Referat

 • 212. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 31. august 2020.

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

  Godkendt.

 • 213. Rapport fra socialstyrelsens taskforce og fornyet intern udviklingsplan

  application/pdf icon stevns_kommune_-_statusrapport_for_task_force_forloeb_0.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_2_-_ubu_0.pdf

  Resume

  Task Forcens afsluttende statusrapport blev præsenteret for kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni 2020.  Rapporten forelægges nu til politisk behandling sammen med forslag til Udviklingsplan 2 for udvikling af kvaliteten på det sociale børneområde i perioden frem til medio 2022.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR og BUL og ØU, at

  1.      Task Forcens rapport drøftes og tages til efterretning

  2.      forslaget til Udviklingsplan 2 for det sociale børneområde tiltrædes.

  Direktionen, 17. august 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Børn, Unge og Læring, 18. august 2020, pkt. 204:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til et snarligt ekstraordinært møde i udvalget.

   

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

  1. Drøftet og anbefales taget til efterretning.
  2. Anbefales med en bemærkning om, at der lægges vægt på, at familieafdelingens medarbejdere er fysisk tilstede i distrikterne, blandt andet for at styrke relationerne til andre faggrupper. BUL forelægges på næste møde en implementeringsplan for, hvordan dette udmøntes i praksis.

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsens Task Force har efter 2 års samarbejde afgivet den afsluttende statusrapport for forløbet og resultaterne for det børnesociale område i Stevns Kommune. Rapporten er vedlagt.

  Der vurderes overordnet følgende fra Task Forcen (uddrag):

  Overordnet set er det Task Forcens vurdering, at Stevns Kommune på baggrund af analyserapporten har iværksat relevante udviklingsaktiviteter med det formål at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

  Task Forcens samarbejde med Stevns Kommune har været præget af en god, åben og tillidsfuld dialog gennem hele forløbet. Det er Task Forcens indtryk, at udviklingsforløbet har været bredt forankret i kommunen, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at der på Task Forcens statusmøder med kommunen ud over den faglige ledelse i myndighedsafdelingen gennem hele forløbet har deltaget repræsentanter fra både chefniveau og fra kommunens Familiehus.

  ……

  Samlet set er det ud fra Ankestyrelsens og VISOs afsluttende sagsgennemgang indtrykket, at der ses tendens til forbedring i kvaliteten i sagsbehandlingen i Stevns Kommune. Blandt andet ses der en svag tendens til forbedring i forhold til at overholde 4-måneders-fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og en positiv tendens i forhold til kommunens brug af tilbud efter § 11 stk. 3. Der ses også eksempler på god inddragelse af børn og forældre i nogle sager, og på at de børnefaglige undersøgelser er mere fokuserede. Der ses endvidere eksempler på, at der indhentes tværfaglig viden, og på at der udarbejdes handleplaner, der egner sig som styringsredskaber for opfølgninger på foranstaltninger. Det er desuden værd at bemærke, at ud af de 20 gennemgåede sager i den afsluttende måling er der en sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at det er usikkert, om kommunen har iværksat relevant og tilstrækkelig støtte mod 7 sager i den indledende måling. Det er dog stadig én sag for meget, og generelt er der på de fleste gennemgåede parametre, trods tendensen til fremgang, stadig markante udfordringer i forhold til lovmedholdelighed.

  ……

  Task Forcens vurdering er, at Stevns Kommune i udviklingsfasen har lagt et godt fundamentet for at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen, og at det er afgørende, at Stevns Kommune holder fast i at implementere de nye måder at arbejde på. Task Forcen anbefaler derfor overordnet set, at Stevns Kommune med vedholdenhed sørger for at cementere de nye arbejdsgange og vaner hos medarbejderne, dels internt i sagsprocesserne i myndighed, dels i det tværfaglige samarbejde med udfører og dels i distriktssamarbejdet om en tidlig forebyggende indsats.

  På baggrund af den sagsgennemgang af 20 sager, der ligger til grund for den afsluttende rapport, har Task Forcen følgende anbefalinger:

  Task Forcen anbefaler, at Stevns Kommune:

  - fastholder fokus på den styrkede faglige ledelse af myndighedsafdelingen.

  - arbejder videre med implementeringen af retningslinjerne for de enkelte sagstrin.

  - har fokus på at implementere retningslinjer og ledelsestilsyn for håndtering af nye ikke-akutte underretninger.

  - understøtter oplæring og ensartethed i brugen af det nye serviceniveau for tildeling af støtte efter § 11 stk. 3.

  - sikrer, at der foreligger børnefaglige undersøgelser, som belyser de aktuelle forhold, i alle sager.

  - sikrer at 4-måneders-fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse overholdes.

  - sikrer afdækning af forældres forældreevne, forandringspotentiale og kompetencer til at kunne tilgodese barnets behov i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.

  - fortsat har fokus på inddragelse af barn og forældre i alle sager, herunder at børnesamtalen efter § 48 gennemføres på korrekt vis.

  - sikrer, at der udarbejdes handleplaner i alle sager, og at handleplanerne er udarbejdet inden afgørelse.

