Referat

 • 57. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 15. december 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1.  Dagsorden godkendt.
 • 58. Økonomisk overblik - december 2021

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._december_2021_0.pdf

  Resume

  Budgetorientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. der afsættes 15.000 kr. til Fællesskabsstafetten 2022
  3. der afsættes 15.000 kr. til tobaksfrit idrætsliv.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Orientering taget til efterretning
  2. Godkendt. Beløbet finansieres af budgettet til foreningernes lokaletilskud 2021
  1. Godkendt. Beløbet finansieres af budgettet til foreningernes lokaletilskud 2021.


  Beskrivelse af sagen

  1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2021:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 338.495 kr.
  • Aktivitetstilskud: 5.553 kr.
  • Løntilskud til aftenskolerne: 14.520 kr.
  • Lokaletilskud til aftenskolerne: -61.306 kr.
  • Uddannelsespuljen: 20.949 kr.
  • Udviklingspuljen: 5.741 kr.
  • Ekstraordinær pulje til folkeoplysende foreninger: 45.849 kr.
  • Vallø Billard og Dartklubs overførsel til FOU: 33.365 kr.

   Der er 376.476 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er alene for lokale-, løn- og aktivitetstilskud samt den ekstraordinære pulje og Vallø Billard og Dartklubs overførsel.

  1. Fællesskabsstafetten er en unik måde at gøre noget meningsfuldt sammen med andre. Det styrker vores mentale sundhed, man får mulighed for at vise sit fællesskab frem og samtidig invitere nye deltagere ind. Fællesskabsstafet er en stafet med en fysisk depeche, som bliver båret rundt mellem forskellige fællesskaber. Rigtig mange foreninger har tilmeldt sig til at vise deres foreningers aktiviteter frem for hinanden og alle andre, og på den måde styrke sammenholdet i vores lokalområde.
  2. Stevns Kommune er ved at indgå en aftale med DGI om en kampagne, der skal gøre kommunens idrætsanlæg røgfri. Der er politisk opbakning til dette initiativ, hvor man med skiltning og dialog vil gøre, at folk ikke ryger, hvor der dyrkes idræt af kommunens unge og voksne.
   DGI har modtaget støtte fra Sundhedsstyrelsen, og kan dermed tilbyde dette gratis for 2 lokationer af idrætsfaciliteter. Dette ønsker vi at udvide til 4-5 lokationer, så alle kommunens større og primære idrætsfaciliteter og foreninger bliver involveret i denne kampagne, og dermed flere unge og voksne bliver positivt påvirket.
   (https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-sydoestjylland/projekter-i-dgi-sydoestjylland/tobaksfrit-idraetsliv)


 • 59. Overlevering af input til ny Fritids- og Idrætspolitik

  application/pdf icon bilag_1._kultur-_og_fritidspolitik_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._forslag_til_tids-_og_procesplan_for_ny_fritids-_og_idraetspolitik_2022_-_2026_godkendt_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3b._folkeoplysende_foreningers_medlemstal_2018-2021_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3a._oversigt_over_faciliteter_og_foreninger_i_stevns_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommunes eksisterende Kultur- og Fritidspolitik er fra 2009. I 2020 blev der udarbejdet en særskilt Kulturpolitik, mens hele fritidsområdet udestår. Derfor blev der udarbejdet forslag til en tids- og procesplan til igangsættelsen af udarbejdelsen af en ny Fritids- og Idrætspolitik, som AET godkendte ved sit møde d. 3. november. Derudover gav AET sine input til den kommende politik. I denne sagsfremstilling orienteres FOU om tids- og procesplanen og får ligeledes mulighed for at give sine input til den kommende politik.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Udvikling, Erhverv og Jura indstiller til FOU, at


  1. udvalget giver sine input til den kommende Fritids- og Idrætspolitik.

  Beslutning fra Folkeoplysningsudvalget, 18. november 2021, pkt. 46:

  Ikke til stede: John Dalsgaard Jensen, Jørgen Larsen, Tomas Patheier og Helle Bech.

  1. Punktet udsættes til udvalgsmødet den 15. december.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Fokus på at styrke børn-og ungeindsatsen ift. fritid- og idrætsområdet
  2. Oprette særskilte puljer som er målrettet unge, der er rollemodeller og forbilleder for øvrige børn og unge.

