Referat

 • 219. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 24. september 2019.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 220. Relationel kapacitet i Børn og Læring - orientering

  Resume

  Udvalget orienteres om Center for Børn & Lærings arbejde for at styrke den relationelle kapacitet blandt alle ansatte i centeret

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune har som en del af arbejdet med Tværgående Velfærdsprogram (TVP), indgået et samarbejde med "Joint Action Analytics" om at deltage i forskningprojekt, som analyserer i hvilket omfang medarbejdernes relationelle kapacitet (samarbejdsevne) påvirker borgernes oplevelse af tværgående koordinering, og dermed i sidste evne borgernes evne til at nå en løsning for familien og barnet. De hidtidige forskningsprojekter i andre kommuner har påvist en stærk sammenhæng mellem medarbejdernes egenvurdering af samarbejdet og borgerens oplevelse af god og koordineret sagsbehandling.

   

  Ud over Stevns Kommunes deltagelse i forskningsprojektet, har Center for Børn & Læring foretaget en undersøgelse af den relationelle kapacitet internt i hele centrets område. Der har været udsendt undersøgelse til alle ansatte, og lidt over 300 ud af 500 ansatte har deltaget i undersøgelsen.

  Det er afgørende for centerområdets evne til at få succes med en stærkere tidligt, tværfaglig indsats for familier, at alle ansatte oplever at have det nødvendige kendskab til andre funktioners opgaveområder, samt at der samarbejdes løsningsorienteret på tværs af fagsøjler, når en families behov kræver dette.

   

  Under dette punkt præsenterer de to undersøgelsesansvarlige fra Børn & Læring resultatet af undersøgelsen i Børn & Læring, og der informeres om den videre proces for at øge den relationelle kapacitet inden for Børn & Læring.

 • 221. Budget 2020-2023 - BUL

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2020_v3_0.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer_v3_0.pdfapplication/pdf icon lov_og_cirkulaere_v3_0.pdfapplication/pdf icon udover_vedtaget_service_v3_0.pdfapplication/pdf icon balancekatalog_v3_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_v3_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_-_bul_-_modtaget_foer_13.08.19_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_sydstevns_-_med_lokaludvalg_-_modt._ml._13.08.19-13.09.19_0.pdf

  Resume

  BUL behandler budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2020, version 3 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Beslutning

  ad 1) Anbefales, idet nye elementer på lov- og cirkulæreprogrammet indgår.

  ad 2) Anbefales

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede på møderne i juni og august budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 på egne politikområder. På møderne i september behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni- og augustmøderne og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Der er indgået ny økonomiaftale for 2020 den 6. september. Den præcise betydning for de enkelte kommuners økonomiske rammer kendes endnu ikke, ligesom konsekvenserne af lov- og cirkulæreændringer ikke er udmeldt endnu.

   

  Den sene økonomiaftale har betydet, at den oprindelige tidsplan for budget 2020 er ændret og den endelige budgetvedtagelse er udskudt til 5. november.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. for at skabe balance i kommunens økonomi, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. Den økonomiske udfordring kan ændre sig, når konsekvenserne af en ny økonomiaftale kendes.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 3:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på BUL´s område

  På X-udvalgets områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  • Overførselsudgifter: -1 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 2)
  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -0,1 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 2)
  • Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: +2,9 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 2) 

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Lov- og cirkulære ændringer: 0 mio. kr. (omfordeling af budget)

  Udover vedtaget service: +1,9 mio. kr.

  Balanceforslag: max. -6,7 mio. kr.

  Anlæg: 10,9 mio. kr.

   

  Ændringerne i forhold til version 2 fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Der er til sagen også vedhæftet modtagne høringssvar.

   

  Den videre budgetproces

  Der afventes stadig de nærmere konsekvenser af den nyligt indgående økonomiaftale, herunder effekterne af vedtagne lovændringer. Såfremt der når at komme yderligere oplysninger inden udvalgsmøderne, vil de blive fremlagt på mødet.

   

  Budget 2020 1. behandles i ØU den 1. oktober og i KB den 10. oktober.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 30. oktober og i KB den 5. november.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser fremgår af sagsfremstillingen og bilagene hertil.

   

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2020 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2020.

