Referat

 • 275. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 16. marts 2021.


  Beslutning

  Dagsorden godkendt.

 • 276. Analyse om Ledelsesstruktur i dagtilbud - Beslutning

  application/pdf icon ledelsesstruktur_i_forskellige_kommuner.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_bilag_a_-_ressourcetildeling.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_forslag_til_konkret_udmoentning_af_selvstaendig_dagtilbudsledelse_-_word.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_analyse_-_ledelsesstruktur_i_dagtilbud_-_word.pdf

  Resume

  BUL besluttede på BUL-mødet i november 2020, i forlængelse af budgetaftale 2021, at der skulle igangsættes en analyse, der skulle belyse ledelsesstrukturen i dagtilbud.

  Denne analyse er nu gennemført, og der er udarbejdet et forslag til model for selvstændig institutionsledelse som et alternativ til den nuværende ledelsesstruktur i form af områdeledelse.

  Såfremt BUL ud fra analysen beslutter, at der ønskes at overgå til en ledelsesstruktur med selvstændig institutionsledelse, skal forslaget til ny ledelsesmodel sendes i høring, inden KB via BUL og ØU skal træffe en endelig beslutning.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU, via direktionen og BUL, at

  1. tage analysen til efterretning
  2. træffe beslutning om model for selvstændig institutionsledelse med implementering 1. august 2021 skal sendes i høring.
  3. såfremt model for selvstændig institutionsledelse ønskes sendt i høring drøfte forslag til finansiering af dette.

  Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  1. Analysen er taget til efterretning.
  2. Forslag til konkret udmøntning af selvstændig dagtilbudsledelse sendes i høring frem til 23. april med henblik på i givet fald ikraftræden pr. 1. september.


  3 medlemmer (A+V) peger på, at finansiering kan ske ved, at der reserveres 0,4 mio. kr. fra puljen til kvalitetsløft i dagtilbud og 2 mio. kr. fra anlægsbevillingen til skolereform 2015-2020 til at finansiere merforbruget ved eventuelt at overgå til selvstændig ledelse. Midlerne forventes at kunne dække merforbruget i 2021 og 2022 og vil udgøre delvis finansiering i 2023 og frem (størrelsen afhænger af eventuelle engangsudgifter i 2021). Restfinansieringen fra 2023 medtages i budget 2022.


  2 medlemmer (O+Ø) peger på, at finansiering kan ske ved, at der reserveres 0,4 mio. kr. fra puljen til kvalitetsløft i dagtilbud og 0,5 mio. kr. fra anlægsbevillingen til skolereform 2015-2020 til at finansiere merforbruget ved eventuelt at overgå til selvstændig ledelse. Midlerne forventes at kunne dække merforbruget i 2021 og vil udgøre delvis finansiering i 2022 (størrelsen afhænger af eventuelle engangsudgifter i 2021) og frem. Restfinansieringen fra 2022 medtages i budget 2022.

  Beskrivelse af sagen

  De politiske partier aftalte i forbindelse med budgetforliget for 2021, at der skal gennemføres en analyse af ledelsesstrukturen i dagtilbud i Stevns Kommune. Formålet med analysen er at finde frem til en ledelsesstruktur i dagtilbuddene, der understøtter den gode og tilstedeværende ledelse, som kan skabe gode rammer for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

  Analysen er nu gennemført, og ØU/BUL skal beslutte, om der ønskes en ændret ledelsesstruktur, og hvis ja, de nærmere rammer for denne. Hvis en ny ledelsesstruktur ønskes, skal forslag til denne og analysen sendes til høring hos relevante parter, så KB via BUL og ØU derefter kan træffe en endelig beslutning efter endt høring

  Analysen er vedlagt som bilag.


  Introduktion til analysen

  For at sikre så mange perspektiver som muligt i analysen har der været gennemført fokusgruppeinterview med relevante interessenter så som tillidsrepræsentanter, daglige pædagogiske ledere, områdeledere og relevante centre fra rådhuset. Derudover har forældrebestyrelserne haft mulighed for at bidrage med deres erfaringer og input.

  For at kunne sammenligne og eventuelt blive inspireret er der indhentet informationer fra syv andre kommuner om deres ledelsesstruktur for dagtilbud. Informationerne viser, at kommunerne arbejder efter kendte modeller som områdeledelse eller selvstændige ledere på hver matrikel. Den indhentede information giver ikke entydige anbefalinger i retning af en bestemt ledelsesstruktur.

  En oversigt over de syv kommuner er i bilag.

  Modeller

  Analysen er bygget op over to forskellige ledelsesmodeller, der hver især er beskrevet med fordele, ulemper og økonomiske konsekvenser i forhold til nogle identificerede opmærksomhedspunkter.

  I det følgende vil hovedpointerne blive beskrevet i stikordsform. Hvis der ønskes en uddybning, henvises der til selve analysen i bilaget.


  Model 1: Områdeledelse (nuværende model)

  • Fordele:


  - stordriftsfordele i økonomi


  - bedre muligheder for synergieffekt på det pædagogiske arbejde


  - bedre udnyttelse af ressourcer efter behov


  - bedre mulighed for sparring og inspiration


  - bedre muligheder for kompetenceudvikling


  - mulighed for at ansætte egen administrativ medarbejder


  - rådhuscentrene skal servicere færre enheder


  • Ulemper:


  - udfordringer i kommunikation med flere led

  - ikke herre i eget hus vedr. økonomi

  - dagplejen drukner lidt i dagtilbuddene

  - vanskeligere at besætte daglige pædagogiske lederstillinger


  Model 2: Selvstændig ledelse i hver institution, inkl. dagplejen

  • Fordele:


  - souschef, så det sikres, at der altid er en leder i dagtilbuddet

  - egen økonomi

  - formodentlig mere engagerede forældre i bestyrelserne

  - dagplejen ikke “klemt” i et område

  - nemmere at rekruttere nye ledere


  Ulemper:

  - mindre dagtilbud er mere sårbare med hensyn til økonomi og dækning af personalets fravær

  - ringere mulighed for kompetenceudvikling pga. mindre økonomisk volumen

  - vanskeligt at ansætte egen administrativ medarbejder

  - rådhuscentrene skal servicere flere enheder

  - centerchefen alt andet lige skal rumme flere ledere, der har direkte reference til vedkommende

  - brug for mere sparring i forhold til pædagogik og økonomi mv.


