Referat

 • 202. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 18. august 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 203. Budgetforslag 2021 - BUL

  application/pdf icon budgetforudsaetninger_2021.pdfapplication/pdf icon indarbejdede_aendringer.pdfapplication/pdf icon lov_og_cirkulaere.pdfapplication/pdf icon ud_over_vedtaget_service_0.pdfapplication/pdf icon overblik_over_udgifterne_paa_tilbud_til_boern_og_unge_med_saerlige_behov_-_2012_til_budget_2021_0.pdf

  Resume

  BUL behandler budgetforslag 2021-2024 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2021, version 2 og indgår i den videre budgetproces.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2021
  2. udvalget kan komme med input til balanceforslag
  3. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Budgettet drøftet, og der henvises til anbefalinger i bilaget.

   

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede i juni måned budgetforslag for 2021 og overslagsårene 2022-2024 på egne politikområder.

   

  På møderne i august behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni-møderne, herunder konsekvenser af ny økonomiaftale for 2021, og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces.

   

  Budgetmaterialet indeholder endnu ikke balanceforslag, da det på Økonomiudvalgets møde den 21. april blev besluttet at udskyde udarbejdelsen af balanceforslag til august. Balanceforslagene vil derfor ikke kunne nå at blive behandlet i fagudvalgene, inden de indgår i den videre budgetproces.

   

  Ændringer til budget 2021

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2021, version 2:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2021 på BUL´s område

  På BUL´s områder er der i 2021 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2021:

   

  • Overførselsudgifter: 0 mio. kr. (ingen ændringer i forhold til version 1)
  • Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: -1,7 mio. kr. (4,5 mio. kr. mindre i forhold til version 1)
  • Inden for vedtaget service, uden for servicerammen: +0,1 mio. kr. (0,1 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Demografisk udgiftspres, inden for servicerammen: -1,2 mio. kr. (Ingen ændringer i forhold til version 1)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  • Lov- og cirkulære ændringer: -1,3 mio. kr. (1,3 mio. kr. mindre i forhold til version 1)
  • Udover vedtaget service: 6,1 mio. kr. (5,7 mio. kr. mere i forhold til version 1)
  • Anlæg: 6,1 mio. kr. (0,3 mio. kr. mindre i forhold til version 1)

   

  Ændringerne fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Anlægsforslag samt oversigt kan ses i sagen "diverse orienteringer".

   

  Den videre budgetproces

  Budget 2021 1. behandles i ØU den 1. september og i KB den 10. september.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 6. oktober og i KB den 8. oktober.

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

 • 204. Rapport fra socialstyrelsens taskforce og fornyet intern udviklingsplan

  application/pdf icon stevns_kommune_-_statusrapport_for_task_force_forloeb.pdfapplication/pdf icon udviklingsplan_2_-_ubu.pdf

  Resume

  Task Forcens afsluttende statusrapport blev præsenteret for kommunalbestyrelsen på temamødet den 24. juni 2020.  Rapporten forelægges nu til politisk behandling sammen med forslag til Udviklingsplan 2 for udvikling af kvaliteten på det sociale børneområde i perioden frem til medio 2022.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR og BUL og ØU, at

  1.      Task Forcens rapport drøftes og tages til efterretning

  2.      forslaget til Udviklingsplan 2 for det sociale børneområde tiltrædes.

  Direktionen, 17. august 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til et snarligt ekstraordinært møde i udvalget.

   

   

  Sagsfremstilling

  Socialstyrelsens Task Force har efter 2 års samarbejde afgivet den afsluttende statusrapport for forløbet og resultaterne for det børnesociale område i Stevns Kommune. Rapporten er vedlagt.

  Der vurderes overordnet følgende fra Task Forcen (uddrag):

  Overordnet set er det Task Forcens vurdering, at Stevns Kommune på baggrund af analyserapporten har iværksat relevante udviklingsaktiviteter med det formål at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

  Task Forcens samarbejde med Stevns Kommune har været præget af en god, åben og tillidsfuld dialog gennem hele forløbet. Det er Task Forcens indtryk, at udviklingsforløbet har været bredt forankret i kommunen, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at der på Task Forcens statusmøder med kommunen ud over den faglige ledelse i myndighedsafdelingen gennem hele forløbet har deltaget repræsentanter fra både chefniveau og fra kommunens Familiehus.

