Referat

 • 217. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 29. september 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Dagsorden blev godkendt.

 • 218. Høringssvar til budget 2021 - orientering

  application/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_sydstevns_-_foraeldrebestyrelsen_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_sydstevns_-_lokal_med_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_nordstevns_-_foraeldrebestyrelsen_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_nordstevns_-_lokal_med_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_haarlev_-_foraeldrebestyrelsen_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_haarlev_-_lokal_med_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_bupl_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_stroebyskolen_-_skolebestyrelsen_og_lokal_med_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_store_heddinge_skole_-_skolebestyrelsen_og_lokal_med_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_hotherskolen_-_skolebestyrelsen_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_hotherskolen_-_lokal_med_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_laererkreds_44_koege_og_stevns_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_ungdomsskolebestyrelsen_0.pdf

  Resume

  Orientering om høringssvar på BUL´s område.

   

  Alle høringssvar indgår efterfølgende i sagen om 2. behandling af budget 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. høringssvarene tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Som følge af den reviderede tidsplan for budget 2021 er balanceforslagene først udarbejdet i august og september og høringsprocessen ligger derfor i september, hvor alt budgetmaterialet er udarbejdet.

   

  Fagudvalgene får de modtagne høringssvar til orientering – de er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Alle høringssvar vil også indgå som bilag til sagen om 2. behandling af budget 2021.

   

  Den videre budgetproces

  Budgettet 2. behandles i ØU den 6. oktober og i KB den 8. oktober.

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

 • 219. Mulighed for fuld åbningstid i dagplejen - orientering

  Resume

  BUL orienteres om status for åbningstid i dagplejen, og hvad mulighederne er for at vende tilbage til fuld åbningstid.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

    

  Sagen til orientering og genoptages på novembermødet som en beslutningssag.

  Sagsfremstilling

  Da Coronakrisen startede, blev åbningstiden nedsat med 1 time i dagplejen, for at sikre at den enkelte dagpleje kunne leve op til retningslinjerne for Corona inden for arbejdstiden, primært i form af ekstra rengøring, som udføres af den enkelte dagplejer i eget hjem.

  I starten af september blev den afsatte tid til rengøring reduceret til en halv time pr. dag, baseret på de erfaringer der var fra foråret 2020, der havde skabt bedre viden om den tid rengøringen tager. Den reducerede åbningstid i dagplejen er nu en halv time pr. dag. Der vurderes ikke, at tiden afsat til ekstra rengøring kan reduceres yderligere ift. retningslinjerne, så længe der er Coronasmitte på det niveau der har været kendt siden marts 2020.

  Der er en række familier med børn i dagplejen, der har udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen ift. arbejde mm., i forhold til den reducerede åbningstid.

  Der er af forvaltningen identificeret to overordnede muligheder for at opnå fuld åbningstid:

  1: Dagplejerne udfører rengøringen i eget hjem efter børn er hentet, og modtager betaling herfor efter konkret aftale med faglig organisation FOA

  2: Det afsættes professionel rengøring dagligt i de enkelte dagplejehjem.

   

  Ad 1)

  Der er fra center for børn og læring sendt forespørgsel til FOA om rammer og muligheder for at indgå aftale om planlagt merarbejde, der benyttes til rengøring i eget hjem. Dialogen med FOA om rammer et tæt på afslutning, og forvaltningen håber at kunne præsentere resultat af dialogen på BUL-mødet.

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne præcis hvad en sådan læsning vil koste. Baseret på forvaltningens dialog med FOA, og overenskomsten overordnede rammer, forventes månedlig omkostning at være cirka 70.000 kr. om måneden.

  Ad 2)

  Det er oplyst fra Stevns Ejendomme, at det må anses for tvivlsomt, om der med kort varsel kan skaffes kapacitet til en daglig rengøring af dagplejens 35 matrikler, i det omfang det skal foregå uden for åbningstiden. I det omfang kapacitet kan skaffes, må der forventes en anseelig udgift til transporttid ifbm. rengøringen, da der vil skulle køres mellem mange hjem.

