Referat

 • 42. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 18. november 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Line Krogh Lay, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Dagsorden godkendt.
 • 43. Økonomisk overblik - november 2021

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._november_2021_0.pdf

  Resume

  Budgetorientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Line Krogh Lay, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2021:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 341.790 kr.
  • Aktivitetstilskud: 5.553 kr.
  • Løntilskud til aftenskolerne: 14.520 kr.
  • Lokaletilskud til aftenskolerne: -61.306 kr.
  • Uddannelsespuljen: 111.775 kr.
  • Udviklingspuljen: 7.337 kr.
  • Ekstraordinær pulje til folkeoplysende foreninger: 57.749 kr.

  Der er 358.306 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er alene for lokale-, løn- og aktivitetstilskud samt den ekstraordinære pulje.

 • 44. Orientering om budgetforlig 2022-2025

  application/pdf icon stevns_kommune_budgetforlig_2022_0.pdf

  Resume

  Orientering om budgetforlig 2022-2025.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Line Krogh Lay, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Den 14. oktober 2021 godkendte flertalsgruppen budgettet for 2022 samt overslagsårene 2023-2025.

  På det folkeoplysende område er der besparelser på følgende område:

  • Lokaletilskud (150.000 kr.)


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Det godkendte budget vil få konsekvenser for nuværende lokaletilskudsmodtagere og kommende års lokaletilskud.

 • 45. Politisk udpegning til Folkeoplysningsudvalget

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_kb_den_25._april_2018_0.pdf

  Resume

  AET har indstillet til Kommunalbestyrelsen, at den politiske repræsentation til Folkeoplysningsudvalget sættes ned fra tre til én. Dette har KB godkendt på deres møde den 14. oktober 2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til om, udvalget ønsker at supplere sig med yderligere to repræsentanter fra det frivillige foreningsliv.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Udvalget ønsker at supplere sig med to yderligere repræsentanter med henblik på at sikre bredde i udvalget. Det betyder, at Folkeoplysningsudvalget fremover vil bestå af 5 repræsentanter fra det frivillige folkeoplysende foreningsliv, 3 repræsentanter fra den folkeoplysende voksenundervisning, 1 medlem fra kommunalbestyrelsen samt 1 tilforordnet fra ungdomsskolens bestyrelse.

   John Dalsgaard Jensen ytrer, at han synes det er ærgerligt, at der kun bliver en politisk repræsentant fremadrettet.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra AET besluttet at nedsætte den politiske repræsentation fra tre til et medlem i Folkeoplysningsudvalget.


  I forhold til gældende forretningsorden består Folkeoplysningsudvalget af:


  a) 3 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer

  b) 3 medlemmer godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbund og andre foreninger, hvis virksomhed hovedsageligt omfatter undervisning, studiekreds og foredragsvirksomhed for voksne

  c) 3 medlemmer godkendes af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra foreninger, under det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

  d) en tilforordnet fra Ungdomsskolebestyrelsen.


  Folkeoplysningsudvalget vil derfor fremadrettet have repræsentation af et medlem fra KB og totalt set bestå af syv stemmeberettigede medlemmer. Udvalget har mulighed for at supplere sig op, såfremt det ønsker, at ændrer yderligere i forretningsordenen.


  Forretningsorden og sammensætning af Folkeoplysningsudvalget godkendes af Kommunalbestyrelsen efter valg og konstituering.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 1115 af 31/08/2018

  Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

  Administration, Kommunalbestyrelsen, jf. kapitel 9

  § 35, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal oprette et udvalg inden for den kommunale forvaltning med repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3, hvortil den kan henlægge sine opgaver i henhold til denne lov.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Punktet har ingen økonomiske konsekvenser for Folkeoplysningsudvalget.

