Referat

 • 54. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 14. november 2019.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Dagsorden godkendt.
 • 55. Økonomisk overblik - november 2019

  application/pdf icon november_2019.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning. Ydermere anmodes forvaltningen om at udarbejde en sag til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december, hvor forvaltningen fordeler de resterende kr. 221.153,69 af lokaletilskud for 2019 ud på de godkendte folkeoplysende foreninger. 

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2019:

  • Lokaletilskud kr. 221.153,69
  • Aktivitetstilskud kr. 28.634,66
  • Løntilskud til aftenskolerne kr. 88.595,35
  • Lokaletilskud for aftenskolerne kr. -39.951,19
  • Uddannelsespuljen kr. 81.817,12
  • Udviklingspuljen kr. 0,00

   

  Totalt set er der kr. 278.432,51 til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 56. Orientering budgetforlig 2020 - 2023

  application/pdf icon budgetforlig_2020-2023.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Den 5. november 2019 godkendte flertalsgruppen budgettet for 2020, samt overslagsårene 2021-2023.
  På det folkeoplysende område er der en besparelse på udviklingspuljen på kr. 25.000,00.

   

  Udviklingspuljen er på kr. 76.000,00. Heraf har kr. 30.000,00 hidtil været afsat til puljen for fri kontingent. Dette har givet en rest på kr. 46.000,00 til ansøgninger.

   

  For 2020 og fremadrettet vil den samlede udviklingspulje derfor være på kr. 51.000,00 (Heraf afgives kr. 30.000,00 til fri kontingent).

  Økonomi

  Udviklingspuljen

 • 57. Retningslinjer for økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet

  application/pdf icon retningslinjer_for_oekonomisk_stoette_til_deltagelse_i_foreningslivet.pdf

  Resume

  I dag kan der pr. sæson søges om 1.000,00 kr. til økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet for vanskeligt stillede børn og unge under 18 år bosiddende i Stevns Kommune.

  Udvalget skal fastlægge om nuværende ordning skal forsætte, eller om der som alternativt skal fastlægges en ny tilskudsordning.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til AET via FOU, at

  1. retningslinjer for økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet drøftes og rettes til.
  2. den økonomiske ramme fastsættes og løber i 2 puljer, henholdsvis 1. januar til 30. juni og 1. juli til 31. december. For begge puljer gælder at de løber til alle midler er opbrugt.
  3. ordningen forankres fortsat i Kultur & Fritid og ansøgninger behandles administrativt og modtages løbende. Ved tvivlsspørgsmål eller eventuelle klager vil Folkeoplysningsudvalget være den øverste myndighed.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Retningslinjer for "økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet" godkendt.
  2. Indstilling imødekommet.
  3. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Vi har i Stevns Kommune en del flygtningebørn og andre vanskeligt stillede børn. Disse børn har ikke de samme muligheder for at kunne være aktive sammen med deres kammerater, og derved have mulighed for et liv på lige vilkår som deres jævnaldrende. Dette kan være medvirke til social isolation og skabe problemer for børnene langt ud i fremtiden. Foreningslivet kan være en god måde for børn og unge, at få en god fornemmelse af at være en del af lokalmiljøet og for at opdyrke gode og sunde venskaber med jævnaldrende og voksne rollemodeller.

   

  Nuværende retningslinjer for økonomisk støtte til deltagelse i foreningslivet giver foreninger, lærere, forældre eller andre myndige personer mulighed for at søge om økonomisk støtte til børn og unge bosiddende i Stevns Kommune i alderen 0-18 år. Der kan søges om kr. 1.000,00 i støtte til kontingent og/eller fornødent udstyr pr. barn pr. sæson. Der kan kun søges om kontingentstøtte til stevnske godkendte folkeoplysende foreninger. Ansøgningerne bliver behandlet løbende efter først-til- mølle-princip. Der kræves ikke dokumentation, da tilskud ydes på tro og love.  

   

  For fremtidig at sikre, at flere har en chance for at søge om økonomisk støtte til flygtningebørn og vanskeligt stillede børns deltagelse i foreningslivet, kan en alternativ tilskudsordning derfor være, at der ydes støtte op til 70% af udgifterne, og der maksimalt kan søges om kr. 800,00 pr. barn pr. sæson (det vil sige at der maksimalt kan udbetales kr. 560,00).
  De resterende retningslinjer/ betingelser for tilskud vil forblive uændret (se vedlagte bilag).