  Forvaltningen arbejder ud fra ovenstående videre på at kvalificere og beregne omkostning til mulige tiltag, der vil gøre det muligt for dagplejen at vende tilbage til fuld åbningstid. Når disse kendes, fremlægges sag til politisk beslutning. Hvis de er kendt inden udvalgsbehandling, eftersendes disse information til udvalgsmedlemmer via mail, og placeres efterfølgende på sagen ifbm. referatet.

 • 220. Tidlig indsats i distrikterne

  application/pdf icon arbejdsgang_tidlig_indsats_i_rapportskabelon15._sept_2020_0.pdfapplication/pdf icon notat_-_implementeringsplan_-_tidlig_tvaerfaglig_indsats_i_distrikterne_0.pdf

  Resume

  BUL forelægges implementeringsplan for tidlig indsats i distrikterne til behandling. Den tidligere indsats er et tværfagligt samarbejde mellem skole/dagtilbud, PPR/Familiehuset, Afd. for udsatte børn og unge, sundhedsplejen og familierne. Den tidlige indsats sigter på, at familier inddrages hurtigst muligt i samarbejde om problemer, og at rette indsats iværksættes i samråd med familien hurtigst muligt.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

  1. implementeringsplan drøftes.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Udvalget drøftede implementeringsplanen og besluttede følgende:

   

  • Medarbejderne i myndighedsafdelingen deltager: I distriktsmøder på børnepasnings- og skoleområdet.
  • Medarbejderne i myndighedsafdelingen deltager: I tilstedeværelsestiden sammen med PPR på børnepasnings- og skoleområdet. Iværksættes pr. 1. januar 2021.
  • Distriktsmødernes varighed tilpasses således, at der ikke opstår ventetid for det enkelte barn/familie. Det betyder, at mødelængde planlægges med udgangspunkt i antallet af sager. Udgangspunktet er 3 timer pr. gang. Iværksættes straks.
  • Børn hos private dagplejere og på privatskoler er omfattet af den nye struktur og indfases i løbet af 1. kvartal 2021.
  • I alle distrikter afholdes kvartalsvise statusmøder for involverede fagpersoner, hvor der giver status på de sager, som er under behandling i områderne. Iværksættes pr. 1. januar 2021.
  • At det klart defineres, jfr. Barnets reform, at der skal søges samtykke fra alle familier, som skal modtage hjælp. Mødelederen indleder mødet med at sikre sig, at der er indhentet samtykkeerklæring.

   

  Sagsfremstilling

  Udvalget for Børn, Unge og Læring vedtog på udvalgsmøde 7. maj 2019 (sag 185) fem pejlemærker for

  den tidlige indsats.

   

  1. Der arbejdes med målsætning om, at indsatser for familie og børn igangsættes tidligst muligt

  og via mindst indgribende middel.

  1. Der arbejdes med en målsætning om, at familier skal opleve en helhedsorienteret indsats på

  tværs af hele center for børn og læring, såvel som på tværs af fagcentre, herunder indsatsen i

  tværfagligt fagligt velfærdsprogram.

  1. Indsats iværksættes indenfor nuværende økonomiske rammer.
  2. Afdelingen for udsatte børn og unge fra 3. kvartal 2019 deltager fuldt ud i nuværende

  distriktsstruktur.

  1. Centerchef for børn og læring fastsætter løbende eksakte rammer og processer for

  udmøntningen af målsætningerne.

   

  Der har siden maj 2019 været arbejdet videre med indsatsen inden for ovenstående rammer.

   

  I 1. kvartal 2020 blev arbejdsgangen opstartet som pilotprojekt i område Nordstevns. Arbejdsgangen blev benyttet i fuld skala i 5 borgersager, førend Coronavirus gjorde det umuligt at fortsætte pilotprojektet. Det er foretaget evaluering pba. af disse sager sammen med ledere og medarbejdere fra distrikt Nordstevns i juni. På baggrund af denne evaluering blev foretaget mindre justeringer i arbejdsgangen. Det blev samtidig konkluderet, at eventuelt større tilpasninger ville afvente en evaluering, der kunne foretages på et større vidensgrundlag, når arbejdsgangen var benyttet i nogle måneder på tværs af 3 distrikter.

