Referat

 • 89. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 90. Fremtidig struktur for område Hårlev - 0-6 års området

  application/pdf icon boernetal_omraade_haarlev_0.pdfapplication/pdf icon udvidelse_af_institution_-_samlet_kalkulation_0.pdfapplication/pdf icon bulderbo_samlet_ny_planloesning_0.pdf

  Resume

  Børn, Unge og Læringsudvalget skal tage stilling til den fremtidige pasningsstruktur i Område Hårlev

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. Træffe beslutning om hvorvidt man ønsker, at arbejde videre med udvidelse af Bulderbo, og at dette søges finansieret via anlægsbevilling i budget 2019. Såfremt dette besluttes, anbefales at beslutning om fremtidig struktur for område Hårlev afventer yderligere behandling til efter budget 2019 er vedtaget.
  2. Såfremt der ikke besluttes at arbejde videre med udvidelse af Bulderbo, at der træffes beslutning om, hvorvidt

  a)   Den nuværende struktur med overflytning af de ældste børnehavebørn fra Bulderbo til Børnehave Øst skal fortsætte,

    eller

  b)      Børnehave Øst skal ændres til en ”2 år og 10 måneders til SFO-start” børnehave.

  Børn, Unge og Læring, 21. august 2018, pkt. 85:

  Sagen returneres til forvaltningen til revurdering af anlægsestimatet.

  Sagen genoptages til næste møde.

  Beslutning

  Da den økonomiske finansering af en udbygning ikke er tilstede samlet set i Stevns Kommune - godkender A,V og Ø at der arbejdes videre med pkt. 2B.

   

  Jane Halvor ønsker at der foretages udvidelse af Bulderbo, og kan således ikke stemme for pkt. 2B

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Nye oplysninger til sagen til BUL-møde 25. september:

  Børn og Læring har op til mødet trukket seneste børnetal på ventelisten til daginstitutionstilbud i Hårlve området. Baseret på disse tal vil Bulderbo forventeligt være nødsaget til at rokere de ældste børn fra Bulderbo til Børnehave Øst fra omkring marts/april 2019. Det vil på det tidspunkt, begrundet i fysiske rammer og kapacitet i Bulderbo, ikke være muligt for forældre til de ældste børn i Bulderbo, at afvise dette og beholde deres børn i Bulderbo ud fra den nuværende gældende praksis.7

  Der er ikke siden sidst blevet færdiggjort et opdateret overslag på anlægsomkostning ved udvidelse af Bulderbo.

  -------------------

  Børn, Unge og Læringsudvalget fik på møde den 15. maj 2018 (lukket punkt) forelagt forskellige modeller for Område Hårlevs fremtidige struktur og udvikling.

  Udvalget besluttede at arbejde videre med en model hvor Bulderbo udvides til at kunne rumme områdets børn og Børnehave Øst nedlægges.

  Sagen var foranlediget af et aktuelt lavt børnetal i Børnehave Øst på grund af den aldersmæssige smalle målgruppe og et ønske fra forældrebestyrelsen i Område Hårlev om en ny struktur.

  I den nuværende struktur i Område Hårlev er Bulderbo en 0 – ca. 4.10 års institution og Børnehave Øst en ca. 4.10 – 6 års institution. I praksis rokeres børn fra Bulderbo til Børnehave Øst 2 gange årligt. Ved hver rokering, flyttes de børn, der inden for det næste halve år vil blive 4 år og 10 måneder. De fleste børn rokeres derved i praksis inden de er blevet 4 år og 10 måneder.

  For at undgå dette institutionsskift er det forældrebestyrelsens ønske, at strukturen ændres, således at Børnehave Øst fremover modtager børn fra de er 2.10 år til skolestart, og at der fremover ikke sker en overflytning fra Bulderbo til Børnehave Øst. Dette vil betyde at børn, der starter i vuggestue i Bulderbo kan gå i institutionen indtil overflytning til SFO. Det vil også betyde, at tilflyttere og børn fra Dagpleje hovedsagelig kan tilbydes plads i Børnehave Øst, og ikke kan garanteres mulighed for en plads i Bulderbo.

  BUL holdt den 21. juni 2018 møde med forældrebestyrelsen for Område Hårlev. Udvalget orienterede om deres ønske om at udvide Bulderbo og lukke Børnehave Øst.  Herved undgår børnene fremover et institutionsskift og personaleressourcerne vil blive udnyttet mere optimalt.