   Endvidere anbefaler FOU, at det kommende Folkeoplysningsudvalg afholder et tema/inspirationsmøde således, de er forberedte til mødet med AET i marts måned.


  Beskrivelse af sagen

  Den kommende Fritids- og Idrætspolitik skal afløse Kultur- og Fritidspolitikken, som er fra 2009. Se eventuelt bilag 1: ’Kultur- og Fritidspolitik’. I vedlagte tids- og procesplan vil den nye Fritids- og Idrætspolitik blive vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2022 og løbe frem til 2026. Se bilag 2: ’Tids- og procesplan for ny Fritids- og idrætspolitik 2022-2026’.


  Tids- og procesplan

  Procesplanen er forankret i AET og FOU er sideløbende den centrale aktør, der inddrages ad flere omgange. Derudover bliver der tale om en bred inddragelse. Dels i form af en workshop i april, hvor både organiserede og uorganiserede aktører inviteres sammen med FOU, AET og den øvrige kommunalbestyrelse samt i form af et KB-temamøde i maj.


  I de første måneder i 2022 introduceres AET og FOU til området, og giver deres indledende input. Disse input vil danne afsæt for workshoppen i april og KB-temamødet i maj. På baggrund heraf formuleres en række temaer og en ambition for den nye politik, som skal godkendes af alle stående udvalg og KB inden sommerferien i juni.


  Efterfølgende udarbejder forvaltningen 1. udkast til den egentlige politik, som behandles af alle udvalg i september. 2. udkast behandles af AET i oktober, hvor FOU ligeledes høres. 2. udkast sendes efterfølgende i fire ugers interessenthøring fra oktober, hvortil der udarbejdes en hvidbog, inden endelig politisk vedtagelse i de stående udvalg og KB i november og december 2022.


  Input til politikkens områder

  I forbindelse med udarbejdelse af en ny Fritids- og Idrætspolitik er det i forhold til ejerskab og kontinuitet hensigtsmæssigt, at det siddende FOU ligesom det siddende AET har mulighed for at overlevere sine erfaringer og input til den nye politik. Disse input vil blive opsamlet og præsenteret for det kommende AET og FOU.


  Som baggrundsforståelse for området er der i hhv. bilag 3a og bilag 3b oplistet faciliteter og aktører/foreninger på fritids- og idrætsområdet samt udarbejdet en oversigt, der viser godkendte folkeoplysende foreningers medlemstal i 2018, 2019, 2020 og 2021.


  Nedenfor har forvaltningen oplistet bud på nogle af de dilemmaer, der er på fritids- og idrætsområdet. Punkterne kan eventuelt danne afsæt for udvalgets drøftelser og input til overlevering.


  Anlæg og faciliteter

  Hvordan ønsker udvalgets medlemmer fremadrettet at prioritere kommunens udbud af anlæg og faciliteter i forhold til efterspørgslen? Eksempelvis i forhold til:

  • sammensætning af de forskellige anlæg og faciliteter
  • standard og kvalitetsniveau
  • tilgængelighed og nærhed


  Bredde- og eliteidræt

  Hvordan ønsker udvalgets medlemmer fremadrettet at prioritere vægtningen mellem bredde- og eliteidræt? Eksempelvis i forhold til:

  • prioritering af økonomiske tilskud
  • prioritering af halkapacitet og øvrige faciliteter mellem bredde og eliteudøvere
  • bredde og eliteidrættens betydning for rekruttering af børn og unge til fritidsaktiviteter


  Folkeoplysende og øvrige fritidsaktiviteter

  Hvordan ser udvalget på udbuddet af eksisterende fritidsaktiviteter i kommunen. Eksempelvis i forhold til:

  • prioriteringen af midler til de forskellige fritidsaktiviteter under folkeoplysningsloven
  • udbuddet og prioriteringen af øvrige aktiviteter eksemplificeret ved indsatsen Aktiv Sommer målrettet børn


  Foreningerne og de frivilliges rolle

  Hvordan ser udvalgets medlemmer de frivilliges rolle fremadrettet både i foreningerne bredt og på idrætsområdet specifikt? Eksempelvis i forhold til:

  • udviklingen af frivilligområdet generelt
  • forældres deltagelse i foreninger og som frivillige