 • 46. Overlevering af input til ny Fritids- og Idrætspolitik

  application/pdf icon bilag_1._kultur-_og_fritidspolitik_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._forslag_til_tids-_og_procesplan_for_ny_fritids-_og_idraetspolitik_2022_-_2026_godkendt_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3a._oversigt_over_faciliteter_og_foreninger_i_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3b._folkeoplysende_foreningers_medlemstal_2018-2021_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommunes eksisterende Kultur- og Fritidspolitik er fra 2009. I 2020 blev der udarbejdet en særskilt Kulturpolitik, mens hele fritidsområdet udestår. Derfor blev der udarbejdet forslag til en tids- og procesplan til igangsættelsen af udarbejdelsen af en ny Fritids- og Idrætspolitik, som AET godkendte ved sit møde d. 3. november. Derudover gav AET sine input til den kommende politik. I denne sagsfremstilling orienteres FOU om tids- og procesplanen og får ligeledes mulighed for at give sine input til den kommende politik.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Udvikling, Erhverv og Jura indstiller til FOU, at


  1. udvalget giver sine input til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Punktet udsættes til udvalgsmødet den 15. december.


  Beskrivelse af sagen

  Den kommende Fritids- og Idrætspolitik skal afløse Kultur- og Fritidspolitikken, som er fra 2009. Se eventuelt bilag 1: ’Kultur- og Fritidspolitik’. I vedlagte tids- og procesplan vil den nye Fritids- og Idrætspolitik blive vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2022 og løbe frem til 2026. Se bilag 2: ’Tids- og procesplan for ny Fritids- og idrætspolitik 2022-2026’.


  Tids- og procesplan

  Procesplanen er forankret i AET og FOU er sideløbende den centrale aktør, der inddrages ad flere omgange. Derudover bliver der tale om en bred inddragelse. Dels i form af en workshop i april, hvor både organiserede og uorganiserede aktører inviteres sammen med FOU, AET og den øvrige kommunalbestyrelse samt i form af et KB-temamøde i maj.


  I de første måneder i 2022 introduceres AET og FOU til området, og giver deres indledende input. Disse input vil danne afsæt for workshoppen i april og KB-temamødet i maj. På baggrund heraf formuleres en række temaer og en ambition for den nye politik, som skal godkendes af alle stående udvalg og KB inden sommerferien i juni.


  Efterfølgende udarbejder forvaltningen 1. udkast til den egentlige politik, som behandles af alle udvalg i september. 2. udkast behandles af AET i oktober, hvor FOU ligeledes høres. 2. udkast sendes efterfølgende i fire ugers interessenthøring fra oktober, hvortil der udarbejdes en hvidbog, inden endelig politisk vedtagelse i de stående udvalg og KB i november og december 2022.


  Input til politikkens områder

  I forbindelse med udarbejdelse af en ny Fritids- og Idrætspolitik er det i forhold til ejerskab og kontinuitet hensigtsmæssigt, at det siddende FOU ligesom det siddende AET har mulighed for at overlevere sine erfaringer og input til den nye politik. Disse input vil blive opsamlet og præsenteret for det kommende AET og FOU.


  Som baggrundsforståelse for området er der i hhv. bilag 3a og bilag 3b oplistet faciliteter og aktører/foreninger på fritids- og idrætsområdet samt udarbejdet en oversigt, der viser godkendte folkeoplysende foreningers medlemstal i 2018, 2019, 2020 og 2021.


  Nedenfor har forvaltningen oplistet bud på nogle af de dilemmaer, der er på fritids- og idrætsområdet. Punkterne kan eventuelt danne afsæt for udvalgets drøftelser og input til overlevering.