   

  Der er udarbejdet opdateret og udvidet dokument for arbejdsgang og principper for den tidligere indsats i distrikterne. Denne er vedlagt som bilag og gennemgås under punktet. Arbejdsgangen tages i brug i alle tre offentlige distrikter for dagtilbud og folkeskole fra den 29. september 2020. Det vil løbende blive vurderet, hvornår arbejdsgangen er tilstrækkeligt evalueret og kvalitetssikret til, at private dagtilbud og privatskoler skal tilbydes at indgå i arbejdsgangen.

   

  Der er til sagen som bilag vedlagt implementeringsplan, der anviser, hvornår det planlægges evaluering på tværs af center for børn og læring efter arbejdsgangen har været benyttet i 2-3 måneder, samt hvornår en større evaluering forelægges BUL i foråret 2021. BUL vil løbende blive orienteret om implementeringsindsatsen.

   

  I implementeringsplanen fremgår også, I hvilket omfang børn og læring anbefaler at arbejde med øget tilstedeværelse i distrikterne for afd. for udsatte børn og unge. For at afdække behov og effekt af øget tilstedeværelse foreslås, at der etableres pilotprojekt med tilstedeværelse på Store Heddinge skole.

   

  Det foreslås, at dette gøres fra 1. november og at tilstedeværelse om muligt bliver parallelt med tilstedeværelse fra PPR/Familiehuset (2 timer hver anden uge). Det foreslås, at dette gøres fra 1. november og at tilstedeværelse om muligt bliver parallelt med tilstedeværelse fra PPR/Familiehuset (2 timer hver anden uge). Effekten af dette evalueres efter 3 måneder, med henblik på udbredelse til øvrige folkeskoler og fastsættelse af omfang af ordningen.

   

 • 221. Covid 19 - status indenfor fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status på corona-krisen indenfor udvalgets område

  Indstilling

  Direktionen indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 380:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen og krisen har også fortsat stor indflydelse på løsningen af de kommunale opgaver.

   

  Efter forårets nedlukning har der henover sommeren været foretaget en gradvis genåbning af det danske samfund. Smittetallet er dog generelt stigende også i Stevns Kommune. Der har dog (i skrivende stund) heldigvis ikke været større smitteudbrud på Stevns. Men der er løbende rundt omkring i landet mindre og større smitteudbrud, som medfører at der lokalt indføres restriktioner. Nye generelle restriktioner er også kommet til i forhold til brug af mundbind i det offentlige rum. Vi skal i Stevns kommune være klar til at håndtere genindførelse af restriktioner - hvis det skulle blive nødvendigt.

   

  I Stevns Kommune er der efter sommerferien nedsat et corona-forum, som har næsten samme sammensætning som forårets krisestab. Der afholdes ugentlige møder i corona-forum.

   

  Derudover er der nedsat et hygiejneteam med en bred ekspertise indenfor hygiejne, bygninger og rengøring. Hygiejneteamet har bistået ved genåbningen af de kommunale institutioner og øvrige bygninger. Hygiejneteamet har ligeledes bistået, da der skulle ske selvisolering af beboerne på Mandehoved og teamet har også foretaget en fornyet gennemgang af skoler og daginstitutioner efter sommerferien. Der er fortsat opmærksomhed på kommunikation om hygiejneregler ud på de enkelte arbejdspladser og til alle medarbejdere. Der arbejdes pt. på et oplæg til en kommunal hygiejneorganisation og en hygiejnepolitik.

   

  Skoler og dagtilbud er nu åbne i fuldt omfang, dog med lidt reducerede åbningstider for dagplejen. Der er øget fravær af både børn og personale i forbindelse med testning og selvisolering, når der af forskellige årsager foretages test. Det vil formentlig fortsætte ind i efteråret og vinteren. Stevns ejendomme arbejder på installation af håndvaske på institutionerne, som også kan bruges i efterårs- og vintermånederne.