   

  Økonomi

  Der afsættes årligt en pulje på kr. 30.000,00

 • 58. Stevnsprisen 2019

  application/pdf icon inge_lise_pedersen_2.pdfapplication/pdf icon inge_lise_pedersen_3.pdfapplication/pdf icon bodil_og_leif_nielsen_0.pdfapplication/pdf icon lillian_lange.pdfapplication/pdf icon lillian_lange_0.pdfapplication/pdf icon lillian_lange_1.pdfapplication/pdf icon lillian_lange_2.pdfapplication/pdf icon lillian_lange_8.pdfapplication/pdf icon per_b._jensen_0.pdfapplication/pdf icon peer_noergaard.pdfapplication/pdf icon inge_lise_pedersen_4.pdfapplication/pdf icon inge_lise_pedersen_5.pdfapplication/pdf icon jakob_knudsen_0.pdfapplication/pdf icon joergen_moeller.pdfapplication/pdf icon jakob_knudsen_.pdfapplication/pdf icon carlo_mathiasen_.pdfapplication/pdf icon horisonten_stu.pdfapplication/pdf icon lena_bach.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. modtager af Stevnsprisen 2019 udvælges ud fra de indstillede kandidater.
  2. der nedsættes en arbejdsgruppe, der forestår de praktiske detaljer omkring arrangementet.
  3. der fastsættes et tidspunkt for uddeling af Stevnsprisen den 12. december 2019.
  4. der fastsættes en max pris for indkøb af lokal kunst til modtager af Stevnsprisen 2019.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Inge-Lise Pedersen modtager Stevnsprisen 2019 for sin store frivillige indsats som formand i Dansk Handicap Forbund på Stevns, bestyrelsesmedlem i Stevns Frivillighedscenter, frivillig i Folkekirkens Nødhjælp, danske handicap organisationer og Handicapråddet på Stevns. Alt sammen til gavn for mange borgere og foreninger.
  2. Jørgen Larsen, Kurt Jacobsen og Tina Madsen.
  3. Torsdag den 12. december 2019 kl. 19-20.30.
  4. kr. 2.000,00.

   

  Sagsfremstilling

  Der har i oktober måned været annonceret efter kandidater til Stevnsprisen 2019.

   

  Kultur & Fritid har modtaget følgende indstillinger:

  • Bodil og Leif Nielsen/ indstillet af Edith Hansen
  • Carlo Mathiasen/ indstillet af Lars P. Asserhøj
  • Horisonten STU/ indstillet af Lene Vestergård
  • Inge-Lise Pedersen/ indstillet af Ole og Lis Gjermandsen, Carsten Hansen, Bo Wolthers, Anni Kvisgård og Karen Hansen.
  • Jakob Knudsen/ indstillet af Dennis Jensen og Jesper Kousgaard
  • Jørgen Møller/ indstillet af Preben Hansen
  • Lena Bach/ indstillet af Flemming Steen Petersen
  • Lillian Lange/ indstillet af Lis Nielsen, Strøby Aktive Seniorer, Lissi Christiansen, Karen-Margrethe Olsen og Hanne Møller Zeiler.
  • Peer Nørgård/ indstillet af Irene og Henning Christoffersen
  • Per B. Jensen/ indstillet af Mænds Mødesteder Stevns
 • 59. Uddannelsespuljen - SHS Stevns

  application/pdf icon shs_stevns_.pdfapplication/pdf icon orientering_til_fou_ang._leder_uddannelse.pdf

  Resume

  Sagen genoptages jf. dagsordenspunkt 48 på Folkeoplysningsudvalgets møde den 3. oktober 2019.

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen drøftes og udvalget beslutter, om der skal ydes tilskud.
  2. der ydes et tilskud på 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 29.470,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Der tildeles ikke tilskud til SHS- Stevns, da Folkeoplysningsudvalget skønner ud fra en konkret vurdering, at ansøgningen ikke falder ind under retningslinjerne for Uddannelsespuljen, eftersom den pågældende kursist anses for at være fuldtids lønnet medarbejder.
   Folkeoplysningsudvalget henviser til egen fagforening med henblik på støtte til ovenstående kompetenceudvikling.