  Anlæg og faciliteter

  Hvordan ønsker udvalgets medlemmer fremadrettet at prioritere kommunens udbud af anlæg og faciliteter i forhold til efterspørgslen? Eksempelvis i forhold til:

  • sammensætning af de forskellige anlæg og faciliteter
  • standard og kvalitetsniveau
  • tilgængelighed og nærhed


  Bredde- og eliteidræt

  Hvordan ønsker udvalgets medlemmer fremadrettet at prioritere vægtningen mellem bredde- og eliteidræt? Eksempelvis i forhold til:

  • prioritering af økonomiske tilskud
  • prioritering af halkapacitet og øvrige faciliteter mellem bredde og eliteudøvere
  • bredde og eliteidrættens betydning for rekruttering af børn og unge til fritidsaktiviteter


  Folkeoplysende og øvrige fritidsaktiviteter

  Hvordan ser udvalget på udbuddet af eksisterende fritidsaktiviteter i kommunen. Eksempelvis i forhold til:

  • prioriteringen af midler til de forskellige fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven
  • udbuddet og prioriteringen af øvrige aktiviteter eksemplificeret ved indsatsen Aktiv Sommer målrettet børn


  Foreningerne og de frivilliges rolle

  Hvordan ser udvalgets medlemmer de frivilliges rolle fremadrettet både i foreningerne bredt og på idrætsområdet specifikt? Eksempelvis i forhold til:

  • udviklingen af frivilligområdet generelt
  • forældres deltagelse i foreninger og som frivillige


  Retsgrundlag

  Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

 • 47. Foreningstilsyn - godkendte folkeoplysende aftenskoler

  application/pdf icon yoga_for_dig_0.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. maj 2021 blev Yoga for dig udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud i 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Fritid har som led i foreningstilsynet med Yoga for dig:

  • Gennemgået bilag for modtaget a conto løntilskud
  • Ført tilsyn med aftenskolens formål, vedtægter, bestyrelse og referat af generalforsamling
  • Været på tilsynsbesøg hos aftenskolen - en snak om aftenskolens udvikling og evt. udfordringer samt besigtigelse af lokaler og aktivitet


  Der er intet at bemærke til ovenstående punkter.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 48. Foreningstilsyn - godkendte folkeoplysende foreninger

  application/pdf icon big_heart_western_riders_0.pdfapplication/pdf icon baadklubben_ege_0.pdfapplication/pdf icon haarlev_tennis_klub_0.pdfapplication/pdf icon stevns_amatoer_scene_0.pdfapplication/pdf icon stevns_billard_klub_0.pdfapplication/pdf icon st_taarnby_idraetsforening_0.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 26. maj 2021 blev fem godkendte folkeoplysende foreninger udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud i 2020.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning, og der tages stilling til om de 11.020 kr. skal tilbagebetales eller bevilliges ekstraordinært
  2. orientering tages til efterretning
  3. orientering tages til efterretning
  4. orientering tages til efterretning
  5. orientering tages til efterretning
  6. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Orientering taget til efterretning, beløbet bevilliges ekstraordinært
  2. Orientering taget til efterretning
  3. Orientering taget til efterretning
  4. Orientering taget til efterretning
  5. Orientering taget til efterretning
  6. Orientering taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Fritid har som led i foreningstilsynet:


  • Gennemgået bilag for modtaget a conto lokaletilskud samt medlemslister for modtaget aktivitetstilskud
  • Ført tilsyn med foreningernes formål, vedtægter, bestyrelse og referat af generalforsamling
  • Været på tilsynsbesøg hos foreningerne - en snak om foreningernes udvikling og evt. udfordringer samt besigtigelse af lokaler og aktivitet


  Fritid har følgende bemærkninger til foreningstilsynene:


  1. Big Heart Western Riders - Foreningstilsyn godkendt. Af foreningens bilagsmappe fremgår det, at der alene er tilskudsberettiget lokaleudgifter for 108.500 kr. Differencen (11.020 kr.) i henhold til afregningen skyldes, at BHWR har haft færre udgifter i løbet af 2. halvår, da BHWR har fået rabat i forbindelse med nogle arbejdstimer.
   Fritid anmoder FOU, om at tage stilling til om beløbet skal tilbagebetales eller bevilliges ekstraordinært
  2. Bådklubben Ege - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
  3. Hårlev Tennis Klub - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
  4. Stevns Amatør Scene - Foreningstilsyn godkendt, se aftaler i vedlagte tilsynsrapport
  5. Stevns Billard Klub - Foreningstilsyn godkendt, se aftaler i vedlagte tilsynsrapport
  6. St. Tårnby Idrætsforening - Foreningstilsyn godkendt, se aftaler i vedlagte tilsynsrapport.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Foreningstilsynene har medført en tilbagebetaling af 2020-tilskud på i alt 24.744,11 kr., heraf er 21.124,32 regulering af a conto lokaletilskud. Beløbene fremgår under det økonomiske overblik.
  (De 11.020 kr. er ikke med i beregningen, da Fritid afventer udvalgets beslutning)

 • 49. Ekstraordinær ansøgning - istandsættelse af billardbord

  application/pdf icon ansoegning_fra_lone_og_john_mortensen_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære ansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges
  2. såfremt ansøgningen imødekommes, tages der stilling til, hvilken pulje der skal afholde udgiften.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Ansøgningen imødekommes med 11.900 kr. (det ansøgte beløb)
  2. Beløbet finansieres af Folkeoplysningsudvalgets ekstraordinære pulje.

  Beskrivelse af sagen

  Lone og John Mortensen ansøger Folkeoplysningsudvalget om et ekstraordinært tilskud på 11.900 kr. til istandsættelse af privatejet billardbord.


  I forbindelse med salg af Strøbyhjemmet er dets brugere flyttet til det nye aktivitetshus Acaciebo i Strøby Egede. Alle aktiviteter med undtagelse af billard er formået at blive flyttet til de nyistandsatte lokaler.


  Billardspillerne blev tilbudt at spille i Ellehallen (Ungdomsskolens lokaler). Det viste sig desværre, at billardbordene ikke havde samme mål, som de billardborde pensionisterne benyttede sig af på Strøbyhjemmet.


  I forbindelse med Vallø Billard og Dart Klubs ophør i september, henvendte Fritid sig derfor til den tidligere bestyrelse, med John og Lone i spidsen, med hensigt på at købe et af foreningens billardborde således, at pensionisterne kunne forsætte deres billardspil.


  Billardbordene var dog allerede afsat til anden side. Derimod tilbød Lone og John, at de 3 billardspillere kunne spille i deres private hjem 1 gang om ugen, hvortil det ekstraordinære tilskud skal benyttes.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres inden for Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme.

 • 50. Ekstraordinært lokaletilskud 2021 - Store Heddinge Tennisklub

  application/pdf icon ansoegning_fra_store_heddinge_tennisklub_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære lokaletilskudsansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 76% (dette års lokaletilskudsprocent). Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt 6.175 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Store Heddinge Tennisklub ansøger om et ekstraordinært lokaletilskud på 8.125 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med rotter i kloaksystemet ved foreningens klubhus. 

  Kloak renovering og gennem skyl og fotografering:

  • Forsikrings selvrisiko (Lokal Forsikring) 5.000,00 kr.
  • Rottespærre (Kloakmester Knud Andreassen ApS.) 3.125,00 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 6.175 kr. til Store Heddinge Tennisklub kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.

 • 51. Uddannelsespuljen - AIK 65 Fodbold

  application/pdf icon ansoegning_fra_aik_65_fodbold_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 10.465 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 14.950 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Godkendt.