 • 222. Solstrålen - fremtidig fysisk placering

  application/pdf icon spoergsmaal_og_svar_-_bygningsmasse_i_stroeby_egede_0.pdfapplication/pdf icon hoeringsbrev_-_bygningsmasse_i_stroeby_egede_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_-_uden_personfoelsom_data_0.pdfapplication/pdf icon svarpaahoeringssvarvedrsolstraalen_-_dg_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til om autismeklassen "Solstrålen" skal flytte fra nuværende placering på Acacievej 54 til Lodbjergaardsvej 10

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

  1. autismeklassen Solstrålen flytter til Lodbjergaardsvej 10 med virkning fra 1. august 2020
  2. anlægsønske på 1,2 mio. kr. til ombygning af Lodbjergsgårdsvej 10 medtages i budgetforslag 2020
  3. reservere anlægsønske på 150.000 kr. fra legepladspuljen til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10

  Direktionen, 16. september 2019, pkt. 1:

  Anbefales

  Beslutning

  ad 1) Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Jacob Panton Kristiansen (V) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler indstillingen

   

  Janne Halvor Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen. I sidste valgperiode, da Solstrålen blev flyttet fra lokaler på Strøby Skolen til Acaciebo, blev det også foreslået at Solstrålen skulle flytte til Lodbjerggårdvej 10. Ved den lejlighed fik det daværende Børneudvalg af vide, at Lodbjerggårdvej 10 på ingen måde var anvendelig og ikke kunne gøres anvendelig. Janne Halvor Jensen (O) mener ikke, at hun har set nogen dokumentation på, at børnegruppens behov har ændret sig, så Lodbjerggårdvej 10 nu kan opfylde de behov denne børnegruppe har. Tværtimod viser høringssvarene jo netop, at Lodbjerggårdvej 10 ikke er anvendelig. Derfor stemmer Janne Halvor Jensen (O) nej til at Solstrålen flytter fra Acaciebo til Lodbjerggårdvej 10.

   

  ad 2) Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Jacob Panton Kristiansen (V) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler indstillingen

  Janne Halvor Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen

   

  ad 3) Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A), Jacob Panton Kristiansen (V) og Jan Jespersen (Ø) anbefaler indstillingen

  Janne Halvor Jensen (O) kan ikke anbefale indstillingen

   

  Sagsfremstilling

  Autismeklassen Solstrålen har på nuværende tidspunkt lokaler på Acacievej 54. Solstrålen er Stevns Kommunes specialiserede tilbud til børn med væsentlig og tunge autismeproblematikker, og er normeret 6 børn og har 3 fuldtidsansatte. Solstrålen er en del af Strøbyskolen, men et tilbud for hele Stevns Kommune.

   

  Solstrålen har pt 376 kvm på Acacievej 54, hvor der er god plads til gruppen aktiviteter, men gruppens behov kan opfyldes på mindre plads. En flytning til Lodbjerggårdsvej 10 vil betyde, at der vil være mindre plads til aktiviteterne, men der vil fortsat være plads til målgruppen, og lige under 20 kvadratmeter pr. barn/ansat.

   

  En flytning til Lodbjerggårdsvej 10 vil bringe autismeklassen tættere på Strøbyskolen, som den hører under. Det vurderes at være en fordel for samarbejdet mellem autismeklassen, ansatte og ledelsen.

   

  Flytningen indebærer, at der skal foretages en ændringer på bygningen så den lever op til reglerne for indretning af undervisningslokaler og så den dækker de praktiske behov, der er i Solstrålen. Ved den ændrede brug af bygningen skal der opnås ny ibrugtagninstilladelse, hvilket betyder, at bygningen skal leve op til kravene i BR18. Sammen med Solstrålens ledelse har Stevns Ejendomme foretaget en analyse af, hvad der skal ændres. Ændringerne indebærer blandt andet:

   

  • at der skal etableres ventilation i bygningen,
  • at der skal skaffes mere dagslys ved etablering af ovenlysvinduer
  • at der er rum som skal ændres i størrelse og form
  • at gulve og vægge males og lakeres
  • at køkkenet indrettes til undervisningsbrug
  • at der skal ombygges et badeværelse så der bliver pusleplads og handicapfaciliteter

   

  Der er alene arbejdet med ændringer, der vedrører den ændrede brug af bygningen og der er derfor ikke tale om at bygningen generelt bliver renoveret. Den samlede ombygning er beregnet til at koste 1,2 mio. kr., hvilket vil være et anlæg, der skal indarbejdes i budget 2020. Stevns Ejendomme forventer i tilfælde af flytningen, at disponere 150.000 kr. fra legepladspuljen til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10 med mest mulig genanvendelse af legeredskaber fra Akaciebo.

