Referat

 • 52. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for FOU den 6. oktober 2020.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Dagsorden godkendt.
 • 53. Økonomisk overblik - oktober 2020

  application/pdf icon oekonomisk_overblik_pr._oktober_2020_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. der tages stilling til LOF Stevns' ansøgninger og evt. yderligere tilskud fastlægges.
  4. der afsættes midler til ny Stevnshal og beløb fastlægges.
  5. der afsættes kr. 15.000 til ”Tro på dig selv” DGI-workshop for unge drenge i 2021.
  6. der afsættes midler til ABC Fællesskabsstafet i 2021 og beløb fastlægges.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: John Dalsgaard Jensen ved punkt 3, Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.
  2. Orientering taget til efterretning.
  3. LOF Stevns' ansøgning om løntilskud til udvidelse af aktivitetstimer imødekommes med kr. 15.000,00 og ansøgningen om lokaletilskud til nye lokaler imødekommes med kr. 15.000,00.
  4. Der afsættes kr. 15.000,00 til indretning af skydefaciliteter i den nye Stevnshal.
  5. Der afsættes kr. 10.000,00 til "Tro på dig selv" DGI-workshop for unge drenge i 2021. 
  6. Der afsættes kr. 10.000,00 kr. til ABC Fællesskabsstafet i 2021.

  Sagsfremstilling

  1. Af vedlagte bilag fremgår det, at der er følgende tilbage i budgettet for 2020:
  • Lokaletilskud til fritidsforeninger kr. 109.542,35
  • Aktivitetstilskud kr. -167,39
  • Løntilskud til aftenskolerne kr. 55.666,10
  • Lokaletilskud til aftenskolerne kr. -62.816,37
  • Uddannelsespuljen kr. 139.404,28
  • Udviklingspuljen kr. 19.924,32

   Total set er der kr. 102.224,69 til rest i bufferpuljen. Dette beløb er kun for lokale-, løn- og aktivitetstilskud.

   

  1. Der er afsat kr. 40.000 til udgifter i forbindelse med foreningstilsyn (ekstern revisor).
  2. Udvalget tager stilling til LOF Stevns' ansøgninger jf. dagsordenspunkt 54 og 55.
  3. Den nye Stevnshal står klar i efteråret 2021. I budgettet er der ikke budgetteret med udgifter til rekvisitter og skydefaciliteter.
  4. Fritid håber på at kunne tilbyde DGI-workshoppen "Tro på dig selv" for unge drenge i Stevns Kommune i 2021. Workshoppen blev udbudt til unge piger bosiddende i Stevns Kommune i sommers og var en stor succes!
  5. Fællesskabsstafetten er en unik måde at gøre noget meningsfuldt sammen med andre. Det styrker vores mentale sundhed, man får mulighed for at vise sit fællesskab frem og samtidig invitere nye deltagere ind. Fællesskabsstafet er en stafet med en fysisk depeche, som bliver båret rund mellem forskellige fællesskaber. Rigtig mange foreninger har tilmeldt sig til at vise deres foreningers aktiviteter frem for hinanden og alle andre, og på den måde styrke sammenholdet i vores lokalområde.

   

   

   

   

 • 54. Aconto løntilskud 2020 - LOF Stevns

  application/pdf icon lof_stevns_2.pdfapplication/pdf icon aftenskolernes_loentilskud_2020_0.pdfapplication/pdf icon lof_stevns_3.pdfapplication/pdf icon lof_stevns_4.pdfapplication/pdf icon bemaerkning_fra_lof_stevns_vedr._dagsordenspunkt_54.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgning drøftes og evt. yderligere tilskud fastlægges.

  Folkeoplysningsudvalget, 19. maj 2020, pkt. 31:

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen, Kurt Jacobsen og Orla Nielsen.

  1. Sagen genoptages på Folkeoplysningsudvalgets møde den 6. oktober, hvor LOF Stevns indsender en status på henholdsvis foråret og efterårets hold i 2020.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: John Dalsgaard Jensen, Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Ansøgningen om løntilskud til udvidelse af aktivitetstimer imødekommes med kr. 15.000,00 (LOF Stevns modtager i alt kr. 344.701,71 i aconto løntilskud for 2020). Folkeoplysningsudvalget anmoder LOF Stevns om en udførlig fortegnelse over hold og lønudgifter ved fremtidige ansøgninger om løntilskud.