   

  Sagsfremstilling

  Svømmeklubben SHS Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

   

  • DL modul á kr. 22.600,00
   På modulet vil deltagerne udvikle sine ledelseskompetencer, således at de kan udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer som samarbejde, trivsel, kvalitet og resultater i forhold til løsning af foreningens opgaver og behov.
   Deltageren vil blive præsenteret for teorier om magt, motivation, læring og dynamik på et gruppe- og individniveau samt teorier og metoder til at udvikle og lede professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling. Deltageren vil i løbet af dette modul kunne reflektere over teorien i praksis samt udvikle sine færdigheder, så man kan:
   - Identificere, analysere og anvende teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter i og omkring organisationen.
   - Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i foreningen ved anvendelsen af teknologier, metoder og data.
   - Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling både individuelt og i fællesskaber.

   

  • Kursus i Organisation, udvikling og samskabelse á kr. 19.500,00
   Modulet sætter deltageren i stand til at:
   - Få et præcist sprog for forskellige organisatoriske processer.
   -Med det nye sprog få øje på nye sider af organisationen og de betingelser der ledes under.
   -Udvikle og planlægge styringsmæssige og strategiske tiltag i den organisatoriske kontekst, og i den forbindelse iværksætte implementering, forandring og forankring.
   -Iværksætte handleplaner og lede de organisatoriske og tværorganisatoriske processer med henblik på implementering og forankring.

   

  Diplomuddannelserne har til formål at udvikle svømmeskolelederens kompetencer både personlige og ledelsesmæssige i forhold til samarbejde, hvorved hun kan indgå i professionelle relationer med de forskellige frivillige og kommunale medarbejdere i hverdagen for at fremme et godt arbejdsmiljø og undgå konflikter.

  Derudover er formålet at fremme ledelse af læring i SHS-Stevns (det frivillige foreningsliv) for at understøtte medarbejdernes kompetenceudvikling og sikre en rød tråd i undervisningen til gavn for medlemmerne. Svømmeskolelederen lærer at kunne strukturere og understøtte samarbejdet og trivslen blandt de mange frivillige.

  Svømmeskolelederen får teoretisk indblik i det at være ansat i én organisation (Den frivillige forening - ansat af frivillige og lede frivillige) og samarbejde med en anden organisation (i

  kommunale lokaler med kommunalt ansatte) med de udfordringer det giver, men også mulighed for at iværksætte og forankre nye tiltag i svømmeklubben til gavn for kommunens

  borgere, udvikle samarbejde med øvrige frivillige aktører i området samt kommunale medarbejdere og sikre god udnyttelse af tildelte kommunale lokaler.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 42.100,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 60. Uddannelsespuljen - Sydstevns Badminton

  application/pdf icon sydstevns_badminton_.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 1.395,10.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Sydstevns Badminton søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til at uddanne en hjælpetræner i ungdomsafdelingen. 

  DGI og Badminton Danmarks hjælpetræneruddannelse består af to kurser, begge med en dags varighed á otte timer.

  Kurserne har til formål at bibringe deltagerne de færdigheder og holdninger, der gør dem i stand til at virke som en uvurderlig støtte for den voksne træner.

  Badminton er en meget svær teknisk betonet sport, så det er vigtigt, at foreningens medlemmer fra 0., 1. og 2. klasserne hver har tilknyttet en hjælpetræner, der så at sige kan servere bolde, der er forholdsvis nemme at returnere, så spilleren derved får mange succesoplevelser. Sydstevns Badminton tilstræber, at hver hjælpetræner har tilknyttet 3-4 spillere.
  Hjælpetrænerne gør altså en forskel. Man kan forestille sig, hvad der vil ske, eller nærmere ikke ske, hvis man sætter 2 nulte klasses elever til at spille med hinanden hen over nettet.

  Kurserne indeholder følgende emner:
  Slagteknik, benarbejdsteknik, feeding, badminton og leg, fysisk og motorisk basistræning, din rolle som hjælpetræner.

  Prisen for hvert kursus er: kr. 995,00 for kursus 1 og kr. 998,00 for kursus 2.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 1.993,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 61. Uddannelsespuljen - Roklubben Stevns

  application/pdf icon roklubben_stevns.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 8.085,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Roklubben Stevns søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til at uddanne syv medlemmer til langtursstyrmænd.

