Referat

 • 372. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 30. november 2021.


  Beslutning


  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  Godkendt.

 • 373. Tids- og procesplan for den kommende planperiode - Beslutning

  application/pdf icon bilag_1_tids-_og_procesplan_kp25.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal vedtage den overordnede tids- og procesplan for den kommende planperiode frem til 2025, med en forskudt plankadence. Desuden skal de temaer, der er i pipelinen til den kommende planstrategi genbesøges og drøftes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL, PMT, SSU, AET og ØU at,

  1. Tids- og procesplanen for den kommende planperiode godkendes.
  2. udvalgene kommer med input til temaer i planstrategi 2023.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 30. november 2021, pkt. 559:

  Ikke til stede: Jørgen Larsen (N)


  1. Anbefaless.
  2. Anbefales, at børneinstitutioner og skoler, ungemiljøer, kystbeskyttelse indtænkes som i planstrategien.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  1. Anbefales.
  2. Udvalget har ikke yderligere input til sagen.


  Beskrivelse af sagen

  Tids- og procesplan

  Med vedtagelsen af Kommuneplan 2021 d. 24 juni 2021 startede den nye planperiode, der løber de kommende 4 år. På baggrund af evalueringen af den forudgående proces med Kommuneplan 2021, er der udarbejdet en ny procesplan for den kommende planperiode med planstrategi og kommuneplan frem til 2025. Formålet med tids-og procesplanen har været at skabe grundlaget for en god, forudsigelig og overskuelig proces for den kommende planperiode. Desuden har vi benyttet de erfaringer vi har gjort os fra den netop afsluttede kommuneplanproces til at gøre processen for denne periode endnu bedre. Med denne tidsplan vil Kommuneplanen være vedtaget sommeren inden kommunalvalget og det egentlige strategiske arbejde med planstrategien vil først gå i gang når den nye kommunalbestyrelse er startet op. Se plankadencen på s. 3 i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25.


  Planstrategiprocessen

  Tanken er, at lade Planstrategi 2023 tage afsæt i Planstrategi 2020 og indarbejde de temaer som Kommunalbestyrelsen beslutter sig for at arbejde med i den kommende kommuneplan. Processen for Planstrategien løber frem til januar 2023. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Forberedelse: Tids-og procesplan samt temaer i pipelinen for planstrategien (november-december)

  2) Strategiske drøftelser: i forvaltningen, med borgerne og politisk (januar-juni 2022)

  3) Produktion af selve planstrategien (august - november 2022)

  4) Politisk behandling + offentlighed (december 2022 - juni 2023)

  Processen for Planstrategi 2023 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 11-12.


  Kommuneplanprocessen

  Processen for Kommuneplanen løber fra august 2023 frem til juli 2025. Overordnet er den inddelt i 4 faser:

  1) Undersøgelser og drøftelser (august 2023 – februar 2024)

  2) Produktion (marts -juli 2024)

  3) Færdiggørelse og Miljøvurdering (august – december 2024)

  4) Politisk behandling + offentlighed (januar - juli 2025)

  Processen for Kommuneplan 2025 uddybes i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 15-16.


  Temaer i pipelinen

  Allerede nu kan vi se konturerne af nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien og kommuneplanen. Disse temaer udspringer blandt andet af arbejdet med Kommuneplan 2021 og de politiske drøftelser omkring denne samt de indkomne høringssvar. Bolig- og Planstyrelsens evaluering af Planloven blev offentliggjort i foråret 2021 og forventes at medføre en række ændringer i lovgivningen de kommende år. Bolig- og Planstyrelsen forventer som noget af det første, at udsende en ny oversigt over Nationale Interesser i løbet af sommeren 2022. I det følgende oplistes nogle af de temaer, som bør indgå i det kommende arbejde med planstrategien. Disse beskrives yderligere i Bilag 1_Tids- og Procesplan KP25, s. 7-10.