  Beskrivelse af sagen

  AIK 65 Fodbold ansøger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til følgende kurser:

  • 1 x DBU B3-træner á 7.100 kr.
   Kurset henvender sig til lettere erfarne ungdoms- eller seniortrænere, der ønsker at opnå yderligere kompetencer til brug i trænergerningen. DBU B3-træner er sidste trin i DBU´s UEFA godkendte B-træneruddannelse.
   Kurset tager udgangspunkt i kursistens hverdag og sigter på at udvide kursistens kompetencer i fodboldtrænerrollen både på og uden for banen.
   Indholdet på kurset er centreret omkring følgende emner: Gruppe- og holdtræning med udgangspunkt i egen spillestil, praktisk trænergerning, sæsonplanlægning, standardsituationer, talent identifikation og kampanalyse
  • 1 x DBU-efteruddannelse M2 til Uefa GK B licens á 1.400 kr.
   En af klubbens dommere skal forny sin domme licens således, at han kan forsætte som dommer.
  • 1 x Den gode genstart for U9-U12 (online) á 100 kr.
   Indholdet på webinaret er bl.a. centreret omkring følgende emner: Er det anderledes for u12-u9 end for u17-u14?, indlæringsevne og udnyttelse af fysisk potentiale, fysiske udfordringer hos u12-u9, post corona - træningsøvelser på og udenfor banen og særlige fokusområder m.v.
  •  1 x DBU dommergrundkursus (online) á 500 kr.
   På Dommergrundkursus lærer du om de fundamentale redskaber til at lede en fodboldkamp. Det er et kursusforløb med både praktisk og teoretisk indhold med elementer til brug for din personlige udvikling.
   Du får indsigt i Fodboldloven, og du får kendskab til de praktiske sider af dommergerningen. Dermed har du de formelle forudsætninger for at dømme fodboldkampe under lokalunionerne og DBU.
  • 1 x B Group Innovative Sports Management á 5.850 kr.
   Kurset introducerer dig til sportsbranchen og giver dig en forståelse for de processer og faktorer, der gør sig gældende i en verden, der ellers kan være svær at komme ind i. På forløbet vil du tilegne dig kompetencer, der kan bane vejen for en fremtidig karriere inden for bl.a. management af sportsudøvere, projektledelse af sportsbegivenheder, administrativt arbejde i sportsklubber, forbund og frivillig ledelse.
    

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 14.950 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 10.465 kr. til AIK 65 Fodbold kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 52. Uddannelsespuljen - SHS Stevns

  application/pdf icon ansoegning_fra_shs_stevns_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 18.642,40 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 26.632 kr. til kursusudgifter
  2. dækning af omkostninger til overnatning ikke imødekommes. Jf. tidligere praksis imødekommes sådanne udgifter alene, hvis det er en del af kursusprisen.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Godkendt
  2. Udgifter til overnatning imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt 3.599,40 kr.

  Beskrivelse af sagen

  SHS Stevns ansøger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til følgende kurser:

  • 3 x Ocean Rescue Camp Instruktør á 2.199 kr.
   Kurset er et instruktørkursus, med formål om at klæde kursusdeltagerne på til at kunne undervise til DGI's Ocean Rescue Camps. Dette giver blandt andet mulighed for, at svømmeklubben selv kan afholde Ocean Rescue Camp.
   Gennem afprøvning af flere elementer på egen krop, bliver man klædt på til at undervise børn og unge i livreddende førstehjælp gennem leg og udfordrende øvelser. Man lærer teorien til det praktiske i redningssituationer, og man lærer om sikkerhed på flere niveauer, livreddende førstehjælp, samt de procedurer som følger med til dette. Man bliver også bekendt med de mere praktiske redningsmanøvre, og får kendskab til de redskaber som bruges hertil, f.eks. rescueboards og redningstorpedoer. Hertil lærer man at omdanne ovenstående til sjove, udfordrende og lærerige øvelser for børn. Sidst får man kendskab til at planlægge og tilrettelægge afholdelsen af Ocean Rescue Camp, og man får tips og tricks som er nyttige for afviklingen heraf.
  • 1 x Grunduddannelse á 4.000 kr.
   Uddannelsen har til formål at give nye instruktører fundamentet for at blive gode undervisere. De får redskaber, viden og sparring, som gør dem i stand til at skabe en motiverende og lærerig undervisning.
   Herunder; lærer at målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere en god svømmeundervisning, få viden og redskaber, der skaber et trygt læringsmiljø og blive klædt fagligt på, så den enkelte svømmers færdigheder udvikles
  • 5 x Aqua Inspiration 2021 – LEDERSPOR á 1.985 kr. & 2 x Aqua Inspiration (Instruktør) 2021 á 1.665 kr.
   Kurset er for instruktører, trænere og ledere. Aqua Inspiration er en fantastisk arena, hvor man får indblik i dansk svømning og nyeste trends. Der er fokus på masser af praktisk og teoretisk inspiration og erfaringsudveksling.
   Velkvalificerede og håndplukkede oplægsholdere vil gennem en hel weekend vise og fortælle om det sidste nye og det allerbedste, som giver succes som instruktør eller leder. Weekenden er fyldt med praktiske og teoretiske oplæg, hvor den enkelte deltager selv sammensætter sit personlige program og er aktiv i vandet på de praktiske oplæg.
   Hertil kommer udgifter til hotel på i alt 5.142 kr., da kurset blev afholdt i Esbjerg.
  • 4 x Overvind vandskrækken á 695 kr.
   Kurset er for instruktører, trænere og ledere der underviser i svømning på hold for personer med vandskræk. Kurset er også relevant for instruktører, trænere og ledere, der gerne vil have flere redskaber til at få de sidste svømmere med på et almindeligt svømmehold. Kurset veksler imellem teori og praksis undervisning, hvor underviserne får redskaber og inspiration til: Teoretisk indsigt i fænomenet vandskræk med fokus på vandtilvænning, redskaber til at forstå og til at arbejde med de psykologiske aspekter, der ligger i at undervise personer med vandskræk samt konkrete redskaber, øvelser og lege som du kan tage med hjem og arbejde med i klubben.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 26.632 kr. Hertil ansøges der om tilskud til overnatning på i alt 5.142 kr.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 18.642,40 kr. til SHS Stevns kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.


 • 53. Uddannelsespuljen - Stevns Folkedansere

  application/pdf icon ansoegning_fra_stevns_folkedansere_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 4.900 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 7.000 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Folkedansere søger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til kurset "Hovedtøj fra det sydlige Sjælland 1840-1860".

  Der vil blive undervist i syning af hovedtøj i fuld størrelse med tilbehør samt orientering om udbredelsesområde.

  Hovedtøj af denne type passer til tøjet, som blev brugt i nyrokokko tiden, altså i den sidste periode, hvor vi kopierer vores dragter fra, og som stort set er brugt til den hele kjole i tidens modesnit.

  Kurset er beregnet for kursister, der har afsluttet folkedans Danmarks instruktøruddannelse – dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter. Stevns Folkedansere ønsker at uddanne 2 medlemmer indenfor kurset.


  Nytteværdi: Bedre kendskab til hovedtøj fra egnen, samt at kunne bruge det i foreningen.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 7.000 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 4.900 kr. til Stevns Folkedansere kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 54. Uddannelsespuljen - Store Heddinge Boldklub

  application/pdf icon ansoegning_fra_store_heddinge_boldklub_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 47.600 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 68.000 kr. til kursusudgifter
  2. der tages stilling til, om dækning af omkostninger til forplejning imødekommes.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Godkendt
  2. Udgifter til forplejning imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt 5.600 kr.

  Beskrivelse af sagen

  Store Heddinge Boldklub ansøger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til at gennemføre DBU's B1 - det grundlæggende trænerkursus i fodboldverdenen.

  Kurset giver træneren en grundlæggende indsigt i træningsmetoder og øvelser, som kan gennemføres i den løbende træning. Endvidere forbereder kurset kursisten på de mange udfordringer, trænere møder som ansvarlige for fodboldhold.

  Kurset introducerer basisværktøjer til opbygning af træningsmoduler, ledelse og gennemførelse af den daglige træning.