   

  Forslaget om flytning er en del af en større rokade af bygninger og aktiviteter i Strøby Egede området, og skal ses i denne sammenhæng. Den samlede foreslåede bygningsrokade fremgår af vedhæftet bilag "høringsskrivelse". Dertil et "spørgsmål og svar", udsendt sammen med høring, vedhæftet sagen som bilag. Der er pt. ikke foretaget en samlet vurdering af driftsudgifterne ved rokaden, men der forventes ikke de store afvigelser i forhold til det nuværende budget. Eventuelle afvigelser medtages i budgetopfølgning 2020 og budget 2021.

   

  Forslaget har været sendt i Høring hos Strøbyskolens bestyrelsen, der har samarbejdet med forældregruppen til børn i Solstrålen om svar. Høringssvar er vedhæftet som bilag. Der er overstreget en række passager med personfølsom data i det vedhæftede høringssvar. Uredigeret høringssvar udleveres til udvalget på møde.

  Økonomi

  Sagen medfører at der skal indarbejdes et anlæg på 1,2 mio. kr. til ombygning af Lodbjerggårdsvej 10 i budget 2020. Herudover reserveres 150.000 kr. fra legepladspuljen i budget 2020 til etablering af legeplads på Lodbjerggårdsvej 10.

 • 223. Flytning af Børnehave Øst - Hårlev

  application/pdf icon boernehave_oest_-_henvendelser_0.pdfapplication/pdf icon ventilationpaadalen5_0.pdfapplication/pdf icon dalen_5_budget_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til, hvorvidt Børnehave Øst skal flyttes fra nuværende placering på Hotherskolen til placering i Dalen 5

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. Børnehave Øst flyttes fra Hotherskolen til Dalen 5
  2. KB giver en anlægsbevilling på 800.000 kr. til flytning af børnehave Øst til Dalen 5
  3. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive en del rådighedsbeløbet fra pulje til renovering af skoler, institutioner mv., som er afsat i budget 2019
  4. præcis dato for flytning af børnehaven besluttes af centerchef for Børn og Læring i dialog med områdeledelse, skoleledelse og forældrebestyrelse

  Direktionen, 3. juni 2019, pkt. 2:

  Sagen udgår.

   

  Supplerende bemærkninger fra DIR efter den 3. juni 2019!

   

  Direktionen har efterfølgende uden for sin møderække besluttet, at anbefale indstillingen.

  Børn, Unge og Læring, 26. august 2019, pkt. 207:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Anbefales.

   

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 332:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen returneres til fornyet behandling i BUL.

  Beslutning

  ad 1) anbefales, idet udvalget ønsker, at forvaltningen arbejder videre med en samlet placering af dagtilbud til de 0-6-årige i Hårlev i tilknytning til Bulderbo. Det fornødne anlægsbudget ønskes afsat i budget 2020-2023.

  ad 2) anbefales med en anlægsbevilling på 600.00 kr., idet der ikke ønskes udført "ekstraarbejde" af Dalen 5. De resterende 200.000 kr. reserveres til køkkenet i Strøby Børnehave

  ad 3) anbefales

  ad 4) anbefales

   

   

  Sagsfremstilling

  BUL, September 2019.)

   

  Denne sag skal ses i sammenhæng med sag 224 "frokostkøkken i Strøby Børnehave" ift. finansiering

   

  Der er vedlagt bilag til sagen omkring ventilationsforhold for Dalen 5. Notatet konkluderer, at der er ventilation, der lever op til lovkrav til brug af Dalen 5 som Børnehave.

   

  Det er vedlagt bilag "Dalen 5 budget", der opdeler anlægsbehov i hhv. de indsatser, der er nødvendige for at Dalen 5 tages i brug som børnehave, dels de "ekstra-arbejder" der ikke er nødvendigt for at tage Dalen 5 i brug som børnehave, men med fordel kan udføres ift. med ombygning/renovering eller i de kommende år. Notatet er eksklusiv omkostninger til etablering af legeplads, let ombygning af lokaler på Hotherskolen samt flytningsomkostninger. Sammenfattende, så er det muligt at gennemføre flytning og anlægsproces for 600.000, hvis kun de nødvendige ombygnings- og renoveringsomkostninger medtages i beslutningen. Indsats for de sidste 200.000 kr., op til det oprindeligt foreslåede budget på 800.000 kr., vil så skulle besluttes og finansieres i de kommende år, enten via BUL´s renoveringspulje eller øvrige puljer under Stevns Ejendomme.

   

  Der er udarbejdet oversigt over resterende økonomi for BUL´s renoveringspulje.

   

   

  Omkostning, ikke frigivet

  Bevilliget fra renoveringspulje

  Resterende renoveringspulje

  939.000

   

  Frokostkøkken Strøby bevilliget (minimumsløsning)

   

  400.00

  Merleje af Køkkencontainer (kan ikke undgås)

  110.000

   

  Dalen 5, flytning af Børnehave Øst – ”nødvendig” renovering mm.