  Der er som supplement til analysens beskrivelse af model 2 udarbejdet et konkret forslag til model for selvstændig institutionsledelse, som i givet faldkan sendes i høring. Dette er vedhæftet som bilag.

  Ved en model for selvstændig institutionsledelse anbefales, at nuværende områdesekretærer overføres til forvaltningen og indgår i den samlede administration i Børn & Læring. De administrative medarbejdere vil dog størstedelen af tiden befinde sig fysisk på daginstitutionerne, f.eks. en dag om ugen på de enkelte institutioner, og dermed være tæt på institutionsledelsen.

  Det anbefales ligeledes i en model med selvstændig institutionsledelse at skabe en struktur og møderamme, hvor institutionsledere inden for de nuværende 3 områder, som svarer til skoledistrikterne, fortsat mødes med faste intervaller for at videndele og koordinere inden for distriktet, f.eks. i forbindelse med brobygning til skoleområdet, feriepasning, kompetenceudvikling og lignende. Dette vil kræve en øget understøttende indsats fra forvaltningen ift. institutionslederne, da denne opgave pt. er hos områdelederne.

  Hvis der i en ny model med selvstændig institutionsledelse skal oprettes samme serviceniveau for ledelser ift ledelsessparring, pædagogisk sparring og økonomisk styring som i den nuværende ledelsesstruktur, skal der tilføres øgede resurser til forvaltningen. Der foreslås i modellen, at der tilføres 900.000 kr. årligt til forvaltning, og at den overordnede udmøntning diskuteres og besluttes efter evt. høringsproces.

  Økonomi

  Det fremlagte forslag til model for selvstændig ledelse medfører meromkostninger på 1,5 mio. kr. i helårsvirkning. Der kan peges på, at de endnu ikke udmøntede midler (0,4 mio. kr.) i budget 2021 fra pulje til kvalitetsløft i dagtilbud kan indgå som et finansieringsbidrag til model for selvstændig ledelse.

  Der vil i givet fald derefter være et årligt merforbrug på 1,1 mio. kr. ved den foreslåede model.

  BUL behandler på et andet dagsordenspunkt en sag om disponering af overførte skolereform- anlægsmidler fra regnskab 2020. Dele af midlerne fra denne anlægspulje kan indstilles til at blive reserveret til finansiering af selvstændig institutionsledelse i opstartsfase. Herefter skal det årlige budget på sigt anvise faste driftsmidler til selvstændig institutionsledelse.


  Bilag

  • Analyse af dagtilbudsledelse
  • Økonomiske forudsætninger
  • Bilag over model i andre kommuner
  • Forslag til model for selvstændig institutionsledelse


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har pt. ingen økonomiske konsekvenser, idet det er en høringssag. Nuværende høringsforslag kan medføre et merforbrug på 0,2 mio. i 2021 og 1,1 mio. kr. fra 2022, som eventuelt kan finansieres af anlægsmidler i opstartsfasen. Herudover kommer eventuelle engangsudgifter.

 • 277. Vurdering af anlægsoverførsler til 2021 - Beslutning

  Resume

  BUL skal foretage en vurdering af anlægsoverførslerne fra 2020 til 2021. Der skal laves en vurdering af, om nogle af de overførte anlægsbevillinger kan prioriteres ud af anlægsbudgettet for 2021 eller de bevilgede beløb kan reduceres. Udvalgets anbefalinger sendes videre til behandling i ØU og KB.


  På BUL´s område er der overført 8,4 mio. kr. fra 2020 til 2021.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til BUL, at

  1. de overførte anlægsprojekter til 2021 på udvalgets område vurderes igen og der tages stilling til, hvilke overførte anlægsbevillinger der kan prioriteres ud af anlægsbudgettet i 2021 eller reduceres
  2. Udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU og KB

  Beslutning

  BUL anbefaler ikke at prioritere anlægsbevillinger ud af anlægsbudgettet.

  3 medlemmer (A+V):

  2 mio. kr. af det overførte budget på skolereform 2015-2020 reserveres til eventuel selvstændig dagtilbudsledelse.


  2 medlemmer (O+Ø):

  0,5 mio. kr. af det overførte budget på skolereform 2015-2020 reserveres til eventuel selvstændig dagtilbudsledelse.

  Beskrivelse af sagen

  ØU behandlede den 16. februar 2021 sagen om anlægsoverførsler fra 2020 til 2021. Det blev her besluttet, at de godkendte overførsler til 2021 skal forelægges fagudvalgene til en vurdering. Fagudvalgene skal foretage en vurdering af, om nogle af de overførte anlægsbevillinger kan prioriteres ud af anlægsbudgettet for 2021 eller de bevilgede beløb kan reduceres.


  Administrationen har foretaget en gennemgang af de godkendte overførsler ud fra en vurdering af, om der er forhold, som der skal være særlig opmærksomhed omkring, hvis der ændres i de givne bevillinger. En væsentlig del af de overførte anlægsbevillinger er enten allerede disponeret eller der er igangsat proces og aftaler i forhold til at udføre anlægget.


  Der tages forbehold for de anførte beløb til prioritering, da skønnene er lavet på et meget tidligt og foreløbigt grundlag. Eventuelle afvigelser vil blive medtaget i kommende budgetopfølgninger.


  Af bilaget til sagen kan ses, hvilke anlæg der er overført til 2021 og der er indsat bemærkninger fra administrationen til de enkelte anlæg. Bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.


  Fagudvalgenes anbefalinger sammenfattes og behandles efterfølgende i ØU og KB.


  Der foretages en fornyet gennemgang af alle anlægsprojekter i 2021 i forbindelse den kommende budgetopfølgning pr. 31. marts.


  Overførslerne fra 2020 til 2021 er givet som tillægsbevillinger i 2021 på KB den 4. marts 2021. Fravalg af anlægsprojekter eller ændringer af anlægsbevillingerne vil reducere bevillingerne i 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen kan medføre, at anlægsbevillingerne/rådighedsbeløbene i 2021 bliver nedjusteret. Nedjusteringerne af anlægsbevillingerne vil forøge i kassebeholdningen i 2021.

 • 278. Skolereform - Prioritering af anlægsmidler - Beslutning

  application/pdf icon omfordeling_af_anlaegsmidler_-_skolereform_-_forslag_til_bul_-_v2_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til prioritering af anlægsmidler på 3,2 mio. kr. til implementering af skolereform 2015 samt diverse uddannelse og projekter inden for dette område.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU at

  1. prioritere overførte og nye anlægsmidler fra skolereform 2015-2021.

  Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  3 medlemmer (A+V) anbefaler følgende prioritering af anlægsmidler til skolereform:

  • 2 mio. kr. reserveres til eventuel selvstændig dagtilbudsledelse
  • 0,2 mio. kr. til midler til sagsbehandlingsefterslæb
  • 0,2 mio. kr. til indkøb af pc'ere til daginstitutioner
  • 0,25 mio. kr. til til efteruddannelse og indsats med fokus på erhvervsuddannelse og entreprenørskab
  • 0,55 mio. kr. til generel kompentenceudvikling på folkeskolerne


  I alt 3,2 mio. kr.


  2 medlemmer (O+Ø)anbefaler følgende prioritering af anlægsmidler til skolereform:

  • 0,5 mio. kr. reserveres til eventuel selvstændig dagtilbudsledelse
  • 0,2 mio. kr. til midler til sagsbehandlingsefterslæb
  • 0,75 mio. kr. til inklusionsløft til lærere
  • 0,7 mio. kr. til indkøb af pc'ere til folkeskoler (0,5 mio. kr.) og daginstitutioner (0,2
   mio. kr.)
  • 0,25 mio. kr. til efteruddannelse og indsats med fokus på erhvervsuddannelse og entreprenørskab
  • 0,8 mio. kr. til generel kompentenceudvikling på folkeskolerne.


  I alt 3,2 mio. kr.
  Beskrivelse af sagen

  I forbindelse med implementeringen af Skolereformen pr. 1. august 2014 har der hvert år været afsat anlægsmidler på budgettet til uddannelse af medarbejdere i tilknytning til skolerne, it-udstyr og diverse projekter i relation til skolernes hverdag mm.


  På driftssiden er der både modtaget statslige kompetenceudviklingsmidler til opgraderingen af medarbejderne uddannelsesmæssigt - en del af anlægsmidlerne er brugt som kompensation til skolerne, så det har været muligt at vikardække lærere og pædagoger på uddannelse.


  På grund af andre aktiviteter, covid-19 osv. er der de seneste år ikke igangsat aktiviteter på det niveau, som var forventet, hvilket betyder, at der er overført midler på dette anlægsområde mellem årene. Fra 2020 til 2021 forventes således overført 2,7 mio.kr., hvoraf der pt. kun er øremærket ca. 0,5 mio. kr. til kommende aktiviteter. Herudover er der i budget 2021 afsat 1,0 mio kr. til formålet. Der kan altså udmøntes indsatser for 3.2 mio. kr. i 2021. Der skal være opmærksomhed på, at tilvalgte indsatser ikke medfører driftsudgifter på mere end 1,0 mio. kr i 2022.


  Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser der kan prioriteres inden for den forventede ramme på 3,2 mio.kr., hvor det vurderes at være efterslæb og/eller ønske om opgradering - i denne proces har skolelederne været hørt. En del af aktiviteterne har tidligere været planlagt til gennemførsel.


  BUL bedes tage stilling til ønske om evt. prioritering af midlerne.


  Forslagene er som følger og ikke i prioriteret rækkefølge (nærmere beskrivelse og økonomisk overslag er vedlagt i bilag)


  1. Midler til sagsbehandlingsefterslæb på handicapsager i afdelingen for Udsatte Børn og Unge (200.000 kr.), ved en overførsel fra anlæg til drift (ØU)
  2. Inklusionsløft til lærere i Stevns Kommune (500.000-750.000 kr.)
  3. Indkøb af pc'er til skoler og daginstitutioner

  a. Folkeskoler (500.000 kr.)

  b. Daginstitutioner (200.000 kr.)

  5. Efteruddannelse og indsats med fokus på erhvervsuddannelse og entreprenørskab (250.000 kr.)

  6. Generel kompetenceudvikling på folkeskolerne (800.000 kr.)


  Summen for de foreslåede indsatser er ikke lig den disponible sum på 3,2 mio. kr. Det er altså ikke et forslag, der blot kan godkendes. Det skal prioriteres inden for indsatser, og der er mulighed for at ændre i indsatsens økonomiske omfang.


  Vælges forslag nr. 1, skal sagen godkendes i KB.


  Ud over forvaltningens forslag til indsatser, kan medlemmer af BUL under mødet fremkomme med forslag til andre indsatsområder inden for skoleområdet, og børn og læringsområde som helhed. Det kan også foreslås, at dele af midlerne overføres til kommunekassen eller indsatser der ikke er nævnt i denne sagsfremstilling.


  Såfremt der i anden sag på dette møde om dagtilbuddenes ledelsesstruktur, indstilles til ændret til selvstændig institutionsledelse der medfører finansieringsbehov, kan dele af denne pulje reserveres til at understøtte dette.


  Sagen skal ses sammen med sag "Vurdering af anlægsoverførsler til 2021", idet beslutningen under denne sag kan have indflydelse på budgettet der er til rådighed i denne sag.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet bevillingerne kan finansieres af anlægsbudgettet til skolereform 2015-2021. Der kan være overførsel af budget fra anlæg til drift.

 • 279. Dialogmøde dagtilbud - Godkendelse

  Resume

  I følge styrelsesvedtægt for dagpleje og dagtilbud i Stevns Kommune skal der afholdes et årligt dialogmøde med BUL og forældrerepræsentanter fra forældrebestyrelserne i dagtilbud.

  BUL skal derfor godkende dato og forslag til emner til dialogmøde med forældrerepræsentanter fra forældrebestyrelserne i Stevns Kommunes dagtilbud i foråret 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. godkende, at der afholdes et digitalt dialogmøde med forældrerespræsentanter og områdeledere på Teams tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 18.00 - 20.00
  2. godkende forslag til emner, der sendes til kommentar i forældrebestyrelserne.


  Beslutning

  1. Godkendt
  2. Dagsordenen tilføjes et punkt om tidlig indsats.

  Beskrivelse af sagen

  I følge styrelsesvedtægt for dagpleje og dagtilbud i Stevns Kommune skal der afholdes et årligt dialogmøde med BUL og repræsentanter fra forældrebestyrelserne i dagtilbud. Derudover deltager områdets direktør og centerchef. Der blev sidst afholdt dialogmøde i april 2019.

  Dialogmødet består typisk af dels en generel orientering om aktuelle emner, dels mere specifikke emner, som enten BUL eller forældrebestyrelserne har ønsket at drøfte.

  Børn & Læring foreslår, at dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  • Velkomst ved Udvalgsformanden
  • Minimumsnomeringer
  • Ledelsesstruktur
  • xxx
  • Eventuelt

  Børn & Læring foreslår, at dialogmødet afholdes digitalt på Teams tirsdag d. 8. juni 2021 kl. 18.00 - 20.00.

  Forældrebestyrelserne vil efter BULs behandling i marts 2021 få mulighed for at komme med ønsker til emner. Sådanne ønsker vil blive forelagt BUL på mødet i maj 2021, hvor den endelige dagsorden fastlægges af BUL.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 280. Ferieplan for skoleåret 2022/2023 - Godkendelse

  Resume

  BUL skal godkende skolernes ferieplan for skoleåret 2022/23.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at


  1. ferieplanen for skoleåret 2022/23 godkendes.

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Undervisningsministeriet har fastlagt sidste skoledag i skoleåret til altid at være sidste fredag i juni måned. Derudover kan kommunerne selv fastsætte skoleåret.


  Nedenstående ferieplan har været forelagt skolerne. Planen giver 200 skoledage i lighed med tidligere år:  Sommerferie 25. juni til 7. august

  Efterårsferie 15. oktober til 23. oktober

  Juleferie 22. december til 3. januar

  Vinterferie 18. februar til 26. februar

  Påskeferie 1. april til 10. april

  St. Bededag 5. maj

  Kristi Himmelfartsferie 18. maj til 21. maj

  Pinseferie 27. maj til 29. maj

  Grundlovsdag 5. juni

  Sommerferie starter 24. juni


  (De nævnte dage er incl.)


  Retsgrundlag

  Folkeskoleloven, LBK 1396, §14a, stk. 2

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 281. Indfasning minimumsnormering - Egenbetaling - Tilskud privatinstitutioner - Godkendelse

  application/pdf icon statslig_pulje_til_indfasning_af_minimumsnormering_-_2021_0.pdfapplication/pdf icon dag7996_fuld_bevilling_-_normeringspuljen_2021_0.pdf

  Resume

  KB skal udmønte statslig pulje til indfasning af minimumsnormeringer 2021 på daginstitutionsområdet (vuggestue og børnehave).


  Puljemidlerne skal indgå i fastsættelse af kommunes tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf og tilskud til privatinstitutioner forhøjes, idet bruttodriftsudgifterne stiger.


  På baggrund af dette skal KB pr. 1. august 2021 fastsætte nye takster i vuggestue og børnehave og tage forhøjelse af tilskud til privatinstitutioner til efterretning.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at:

  1. tildele 2.098.000 kr. til forøgelse af tildelingen pr. plads
  2. tildele 530.000 kr. to-sprogede, fordelt efter andelen af børn med anden nationalitet end dansk i de enkelte institutioner
  3. godkende forhøjelse af takster for vuggestue og børnehave pr. 1. august 2021, jf. forslag i sagsfremstillingen
  4. forhøjelse af tilskud til privatinstitutioner pr. 1. august 2021 tages til efterretning
  5. finansiere udgifterne og indtægterne af den statslige pulje til indfasning af minimumsnormeringer

  Beslutning fra Direktionen, 16. marts 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  1-3: Anbefales

  4. Taget til efterretning

  5: Anbefales

  Beskrivelse af sagen

  Med finanslovsaftalerne for 2020 og 2021 er der afsat midler til at undersøtte, at kommunerne løbende øger normeringerne frem mod ikrafttrædelse af lovkravet om lovbundne minimumsnormeringer. I 2020 blev der fordelt 499,2 mio. kr. til alle landets kommuner. I 2021 fordeles i alt 767,4 mio. kr. til indfasning af minimumsnormeringer.


  Puljemidlerne fordeles efter den enkelte kommunes andel af antal 0-5 årige. I 2020 fik Stevns Kommune 1.628.000 kr. i statslige puljemidler og dette stiger til 2.571.000 kr. i 2021.


  Modsat puljemidlerne i 2020 vil midlerne i 2021 skulle indgå i fastsættelsen af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling. Det betyder, at tilskuddet skal indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud efter gældende regler, hvorfor forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf. Tilskuddet indgår derfor ligeledes i fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner samt tilskud til privat pasning. Der ændres ikke på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen. Det vil sige, at ændring skal varsles med minimum 3 måneder, hvis det ikke sker i tilknytning med budgetvedtagelsen for det kommende år.


  Med udgangspunkt i børnetal i det oprindelige budget 2021 og 25% forældrebetaling medfører det følgende fordeling af puljemidlerne i 2021 på 2.571.000 kr.:  Differencen i 2022 medtages i forbindelse med udmøntning af puljemidler i 2022.


  Ekstra normering i daginstitutioner

  I 2021 er der kr. til ekstra normering i daginstitutioner. Det foreslås at midlerne fordeles med:

  • 2.098.000 kr. til øget personalenormering pr. plads (lavere belastningsgrad)
  • 530.000 kr. til to-sprogede, hvor puljen fordeles efter andel af børn med anden nationalitet


  I 2020 blev puljemidlerne på 1.628.000 fordelt efter følgende kriterier:

  • 1.400.000 kr. til øget personalenormering pr. plads (lavere belastningsgrad)
  • 228.000 kr. til to-sprogede, så den samlede pulje til to-sprogede i 2021 blev 528.000 kr.


  Se forslag til udmøntning af puljemidlerne i vedhæftede bilag.


  Forældrebetaling

  Puljemidlerne kan indgår i forældrenes egenbetaling. Egenbetalingen i daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne og de fastsatte takster i 2021 er med udgangspunkt i 25% egenbetaling. Opkræves der forældrebetaling af puljemidlerne medfører det følgende ændringer i taksterne (helårsvirkning):  Da takstændringer skal varsles med minimum 3 måneder foreslås taksterne ændret pr. 1. august 2021.


  Se forudsætninger for beregninger af egenbetaling, herunder takster for kombinationstilbud i vedhæftede bilag.


  Hvis KB ikke ønsker en stigning i taksterne vil det medføre en mindreindtægt eller et tilsvarende lavere budget til ekstra normering i daginstitutionerne.


  Tilskud til private pasningsordninger

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et aldersvarende tilbud. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. På baggrund af de øgede driftsudgifter (puljemidler) medfører det følgende stigning i tilskud til privatinstitutioner pr. 1. august 2021:
  Besluttes en anden udmøntning af puljemidlerne, så kan det medfører ændringer i ovenstående tilskud.


  Der sker ikke ændringer i tilskuddet til privat pasning og pasning af egne børn. Dette skyldes, at tilskuddet beregnes ud fra den billigste nettodriftsudgift, som er Dagplejen i Stevns Kommune.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet merudgifter/-indtægter finansieres af statslig pulje til indfasning af minimumsnormeringer.

 • 282. Specialundervisning - Orientering

  application/pdf icon til_bul_-_spec._klasser_-_statusskriv_skoler_0.pdf

  Resume

  BUL orienteres om status på implementering af nye principper for specialundervisning og økonomistyring af området.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at


  1. orienteringen tages til efterretning
  2. beslutte om der ønskes udarbejdet budgetneutrale ændringer til modellen med henblik på beslutning på BUL´s april møde

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.
  2. Forslag om budgetneutrale ændringer ønskes udarbejdet til udvalgets møde i april.


  Beskrivelse af sagen

  Den nye ressourcestyringsmodel for specialundervisning, som trådte i kraft pr. 1. august 2020, blev første gang evalueret på BUL's møde 10. november 2020. Her gives den anden opfølgning på den økonomisk effekt af den nye model.


  Ved sidste evaluering, uge 46, 2020, var der fire elever, som var visiteret til inkluderende specialundervisning (mere end 9 klokketimers støtte om ugen) efter behandling i Visitationsudvalget:


  Store Heddinge Skole: 9 ugentlige timer, 1 elev

  Hotherskolen: 29 ugentlige timer, fordelt på 3 elever

  Strøbyskolen: ingen timer


  I uge 7, 2021 er der 2 elever, hvor Visitationsudvalget har bevilget inkluderende specialundervisning:


  Store Heddinge Skole: 10 ugentlige timer, 1 elev

  Hotherskolen: 10 ugentlige timer, 1 elev

  Strøbyskolen: ingen timer.


  Ud over ovenstående er det i mindre omfang forløb med længerevarende supplerende undervisning (mindre end 9 klokketimer om ugen) der udmøntes på den enkelte skole efter vurdering og anbefaling i PPV (Pædagogisk Psykologisk Vurdering).


  Hver skole har med den af center for børn og læring fastsatte model for beregning af timer ift. tildelt økonomi, 72,1 ugentlige timer til inkluderende specialundervisning og supplerende undervisning.


  Oversigten over midler til supplerende undervisning / inkluderende specialundervisning er herunder. Derudover er medtaget midler til øvrig undervisning. Midler til øvrig undervisning er ikke øremærket supplerende undervisning / inkluderende specialundervisning, men dækker mange forskelligartede aktiviteter, milderne kan delvis bruges til supplerende undervisning.
  Det er fortsat forvaltningens vurdering, at den nye ressourcestyringsmodel på nuværende tidspunkt samlet set reducerer den kommunale omkostning til inkluderende specialundervisning og supplerende undervisning. Denne effekt opnås fortsat ved at omfanget af supplerende undervisning er mindre end tidligere.


  Skoleledelserne har ved tidligere evaluering angivet, at det ville være fordelagtigt, såfremt en del af den samlede tildeling til den enkelte skole var øremærket til supplerende undervisning. Ud fra forbrugsmønstret i skoleåret 2020/2021 burde dette være muligt i mindre omfang (eksempelvis 30 timer ugentligt), uden at det kommer til at mangler midler til inkluderende specialundervisning. Dette vil dog stadig øge risikoen for, at der ved pludselig højt behov for inkluderende specialundervisning vil skulle ske finansiering af disse fra centralt hold.


  Ud over ovenstående opleves et øget pres på specialklasserækkerne, både i form af elevtal og forældreklager. Center for børn og læring har bedt skoleledelserne om statusudtalelse på dette. Denne er vedhæftet sagen som bilag.


  Center for børn og læring, herunder PPR, kan bekræfte skoleledelsernes overordnede vurdering i statusskrivet.


  Center for Børn og Læring forventer, at der i den kommende periode vil være en række klagesager ,der er afvist af kommunen, der videresendes til klagenævnet for specialundervisning. Hvis sådanne klager ender med, at klagenævnet finder Stevns Kommunes tilbud utilstrækkeligt ift. kvalitet og normering, kan dette medføre behov for en fornyet stillingtagen til normering til specialklasserækkerne.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 283. Fordeling af pulje til generelt løft af folkeskolen - Beslutning

  application/pdf icon bilag_pulje_til_generelt_loeft_af_folkeskolen_-_fordeling_af_midler_1_0.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til fordelingen af puljen på 1,3 mio.kr. fra statslige midler til et generelt løft af folkeskolen i 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU via BUL, at


  1. Den hidtidige fordeling fortsætter indeværende skoleår ud, hvilke betyder, at 783.000 kr. af de ekstraordinære midler til folkeskolen, svarende til 7/12 af puljen, fordeles til de tre folkeskoler efter samme princip, som i 2020, hvilket vil sige elevtal elevtal pr. 1. august 2020.


  1. Restbeløbet på 559.000 kr. af de ekstraordinære midler, hvilket svarer til 5/12 af puljen foreslås fordelt til folkeskolerne ud fra en af følgende muligheder:


  a. som hidtil efter det forventede elevtal på folkeskolerne pr. 1. august 2021, eller


  b. ekstra tildeling til supplerende/inkluderende undervisning på folkeskolerne, hvor beløbet fordeles ligeligt mellem skolerne, eller


  c. puljen fordeles til specialklasserækkerne på folkeskolerne, hvilket betyder, at hver specialklasse vil få en ekstra tildeling til ekstra lærerressourcer på 62.000 kr. i 5 måneder i 2021.


  Beslutning

  1. Anbefales

  2. Model a) anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der blev på finansloven i 2020 afsat 275 mio. kr. som en reserve til et generelt løft af folkeskolen. I 2020 modtog Stevns Kommune 0,9 mio. kr. til dette formål.


  Da BUL den 9. juni 2020 anbefalede fordelingen af midlerne efter elevtal, var der samtidig ønske om, at se på andre mulige modeller for fordelingen af midlerne fremover.


  Midlerne blev fordelt mellem folkeskolerne efter elevtal og dækkede de første 5 måneder af skoleåret 2020/2021.


  I 2021 er der på finansloven afsat 400 mio. kr., der forventes at være 550 mio kr. i puljen i 2022 og 807 mio. kr. i 2023.


  I 2021 er Stevns Kommunes andel af puljen 1,342.000 kr. Det foreslås, at en ændret fordeling af midlerne først træder i kraft for skoleåret 2021/2022 - da fordelingen efter elevtal allerede er prioriteret i forhold til skoleåret. I dette kalenderår er puljen godt nok større i forhold til 2020, men midlerne sidste år dækkede kun 5 måneder af skoleåret. Hvis dette princip følges resterer der 599.000 kr., der skal disponeres til folkeskoleområdet i perioden august - december 2021


  I vedlagte bilag vedr. fordeling af pulje til et generelt løft af folkeskolen i 2021 er der for ovenstående 559.000 kr. forslag på fortsat fordeling efter elevtal, ligelig fordeling af puljen mellem skolerne, men puljen øremærkes til supplerende / inkluderende specialundervisning samt forslag om at fordele midlerne til specialklasserækkerne, hvilket kunne give mulighed for øget normering.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet ændringerne i ressourcetildelingen kan finansieres af statslige puljemidler til generelt løft af folkeskolen.

 • 284. Udviklingstiltag for unge - Godkendelse

  Resume

  I budget 2021 er afsat 550.000 kr. til en ungeindsats. Stevns Kommune har en bred pallette af meningsfulde aktiviteter for unge. Dog opleves en udfordring med at inkludere de unge, der kæmper med deres mentale sundhed, i aktiviteterne. Ligesom det opleves, at paletten bliver mindre, når de unge fylder 18 år. Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne ønsker derfor at anvende de afsatte midler til øgede personaleressourcer for at styrke den tværfaglige indsats omkring de unge i de konkrete tilbud.

  Indstilling

  Sundhed og Omsorg indstiller til ØU, via direktionen, BUL, AET og SSU, at

  1. de afsatte midler til ungeindsatsen anvendes til øgede personaleressourcer.

  Beslutning fra Direktionen, 8. marts 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Det anbefales, at de afsatte midler anvendes til øgede personale ressourcer og aktivitetstilbud til de unge i målgruppen.

  Tilbuddene skal være uvisiterede.

  Der ønskes forelagt en tidsplan for udviklingstiltagets gennemførsel i nær fremtid og en beskrivelse af, hvordan man vil kommunikere eksistensen af disse tilbud ud til de unge og deres pårørende, samt øvrige interessenter på området.

  Som afslutning på udviklingstiltaget ønskes en skriftlig tilbagemelding på, hvilke tilbud der er skabt, hvor mange unge der har benyttet dem, hvad er de unges og deres pårørendes tilbagemelding på tilbuddenes eksistens, og hvad er de involverede medarbejderes vurdering af udviklingstiltaget.

  Derudover en eller flere beskrivelser af, hvordan udviklingstiltaget kan fastholdes fremover.


  Beskrivelse af sagen

  Baggrund
  I budget 2021 er der afsat 550.000 til en ungeindsats. De politiske fagudvalg vil på tværs og i samarbejde med interne og eksterne aktører arbejde for at udvikle nye og flere tilbud til unge på Stevns. Fokus vil blandt andet være på at udvikle tilbud til unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  Tværgående samarbejde
  Socialpsykiatrien, Stevns Ungdomsskole og bibliotekerne på Stevns er på baggrund af ovenstående gået sammen om at undersøge, hvilke eksisterende tilbud kommunen har, og hvordan områderne sammen i højere grad kan understøtte aktiviteter til unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  Målgruppen for aktiviteterne er unge op til 25 år, der er i kontakt eller har været i kontakt med psykiatrien. Med særligt fokus på de unge, der har været indlagt i behandlingspsykiatrien og kommer tilbage til deres dagligdag i Stevns Kommune.


  Det overordnede formål med indsatsen er, at der sammensættes en række meningsfulde tilbud til målgruppen, som kan medvirke til at

  • øge den unges livskvalitet.
  • undgå, at den unge isolerer sig hjemme og mister sociale færdigheder og troen på gode relationer og et meningsfuldt liv.
  • give den unge struktur og indhold i hverdagen, så det handler om andet end sygdom.
  • modvirke ensomhed, ved at have daglige gøremål, forpligtelser eller på anden måde gøre nytte.
  • styrke de unges relationer og tilhørsforhold.


  Stevns Kommune har en veldrevet ungdomsskole med forskelligartede aktiviteter og stor tilslutning. Også kommunens bibliotek har aktiviteter målrettet unge. Desværre inkluderes de unge, der kæmper med deres mentale sundhed, ikke i høj nok grad i de eksisterende tilbud. Samtidig kan det konstateres, at tilbudsviften bliver mindre, når de unge fylder 18 år.


  For at skabe bedre muligheder for hele målgruppen ser Stevns Ungdomsskole, bibliotekerne og socialpsykiatrien en stor styrke i at gå sammen om de enkelte aktiviteter, så de unge får de bedste muligheder for at udnytte deres fulde potentiale.


  Ungdomsskolen
  Ungdomsskolen har mulighed for at tilbyde eksisterende aktiviteter i mindre hold. De har også mulighed for via prioriteringer og med godkendelse fra KB at tilbyde enkelte aktiviteter i små hold for unge op til 25 år. Disse aktiviteter kan eksempelvis være:

  • Vandremeditation
  • Cykelture på Stevns
  • Vandreture på Stevns
  • Sejlture
  • Kajak
  • Stand up


  Aktiviteterne styrker motorik, kropsopfattelse, evnen til at mærke sig selv og oplevelse af selvkontrol. Aktiviteterne understøtter ligeledes, at de unge oplever og får fornyet deres lokale identitet og oplever sig som en del af et større fællesskab. Hvilket er med til at styrke den mentale sundhed.


  Ungdomsskolen har stor erfaring i at drive disse aktiviteter, og har alt relevant udstyr og uddannede instruktører. For at kunne tilbyde aktiviteten til unge, der kæmper med deres mentale sundhed, har ungdomsskolen dog brug for, at en medarbejder fra socialpsykiatrien deltager i aktiviteten.


  Bibliotekerne
  Bibliotekerne vil ved tilførsel af midler have mulighed for at skabe mindre litterære værksteder for unge. Netop fællesskabet omkring litteraturen vil kunne medvirke til at styrke den mentale sundhed for flere unge i målgruppen.


  Bibliotekerne har stor erfaring i at drive disse skrive og læse værksteder, men har som ungdomsskolen brug for, at en medarbejder fra socialpsykiatrien deltager sammen med de unge.


  Socialpsykiatrien
  Socialpsykiatrien har et gruppetilbud for psykisk sårbare unge. Lige nu benyttes ungetilbuddet kun af unge med socialpædagogisk støtte. Socialpsykiatrien har et stort ønske om at udvide tilbuddet til også at have en åben værestedsfunktion. Og et ønske om mulighed for at en medarbejder fra ungdomsskolen deltager ved behov for på den måde at styrke sammenhængen mellem socialpsykiatrien og ungdomsskolen og derved skabe flere sunde fællesskaber.


  Sammenfatning
  Stevns Kommune råder over det udstyr, der er brug for, i forhold til at skabe meningsfyldte aktiviteter til de unge, der kæmper med deres mentale sundhed. Men der er en væsentlig barriere i forhold til at få aktiviteterne op at stå idet, der ikke er de fornødne personalemæssige ressourcer til at gå på tværs af tilbuddene og støtte op omkring hinandens aktiviteter.


  Forvaltningen foreslår derfor, at de 550.000 kr., der er afsat i 2021, anvendes til øgede personaleressourcer til følgende:

  • Socialpsykiatrien, så en medarbejder herfra kan deltage i aktiviteterne sammen med de unge.
  • Bibliotekerne, så der er mulighed for at oprette mindre litterære værksteder målrettet unge, der kæmper med deres mentale sundhed.


  • Ungdomsskolen, så en medarbejder derfra har mulighed for i højere grad at træde ind i ungetilbuddet i Socialpsykiatrien.


  Ved at anvende midlerne på denne måde er der mulighed for i hele 2021 at styrke det tværfaglige samarbejde og udvikle faglighederne på tværs af faggrænser og fagcentre. Dette vil være medvirkende til at styrke samarbejdet og via tværfagligheden at kompetenceudvikle de enkelte medarbejdere, hvilket må forventes at have en afsmittende effekt på indsatserne fremadrettet, og medvirke til at sikre fællesskaber til alle grupper af unge.


  Fremadrettet

  Midlerne er kun afsat i budget 2021 og fortsætter derfor ikke 2022 og frem. Det styrkede tværfaglige samarbejde gennem 2021, og den tværfaglige vidensudveksling det bringer med sig om bl.a. støtte af sårbare unge, kan måske gøre det muligt helt eller delvist at videreføre indsatserne udgiftsneutralt eller med en mindre ressourcetilførsel end i 2021. Det vil bero på de konkrete erfaringer med samarbejdet i 2021.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Da midlerne er afsat i budget 2021 på BUL's budget, er der ingen yderligere økonomiske konsekvenser ved fremlagte forslag. Når det er afklaret, hvor mange timer der skal placeres i de enkelte centre, vil midlerne blive fordelt.

 • 285. Regnskab 2020 - BUL - Godkendelse

  application/pdf icon aarsberetning_2020_-_bul_0.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_loensumsstyring_og_oevrige_overfoersler_-_bul_0.pdfapplication/pdf icon saerlige_retningslinjer_for_oekonomisk_styring_grundet_corona-virus_0.pdf

  Resume

  BUL skal behandle regnskab 2020, herunder tage stilling til overførsel driftsbudgetter til 2021. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalgets behandling.


  Driftsregnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 7,8 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. regnskab 2020 på udvalgets område anbefales
  2. der overføres et samlet overskud på 4.337.000 kr. til 2021 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring
  3. der overføres et overskud på 579.000 kr. til 2021 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring
  4. Udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  1.-4. godkendt.


  Beskrivelse af sagen

  Der foreligger endeligt regnskab på BUL´s område. Regnskabet viser følgende:


  Regnskab 2020 drift

  I forhold til det oprindelige budget er der et mforbrug på 1,8 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Merforbrug på 2,5 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen


  I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 7,6 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen


  Ovenstående afvigelser er inklusive mer/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.


  Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

  • Mindreforbrug på dagtilbud, idet der var et mindre behov for pladser end forventet.
  • Merforbrug på skoler, som fortrinsvis skyldes to-sprogede og specialundervisning. Dette modsvares dog af et mindrebrug på tilskud til efterskoler
  • Merforbrug på dagtilbud og skoler på corona-relaterede udgifter


  Der blev overført et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. fra 2019 til 2020.


  Overførsel til 2021 - drift

  På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et overskud på 5,8 mio. kr. på almindelig drift, fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

  • -0,5 mio. kr. på dagtilbud
  • -4,1 mio. kr. på skoler og skolefritidsordninger
  • -1,3 mio. kr. på lønsumsstyring, skole-IT, Sundhedspleje og projektmidler


  Herudover er der et corona-relateret merforbrug på 7,8 mio. kr.


  De enkelte institutioners mer/mindreforbrug fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb. Jf. de økonomiske styringsprincipper er der overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. af budgetrammen og for underskud op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.


  Der indstilles overført et mer/mindreforbrug på 4,3 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mer/mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende øvrige områder.


  Corona-udgifter i 2020 og afledte konsekvenser af corona

  Corona-virus har påvirket regnskab 2020 og medført økonomiske konsekvenser på en række områder. Ud over de mere direkte økonomiske konsekvenser kan der på nogle områder være afledte konsekvenser for den almindelige drift, som har påvirket regnskab 2020 og overførslerne til 2021.


  Der er i forbindelse med opgørelsen af overførslerne til 2021 foretaget vurderinger af overførselsbeløbene, herunder om corona er årsag til mer- og mindreforbrug og at overførte beløb er begrundet i konkrete aktiviteter, som kan/skal afholdes i 2021. Der henvises til de særlige retningslinjer for den økonomiske styring, som er godkendt i direktionen den 1. februar 2021 (retningslinjerne er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  Regnskab 2020 anlæg

  I 2020 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 5,1 mio. kr. og KB har den 4. marts 2021 godkendt en overførsel af 8,4 mio. kr. til 2021 på BUL´s område. Der henvises til bilagene vedrørende anlæg, hvor afvigelserne for de enkelte anlæg kan ses samt bemærkninger hertil. Bilagene er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2020. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2020, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.


  Overførsler fra 2020 til 2021 gives som tillægsbevillinger i 2021.

 • 286. Samarbejde med Boblberg - Beslutning

  application/pdf icon boblbergs_praesentation_af_30_september_2020_0.pdfapplication/pdf icon boblbergs_generelle_informationsmateriale_til_forvaltninger_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_samarbejde_med_boblberg_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_4._marts_2021_kl._1800_raadssalenteams_i_kommunalbestyrelsen_2021.doc_0.pdfapplication/pdf icon boblbergs_informationsmateriale_til_stevns_kommune_2021_0.pdf

  Resume

  Boblberg er en landsdækkende digital borger-til-borger-portal, hvor borgere hjælper hinanden og bobler om fælles interesser, oplevelser, sociale aktiviteter og meget mere.


  I september 2020 afholdt SSU en temadrøftelse med firmaet Boblberg. Da Boblbergs relevans rækker ud over SSU’s ressortområde, besluttede SSU den 6. jan. 2021 at indstille til ØU, at hvert fagudvalg skal tage stilling til, om de ønsker at medfinansiere det samlede beløb på 72.000 kr. med hver en femtedel. Sagen blev i ØU løftet til behandling i KB.


  KB besluttede på møde den 4. marts 2021 at sende sagen til drøftelse/høring i de respektive fagudvalg, hvilket er formålet med denne sagsfremstilling.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til ØU via BUL, PMT, AET og SSU, at beslutte én af følgende modeller

  1. Stevns Kommune indgår samarbejde med Boblberg finansieret med 1/5 af udgiften til hver af de respektive fagområder
  2. samarbejde med Boblberg indgår som plusforslag til budget 2022.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 16. marts 2021, pkt. 452:

  PMT anbefaler punkt 2.

  Beslutning

  Pkt. 2 anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Boblberg er et digitalt mødested, som har til hensigt at motivere inaktive borgere, forebygge ensomhed og sikre den mentale og fysiske sundhed. Boblbergs målgruppe rækker med andre ord langt ud over SSU’s ressortområde, hvilket uddybes i vedlagte bilag.


  Den 30. september 2020 deltog repræsentanter fra den digitale platform Boblberg i temadrøftelser med SSU. Mødereferat er vedlagt som bilag.


  På den baggrund bad SSU forvaltningen om at undersøge, om øvrige forvaltninger og Frivillighedscenteret ønsker at være med, og hvad andre kommuner har af erfaringer. Endelig ønsker SSU at vide, hvordan Boblberg beregner deres priser.


  Daglig leder af Stevns Frivillighedscenter ser positivt på et kommunalt samarbejde med Boblberg, idet Boblberg tænkes at være et godt supplement til de etablerede foreninger og dermed kan være med til at inkludere mennesker, der ikke tiltrækkes af de etablerede foreninger. Stevns Frivillighedscenter vil gerne være med til at udbrede kendskabet til Boblberg. Samtidig påpeges det, at det er vigtigt, at der er styr på brugernes datasikkerhed.


  Køge Kommune har oplyst, at Boblberg i høj grad er med til at understøtte det kommunale arbejde, idet medarbejderne har mulighed for at guide borgerne til fællesskaber via Boblberg. F.eks. i form af netværk for borgere der har afsluttet et kommunalt træningsforløb. Og f.eks. i forlængelse af de forebyggende hjemmebesøg, hvor borgere har etableret venskaber i privat regi. For bare at nævne et par eksempler. Derudover bruger Køge Kommune de statusrapporter, som Boblberg udarbejder for kommunen, som en del af datagrundlaget, når kommunen skal justere i egne tilbud.


  Også i nabokommunen Faxe udtrykker de tilfredshed med at samarbejde med Boblberg.


  Det vil koste Stevns Kommune 6.000 kr. pr. mdr. alt inkl. at samarbejde med Boblberg. Prisen beregnes ifølge Boblberg ud fra interval af kommunens størrelse (antal borgere).


  De øvrige forvaltninger i Stevns Kommune ser positivt på projektet, men kunne ikke anvise en varig finansiering. Forvaltningen foreslår derfor at projektet medtages i budget 2022.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Abonnementsprisen for den digitale platform Boblberg vil koste Stevns Kommune 72.000,00 kr. pr. år i 2021 priser. • 287. Legepladser 2021 - Anlægsbevilling (Lukket)

 • 288. Diverse orienteringer - BUL 16. marts 2021 (Lukket)

 • 289. Underskriftsark (Lukket)