  Indhold:

  • Opbygning af effektive træningsmoduler
  • Konkrete værktøjer til at lave de rigtige øvelser
  • Kendskab til børns og unges udvikling
  • Gennem udøvelse af tekniske detaljer at opnå størst mulig kompetence til instruktionen af spillerne
  • Undervisning i de fysiske krav til fodboldspillet
  • Kendskab til egen og andres trænerprofil - Bliv klogere på dig selv som træner

  Nytteværdi: Fantastiske 21 trænere og assistenter har tilmeldt sig kurset, som vil højne Store Heddinge Boldklubs træningsniveau ganske betydeligt - til glæde og gavn for både trænerne og spillerne.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 68.000 kr. Hertil ansøges der om tilskud til forplejning, i de to weekender kurset varer på i alt 8.000 kr.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Store Heddinge Boldklub kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 55. Stevnsprisen 2021

  application/pdf icon indstilling_af_seniorgruppen_i_holtug_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_stevns_turbomix_0.pdfapplication/pdf icon indstilling_af_erik_mouritzen_0.pdfapplication/pdf icon isabella_moon_og_clara_hofmann_0.pdf

  Resume

  FOU skal tage stilling til, hvem der skal modtage Stevnsprisen i 2021.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. modtager af Stevnsprisen 2021 udvælges ud fra de indstillede kandidater
  2. der nedsættes en arbejdsgruppe, der forestår de praktiske detaljer omkring uddeling af prisen
  3. der fastsættes en max pris for indkøb af lokal kunst til modtager af Stevnsprisen 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Stevnsprisen tildeles til Erik Mouritzen for hans langvarige indsats og store lokale engagement i foreningslivet i Hellested samt hans uvurderlige indsats i processen omkring udvikling og fornyelse på arkivet alt sammen til gavn for mange borgere.
   Herudover tildeles Isabella Moon og Clara Hofmann en Initiativpris for at vise initiativ ift. at styrke børn og unges deltagelse i foreningslivet og være positive forbilleder og rollemodeller. (Udvalget ønsker at gøre Initiativprisen til en tilbagevendende pris)
  2. Kurt Jacobsen, Tommy Knudsen og Tina Dreyer.
  3. Max 5.000 kr. til de to priser til sammen.

  Beskrivelse af sagen

  Der har i oktober måned været annonceret efter kandidater til Stevnsprisen 2021.

   Fritid har modtaget følgende indstillinger:

  • Seniorgruppen i Holtug - indstillet af Tine Holm Vedsmand
  • Isabella Moon og Clara Hofmann - indstillet af Kirsten og Preben Skov
  • Trænerteamet omkring Stevns Turbomix - Indstillet af Hårlev Gymnastikforenings bestyrelse
  • Erik Mouritzen - indstillet af Poul Henriksen, Dagli' Brugsen i Hellested og Hellested Menighedsråd

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 56. Diverse orienteringer - FOU den 18. november 2021

  Resume

  Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.


  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning
  3. orientering tages til efterretning
  4. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  Ad. 1 Orientering taget til efterretning

  • Fritid får praktikant i uge 48 og 8 uger frem.
  • Indvielse af ny Stevnshal finder sted lørdag den 4. december fra kl. 13.00-15.00 - alle er velkomne!
   Foreningsaktiviteter kan opstarte fra mandag den 6. december.


  Ad. 2 Intet at berette, der er først møde i Ungdomsskolen i uge 47


  Ad. 3 Orientering taget til efterretning


  Ad. 4 Orientering taget til efterretning.


  Beskrivelse af sagen

  1. Orientering fra Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen
  3. Vallø Billard og Dartklub er ophørt pr. 1. sepetember2021. Fritid har afregnet alle tilskud med foreningen og den resterende formue tilfalder Folkeoplysningsudvalget jf. den ekstraordinære generalforsamling.
  4.  Følgende forening har ændret bestyrelse:
  • Rødvig Borgerforening
  • Stevns Civile hundeførerforening
  • Stevns Fotoklub