  ……

  Samlet set er det ud fra Ankestyrelsens og VISOs afsluttende sagsgennemgang indtrykket, at der ses tendens til forbedring i kvaliteten i sagsbehandlingen i Stevns Kommune. Blandt andet ses der en svag tendens til forbedring i forhold til at overholde 4-måneders-fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse og en positiv tendens i forhold til kommunens brug af tilbud efter § 11 stk. 3. Der ses også eksempler på god inddragelse af børn og forældre i nogle sager, og på at de børnefaglige undersøgelser er mere fokuserede. Der ses endvidere eksempler på, at der indhentes tværfaglig viden, og på at der udarbejdes handleplaner, der egner sig som styringsredskaber for opfølgninger på foranstaltninger. Det er desuden værd at bemærke, at ud af de 20 gennemgåede sager i den afsluttende måling er der en sag, hvor Ankestyrelsen vurderer, at det er usikkert, om kommunen har iværksat relevant og tilstrækkelig støtte mod 7 sager i den indledende måling. Det er dog stadig én sag for meget, og generelt er der på de fleste gennemgåede parametre, trods tendensen til fremgang, stadig markante udfordringer i forhold til lovmedholdelighed.

  ……

  Task Forcens vurdering er, at Stevns Kommune i udviklingsfasen har lagt et godt fundamentet for at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen, og at det er afgørende, at Stevns Kommune holder fast i at implementere de nye måder at arbejde på. Task Forcen anbefaler derfor overordnet set, at Stevns Kommune med vedholdenhed sørger for at cementere de nye arbejdsgange og vaner hos medarbejderne, dels internt i sagsprocesserne i myndighed, dels i det tværfaglige samarbejde med udfører og dels i distriktssamarbejdet om en tidlig forebyggende indsats.

  På baggrund af den sagsgennemgang af 20 sager, der ligger til grund for den afsluttende rapport, har Task Forcen følgende anbefalinger:

  Task Forcen anbefaler, at Stevns Kommune:

  - fastholder fokus på den styrkede faglige ledelse af myndighedsafdelingen.

  - arbejder videre med implementeringen af retningslinjerne for de enkelte sagstrin.

  - har fokus på at implementere retningslinjer og ledelsestilsyn for håndtering af nye ikke-akutte underretninger.

  - understøtter oplæring og ensartethed i brugen af det nye serviceniveau for tildeling af støtte efter § 11 stk. 3.

  - sikrer, at der foreligger børnefaglige undersøgelser, som belyser de aktuelle forhold, i alle sager.

  - sikrer at 4-måneders-fristen for udarbejdelse af den børnefaglige undersøgelse overholdes.

  - sikrer afdækning af forældres forældreevne, forandringspotentiale og kompetencer til at kunne tilgodese barnets behov i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.

  - fortsat har fokus på inddragelse af barn og forældre i alle sager, herunder at børnesamtalen efter § 48 gennemføres på korrekt vis.

  - sikrer, at der udarbejdes handleplaner i alle sager, og at handleplanerne er udarbejdet inden afgørelse.

  - understøtter implementeringen af forvisitationsudvalget både som ledelsesgreb i forhold til lovmedholdelighed og som samarbejdsplatform mellem myndighed og udfører.

  På baggrund af Task Forcens vurdering og anbefalinger samt målsætningen om en distriksbaseret tidlig tværfaglig indsats er der udarbejdet et forslag til en Udviklingsplan 2 for det børnesociale område for perioden september 2020 til juni 2022 (vedlagt som bilag). Forslaget til udviklingsplan indeholder følgende ti temaer:

  1.     Governance for udviklingsplanen

  2.     Effektmåling

  3.     Ledelsesinformation

  4.     Fortsat implementering af arbejdsgange fra Task Force-forløbet

  5.     Implementering af tidlig tværfaglig indsats i distrikterne

  6.     Udvikling af organisationen

  7.     Udvidet samarbejde med Familiehuset/PPR

  8.     Servicekatalog

  9.     Sammenhængende børne- og ungepolitik

  10.  Budgetmæssige forudsætninger

  Besluttes udviklingsplanen vil den foreslåede administrative styregruppe (jf. governance-afsnit i udviklingsplanen) udarbejde mere detaljerede projektplaner indeholdende tidsplaner, milepæle m.m.