  Retsgrundlag

  Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

 • 60. Lokaletilskud 2021 - Endeslev Vråby IF

  application/pdf icon dagsordenspunkt_foreningstilsyn_-_endeslev_vraaby_idraetsforening_behandlet_paa_moedet_19._november_2020_kl._1730_stevnsbadet_parkvej_2a_4660_s_0.pdfapplication/pdf icon referat_af_generalforsamling_0.pdfapplication/pdf icon evif_regnskab_2020_0.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_endeslev_vraaby_if_0.pdf

  Resume

  FOU skal færdigbehandle Endeslev Vråbys lokaletilskudsansøgning for 2021. Foreningen har på nuværende modtaget 21.834,25 kr. i a conto lokaletilskud for 2021.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 76% (dette års lokaletilskudsprocent). Det vil sige et maksimalt a conto lokaletilskud på 115.520 kr.
   (Endeslev Vråby IF modtager i alt 137.354,25 kr. i a conto lokaletilskud for 2021.)

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Godkendt. Endvidere ønsker udvalget at få oplyst, hvorvidt foreningen forventer at få indfriet fakturatilgodehavender.

  Beskrivelse af sagen

  FOU skal behandle Endeslev Vråby IF's ansøgning om a conto lokaletilskud for 2021. Fritid har ingen bemærkninger til den indkommende ansøgning (se vedlagte bilag).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 115.520 kr. til Endeslev Vråby IF kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.

 • 61. Lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende foreninger 2022

  application/pdf icon ansoegning_fra_limelight_boardsport_club_fiskerihavnen_22_0.pdfapplication/pdf icon lokaletilskudsoensker_2022_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle de indkomne lokaletilskudsønsker for 2022.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til, om LimeLight BoardSport Clubs ansøgning til nye lejemål kan imødekommes
  2. de indkomne lokaletilskudsønsker drøftes og der tages stilling til, hvilken a conto tilskudsprocent de godkendte folkeoplysende foreninger modtager for 2022.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. LimeLight BoardSport Clubs ansøgning imødekommes
  2. De godkendte folkeoplysende foreninger modtager 76% i a conto lokaletilskud for 2022.

  Beskrivelse af sagen

  Fritid har modtaget lokaletilskudsønsker for 2022 fra alle de godkendte folkeoplysende foreninger.


  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:


  • Limelight BoardSport Club søger om tilskud til deres nye lejemål Fiskerihavnen 22, 4673 Rødvig Stevns. Lejemålet skal benyttes til opbevaring af sikkerhedsbåde og udstyr, samlingsrum, omklædning m.m.
   Huslejen er årligt kr. 45.000 kr. inkl. moms. Hertil kommer el og varme (efter forbrug), ca. 6.000 kr. om året inkl. moms. I alt 51.000 kr.

  Retsgrundlag

  LBK nr. 1115 af 31/08/2018

  Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

  Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5

  § 25.
  Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 65 pct. af driftsudgifterne, jf. dog stk. 2, 3 og 5, til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreninger skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

  Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 3.
  Omfatter aktiviteterne efter stk. 1 deltagere over 25 år, kan tilskuddet efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen nedsættes forholdsmæssigt svarende til disse deltageres andel af det samlede antal deltagere. Der kan dog ikke ske nedsættelse for ledere og instruktører over 25 år. I tvivlstilfælde afgør kommunalbestyrelsen ud fra en konkret vurdering, om de pågældende udøver virksomhed som leder eller instruktør i foreningen.

  Stk. 4.
  Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. til aktiviteter for personer over 25 år.

  Stk. 5.
  Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

  1)
  egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,

  2)
  nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,

  3)
  væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller

  4)
  nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.


  BEK nr. 1251 af 12/12/2011

  Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2011/1251


  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde:

  § 15.
  Tilskud efter folkeoplysningslovens § 25 ydes til følgende driftsudgifter:

  1)
  Egne lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a)
  Renter af prioritetsgæld, hvis låneprovenuet anvendes til anlægsudgifter til det pågældende lokale, herunder haller samt lejrpladser.

  b)
  Skatter, afgifter og forsikringer vedrørende ejendommen.

  c)
  Udgifter til almindelig vedligeholdelse, opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  2)
  Lejede lokaler, herunder haller samt lejrpladser:

  a)
  Det aftalte lejebeløb.

  b)
  Afholdte udgifter til almindelig vedligeholdelse ifølge lejekontrakten samt til opvarmning, belysning, rengøring og eventuelt fornødent tilsyn.