  • Forvaltningen anbefaler, at alle turismetemaer samles i et nyt overordnet turismeafsnit og at der udarbejdes en ny turistpolitisk redegørelse.
  • Der skal udarbejdes strategier for landsbyerne.
  • Bevaringstemaer som kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og landskaber samles i et eget afsnit.
  • PMT og AET tilkendegav på fællesmødet i september 2020, at der skal arbejdes med retningslinjer for solcelleområder.
  • Klimahandleplanen, der er en del af DK2020- klimapartnerskabet forventes at afstedkomme ændringer i kommuneplanen. Generelt forventes det at der de kommende år vil komme skærpede krav til sikring af klima og bæredygtighed i planlægningen.
  • For hver kommuneplanrevision skal der gøres status for Grønt Danmarkskort ifht hvor meget der er blevet realiseret. Der vil i denne planperiode blandt andet blive udarbejdet nye naturkort.
  • Det forventes at der indenfor få år kommer krav til biofaktor og bynatur i den kommunale planlægning.
  • I denne planperiode er en af målsætningerne, at sundhedsområdet bliver mere aktivt inddraget i kommuneplanarbejdet.
  • Kontinuerlig forbedring af sprog, layout og tilgængelighed i den digitale kommuneplan.


  Retsgrundlag

  Planloven

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen direkte konsekvenser for budgettet

 • 374. Budgetproces 2022-2025 - Evaluering

  application/pdf icon inspirationsspoergsmaal_til_evaluering_af_budgetproces_2022.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025.pdf

  Resume

  BUL skal evaluere budgetproces 2022-2025. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen. Evalueringen giver mulighed for, at erfaringer fra budgetprocessen kan indgå, når budgetproces for 2023 skal planlægges og gennemføres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2022-2025
  2. alle udvalgs evalueringer sammenfattes i et bilag, som indgår i den kommende sag til ØU om den økonomiske politik for 2022-2026

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  1. Udvalget roste forvaltningens budgetmateriale og afgav en række bemærkninger, som medtages i det videre arbejde med evauleringen.
  2. Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.


  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2023-2026 skal planlægges og afvikles.


  Budgetprocessen for 2022 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere via MED-udvalg. Derudover har fagudvalgene afholdt møder med MED-udvalgene med en udvidet deltagerkreds, hvor de enkelte fagudvalg selv besluttede indhold og deltagerkreds for møderne.


  Budgetmaterialet lå som året før i Teams, hvor der har været adgang til overbliksregneark, bilag og notater samt mulighed for at skrive kommentarer og have dialog med administrationen.


  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger


  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.


  Den økonomiske politik for 2021-2025 blev godkendt af ØU den 12. januar 2021 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 65 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL


  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.


  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet for 2022 vil blive godkendt i forbindelse med den økonomiske politik for 2022-2026.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 375. Samarbejdsaftale med Familiestøtten - Beslutning

  application/pdf icon familiestoetten_2020_5.pdfapplication/pdf icon familiestoetten.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har modtaget en henvendelse fra foreningen "Familiestøtten", som foreslår en samarbejdsaftale mellem Familiestøtten og Stevns Kommune. Der skal tages stilling til, om Stevns Kommune skal indgå en ét-årig samarbejdsaftale med Familiestøtten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. beslutte om Stevns Kommune skal indgå i en ét-årig samarbejdsaftale med Familiestøtten med virkning fra 1. januar 2022.


  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  Udvalget godkendte, at der indgås aftale med Familiestøtten.

  Beskrivelse af sagen

  Familiestøtten hjælper økonomisk udsatte børnefamilier ved at matche dem med ressourcestærke børnefamilier. De ressourcestærke familier donerer løbende tøj og legetøj til

  den udsatte familie og bliver matchet, så de har børn af samme køn, men et par år ældre. Der vil derfor altid være alderssvarende tøj og legetøj at arve for den udsatte familie. Matching af familier sker via en digital platform.


  Udover at addressere social ulighed er formålet med Familiestøtten også at understøtte en bæredygtig fremtid, idet produktion af tøj i høj grad belaster miljø og klima.


  Familiestøtten er nærmere beskrevet i vedlagte pjece samt evalueringsrapport gennemført af Socialt Udviklingscenter (SUS).


