Referat

 • 341. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 21. september 2021.


  Beslutning

  Dagsorden blev godkendt.

 • 342. Sammenhængende børne- og ungepolitik til høring - Godkendelse

  application/pdf icon sammenhaengende_boerne-_og_ungepolitik_15.09.2021.pdf

  Resume

  BUL skal behandle det endelige udkast til den sammenhængende børne og ungepolitik og godkende høringsplan for denne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, med orientering til AET og SSU, at

  1. godkende udkast til sammenhængende børn og ungepolitik, inklusiv bruttokatalog over mulige understøttende indsatser
  2. godkende høringsplan der fremgår i sagsfremstillingen.

  Beslutning

  Ad 1.

  Udkast til sammenhængende børn og ungepolitik blev godkendt med en række redaktionelle justeringer.


  I den udgave, som sendes i høring, medtages ikke de økonomiske overslag af de enkelte forslag.


  Udvalget kan i øvrigt anbefale forslaget om at ændre formuleringen af pejlemærke tre.


  Ad 2.

  Godkendt.  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 27. februar 2020 følgende vision for en sammenhængende børne- og ungepolitik for 0 – 29 årige:


  Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet


  Som supplement til visionen blev vedtaget fem pejlemærker:


  • Rettidig og forebyggende indsats
  • Stærk tværfaglighed
  • Mødes af ambitiøse voksne
  • Et liv i fællesskab
  • Høj mental trivsel


  Der har fra flere interessenters side været udtrykt, at pejlemærket ”mødes af ambitiøse voksne” kan misforstås som pegende retning af en præstationskultur og et konkurrencesamfund, hvilket ikke har været den tilsigtede mening med pejlemærket. Det foreslås at der som en del af høringen fremsættes alternativ formulering af pejlemærke 3, som er: "Mødes af ambitiøse voksne, der ser potentialet hos alle børn og unge"


  Der har siden kommunalbestyrelsens vedtagelse af vision og pejlemærker været afholdt i alt 12 workshops, med op 80 forskellige interessenter. En del af interessenter har deltage i to workshops.


  Det primære mål med de afholdte workshops har været at indsamle, udarbejde og kvalitetssikre forslag til konkrete indsatser, som kan understøtte pejlemærkerne i den sammenhængende børne- og ungepolitik. I forslaget, der indstilles sendt i høring, er der forslag til 19 indsatser. Indsatserne har forskellige driftsøkonomiske konsekvenser, og både i forhold til økonomi og personaleresurser vil det forventeligt være nødvendigt med en prioritering blandt disse, samt en flerårig implementeringsplan for de indsatser, som kommer til at indgå i den endelige politik.


  Der blev afholdt temamøde i kommunalbestyrelsen den 2. september 2021. På baggrund af dette er følgende ændringer foretaget i det materiale, der foreslås sendt i høring:


  Forslaget ved navn ”Faste trivselssamtaler på skolerne”, som var placeret under pejlemærke 3 ”Mødes af ambitiøse voksne”, blev fremhævet som en indsats, hvor det bør være de enkelte skoler, som vurderer, om dette er et redskab, som ønskes benyttet, eller om der foretrækkes at anvende andre veje til at øge trivslen. Denne forslag er derfor ikke medtaget.


  Af samme årsag er forslaget med titlen ”Fokus på relationer mellem ældre og yngre elever på skolerne” heller ikke medtaget. Temaet er i stedet skrevet ind i den indledende tekst til Pejlemærke 5: Høj mental Trivsel, hvor forventningen om, at vi naturligt arbejder på tværs af børnenes alder, fremhæves.


  Forslaget om ”Pædagogisk personale på bibliotekerne” er ikke prioriteret som en særskilt indsats. Det er i stedet blevet vægtet i den indledende tekst til pejlemærke 4 – ”Et liv i fællesskab”, hvor vigtigheden af bibliotekerne rolle fremhæves mere generelt. Dertil indgår bibliotekerne stadig i arbejdsprocessen ift. analysearbejdet for fremtidens SFO 2.


  Der var tidligere fire særskilte forslag til indsatser inden for sundhedsplejen under pejlemærke 1: Rettidig og Forebyggende indsats.


  1. Forældrekursus – gravide og nybagte forældre
  2. Forældrekursus – teenagere
  3. Minimum ét sundhedsplejerskebesøg til alle gravide
  4. Tilstedeværelsestid for sundhedsplejerskerne på skolerne


  Forslag om forældrekursus til teenagere er ikke prioriteret som et forslag i det endelig udkast til handlingskatalog.


  De resterende tre indsatser er samlet til ét forslag på sundhedsplejeområdet og med ét samlet budget, men hvor de er udfoldet mere under ”aktiviteter”. Den har fået titlen ”Tidlig indsats ved hjælp af Sundhedsplejen”.

  Indsatserne er slået sammen af den årsag, at det vil være meget usandsynligt, at kunne rekruttere relevante personaleressourcer til kun den ene af indsatserne, da det hver for sig vil dreje sig om et begrænset antal timer.


