Referat

 • 99. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 13. november 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt

 • 100. Budget 2019: Udsatte børn og unge - omplacering

  application/pdf icon notat_-_intern_opgaveloesning_af_udvagte_servicelovsforanstaltninger_-_effektiviseringspotentiale_v2._0.pdf

  Resume

  BUL og ØU orienteres om status for genopretningsplan på området for udsatte børn og unge, og skal tage stilling til der i budget 2019 skal rokeres midler, således at forventet eksternt forbrug til opgaveløsning reduceres, og midlerne i stedet placeres som lønmidler til intern opgaveløsning i hhv. Familiehuset og afdelingen for udsatte børn og unge.

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til ØU via BUL, at

  1. budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens § 53, 3, 2 Pædagogisk støtte (BUL´s politikområde), reduceres med 400.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene.
  2. budget til eksternt køb af foranstaltninger inden for servicelovens §52, 3, 3 Familiebehandling (BUL´s politikområde) reduceres med 1.600.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  3. budget/lønsum til ”Familiehuset” (BUL´s politikområde) øges med 1.130.000 kr. i budget 2019 og overslagsårene
  4. budget/lønsum til "Afdelingen for udsatte børn og unge" (ØU´s politikområde) øges med 870.000 kr. i budget 2019 og i 2020 placeres budgettet i en fællespulje under BUL til senere prioritering.
  5. øvrig status på genopretningsplanen tages til efterretning.

  Beslutning

  Pkt. 1 til 4 - anbefales

  pkt. 5 - taget til efterretning.

  Janne Halvor Jensen er ikke i mod hjemtagelse (dvs. pkt. 1 til 4, anbefales) men har en bekymring på, om vi kan holde det nødvendige høje faglige niveau.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med politisk godkendelse af genopretningsplan for området for udsatte børn og unge indgik, at forvaltningen skulle analysere, i hvilket omfang der kunne opnås en effektivisering ved at hjemtage en række foranstaltninger, fra at disse købes hos eksterne leverandører, til et skulle løses i Familiehuset/PPR via opnormering af fastansat personale. Denne analyse er nu gennemført, og er vedlagt nærværende sag som bilag.

  Analysen viser, at det samlede effektiviseringpotentiale baseret på halvårs regnskabstal er på cirka 1.335.000 kr. pr. år.  Dette tal er baseret på de reelle omkostninger til tilkøb af ydelsen, sammenholdt med den estimerede omkostning til at varetage opgaven internt. Effektiviseringpotentialet fremkommer ved, at omkostningen til eksterne ydelser, estimeret til 2.470.000 kr. i 2018, sammenholdes med det estimerede lønforbrug ved intern opgaveløsning ink. overheadomkostninger 1.130.000 kr.  For yderligere beregninger og forudsætninger, henvises til det vedlagte notat.

  Ift. implementeringfase, anslås at 2.000.000 kr. i køb af eksterne ydelser kan bortfalde i 2019 ved overgang til, at foranstaltninger løses internt i kommunen. Denne sum er mindre end det samlede estimatet til køb af eksterne serviceydelser på 2.470.000 kr., da det vil være et tidsrum med implementering af beslutningen, der strækker sig ind i 2019. Der vil derfor i 2019 fortsat være en forbrug til ekstern opgaveløsning, om end dette som angives vil blive stærkt reduceret. Fra 2020 vil det fulde effektiviseringspotentiale forventeligt kunne realiseres.

  For at kunne varetage opgaven internt skal tilføres 1.130.000 kr. i lønmidler til Familiehuset. Dette svarer, groft opgjort, til to heltidstillinger inklusiv overheadomkostninger.

  De øvrige midler der frigøres ved effektiviseringen, foreslås anvist til afdelingen til udsatte børn og unge, med henblik på at kunne forlænge og fortsætte genopretningsplanen i form af fastansættelser. I KB´s godkendelse af genopretningsplan, er anvist midler til at oprette 3 fuldtidstillinger, der er finansieret indtil medio 2019. Det er anvist, at der fra begyndelsen af 2019 løbende skal vurderes, om stillinger der bliver ledige i afdelingen i perioden skal genopslås eller nedlægges.