   

  Sagsfremstilling

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 12. december 2019 blev de godkendte folkeoplysende aftenskolers ønsker til løntilskud i 2020 behandlet, herunder LOF Stevns ansøgning. 

  I sagsfremstillingen fremgår alene LOF Stevns' ansøgning om løntilskud til eksisterende aktivitetstimer/hold, hvorfor deres ansøgning vedr. udvidelse af aktivitetstimer/hold ikke er blevet behandlet.

  På nuværende står LOF Stevns til at modtage kr. 329.701,71 i aconto løntilskud i 2020.
  LOF Stevns' oprindelige ansøgning er på kr. 1.050.000, såfremt Folkeoplysningsudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen med de 69%, modtager LOF Stevns kr. 423.203,83 i aconto løntilskud i 2020.

  LOF Stevns har i 2019 haft et merforbrug på i alt kr. 77.863,50. I 2018, 2017 og 2016 har aftenskolen skulle tilbagebetale henholdsvis kr. 11.309,29, kr. 784,38 og kr. 40.411,08.

   

   

  Økonomi

  Aftenskolernes løntilskud 2020.

 • 55. Løn- og lokaletilskudsønsker godkendte folkeoplysende aftenskoler 2020

  application/pdf icon aftenskolernes_loen_og_lokaletilskud_2020_0.pdfapplication/pdf icon lof_stevns_5.pdf

  Resume

  Genoptagelse af sag fra FOU den 12. december 2019. Der træffes beslutning om LOF Stevns' ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler kan imødekommes.

  Indstilling

  Nærværende indstilling til FOU den 6. oktober 2020:

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der tages stilling til, om LOF Stevns' ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler kan imødekommes.

   

   

  Tidligere indstilling til FOU den 12. december 2019:

  Kultur & Fritid indstiller til FOU, at

  1. de små aftenskoler modtager 100 % i løntilskud for 2020 jf. tidligere praksis, og Folkeoplysningsudvalget tager stilling til hvilken a/conto tilskudsprocent de øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager i løntilskud for 2020.
  2. der tages stilling til, om LOF Stevns' ansøgning om lokaletilskud til nye lokaler kan imødekommes.
  3. ansøgninger til lokaletilskud for 2020 imødekommes med 75 % i a/conto tilskud. Budgettet bliver overskredet med kr. 62.816,38 som vil blive finansieret af regulering af løntilskud for 2019.

   

  Folkeoplysningsudvalget, 12. december 2019, pkt. 74:

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helle Bech, John Dalsgaard Jensen og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet. De øvrige godkendte folkeoplysende aftenskoler modtager 69% i løntilskud for 2020.
  2. Udvalget anmoder LOF Stevns om at undersøge, hvilke kommunale lokaler og haller der er til rådighed i samarbejde med forvaltningen, inden der træffes beslutning i sagen.
  3. Indstilling imødekommet. Beløbsrammen for LOF Stevns afventer pkt. 2 i nærværende indstilling.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: John Dalsgaard Jensen, Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Ansøgningen om lokaletilskud til nye lokaler imødekommes med kr. 15.000,00 (LOF Stevns modtager i alt kr. 52.500,00 i aconto lokaletilskud for 2020, ved dokumenteret udgift). Folkeoplysningsudvalget anmoder LOF Stevns om en udførlig fortegnelse over lokaler samt priser ved fremtidige ansøgninger om lokaletilskud.

  Sagsfremstilling

  Kultur & Fritid har modtaget løn-og lokaletilskudsønsker for 2020 fra aftenskolerne.

  Tilskudsønsker på både løn og lokale er rimelig stabile i forhold til 2019. Det til trods, er det ikke muligt at kunne yde 100 % tilskud til de store aftenskoler.

  Der er følgende bemærkninger til de indkomne ønsker:

  LOF Stevns søger om tilskud til nye lejemål, da de har overtaget hold fra andre oplysningsforbund og forventer at udvide deres kursustilbud med bevægelseshold. LOF Stevns ansøger om et forøget tilskud på kr. 25.000,00.

  Lovgrundlag

  Folkeoplysningsloven kapitel 7, tilskud til private lokaler:

  § 23. Kommunalbestyrelsen yder tilskud med mindst 75 pct. af driftsudgifterne til almindelige lokaler uden særligt udstyr, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning for voksne samt for børn og voksne sammen samt til aktiviteter i tilknytning til undervisning. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 2. Tilskud til driftsudgifter til andre lokaler, herunder faglokaler og haller, der ejes eller lejes af foreninger til undervisning m.v. samt til aktiviteter i tilknytning hertil, ydes efter regler fastsat af kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde tilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale.

