Referat

 • 1. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 18. februar 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1.    Dagsorden godkendt.

 • 2. Økonomisk overblik- februar 2021

  application/pdf icon brev_til_alle_borgmestre_og_udvalgsformaend.pdf.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_bekendtgoerelse_paa_folkeoplysningsomraadet_-_covid-19_behandlet_paa_moedet_19._november_2020_kl._1730_stevnsbadet_parkvej_2a_4660_store_hedding.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._februar_2021.pdf

  Resume

  Budgetorientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. kulturministerens brev om bekendtgørelse for den frie folkeoplysende virksomhed ifm. Covid-19 tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Brev taget til efterretning
  2. Orientering taget til efterretning.


  Beskrivelse af sagen

  1. Den 19. november 2020 besluttede FOU at følge Kulturministeriets henstilling, og derved fastholde bevilligede tilskud og rateudbetalinger for 2021, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst grundet Covid-19, hvorfor brev fra kulturministeren alene tages til efterretning.
  2. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2021:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 124.798 kr.
  • Aktivitetstilskud: 1.440.000 kr.
  • Løntilskud til aftenskolerne: -26.531 kr.
  • Lokaletilskud til aftenskolerne: -61.306 kr.
  • Uddannelsespuljen: 209.000 kr.
  • Udviklingspuljen: 53.000 kr.

   Der er 1.476.961 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er alene for lokale-, løn- og aktivitetstilskud

 • 3. Valg af næstformand for Folkeoplysningsudvalget

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_kb_den_25._april_2018.pdf

  Resume

  FOU skal tage stilling til, hvem der skal være næstformand for Folkeoplysningsudvalget efter, at tidligere næstformand Orla Nielsen er udtrådt af udvalget.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der vælges en næstformand.

  Folkeoplysningsudvalget, 10. december 2020, pkt. 80:

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen og Tomas Patheier

  1. Sagen genoptages på førstkommende møde.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Tommy Knudsen blev valgt.

  Beskrivelse af sagen

  Ifølge gældende forretningsorden for Stevns Kommunes Folkeoplysningsudvalg, vælger denne selv sin næstformand.

 • 4. Aktivitetstilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

  application/pdf icon dagsordenspunkt_oekonomiske_konsekvenser_efter_corona_lockdown_behandlet_paa_moedet_19._maj_2020_kl._1730_moedelokale_2_i_folkeoplysningsudvalget_2020.docx.pdfapplication/pdf icon aktivitetstilskud_2021.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_for_aktivitetstilskud_til_frivilligt_folkeoplysende_foreningsarbejde.pdfapplication/pdf icon ansoegninger_der_ikke_opfylder_kravet_om_10.pdfapplication/pdf icon aktivitetstilskud_2018-2021_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle de indkomne aktivitetstilskudsansøgninger for 2021.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. jf. tidligere praksis imødekommes følgende ansøgninger alene med grundtilskuddet, da 10% af foreningens samlede antal aktive medlemmer (her medtages også udenbys medlemmer) ikke er under 26 år: Bådklubben Ege, Himlingøje Gymnastikforening, Hårlev Skytteforening, Valløbåden og Vallø Golfklub
  2. foreningernes ansøgninger drøftes og der tages stilling til de foreninger, hvis medlemstal er faldende som følge af Corona-nedlukningen
  3. ansøgningerne godkendes med forbehold for punkt 1 i nærværende indstilling
  4. restpuljen tilbageholdes til eventuelle aktivitetstilskudsansøgninger, der måtte komme i løbet af 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1.    Godkendt og der følges op i løbet af sommer 2021 om der er tilgang til foreningen på børn og unge
  2.    Drøftet og aktivitetstilskud for 2021 fastlagt. Der udbetales tilskud ud fra 2020 tilsagn. Der udbetales 50 % af tilskuddet nu og i sommeren 2021 følges op på det resterende beløb
  3.    Godkendt - se punkt 2
  4.    Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Fritid har modtaget ansøgninger om aktivitetstilskud for 2021.


  For at komme i betragtning skal foreningerne opfylde visse krav. Der skal minimum være 10% aktive medlemmer under 25 år, og aktivitetstilskuddet kan ikke overstige den enkelte forenings samlede årlige kontingentindtægt.