  Der er siden mødet i juni udarbejdet estimat på anlægsomkostningen for at udvide Bulderbo til denne løsning. Anlægsestimatet er vedhæftet denne sag som bilag, og udgør 12,3 mio. kr. for 685 kvadratmeter. Der er estimeret en effektiviseringsgevinst ved denne stordrift på 344.000 kr. i forhold til ledelse mm.

  Såfremt det i budget 2019 besluttes at afsætte midler til en udvidelse af Bulderbo, skal det besluttes hvorledes strukturen i de to institutioner skal være indtil en udvidelse af Bulderbo står færdig. Forældrebestyrelsen tilkendegav, at de havde et ønske om, at nuværende børnehavebørn i Bulderbo ikke blev tvunget til rokering til Børnehave Øst.

   I en løsning med nybyggeri vil det være center for Børn og Lærings anbefaling, at man beholder den nuværende struktur, da det medfører meget strukturelt og administrativt arbejde, at implementere ny struktur for en kort periode.

  Såfremt det ikke besluttes at der skal arbejdes videre med en udvidelse af Bulderbo på baggrund af anlægsestimatet, er der to overordnede scenarier for fremtidige struktur.

  Scenarie 1: Den nuværende struktur fastholdes på overordnet plan og der flyttes stadig børn fra Bulderbo til Børnehave Øst når de er mellem 4 år og 3 måneder til 5 år gamle. Det anbefales, at overflytningsalderen løbende defineres af antallet af børn i Børnehave Øst, ud fra det mål, at der ikke skal være færre end 25 børn i Børnehave Øst. Børn bør dog fortsat rokeres i grupper, således at alle børn oplever at blive overflyttet sammen med en eller flere jævnaldrende børn de kender i forvejen. Denne styringsmekaniske skyldes behovet for at have tilstrækkelig kapacitet både i Bulderbo og Børnehave Øst til at kunne dækkes åbningstiden ift. pasningstilbuddet.

  Scenarie 2: Strukturen ændres med virkning fra 1. januar 2019, således at Børnehave Øst Bliver en ”2 år og 10 måneder til SFO-start” institution. Der flyttes altså børn fra Bulderbo til Børnehave Øst for sidste gang den 1/9 2018.

  Det er som bilag vedhæftet oversigt over fordelingen af børn for begge scenarier. Denne oversigt er behæftet med væsentlig usikkerhed. Som forudsætningen for oversigten er antaget, at børn der i dag starter i Bulderbo i en alder af 2 år og 10 måneder, alle sammen vil vælge at starte i Børnehave Øst, såfremt den omdannes til børnehave for børn der er 2 år og 10 måneder og ældre. Med nuværende forudsætninger, vil begge dagtilbud gennemgående have nok børn til en fornuftig drift. Dette vil dog kræve, at børn der optages i alderen over 2 år og 10 måneder og derover fortrinsvis pladsanvises til Børnehave Øst.

  Ovenstående forudsætning er afgørende for, om omdannelse af Børnehave Øst til børn fra 2 år og 10 måneder til SFO-start vil være bæredygtig i forhold til nuværende resourcetildelingsmodel. Såfremt forældre fravælger Børnehave Øst grundet dens placering på Hotherskolen og tætte nærhed til skolens SFO og de ældre børn i SFO´en, vil Børnehave Øst ikke være økonomisk bæredygtig.

  Såfremt flere forældre tilvælger en offentlig børnehave grundet reduktion i institutionsskift i børnehave perioden, vil dette medføre, at Børnehave Øst bliver økonomisk bæredygtig, samt at alle børn i børnehavealderen oplever konsistente rammer igennem hele deres børnehavetid, hvilket gavner deres udvikling og skoleparathed.

 • 91. Det specialiserede socialområde - VIVE-analyser - orientering

  application/pdf icon 01_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_voksenomraade_0.pdfapplication/pdf icon 02_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_boern_og_unge-omraade_0.pdfapplication/pdf icon 03_sociooekonomisk_indeks_i_2014-_2018_0.pdfapplication/pdf icon 04_sociooekonomisk_indeks_i_2018_-_grafisk_oversigt_0.pdfapplication/pdf icon 05_data_vedr._sociooekonomiske_udgiftsbehov_i_region_sjaelland_0.pdfapplication/pdf icon 06_notat_-_udgifter_brugere_og_enhedsudgifter_paa_det_specialiserede_voksenomraade_2017_0.pdfapplication/pdf icon ssu_24.9.18_-_vive-rapport_2014-2017_voksen-handicap.pdf

  Resume

  VIVE har primo-medio 2018 gennemført en opdatering af benchmarkinganalyserne på børne- og voksenområdet, som er sket på bestilling fra KKR Sjælland.