  Stk. 3. Kulturministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvad der forstås ved et egnet lokale, og om tilskud til driftsudgifter til almindelige lokaler og kan herunder fastsætte et maksimum for driftsudgifterne, til hvilke kommunalbestyrelsen er forpligtet at yde tilskud.

  Økonomi

  Aftenskolernes løn- og lokaletilskud 2020.

   

 • 56. Foreningstilsyn - godkendte folkeoplysende aftenskoler

  application/pdf icon foreningstilsyn_aof_oestsjaelland_0.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 blev AOF Østsjælland udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud i 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.

   

  Sagsfremstilling

  Fritid har som led i foreningstilsynet med AOF Østsjælland:

   

  • Gennemgået bilag for modtaget aconto løntilskud samt bilag for modtaget lokaletilskud
  • Ført tilsyn med aftenskolens formål, vedtægter, bestyrelse og referat af generalforsamling
  • Været på tilsynsbesøg hos aftenskolen - en snak om aftenskolens udvikling og evt. udfordringer samt besigtigelse af lokaler og aktivitet

   

  Der er intet at bemærke til ovenstående punkter.

   

 • 57. Foreningstilsyn - godkendte folkeoplysende foreninger

  application/pdf icon foreningstilsyn_valloe_golfklub_0.pdfapplication/pdf icon foreningstilsyn_stevns_civile_hundefoererforening_0.pdfapplication/pdf icon foreningstilsyn_sierslev_haandboldklub_0.pdfapplication/pdf icon foreningstilsyn_rideklub_straalen_0.pdf

  Resume

  Til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. maj 2020 blev fem godkendte folkeoplysende foreninger udpeget til foreningstilsyn i henhold til modtaget tilskud i 2019.

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.
  3. orientering tages til efterretning.
  4. orientering tages til efterretning.
  5. orientering tages til efterretning og evt. videreforløb drøftes.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Orientering taget til efterretning.
  2. Foreningstilsynet kan ikke godkendes af Folkeoplysningsudvalget, da de indgåede aftaler ikke er blevet overholdt. Sierslev Håndboldklub skal bringe deres vedtægter og bestyrelsessammensætning i orden på conventus. Såfremt conventus ikke er ajourført pr. 1. november 2020, vil der til Folkeoplysningsudvalgets møde den 19. november 2020 blive indstillet til, at Sierslev Håndboldklub mister deres godkendelse som folkeoplysende forening i Stevns Kommune.
  3. Orientering taget til efterretning.
  4. Orientering taget til efterretning.
  5. Orientering taget til efterretning. Endeslev Vråby Idrætsforenings bestyrelse indkaldes til møde med Folkeoplysningsudvalget og BDO Revision med henblik på at bringe foreningens regnskab i orden. Endeslev Vråby Idrætsforening skal komme med forslag til tre mødedatoer med afholdes inden 1. november 2020. Folkeoplysningsudvalget forventer, at den samlede bestyrelse deltager til mødet med krav om, at som minimum formand, kasserer og næstformand deltager.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Fritid har som led i foreningstilsynet:

   

  • Gennemgået bilag for modtaget aconto lokaletilskud samt medlemslister for modtaget aktivitetstilskud
  • Ført tilsyn med foreningernes formål, vedtægter, bestyrelse og referat af generalforsamling
  • Været på tilsynsbesøg hos foreningerne - en snak om foreningernes udvikling og evt. udfordringer samt besigtigelse af lokaler og aktivitet

   

  Fritid har følgende bemærkninger til foreningstilsynene:

   

  1. Rideklub Strålen - Foreningstilsyn godkendt, se aftaler i vedlagte tilsynsrapport
  2. Sierslev Håndboldklub - Foreningstilsyn godkendt, se aftaler i vedlagte tilsynsrapport
  3. Stevns Civile Hundeførerforening - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
  4. Vallø Golfklub - Foreningstilsyn godkendt, intet at bemærke
  5. Endeslev Vråby Idrætsforening - Formand Kurt Jacobsen og næstformand Orla Nielsen redegør for tilsynsrapport modtaget af BDO Revision
 • 58. Uddannelsespuljen - Endeslev Vråby Idrætsforening

  application/pdf icon endeslev_vraaby_idraetsforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på kr. 9.660,00. Det vil sige 70% af de ansøgte kr. 13.800,00.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Endeslev Vråby Idrætsforening søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til at uddanne klubbens seniortræner.