  Det fremgår af vedlagte bilag, at følgende foreninger ikke er berettiget til tilskud i 2021, da de ikke opfylder kravet om 10% aktive medlemmer under 25 år:

  • Bådklubben Ege
  • Himlingøje Gymnastikforening
  • Hårlev Skytteforening
  • Valløbåden
  • Vallø Golfklub

  Retsgrundlag

  LBK nr. 1115 af 31/08/2018

  Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115


  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

  § 14. Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab og med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen. Sigtet er at styrke medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

  Stk. 2. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde rummer idræt og idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, beslutte at fravige kravet om deltagerbetaling.

  Stk. 3. En frivillig folkeoplysende forening skal være åben for alle, som tilslutter sig foreningens formål. Kommunalbestyrelsen kan, hvor særlige forhold gør sig gældende, godkende aktiviteter for en bestemt, afgrænset deltagerkreds som frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Aktiviteter for den samme deltager kan dog kun godkendes for deltagelse på ét hold og højst i 1 år.

  Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter regler om fravigelse af kravet om deltagerbetaling, jf. stk. 2.


  § 15. Der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, jf., §§ 1 og 14.


  § 16. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tilskud til aktiviteter inden for idræt samt idébestemt og samfundsengagerende foreningsarbejde for personer over 25 år, jf. § 1 og § 14, stk. 1.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde i 2021.

 • 5. Udviklingspuljen - Rødvig Roklub

  application/pdf icon roedvig_roklub_.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Folkeoplysningsudvalget, 10. december 2020, pkt. 83:

  Ikke til stede: Helen Sørensen, Helle Bech, Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen (inhabil)

  1. FOU er ikke beslutningsdygtige, hvorfor sagen genoptages på førstkommende møde.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Tommy Knudsen (inhabil)

  1. Ansøgningen imødekommes med et maksimalt a conto tilskud på i alt 6.314 kr.

  Beskrivelse af sagen

  Rødvig Roklub ansøger FOU om tilskud på 6.314 kr. gennem Udviklingspuljen til indkøb af IT-udstyr og fiberforbindelse.


  På grund af Corona har Dansk Forening for Rosport valgt at afholde deres indendørs ergometerturneringer online.

  Indendørsturneringerne ønsker Rødvig Roklub naturligvis at deltage i, dette kræver dog IT-udstyr og fiberforbindelse, som foreningen på nuværende ikke råder over.

  Tilskuddet fra Uddannelsespuljen skal dække udgifter til:

  • Oprettelse af fiberforbindelse - 999 kr.
  • Indkøb af IT-udstyr (PC, keyboard, mus, kabel og skærm) - 5.315 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Rødvig Roklub kan finansieres af budgettet til Udviklingspuljen.

 • 6. Udviklingspuljen - LimeLight BoardSport Club

  application/pdf icon limelight_boardsport_club.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.


  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Ansøgningen imødekommes med et maksimalt a conto tilskud på i alt 11.500 kr.


  Beskrivelse af sagen

  LimeLight BoardSport Club ansøger FOU om tilskud på 21.500 kr. gennem Udviklingspuljen til indkøb af wingfoil.


  En ny disciplin - Wingfoil har nu for alvor stået fodfæste. Wingfoil er en kombination af Kite, Surf, Stand up Paddling og Windsurfing, hvor man holder en 'vinge' i hænderne og står på et board, der minder om et Stand Up Paddling board. I forhold til specielt Kite og Windsurf er det en disciplin, der ikke kræver så meget erfaring og fremfor alt, ikke kræver samme plads til transport.


  Det er foreningens forventning, at Wingfoil over de næste par år bliver en meget væsentlig disciplin indenfor BoardSport, og LimeLight BoardSport Club kan med udgangspunkt fra Rødvig blive en af de første foreninger, der tilbyder medlemmerne muligheder indenfor Wingfoil.


  To af foreningens bestyrelsesmedlemmer har allerede indkøbt personligt udstyr og kan være med til at undervise medlemmer. LimeLight BoardSport Club kan med indkøbet sikre en masse spændende omtale i medier om, at de er nytænkende - ikke mindst da flertallet af de andre foreninger satser på mere elite-fokuseret discipliner af BoardSport, hvor LimeLight fokuserer mere på bredden.