  Stk. 2.
  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at eventuelle leje- eller fremlejeindtægter skal fradrages inden beregning af lokaletilskud.

  Stk. 3.
  Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at yde tilskud til:

  1)
  Lokaleudgifter i forbindelse med offentlige, entrégivende arrangementer.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2022.

 • 62. Ekstraordinært lokaletilskud 2022 - AIK Fodbold

  application/pdf icon ansoegning_fra_aik_65_fodbold_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære lokaletilskudsansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Ansøgningen imødekommes med 76%. Det vil sige et maksimalt a conto tilskud på i alt 35.656,16 kr. Beløbet finansieres af budgettet til foreningernes lokaletilskud 2021.


  Beskrivelse af sagen

  AIK 65 Fodbold har den praktiske drift af de 2 lysanlæg på græsbanerne ved Strøbyskolen og ansøger i den forbindelse om et ekstraordinært lokaletilskud på i alt 46.916 kr. til udskiftning af projektørerne på bane 3, tættest på Strøbyskolen (6 lysstandere med hver 2 projektører) og til lettere renovering af bane 2.


  • Bane 2:
   Ved kraftig regn slår relæet fra til hele banen, formentlig fordi samledåserne ved projektørerne ikke er tætte længere - de er meget gamle.
  • Bane 3:
   Projektørerne på denne bane består af forældede natrium-lyskilder, og selve parabolerne er gennemtærede af tidens tand. Lyset på banen er nu så svagt, at det ikke længere er forsvarligt at spille fodbold på banen længere, da der er for stor risiko for skader pga. den ringe sigtbarhed. Der dyrkes i øvrigt også anden sport på denne bane (bl.a. friluft crossfit). Lyskravet for udøvelse af alm. ikke-elitæridræt udendørs er ikke under 250 LUX i græshøjde. Bane 3 er målt til 80-90 LUX, hvorfor udskiftning er på høje tid.
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til AIK Strøby Fodbold kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.

 • 63. Ekstraordinært lokaletilskud 2022 - Hårlev Tennisklub

  application/pdf icon ansoegning_fra_haarlev_tennisklub_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ekstraordinære lokaletilskudsansøgning.


  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Ansøgningen imødekommes med et a conto tilskud på i alt 100.000 kr. Beløbet finansieres af budgettet til foreningernes lokaletilskud 2021.
  Beskrivelse af sagen

  Hårlev Tennisklub ansøger om tilskud til udskiftning af underlag i Hårlev Tennisklubs hal på adressen Haarlev Mark 6A, 4652 Hårlev.


  Prisen for dette udgør 400.000 kr. til udlægning af Play Maker Montreal DC gulv.


  Det nuværende underlag er af typen TEX-TEN, som er et tæppe med påstrøget granulat og af tysk oprindelse. Tæppet er lagt i 1989 og har været utroligt holdbart. Nu er det dog efterhånden slidt helt i bund og er blevet meget glat at spille på, samtidig med at samlingerne er ved at gå op i limningen. Tæppet er lagt direkte på betongulv og er meget hårdt for kroppen at spille på, da gulvet stort set ikke har nogen stødabsorbering.


  Hårlev Tennisklub påtænker at lægge et underlag af typen Play Maker Montreal. Gulvet er bygget op af højkvalitets krydsfinerplader, der lægges oven på et træundergulv og 15 mm skummåtter. Dermed primes gulvet og forsegles og afsluttes med en topcoating af akryl.


  Det er et bekosteligt gulv og ikke den billigste løsning. Der er dog flere grunde til, at klubben mener, denne løsning er den mest bæredygtige:

  • gulvet kan lægges direkte ovenpå den eksisterende bane, og der vil således ikke produceres affald ifm. udskiftningen af underlag. Samtidig består en stor del af gulvet af træ i modsætning til andre løsninger, der hovedsageligt består af produkter fra plastindustrien
  • undergulvet har en forventet levetid på 80-100 år. Topcoatingen skal gen-påføres ca. hvert 10. år (men ofte går der 12-15 år, inden der er behov) til en udgift på kr. 50.000 i nutidskroner
  • opstår der hakker/skader i gulvet undervejs, er det nemt at reparere i modsætning til et gummigulv.  Budgettet for Play Maker Montreal er 500.000 kr. inkl. moms. Hårlev Tennisklub har indtil videre fået tilsagn fra generalforsamlingen om at bruge 225.000 kr. af de i klubben til formålet opsparede midler. Herudover er de i gang med fundraising, inkl. denne ansøgning.