  Der er børn og lærings vurdering, at det i forhold til genopretningsplanen og dennes progression, vil være vanskeligt at reducere antallet af fuldtidsstillinger medio 2019, hvis de overordnede mål om at eliminere sagsefterslæb skal opnås. Forklaringen på dette herunder i den generelle status for genopretningsplanen.

  I budget 2019 er der afsat 1,9 mio. kr. til §52.3.2 – Pædagogisk støtte, hvoraf 1,4 mio. kr. er afsat til ekstern opgaveløsning. Til §52.3.3 – Familiebehandling, er der i budget 2019 afsat 5,5 mio. kr., hvoraf 3,4 mio. kr. er afsat til ekstern opgaveløsning. Det vil sige, at med ovenstående forslag om omplacering af midler, vil der fortsat være både intern og ekstern opgaveløsning på områderne i budget 2019.

   

  Status for genopretningsplan:

  Genopretningsplanen har i perioden siden politisk vedtagelse været forsinket ift. genopretning af sagsefterslæb.

  Dette skyldes skyldes, at det i perioden har været vanskeligt at få arbejdskraft til at udmønte den politiske bevilling, og dermed have den ønskede hastighed i genopretningen. Dette forhold har i 2018 medført et merforbrug af vikarer. Det estimeres at der vil være et merforbrug på cirka 300.000 kr. ift. lønsummstyringen på den relevante lønsumsenhed.

  For 2019 er estimereret et merforbrug baseret på kendte tal, på 1.300.000 kr. Dette er dels baseret på helårs lønestimat for de tre midlertidigt opnormerede stillinger, dels baseret på engangsomkostninger i 2019. Såfremt indstilling ikke følges, vil afdelingen for udsatte børn og unge pr. 1. januar ikke genbesætte vakante stillinger, og i yderste konsekvens skal stillinger medio 2019 nedlægges og en række ansatte afskediges.

  Det forventes med den normering der er pr. 1. januar 2019, samt at en række langtidssygemeldte ansatte er på vej tilbage på fuld tid, at der ikke skal benyttes vikarer i 2019. Denne antagelse er dog følsom over for opsigelser og angtidssygemeldinger mm.

  Da genopretningen af sagsefterslæb er blevet forsinket grundet ovennævnte forhold, er det ledelsens vurdering, at de midlertidige stillinger ikke kan nednormeres med virkning fra medio 2019, hvis afdelingen i 2019 løbende skal behandle indkomne sager lovformeligt, samtidig med at efterslæbet løbende søges nedbragt via internt personale. Det er derfor Børn og Lærings indstilling, at midler fra effektivisering af foranstaltninger tilføres afdelingen for udsatte børn og unge som lønmidler.

  Ift. genopretningsplan, har børn og læring i oktober udarbejdet opdateret udkast for denne, der tager hensyn til ovenstående forhold. Det opdaterede udkast diskuteres med taskforce på møde onsdag den 7. november. Der vil på BUL-mødet blive givet status på genopretningsplanen, tilpasset det input der på møde den 7. november er fremkommet fra taskforce. Den endelige genopretningsplan (benævnt udviklingsplan i taskforceforløbet) skal godkendes på direktørniveau, men ikke godkendes politisk.

   

  Afd.leder for udsatte Børn og Unge, Anders Skare, deltager under punktet for at præsentere seneste status på genopretningsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, idet omplaceringerne mellem politikområderne er udgiftsneutralt.

 • 101. Budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018 - BUL

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_3_pr._30.09.18_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_0.pdfapplication/pdf icon powerpoint_-_orienteret_paa_moedet_bul_13.11.18.pdf

  Resume

  BUL skal behandle budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2018. Udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU.