  Nytteværdi: Nyt koncept til fastholdelse af eksisterende medlemmer og rekruttering af nye.

  (Egenfinansiering, 10.000 kr.)

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til LimeLight BoardSport Club kan finansieres af budgettet til Udviklingspuljen.

 • 7. Lokaletilskud - Stevns MTB

  application/pdf icon ansoegning_fra_stevns_mtb.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne lokaletilskudsansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 76%. Det vil sige et maksimalt a conto tilskud på i alt 2.276,20 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Godkendt

  Beskrivelse af sagen

  Stevns MTB oplever flere og dyrere gebyrer til bank og Mobilepay, og ansøger i den forbindelse Folkeoplysningsudvalget om tilskud til dækning af skatter og afgifter, herunder bankgebyrer.

  Der ansøges om tilskud til dækning af følgende gebyrer:

  • Foreningspakke (bank) 300 kr. pr. kvartal, 1.200 kr.
  • Ændring af personer i bestyrelsen (bank) 1000. pr. gang, 1.000 kr.
  • Årligt MasterCard gebyr, 195 kr.
  • Mobilepay omkostninger 50 kr. pr. mdr., 600 kr.

   I alt 2.995 kr.

  Prisen for et årskontingent hos Stevns MTB er 150 kr., og med lidt over 60 medlemmer, giver dette en årlig indtægt på 9.000 kr. Derved bruges 1/3 del af foreningens indtægter til betaling af gebyrer.

  Stevns MTB ønsker at kunne bruge en større del af medlemmernes kontingentindbetalinger på mountainbikerelaterede udgifter. Dette er f.eks. fællesture og vedligeholdelse af foreningens mountainbike spor på Lossen (Skovmarksvej 9, 4673 Klippinge).


  Stevns MTB har ikke modtaget lokaletilskud tidligere.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 1115 af 31/08/2018

  Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

  Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

  § 25. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 3. Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

  Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.

  Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

  1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

  2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,

  3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

  4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.


  BEK nr. 1251 af 12/12/2011

  Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

  § 15. Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

  1) Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a) Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

  b) Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

  c) Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  2) Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a) Det aftalte lejebeløb.

  b) Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 2.276,20 kr. til Stevns MTB kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.


 • 8. Uddannelsespuljen - Klintekongen Gruppe

  application/pdf icon ansoegning_fra_klintekongen_gruppe.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 18.585 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 26.550 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Godkendt

  Beskrivelse af sagen

  Klintekongen Gruppe DDS fokusere meget på udvikling af deres medlemmer (herunder nuværende og kommende ledere) både socialt og personligt. Til det formål har Det Danske Spejderkorps (DDS) udviklet en række kurser, som foreningen har haft stor glæde af, dette ønsker de naturligvis at fortsætte.


  Klintekongen Gruppe søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:


  • 10 x Førstehjælp - fornyelse á 800 kr.


  • DDS Weekendkursus á 1.200 kr.
   DDS sætter rammerne, der giver rum for fordybelse og udvikling af de færdigheder, der betyder allermest for den enkelte leder. Det er nu, deltagerne har muligheden for at skabe sin helt egen røde tråd i deres lederuddannelse, uanset om deres udgangspunkt er at lære helt nye færdigheder fra bunden, eller genopfriske og fordybe sig yderligere i de mange spændende emner, som tilbydes. De topmotiverede instruktører sætter rammerne om din markedsplads, og sammen sikrer vi gode spejderoplevelser, ny viden, erfaringsudveksling og ikke mindst suset af at være mange klanspejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer på kursus samtidig.
  • 3 x Puf kursus DDS á 950 kr.
   Hvem er PUF for? Målgruppen er 11-12-årige spejdere.

  PUF står for Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv og henviser også til at få et ‘puf’ i den rigtige retning. Kursisten skal tage fra PUF med en gejst og motivation til at tage hjem og fortsætte med at være junior. Samtidig skal kursisten have fået mod og inspiration til nye spejderudfordringer. Det er vigtigt, at kursisten lærer at være et godt patruljemedlem og deltage i patruljen, fremfor f.eks. at lede den. PUF-kurserne har fokus på samarbejdet i patruljen, begejstringen ved det gode spejderarbejde, og modet til og muligheden for at tage ansvar for sig selv i rammen af patruljen.