  På grund af Corona er der forsinkelser i mange leverancer, men klubben anser det for realistisk at påbegynde projektet i primo juni 2022, hvor grusbanerne åbner, og deres medlemmer således alligevel trækker udenfor og spiller. Projektet ventes at tage mellem 2 og 3 måneder og vil således være færdigt, når de rykker indenfor igen primo oktober 2022.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Hårlev Tennis kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende foreningers lokaletilskud 2021.


 • 64. Oplysningsforbundenes Fællesråd - brev til kommuner

  application/pdf icon of_brev_til_kommunerne_om_tilskud_-_oktober_2021.pdf_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_bekendtgoerelse_paa_folkeoplysningsomraadet_-_covid-19_behandlet_paa_moedet_15._april_2021_kl._1730_microsoftteams_i_folkeoplysnings_0.pdf

  Resume

  I denne sag skal FOU tage stilling til, om de vil følge Oplysningsforbundenes Fællesråd henstillinger i forbindelse med håndtering af coronakrisen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til, om udvalget ønsker at følge Oplysningsforbundenes Fællesråds henstilling vedr. tilskud til aftenskoler i 2022.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Udvalget ønsker at følge Oplysningsforbundenes Fællesråds henstilling vedr. tilskud til aftenskoler i 2022.


  Beskrivelse af sagen

  Oplysningsforbundenes Fællesråd ønsker at holde hånden under aftenskolerne gennem coronakrisen og anbefaler derfor kommunerne, at man i forhold til fordeling af tilskuddet for den folkeoplysende voksenundervisning for 2022 inddrager følgende elementer i sine overvejelser:

  • aftenskolernes ansøgninger sammenholdes med aktivitetsniveauet i 2019
  • at der foretages en reel vurdering af de enkelte begrundede ansøgninger
  • at kommunerne overvejer at foretage en opfølgning på de bevilgede tilskud for 2022 efter første halvår med henblik på en vurdering af en mulig omfordeling  Der er på Folkeoplysningsudvalgets møde den 15. april 2021 taget stilling til aftenskolernes tilskud i 2021, hvorfor denne del ikke fremgår af sagen (se vedlagte bilag).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Egen budgetramme på det folkeoplysende område - budget 2022. Der vil sandsynligvis også være en økonomisk konsekvens inden for budgetrammen i 2023. Denne vides endnu ikke, men vil først blive synlig i løbet af 2023.

 • 65. Løn- og lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende aftenskoler 2022

  application/pdf icon aftenskolernes_loentilskudsoensker_for_2022_0.pdfapplication/pdf icon aftenskolernes_lokaletilskudsoensker_for_2022_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle de indkomne løn- og lokaletilskudsønsker for 2022.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. de små aftenskoler modtager 100% i a conto løntilskud for 2022 jf. tidligere praksis
  2. der tages stilling til, hvilken a conto tilskudsprocent de øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager i løntilskud for 2022
  3. lokaletilskudsønsker for 2022 imødekommes med 75% i a conto tilskud. Budgettet bliver overskredet med -53.759,50 kr., som vil blive finansieret af regulering af a conto løntilskud 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Godkendt
  2. De øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager 60% i a conto løntilskud for 2022, dog skal disse aftenskoler indsende en halvårlig status pr. 31. maj 2022, hvorefter 2. rate vil blive reguleret ud fra de indsendte opgørelser
  3. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Fritid har modtaget løn-og lokaletilskudsønsker for 2022 fra aftenskolerne.

  Tilskudsønsker på både løn og lokale er rimelig stabile i forhold til 2021. Det til trods, er det ikke muligt at kunne yde 100% i tilskud til de store aftenskoler.


  Retsgrundlag

  LBK nr. 1115 af 31/08/2018

  Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1115

  Lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4

  § 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et egnet lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet kan finansieres af budgettet til godkendte folkeoplysende aftenskolers løn- og lokaletilskud 2022.