  Familiestøtten har samarbejdsaftaler med Lolland og Aalborg Kommune, men har modtaget en fondsbevilling fra Spar Nord Fonden til at starte op i 5 kommuner på Sjælland. Bevillingen betyder, at Familiestøtten kan tilbyde en samarbejdsaftale med Stevns Kommune, som betyder, at Stevns Kommune det første år kun forpligter sig til at medvirke til at udbrede kendskabet til familiestøtten. Efter 12 måneder vil aftalen kunne opsiges uden varsel af begge parter. Fortsættes samarbejdsaftalen efter 12 måneder vil kommunen skulle betale et bidrag på 25.000 kr. til Familiestøtten årligt til dækning af udgifter til markedsføring, drift og vedligeholdelse af it-system mv.
  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ikke økonomiske konsekvenser for Stevns Kommune i 2022. Vælges det at fortsætte samarbejdet efter 2022 vil der være en merudgift på 25.000 kr.

 • 376. Generelt løft af folkeskolen - Godkendelse

  application/pdf icon dagsordenspunkt_budget_2022_-_opsamling_bul_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_2._november_2021_kl._1500_moedelokale_1_i_boern_unge_og_laering_2021.docx.pdf

  Resume

  BUL skal udmønte statslige midler til generelt løft af folkeskolen.


  Udmøntningen blev behandlet på BUL´s møde den 2. november 2021, sag nr. 357 (Budget 2022 - Opsamling BUL). Her blev det besluttet, at udmøntningen af nye midler fra 1. august 2022 afventer dialog med skoleledelserne, som er inviteret med til dette møde.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. nye midler til generelt løft af folkeskolen (752.000 kr. i 2022 og 1.805.000 kr. fra 2023) tildeles til skolerne efter én af nedenstående 3 kriterier:
   1. øge tildelingen til øvrig undervisning fra ca. 10,1 til ca. 11,6 årlige timer pr. elev fra 1. august 2022
   2. ekstra tildeling til supplerende/inkluderende undervisning på folkeskolerne fra 1. august 2022, hvor beløbet fordeles ligeligt mellem skolerne
   3. øge tildelingen til specialklasserækkerne fra 1. august 2022, svarende til ca. 0,36 stilling pr. specialklasserække (understøttende undervisning)

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  Udvalget godkendte model 2.  Beskrivelse af sagen

  I 2020 og 2021 er der givet direkte tilskud til generelt løft af folkeskolen. Fra 2022 bliver tilskuddet udmøntet via bloktilskuddet. Tilskuddet fra 2020 og frem var/er følgende (2021 og frem er i 2021 p/l-niveau):  Der er i 2022 tilført yderligere statslige midler til folkeskoleområdet. De tidligere år, er det besluttet at midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter elevtal. I nedenstående er et overblik over tidligere udmøntning af midlerne samt overblik over nye midler, hvor der er taget højde for skoleår (herunder at der ikke sker ændringer i tildelingen for skoleår 2021/2022):  På BUL´s møde den 2. november 2021 (sag 357) blev det godkendt, at tidligere års beslutninger videreføres, sådan at 1.342.000 kr. (helårsvirkning) fordeles efter elevtal. Herunder at midlerne indgår i tildelingen til øvrig undervisning, sådan at tildelingen pr. elev stiger fra 9 årlige timer til ca. 10,1 årlige timer (både almen, specialklasserækker og Stevns Dagskole).


  Herudover blev det godkendt at restbeløbet i 2022 af nye midler til generelt løft af folkeskolen på 51.000 kr. fordeles til skolerne efter elevtal.


  Nedenstående udmøntning af nye midler afventer dialog med skoleledelserne, som derfor deltager i dette møde.


  Forvaltningen foreslår, at BUL tilkendegiver ønske om at benytte en af tre nedenstående kriterier for fordeling af nye midler (1.805.000 kr. i helårsvirkning):

  1. Øge tildelingen til øvrig undervisning fra ca. 10,1 til ca. 11,6 årlige timer pr. elev fra 1. august 2022 eller
  2. Ekstra tildeling til supplerende/inkluderende undervisning på folkeskolerne, hvor beløbet fordeles ligeligt mellem skolerne fra 1. august 2022 (fra 4,5 mio. kr. til 6,3 mio. kr. i helårsvirkning) eller
  3. Øge tildelingen til specialklasserækkerne på folkeskolerne fra 1. august 2022. Dette betyder, at hver specialklasse vil få en ekstra tildeling til lærerressourcer på 84.000 i 2022 og 201.000 kr. i overslagsårene, svarende til 0,36 stilling (understøttende undervisning).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget fra 2022-2025.