   

  Kommunerne får opdateret viden om, hvilke kommuner inden for Region Sjælland, der har relativt høje eller lave brugerandele og enhedsudgifter, og hvordan niveauet for kommunerne i Region Sjælland, set under ét, ligger i forhold til niveauet i andre regioner på disse parametre.

   

  De 2 VIVE-rapporter præsenterer de opdaterede benchmarkinganalyser og er vedlagt som bilag:

   

  • Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede voksenområde
  • Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børn og unge-område

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via DIR, BUL, SSU og ØU, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Direktionen, 17. september 2018, pkt. 2:

  Ikke til stede: Bjørn Voltzmann

  Taget til efteretning

  Social og Sundhed, 24. september 2018, pkt. 81:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efteretning

  Sagsfremstilling

  Opdateringen af benchmarkinganalyserne er sket på bestilling fra KKR Sjælland, der i oktober 2017 har tiltrådt at de styringsinformationer, der skal satses på, bl.a. er opdatering af benchmarkinganalyserne i en reduceret form, bestående af sammenligninger mellem kommunerne i Region Sjælland, hvad angår 1) udgifter pr. 0-22-årig/18-64-årig, 2) brugerandele og 3) enhedsudgifter pr. bruger.

   

  Analyseresultaterne og hovedkonklusionerne fremgår af rapporterne.

   

  Kommunernes anvendelse af analyserne

  Kommunerne får data, som giver et billede af situationen i kommunen, og som giver mulighed for at se på udviklingen i forhold til de sidste analyser KORA foretog på samme område.

   

  Kommunerne kan benytte analyserne til at undres over egne tal, til at sammenligne med andre kommuner og til at iværksætte og/eller videreføre tiltag på de enkelte områder, tilbud og målgrupper.

   

  Analyserne giver mulighed for at den enkelte kommune kan komme lidt dybere ned i forklaringer på udgiftsniveauet, og måske give en ide om det er pris eller mængde, der forklarer niveauet.

   

  Styringsredskab

  VIVE-analysen er primært styringsredskab for den enkelte kommune, da den stiller styringsinformation til rådighed for den enkelte kommune og indeholder sammenligning med de andre kommuner i regionen.

   

  Analysen giver kommunerne mulighed for at følge udviklingen over tid, da analysen er den tredje i rækken og dermed rummer en tidsserie. Den enkelte kommune har mulighed for at se om udgifter skyldes relativt dyre tilbud (pris/takst) og/eller relativt mange brugere(brugerandel).

   

  Sammenhæng til udligningsproblematikken

  Af de to rapporter fremgår det blandt andet, at Stevns Kommune har: 

   

  • Udgifter til børn og unge, som ligger lidt over regionsgennemsnittet
  • Oplevet en stigning i antal foranstaltningsmodtagere vedrørende børn og unge på 54 pct., hvor regionsgennemsnittet er på 13 pct. fra 2014-2017
  • Oplevet en stigning i antal modtagere på voksenhandicapområdet på på 19 pct., hvor regionsgennemsnittet er et fald på 1 pct. fra 2014-2017
  • Antal personer i botilbud ligger i 2017 lidt over regionsgennemsnittet
  • Stevns Kommune har lave enhedsudgifter på voksenhandicapområdet, hvilket medfører, at de samlede udgifter på området ligger i den lave ende sammenlignet med øvrige kommuner i Region Sjælland

   

  Stevns Kommune oplever således stigende udfordringer på de specialiserede socialområder. Dette står i stor kontrast til udviklingen i kommunens indtægter fra tilskud og udligning, hvor der ikke er konstateret samme procentvise vækst.

   

  Det opleves ikke, at kriterierne i udligningsordningen i tilstrækkeligt omfang imødegår Stevns Kommunens udfordringer med stigende udgifter på en række sociale områder. Dette underbygges af, at der i Finansieringsudvalgets rapport om reform af udligningsordningen var beregnet 5 forskellige modeller, som alle ville tilføre Stevns Kommune et ekstra beløb i udligning på mellem 18 og 25 mio. kr.