  Til temamøder udtrykte flere interesse for ”Finlandsmodellen” på skoleområdet, som en metode der kunne være et væsentligt værktøj til unge i udsatte positioner. Forvaltningen har undersøgt dette yderligere, og der er indarbejdet tekst om dette under pejlemærke 2.


  Høringsplan:


  Med det udgangspunkt, at den sammenhængende børne- og ungepolitik skal behandles og besluttes på kommunalbestyrelsens møde i november, foreslås følgende tidsplan:


  • 22. september: Sammenhængende børne- og ungepolitik sendes i høring
  • 19. oktober: Høringsperioden afsluttes.
  • Første uge i november: BUL og andre fagudvalg starter udvalgsbehandling med udgangspunkt i høringsmaterialet
  • 25. november: Sammenhængende børne- og ungepolitik, herunder prioriterede indsatser, besluttes i Kommunalbestyrelsen.


  Det bemærkes, at sagen også er til orientering hos AET og SSU. Såfremt der i disse udvalg måtte tilkendegives ønsker til ændringer i høringsmaterialet af væsentlig indholdsmæssig karakter, kan dette kræve en behandling i BUL på et ekstraordinært møde inden materialet sendes i høring.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 343. Ny bekendtgørelse: håndtering af faglige udfordringer i folkeskolen - Beslutning

  Resume

  Et flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen. Som en del af aftalen er der udstedt en bekendtgørelse, som hjemler en øget lokal frihed på fire områder. KB skal træffe beslutning vedrørende tre af fire områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via BUL og ØU, at

  1. beslutte, at Stevns Kommune ikke udarbejder den lovpligtige kvalitetsrapport for folkeskolerne for skoleår 2020/21, men i stedet udarbejder lokal kvalitetsrapport i forenklet form
  2. beslutte, at målsætningen om fuld kompetencedækning fraviges i skoleår 2021/22
  3. beslutte, at kompetencen til at beslutte om, hvorvidt den enkelte skole kan konvertere understøttende undervisning til andre aktiviteter, delegeres til Center for Børn og Læring, hvortil skolerne og skolebestyrelserne sender ansøgning.

  Beslutning

  Ad 1 - 2.

  Anbefales


  Ad 3.

  Kompetencen anbefales delegeret til skoleledelsen, og BUL orienteres på novembermødet om, hvordan muligheden benyttes på den enkelte skole.

  Beskrivelse af sagen

  Der blev den 1. juni 2021 indgået en politisk aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.


  Formålet med aftalen er at understøtte, at skoler og kommuner i skoleåret 2021/22 kan håndtere det faglige efterslæb, som nogle elever i folkeskolen oplever, fordi nødundervisning og sundhedsmæssige retningslinjer har forandret elevernes hverdag og undervisning under Corona-krisen.


  Som en del af aftalen er der udstedt en ny bekendtgørelse på folkeskoleområdet, der giver mulighed for, at der lokalt kan træffes beslutning om øgede frihedsgrader fra 1. august og frem til den 16. november 2021:


  • Lovkrav om at udarbejde elevplaner for perioden bortfalder
  • Lovkrav om kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21 bortfalder
  • Mulighed for at fravige målsætningen om, at lærerne skal have undervisningskompetence i de fag, som de underviser i
  • Mulighed for at konvertere op til al understøttende undervisning i skoleåret 2021/22 med henblik på tilrettelæggelse af andre aktiviteter, der udløser et tilsvarende personaleforbrug, fx til tolærer- og tovoksenordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb i udvalgte fag.


  Det er en grundlæggende forudsætning for at anvende disse frihedsgrader, at det vurderes, at elevernes faglige udvikling bedre kan tilgodeses ved brug af disse frihedsgrader.


  Anbefalinger fra forvaltningen


  Elevplaner:

  Bekendtgørelsen giver mulighed for, at den enkelte skoleledelse kan beslutte, at skolen ikke udarbejder elevplaner i 2021/2022. Der vil i så fald skulle besluttes lokalt, hvordan der istedet arbejdes med den enkelte elevs faglige og social progression. Det skal bemærkes, at beslutningskompetencen ligger hos skolelederen.


  Forvaltningen har været i dialog med alle tre skoleledelser, som har tilkendegivet, at skolerne pt. planlægger at udarbejde elevplaner i indeværende skoleår. Forvaltningen skal orienteres, såfremt skolerne gør brug af mulighederne for ikke at udarbejde elevplaner, hvorefter forvaltningen vil orientere BUL om hvilken/hvilke skoler, der ikke udarbejder elevplaner. Skolerne har angivet, at det er meget usikkert at skulle udarbejde og implementere alternativer til elevplaner, når der ikke vides, om der alene vil blive tale om en 1-årig dispensation fra lovkravet.


  Kvalitetsrapport:

  Bekendtgørelsen giver også mulighed for, at kommunalbestyrelsen i et møde kan beslutte, at kommunen ikke udarbejder den lovpligtige kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21. Det anbefales, at der besluttes, at den lovpligtige kvalitetsrapport for skoleåret 2020/21 ikke udarbejdes.