 • 205. Daglige pædagogiske lederes ledelsestid - orientering

  application/pdf icon bilag_1_tidsregistrering_-daglige_ledere_-_til_bul.pdf

  Resume

  Børn, Unge & Læringsudvalget orienteres om, at der i dagtilbuddene har været gennemført en tidsregistrering over to uger af de daglige pædagogiske lederes tidsforbrug af administrationstimer og børnetimer.

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Orienteringen taget til efterretning med en bemærkning om, at der på et kommende møde forelægges yderligere information omkring ledelse på dagtilbudsområdet.

   

   

   

  Sagsfremstilling

  Der er fra flere sider blevet gjort opmærksom på, at ressourcetildelingsmodellens tildeling af timer til daglig pædagogisk ledelse, herunder administration, i det enkelte dagtilbud ikke vurderes at være tilstrækkelig, hvilket betyder, at der går tid fra de udløste børnetimer.

   

  Derfor er der gennemført en tidsregistrering af de daglige pædagogiske lederes timer i to tilfældige uger i februar/marts 2020. Opgørelsen af tidsregistreringen er vedlagt som bilag.

   

  Denne tidsregistrering viser, at de daglige pædagogiske ledere generelt bruger flere timer på administration, end ressourcetildelingsmodellen udløser.

   

  En så kort tidsregistrering giver ikke et fuldstændigt billede, men den kan give en indikation af, hvordan det samlede billede ser ud. Der skal gøres opmærksom på, at de daglige pædagogiske lederes arbejdsopgaver kan svinge meget fra uge til uge, så i nogle perioder vil der blive brugt mange ledelsestimer, og i andre tilfælde, hvis der f.eks. er meget sygdom i huset, vil der tilsvarende blive brugt flere børnetimer.

   

  Konsekvenserne ved, at de daglige pædagogiske ledere ikke når at være tilstede i det forventede antal børnetimer, kan være, at der opstår udfordringer i arbejdsmiljøet, idet medarbejderne kommer til at føle det som en ekstra byrde, når der mangler personale blandt børnene, hvilket i sidste ende kan gøre det sværere at tilrettelægge de faglige, trygge læringsmiljøer for børnene, der skal være med til at sikre børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

   

  Det skal desuden påpeges, at der i coronatiden har været langt flere administrative opgaver for de daglige pædagogiske ledere, og det må formodes, at nogle af disse ekstra opgaver er kommet for at blive i en periode endnu.

  Endelig skal der gøres opmærksom på, at arbejdet med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan heller ikke er færdig, og denne implementering kræver et stort ledelsesmæssigt fokus.

   

  Undersøgelsen skal bidrage til BUL´s og kommunalbestyrelsen løbende diskussion om ledelsesresurser på dagtilbudområdet. 

   

   

 • 206. Danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet 2019 - orientering

  application/pdf icon laesevejledning_til_danmarkskortene_2020.pdf.pdf

  Resume

  Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. bestemte paragraffer indenfor serviceloven. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til retsikkehedsloven behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Med denne sagsfremstilling præsenteres disse opgørelser for 2019 for socialområdet generelt og for hhv. voksenhandicap og børnehandicap.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til KB, via DIR, BUL, SSU og ØU, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Direktionen, 10. august 2020, pkt. 2:

  Til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Social- og Indenrigsministeriet offentliggør hvert år kommuneopdelte danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens klagesager vedr. serviceloven for det forgangne år. Dvs. med denne sagsfremstilling fremlægges tal for 2019. Kortene findes på ministeriets hjemmeside: https://sim.dk/danmarkskort/2020/ og viser omgørelsesprocenten fordelt på landets kommuner for socialområdet generelt og for hhv. voksenhandicap og børnehandicap (for at få danmarkskortene frem på hjemmesiden kræver det, at man accepterer cookies, først når det er gjort, er de tre kort tilgængelige).  

   

  Begrebsdefinitioner 

  Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler oplysninger i en sag, sender styrelsen den tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
  • Ændring: Styrelsen er helt eller delvist uenige i afgørelsen og ændrer den.

   

  Når en afgørelse hjemvises eller ændres, kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist eller ændret).