   

  Hjemmeplejen og plejecentrene fungerer normalt, dog begrænses brugen af plejehjemmenes lokaler i forhold til eksterne aktivteter. Håndteringen af værnemidler er sat i system, men kræver fortsat en betydelig indsats af personalet. Obligatorisk af test af alle ansatte indenfor ældreplejen er ligeledes en opgave som genererer et betydeligt tidsforbrug.

   

  Som følge af den begrænsede brug af plejehjemmene til eksterne aktiviteter er der et betydeligt pres fra foreningerne på de lokaler som fortsat er tilgængelige. På skolerne er der nu rengøring to gange dagligt (om morgenen og efter skoletid), hvilket muliggør at skolerne kan anvendes til fritidsaktiviteter efter skoletid.

   

  Antallet af ledige er steget som følge af corona-krisen. De fleste samtaler afvikles ved fysisk fremmøde mens en mindre andel afvikles digitalt. Muligheden for at afholde samtaler digitalt er dog forlænget til den 31. december.

   

  Direktionen har besluttet, at fastholde den delvise åbning af rådhusets og andres administrative arbejdspladser i hvert fald frem til den 30. september. Af hensyn til koordinering af opgaver mv møder de fleste medarbejdere op på arbejdspladsen 2-3 dage om ugen, men derudover arbejdes der i videst muligt omfang hjemmefra. Nogle funktioner indebærer dog mange møder med borgerne og det kræver fysisk tilstedeværelse.

   

  Flere af efterårets større arrangementer er blevet aflyst. Det gælder således sundhedsdagen, mens andre er blevet tilpasset, så de kan afvikles på forsvarlig vis. Det gælder fx erhvervstræffet den 22. september og verdensmålsdagen den 12. september.

   

  Udviklingen går fortsat hurtigt og der kommer flere gange ugentligt opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Direktionen udsender desuden informationsmails til KB ved behov.

   

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

  Økonomi

  Der henvises til sag behandlet af ØU den 1. september og KB den 10. september

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april samt ØU: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  ØU 21. april: Corona status april 2020

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

  SSU, PMT, AET og BUL 12-13 maj samt ØU 19. maj: Covid 19 - Tiltag inden for udvagets område - maj 2020

  ØU 1. september og KB 10. september: Coronaudgfiter i 2020

   

   

 • 222. Borgerkonsulentmodellens organisering i to teams - revurdering

  application/pdf icon bilag_1._tvp_-_indflyvning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._afgraensning_af_modeller_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._tvp_sagsfremstilling_juni_2020_0.pdf

  Resume

   

  Det blev på møderne i SSU, BUL og AET i juni måned besluttet, at forvaltningen skal vurdere yderligere muligheder for en fremtidig organisering af borgerkonsulenterne i TVP. Udvalgene skal således drøfte principper for den fremtidige organisering og dermed retningsbestemme det videre administrative arbejde. Sagen genoptages på de førstkommende udvalgsmøder i november måned til endelig stillingtagen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til BUL, AET og SSU, at

  1. de skitserede modeller for organisering af bogerkonsulenterne drøftes

  2. målgrupperne Unge og Familier fastholdes

  3. borgerkonsulenterne forankres fremadrettet i Center for arbejdsmarked og med én fælles leder

  4. forvaltningens videre arbejde tager afsæt i model A

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 2:

  Se ovenfor.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad 1 – Godkendes.

   

  Ad 2 – Målgrupperne er som udgangspunkt de samme, men kan tilpasses teamets nye organisering, hvis det vurderes nødvendigt.

  Målgruppebeskrivelser samt forventningen til sagsantallet i teamet forelægges fagudvalgene til udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Ad 3 – Godkendes at borgerkonsulenterne forankres i ”Center for Arbejdsmarked”.

  Ledelsesdelen ønskes genoptaget på udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Ad 4 – Godkendes at forvaltningens videre arbejde tager afsæt i model A med følgende ændring. Der tilføres 1 ekstra sagsbehandler til borgerkonsulentteamet i forhold til den nuværende ressourcetildeling, så teamet fremover kommer til at bestå af 6 fuldtidsstillinger, 5 medarbejdere og 1 leder.