  Kurset udbydes af Dansk Forening for Rosport, og formålet er at uddanne langtursstyrmænd, så de opfylder de krav, der stilles i langtursreglementet. Samtidig giver kurset supplerende kundskaber, der bl.a. sikrer forsvarlig håndtering af ikke forudsete situationer.

   

  På kurset vil der blive undervist i følgende emner:

  • Kendskab til vind og vejr

  • Langturskendskab/etik

  • Styreteknik

  • Langtursreglement

  • Søvejsregler

  • Faresituationer

  • Kort og kompas

  • Farvandsafmærkninger

  • Miljø

  Kurset afsluttes med en skriftlig prøve, som danner grundlag for en indstilling fra kursuslederne til de enkelte klubbestyrelser, der i sidste ende er ansvarlig for tildelingen af langtursstyrmandsretten. Efter kurset vil Langtursstyrmandsbeviserne blive sendt til de respektive klubbestyrelser, som endeligt tildeler retten.

  Nytteværdi: Roklubben Stevns får uddannet en ny gruppe til at supplere en meget lille og svindende gruppe af langtursstyrmænd. Ro ture uden for klubbens daglige ro farvand styrker det sociale fællesskab i klubben, og er en fantastisk måde at præsentere klubbens medlemmer for landets varierede natur og kyststrækninger.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 11.550,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 62. Uddannelsespuljen - Stevns Folkedansere

  application/pdf icon stevns_folkedansere_.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt 4.480,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Folkedansere søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til 2 x kursus i Amagersyninger.

   

  På kurset vil der være et foredrag, som belyser de kulturelle forhold på øen, og kursisterne vil blive undervist i forskellige syninger fra Amager i perioden 1750-1850 herunder skårkens, witwerk, enkeltudskårs, dobbeltudskårs og platwerk. 

  Kurset er beregnet for kursister, der har afsluttet folkedans Danmarks instruktøruddannelse - dragt, praktisk og teoretisk uddannelse i danske folkedragter.

   

  Nytteværdi: deltagerne får inspiration og viden, så de kan opdatere Stevns Folkedanseres dragter til Børne og Ungeholdet.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 6.400,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 63. Uddannelsespuljen - STG Vallø

  application/pdf icon stg_valloe.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 2.995,30.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  STG Vallø søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

   

  • DGI-kursus i forsvar og træningsplanlægning á kr. 579,00.
   Kurset er bygget op i to dele: Første del giver deltagerne konkrete værktøjer til det initiativ-tagende forsvar igennem både teori og øvelser. Anden del byder ligeledes på gennemgang af fysiske arbejdskrav og træningsplanlægning i både teori og praksis. 
  • 2 x DHF Børnehåndbold Symposium á kr. 1.850,00.
   Børnehåndbold er fundamental for STG Vallø, og Børnehåndbold Symposiet giver foreningen mulighed for at blive inspireret, erfaringsudveksle og debattere nutiden og fremtiden for børnehåndbold.

   

  Nytteværdi: STG Vallø får nogle trænere der er klædt godt på til at kunne varetage træningen for deres medlemmer i håndboldafdelingen.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 4.279,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 64. Uddannelsespuljen - Stevnske fodboldklubber

  application/pdf icon stevnske_fodboldklubber.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes.
  2. der tages stilling til tilskudsprocent.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.
  2. Der ydes tilskud til 70% af kursusudgifterne. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 8.750,00.

   

  Sagsfremstilling

  Foreningerne Store Heddinge BK, AIK 65 Strøby Fodbold, Rødvig Gymnastik & Idrætsforeningerne, Hårlev BK og Hellested Idrætsforening ønsker at opstarte fodboldfitness og/eller Motionsfodboldhold op i deres respektive foreninger, og søger derfor om tilskud fra Uddannelsespuljen til opstartspakken.