   

  Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Se eksempel i den læsevejledning, der er vedhæftet som bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor omgørelsesprocenterne på socialområdet offentliggøres. Dette følger af retssikkerhedslovens § 79 b. I Stevns Kommune har vi derudover valgt at fremlægge årsopgørelse over ankestatistikken for fagområderne ”Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme”, ”Børn, Unge og Læring” samt ”Social og Sundhed”. Disse blev således fremlagt for ØU via DIR og fagudvalgene den 19. maj 2020. Bemærk at det samlede antal klager behandlet i Ankestyrelsen i årsopgørelse for ankestatistik 2019 og de antal klager, der fremgår af de her fremlagte danmarkskort, ikke er sammenfaldende idet, de på nogle områder vedrører forskellige paragraffer.

   

   

  1. Omgørelsesprocenter på socialområdet generelt i 2019

  På kortet for socialområdet generelt indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang. Dvs. både børneområdet og voksenområdet. Kortet for socialområdet generelt indeholder således de bestemmelser, der indgår i de specifikke danmarkskort for hhv. voksenhandicapområdet og børnehandicapområdet, men derudover indgår en række andre bestemmelser på tværs af børne- og voksenområdet.

   

  På socialområdet generelt var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 41 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 48 afgørelser indenfor den samlekategori, der her er benævnt socialområdet generelt. I 20 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 42 %, hvilket ligger meget tæt på omgørelsesprocenten på landsplan, som ligger på 41 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 9 ændrede/ophævede sager (19 %) og 11 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (23 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 991 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

   

  2. Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2019

  På kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår afgørelser indenfor følgende paragraffer:

  • Voksne - kontante tilskud § 95
  • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
  • Voksne - ledsageordning § 97
  • Voksne - merudgifter § 100

   

  Indenfor disse var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 46 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 8 afgørelser indenfor de nævnte bestemmelser. I 4 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 50 %, hvilket ligger lidt over omgørelsesprocenten på landsplan, der ligger på 46 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 1 ændret/ophævet sag (13 %) og 3 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (38 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 37 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

   

  3. Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2019

  På kortet specifikt for børnehandicapområdet indgår afgørelser indenfor følgende paragraffer:

  • Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. §§ 32, 32a, 36, 39-40
  • Merudgiftsydelse § 41
  • Tabt arbejdsfortjeneste §§ 42-43
  • Personlig hjælp og ledsagelse §§ 44-45

   

  Indenfor disse var omgørelsesprocenten i 2019 på landsplan 51 %.

   

  Stevns Kommune

  I forhold til Stevns Kommune har Ankestyrelsen truffet 13 afgørelser indenfor de nævnte bestemmelser. I 8 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 62 %, hvilket ligger over omgørelsesprocenten på landsplan, der ligger på 51 %. De omgjorte afgørelser i Stevns Kommune består af 2 ændrede/ophævede sager (15 %) og 6 sager, hvor Ankestyrelsen har bedt kommunen behandle sagen på ny (46 %).

   

  Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2018 var 149 borgere i Stevns Kommune, der modtog én af de ydelser, der indgår i danmarkskortet.

   

  Lovgrundlag

  Retssikkerhedslovens § 79 b.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

 • 207. Dialogmøder med skolerne 2020/2021

  Resume

  Udvalget skal fastsætte dato for afholdelse af dialogmøderne for skoleår 2020/2021 grundet skolernes årsplanlægning.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

   

  1. Der afholdes lille dialogmøde den 10. november 2020 og stort dialogmøde den 11. maj 2021. Begge møder fra kl. 18.00 - 20.00

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Der afholdes lille dialogmøde den 10. november 2020, jf. indstillingen, men stort dialogmøde afholdes den 13. april 2021. 

   

  Sagsfremstilling

  Jævnfør styrelsesvedtægten for Stevnsskolerne deltager alle skolebestyrelsesmedlemmer, elev- og medarbejderrepræsentanter samt skole- og afdelingsledere på de store dialogmøder. Skoleledere og skolebestyrelsesformænd deltager på de små dialogmøder.

   

  På møderne diskuteres emner fastsat af BUL efter input fra forældrebestyrelserne. Emner til dagsorden til de enkelte møder fastsættes af BUL på møde cirka en måned inden dialogmødets afholdelse.