  • 2 x Plan start á 1.400 kr.
   Plan-start er det første Plan-kursus, som spejderne møder, når de er rykket op som tropsspejdere. Spejderne er 12-13 år, og de har typisk ikke været tropsspejdere i mere end nogle få måneder. Plan-start er tænkt som et oplevelses- og færdigheds-baseret kursus, der er bygget op omkring et eller flere forløb, som kursisterne skal tage aktiv del i.
   Kursisten får bl.a. mulighed for at udvide og bruge deres praktiske færdigheder, introduktion til metoder til at kunne planlægge en aktivitet og introduktion til medbestemmelse


  • 3 x Plan 1-2 á 1.400 kr.
   På Plan 1-kurset skal kursisten introduceres til spejdermetoden og den indbyrdes sammenhæng mellem elementerne samt Spejderlov og -løfte. Kursisten får bl.a. styrket sine praktiske færdigheder, inspiration til at tage hjem i egen patrulje og prøve nye metoder af og redskaber til at planlægge et patruljemøde/-forløb.
   Plan 2-kurset bygger naturligt videre på Plan 1-kurset. Spejderne er 14-15 år og har ca. to-tre års erfaring som tropsspejdere. Kursisten får bl.a. redskaber til at planlægge, instruere, lede, udføre og evaluere et patruljemøde/-forløb, mentale og fysiske udfordringer og oplevet, at der er plads til forskellighed - også i patruljen m.v.
  • Plus á 1.500 kr.
   Formålet med PLUS-start er, at kursisten tager hjem med en idé til og en plan for, hvad denne vil bruge sin seniortid på. Kursusindholdet har fokus på den enkelte kursists behov, det kan være ift. den seniorsituation, kursisten befinder sig i hjemme (eksempelvis ingen klan, nystartet klan, etableret klan). På PLUS-start får kursisten kendskab til redskaber og værktøjer, der sætter kursisten i stand til at definere og lave en egen klan med en god klanstruktur, herunder arbejde med gruppedynamik, kendskab til og mod på at udforske mulighederne inden for seniorarbejdet i og udenfor gruppen.


  • 2 x Kanokursus á 1.400 kr.
   Kurset henvender sig til dig der gerne vil forbedre dine egenfærdigheder inden for kanosejlads, og formålet med kurset er at gøre dig til en bedre og mere sikker kanopadler. Som kanopadler er dine egenfærdigheder afgørende for din og andres sikkerhed, og det er derfor vigtigt at udvikle sine egenfærdigheder bedst muligt. Dermed mindskes risikoen for at komme ud i situationer, du ikke kan mestre. Hvis du alligevel skulle havne i en sådan situation, sikrer du dig samtidigt, at du er bedst muligt rustet til at slippe fra det med skindet på næsen. Og det gælder ikke kun dig, men også din makker i kanoen og de andre i gruppen.
  • Forkursus gilwell á 2.800 kr.
   Kursus for Gilwellspejdere har til formål at understøtte gruppelederens videre personlige udvikling og udvikling som spejderleder, skabe rum for dialog om spejderarbejdet og motivere til fortsat engagement i Det Danske Spejderkorps.
  • 2 x Familiespejderkursus á 200 kr.
   Kurset henvender sig til ledere, der ønsker at blive mere fortrolige med friluftslivet for at kunne facilitere gode og udviklende oplevelser for børn og forældre til familiespejd.

  På kurset får kursisterne en grundlæggende intro og god indføring til områderne; friluftsliv som pædagogisk værktøj, ideer til forløb og lege, planlægning af friluftsaktiviteter for de mindste og inddragelse af forældre.


  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 26.550 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 18.585 kr. til Klintekongen Gruppe kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 9. Ekstraordinær ansøgning fra AIK65 Strøby Gymnastik

  application/pdf icon aik65_stroeby_gymnastik.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastsættes
  2. der tages stilling til hvorfra, et evt. tilskud skal finansieres.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Morten Pedersen

  1. Ansøgningen ikke imødekommet. Foreningen henvises til at søge støtte andre steder
  2. Bortfalder.

  Beskrivelse af sagen


  AIK65 Strøby Gymnastikforening ansøger FOU om tilskud til på 43.500 kr. til reparation og rensning af foreningens 2 faner.