  600.00

   

  Minimums forbrug, forudsat flytning af Børnehave Øst til Dalen 5

  710.000

   

  Restsum BUL´s renoveringspulje, forudsat flytning af Børnehave Øst

  229.00

   

   

   

   

  Optioner ift. minimumsløsning

   

   

  Dalen 5, ikke hastende renoveringsopgaver

  230.000

   

  Frokostkøkken Strøby, middel-løsning merfinanseringsbehov

  190.000

   

   

   

  Såfremt der ønskes anvist anden løsnings end minimumsløsning for frokostkøkken i Strøby Børnehave i sag 224, kan der maksimalt bevilliges 640.000 kr. til flytning af Børnehave Øst til Dalen 5. Såfremt der i sag 224 ønskes fastholdt minimumsløsning for frokostkøkken i Strøby Børnehave, kan oprindelige forslag til bevilling på 800.000 kr. fastholdes.

   

  Tidligere sagsfremstilling skal læses i sammenhæng med disse opdaterede oplysninger.

  -----

   

  Børn og Læring har i april 2019 fra områdeledelse og forældrebestyrelse i område Hårlev fået tilsendt et ønske om flytning af Børnehave øst fra Hotherskolen til Dalen 5. Denne er fulgt af fornyet henvendelse i juni. Disse er vedlagt sagen som bilag.

   

  BUL er på tidligere møder blevet orienteret om dette ønske og har pålagt forvaltningen af udarbejde en helhedsplan for børn og unge anlæg i område Hårlev, som BUL kunne benytte til at træffe beslutning.

   

  De væsentligste dele af helhedsplanen for børn og unge anlæg i Hårlev er vurderet og beregnet i samarbejde mellem Børn og Læring og Stevns Ejendomme. Selve helhedsplanen er dog ikke klar til nærværende møde. Området vurderes fra forvaltningen at være på et tilstrækkeligt niveau til, at BUL kan træffe principbeslutning om flytning på nuværende tidspunkt, såfremt BUL ønsker dette.

   

  Pædagogisk historik.

  Kommunalbestyrelsen traf i valgperioden 2014 - 2017 beslutning om, at Børnehave Øst skulle flyttes fra placering på Toftegaardsvej 1 (Fritidsgården) til placering på Hotherskolen i direkte tilknytning til SFO1. Beslutning var baseret på et ønske om, at børnegruppen i område Hårlev fra 4 år og 10 måneder op til skolealderen skulle være i tæt tilknytning til SFO1 med henblik på at forbedre brobygningen.

   

  Det nuværende BUL traf i september 2018 beslutning om, at målgruppen for Børnehave Øst skulle ændres, således at målgruppen blev børn fra 2 år og 10 måneder til skolealderen. Som konsekvens af denne beslutning udfases praksis med at flytte børn fra Bulderbo til Børnehave Øst, når de er cirka 4 år og 10 måneder gamle. Med denne beslutning er den oprindelige pædagogiske tanke om obligatorisk brobygning for alle børn i område Hårlev via fysisk nærhed for børnehavetilbud på Hotherskolen ikke længere i effekt. Der er derfor på nuværende tidspunkt ikke nogen væsentlig pædagogisk grund til at fastholde en placering af Børnehave Øst på Hotherskolen i direkte tilknytning til SFO1.

   

  De hidtidige erfaringer med at have skole/SFO og børnehave under samme tag er, at dette har givet en række udfordringer. For både SFO og børnehave er pladsen trang, og i praksis har det vist sig svært at udnytte fællesarealer på en hensigtsmæssig måde, der sikrer synergi. Dette forhold er blevet yderligere besværet, efter målgruppen for børnehave øst er udvidet via en sænkning af startalderen for børn i børnehavetilbuddet, da de yngste børn i et vist omfang skal "skærmes" fra de ældste SFO-børn.

   

  Anlæg og økonomi

  Den nuværende Børnehave Øst vil skulle udbygges med alderstilpasset toiletkapacitet og yderligere kvadratmeter, hvis bedre pædagogiske forhold for børnehave skal sikres. Den samlede omkostning for dette er estimeret til 1.065.000 kr. Børnehave Øst har på sin nuværende placering på Hotherskolen en kapacitet på maksimalt 44 børn.

   

  Dalen 5, som Børnehave Øst foreslås rokeret til, er oprindeligt bygget som børnehave, og er delvist renoveret i forbindelse med, at bygningen blev benyttet til Dagskolen. Bygningen vil i sin nuværende form have en max. kapacitet på ca. 60 børnehavebørn, afhængigt af den endelige konkrete brug af lokalerne.