  Det forventes, at det nye borgerkonsulentteam er sammensat og klar til at fortsætte arbejdet i den nye organisering fra den 1. januar 2021.

   

  Sagsfremstilling

  I juni måned var Det Tværfaglige velfærdsprogram til politisk behandling. Forvaltningen anbefalede to mulige modeller for fremtidig reorganisering:

  1. borgerkonsulentmodellens familieteam udfases

  2. borgerkonsulentmodellens familieteam reorganiseres og tilføres personaleressourcer svarende til 2 årsværk

  I den forbindelse blev Familieteamet midlertidigt sat på pause med forventning om genoptagelse senest 1. januar 2021. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen skal belyse sagen yderligere og vende tilbage til udvalgsbehandling i september 2020 med det mål at genopstarte borgerkonsulentmodellen i Familieteamet. Se eventuelt Bilag 3. Sagsfremstilling juni 2020 for en nærmere beskrivelse.  

  Denne sagsfremstilling er således næste skridt i processen for en fremtidig organisering af Borgerkonsulenterne, hvor udvalgenes medlemmer giver input til de beskrevne modeller for at retningsgive forvaltningens videre arbejde. Sagen genoptages på udvalgenes næste møde til endelig stillingtagen. På dette tidspunkt vil der også foreligge en implementeringsplan for den nye organisering.

  For en overordnet indflyvning til TVP og afsættet for valget af målgrupper se eventuelt Bilag 1. TVP-Indflyvning.

  Forvaltningen har arbejdet videre for yderligere belysning af modeller for en fremtidige organisering af bogerkonsulenterne i TVP. Nedenstående har styregruppen valgt at beskrive tre mulige modeller. Styregruppen har valgt at afgrænse antallet af modeller. Modeller med udgangspunkt i at familieteamet skal fastholdes samtidig med, at Borgerkonsulenterne ikke tilføres yderligere ressourcer, belyses ikke nærmere i sagsfremstillingen. Hovedproblemet ved dette udgangspunkt for en fremtidig model er, at der ikke vil kunne opnås en tilstrækkelig volumen i Borgerkonsulentteamet og at det derfor ikke reelt kan fungere tværfagligt.

  Der er heller ikke arbejdet med modeller, der flytter yderligere ressourcer fra centrene til borgerkonsulentteamet. Det er styregruppens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tage yderligere årsværk ud af det almindelige driftsmiljø.  Hvis ressourcerne tages ud af den almindelige drift, vil konsekvensen være, at den øvrige sagsbehandling vil blive yderligere presset ift. ressourcer og sagsbehandlingstider (se Bilag 3. Sagsfremstilling juni 2020 for yderligere udfoldelse).

  Se eventuelt Bilag 2. Afgrænsning af modeller for yderligere uddybning af baggrund for afgrænsning af modeller.

  Der er i dag allokeret 8 halvtidsstillinger samt 2 halvtidsledere til borgerkonsulentmodellen i de to team.

  Tre modeller:

  A.    Ét Borgerkonsulent-team med fuldtidsstillinger

  Teamet består i denne model af 7 fuldtidsstillinger - heraf 1 lederstilling og 6 medarbejdere, hvoraf den ene stilling udfases efter 2 år. Teamet placeres i Center for Arbejdsmarked.

  De nuværende borgerkonsulentressourcer fra de to eksisterende teams samles, men modellen kræver en tilførsel af yderligere ressourcer, der svarer til to årsværk, hvoraf det ene kun er for en periode på to år.

  Borgerkonsulentmodellens styrke er i dag netop den faglige bredde i teamet. Det vil ikke være muligt at skabe den samme faglige bredde på i alt fem fuldtidslederstilling, som der i dag eksisterer på i alt 10 halvtidsstillinger.

  Styregruppens vurdering er imidlertid, at gennem uddannelse og oparbejdet erfaring kan opgaven varetages af et fremtidigt team, der består af 6 fuldtids medarbejderstillinger og en fuldtids lederstilling – og efter to år reduceres temaet til 5 fuldtids medarbejdere og en fuldtids leder. Den ene stilling kan udfases efter 2 år, idet teamet på det tidspunkt er konsolideret og behovet for efteruddannelse ikke længere vil være lige så stort. Antallet vurderes imidlertid fortsat at være sårbart i forhold tab af viden ved nyansættelser.