   

  Seniortræneren har på nuværende gennemført DBU's trænerkursus B1 og nu er trænerkursus B2 næste trin på uddannelsen som breddetræner for ungdoms- og seniorspillere.

   

  DBU B2-træner er på i alt 70 timer. Uddannelsen er opbygget således:

  • En intro-weekend (fredag-lørdag-søndag).
  • Et ugeophold (normalt mandag-fredag).
   Der er overnatning på kursusstedet i de pågældende perioder. Dertil skal påregnes tid til enkelte mindre hjemmearbejdsopgaver.

  Kurset indeholder:

  • Fodbold - Tekniske / taktiske emner
  • Fysiologi - Bredere kendskab til fysisk træning
  • Ledelse - Hvordan?
  • Fairplay - Kommunikation og konfliktløsning
  • Metode / Pædagogik

   

  Nytteværdi: Endeslev Vråby Idrætsforening får en træner, der er i stand til at træne ungdoms- og seniorhold på breddeniveau.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 13.800,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 59. Uddannelsespuljen - Hellested Idrætsforening

  application/pdf icon hellested_idraetsforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på kr. 892,50. Det vil sige 70% af de ansøgte kr. 1.275,00.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med opstart af bueskydning i Hellested Idrætsforening, søger foreningen om tilskud fra Uddannelsespuljen til at uddanne tre hjælpetrænere.

   

  På DGI's hjælpertræneruddannelse-bueskydning lærer deltagerne det basale inden for sikkerhed, våbenlære, det grundlæggende i de forskellige skydestillinger, hvordan man griber rollen som hjælpetræner an og håndtere forskellige skytter på banen.

   

  Uddannelsen holdes på en dag og er bygget op af to moduler på fire timer:

  • Modul 1 indeholder: Den gode velkomst og trænerrollen, sikkerhed og grundlæggende våbenlære
  • Modul 2 indeholder: skydestillinger, skydeteknik og fejlretning

   

  Nytteværdi: I Hellested Idrætsforening er næsten 40 medlemmer interesseret i at opstarte bueskydning i idrætsforeningen. Hjælpetræneruddannelsen giver foreningen en basisuddannelse til opstart af idrætten.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger tilskud til er i alt kr. 1.275,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 60. Uddannelsespuljen - Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening

  application/pdf icon nordstevns_gymnastik_og_idraetsforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på kr. 11.690,00. Det vil sige 70% af de ansøgte kr. 16.700,00.

   

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: John Dalsgaard Jensen, Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening vil gerne kunne tilbyde yogaundervisning til deres medlemmer og søger derfor Uddannelsespuljen om tilskud til instruktøruddannelse.

    

  DGI's Fitness' yogauddannelse bygger på traditioner inden for Hatha Yoga. På uddannelsen lærer kursisterne at sammensætte et program og styre rytmen i en time. Kursisterne lærer en lang række basis- og videregående øvelser at kende, og de lærer at rette på andres teknik. Derudover får kursisterne viden om åndedrættets betydning, meditation, afspænding og meget mere.

   

  Nytteværdi: Gennem de sidste år har Nordstevns Gymnastik og Idrætsforening haft svært ved at fastholde medlemmer samt hverve nye medlemmer. Yoga er oppe i tiden, så det vil foreningen gerne satse mere på.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 16.700,00.

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 61. Uddannelsespuljen - Rødvig Gymnastik og Idrætsforening

  application/pdf icon roedvig_gymnastik_og_idraetsforening_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. ansøgningen imødekommes med et maksimalt tilskud på kr. 770,00. Det vil sige 70% af de ansøgte kr. 1.100,00.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Rødvig Gymnastik og Idrætsforening søger om tilskud fra Uddannelsespuljen til at uddanne deres nye instruktør i nedenstående DGI-kurser:

   

  • Rytmisk gymnastik for børn á kr. 450,00
   På dette kursus skal kursisterne arbejde med den klassiske, rytmiske grundgymnastik. Kursisterne kommer ind på kropsbevidsthed, rytme, sving og fodled.
   Der vil være masser af ideer og øvelser til, hvordan grundgymnastikken kan trænes, lige til at tage med hjem.
  • Dans og rytme for børn 6-9 år á kr. 650,00
   På kurset får kursisterne inspiration til musikvalg og masser af små sammensætninger, så de kan lave fede koreografier til deres gymnaster.
   Kursisterne får også færdige koreografier med hjem, som er lige til at bruge.
   Det skal være sjovt at danse! Derfor er gymnasternes selvværd og selvfølelse også et fokuspunkt i kurset, så kursisterne kan være med til at give danse glæden videre.