  Fanerne trænger til en kærlig hånd således, at de kan fremstå tidssvarende og repræsentere foreningen til stævner og opvisninger.


  AIK65 Strøby Gymnastikforening har indgået et samarbejde med DGI Storstrømmen om at facilitere Landsdelshold mini (9-12 år) og Junior (10-13 år).
  Ved at foreningen har indgået dette samarbejde, skal deres faner med til alle stævner og opvisninger i DGI.


  AIK65 Strøby Gymnastik ønsker skriften på fanerne ændret, da de i dag indeholder skriften ”AIK 65” - den nuværende skrift indikerer ikke, hvem foreningen er, eller hvor foreningen kommer fra.

  Fanerne har til formål at repræsentere AIK65 Strøby Gymnastik, hvorfor dette også skal være skriften på flagdugen (som tidligere).
  De nuværende faner er et levn tilbage fra dengang foreningerne lå under AIK65, hvilket blev opløst tilbage i år 2000.


  AIK65 Strøby Gymnastikforening har indhentet et tilbud fra Design Flag ApS på, hvad det vil koste at få de 2 faner renset og repareret.

  • 1968 fanen – enkelt uld dug. (105 x 120 cm)
   Design Flag ApS foreslår ny dobbelt uld dug med det ønskede broderi på begge sider, 14.875 kr.
   Renovering af stang 2.100 kr.
   I alt 16.975 kr.
  • 1995 fanen – dobbelt uld dug (120 x 160 cm)
   Design Flag ApS foreslår ny dobbelt uld dug med det ønskede broderi på begge sider, 16.625 kr.
   Renovering af stang 1.100 kr.
   I alt 17.725 kr.

   Priser er eksklusive moms.
   Specifikation af reparation og rensning fremgår af bilag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Evt. tilskud finansieres af det Folkeoplysende områdes eget budget.

 • 10. Diverse orienteringer - FOU den 18. februar 2021

  Resume

  Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  Ad. 1 Orientering taget til efterretning

  • Fritid har ringet rundt til alle foreninger. Tendensen er, at mange foreninger oplever at de her primo 2021 oplever et stort medlemsfrafald og en manglende kontingent indbetaling. Folkeoplysningsudvalget indrykker en annonce i Stevnsbladet med en opfordring til at støtte det lokale foreningsliv.
  • Der har været afholdt digitalt borgermøde på Facebook om helhedsplan for området ved Stevnshallen og Munkegårdsparken i Store Heddinge. Der var lige knap 80 tilhørere. Visionen for området er ambitiøs, inspirerende og spændende. Borgermødet blev optaget og kan ses på Stevns Kommunes facebookside.
  • Store Heddinge Boldklub har meddelt, at de gerne bistår ved førstehjælpskurser såfremt, at Folkeoplysningsudvalget igen ønsker at afholde dem.
   Når der igen bliver mulighed for at forsamles, udarbejder Fritid en sagsfremstilling herom.
  • Fritid undersøger i øjeblikket, hvilke muligheder der er for at etablere padelbaner til Padel tennis i Stevns kommune. Det kan være en privat investor i samarbejde med lokale foreninger.
  • Stevns Frivillighedscenter og Stevns Kommune planlægger fællesskabsstafetten for 2021. Stafetten starter fredag den 24. september (FrivilligFredag) og løber til og med onsdag den 29. september. Der afholdes informationsmøde mandag den 3. maj, hvor det forhåbentligt vil være muligt at mødes fysisk.
  • Aktiv Sommer forventes at kunne blive afholdt igen i år. Dog med forbehold for ændringer og aflysninger grundet Corona.
   Fritid forsøger at arrangere alt, som var der normale tilstande. Arrangører har til og med marts måned til at melde aktiviteter ind.

  Ad. 2 der har ikke været afholdt møde siden sidste møde i Folkeoplysningsudvalget.

  Beskrivelse af sagen

  1. Orientering fra Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.