  Af hensyn til at øge volumenen og den faglige bredde kan tovholderfunktionen (Samarbejdsmodellen) ligeledes placeres i dette team. Det vil blive undersøgt om andre tværgående funktioner med fordel kan flyttes til teamet.

  Primære fordele:

  • Heltidsstillinger vil rette et entydigt fokus på kerneopgaven
  • Heltidsstillinger sikrer et entydigt ledelsesansvar fremfor delt ansvar
  • Større fleksibilitet i muligheden for at intensivere indsatsen omkring borgeren
  • Teamet vil have en volumen, der på sigt kan oparbejde de nødvendige kompetencer og faglige bredde

   

  Primære udfordring:

  • Ved at gå fra halvtidsstillinger til fuldtidsstillinger kan der ikke opnås den samme bredde i fagligheden
  • Teamets volumen er lille, hvorfor der forsat vil eksistere en sårbarhed i forhold til de faglige kompetencer, når der sker udskiftning i ansættelsen af borgerkonsulenter.
  • Der skal sikres en fortsat forankring med de faglige miljøer i de øvrige involverede centrer. Der skal således etableres en struktur, der sikrer denne forankring.
  • Der skal tilføres yderligere ressourcer

   

   B.    To teams (model fra junimøderne)

  Ungeteamet fortsætter i sin nuværende form med fem halvtidsstillinger og målgruppen og indsatser tilpasses fortsat i takt med de erfaringer, som Ungetemaet høster.

  Indsatsen i Familieteamet genoptages og borgerkonsulenterne arbejder fuld tid i teamet. For at fastholde borgerkonsulentmodellens styrker med en bred faglighed i temaet, tilføres der yderligere ressourcer svarende til to årsværk.

  Familieteamet organiseres med en fælles ledelse og forankres i Arbejdsmarkedet.

  Det er styregruppens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tage disse årsværk ud af det almindelige driftsmiljø, men at der skal ske en opnormering på 2 årsværk. Hvis ressourcerne tages ud at den almindelige drift vil konsekvensen være, at den øvrige sagsbehandling vil blive yderligere presset ift. ressourcer og sagsbehandlingstider (se Bilag 3: Sagsfremstilling juni 2020 for yderligere udfoldelse).

  Primære fordel:

  • Ungeteamet kan fortsætte som hidtil
  • Heltidsstillinger i familietemaet vil rette et entydigt fokus på kerneopgaven
  • Heltidsstillinger i familieteamet sikrer et entydigt ledelsesansvar fremfor delt ansvar
  • Bredden i fagligheden fastholdes

  Primære udfordring:

  • Modellen kræver afsættelse af yderligere ressourcer
  • Der skal sikres en fortsat forankring med de faglige miljøer i de øvrige involverede centrer. Der skal således etableres en struktur, der sikrer denne forankring

   

  C.    Ressourceneutral model

  Ungeteamet fortsætter i den nuværende form med fem halvtidsstillinger og målgruppen og indsatser tilpasses fortsat i takt med de erfaringer, som Ungeteamet høster.

  Indsatsen i familieteamet udfases og ressourcerne prioriteres fra Borgerkonsulentmodellen til styrkelse af indsatsen gennem Samarbejdsmodellen og den kan således hurtigere udvides til at dække flere målgrupper. Således bliver der ikke længere prioriteret den ekstra og intensive indsats til familierne, der ligger i borgerkonsulentmodellen. Derimod bliver der flere ressourcer til en større andel af familierne, og som kan modtage i en mere håndholdt og koordinerende indsats.

  De familier som er visiteret til familieteamet tilbydes at deltage i samarbejdsmodellen.

  Primære fordel:

  • Ungeteamet kan fortsætte som hidtil
  • Familieteamets ressourcer prioriteres til styrkelse af Samarbejdsmodellen, der giver flere familier en mere håndholdt og koordinerende indsats
  • Samarbejdsmodellen kan indfases hurtigere, end det er planlagt på nuværende tidspunkt.