   

  Ligeledes har 6 østjyske kommuner i samarbejdet ”Rimelig udligning” gjort opmærksom på flere uhensigtsmæssigheder i den nuværende udligningsordning.  De påpeger en række fejl, som ifølge kommuner viser, at 6 mia. lander i de forkerte kommunekasser. Et fremtidigt system bør baseres på objektive kriterier og fejl vedrørende aldersfordeling, borgere med sociale problemer, de reelle udgiftsbehov og udgifterne til udlændinge skal korrigeres. Hvis de påpegede fejl rettes, stod Stevns Kommune til at modtage ca. 50 mio. kr. mere i landsudligning end i dag, svarende til 2.255 kr. pr. indbygger.

   

  Vedlagt er bilag som beskriver Stevns Kommunes udgifter på Voksen Handicap området, sammenlignet med regionsgennemsnit. Her af fremgår at omkostning pr. borger i aldersgruppen 18-64 år er 16% lavere end regionsgennemsnittet, omkostning pr. botilbud er ca. 7% lavere end regionsgennemsnit, mens antal brugere af botilbud pr. 10.000 indbygger er på niveau med regionsgennemsnit.

   

  Vedlagt er socioøkonomisk indeks i bilag med eksempler på udtræk. Oplysningerne er hentet fra noegletal.dk.  

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

   

 • 92. Retningslinjer for kombinationstilbud og deltidspladser

  application/pdf icon retningslinjer_deltidspladser_ved_barsel_0.pdfapplication/pdf icon retningslinjer_ved_kombinationstilbud_0.pdf

  Resume

  Efter ændringer i Dagtilbudsloven skal Børn, Unge og Læringsudvalget godkende retningslinjer for kombinationsplader og deltidspladser i Stevns Kommune.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. godkende retningslinjer for kombinationspladser og deltidspladser

  Beslutning

  Retningslinjerne godkendt - dog ønsker udvalget at ændre for deltidspladser, således at der er mere fleksibilitet i de max. 30 timers pasning i i dagtilbuddet. Stadig gældende med max. 6 timers pasning pr. dag, men med aflevering af en 4 ugers pasningsplan indenfor insitutionens åbningstid. Ligeledes 4 ugers varsel ved ændringer, således at ressourcerne i den enkelte institution kan tilpasses.

  Sagsfremstilling

  Efter ændringer i dagtilbudsloven, der trådte i kraft d. 1. juli 2018, skal Stevns Kommune tilbyde forældre en kombinationsplads, når et forældrepar eller en enlig forældre har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for at få deres barn passet udenfor et dagtilbuds almindelige åbningstid. Det vil sige, at barnet kan have en deltidsplads i et dagtilbud om dagen og efter åbningstiden kan forældrene få et tilskud til anvendelse i en fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen i gennemsnit over en fire ugers periode. Kombinationstilbuddet kan samlet ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads. I Stevns Kommune vil det sige 52 timer om ugen.

   

  Fra d. 1. januar 2019 indføres der et nyt tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det vil sige, at forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsorloven, skal have mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i alderen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret egenbetaling.

   

  Stevns Kommune skal udarbejde retningslinjer for tilbuddet om kombinationspladser og deltidspladser, og disse retningslinjer skal offenliggøres på kommunens hjemmeside.

   

  Børn & Læringsudvalget skal derfor godkende udkast til retningslinjer for både kombinationspladser og deltidspladser.

   

  Retningslingerne er vedlagt som bilag.

   

  Egenbetaling til en deltidsplads i forbindelse med barselsorlov og kombinationstilbud forelægges i sagen vedr. egenbetaling 2019.

  Ligeledes forelægges takster for tilskud til flesibel pasning.

  Lovgrundlag

  Dagtilbudslovens §27b Deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov og §85a Kombinationspladser

  Økonomi

  Der vil blive beregnet takster i efteråret 2018 som de øvrige takstberegner i forhold til budget 2019. 

 • 93. Mødeplan for politiske møder i 2019

  application/pdf icon moedekalender_2019_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, CG og ØU, at

   

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

  Chefgruppen, 20. august 2018, pkt. 4:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Direktionen, 13. august 2018, pkt. 1:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 135:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

   

   

  Kommunalbestyrelsen, 6. september 2018, pkt. 231

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Mødeplanen godkendt.