  Opstartspakken udbydes af Bevæg dig for livet i samarbejde med DGI Fodbold og DBU. Prisen for opstartspakken er kr. 2.500,00 pr. forening og indeholder:

  • Taske m. indhold (1 sportstaske, 2 bolde, 1 banner, 10 overtræksveste + ring, 2 trænertrøjer, 1 øvelseshæfte + gode råd til registrering og rekruttering)
  • 1-3 træninger ved BDFL-konsulent/klubrådgiver/fodboldkonsulent
  • Præsentations-/infomøde for spillere, tovholder og klubkontakt (sundhedsfordele, sådan træner vi, kontingent osv.)
  • Hjælp til at rekruttere træner/tovholder
  • Hjælp til at rekruttere spillere
  • Hjælp til hvordan spillere registreres som medlemmer i klubben
  • Diverse møder og koordinering, herunder forankring i klubbens bestyrelse

  Opfølgning efter 3 og 6 måneder (herefter kort opfølgning hvert halve år)

  Foreningerne håber på at få Folkeoplysningsudvalgets opbakning til projektet, og at de derved bakker op om foreningernes positive indsatser for idrætten i Stevns kommunen til gavn for mange mennesker.

  Nytteværdi: Det giver flere medlemmer i klubberne, foreningerne får flere til at dyrke motion i kommunen, giver adgang til flere frivillige i klubberne og aktiverer mennesker socialt.

  Den samlede kursusudgift foreningerne søger om tilskud til er i alt kr. 12.500,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 65. Uddannelsespuljen - Vallø Billard og Dartklub

  application/pdf icon valloe_billard_og_dartklub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 2.650,20.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Vallø Billard og Dartklub søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til DGI conventus kurser.

  Foreningen har et akut problem, da de ikke har nogen medlemmer, der kan udfærdige et regnskab.
  Vallø Billard og Dartklub har tidligere haft en frivillig revisor til at hjælpe med foreningsregnskabet, men revisoren har ikke længere tid til at hjælpe foreningen.

  Første kursus á kr. 1.893,00 indeholder indtastning og kvartals-regnskab. Anden kursus á 1.893,00 indeholder årsafslutning, budget og opfølgning.

  Formålet med kurserne er, at foreningens kasserer skal kunne udfærdige et regnskab i Conventus efter reglerne med resultatopgørelse og balance, som kommunen forlanger.

  Nytteværdi: Kassereren bliver klædt på til at udføre sit kassererjob i foreningen.

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 3786,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 66. Forenings godkendelse - Hårlev Ældrebadminton

  application/pdf icon stiftende_generalforsamling_referat_og_underskrifter.pdfapplication/pdf icon vedtaegter_for_haarlev_aeldrebadminton_og_underskrift.pdfapplication/pdf icon regnskab.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Hårlev Ældrebadminton søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening.

   

  Foreningen blev stiftet den 15. november 2019 og har hjemsted i Hårlev, Stevns Kommune.

   

  Hårlev Ældrebadmintons formål er at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke badminton og deltage i hyggelige sociale arrangementer.

   

  Foreningen er tilsluttet DGI og Badminton Danmark og er underlagt disses love og bestemmelser.

   

 • 67. Forenings godkendelse - Stevns Sortkrudtskytter

  application/pdf icon vedtaegter.pdfapplication/pdf icon referat_af_generalforsamling_2019.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. Foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Stevns Sortkrudtskytter søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening.

  Foreningen blev stiftet den 1. maj 1999 og har hjemsted i Stevns Kommune.

  Stevns Sortkrudtskytters formål er at dyrke sortkrudtsskydning som idræt og gennem træningsskydninger og ved deltagelse i inden-og udenlandske arrangementer, hvor der skydes med gamle våbentyper - at fremme interessen for, og færdigheden i at anvende sådanne våben. Foreningen ved ligeledes - ved selv at arrangere konkurrencer og ved direkte at formidle information - medvirke til at såvel den konkurrencemæssige, som den militære- og kulturhistoriske side af denne interesse, vinder udbredelse.

  Ved et aktivt foreningsliv vil man skabe rammen om et hyggeligt samvær medlemmerne i mellem med gensidige udveksling af erfaringer, ligesom man vil kunne bibringe historisk og interesserede og våbensamlere nye aspekter i deres interesse.

  Stevns Sortkrudtskytter er tilsluttet Forbundet af Danske Sortkrudtskytter og herigennem associeret medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts Forbund. Foreningen er underlagt gældende love og bestemmelser for Danske Sortkrudtskytter. 

 • 68. Diverse orienteringer - FOU den 14. november 2019

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Fritid flytter ned i Borgerservice pr. januar 2020.
  2. Ingen bemærkning.
  3. Orientering taget til efterretning.

   

   

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.
  3. Følgende forening har ændret bestyrelse:
  • Østsjællands Rideklub