  Primære udfordring:

  • Borgerkonsulentmodellen vil ikke blive tilbudt til familier i Stevns Kommune

   

  Ledelse

  I den nuværende matrixorganisation er medarbejderne både i TVP og i linjeorganisationen. Det giver udfordringer med delt ledelse. Det anbefales, at en fremtidig afdeling skal have et klart referenceforhold i et center. Ledelsesopgaven vil være krævende idet medarbejderne bliver udfordret af det tværgående arbejde indenfor områder, som de ikke nødvendigvis kender godt.

   

  Placering af den samlede TVP-afdeling

  Det foreslås at placere TVP-afdelingen i Arbejdsmarked. Det vil styrke fokus på beskæftigelsesindsatsen overfor familier og unge.

 • 223. Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020-2024_0.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt sin regionale udviklingsstrategi i høring. Fagudvalgene skal drøfte udviklingsstrategien og komme med input til et høringssvar, som efterfølgende forelægges ØU og KB til behandling i oktober.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL, PMT, AET, SSU og ØU, at

  1. Region Sjællands udviklingsstrategi drøftes
  2. fagudvalg kommer med input til høringssvar
  3. ØU anbefaler udkast til høringssvar
  4. KB godkender udkast til høringssvar

   
  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 367:

  1. Drøftet
  2. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

  Liste O kan ikke anbefale at Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Sagen drøftet.

  Sagsfremstilling

  Region Sjællands Udviklingsstrategi er sendt i 8 ugers høring. Strategien har været i forhøring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har godkendt udkastet til strategien. Efter høringsperioden kommer Udviklingsstrategien til fornyet behandling i Udvalget for regional udvikling og behandles af Regionsrådet til november.

  Den regionale udviklingsstrategi sætter en dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

  Strategien sættes fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

  Strategien er bygget op om følgende fire temaer:

  • Den attraktive region
  • Den kompetente region
  • Den sammenhængende region
  • Den grønne og bæredygtige region

  Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål.

  Med afsæt i udviklingsstrategien skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner og prioriteres de udviklingsmidler, som Region Sjælland anvender til udviklingen af regionen.

  Stevns Kommune har nu muligheden for at fremsende høringssvar, og derigennem forsøge at motivere til opmærksomhedspunkter og indsatser i forbindelse med implementeringen. Alternativt finde inspiration i Udviklingsstrategien til, at vi i Stevns Kommune ønsker at byde os til som samarbejdspartner på områder eller igangsætte lokale initiativer, der understøtter strategiens fokusområder.

  I effektueringen af Udviklingsstrategien kan Region Sjælland i udgangspunktet bidrage gennem 4 virkemidler:

  1. Gennemføre kortlægninger, udarbejde analyser og opbygge viden om udfordringerne inden for de fire temaer i den Regionale Udviklingsstrategi.

  2. Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  3. Region Sjælland kan igangsætte og deltage i partnerskaber og indsatser, og herunder varetage koordineringen mellem aktørerne og bidrage med regionens ressourcer, viden og ekspertise samt medfinansiere de konkrete udviklingstiltag.

  4. Region Sjælland kan hjælpe regionale aktører med at hjemtage midler fra offentlige og private puljer til regionale udviklingsindsatser samt bidrage med medfinansiering.

  Udviklingsstrategien behandles i alle fagudvalg, som drøfter Region Sjællands Udviklingsstrategi og kan komme med input til høringssvar. På baggrund af input fra behandlingen i fagudvalgene, udarbejder forvaltningen et udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i oktober.

 • 224. Praksisplan for almen praksis - høring

  application/pdf icon praksisplan_almen_praksis_hoeringsversion_juli_2020_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_og_hoeringsliste_til_praksisplan_almen_praksis_2021_-_2024_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_paa_praksisplan_for_almen_praksis_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune har som de øvrige kommuner i Region Sjælland mulighed for at afgive høringssvar på Region Sjællands udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland”.

   

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til høringssvar.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB via DIR, BUL, SSU og ØU, at

  1. høringssvar til udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” godkendes.