  I stedet anbefales, at det af hensyn til den løbende opfølgning på nationale- og lokale mål for skoleområdet udarbejdes en kvalitetsrapport i en forenklet udgave, evt. med fokus på temaer, som kommunalbestyrelsen udpeger som særlige vigtige. Der foreslås således at bruge et reduceret datasæt ift. den lovpligtige kvalitetsrapport, da data fra skoleår 2020/21 i høj grad vil være påvirket af corona, og derfor er svært at sammenligne med data fra tidligere skoleår. Det foreslås derfor også, at rapporten har et særligt fokus på, hvad corona har betydet, hvad læringen har været, og hvad det kan medføre ift. fremtidig praksis for folkeskolerne.


  Målsætning for kompetencedækning:

  Kommunerne får mulighed for at fravige den nationale målsætning for kompetencedækning i skoleåret 2021/22, så en mindre del af undervisningen skal varetages af lærere, der har undervisningskompetence i det pågældende fag fra læreruddannelsen eller en tilsvarende faglig kompetence fra fx efteruddannelse eller lignende. I Stevns Kommune var kompetencedækning for skoleåret 2019/20 på 87,2 %, hvilket er under delmålet om at nå 90 % kompetencedækning i skoleåret 2020/21. Da skolerne er i gang med den planlagte undervisning og ikke har haft mulighed for at gennemføre linjefagsuddannelse eller lignende indsatser i den mellemliggende periode med coronarelaterede nedlukninger, forventer forvaltningen, at kompetencedækningen vil være på niveau med tidligere skoleår. Af den grund anbefaler forvaltningen, at kompetencedækningsmålsætningen fraviges. Det skal dog bemærkes, at arbejdet med at højne skolernes kompetencedækning fortsætter, således at en fravigelse ikke mindsker den fortsatte indsats for opnå målet ift. kompetencedækning.


  Konvertering af den understøttende undervisning:

  Endelig giver bekendtgørelsen mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at konvertere den understøttende undervisning til andre aktiviteter, der indebærer et tilsvarende personaleforbrug i undervisningen. Den understøttende undervisning kan fx veksles til tolærerordninger, flere fagtimer, holddeling eller turboforløb. Krav for anvendelsen af konverteringsmuligheden er, at skolen vurderer, at det er den rigtige løsning for at sikre klassens og/eller årgangens faglige udvikling, og de frigivne personaleressourcer fortsat bliver på skolen. Der skal udarbejdes et minimum af skriftlig dokumentation for skolens vurdering, herunder hvad der sættes i stedet for den understøttende undervisning, og at det aktivitetsmæssigt / økonomisk modsvarer den reducerede aktivitet i understøttende undervisning.

  Muligheden har været diskuteret med skoleledelserne, der angiver at muligheden kan tænkes udnyttet for for klasser/årgangen efter konkret vurdering, og at det kan være hensigtsmæssigt, vil beslutningskompetencen delegeres videre fra Kommunalbestyrelsen, således at der kan træffes beslutning løbende.


  Af den grund anbefaler forvaltningen, at beslutningskompetencen lægges ud til forvaltningen, hvor skolerne indsender ansøgning om brug af mulighed af konvertering. Inden skolerne ansøger, skal skolebestyrelsen inddrages i vurderingen. Det vil være forvaltningens udgangspunkt, at forvaltningens behandling af ansøgninger alene sker med henblik på at sikre, at det lovpligtige minimumskrav til dokumentation er overholdt, og altså ikke ud over dette tager stilling til de didaktiske og pædagogiske årsager til at konvertere understøttende undervisning.


  Hvis understøttende undervisning konverteres skal eleverne tilbydes plads i SFO i de timer, som skoledagen eventuelt afkortes med, uden ekstra betaling fra forældrene, såfremt årgangen tilbydes SFO (0. - 6. klasse). Dækning af øgede udgifter i SFO vil skulle finansieres inden for skolens egen ramme. De ekstra statlige midler, der er fulgt med den nationale aftale om håndtering af faglige udfordringer hos elever i grundskole, kan blandt andet benyttes til dette formål efter beslutning fra skoleledelsen.


  Yderligere bemærkninger


  Bekendtgørelsens gyldighed følger nødloven på børn og ungeområdet (LBK nr 1374 af 23/06/2021), som er gældende frem til den 16. november 2021, hvorefter bekendtgørelsen automatisk bortfalder. Bekendtgørelsen vil skulle afløses af en ændring af folkeskoleloven, som har været i høring frem til den 24. august 2021. Det er aftalepartiernes intention at lade de øgede frihedsgrader fortsætte skoleår 2021/22 ud, men forvaltningen påpeger usikkerheden, der er forbundet hermed, idet en ændring af folkeskoleloven ikke er vedtaget endnu.


  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om håndtering af faglige udfordringer hos elever i folkeskolen i forbindelse med foranstaltninger mod covid-19 i skoleåret 2021/22.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De økonomiske konsekvenser i sagen udover de ovennævnte merudgifter til SFO, såfremt skolerne vælger at konvertere understøttende timer med konsekvenser for skoledagens længde. Disse afholdes i givet fald inden for skolernes økonomiske rammer.

 • 344. Politiske udpegninger til diverse bestyrelser - Godkendelse

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om der er er bestyrelser m.v. der fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation.