 • 66. Uddannelsespuljen - Hårlev BK

  application/pdf icon ansoegning_fra_haarlev_bk_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 1.890 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 2.700 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Hårlev BK søger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til DBU C2 kursus.


  DBU C2-træner er andet trin i C-træneruddannelsen. C2 er opdelt i tre aldersrelaterede forløb; U5-U9, U10-U12 og U13-U19, som du vælger dig ind på. Hvert forløb beskæftiger sig dybdegående med muligheder og udfordringer ved at træne spillere i netop den
  aldersgruppe.


  På kurset vil der være rig lejlighed til at diskutere fodbold med ligesindede, som træner på nogenlunde samme alderstrin som dig selv.
  Samtidig indeholder kurset fortsat en stor del praktisk undervisning på fodboldbanen.


  På C2-kurset får du blandt andet viden om:

  • involvering af træningsressourcer
  • ATK – Aldersrelateret Trænings Koncept
  • børn og unges udvikling
  • træningsøvelser – Øvelsesgeneratoren
  • træningsformer – organisering
  • trænerkompetencer – viden om træning af den specifikke aldersgruppe (U5-U9, U10-U12 eller U13-U19)
  • det gode fodboldmiljø – træning og kamp


  Nytteværdi: Hårlev BK får udvidet deres kompetencer indenfor træning af unge i alderen 13-19 år, og får udvidet deres portefølje af værktøjer indenfor unges udvikling.


  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 2.700 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 1.890 kr. til Hårlev BK kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.


 • 67. Uddannelsespuljen - Rideklub Strålen

  application/pdf icon ansoegning_fra_rideklub_straalen_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 10.920 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 15.600 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Rideklub Strålen ansøger om tilskud til fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til at uddanne 3 undervisere i kurset ”Den Metakognitive Metode”.

  Metakognitiv terapi er en nyere psykologisk retning, der på relativ kort tid afhjælper psykisk mistrivsel, som f.eks. stress, angst og depression. Metoden bygger på, at det ikke er vores tanker og følelser, der skaber psykisk mistrivsel, men paradoksalt nok vores overbevisninger om, og den værdi vi tillægger, vores tanker og følelser. Den Metakognitive Metode klarlægger vores uhensigtsmæssige metakognitive overbevisninger og giver os konkrete redskaber til at hurtigt, effektivt og skånsomt at forbedre vores psykiske trivsel.

  Kurset henvender sig til fagpersoner som psykoterapeuter, lærere, socialrådgivere, socialpædagoger, misbrugsbehandlere, mentorer og andre faggrupper indenfor social- og sundhedssektoren, samt andre som ønsker inspiration til en ny psykologisk metode med konkrete værktøjer, der kan anvendes med det samme.

  Kurset har en varighed af 3 dage og indeholder følgende:

  • indsigt i teorien bag Den Metakognitive Metode
  • indsigt i metakognitive- skemaer, sagsformuleringer og cases
  • kompetence i konkrete metakognitive redskaber, som kan bruges i praksis
  • metakognitiv supervision ud fra egne klienter/borgere
  • adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv StressCoach
  • adgang til den metakognitive uddannelse Certificeret Metakognitiv Terapeut

  Nytteværdi: Rideklub Strålen oplever en stigende tilgang af elever med flere udfordringer og vil med dette kursus få nogle værktøjer til at takle de forskellige udfordringer og dermed forbedre sig.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 15.600 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 10.920 kr. til Rideklub Strålen kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 68. Uddannelsespuljen - Store Heddinge Boldklub

  application/pdf icon ansoegning_fra_store_heddinge_boldklub_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 3.360 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 4.800 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Store Heddinge Boldklub søger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til DBU GK1 (grundlæggende målmandstrænerkursus).


  Kurset forbereder kursisten på de mange udfordringer, målmandstrænere møder som ansvarlige for målmandstræning. Kurset introducerer basisværktøjer til opbygning af træningsmoduler, ledelse og gennemførelse af den daglige træning.


  På DBU GK 1 arbejdes der primært med målmandens grundlæggende tekniske færdigheder. Vi går i detaljer med tingene således, at man er godt klædt på til at undervise unge målmænd.