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland har ved Praksisplanudvalget sendt udkast til ”Praksisplan for almen praksis 2021-2024 for Region Sjælland” i høring i bl.a. de 17 kommuner i Region Sjælland, Regionsældrerådet og Regionshandicaprådet. Praksisplanen er vedlagt som bilag sammen med høringsbrevet, der indeholder den fulde liste over høringsparter. Høringsfristen er den 23. oktober 2020.

   

  Praksisplanen skal sikre gennemførelsen af de tiltag i Region Sjællands Sundhedsaftale, der omfatter almen praksis. Herudover er praksisplanen det lokale samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommune og almen praksis, der beskriver, hvilke opgaver almen praksis skal varetage i et samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt den kapacitetsplanlægning som er forudsætningen herfor.

   

  Den fælles målsætning er at styrke udviklingen af almen praksis som kerneaktør i det nære sundhedsvæsen, fordi almen praksis er tovholder og patienternes indgang til det samlede sundhedsvæsen på tværs af sektorer. Samarbejdet på tværs af sektorer og faggrupper skal være præget af kontinuitet og en klar ansvars- og opgavefordeling for at sikre, at patienterne oplever kvalitet, tryghed og sammenhæng i deres forløb.

   

  Praksisplanudvalgets målsætninger handler om:

  1. Lægedækning
  2. Fokus på sårbare patientgrupper
  3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

   

  Ad 1. Lægedækning
  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Alle borgere i Region Sjælland fortsat har adgang til en praktiserende læge, uanset hvor i regionen de bor.
  • Det er attraktivt at være praktiserende læge i Region Sjælland.

   

  Ad 2. Fokus på sårbare patientgrupper

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Implementere de indsatser i almen praksis, der kan forbedre den samlede livssituation for de sårbare patientgrupper

   

  Ad 3. Udnyttelse af digitale og teknologiske muligheder

  Praksisplanudvalgets mål er at:

  • Understøtte digitaliseringstiltag, der skaber kvalitet for patienterne/borgerne og letter arbejdet i almen praksis og kommunerne.
  • Understøtte at kendskabet til E-hospitalets ”call-center”, og de muligheder det indeholder, udbredes til borgere, almen praksis og kommunernes sundhedspersonale.

    

  Høringssvar

  Det vurderes, at Stevns Kommune kan bakke om de tre overordnede målsætninger i Praksisplan for almen praksis. Men der er også en række bekymrings- og opmærksomhedspunkter. Disse omfatter i korte træk:

   

  • At samarbejdsrelationen mellem kommune og læge er afgørende for at opnå et kvalificeret borgerforløb. Særligt når det drejer sig om sårbare borgere.
  • At overvejelserne om at give borgere adgang til fysioterapi uden henvisning fra egen læge giver anledning til opmærksomhed.
  • At der er en opgaveglidning i gang, som vil medføre flere kommunale opgaver, hvilket kræver fokus på, hvordan det sikres, at der er ressourcer og kompetencer til disse opgaver.
  • At der skal meget større fokus på, hvordan og hvad vi kommunikerer mellem sektorerne.
  • At det vil være en stor hjælp for sårbare borgere, at de ikke udskrives i weekenden.
  • At overvejelserne om at lade almen praksis henvise direkte til PPR er bekymrende.
  • At det ikke må underkendes at implementering af digitale løsninger kræver både tid og ressourcer.
  • At mange sårbare borgere ikke selv har udstyret til at kunne tilgå digitale løsninger.
  • Et ønske om at E-hospitalets ”call-center” kan bruges af den kommunale sygepleje i forhold til kronikere.
  • Et ønske om en IT-løsning for plejecentre, sådan at man har mulighed for at tilgå en beboers læge fra en plejecenteradgang.

   

  På den baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte forslag til høringssvar.

  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 225. Etablering af anretterkøkken i daginstitution Humlebien - anlægsbevilling (Lukket)

 • 226. Placering af Solstrålen, skoletilbud for autister (Lukket)

 • 227. Diverse orienteringer - BUL 29. september 2020 (Lukket)

 • 228. Underskriftsark (Lukket)