  Der er tale om såkaldte "kan-udpegninger".

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, at

  1. det besluttes om der er bestyrelser m.v. som Kommunalbestyrelsen ikke længere skal være repræsenteret i efter 1. januar 2022, jvf. nedenstående skema.

  Beslutning fra Kommunalbestyrelsen, 2. september 2021, pkt. 678:

  Ikke til stede: Thomas Overgaard (A).

  Sagen taget af dagsordenen og behandles i udvalgene forud for behandling i KB.  Beslutning

  Det anbefales at fastholde den eksisterende repræsentation i de to udvalg på BULs område, som er omtalt i sagsfremstillingen.  Beskrivelse af sagen

  Ved tiltrædelse af ny kommunalbestyrelse, skal der foretages en række udpegninger til forskellige fora (dvs. nævn, råd, bestyrelser m.v.).

  Ved denne valgperiodes start var der ca. 70 konstitueringssager. Der er samlet tale om mange personer, som Kommunalbestyrelsen skal udpege til de mange bestyrelser m.v.


  Udpegninger kategoriseres i "kan og skal-udpegninger". Skal-udpegninger kan ikke fravælges, da de oftest er bundet op på en lovgivning eller en kontraktforpligtigelse.


  Den siddende kommunalbestyrelse skal, som en del af forberedelsen til ny valgperiode, tage stilling til om der er "kan-udpegninger", som de fra 1. januar 2022 ikke længere skal have politisk repræsentation i.


  En del af kan-udpegningerne har eksisteret i mange år, og er bragt ind fra de to kommuner i forbindelse med kommunesammenlægningen. Det er nu op til den siddende kommunalbestyrelse, at vurdere om den politiske repræsentation stadig har samme værdi og formål, som tidligere.


  Oversigt over kan-udpegninger til vurdering:


  Nr.

  Udvalg, bestyrelse m.v.

  Bemærkninger

  Udvalg / ansvarsdelegation

  1

  Folkeoplysningsudvalget

  Udvalget kan ikke nedlægges, men repræsentationen fra KB kan fravælges. KB udpeger i dag 3 kb-medlemmer

  AET

  2

  Handicapråd

  Rådet kan ikke nedlægges, men antal medlemmer kan ændres. Jvf. Retsikkerhedsloven sammensættes Handicaprådet med 3-7 medlemmer fra handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer.

  I Stevns består rådet af 8 medlemmer, 4 medlemmer udpeget fra Danske handicaporganisationer og 4 udpeget af Kommunalbestyrelsen (3 KB´er og centerchefen for Social og Sundhed som fast medlem).

  Rådet kan nedsættes til 6 medlemmer, og KB udpegningen kan vælges at reduceres til i alt 3, heraf skal min. 1 være kb-medlem.

  SSU

  3

  Skolernes valgbestyrelse

  Lov om folkeskolen – KB kan udpege 1 medlem og kan beslutte, at vedkommende skal være formand.

  BUL

  4

  Stevns Musikskole

  Bestyrelsen kan nedlægges – og i stedet referere direkte under AET, som de øvrige institutioner under kultur- og fritidsområdet.

  AET

  5

  Cafe Stevnen

  KB udpeger 1 medlem

  SSU

  6

  Bøgeskovens Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  7

  Foreningen Valløbåden

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  8

  Lund Havn

  KB udpeger 1 medlem

  PMT

  9

  Rødvig Fiskerihavn

  KB udpeger 2 medlemmer

  PMT

  10

  Snurretoppen

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  11

  Stevns Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  12

  Vallø Lokalhistoriske Arkiv

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  13

  Stevns Teaterforening

  KB udpeger 1 medlem

  AET

  14

  Udvikling Stevns

  KB udpeger 2 medlemmer

  AET

  15

  Landsforeningen Martin A. Hansen

  KB udpeger 1 medlem

  AET


  16

  Ungdomsskolens bestyrelse

  Bestyrelsen er et skal, men det er ikke et krav at der skal være politisk repræsentation. jvf. Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolevirksomhed udpeges to repræsentanter fra KB


  BUL


  Af øvrige kan-udpegninger, som på grund af kontraktforpligtigelser ikke kan fravælges er; Advisory Board VISM, Kulturregion Storstrøm, Østsjællands Museum samt Stevns Erhvervsråd.


  Fra årsskiftet vil der ikke længere være udpegninger til Verdensarv Stevns og Store Heddinge Vandrerhjems bestyrelse, da disse foreninger vil være nedlagt.


  Der vil heller ikke ske udpegninger til boligbestyrelserne, da Kommunalbestyrelsen ikke skal have repræsentation i disse jvf. lov om almene boliger.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 345. Politisk mødeplan/mødekalender 2022 - stående udvalg - Godkendelse

  application/pdf icon forslag_til_politisk_moedekalender_2022_-_28_juni_2021.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2022 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, PMT, AET og SSU, at


  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2022 for eget udvalg.