   

  Budgetopfølgning 3 viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr., fordelt med et merforbrug på 0,5 mio. kr. på overførselsudgifter, et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen.

   

  Ved budgetopfølgning 2 var der et samlet forventet merforbrug på 3,6 mio. kr.

   

  Budgetopfølgningen viser et behov for en negativ tillægsbevilling på driften på 1,1 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling på anlæg på 0,2 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgning 3, pr. 30. september 2019
  2. nedskrive rådighedsbeløbet på renoveringspuljen til skoler, institutioner mv. ved en negativ tillægsbevilling på 361.000 kr. i 2019 (styrkelse af kassebeholdningen), svarende til merudgiften i 2018 på ombygning af Toftegårdsvej og nødvendigt inventar til Stevns Dagskole
  3. udvalgets anbefalinger sendes videre til KB via ØU

   

  Beslutning

  Ad 1: Fremlæggelsen taget til efteretning.

  Ad 2: Godkendt
  Ad 3: BOP 3´s resultat sendes videre med anbefaling

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på BUL´s politikområder pr. 30. september 2018.

   

  Resultatet af budgetopfølgningen er følgende:

   

  Overførselsudgifter

  På overførselsudgifter er et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes merudgifter på tabt arbejdsfortjeneste.

   

  Serviceudgifter inden for servicerammen

  På serviceudgifter inden for servicerammen er der et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., fordelt med et forventet overskud på 0,8 mio. kr. på områder med overførselsadgang og 0,5 mio. kr. på øvrig drift.

   

  På øvrig drift skyldes afvigelsen både væsentlige mer- og mindreforbrug. På dagtilbudsområdet er der væsentlig mindreforbrug på grund af færre børn end forventet og færre i særlige dagtilbud og klubber. På skoleområdet er et væsentlig merforbrug på specialundervisning og på bidrag til statslige og private skoler.

   

  Serviceudgifter uden for rammen

  På serviceudgifter uden for rammen er der et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., som fortrinsvis skyldes en indtægt vedrørende tidligere år på baggrund af BDO´s indtægtsoptimering.

   

  Anlæg

  På anlæg forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr., hvor størstedelen forventes overført til 2019.

  Økonomi

  Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab.

   

  Det forventede resultat medfører behov for tillægsbevillinger på -1.055.000 kr., fordelt med +463.000 kr. på overførselsudgifter, -492.000 kr. på serviceudgifter inden for servicerammen og -1.026.000 kr. på serviceudgifter uden for servicerammen. Herudover forventes overført et overskud på 843.000 kr. til 2019, fordelt med -710.000 kr. på rammeaftaler og lønsumsstyring og øvrige overførsler på 133.000 kr.

   

  Resultatet på anlæg medfører behov for en tillægsbevilling på -239.000 kr. Herudover forventes overført 3.405.000 kr. til 2019. En del af merforbruget i 2018 på anlæg finansieres ved at reducere rådighedsbeløbet til renoveringspuljen til skoler, institutioner mv. med 361.000 kr. i 2019.

 • 102. Budget 2019 - Opsamling

  application/pdf icon lejrskole_-_udland_0.pdfapplication/pdf icon principper_-_psykologordning_0.pdf

  Resume

  Budget 2019 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2018.

   

  BUL skal udmønte ændringer til budget 2019 på driften, som ikke er udmøntet i forbindelse med godkendelse af budgettet. Herudover er der orientering om øvrige ændringer.

  Indstilling

  Børn & Læring/Økonomi indstiller til BUL, at

  1. tilbud om psykologtime udmøntes via interne ressource i form af psykologer ansat i Familiehuset og puljen på 180.000 kr. bliver en del Familiehusets lønsum, hvor Centerchef for Børn & Læring har det overordnede ansvar.