 • 377. Omlagt undervisning - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om folkeskolernes anvendelse af mulighederne for at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Skolelederne fra de tre folkeskoler deltager under punktet med henblik at kunne besvare spørgsmål


  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 14. oktober, sag 716, at kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter blev uddelegeret til skoleledelsen. BUL har i den forbindelse protokolleret ønske status på folkeskolerne brug af denne mulighed.


  • St. Heddinge skole oplyser, at de har gjort brug af muligheden for at konvertere den understøtten undervisning for alle klasser fra 4. - 9. årgang.
  • Strøbyskolen oplyser, at de har gjort brug af muligheden for at konvertere den understøttende undervisning for 4. årgang samt 7. -9. årgang.
  • Hotherskolen oplyser, at de ikke har gjort brug af muligheden for at konvertere den understøttende undervisning.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 378. Analyse proces for SFO2 - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om status for analyse af SFO2.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Forvaltningen er i forlængelse af stormødet med interessenter om SFO2 i gang med afvikle en møderække, hvor de enkelte interessenter inviteres til snak om de tanker, de har gjort sig i forlængelse af stormødet om SFO2, og hvorledes de ser muligheder for at bidrage og/eller udvikle kommunens SFO2.


  Møderækken med interessenterne forventes endeligt afviklet i starten af december, således at den videre politiske behandlingen af sagen sker i 1. kvartal 2022.


  Nedenstående opsummeres nogle hovedpointer fra de møder med interessenter, der er afviklet:

  • Alle skoler / SFO´er har haft god inspiration fra stormødet, især ift. at igangsætte initiativer for SFO2-målgruppen, der også kan være uden for den normale åbningstid. Det opleves, at dette tiltag modtages godt af forældre og børn


  • For foreningslivet er der opstået tanker om at gøre det nemmere og mere uforpligtigende for foreninger at kunne samarbejde med SFO2. Meget få foreninger er store nok til at kunne have faste aftale med SFO´erne, men det vurderes, at det ville være muligt og interessant for flere foreninger, såfremt samarbejder kunne være eksempelvis et enkeltstående arrangement på 2 timer en gang hver halve år, hvor datoen var kendt og aftalt i god tid. Dette ville også gøre de mere snævre foreninger kendte for flere børn


  • Både musikskolen og bibliotekerne ser muligheder for et tættere samarbejde. Grundet fysiske rammer og forskellige afstande fra SFO til det lokale bibliotek vil mulighederne være forskellig fra skole til skole for dette samarbejde. Det kræver dertil også opmærksomhed på, hvilken lovgivning aktiviteter arrangeres under. Både biblioteker og musikskolen er brede tilbud, der ikke kan afgrænse deres målgruppe til kun at være for børn indmeldt i SFO, og de kan ikke nødvendigvis tage betaling for de enkelte tilbud. Så disse tilbud kan både være samarbejdspartner, men også "konkurrent" til SFO2


  • Der diskuteres på møderne muligheder for mere fleksible SFO2-former, hvor der ikke nødvendigvis er fuld tilmelding eller slet ingen tilmelding. Mere fleksibilitet, eksempevis i form af arrangementer med direkte brugerbetaling, kan være et aktiv for børn og forældre. Men resursemæssigt udgør dette en økonomisk risiko, da menneskelige resurser til SFO ofte indgår i kombinationsstillinger på skoleområdet, og lønforbrug mm. i udgangspunktet ikke på kort bane kan reduceres ved lav tilmeldingsgrad.