  Beslutning

  Drøftet uden bemærkninger.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 2. september 2021 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2022, efter bl.a disse principper:


  • at de stående udvalgs møder ikke er placeret, da navne og antal af disse først kendes efter konstituering af ny kommunalbestyrelse med virkning fra 1. januar 2022.
  • at udvalgene i deres 1. møde konstituerer sig og fastlægger deres mødevirksomhed.
  • at KL's årsmøder for fagudvalg kun er foreløbige på nuværende tidspunkt, da KL skal konstituere sig med ny bestyrelse ved KL's Kommunalpolitiske Topmøde den 17. og 18. marts 2022.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen begge afholder møder i uge 7.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at der p.t. ikke er planlagt temamøder for året.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i juni afholdes onsdag i stedet for torsdag.


  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødedag/-tidspunkt i forhold til ØU-møderne.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 346. Tidsplan - videre analyse af SFO 2 - Godkendelse

  Resume

  BUL afholdt møde med Stevnsskolerne og interessenter om fremtidens SFO2 den 23. august 2021. BUL skal behandle forvaltningens forslag til tidsplan for analyse af SFO2-området på baggrund af det afholdte stormøde.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. godkende forvaltningens forslag til tidsplan for videre analyse af SFO2.

  Beslutning

  Forvaltningens forslag til den videre proces godkendes.

  Beskrivelse af sagen

  BUL afholdte møde om SFO2 i august, hvor skolerne og relevante intressenter deltog. Se sag 332 på BULs august møde.


  Formålet med mødet var at indhente inputs til, hvordan SFO2 området kan tænkes anderledes for at gøre tilbuddet så attraktivt som muligt. Forvaltningen har noteret følgende hovedbudskaber fra mødet:


  • Kan de fysiske rammer forbedres?
  • Fortsat mulighed for lokale tilpasninger af SFO2-tilbuddene
  • Mulighed for inspirationsbesøg til andre SFO2'er i andre kommuner
  • Hvordan kan en glidende overgang og bedre samarbejde mellem SFO2 og ungdomsskolen indtænkes?
  • Kan der inddrages kompetencer og hjælp fra andre lokale aktører, herunder biblioteker, musikskole og foreningslivet?
  • Hvad er visionerne for SFO2?
  • Stor sammenkobling mellem ansatte på tværs af skole og SFO2. Hvad giver det af muligheder og forhindringer?


  På baggrund af inputs foreslår forvaltningen at gå videre med en række mere dybdegående dialogmøder med de relevante aktører på området i oktober. Dette er med henblik på at have en sag klar til BULs december møde, hvor udvalget kan kommentere og give inputs til de forslag og bidrag, som anses som værende mulige at implementere på området.


  Beslutninger med organistoriske og økonomiske konsekvenser vil forventeligt derefter skulle behandles af en ny kommunalbestyrelse i 2022.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 347. Budgetprincipper for dagtilbud 2022 - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om status og principielle tanker for den kommende resursestyringsmodel for dagtilbudsområdet fra 1. januar 2022, herunder delelementer, der kan indgå i dette. BUL kan som en del af orienteringen tilkendegive deres holdning til de fremlagte forslag til elementer i resursestyringsmodellen, samt fremkomme med ønske om yderligere elementer i en resursestyringsmodel, som der ønskes skal analyseres yderligere.


  Ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet blev godkendt på KB´s møde den 27. maj 2021, sag nr. 631.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. BUL tager orienteringen til efterretningen.

  Beslutning

  Sagen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Pr. 1. september er Stevns Kommune overgået fra områdeledelse til selvstændig ledelse i vores dagtilbud.


  KB har desuden godkendt en overgangsordning omkring økonomiske styringsprincipper i 2021. Ift. budget og regnskab 2021, fortsættes med de tre hidtidige områder som økonomiske enheder, hvorefter alle institutioner 1. januar 2022 "nulstilles" ift. evt. mer- eller mindreforbrug på områdeniveau, som en del af behandlingen af regnskab 2021.


  Der er et analysearbejde i gang ift. resursestyringsmodellen for dagtilbud fra 1. januar 2022. En beslutningssag forventes fremlagt til politisk behandling i november måned.


  Det forudsættes, at resursestyringsmodellen ved et givent børnetal skal være budgetneutral ift. hidtidig tildelingsmodel. Der er pt. identificeret en række styringshensyn, der bør overvejes i indretningen af den fremtidige resursetildelingsmodel.


  Dagplejeområdet forudsættes at fortsætte med samme resursestyringsmodel som hidtil, hvor der ikke er overførselsadgang på lønninger, men kun på materialer, aktiviateter, uddannelsesbudget mv.


  Der er pt. identificeret fem hovedelementer, der kan indgå i resursestyringsmodel (ud over tildelingen til ledelse og administration) på daginstitutionsområdet:


  1) Tildeling pr. barn (vippenormering)

  Denne er obligatorisk, og vil udgøre langt størstedelen af tildelingen. Den kan i teorien udgøre 100 % af tildelingen. Denne tildeler en sum pr. barn, pr. måned, afhængigt af om det er vuggestuebarn eller børnehavebørn. Øvrige elementer i resursestyringsmodel (gennemgået herunder) vil skulle finansieres via en reduktion i tildelingen pr. barn


  2) Fælles pulje til udmøntning ved stort omfang af længerevarende sygefravær og/eller hastigt faldende børnetal

  En pulje der efter nærmere administrativt fastsatte retningslinjer og konkret afgørelse i forvaltningen kan udmøntes som kompensation til dagtilbud, der er ekstraordinært hårdt ramt af længerevarende sygefravær. Formålet er at sikre, at en enkelt daginstitution i et givent år ikke skal skære uønsket meget ned på serviceniveauet, alternativt opbygge et stort merforbrug, som kun kan indhentes ved markant reduktion i serviceniveauet efterfølgende.