   

  1. udvalget skal beslutte om målgruppen til lejrskole til udlandet skal være:
   1. En fastsat klasseårgang for alle skoler (eksempelvis 8. klasse), med følgende benyttelse af midlerne:
    1. pengene fordeles efter elevtal på en valgte klasseårgang, og skolerne fastsætter enkeltvis lejrskoletilbud i udlandet
    2. Børn & Læring arranger fælles tilbud for alle skoler i samarbejde med skolerne, og lejrskole afvikles med samme lokation og samme progran for alle skoler
   2. Den enkelte skole selv fastsætter klasseårgang inden for udskolingen og midlerne fordeles til de enkelte skoler efter elevtal
   3. Den enkelte skole selv fastsætter klasseårgang uden begrænsninger og midlerne fordeles til de enkelte skoler efter elevtal

   

  1. øvrig orientering tages til efterretning

  Beslutning

  Pkt. 1: Godkendt

  Pkt. 2: Målgruppe 1.2 valgt af A og V, dog uden nødvendigvis fælles program (3 stemmer). O og Ø stemmer for model 2 (2 stemmer).

  Pkt. 3: Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  KB godkendte budget 2019 den 11. oktober 2018. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. BUL skal derfor udmønte disse forslag

   

  Tilbud om psykologtime til børn og unge inden for 30 dage

  Børn & Læring foreslår, at puljen til tilbud om psykologtime udmøntes via interne ressourcer i Familiehuset i form af psykologer ansat i Familiehuset. Se yderligere uddybning i vedhæftede bilag.

    

  Lejrskole udland - Udskoling

  BUL skal beslutte, hvilken målgruppe der skal være omfattet af lejrskole og hvordan midlerne til lejrskole ønskes benyttet. Se yderligere uddybning i vedhæftede bilag.

   

  Tværgående aktiviteter

  Der er i budget 2019 besluttet en besparelse på 197.000 kr. på pulje folkeskole – tværgående aktiviteter. Disse midler blev, under forudsætning om uændret bevilling i budget 2019, afsat til medfinansiering af projektstilling til implementering af samarbejdsplatformen AULA i folkeskolen og efterfølgende dagsinstitution. Dette under sag 82, Implementering af samarbejdsplatformen AULA”. Som følge af budget 2019, har Børn og Læring reduceret perioden for projektstillingen, så det forventede lønforbrug til denne nu matcher den resterende anviste bevilling efter besparelsen i budget 2019.

   

  Anden fordeling af ledelsestid på skolerne

  Forslag til fordeling af ledelsestid på skolerne forventes at komme på som selvstændig sag i BUL i december 2018.

   

  Daginstitutioner - Nedlæggelse af områdelederstillinger

  Forslag på nedlæggelse af områdelederstilling bliver behandlet i en selvstændig sag.

   

  Daginstitutioner - Sprogstimulering af to-sprogede børn

  Forslag om ændret tildeling til to-sprogede børn bliver behandlet i en selvstændig sag.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget.

 • 103. Ressourcetildelingen til tosprogede - ændring

  application/pdf icon skrivelse_til_stilling_som_sprogpaedagog_2_2_0.pdf

  Resume

  Der ønskes en mere målrettet indsats at kunne styrke tosprogede børn til at kunne indgå i almen klasse uden særlige støtteforanstaltninger ved skolestart.

   

  Udvalget skal på den baggrund tage stilling til en ændret tildeling af ressourcerne til tosprogede børn.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. ressourcestyringsmodellen på skoleområdet ændres fra skoleår 2019/2020, så tildelingen til to-sprogede ændres fra 750 til 1.019 årlige undervisningstimer pr. stilling.
  2. de frigjorte midler på 125.000 kr. i 2019 og 300.000 kr. i overslagsårene bruges til opnormering af Familiehuset (lønsum) på to-sprogsområdet for de 0-6 årige med 19 ugentlige timer

  Beslutning

  Sagen genoptages. Forvaltningen anmodes om at kigge på alternativ finasiering.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har som en del af budget 2019 besluttet, at det skal ske en vurdering af brugen af to-sprogede børn på tværs af institutioner og aldersgruper med udgangspunkt i, at det skal være økonomisk udgiftsneutralt.

