetræner har tilknyttet 3-4 spillere.
  Hjælpetrænerne gør altså en forskel. Man kan forestille sig, hvad der vil ske, eller nærmere ikke ske, hvis man sætter 2 nulte klasses elever til at spille med hinanden hen over nettet.

  Kurserne indeholder følgende emner:
  Slagteknik, benarbejdsteknik, feeding, badminton og leg, fysisk og motorisk basistræning, din rolle som hjælpetræner.

  Prisen for hvert kursus er for nuværende 995,00 kr. for kursus 1, og 998,00 kr. for kursus 2.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 4.984,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 28. Uddannelsespuljen - Rødvig Gymnastik og Idrætsforening

  application/pdf icon roedvig_gymnastik_og_idraetsforening.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 1.746,50.

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech

  1. Indstilling tiltrådt

   

  Sagsfremstilling

  Rødvig Gymnastik og Idrætsforening søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DGIs E-sportstræner grunduddannelse.

  Formålet med grunduddannelsen er at højne og standardisere kvaliteten af træning i e-sport, og den vil give deltagerne forståelse for, hvordan og hvorfor e-sports præstationer kræver en blanding af fysiske, psykiske og sociale kompetencer.

  Uddannelsen udbreder anerkendelsen af e-sport ved at bekæmpe fordomme og uhensigtsmæssige misforståelser der modarbejder, hvad e-sporten er og kan være. Efter endt uddannelse, vil deltagerne være en ressourcestærk og engageret ambassadør for e-sporten i Danmark og de bliver i stand til at stimulere lærerige og bæredygtige træningsfællesskaber, der hvor e-sporten dyrkes.

  På grunduddannelsen vil deltagerne få:

  • 8 moduler af 2 timer med undervisning i e-sport trænerfaget.
  • Værktøjer til at planlægge, afholde og evaluere din e-sportstræning
  • Viden, som gør dig i stand til at træne i dit e-sportsspil på grundniveau
  • Indsigt i e-sportens kultur og betydning på et højt fagligt niveau
  • Praksiserfaring med undervisning i e-sport
  • Adgang til flere opkvalificerende uddannelser

  Formålet med kurset er, at Rødvig Gymnastik og Idrætsforening i fremtiden kan komme til turneringer rundt om i landet samt får noget mere struktureret træning.

  Den samlede kursusugift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 2.495,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 29. Ansøgning om tilskud til projekt ABC for Mental Sundhed

  application/pdf icon samarbejdspartnere_abc_for_mental_sundhed.pdfapplication/pdf icon maalsaetninger_politikker_stevns_kommune_abc_for_mental_sundhed_280119.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. der bevilges op til kr. 40.000,00 til projektet
  2. det bevilgede beløb tages fra regulering af løntilskud for aftenskolerne 2018 eller evt. fra udviklingspuljen

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech

  1. Der bevilges et tilskud på 20.000,-.
  2. Midlerne financieres fra den samlede ramme.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har indgået partnerskab med ABC for Mental Sundhed v. Statens Institut for Folkesundhed. Projektet er opstartet i 2019. Helt konkret står ABC for:

  A (act) - Gør noget aktivt
  B (belong) - Gør noget sammen
  C (commit) - Gør noget meningsfuldt

   

  Projektet er tværgående mellem Sundhed, Kultur & Fritid og Stevns Frivillighedscenter. Yderligere er Stevns Biblioteker, Borgerservice og Stevns Musikskole inviteret med i projektet. Projektgruppen er i gang med at planlægge kursusforløb for frivillige foreninger, planlægge frivillig fredag i samarbejde med bibliotek og borgerservice, og at klæde sundhedspersonalet på med henblik på de borgere de møder.

  Hele projektet vil blive skudt i gang ved et større arrangement den 10/10-2019 med Stemmer på Stevns, hvor lokale kor, borgere m.v. bliver inviteret til et større event i Sydstevnshallen.

  Visionen for ABC for mental sundhed er at fremme befolkningens mentale sundhed ved at styrke individuel modstandskraft og sociale sammenhængskraft i samfundet. Og at tilskynde folk til at blive mere proaktive i forhold til deres egen og andres mental sundhed.

  Målet med projektet er, at

  • øge borgernes kendskab til aktiviteter, der styrker og bevarer vores mentale sundhed, på sammen måde som der findes aktiviteter, vi kan gøre for at styrke og bevare vores fysiske helbred
  • øge kendskabet til aktiviteter, der styrker og bevarer mental sundhed – hos medarbejdere i Stevns Kommune og blandt frivillige i Stevns Frivillighedscenter
  • øge deltagelse i aktiviteter, der styrker og bevarer mental sundhed
  • opbygge samarbejdsrelationer i Stevns kommune og i lokalsamfundet, ved at skabe forbindelser mellem organisationer, der har interesse for at fremme mental sundhed

   

  Projektet er langt hen ad vejen uden omkostninger, da det handler om, at gøre mere af det gode vi allerede gør i både foreninger og internt i organisationen ved vores møde med borgerne. Der er dog omkostninger ved projekt Stemmer på Stevns, ved annoncering m.v.

  Økonomi

  Lønregulering aftenskolerne 2018 eller udviklingspuljen

 • 30. Diverse orienteringer - FOU den 21. maj 2019

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.

   

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved sagens behandling: Helle Bech

  1. Aktiv Sommer kataloget er udkommet og uddelt til alle. Derudover berette Kurt Jacobsen om indvielsen af MTB spor i Magleby. Stevns MTB har lagt mange frivillige timer i at anlægge sporene og de 25.000,- som FOU har bevilget fra udviklingspuljen er givet godt ud.
  2. Ungdomsskolen har fuld fart på aktiviteter for de unge mennesker. Udvalget sidder pt. og kigger på budget.
  3. Taget til efterretning

   

   

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
  • DDS - Klintekongen Gruppe
  • Stevns Friluftsscene