  En sådan pulje er især væsentlig for de mindste institutioner, som ved få sygemeldinger kan mangle en betydelig andel af deres personale, og også vil blive hårdere ramt af udmeldinger eller tilmeldinger der trækkes tilbage med kort varsel.


  Det er forvaltningens vurdering, at en pulje til sygefravær i en eller anden størrelsesordenen vil en nødvendig forudsætning stabilt serviceniveau og driftsøkonomi, når den enkelte daginstitution fra 1. januar bliver egen regnskabsenhed.


  3) Pulje til støttetimer til børn med særligt støttebehov

  Pt. er det en pulje på 60 støttetimer i budgettet. Det foreslås at puljen enten nedlægges, og midlerne fordeles til de enkelte institutioner efter børnetal, eller at puljen forøges til at dække et mere reelt behov, som snarere er minimum 120 timer. Hvis der ikke bliver en pulje til støttetimer, så er det forvaltningens vurdering, at der bør overvejes en pulje med støtte til børn, der er visiteret til plads i specialgruppe, men afventer ledig plads (pt. 15 støttetimer ugentligt). For denne målgruppe vil det evt. kunne samles i en pulje sammen sygefravær mm


  4) Puljemidler der årligt fordeles til institutionsdrift efter inddragelse af socioøkonomiske forhold

  En mindre del af driftsbevillingen kan fordeles ud fra model, hvor børnetallet ganges med en socioøkonomisk faktor. Forvaltningens bedste bud p.t. på at fastsætte en socioøkonomisk faktor vil være udtræk af vores socialsager fordelt på områderne.


  Det vil derudover skulle vurderes, om der skal besluttes øvrige tilpasninge. En sådan pulje vil primært komme institutioner i område syd til gode.


  5) Pulje der fordeles ud fra andel af børn, der ikke har dansk som modersmål.

  Der har siden 2020 været fordelt 0,5 mio. kr. til institutioner ud fra deres andel af børn, der har andet modersmål end dansk. Det kan besluttes at fortsætte denne pulje som hidtil som en del af resursestyringsmodellen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er en forudsætning for udformningen af den nye ressourcestyringsmodel, at denne er udgiftsneutral i forhold til den hidtidige styringsmodel.

 • 348. Resultatet af driftsorienteret tilsyn af Holmegårdshuset - Orientering

  application/pdf icon tilsynsrapport_holmegaardshuset_pr._8.9.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede på møde 25. marts, punkt 589, at BUL skulle behandle en sag om kommunens brug af Holmegaardhuset, når rapporten fra seneste tilsyn fra Socialtilsyn Øst forelå. Denne er nu færdiggjort fra Socialtilsyn Øst, og derfor er nærværende sag på BULs møde. Tilsynsrapporten er vedhæftet denne sag som bilag.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at BUL tager til efterretning, at

  1. Socialtilsynets konklusion er, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse.


  Beslutning

  Sagen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen


  Holmegårdshuset har status som socialpædagogisk opholdssted og midlertidigt botilbud for voksne og er beliggende i Holmegaard ved Næstved.


  Socialtilsyn Øst har d. 7.9.2021 afsluttet udarbejdelsen af Tilsynsrapport af Holmegårdshuset. Tilsynsrapporten indeholder et driftsorienteret tilsyn, der er foretaget i henhold til lov om Socialtilsyn. Tilsynet har i 2021 gennemført ét anmeldt og tre uanmeldte tilsynsbesøg på Holmegårdshuset.


  Det er socialtilsynets vurdering, at Holmegårdshus samlet set opfylder betingelserne for fortsat godkendelse i henhold til lovgivningen. Socialtilsynet har givet tilbuddet opmærksomhedspunkter i tema Målgruppe, metoder og resultater, og i temaet Fysiske rammer, samt i temaet Sundhed og trivsel.


  Forvaltningen har i siden marts 2021 været i dialog med Socialtilsyn Øst om Holmegårdshusets status som godkendt socialpædagogisk opholdssted og midlertidigt botilbud for voksne. Socialtilsyn Øst gjorde her forvaltningen bekendt med, at tilsynet var opmærksomme på medieomtalen om tidligere indskrevne familier, som omtalte opholdsstedet negativt. Socialtilsynet havde på deres side ikke et fagligt grundlag for stille spørgsmål ved Holmegårdshusets godkendelse og henviste til, at Socialtilsynet på dette tidspunkt allerede var i gang med at gennemføre det periodiske driftsorienterede tilsyn. Socialtilsynet havde i første omgang en forventning om, at der ville forelægge en Tilsynsrapport inden sommerferien 2021, hvilket viste sig at være en for optimistisk forventning, idet tilsynsrapporten først foreligger nu.