  Udvalgene fastlægger selv sin mødetider på dagene.

   

  Tilladt at BUL og SSU kan rykke deres møder ind i uge 1 fra uge 2. Aftales nærmere mellem udvalgene via formændene.

   

  Social og Sundhed, 24. september 2018, pkt. 78:

  SSU møder fastlægges til mandage kl. 9 - 12.

  Møde i januar fastlægges til torsdag den 3/1-2019 kl. 9 - 12. 

   

  Beslutning

  Mødet tirsdag den 8. januar 2019 flyttes til mandag den 14. januar 2019.

   

  Mødettidspunktet fastlægges til kl. 15.

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møder i juni og december afholdes onsdage i stedet for torsdage.

   

  Ændringer i forhold til mødeplan for 2018.

   

  • at SSU afholdes torsdag den 13. juni 2019, da mandag den 10. juni 2019 er 2. pinsedag.

   

 • 94. Det specialiserede social- og undervisningsområde - Rammeaftale 2019-2020

  application/pdf icon rammeaftale_2018-19_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade.pdfapplication/pdf icon allonge_2019_til_rammeaftale_2018-2019_august-september_2018_0.pdf

  Resume

  Kommunerne skal godkende forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 senest primo december.

   

  Kommunalbestyrelserne i regionen og Regionsrådet indgår rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalen består af en udviklingsstrategi (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via BUL, SSU og ØU, at

   

  1.    godkende forlængelse af Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020.

  Social og Sundhed, 24. september 2018, pkt. 80:

  Godkendt.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Proces

  Den seneste rammeaftale er godkendt af KKR Sjælland i juni 2017 og af kommunerne i efteråret 2017 og gælder for 2018-2019. Rammeaftalen 2018-2019 er opdateret med allonge 2019, der indeholder udvalgte oplysninger for 2019, så kravet til indhold af rammeaftaler overholdes. Socialministeriet har via Socialstyrelsen ultimo juni 2018 meddelt, at rammeaftalen skal være gældende for perioden 2019-2020 som følge af ændring af Servicelovens § 6 vedrørende 2-årige rammeaftaler, der trådte i kraft den 1. januar 2018.

   

  KKR har 12. september 2018 godkendt forlængelse af rammeaftalen (incl. allonge for 2019) fra 2018-2019 til 2018-2020 med efterfølgende udsendelse til behandling i kommunerne. Når alle kommuner har godkendt rammeaftalen inkl. allongen, fremsendes den godkendte aftale til Socialstyrelsen, senest primo december.

   

  Allonge 2019

  Det overordnede billede af det ajourførte datagrundlag er, at grundlaget for den indgåede Rammeaftale 2018-2019 forsat er tilstede og aftalen kan genbekræftes ved godkendelse af den foreliggende allonge. I forhold til de enkelte hovedpunkter kan fremhæves:

   

  a. Behov for tilbud og sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter pladser

  Det opdaterede datagrundlag for sammenhænge mellem udbud og efterspørgsel på pladser er tilvejebragt via indmeldinger på henholdsvis børne- og voksenområdet fra kommunerne i regionen.

  Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og tilbud i forhold til behov og efterspørgsel. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne vil have særlig opmærksomhed på at arbejde med. Det gælder særligt i forhold til børn og voksne med psykiske vanskeligheder, hjemløshed og mangel på plejefamilier. Sidst nævnte indgår også i anbefaling fra Socialtilsyn Øst.

  b. Takstudviklingen for Børnehus Sjælland

  c. Foreløbige anbefalinger fra Socialtilsyn Øst

  Taksterne for Socialtilsyn Øst er drøftet i KKR i foråret 2017, og det er besluttet, at taksterne bringes ned på niveau med de andre socialtilsyns takster i 2019. Ift. taksterne for 2019 forventer Socialtilsyn Øst en yderligere takstreduktion for 2019 som følge af allerede igangsatte omkostningsreduktioner.

  d. Tendenser for lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger på tværs af de 5 regioner

  Kommunalbestyrelser og regionsråd skal sikre indbyrdes koordinering regionerne imellem om den sikrede boform Kofoedsminde, for domfældte udviklingshæmmede og sikrede afdelinger til unge. 