  Ift. ovenstående opsummering, gøres særskilt opmærksom på, at møde med ungdomsskolen endnu ikke er afviklet, da dette måtte aflyses grundet sygdom i forvaltningen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 379. Manglende kapacitet på 0-3 års område, Nordstevns - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om behov for yderligere kapacitet på 0-3 års området i Nordstevns og status på igangværende arbejde for at øge vuggestuekapaciteten.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton-Kristiansen (V) og Steen Nielsen (A).


  Taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Ved seneste optælling af pasningsbehov har søgningen til vuggestuepladser/dagplejepladser i Nordstevns ændret sig således, at der nu forventes at mangle mellem 3-5 pladser for børn i alderen 0-3 år pr. 1. januar 2022. Tallet er behæftet med usikkerhed ift. hvor mange på ventelisten, der ender med at benytte private pasningstilbud eller pasningstilbud i anden kommune. Frem mod 1. april, hvor børn der skal starte i skole flyttes til SFO, forventes behovet at stige til samlet 6 – 8 manglende pladser. Dette tal er også behæftet med usikkerhed ift. tilflytning af familier til området, som ikke på nuværende tidspunkt er opført på ventelisten.

  Der har igennem det seneste halve år flere gange været stillingsopslag til stilling som dagplejer i Nordstevns. Der er ikke indkommet ansøgere til disse, hvor ansøgning gav basis for en jobsamtale. Der er derfor ikke grund til at antage, at pasningsbehovet kan efterkommes via ansættelse af yderligere dagplejere.

  Forvaltningen har kigget på muligheder i eksisterende daginstitutioner i Strøby og Strøby Egede, og ift. bygningsareal er der tilstrækkelig bygningskapacitet i Lærkehuset til at kunne optage 10 – 12 vuggestuebørn. Det er dog ikke muligt med den nuværende aldersfordelinger og stueopdeling at gøre dette, da alle ledige pladser i institutionen ift. normering og stueindretninger er børnehavepladser. Forvaltningen har været i dialog med Lærkehusets ledelse, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentant ift. mulige løsninger til at skabe kapacitet til 10 – 12 vuggestuebørn. Som en del af denne dialog indgår overvejelser om de pædagogiske konsekvenser ved de forskellige løsninger.

  På baggrund af den hidtidige dialog kan der opstilles en række muligheder.

  • Et rum, der bruges som motoriklokale omdannes, til ”flex-stue”, hvor der kan indrettes vuggestue. Denne løsninger kræver mindre tilpasninger i form af etablering af skråvæg i gips og etablering af dør i allerede eksisterende gipsvæg. Dertil kræves formentlig etablering af nye toiletfaciliteter i tilknytning til ny vuggestue. Den sidste del er ved at blive undersøgt af Stevns Ejendomme, og vil potentielt kunne være den mest omkostningstunge af bygningstilpasningerne. Dette er umiddelbart den bedste løsning ift. de pædagogiske behov og fremtidig fleksibel kapacitet.


  • De ledige børnehavepladser i Lærkehuset kan omdannes vuggestuepladser uden væsentlige fysiske tilpasninger. Det vil formentlig medføre behov for en større omplacering af børn i alle aldre, samt omdefinering af en eksisterende stue, som i fremtiden vil skulle rumme børn i alderen 2 ½ - 3 ½ år. Der kan ikke gennemføres en fuldt dækkende analyse eller inddragelse ift. en sådan beslutning ift. den korte tidshorisont.


  • Der kan etableres pavillon kapacitet i en periode. Denne løsning forventes at være det dyreste alternativ. Den lokale ledelse og personale har angivet, at de foretrækker løsning med etablering af ”flex-stue” fremfor en pavillonløsning.

  Uanset hvilken løsning der vælges, vil der være en række engangsomkostninger til indkøb af inventar til vuggestue, herunder barnevogne/krybber, legetøj til ny vuggestuegruppe mm.

  BUL kan under punktet angive holdninger til de skitserede løsninger, samt fremkomme med alternative forslag. Det forventes, at der indkaldes til ekstraordinært BUL-møde, hvor eneste punkt på dagsordenen bliver beslutning af løsning på kapacitetsudfordringen samt økonomi knyttet til den konkrete løsning.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 380. Diverse orienteringer - BUL 30. november 2021 (Lukket)

 • 381. Underskriftsark (Lukket)