  Det kan nævnes, at tilsynet omfatter 7 temaer, der bliver behandlet hver for sig og samlet, som det også fremgår af vedlagte Tilsynsrapport. Der har i denne tilsynsrapport været et særligt fokus på Holmegårdshus Familieafdeling.


  Afdeling for Udsatte Børn og Unge har kun i mindre grad benyttet Holmegårdshuset som opholdssted. Gennem de seneste 2-3 år, drejer det sig om 1-2 familier/børn årligt, som har haft ophold der, eller har været anbragt.


  En familie har typisk været visiteret til tilbuddet med henblik på at afdække og udvikle forældrekompetencer samtidig med, at der har været fokus på barnet trivsel og udvikling.


  Afdelingen har i nævnte periode haft et godt og konstruktivt samarbejde med Holmegårdshus om de visiterede familier.

  Afdelingen anvender en bred vifte af opholds- og anbringelsessteder, som også omfatter Holmegårdshuset til målgruppen.


  Med resultatet og efter gennemgang af den seneste tilsynsrapport er det forvaltningens vurdering, at Holmegårdshuset fortsat vil kunne efterkomme de krav til kvalitet og samarbejde, som bør stilles til et ophold eller en anbringelse for de forældre og børn, som kan være i Holmegårdshusets målgruppe.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant sagen.

 • 349. Støjende adfærd blandt unge - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om sommerens status for borgerhenvendelser omkring støjende adfærd mm. blandt unge og skal beslutte om SSP skal inviteres til det næste møde til yderligere diskussion af punktet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning
  2. SSP-konsulenter og ledelse inviteres til kommende BUL-møde til yderligere oplysning af problematikken

  Beslutning

  Ad 1.

  Taget til efterretning.


  Ad 2.

  Godkendt med den bemærkning, at repræsentanter for forældregrupperne også skal inddrages.


  Beskrivelse af sagen

  Der har hen over sommeren fra været henvendelse til forvaltning og politikere om støjende adfærd blandt unge, fra flere forskellige borgere i flere byer. I enkelte tilfælde antager den støjende adfærd dertil utryghedsskabende karakter.


  Problematikken med støjende adfærd er ikke ny, men har fået en mere omfattende karakter, efter "soundboxes" er blevet mere udbredt i et prisleje, der er tilgængeligt for unge.


  Støjende adfærd er i en række tilfælde lokaliseret nær ungdomsklubberne, dog ikke når der er åbent i ungdomsklubberne, hvor der er personale til stede til at påvirke og afhjælpe den støjende adfærd. I det omfang støjende adfærd forhindres ved en given lokation, flyttes adfærden imidlertid ofte blot til anden lokation.


  Der er i regi af SSP et samarbejde med politiet om problematikken, og der har blandt andet været afholdt møde i sydstevns, hvor forældre til de unge var inviteret. Ligeledes har SSP løbende dialog med de sociale myndigheder i kommunen.


  Der arbejdes aktivt på problematikken, men for en række unge har de traditionelle virkemidler inden for SSP-regi ikke den ønskede effekt.


  De mere indgribende elementer i indsatsen, såsom konfiskering af soundboxes, opløsning af forsamlingen på offentlige arealer henhører under politiets opgaver. Den mere pædagogisk orienterede indsats, såsom dialog, alternative fritids/klubtilbud mm. henhører under SSP.


  Det indstilles, at BUL på kommende møde inviterer SSP-konsulenter og -ledelsen til besøg til temadrøftelse og yderligere orientering om indsats, såfremt udvalget ønsker en grundigere diskussion om dette tema.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 350. Kapacitet på vuggestueområdet i Hårlev - Beslutning

  Resume

  BUL orienteres om akut mangel på kapacitet på dagtilbudsområdet for 0 – 3 årige i Hårlev-området, og det skal besluttes, hvorvidt kapaciteten skal forsøges øget, eller om der skal visitere til ledig kapacitet i primært Rødvig Børnecenter inden for den kommunale pasningsgaranti.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. beslutte hvorvidt dagtilbudskapaciteten på 0-3 årsområder i Hårlev området skal søges øget, eller om der skal visiteres til ledig kapacitet i primært Rødvig Børnecenter.
  2. såfremt det besluttes, at kapacitet i Hårlev området skal øges, indstilles at sagen går videre til ØU med henblik på beslutning om økonomiske rammer for dette.

  Beslutning

  1. Der søges etableret mere kapacitet i Hårlev-området. De berørte familier informeres. Der ønskes endvidere igangsat et analysearbejde, som kortlægger behovet både på kort og lang sigt.


  2. Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I juni 2021 gennemførte center for børn og læring børnetælling ift. ventelisterne til dagtilbud. På Baggrund af dette, blev der besluttet opslået en dagplejestilling i Hårlev området og en dagplejestilling i Nordstevns- området, for at imødekomme øget pasningsbehov for 0 -3 års området tæt på familierne.


