Referat

 • 69. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 14. december 2019.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indsigelse fra Endeslev Vråby Idrætsforening vedr. punkt 71, modtaget den 10. december 2019, inddrages i dagsorden. Dagsorden godkendt.
 • 70. Økonomisk overblik - december 2019

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_-_december_2019.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2019:

  • Lokaletilskud kr. 221.153,69
  • Aktivitetstilskud kr. 28.634,66
  • Løntilskud til aftenskolerne kr. 88.595,35
  • Lokaletilskud for aftenskolerne kr. -39.951,19
  • Uddannelsespuljen kr. 53.461,52
  • Udviklingspuljen kr. 0,00

  Totalt set er der kr. 278.432,51 til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

 • 71. Forslag til ændring af lokaletilskudsprocent for 2019 (foreninger)

  application/pdf icon lokaletilskudsoensker_2019.pdfapplication/pdf icon indsigelse_mod_dagsordenspunkt_71_0.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. Endeslev Vråby Idrætsforening bibeholder deres a/conto lokaletilskudsprocent på 78% for 2019 på baggrund af dialogmødet den 14. november, hvor foreningen redegør for at de har færre lokaleudgifter i 2019 end forventet.
  2. de øvrige godkendte folkeoplysende foreninger modtager 87% i a/conto lokaltilskud for 2019.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Forvaltningen har lavet en fejl i sagsfremstillingen, idet forvaltningen indstiller til, at Endeslev Vråby Idrætsforening ikke skal modtage samme tilskudsprocent som de øvrige foreninger.

   Endeslev Vråby Idrætsforening modtager 87% i lokaletilskud for 2019 af de ansøgte kr. 220.000.
   Folkeoplysningsudvalget har bemærket, at der igennem flere år har været et mønster i forhold til tilbagebetaling af a/conto lokaletilskud, hvor foreningen flere år i træk har skulle betale store beløb tilbage. Forsætter dette mønster i 2020, vil det få indflydelse på beløbsrammen ved Folkeoplysningsudvalgets beregning af foreningens lokaletilskud i 2021.

   

  1. Indstilling imødekommet.

   

  OBS! Bemærk at der er tilføjet et nyt bilag i sagen (Indsigelse fra Endeslev Vråby Idrætsforening vedr. punkt 71, modtaget den 10. december 2019).

  Sagsfremstilling

  Efter anmodning fra Folkeoplysningsudvalget (FOU den 14. november 2019) har Kultur & Fritid udarbejdet en oversigt som tydeliggør, hvad de godkendte folkeoplysende foreninger yderligere kan modtage i a/conto tilskudsprocent, såfremt udvalget ønsker, at de tilbageregulerede a/conto lokaletilskud (kr. 221.153,69) benyttes til at forhøje lokaletilskudsprocenten for 2019.

   

  Af oversigten fremgår det, at de godkendte folkeoplysende foreningers a/conto lokaletilskudsprocent for 2019 kan øges med 9%.  Det vil sige, at de godkendte folkeoplysende foreninger kan modtage 87% i a/conto lokaletilskud for 2019.

  Økonomi

  Lokaletilskud 2019.

 • 72. Forslag til ændring af tilskudsprocent for løntilskud 2019 (aftenskoler)

  application/pdf icon loentilskud_2019.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. AOF Greve, AOF Østsjælland, FOF Køge Bugt og LOF Stevns modtager 74% i a/conto løntilskud for 2019.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

   

  Sagsfremstilling

  Efter anmodning fra Folkeoplysningsudvalget (FOU den 14. november 2019) har Kultur & Fritid udarbejdet en oversigt som tydeliggør, hvad aftenskolerne AOF Greve, AOF Østsjælland, FOF Køge Bugt og LOF Stevns yderligere kan modtage i a/conto tilskudsprocent for 2019, såfremt udvalget ønsker, at de tilbageregulerede a/conto løntilskud (kr.48.644,16) benyttes til at forhøje procenten for løntilskud i 2019.

   

  Af oversigten fremgår det, at de godkendte folkeoplysende aftenskolers procent for a/conto løntilskud i 2019 kan øges med 4%.  Det vil sige, at AOF Greve, AOF Østsjælland, FOF Køge Bugt og LOF Stevns kan modtage 74% i a/conto løntilskud for 2019.

   

  Økonomi

  Løntilskud 2019.

 • 73. Fastsættelse af mødeplan for 2020

  application/pdf icon forretningsorden_godkendt_af_kb_den_25._april_2018.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. forslag til mødeplanen godkendes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier.

  1. Mødeplan godkendt.

  Sagsfremstilling

  Forslag til mødeplanen for Folkeoplysningsudvalgets møder i 2020 foreligger nu til drøftelse og godkendelse.

   

  Mødeplanen indeholder følgende forslag til møder:

   

  • Tirsdag den 25. februar
  • Tirsdag den 31. marts
  • Tirsdag den 19. maj
  • Torsdag den 27. august
  • Tirsdag den 6. oktober
  • Torsdag den 19. november
  • Torsdag den 10. december (Uddeling af Stevnsprisen 2020)

  Møderne afholdes i Mødelokale 2 på Store Heddinge rådhus. Alle møder starter kl. 17.30, så pendlerne også kan nå frem.

 • 74. Løn- og lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende aftenskoler 2020

  application/pdf icon aftenskolernes_loen_og_lokaletilskud_2020.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. de små aftenskoler modtager 100 % i løntilskud for 2020 jf. tidligere praksis, og Folkeoplysningsudvalget tager stilling til hvilken a/conto tilskudsprocent de øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager i løntilskud for 2020.
  2. der tages stilling til, om LOF Stevns ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler kan imødekommes.
  3. ansøgninger til lokaletilskud for 2020 imødekommes med 75 % i a/conto tilskud. Budgettet bliver overskredet med kr. 62.816,38 som vil blive finansieret af regulering af løntilskud for 2019.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet. De øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager 69% i løntilskud for 2020.
  2. Udvalget anmoder LOF Stevns om at undersøge, hvilke kommunale lokaler og haller der er til rådighed i samarbejde med forvaltningen, inden der træffes beslutning i sagen.
  3. Indstilling imødekommet. Beløbsrammen for LOF Stevns afventer pkt. 2 i nærværende indstilling.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget løn-og lokaletilskudsønsker for 2020 fra aftenskolerne.

  Tilskudsønsker på både løn og lokale er rimelig stabile i forhold til 2019. Det til trods, er det ikke muligt at kunne yde 100 % tilskud til de store aftenskoler.

  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:

  LOF Stevns søger om tilskud til nye lejemål, da de har overtaget hold fra andre oplysningsforbund og forventer at udvide deres kursustilbud med bevægelseshold. LOF Stevns ansøger om et forøget tilskud på kr. 25.000,00.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven kapitel 7, tilskud til private lokaler:

  § 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et egnet lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud.

  Økonomi

  Aftenskolernes løn- og lokaletilskud 2020.

   

 • 75. Lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende foreninger 2020

  application/pdf icon lokaletilskudsoensker_2020.pdfapplication/pdf icon aik_65_stroeby_gymnastik.pdfapplication/pdf icon endeslev_vraaby_idraetsforening.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til, om Rødvig Borgerforenings ansøgning kan imødekommes.
  2. der tages stilling til, om AIK 65 Strøby Gymnastiks ansøgning om lokaletilskud til udvidelse af aktivitetstimer ved eksisterende lejemål kan imødekommes.
  3. der tages stilling til, om Endeslev Vråby Idrætsforening ansøgning omkring udgifter til vedligeholdelse af etape 1 imødekommes.
  4. der tages stilling til, om Endeslev Vråby Idrætsforening nye ansøgning omkring udgifter til vedligeholdelse af etape 2 imødekommes.
  5. der tages stilling til, hvilken a/conto tilskudsprocent de godkendte folkeoplysende foreninger modtager for 2020.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech og Tomas Patheier.

  1. Rødvig Borgerforenings ansøgning imødekommes.
  2. AIK 65 Strøby Gymnastiks ansøgning imødekommes.
  3. Regninger fra 2017 kan ikke imødekommes, da kun regninger fra indeværende år kan komme i betragtning. Ydermere anmoder Folkeoplysningsudvalget om, at Endeslev Vråby Idrætsforening fremsender skriftlige aktuelle tilbud i originalversion inden, at udvalget træffer beslutning om de øvrige ansøgte udgifter til vedligeholdelse af etape 1.
   Folkeoplysningsudvalget har besluttet at udtage foreningen til tilsyn igen i 2020.
  4. Folkeoplysningsudvalget anmoder Endeslev Vråby Idrætsforening om en fortegnelse over materialeforbrug og priser vedr. lokalerne i etape 2, før der træffes beslutning i sagen.
  5. De godkendte folkeoplysende foreningerne modtager 76% i lokaletilskud for 2020. Beløbsrammen for Endeslev Vråby Idrætsforening afventer pkt. 3. og 4. i nærværende indstilling.

   

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget lokaletilskudsønsker for 2020 fra alle de godkendte frivillige folkeoplysende foreninger.

  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:

  • Rødvig Borgerforening søger om tilskud til nyt lejemål. De har ikke modtaget lokaletilskud tidligere. 

   

  • AIK 65 Strøby Gymnastik søger om tilskud til øgning af eksisterende lejemål, da de har fået mulighed for at få et af DGI Storstrøms landsdelhold lagt ind under foreningen. Det betyder at holdet bliver en del af AIK 65 Strøby Gymnastik, og at foreningen skal stå for administrationen af holdet. Det er et hold som samler gymnastik-talenter fra regionen i et stort opvisningshold. AIK levere i dag flere gymnaster til landsdelholdene og ser derfor dette som en fantastisk chance for at promovere deres forening, og samtidigt vil foreningen have et opvisningshold der er lokalt forankret på Stevns. DGI Storstrøms landsdelhold er et pladskrævende hold, og på Gymnastikefterskolen Stevns er der faciliteter som foreningen ikke finder andre steder i kommunen. Foreningen ansøger om et forøget tilskud på kr. 9.000,00.

   

  • Endeslev Vråby Idrætsforening ansøger om lokaleudgifter til vedligeholdelse af etape 1 og 2. De to etaper blev fremlagt til dialogmødet med Folkeoplysningsudvalget den 14. november 2019. Til dialogmødet anmodede Folkeoplysningsudvalget om at modtage en fortegnelse over materialeforbrug og priser vedr. lokalerne i etape 1 fra Endeslev Vråby Idrætsforening. Udvalget besluttede ikke at yde tilskud til etape 2 vedr. fitness center/rum, da det betragtes som en forbedring.

   Vedlagt er en fortegnelse over materialeforbrug og priser vedr. lokalerne i etape 1 (kr. 44.336,40), samt en ny ansøgning omkring etape 2, hvor foreningen anmoder om tilskud til at bevare omklædningsrummets funktion. Endeslev Vråby Idrætsforening søger dermed om tilskud til vedligeholdelse af omklædningsrum.
   Foreningen har endnu ikke indhentet tilbud for etape 2, da de afventer Folkeoplysningsudvalgets godkendelse.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven §25 Stk. 5.:
  Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 1 træffe beslutning om, at der ikke ydes tilskud til driftsudgifter til

  1) egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til,
  2) nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen,
  3) væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunalbestyrelsen, eller
  4) nye lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunalbestyrelsen.

   

  Økonomi

  Lokaletilskud 2020.

 • 76. Udviklingspuljen - Rødvig Roklub

  application/pdf icon roedvig_roklub.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgning fra Rødvig Roklub drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  2. finansiere tilskuddet fra uddannelsespuljen.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, Tomas Patheier og Tommy Knudsen.

  1. Ansøgningen imødekommes med kr. 7.840,00.
  2. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Rødvig Roklub ansøger FOU om tilskud på kr. 7.840,00 fra Udviklingspuljen til indkøb af nye årer til den nye tur- og motionsbåd, som klubben har bestilt og får leveret til deres standerhejsning i april 2020.

  Med indkøb af den nye båd får foreningen flere muligheder for at dyrke roning på alle aldersniveauer og med sikkerhed i højsæde.

  Med en ny båd uden årer, kommer Rødvig Roklub ikke langt, så derfor fremsendes denne ansøgning.

   

   

   

  Økonomi

  Uforbrugte midler på Folkeoplysningsudvalgets uddannelsespulje, da udviklingspuljen er opbrugt for 2019.

 • 77. Uddannelsespuljen - Hårlev Gymnastikforening

  application/pdf icon haarlev_gymnastik_forening.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 14.864,50.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

  Sagsfremstilling

  Hårlev Gymnastikforening søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til følgende kurser:

   

  • 7 x hjælpeinstruktør 1 á kr. 2.375,00.
   Uddannelsen har til formål at lære foreningens unge hjælpeinstruktører at tage ansvar og lære fra sig. De får kendskab til lege, springbaner, redskaber, musik og bevægelse.
   Dette er alt sammen med til, at de kan/tør tage ansvar, når de står overfor de yngre børn, på de hold de hjælper.

   

  • Hjælpeinstruktør 2 á kr. 2.375,00.
   Her går kursisten endnu mere i dybden. De lærer at udvikle andre gymnaster, får endnu mere viden om opbygning af træning, lege, redskabsaktiviteter og rytmegymnastik.

   

  • Bevæg dig for livet senioridræt á kr. 1.365,00.
   Inspiration til ældregymnastik, hvordan får man mest bevægelse hos de ældre, som ikke kan alt det, man kunne engang. Hårlev Gymnastikforening sætter en stor ære som forening, i at tilbyde bevægelse, også til den ældste del af befolkningen.

   

  • Grundmotorik 1-4 år á kr. 495,00 og Springbaner/motorisk træning á kr. 375,00.
   God inspiration til foreningens instruktør på holdet for de allermindste. På uddannelsen får kursisten en introduktion i, hvad små børn kan, og hvad skal man være opmærksom på, så de udvikles bedst muligt og ikke kommer til skade. Samtidig inspiration til hvordan alle de forskellige redskaber, foreningen allerede har til rådighed, kan udnyttes på forskellige måder.

   

  Nytteværdi: Hårlev Gymnastikforening har som aktiv forening mange forskellige hold/tilbud til alle deres medlemmer. Derfor er det vigtigt at foreningens instruktører og hjælpeinstruktører er uddannet, så de er godt rustet til at yde den bedst mulige undervisning på alle niveauer.

  Samtidig finder Hårlev Gymnastikforening det meget vigtigt, at de også får oplært en ny generation, så foreningen på denne måde stadig er i udvikling.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 21.235,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 78. Uddannelsespuljen - DCH Stevns

  application/pdf icon dch_stevns.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med 70%. Det vil sige et maksimalt tilskud på i alt kr. 4.900,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Danmarks Civile Hundeførerforening (DCH Stevns) søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til at uddanne to af klubbens medlemmer til instruktører, idet foreningen akut mangler instruktører for at kunne tage flere hundefører ind i foreningen.

  Qua af ovenstående må DCH Stevns i øjeblikket afvise folk, som så søger over i private hundeskoler, og derved ikke bliver en del af foreningslivet på Stevns.

  Selve uddannelsen foregår i foreningens egen Kreds 6, hvor der undervises både i teori og praktik, herunder træningsmetoder, racekendskab og tilrettelæggelse af undervisningen.

  Når DCH Stevns får uddannet 2 nye instruktører, forventer foreningen at kunne opstarte 2 nye hold.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er kr. 7.000,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 79. AIK Fonden ansøgning bander

  application/pdf icon ansoegning_bander_til_stroeby_idraetscenter.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgning imødekommes.
  2. der besluttes hvor meget der ydes i tilskud.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.
  2. Der ydes tilskud på kr. 53.521,00.

   

  Sagsfremstilling

  AIK Fonden søger om tilskud til indkøb af nye bander til Strøby Idrætscenter.

   

  Strøby Idrætscenter har stadig de gamle bander, der er tunge og usmidige. Derudover er de slidte og ødelagte. AIK Fonden skal selv sørge for indkøb, vedligeholdelse og servicering af hallens inventar. De pågældende bander var dog ved overtagelse af hallen allerede nedslidte og fondens driftstilskud har svært ved at rumme så stor en udgift p.t.

   

  Da banderne er til for de folkeoplysende foreningers brug og vi i fritid har en pulje uforbrugte midler for 2019 ønskes det, at Folkeoplysningsudvalget er med til at tage stilling til, om der kan bevilges et tilskud. Tilbuddet på udskiftning af bander lyder på kr. 66.901,25 inkl. moms (kr. 53.521,00 ekskl. moms).

  Økonomi

  Fritidsområdet. Uforbrugte midler 2019.

 • 80. Forenings godkendelse - Stevns MTB

  application/pdf icon referat_af_generalforsamling.pdfapplication/pdf icon regnskab_2019.pdfapplication/pdf icon vedtaegter.pdfapplication/pdf icon referat_af_stiftende_generalforsamling_den_19._december_2017.pdf

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. foreningen bliver en godkendt folkeoplysende forening.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Helle Bech, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

   

   

  Sagsfremstilling

  Stevns MTB søger om at blive en godkendt folkeoplysende forening.

   

  Foreningen blev stiftet den 19. december 2017 og har hjemsted i Magleby, Stevns Kommune.

   

  Stevns MTB's formål er ved mountainbike at skabe samvær, trivsel og fælles oplevelser som tilgodeser medlemmernes behov og interesser. Samt etablerer og vedligeholde et eller flere mountainbikespor i Stevns kommune.

   

  Foreningen er tilsluttet DGI og DCU og er underlagt disses love og bestemmelser.

   

 • 81. Diverse orienteringer - FOU den 14. december 2019

  Indstilling

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay, Helle Bech og Tomas Patheier.

   

  Ad. 1: Orientering taget til efterretning.

  • Kultur & Fritid er i gang med at planlægge Netværksmødet den 30. januar 2020. Her vil bl.a. være oplæg fra DGI med fokus på at forstørre og forstærke fællesskabet. Oplægget skal være en appetitvækker til næste års fokus på ABC for mental sundhed.  

   

  Ad. 2: Intet at bemærke.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Kultur & Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.