  På kurset vil der bl.a. være fokus på, at

  • give målmandstrænere mulighed for at kunne vurdere en målmands tekniske færdigheder på baggrund af træning og kamp
  • give deltagerne mulighed for bedre at kunne planlægge og udføre en kvalificeret målmandstræning
  • få kendskab til målmandsspillets udvikling hen over alder og niveau
  • deltagerne erhverver sig færdigheder og metoder til brug for en individuel udvikling/træning
  • motivere deltagerne til yderligere uddannelse på GK B licens

  Nytteværdi: Fantastiske 2 målmænd har allerede gennemført kurset, som vil højne Store Heddinge Boldklubs træningsniveau ganske betydeligt - til glæde og gavn for alle klubbens målmænd.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 4.800 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 3.360 kr. til Store Heddinge Boldklub kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 69. Ekstraordinær ansøgning - Bådklubben Ege

  application/pdf icon ansoegning_fra_baadklubben_ege_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges
  2. såfremt ansøgningen imødekommes, tages der stilling til, hvilken pulje der skal afholde udgiften.  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Ansøgningen imødekommes med 50%. Det vil sige et maksimalt a conto tilskud på i alt 25.000 kr.
  2. Beløbet finansieres af budgettet til foreningernes lokaletilskud 2021.


  Beskrivelse af sagen

  Bådeklubben EGE ansøger FOU om tilskud på 50.000 kr. til indkøb af nye børne windsurfer sæt.


  Klubbens nuværende instruktører stopper i sejl-ungdomsafdelingen med Feva joller og optimistbåde, og Bådklubben Ege søger derfor midler til indkøb af windsurferudstyr til børn og unge, da SUP-/SURFER-afdelingen fremover vil påtage sig hvervet med at have med de unge mennesker at gøre.


  SUP-/SURFER afdelingens nuværende windsurfer udstyr er til voksne, hvorfor Bådklubben Ege søger midler til indkøb til 5 stk. børne windsurfer sæt.


  Et børne windsurfer sæt koster ca. 11.000 kr., og foreningen påregner at kunne få noget mængderabat ved køb af 5 sæt.

  Begyndersættene kan benyttes af børn, unge og ældre, da de er lette og ikke kræver så meget teknik, hvorfor de også er lette at manøvre med.


  Nytteværdi: Fastholde nuværende ungdomsmedlemmer samt hverve nye medlemmer til den nyopstartede windsurferafdeling.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Bådeklubben EGE kan finansieres inden for Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme.

 • 70. Ekstraordinær ansøgning - Rødvig Roklub

  application/pdf icon ansoegning_fra_roedvig_roklub_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges
  2. såfremt ansøgningen imødekommes, tages der stilling til, hvilken pulje der skal afholde udgiften.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier, Helle Bech og Tommy Knudsen

  1. Ansøgningen imødekommes med et a conto tilskud på i alt 14.500 kr. (det ansøgte beløb)
  2. Beløbet finansieres af budgettet til foreningernes lokaletilskud 2021.
  Beskrivelse af sagen

  Rødvig Roklub ansøger FOU om tilskud på 14.500 kr. til indkøb af en hybrid-båd.


  Prisen på båden med årer er 158.000 kr. inkl. moms.


  Til finansiering af anskaffelsen af båden har Rødvig Roklub indsamlet 143.500 kr. fordelt som følger:

  • Nordea Fonden - 30.000 kr.
  • Sydbank Fonden - 20.000 kr.
  • klubkassen - 50.000 kr.
  • lokal støtteforening/"Den Kravelbyggede" - 10.000 kr.
  • andre lokale givere - 10.000 kr.
  • samt indtægt fra 34 klubmedlemmers frivillige arbejde som flagvagter lørdag og søndag ved DM U23 landevejscykling (bemandende i alt 56 poster) - 23.500 kr.

  Nytteværdi: Der er 4 typer båd i den samme båd. Båden kan derfor bruges som dobbelt 3'er (3 roere med 2 årer hver), dobbelt 2'er (2 roere med 2 årer uden styrmand), dobbelt 2'er (2 roere med 2 årer med styrmand) og 2'er (2 roere med en åre hver samt styrmand).

  Båden kan bruges i uroligt vejr. Det er især en fordel for unge roere, idet de ellers er henvist til de tungere typer (inriggere), hvis de skal ud i dårligt vejr. Foreningen håber dermed, at få nye/fastholde unge roere med ”børnevenligt ” materiel, idet den nye type båd er lettere end inriggeren.