  Lovgrundlag

  Styrelsesvedtægten for folkeskolen i Stevns Kommune §21 stk. 1

   

  Folkeskolelovens §46a

 • 208. Samarbejdet i de politiske udvalg

  application/pdf icon kodeks_for_kommunalbestyrelsen_i_stevns_kommune.pdfapplication/pdf icon det-politiske-arbejde-i-kommunalbestyrelse-og-udvalg.pdf.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen vedtog i 2018 et kodeks for arbejdet i Kommunalbestyrelsen. Der har i 2020 flere gange været fremført et politisk ønske om at få drøftet hvordan udvalgsarbejdet rent faktisk gennemføres i forhold til det gældende kodeks og lovgivningens rammer for udvalgsarbejdet, herunder hvilke rettigheder og pligter der gælder for det enkelte medlem. Der er udsendt en enslydende sagsfremstilling til alle udvalg, som hver især skal tage en drøftelse.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at

  1. drøfte arbejdsformen og forholdet til kodeks og de gældende regler i Styrelsesloven m.v.

  Plan, Miljø og Teknik, 18. august 2020, pkt. 336:

  Drøftet.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Sagen udsættes til et kommende møde. 

  Sagsfremstilling

  Denne sag fremlægges så det enkelte udvalg får mulighed for at tage en internt lukket drøftelse for at fremme et godt og konstruktivt politisk samarbejde om udvalgets sager.

  I forhold til udvalgsarbejdet har enkelte politiske udvalg allerede uformelt drøftet dele af den interne samarbejdsform, herunder om alle medlemmer opfatter de aftalte principper og gældende lovgivning på samme måde, herunder de rettigheder og pligter der lovmæssigt gælder for det enkelte medlem. Det findes nu hensigtsmæssigt at foretage en mere formel drøftelse i alle udvalg.

   

  Som baggrund for drøftelsen henvises til Stevns Kommunes eget kodeks samt KL's vejledning. Se uddybende bilag.

   

  Kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune vedtog i september måned 2018 et kodeks for Kommunalbestyrelsen med det formål at sikre et godt, positivt og konstruktivt arbejdsgrundlag for det lokalpolitiske arbejde. Det fremgår bl.a. som et grundlæggende vilkår, at man som politiker skal være ærlig og troværdig i samarbejdet, og at man samarbejder ud fra en accept af den professionelle politiske kultur, hvor der er plads til politiske uenigheder, men respekt for både flertallets og mindretallets rettigheder.

  Det godkendte kodeks forholder sig til det interne samarbejde i Kommunalbestyrelsen, samarbejdet med forvaltningen og kommunens borgere.

   

  Denne sag drejer sig primært om det interne samarbejde, hvor det i kodekset ønskes, at man prioriterer at få skabt rum og plads til politik og politikudvikling til gavn for Stevns Kommune, dvs. også i forhold til langsigtede bæredygtige løsninger.

  Citat fra kodeks i forhold til det interne samarbejde:

  · Vi søger indflydelsen og er kompromissøgende for at træffe beslutninger med det bredeste grundlag, hvor udgangspunktet er debatterne i de politiske udvalg, og således ikke i Kommunalbestyrelsen.

  · Vi er fordomsfrie, nysgerrige og udfordrer gerne hinanden i de sager, hvor vi skal træffe beslutninger.

  · Vi har alle et ansvar for afvikling af det gode møde, herunder ved rettidigt fremmøde, mødeforberedelse og med respekt for den afsatte tidsramme for møderne.

  · Vi er lyttende, tilstedeværende og taler ordentligt til, med og om hinanden med respekt for hinandens politiske ståsted.

   

  KL har i samarbejde med Indenrigsministeriet udsendt en vejledning til det lokalpolitiske arbejde. Vejledningen giver landets kommunalbestyrelsesmedlemmer et overblik over, hvad politikerhvervet indebærer, og hvordan man som lokalpolitiker kan løfte det. Den præsenterer også en række konkrete forslag til, hvilke spørgsmål og temaer kommunalbestyrelsen for eksempel kan drøfte i løbet af valgperioden. Vejledningen gennemgår desuden en række af de regler, forpligtelser og forventninger, der knytter sig til hvervet som lokal folkevalgt og det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen. Vejledningen fungerer på den måde som et opslagsværk og en håndbog, som man kan bruge i hverdagen i hele valgperioden.

   

   

 • 209. Kommunale legepladser - Anlægsbevilling

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

   

  Anbefales.

 • 210. Diverse orienteringer - BUL 18. august 2020 (Lukket)

 • 211. Underskriftsark (Lukket)