  Der er foretaget estimat på yderligere behov for ombygning, såfremt den skal benyttes som børnehave. Den samlede omkostning for dette estimeres til 800.000 kr. fordelt på cirka 550.000 kr. til ombygning og optimering af bygningen samt flytning; cirka 200.000 kr. til etablering af legepladsfaciliteter, samt 50.000 kr til tilpasning af lokaler, der forlades på Hotherskolen . Den eksakte fordeling af evt. bevilling kan ændres efter dialog med områdets ledelse og forældrebestyrelse.

   

  Benyttelse af lokaler der frigøres på Hotherskolen

  Center for børn og Læring har været i dialog med Hotherskolens ledelse om deres forventede benyttelse af lokalekapacitet, såfremt Børnehave Øst fraflytter. Skolens ledelse tilkendegiver, at lokaler i første omgang forventes benyttet til at skabe bedre rammer for børnene i SFO1, men at andre former for benyttelse kan komme i spil på længere sigt inden for skolens samlede planlægning.

   

  Samlet vurdering fra center for børn og læring

  Center for Børn og Læring vurderer, at følgende forhold gør sig gældende:

  Det er anlægsmæssigt billigere at ibrugtage lokaler i Dalen 5 som børnehave end at udbygge lokalerne på Hotherskolen

  Der er ikke konstateret væsentligt pædagogiske fordele ved tæt tilknytning af børnehave og skole/SFO på nuværende tidspunkt. Det kan ikke konkluderes med sikkerhed, at sådanne vil kunne opnås fremtidigt.

  Dalen 5 giver kapacitetsmæssigt en større fremtidssikring af område Hårlev, såfremt der kommer et stigende børnetal på 0-6 års området. Indtil en sådan stigning måtte indtræffe, giver en placering på Dalen 5 bedre rammer til det pædagogiske arbejde, eksempelvis i form af bedre mulighed for at arbejde med læringsmiljøer på samme niveau som for Bulderbo.

   

  På baggrund af ovenstående vurderes en flytning, som ønsket af børnehave selv, at være hensigtsmæssig.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 800.000 kr. til flytning af Børnehave Øst til Dalen 5. Bevillingen bliver finansieret af en del af det afsatte rådighedsbeløb fra renoveringspulje til skoler, institutioner mv. Det resterende rådighedsbeløb er herefter 139.000 kr.

 • 224. Strøby Børnehave - anlæg af frokostkøkken

  application/pdf icon tegning_nyt_kontor_0.pdfapplication/pdf icon stort_koekken_0.pdfapplication/pdf icon lille_koekken_0.pdfapplication/pdf icon tegning_-_middel_loesning_-_stroeby_boernehave_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling, hvorvidt ØU og KB skal anbefales at udvide anlægsbudget for etablering af frokostkøkken i Strøby Børnehave eller om frokostkøkken etableres inden for nuværende anlægsbudget. Hvis anlægsbudget anbefales udvidet, skal BUL tage stilling til model for hvorledes dette anbefales.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, via BUL og ØU, at

  1. frokostkøkken i Strøby Børnehave etableres inden for eksisterende budget.

  Børn, Unge og Læring, 26. august 2019, pkt. 208:

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Udvalget kan ikke tiltræde indstillingen, og sender sagen videre til ØU og KB med henblik på at gennemføre den alternative løsning. Løsningen finansieres i henhold til mulighed A, der omfatter frigivelse af restbudget på 139.000 kr., og en tillægsbevilling på 261.000 kr. fra kassebeholdningen. Udvalget ser gerne en anden finansiering, som medtages i budgetopfølgning 3.

  Økonomiudvalget, 3. september 2019, pkt. 335:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Sagen returneres til BUL.

  Varly Jensen (O) kan i øvrigt ikke godkende udvalgets beslutning.

  Beslutning

  Steen S. Hansen (A), Steen Nielsen (A) og Jacob Panton Kristiansen (V) anbefaler middelløsningen, svarende til en merudgift på 300.00 kr., heraf går 110.000kr. til merudgift på pavillonleje.

   

  Det indstilles til KB via ØU, at KB giver en anlægsbevilling på 300.000 kr., som finansieres ved at frigive en del af rådighedsbeløbet fra pulje til renovering af skoler, institutioner og klubber. Rådighedsbeløbet skal ses i sammenhæng med indstillingen i sagen om flytning af børnehave ØST.

   

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) fastholder anbefalingen fra BUL 26/8-2019.

  Sagsfremstilling

  BUL 24. sep 2019)

  Denne sag skal ses i sammenhæng med sag 223 "flytning af Børnehave Øst - Hårlev" ift. finansiering.

  Børn og Læring har efterfølgende ØU´s behandling af sagen, forsøgt at om der kan findes alternativer, der stadig i tilstrækkelig grad sikrer at anretterkøkkenet kan have pædagogiske aspekter ift. børnene til en lavere meromkostning end 400.000 kr. Der er i samarbejde med den lokale ledelse lavet tegning for dette, som er vedhæftet som bilag ("Tegning - Middel løsning"). Omkostningen til denne "middel løsning" er isoleret anslået til 190.000 kr. Der er dertil konstateret merbevillingsbehov til den eksisterende sag på 110.000 kr. til leje af containerkøkken, grundet den langstrakte proces med at finde en løsning på Strøbys anretterkøkken behov. Denne meromkostning skal finansieres, uanset hvilken model der vælges for anretterkøkken.

  Det er muligt inden for BUL´s renoveringspulje at finde finansiering til "middel løsning" og merbevillingsbehovet. Dette forudsætter, at der i sag 223 Flytning af Børnehave Øst til Dalen 5- Hårlev, maksimalt bevilliges 640.000 kr. til flytning af Børnehave Øst. Se nedenstående oversigt.

   

   

  Omkostning, ikke frigivet

  Bevilliget fra renoveringspulje

  Resterende renoveringspulje

  939.000

   

  Frokostkøkken Strøby bevilliget (minimumsløsning)

   

  400.00

  Merleje af Køkkencontainer (kan ikke undgås)

  110.000

   

  Dalen 5, flytning af Børnehave Øst – ”nødvendig” renovering mm.

  600.00

   

  Minimums forbrug, forudsat flytning af Børnehave Øst til Dalen 5

  710.000

   

  Restsum BUL´s renoveringspulje, forudsat flytning af Børnehave Øst

  229.00

   

   

   

   

  Optioner ift. minimumsløsning

   

   

  Dalen 5, ikke hastende renoveringsopgaver

  230.000

   

  Frokostkøkken Strøby, middel-løsning merfinanseringsbehov

  190.000

   

   

  Tidligere sagsfremstilling herunder, skal læses i sammenhæng med ovenstående nye oversigt.

  -----

  Til frokostkøkkener er der i alt afsat 2 mio. kr., hvoraf de 0,8 mio. kr. er skønnet til udbygning mv. i Strøby Børnehave. Som den sidste børnehave med frokostordning, mangler Strøby Børnehave fortsat at få etableret permanent anretterkøkken til frokostordning.

  Madlavning mm. har i 2019 været afviklet fra lejet ”køkkentrailer”, mens arbejde med at fastlægge anlægsmæssig løsning samt finansiering heraf, har været igangværende i dialog mellem institutions ledelse og Stevns Ejendomme. Fortsat leje at køkkentrailer koster 22.000 kr. pr. måned.

  Der er udarbejdet anlægsløsning for at etablere frokostkøkken, der kan afholdes inden for eksisterende bevilling. Plantegning for dette er bilag på sagen. Denne plan indeholder en mindre udbygning, hvorefter lederkontor/mødelokale og frokostkøkken indeholdes i arealet.

  Institutionens og områdets ledelse, har tilkendegivet, at de har forbehold for denne løsning, der lever op til de ”minimumskrav” der er til anretterkøkken, men efterlader begrænset plads i køkkenet, samt svære vilkår for at inddrage børnene pædagogisk i frokostordningen, inden for de hygiejniske rammer der i øvrigt er fastsat for dette. Børn og læring er enig i denne vurdering, men konstaterer samtidig, at det planlagte anlæg lever op til de krav, der er til anretterkøkken inden for frokostordningen.

  Der er udarbejdet plantegning, og estimeret anlægsøkonomi til alternativ løsning. Denne løsning indeholder at der skal tilbygges flere kvadratmeter, som etableres som lederkontor/mødelokale. Via større tilbygning, skabes mere rum til anretterkøkkenet, og det ”åbnes op” ud til fællesrum og spiseareal og heraf følgende inddragelse af børnene. Denne løsning er estimeret til er merudgift på 400.000 kr.

  Ønske den alternative løsning, men opstart udskydes til 2020, vil der komme en yderligere merudgift til leje af køkkentrailer. Det er, ud fra plantegningerne, ikke muligt at dele anlæg op i to delforløb. Så hvis det besluttes at gå videre med den tilstrækkelige model, vil en forbedring på et senere tidspunkt ikke kunne gennemføres uden en betydelig meromkostning.

  Da anlæg af anretterkøkken til frokostordning og ombygning i den forbindelse, vil skulle benyttes af børnehaven i en lang årrække, vurderer forvaltningen, at sagen skal forelægges til politisk behandling, med henblik på politisk stillingtagen til, hvorvidt man ønsker at fastholde anlæg inden for nuværende bevilling til den tilstrækkelig løsning ift. lovligt anretterkøkken. Alternativt om det ønskes at tilføre midler til den mere pædagogisk inddragende løsning. Der er afstemning blandt forældrene om frokostordning minimum hvert 2. år, så det vides ikke, i hvilket omfang Strøby Køkken vil have frokostordning i de kommende år.

  Vælges den alternative løsning er der følgende finansieringsmuligheder:

  Mulighed A:

  ·        Frigivelse af restbudget på 139.000 kr. fra renoveringspulje til skoler, institutioner og klubber

  ·        Tillægsbevilling på 261.000 kr. fra kassebeholdningen

   

  Mulighed B:

  ·        Medtages i behandlingen af budget 2020. Dette medfører en yderligere merudgift til leje at køkkentrailer på mellem 88.000 kr. til 110.000 kr – I alt en ekstraudgift på cirka 500.000 kr.

   

  Såfremt BUL anbefaler den alternative løsning, skal sagen videresendes til behandling i ØU og KB.

  Såfremt BUL fastholdes at anlæg skal etableres inden for nuværende bevilling, skal sagen ikke behandles af øvrige udvalg.

  Der er vedlagt bilag over med de to løsninger. Bilagene "stort kontor" og "tegning nyt kontor" er den samlede løsning, der kræver tilførsel af midler. Sidste bilag er løsning inden for nuværende bevilling

 • 225. Styrelsesvedtægt dagtilbud - revidering

  application/pdf icon hoeringssvar_fra_omraade_medudvalg_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_lokal_med_omraade_haarlev_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_foraeldrebestyrelse_i_omraade_store_heddinge_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_bestyrelse_i_omraade_haarlev_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_fra_bestyrelse_i_nordstevns_0.pdfapplication/pdf icon udkast_til_revidering_af_styrelsesvedtaegt_dagtilbud_0.pdfapplication/pdf icon revideret_udkast_til_styrelsesvedtaegt_sept._19_0.pdfapplication/pdf icon notat_om_hoeringssvar_og_anbefalinger_0.pdf

  Resume

  Udkastet til en revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud har været i høring, og Børn, Unge & Læringsudvalget skal nu godkende den reviderede styrelsesvedtægt for dagtilbud.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende den reviderede styrelsesvedtægt for dagtilbud

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Fra april 2019 er der sket en ændring i strukturen for dagtilbud i Stevns Kommune, idet alle dagtilbud og dagplejen nu er opdelt i tre områder, hvor der før var fire områder.

  Som følge heraf skal styrelsesvedtægten for dagtilbud revideres.

   

  Børn, Unge & Læringsudvalget sendte i juni 2019 et udkast til en revideret styrelsesvedtægt i høring hos relevante parter.

   

  Der er nu indkommet høringssvar, som er vedlagt som bilag.

   

  I høringsmaterialet var der en opfordring til at drøfte følgende spørgsmål:

  1. Hvor lang skal perioden være, hvor der kan afholdes valg til forældrebestyrelsen? I udkastet er der forslået en periode på tre måneder i efteråret, men skal perioden evt. være kortere?
  2. Skal valgperioden ligge om foråret eller om efteråret?
  3. Skal forældrene fortsat være valgt for to år ad gangen, hvor halvdelen er på valg det ene år og den anden halvdel det andet år eller skal alle forældre være på valg hvert år?

   

   

  Høringssvarenes pointer samt Børn & Lærings anbefaling er vedhæftet som bilag 

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har umiddelbart ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 226. Kommunale kerneværdier

  Resume

  BUL orienteres om skrivelse fra KL om kommunale kerneværdier

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning
  2. BUL tilkendegiver, såfremt KL på nuværende tidspunkt skal tilskrives et svar.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  ad 1) Taget til efterretning

  ad 2) BUL tager kerneværdierne til efterretning

  Sagsfremstilling

  KL har tilskrevet udvalgsformand og direktører nedenstående:

   

  "KL har taget initiativ til at formulere kommunale kerneværdier på børne- og ungeområdet. Det har vi, fordi der er brug for et stærkt og fælles kommunalt stå-sted uafhængigt af skiftende nationale dagsordener. Det er kommunerne, der har mulighederne og ansvaret for at give alle børn de bedste forudsætninger i livet. Det er kommunerne, som kan skabe sammenhæng i indsatser og tilbud til børn og unge.

  KL har drøftet kerneværdierne med kommunernes politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet. Det har vi bl.a. gjort på årets Børn & Unge Topmøde, Kommunalpolitisk Topmøde og på de politiske møder, som KL’s Børne - og Undervisningsudvalg løbende holder rundt omkring i landet.

   

  I februar sendte vi kerneværdierne ud til alle kommuners politiske udvalg. 22 kommuner har sendt os bemærkninger. Mange tak, fordi I tog drøftelserne lokalt. Vi har taget afsæt i jeres gode input og justeret værdierne ud fra dem. Det er blevet til 10 kommunale kerneværdier, som er vedlagt dette brev.

  KL har mødt stor opbakning til idéen om kommunale kerneværdier. Flere af jer har opfordret til, at vi konkretiserer, hvad de betyder i en lokal kontekst. Samtidig er det helt centralt, at KL’s arbejde vokser ud af de kommunale oplevelser og erfaringer og udvikles i dialog med jer i kommunerne.

   

  Derfor vil KL løbende opfordre forvaltninger og politiske udvalg på børne- og undervisningsområdet til at drøfte værdierne og deres betydning lokalt. I første omgang beder vi jer drøfte disse to spørgsmål:

  – Hvordan ser I sammenhæng mellem jeres kommunes børne- og ungepolitik og de kommunale kerneværdier?

   

  – Hvilke muligheder giver det kommunale ejerskab i jeres arbejde med at skabe sammenhæng og høj kvalitet i de kommunale tilbud til børn og unge?

   

  Vi håber, I vil give KL’s sekretariat en tilbagemelding på drøftelserne. Også hvis I har andre overvejelser og drøftelser med afsæt i de kommunale kerneværdier.

   

  ---

  De kommunale kerneværdier er:

   

  1. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der både danner og uddanner

   

  2. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der sætter børn og unge forrest og lægger

  vægt på inddragelse af deres perspektiv

   

  3. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, som samarbejder tæt med forældrene og

  løfter opgaverne i samspil med kommunalbestyrelse og forvaltning

   

  4. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der er en central del af lokalmiljøet, og

  som spiller sammen med børnenes, de unges og deres familiers liv

   

  5. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, der efterspørger forskning af høj kvalitet

  og baserer indsatser på data og viden

   

  6. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med en stærk faglig ledelse, der er

  understøttet af en forvaltning, der sætter rammen

   

  7. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, hvor dygtige fagprofessionelle

  samarbejder på tværs om den tidlige indsats

   

  8. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud med stærke børnefællesskaber, som øger

  den sociale mobilitet og løfter og udfordrer alle børn

   

  9. Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, hvor en stærk kommunal forankring skaber

  gode rammer for, at initiativer kan vokse nedefra

   

  10.Vi vil dagtilbud, folkeskoler og fritidstilbud, som arbejder helhedsorienteret og skaber

  sammenhæng i børn og unges liv og et godt grundlag for overgang til

  ungdomsuddannelse

   

  Børn og læring foreslår, at de kommunale kerneværdier indgår som en del af baggrundsmaterialet til det igangsatte arbejde med ny børne- og ungepolitik. Dertil at BUL tager stilling til, om der på nuværende tidspunkt er noget, de ønsker tilskrevet KL som svar på henvendelsen.

 • 227. Ankestatistik 2. kvartal 2019 - BUL

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_003_0.pdf

  Resume

  BUL orienteres om statistik fra ankestyrelsen på BUL´s område for 2. kvartal 2019

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU, via DIR og BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Direktionen, 23. september 2019, pkt. 4:

  Anbefales taget til efterretning.

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Taget til efterrtning

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg. Tallene herunder gælder afgjorte sager i 1. halvår 2019 inden for området for Udsatte børn og unge.

   

  Der er afgjort 8 sager i 1. halvår 2019. Der er cirka 500 aktive sager i afd. for udsatte børn og unge. Det varierer fra sag til sag hvor mange afgørelser, om nogen, der er truffet i første halvår 2019.

   

  Disse fordeler sig som nedenstående ift. afgørelser.

   

  • 1 er stadfæstet
  • 3 er ændret/ophævet
  • 3 er hjemvist
  • 1 er afvist/henvist

   

  Det er svært at konkludere sikkert, da der er tale om et meget lavt antal af afgørelser inden for Børn- og Lærings område.

   

  Statistik fra ankestyrelsen er vedhæftet som bilag.

 • 228. Diverse orienteringer - BUL den 24. september 2019 (Lukket)

 • 229. Underskriftsark (Lukket)