  Båden bruges i det daglige rofarvand ved Rødvig, og kan også bruges til turroning for eksempel langs Stevns Klint. Hybrid-båden har til formål at udvikle klubben yderligere med flere tiltag/tilbud.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Rødvig Roklub kan finansieres inden for Folkeoplysningsudvalgets økonomiske ramme.

 • 71. Ekstraordinær ansøgning - Strøby Skytteforening

  application/pdf icon ansoegning_fra_stroeby_skytteforening_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning.


  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges
  2. såfremt ansøgningen imødekommes, tages der stilling til, hvilken pulje der skal afholde udgiften.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Ansøgningen imødekommes med 50%. Det vil sige et maksimalt a conto tilskud på i alt 42.500 kr.
  2. Beløbet finansieres af Folkeoplysningsudvalgets ekstraordinære pulje.
  Beskrivelse af sagen

  Strøby Skytteforening ansøger FOU om tilskud på 85.000 kr. til indkøb af nye våben.


  Strøby Skytteforening med ca. 50 medlemmer, hjemhørende i kælderen under Strøbyskolen har igennem de sidste par år gennemgået en total renovering af både skydebaner, alarmsystem, klublokale samt boksen til opbevaring af våben. Grunden til renovering var både, at det var tiltrængt samtidig med, at det skulle leve op til lovens sikkerhedskrav. Renovering er udført af klubbens medlemmer samt af professionelle til de områder der påkræver dette.


  Hele renovering på ca. 350.000 kr. er finansieret af klubbens egen midler samt et tilskud fra Stevns Kommune i 2019 til indkøb af en sikkerhedsdør til våbenboksen.


  Skytteforening har efter renoveringen oplevet en tilgang af nye unge medlemmer. For at imødekomme og fastholde dem er nye våben tiltrængt, da man først efter 2 års medlemskab kan opnå våbentilladelse og dermed lovmæssigt kan indkøbe og opbevarer sit eget våben, men som beskrevet ovenover er pengekassen i foreningen efter renovering lidt slunken og våben er dyre i indkøb.


  Skytteforening søger om tilskud til indkøb af følgende våben:

  • 2 x Luftpistol mrk. Steyr model LP50 á 13.495 kr.
  • 2 x Faldmål til Luft pistol mrk. Gunnar Elfving á 1.800 kr.
  • 1 x Luftgevær mrk. Walther model LG400 Field Target á 17.995 kr.
  • 1 x Faldmål til Luft gevær mrk. Gunnar Elfving á 999 kr.
  • 1 x Kikkertsigte til luftgevær mrk. Falke á 3.360 kr.
  • 1 x Pistol cal. 22. mrk. Walther model GSP Expert á 13.995 kr.
  • 1 x Gevær cal. 22. mrk. Anschütz model. 1907 á 17.495 kr.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Strøby Skytteforening kan finansieres af den samlede ramme på det folkeoplysende område.

 • 72. Forenings godkendelse - Stevnskoret

  application/pdf icon referat_af_stiftende_generalforsamling_onsdag_den_8._januar_0.pdfapplication/pdf icon reviderede_vedtaegter_stevnskoret_november_2021_0.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkommende ansøgning.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til FOU, at

  1. foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevnskoret søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening.


  Sangforeningen blev stiftet den 8. januar 1992, og har hjemsted i Stevns Kommune.


  Stevnskorets formål er at virke til gavn for musiklivet på Stevns i almindelighed og for Stevnskorets virksomhed i særdeleshed.


  Sangforeningen er ikke medlem af nogle (special)forbund.


 • 73. Diverse orienteringer - FOU den 15. december 2021

  Resume

  Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jørgen Larsen, Morten Pedersen, Tomas Patheier og Helle Bech


  Ad 1. Orientering taget til efterretning

  • SFO2 møde - medlemmer fra FOU kom med deres input til Børn & Læring, som centeret tager med i den videre proces
  • Indvielse af ny Stevnshal var en succes med omkring 200 besøgende på dagen. Foreningerne har nu taget hallen i brug og der er fuld gang i aktiviteterne.

  Ad. 2 Intet at berette

  Beskrivelse af sagen

  1. Orientering fra Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen