Referat

 • 11. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 15. april 2021.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Dagsorden godkendt.
 • 12. Økonomisk overblik - april 2021

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._april_2021.pdf

  Resume

  Budgetorientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Orientering taget til efterretning
  2. Orientering taget til efterretning.


  Beskrivelse af sagen

  1. Fritidsområdet har ansøgt AET om at få overført 332.000 kr. fra budget 2020 til budget 2021 med henblik på at understøtte det frivillige foreningsliv. Heraf har Folkeoplysningsudvalget på nuværende hensat henholdsvis 10.000 kr. til ABC Fællesskabsstafet, 10.000 kr. til DGI Workshop samt 93.702 kr. til ny stevnshal (15.000 kr. heraf til indretning af skydefaciliteter).
   De tilbageværende 218.298 kr. fordeles ligelig imellem folkeoplysende foreninger og frivillige foreninger, hvorfor Folkeoplysningsudvalget har yderligere 109.149 kr. til disposition i dette års budget.
  2. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2021:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger: 131.382 kr.
  • Aktivitetstilskud: 53.499 kr.
  • Løntilskud til aftenskolerne: -26.531 kr.
  • Lokaletilskud til aftenskolerne: -61.306 kr.
  • Uddannelsespuljen: 190.415 kr.
  • Udviklingspuljen: 33.496 kr.
  • Ekstraordinær pulje til folkeoplysende foreninger: 109.149

  Der er 206.193 kr. til rest i bufferpuljen. Dette beløb er alene for lokale-, løn- og aktivitetstilskud samt den ekstraordinære pulje.

 • 13. Bekendtgørelse på folkeoplysningsområdet - COVID-19

  application/pdf icon brev_til_borgmestre_og_udvalgsformaend.pdf.pdfapplication/pdf icon gaeldende_bekendtgoerelse.pdf.pdfapplication/pdf icon aendringsbekendtgoerelse.pdf.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. november 2020 besluttede FOU at fastholde budgetterede tilskud i 1. kvartal af 2021 til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst. I denne sag skal FOU tage stilling til, om de endnu engang vil følge Kulturministeriets henstillinger i forbindelse med håndtering af coronakrisen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til, om udvalget ønsker at følge Kulturministeriet henstilling.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Udvalget ønsker at følge Kulturministeriets henstilling.

  Beskrivelse af sagen

  FOU skal tage stilling til om de igen vil følge Kulturministeriets henstilling og derved fastholde kommende bevilligede tilskud og rateudbetalinger for tilskudsåret frem til 31. juli 2021, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst grundet Covid-19, dette kræver dog, at der er en faktisk udgift.

  Foreninger og aftenskoler har haft begrænsede aktiviteter siden coronapandemien indtræf, og der har ikke været normal drift i foreningerne og aftenskolerne siden marts 2020.

  Ovenstående har medført usikkerhed omkring medlemsfastholdelse og økonomisk, ved manglende indbetaling af medlemskontingent, hvilket vil få konsekvenser for foreningernes fortsatte eksistens. Derudover har mange foreninger været nødsaget til at aflyse aktiviteter/hold, sociale arrangementer og stævner.

  Kulturministeriet opfordrer på baggrund af ovenstående, at kommunerne endnu engang fastholder bevilligede tilskud til foreninger og aftenskoler, selvom aktiviteterne måtte blive aflyst grundet Covid-19.
  Dertil er der vedtaget en ekstraordinær bekendtgørelse til Folkeoplysningslovens krav om tilbagebetaling, der giver mulighed for, at kravet om uforbrugte midler kan fraviges (se afsnittet lovgrundlag). Derved er der givet lovhjemmel til, at kommunerne kan udbetale støtte til aftenskoler og folkeoplysende foreninger, og dermed være med til sikre foreningslivet et økonomisk grundlag til at klare sig gennem coronakrisen.

  Vi har i Stevns Kommune enkelte godkendte folkeoplysende foreninger, der ikke modtager lokale- og aktivitetstilskud. Disse foreninger har samme udfordringer og vil også mærke de økonomiske konsekvenser, samt bekymringen omkring medlemsfastholdelse.

  Retsgrundlag

  BEK nr. 320 af 30/03/2020
  Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for den frie folkeoplysende virksomhed som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/320

  I medfør af § 10 og § 11 i lov nr. 241 af 19. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med Covid-19 fastsættes:

  § 1. Kommunalbestyrelsen opfordres til under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, i et tæt samarbejde med foreningerne at afbøde de afledte virkninger på folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde herunder lærere, undervisere, ledere og andre ansatte kan sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.

  Den folkeoplysende voksenundervisning

  § 2. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det for året 2020 udmeldte tilskud og udbetale dette, herunder forud i rater eller forud som acontobeløb, efter folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 til den enkelte forening for folkeoplysende voksenundervisning i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer foreningen for den folkeoplysende voksenundervisning i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for foreninger for folkeoplysende voksenundervisning i folkeoplysningslovens §§ 8, 11, 23 og 24 og regler fastsat i medfør heraf, herunder § 10 i bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter folkeoplysningsloven kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

  Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

  § 3. Kommunalbestyrelsen kan fastholde det allerede planlagte og/eller udmeldte tilskud og udbetale dette herunder forud i rater eller forud som acontobeløb efter folkeoplysningslovens §§ 15, 16, 19, 25 og 26 for året 2020 til den enkelte frivillige folkeoplysende forening i den periode, hvor foranstaltningerne, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19, forhindrer de frivillige folkeoplysende foreninger i at afholde aktiviteter. De fastsatte betingelser for frivillige folkeoplysende foreninger i Folkeoplysningslovens §§ 15, 16 25 og 26 og regler fastsat i medfør heraf, kan således fraviges i perioden. Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte at fremrykke kommende ratetilskud. Kommunalbestyrelsen kan fastsætte regler om afregning for det udbetalte tilskud og kan kræve tilskud tilbagebetalt, hvis der ikke er dokumentation for faktisk afholdte udgifter.

  Ikrafttrædelse

  § 4. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

  Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning fra den 9. marts 2020

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Egen budgetramme på det folkeoplysende område. Budget 2021 samt eventuel regulering af 2020 a conto tilskud. Der vil sandsynligvis også være en økonomisk konsekvens inden for budgetrammen i 2022. Denne vides endnu ikke, men vil først blive synlig i løbet af 2022.

 • 14. Udviklingspuljen - Nordstevns G & I

  application/pdf icon ansoegning_fra_nordstevns_gymnastik_og_idraetsforening.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_skater_bane.pdf.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Udviklingspuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Ansøgningen imødekommes med det fulde beløb, et maksimalt tilskud på i alt 51.400 kr.
   Beløbet finansieres af Folkeoplysningsudvalgets ekstraordinære pulje.

  Beskrivelse af sagen

  Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening ansøger FOU om tilskud på 51.400 kr. gennem Udviklingspuljen til etablering af et skaterområde.

  Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening, bestående af 4 afdelinger med henholdsvis fodbold, gymnastik (herunder børnegymnastik, X fit Young, Step, yoga), badminton og floorball, ønsker at starte en udendørs afdeling op for skatere.

  Skateboarding er meget populært i disse COVID-19 tider, og på en skaterbane i Magleby kan børn og unge i Stevns få en masse motion og frisk luft på en ny og anderledes måde.

  Gennem skaterområdet ønsker Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening at tiltrække børn og unge, som ofte sidder foran en computerskærm i fritiden samt børn og unge, hvor holdsport måske ikke er noget for dem. Skaterområdet skal derfor kunne tilbyde nogle sjove og anderledes udfordringer, som kan være med til at styrke fællesskabet på en ny måde.

  Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening forventer at kunne gå i gang med projektet i foråret 2021. Banen forventes klar til brug i løbet af sommer/sensommer 2021. Dette afhænger dog af, hvornår midlerne til etableringen af skaterområdet er indsamlet.

  Med tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje, vil det være muligt at etablere skaterområdet samt på sigt at udvide det med et outdoorområde med motion/fitness samt parkour for unge og ældre i kommunen.

  Nytteværdi: At skabe mere bevægelse igennem en ny aktivitet, hverve nye medlemmer samt styrke samarbejdet med Stevns kommune, hvor foreningen har indgået en aftale i projektet Stevns Kommunes ABC for mental sundhed.
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet beløbet til Nordstevns G & I kan finansieres af den samlede ramme på det folkeoplysende område.

 • 15. Uddannelsespuljen - Nordstevns G & I

  application/pdf icon ansoegning_fra_nordstevns_g_i.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 556,50 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 795 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Godkendt. 

  Beskrivelse af sagen

  Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening søger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til uddannelse af en ny instruktør i børnegymnastik.

  Foreningen er i den heldige situation, at de har fået en henvendelse fra en som har set deres opslag, hvor de søger instruktør til gymnastik for børn.

  Den nye instruktør skal deltage i DGI's kursus "LIMEN i gymnastikken". Et kursus dedikeret til alt det der binder gymnastiktimen sammen indimellem opstart og redskaber.

  Der sættes fokus på de mange temaer som sæsonen kan deles op i, og kursisterne udfordre hinanden i alle de små lege, der sagtens kan indeholde og tage udgangspunkt i basisfærdigheder og sanser stimuli. Der bruges en masse af de små rekvisitter; kegler, tæppefliser, lagner, ærteposer, bolde, faldskærm og meget mere.

  Nytteværdi: Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening kan med kurset igen tilbyde børnegymnastik i deres forening og får en ny instruktør, der er klædt godt på til opgaven.


  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 795 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 556,50 kr. til Nordstevns G & I kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 16. Uddannelsespuljen - LimeLight BoardSport Club

  application/pdf icon limelight_boardsport_club_praesentation.pdfapplication/pdf icon ansoegning_fra_limelight_boardsport_club.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 18.403 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 26.290 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med et generelt væsentligt øget aktivitetsniveau i LimeLight BoardSport Club i denne sæson har foreningen brug for at uddanne instruktører. LimeLight BoardSport Club søger derfor om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til følgende kurser:


  • 12 x Førstehjælp instruktør á 650 kr.
   Dansk Surf og Rafting Forbund (DSRF) førstehjælpskurser er specielt udviklet til vandsportsmiljøet for den individuelle udøver eller til instruktøren som står med ansvaret for en gruppe. Du får grundlæggende træning og viden om genoplivning med brug af hjertestarter samt førstehjælp målrettet vandsport således, at du kan føle dig klædt på, hvis nu ulykken rammer.


  • 4 x Windsurf instruktør á 1.350 kr.
   Med Dansk Sejlunionens Windsurf Instruktør kursus bliver du i stand til at varetage instruktion af begyndere og let øvede på klubniveau. Modulet kommer rundt om væsentlige emner, du skal forholde dig til, for at være en kompetent og imødekommende instruktør. Du bliver undervist i idrætspædagogik, kommunikation og idrætspsykologi på grundlæggende niveau. Endvidere undervises der i progression i windsurfing, trim og teknik samt træningsplanlægning.


  • 6 x Stand Up Paddling instruktør á 1.450 kr.
   Formålet er at kvalificere dine kompetencer som instruktør således, at du kan undervise begyndere/lettere øvet på vandet.
   Kurset vil i hovedtræk omhandle: Sikkerhed til vands, herunder analyse af undervisningsområder og redningsplan, opbygning af lektionsplaner, øvelser på land og på vand, redning af bevidstløse i vandet, feedback metoder til medlemmer/kursister, organisering af medlemmer/kursister på vandet og udstyrsviden.


  • 2 x Surf instruktør á 1.995 kr.
   ISA Surf Level 1 instruktør kurset er for alle der ønsker at blive uddannet surf instruktør. Kurset har til formål at kvalificere dine kompetencer som instruktør og give dig den viden det kræver for at kunne undervise begyndere i at surfe. Kurset vil i hovedtræk omhandle: Sikkerhed til havs, surfing etikette, undervisningsmetoder, opbygning af lektionsplaner, feedback metoder til medlemmer/kursister og organisering af grupper i vandet.


  Nytteværdi: Udover at foreningens medlemmer får fordel af de uddannede instruktører, så vil det også have betydning for Limelight BoradSport Clubs afvikling af sommeraktiviteter, åbne huse med mere.


  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 26.290 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 18.403 kr. til LimeLight BoardSport Club kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 17. Uddannelsespuljen - Stevns Folkedansere

  application/pdf icon ansoegning_fra_stevns_folkedansere.pdf

  Resume

  FOU skal behandle den indkomne ansøgning til Uddannelsespuljen.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på 3.787 kr. Det vil sige 70% af de ansøgte 5.410 kr.

  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech, Jørgen Larsen og Tomas Patheier

  1. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Stevns Folkedansere søger om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets Uddannelsespulje til instruktøruddannelse DRAGT (praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter).


  Uddannelsen er baseret på faste hold efter det antal år, kursisten har deltaget, men med fællestimer om aftenen. Den omfatter 6 hold, som skal tages i rækkefølge. Ved afslutningen har kursisten gennemgået de grundlæggende ting, som vi finder brugt på danske folkedragter, inden for tilskæring, sy teknik og broderi.


  Kursisten får desuden gennem foredrag og studier af gamle dragtdele kendskab til den kulturhistoriske baggrund for 1700- og 1800-tallet, som er den periode, hvor dragterne blev brugt.


  Specifikation af de 6 hold fremgår af vedlagte ansøgning.

  Nytteværdi: Stevns Folkedansere får flere medlemmer, som kan de grundlæggende syteknikker bag dragterne, og derved sy dragter af godt håndværk til foreningens danseglade børn og unge.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt 5.410 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet 3.787 kr. til Stevns Folkedansere kan finansieres af budgettet til Uddannelsespuljen.

 • 18. Diverse orienteringer - FOU den 15. april 2021

  application/pdf icon brev_omkring_genaabning_fra_stg_valloe.pdf

  Resume

  Orienteringssager til drøftelse og/eller orientering.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning
  2. orientering tages til efterretning
  3. orientering tages til efterretning.


  Beslutning

  Ikke til stede: Hans C. Bech, Helle Bech og Tomas Patheier


  Ad. 1 Orientering taget til efterretning.

  • Næste fase af genåbning er den 21. april, hvor der åbnes op for indendørs idræt for børn og unge under 18 år. Udmelding fra Statsministeriet er, at retningslinjer bliver udsendt i sidste øjeblik. Den næste fase herefter er den 6. maj, hvor der åbnes op for indendørs idræt for alle over 18 år.
  • Der er etableret test- og vaccinecenter i henholdsvis Stevnshallen, Hårlevhallen og Strøby Idrætscenter. Dette giver en udfordring i forhold til genåbning. Stevns Kommune har i den forbindelse også modtaget vedlagte brev fra STG Vallø. Der arbejdes på så vidt muligt at kunne genhuse de ramte foreninger. Dette arbejde ses der på så snart retningslinjerne meldes ud.
  • Byggeriet af den nye Stevnshal skrider planmæssigt frem og på nuværende ser det ud til, at indvielsen sker i november måned. Der har her til morgen været møde omkring farve på halgulvet, opstregning, samt indkøb af inventar som fx. borde og stole til mødelokale m.v.
  • Varmvandsbassinet i Stevnsbadet er stadig under udbedring. Det forventes at kunne blive taget i brug midt maj. Forhåbentligt får vi lov at åbne svømmehallen til den tid. Dette ved vi først, når retningslinjer for genåbning pr. 21. april og 6. maj foreligger.

  Ad. 2 Orientering taget til efterretning.


  • Mødet i Ungdomsskolen blev udsat. Et af dagsordenspunkterne på det næstkommende møde omhandler ansættelse af en ny SSP-konsulent.


  Ad. 3 Orientering taget til efterretning.  Beskrivelse af sagen

  1. Orientering fra Fritid
  2. Orientering fra Ungdomsskolen
  3. Følgende foreninger har ændret bestyrelse:
  • Store Heddinge Gymnastikforening
  • Stevns Nord Spejderne
  • Rødvig Borgerforening