  - understøtter implementeringen af forvisitationsudvalget både som ledelsesgreb i forhold til lovmedholdelighed og som samarbejdsplatform mellem myndighed og udfører.

  På baggrund af Task Forcens vurdering og anbefalinger samt målsætningen om en distriksbaseret tidlig tværfaglig indsats er der udarbejdet et forslag til en Udviklingsplan 2 for det børnesociale område for perioden september 2020 til juni 2022 (vedlagt som bilag). Forslaget til udviklingsplan indeholder følgende ti temaer:

  1.     Governance for udviklingsplanen

  2.     Effektmåling

  3.     Ledelsesinformation

  4.     Fortsat implementering af arbejdsgange fra Task Force-forløbet

  5.     Implementering af tidlig tværfaglig indsats i distrikterne

  6.     Udvikling af organisationen

  7.     Udvidet samarbejde med Familiehuset/PPR

  8.     Servicekatalog

  9.     Sammenhængende børne- og ungepolitik

  10.  Budgetmæssige forudsætninger

  Besluttes udviklingsplanen vil den foreslåede administrative styregruppe (jf. governance-afsnit i udviklingsplanen) udarbejde mere detaljerede projektplaner indeholdende tidsplaner, milepæle m.m.

 • 214. Samarbejdet i de politiske udvalg

  application/pdf icon kodeks_for_kommunalbestyrelsen_i_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon det-politiske-arbejde-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg.pdf_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 et kodeks for arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Der har i 2020 flere gange været fremført et politisk ønske om at få drøftet hvordan udvalgsarbejdet rent faktisk gennemføres i forhold til det gældende kodeks og lovgivningens rammer for udvalgsarbejdet, herunder hvilke rettigheder og pligter der gælder for det enkelte medlem. Der er udsendt en enslydende sagsfremstilling til alle udvalg, som hver især skal tage en drøftelse.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

  1. drøfte arbejdsformen og forholdet til kodeks og de gældende regler i Styrelsesloven m.v.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 336:

  Drøftet.

  Børn, Unge og Læring, 18. august 2020, pkt. 208:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til et kommende møde. 

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 19. august 2020, pkt. 198:

  Drøftet.

  Samarbejdet i kommunalbestyrelsen ønskes drøftet under et lukket punkt på et kommunalbestyrelsesmøde.

  Social og Sundhed, 19. august 2020, pkt. 212:

  Sagen drøftet.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jacob Panton-Kristiansen (V)

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Denne sag fremlægges så det enkelte udvalg får mulighed for at tage en internt lukket drøftelse for at fremme et godt og konstruktivt politisk samarbejde om udvalgets sager.

  I forhold til udvalgsarbejdet har enkelte politiske udvalg allerede uformelt drøftet dele af den interne samarbejdsform, herunder om alle medlemmer opfatter de aftalte principper og gældende lovgivning på samme måde, herunder de rettigheder og pligter der lovmæssigt gælder for det enkelte medlem. Det findes nu hensigtsmæssigt at foretage en mere formel drøftelse i alle udvalg.

   

  Som baggrund for drøftelsen henvises til Stevns Kommunes eget kodeks samt KL's vejledning. Se uddybende bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i september måned 2018 et kodeks for Kommunalbestyrelsen med det formål at sikre et godt, positivt og konstruktivt arbejdsgrundlag for det lokalpolitiske arbejde. Det fremgår bl.a. som et grundlæggende vilkår, at man som politiker skal være ærlig og troværdig i samarbejdet, og at man samarbejder ud fra en accept af den professionelle politiske kultur, hvor der er plads til politiske uenigheder, men respekt for både flertallets og mindretallets rettigheder.

  Det godkendte kodeks forholder sig til det interne samarbejde i Kommunalbestyrelsen, samarbejdet med forvaltningen og kommunens borgere.

   

  Denne sag drejer sig primært om det interne samarbejde, hvor det i kodekset ønskes, at man prioriterer at få skabt rum og plads til politik og politikudvikling til gavn for Stevns Kommune, dvs. også i forhold til langsigtede bæredygtige løsninger.

  Citat fra kodeks i forhold til det interne samarbejde:

  · Vi søger indflydelsen og er kompromissøgende for at træffe beslutninger med det bredeste grundlag, hvor udgangspunktet er debatterne i de politiske udvalg, og således ikke i Kommunalbestyrelsen.

  · Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger.

  · Vi har alle et ansvar for afvikling af det gode møde, herunder ved rettidigt fremmøde, mødeforberedelse og med respekt for den afsatte tidsramme for møderne.

  · Vi er lyttende, tilstedeværende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted.

   

  KL har i samarbejde med Indenrigsministeriet udsendt en vejledning til det lokalpolitiske arbejde. Vejledningen giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad politikerhvervet indebærer, og hvordan man som lokalpolitiker kan løfte det. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer kommunalbestyrelsen for eksempel kan drøfte i løbet af valgperioden. Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventninger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Vejledningen fungerer på den måde som et opslagsværk og en håndbog, som man kan bruge i hverdagen i hele valgperioden.

   

   

 • 215. Diverse orienteringer - BUL 31. januar 2020 (Lukket)

 • 216. Underskriftsark (Lukket)