  Der var ingen ansøgere til dagplejestillinger i første opslag. I andet opslag var der en ansøger til stillingen i Hårlev området. Denne er blevet ansat fra 1. oktober.


  Siden juni har der været en markant forøgelse i ventelisten til vuggestue/dagpleje i Hårlev området. Det vurderes pt., at mellem 10 – 12 børn i 0 -3 årsalderen ønsker plads anvist i Hårlev-området pr. 1. november. Dette er ikke muligt inden for den nuværende kapacitet i Hårlev-området. På baggrund af det lave ansøgertal til stilling som dagplejer, vurderes det ikke realistisk at kunne imødekomme behovet via ansættelser af dagplejere.


  I Nordstevns-området har efterspørgslen været let faldende, og alle 0-3 års børn med ønske om plads i Nordstevns kan anvises plads. Der er dog stort set ingen ledig kapacitet i området, så yderligere tilflytning vil være svært at rumme inden for kapaciteten i Nordstevns.


  Der er ledig kapacitet i den øvrige del af kommunen til, at den kommunale pasningsgaranti kan overholdes, også for de børn, der har ønsker plads i Hårlev-området. Dette vil dog skulle ske i form af, at de 10 – 12 børn, der ønsker plads i Hårlev området, anvises plads i vuggestue og dagpleje i Sydstevns området, primært i Rødvig Børnecenter.


  Såfremt det politisk ønskes, at kapaciteten i Hårlev-området skal øges, således at de 10-12 børn kan anvises plads i området, kan forvaltningen pege på en række muligheder for dette. Ingen af dem er dog fuldt ud belyst, ligesom der udestår et endeligt økonomisk estimat. Nogle løsninger vil ikke kunne være klar til 1. november, og der kan derfor være behov for mellemløsninger. Der ses aktuelt på følgende muligheder:


  Midlertidigt – Brug af karateklubbens lokaler i ”klubtilbud” på Hårlev Mark


  Kommunen vil kunne låne karateklubbens lokaler i dagtimerne frem til 16.30, dog kun 14.30 fredag. Lokaler vil skulle gøres klar til karateklubben hver aften, herunder ekstra rengøring. Inventar til i forlængelse heraf skulle flyttes ind og ud af lokalet hver dag. Der forventes en væsentlig omkostning til dette. Lokalerne vil dog i udgangspunktet kunne benyttes vederlagsfrit. Der vil skulle findes en løsning på, hvor børnene passes indtil 17.00, formodentlig i form af samarbejde med daginstitutionen Bulderbo, og mulighed for transport mellem klubhuset og institutionen.


  Midlertidigt eller langvarigt – leje af spejdernes hus i Hårlev, Vinkelvænget 3


  Spejdernes ledelse har tilkendegivet, at dette kan lejes og benyttes alle ugedage uden tidsbegrænsning. Huset blev benyttet som ekstra kapacitet under Corona. Lokalet ligger fysisk meget tæt på Hotherdalen, så en tæt relation med Hotherdalen kan etableres.


  Midlertidigt / permanent – etablering af pavillon i daginstitutionen Bulderbo


  Muligheden for etablering af pavillonløsning i Bulderbo er undersøgt. Det vurderes, at engangsomkostning til etablering af denne er mellem 750.000 kr. og 1.000.000 kr. Derefter er der en månedlige leje på 17.000 kr. Alternativt kan pavillon købes for cirka 1.900.000 kr. ud over engangsomkostningerne. Denne løsning skønnes at ville tage cirka 5 måneder at etablere fra beslutning til ibrugtagning. Der er undersøgt, om løsningen kan etableres i Hotherdalen. Dette vurderes ikke hensigtsmæssigt set ift. arealet af Hotherdalens legeplads, hvor en pavillon (og tilknyttet overdækket soveplads til vuggestuebørn) vil inddrage en uhensigtsmæssig stor del af legepladsen.


  For alle ovenstående muligheder er der omkostning til inventar, indretning, overdækket soveplads mm., da der er tale om en etablering af ny kapacitet. Såfremt der er tale om en kortvarig midlertidig placering, vil inventar mm. kunne flyttes til permanent løsning uden væsentlig omkostning.


  Såfremt BUL beslutter, at der skal søges etableret ny kapacitet i Hårlev-området, arbejder forvaltningen videre på mulighederne for dette, med henblik på at kunne fremlægge konkret beslutningsgrundlag for ØU på førstkommende møde.


  Der vil endvidere på et kommende møde komme en sag om de langsigtede rammer for dagtilbud, herunder befolkningsprognosen. Såfremt muligheden for at rekruttere dagplejere viser sig, at være vanskelig over en længere periode, vil det medføre behov for øget kapacitet i kommunens daginstitutioner, og dermed behov for udvidelse af bygningsmassen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  De økonomiske konsekvenser vil være afhængige af, hvilke løsninger der i givet fald vælges, og dermed også mulighederne for at finansiere udgifterne inden for udvalges økonomiske ramme. Forvaltningen arbejder videre med at kvalificere de økonomiske løsninger frem mod en eventuel sag i ØU.


 • 351. Diverse orienteringer - BUL 21. september 2021 (Lukket)

 • 352. Underskriftsark (Lukket)