   

  Nytteværdi: Rødvig Gymnastik og Idrætsforening får en instruktør, der kommer hjem med nye ideer, som kan inspirere og udfordre deres unge medlemmer.

   

  Den samlede kursusudgift foreningen søger om tilskud til er i alt kr. 1.100,00.

   

  Økonomi

  Uddannelsespuljen.

 • 62. Netværksmøde for alle folkeoplysende foreninger

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. der fastsættes en mødedato.
  2. Fritid arbejder videre med rammerne og planlægningen af netværksmødet.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

  1. Netværksmødet afholdes i Hårlevhallen i januar 2021 (uge 3). Fritid vender tilbage med en konkret dato for netværksmødet til udvalgsmødet i november.
  2. Indstilling imødekommet.

  Sagsfremstilling

  Som tidligere praktiseret foreslår Fritid, at FOU afholder et netværksmøde for alle godkendte folkeoplysende foreninger.

  På mødet foreslås det, at der informeres om budget, tilskudsordninger, og at der inviteres en oplægsholder, der kan inspirere foreningerne med et aktuelt emne.

 • 63. Diverse orienteringer - FOU den 6. oktober

  Indstilling

  Politik & Borger v. Fritid indstiller til FOU, at

  1. orientering tages til efterretning.
  2. orientering tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke ved behandling af sagen: Helen Sørensen, Line Krogh Lay og Tomas Patheier.

   

  Ad. 1: Orientering taget til efterretning

  • Sydstevns Fitness forening er ophørt, og de tilbageværende midler er overført til hovedforeningen Sydstevns Gymnastik & Idrætsforening, jf. foreningens retningslinjer. Hovedforeningen har sidenhen oprettet en underafdeling (Sydstevns motion), hvis medlemmer nu benytter sig af fitness lokalerne.
  • Endeslev Vråby Idrætsforenings ansøgning om lokaletilskud for 2020 vedr. etape 1 og 2 udgår for i år. Foreningen indsender en ekstraordinær ansøgning på de to etaper i 2021.
  • Danmark i Bevægelse bliver skudt i gang i denne uge. Det er den hidtil største landsdækkende undersøgelse over danskernes bevægelsesvaner. Der bliver sendt spørgeskemaer ud til 400.000 borgere fordelt procentmæssigt ligeligt over alle 98 kommuner. Stevns Kommune vil over de næste 2 måneder bringe annoncer og opslag på Facebook, hvor vi opfordrer til at deltage i undersøgelsen således, at vi kan anvende data specifikt for Stevns, som et nyttigt redskab fremadrettet. Det er Syddansk Universitet, der forestår undersøgelsen med støtte fra Nordea-fonden.
  • Halinspektør Ole Hansen fra Stevnsbadet går på pension den 30. oktober 2020.
  • Stevnsbadets varmtvandsbassin er midlertidigligt ude af drift. Det er endnu uvist, hvornår det kan forventes åben igen.
  • Hygiejneteamet har været rundt i alle kommunale haller, lokaler og mødefaciliteter. Der er en ensretning på alle faciliteter i forhold til, at det er aktiviteten, der er det primære. Socialt samvær før og efter aktiviteter kan der ikke åbnes for.
  • DGI afholder 2 kurser på Stevns i løbet af november. Train-the-trainer som er henvendt til unge træner/ledere og Den gode modtagelse. Begge kurser er i ABC for mental sundhed regi.
  • Hårlev Klubhus er færdig renoveret. Grundet coronapandemien er indvielsen af klubhuset rykket til foråret 2021.

   

  Ad. 2: Orientering taget til efterretning

  • Der er fuld fart på de aktiviteter, der kan gennemføres på trods af coronapandemien.
  • Ungdomsskolens årlige skitur er planlagt - der er flere deltagere end pladser.
  • Ungecafeen i Ellehallen er lukket frem til uge 43, grundet for mange deltagere iht. coronarestriktioner.

  Sagsfremstilling

  1. Orientering fra Fritid.
  2. Orientering fra Ungdomsskolen.