   

  Anbefaling fra KKR Sjælland:

  På deres møde 22/6-2018 tiltrådte KKR Sjælland indstillingen om at KKR Sjælland godkender takstanbefalingen for 2019 og besluttede en tilsvarende takstanbefaling vedrørende 2019 med følgende formulering:
  KKR Sjælland opfordrer alle kommuner til for 2019 at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagt institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere. Der lægges ikke op til en henstilling over for sælgerkommunerne om en given procentreduktion i taksterne for 2019.

  Lovgrundlag

  Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’.

  Økonomi

  Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

 • 95. Status på Taskforce og genopretningsplan

  Resume

  BUL orienteres om status på taskforce-forløb og genopretningsplan.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

   

  • BUL tager orientering til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Der er siden orientering på BUL´s august møde, blevet ansat ny afdelingsleder for Udsatte Børn og Unge. Den nye chef er Anders Skare, der starter i stillingen 1. oktober.

   

  Der er blevet ansat to socialrådgivere. Den ene er startet i stillingen 17. september og den anden starter i stilling 1. oktober.

   

  Ift. genopretningsplanen, er det grundet personalemanglen fortsat primært fokus på lovmedholdelighed i forhold til at overholde lovmæssige tidsfrister for undersøgelser og foranstaltninger. I praksis søges dette sikret ved, at underretningen der medfører børnefaglige undersøgelser i høj grad udføres, i det omfang loven muliggør dette, af eksterne leverandører. I forhold til denne proces, så er ambitionen, at der er nyansat personale til overtage vurdering og afgørelse om foranstaltning, når disse børnefaglige undersøgelser er gennemført.

   

  På processuelt plan, har det ikke været muligt at gennemføre en række af de øvrige initiativer i genopretningsplanen grundet personalemanglen. Næste møde med Socialstyrelsens taskforce er den 26. september. Det forventes, at hovedtemaet for dette møde vil være en gennemgang af genopretningslanen, med henblik op at opdatere tidsrammer for de enkelte handlinger og initiativer, ud fra den nuværende kendte situation og bemanding. Det forventes i forlængelse heraf, at BUL får opdateret genopretningsplan til orientering på udvalget november-møde.

 • 96. Udmøntning af renoveringspulje 2018 - Anlægsbevilling

  Resume

  BUL skal tage stilling til udmøntning af resterende midler, 360.000 kr., fra renoveringspuljen 2018.

   

   

  Indstilling

  Det indstilles til KB via BUL og ØU, at

   

  1. KB giver en forhøjelse på 360.000 kr. på anlægsbevillingen til renovering og ombygning af Toftegårdsvej 1, der benyttes til Dagskolen
  2. finansiere forhøjelsen af anlægsbevillingen ved at frigive 360.000 kr. af renoveringspuljen som er afsat i budget 2018

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  På KB´s møde den 30. november 2017 blev der givet en anlægsbevilling på 700.000 kr. til renovering og ombygning af Tryggevælde Øst (Toftegårdsvej 1).

  I projektet med at flytte Dagskolen ind i den tidligere børnehave på Toftegårdsvej 1, har der været en stor involvering af brugerne med henblik på at sikre, at løsningen kommer til at fungere optimalt. Denne involvering har medført, at der er sket en række ændringer i projektet, der har medført flere omkostninger. Disse ændringer omfatter blandt andet: 

  ·         Projektet inddrager nu et større areal af Fritidsgården end først antaget.

  ·         Ændring af fælleskøkken på 1. sal.

  ·         Ændring af legepladsen.

  ·         Hele bygningen er blevet malet og ikke malerrepareret.

  ·         Større udgifter til flytning.

  ·         Større udgifter til oprydning.

  ·         Samt en række mindre ændringer.

   

  Det indstilles i forlængelse heraf, at de resterende midler i renoveringspuljen udmøntes til at finansiere de øgede omkostninger til anlægsprojektet.

   

  Såfremt nærværende indstilling godkendes, er alle midler i BULs renoveringspulje 2018 disponeret.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes anlægsbudget, da der er et resterende rådighedsbeløb på 360.000 kr. i budget 2018, som kan finansiere anlægsbevillingen.

 • 97. Diverse orienteringer - BUL 25. september 2018 (Lukket)

 • 98. Underskriftsark (Lukket)