   

  Stevns Kommune har i de senere år fået en del flere tosprogde børn. Der er et ønske om, at disse børn tilbydes bedre støtte i deres sprogudvikling, derfor foreslås det at opnormere den nuværende sprogpædagogstilling i tale-/høreteamet fra 18 ugentlige timer til 37 ugentlige timer. De ekstra 19 timer skal varetage tosprogsområdet.

   

  I 2017 var der ca. 30 tosprogede børn i daginstitutionerne, der modtog ekstra sprogstimulering, hvoraf ca. 10 blev indstillet til PPR.

   

  Det er meget vigtigt, at der kommer mere viden ind i daginstitutionerne om tosprogede børns sproglige udvikling, så man ikke forveksler tosprogede børn med børn med specialpædagogiske behov. Derfor er der behov for, at der arbejdes mere systematisk inden for tosprogsområdet med klare procedurer for opsporing og visitering af børnene samt ressourcestyring og evaluering af praksis. Dette vil give et bedre grundlag for at sikre, at alle tosprogede børn får den sproglige støtte, som de har behov for. På sigt vil det reducere antallet af indstillinger af tosprogede børn til PPR og dermed styrke tosprogede børn til ved skolestart i højere grad at kunne indgå i en almen klasse uden særlige støtteforanstaltninger.

   

  Det er tanken, at den øgede kapacitet opnås via ansættelse bliver i PPR, og der primært vil være fokus på følgende tre temaer:

  • Sprogstimulering i praksis
  • Samarbejde med forældrene
  • Opkvalificering af personalets kvalifikationer.

   

  Tale-/høreteamet har udarbejdet nærmere beskrivelse af indsatser mm. vedr. tosprogsområdet og opnormeringen, som vedlægges i bilag til sagen.

   

  Finansiering af opnormeringen

   

  En øget indsat på tosprogsområdet for de 0-6 årige vil på sigt give børnene bedre muligheder, når de starter i skole. Det foreslås derfor en ændring af den tildeling, som skolerne får til tosprogede elever.

  Jf. ressourcestyringsmodellen for undervisning og fritid tildeles skolerne midler til tosprogsundervisning med 313,5 årlige timer pr. 1-3 elever. Hidtil er tildelingen af midlerne sket ud fra den fagopdelte undervisning (lærer), hvor en stilling pt. svarer til 750 årlige undervisningstimer. Ændres denne tildeling til understøttende undervisning (lærer), hvor den årlige undervisningstid er 1.019 timer, vil der kunne hentes et provenue.

   

  Med de forventede elevtal i budget 2019 vil ændringen betyde at skolerne tildeling til tosprogede vil blive reduceret med ca. 300.000 kr. (helårsvirkning), hvilket vil kunne finansierie de 19 timer til tale-/høreteamets opnormering på tosprogsområdet.

   

  Opnormeringen af indsatsen for de 0-6 årige og en eventuel ændring i ressourcetildelingen af tosprogsmidler er drøftet med skolelederne og områdelederne.

  På kort sigt vil ændringen betyde, at skolerne får færre midler til at løse opgaven, uden at denne markant reduceres. På længere sigt er det Børn og Lærings forventning, at den tidligere indsats i 0-6 års alderen, som minimum vil reducere skolernes behov for indsats med den sum der overflyttes til tidlig indsats.

   

  Lovgrundlag

  BEK. 1053 - om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der sker om omplacering af midler fra skoleområdet til Familiehuset.

 • 104. Daginstitutionsområdet fra 1. januar 2020 - overgang til 3 områder

  application/pdf icon hoeringssvar_0.pdf

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

  1. strukturen for områdeledelse på daginstitutionsområdet med virkning fra 1. januar 2020 overgår fra at bestå af 4 områder til at bestå af 3 områder.
  2. områderne fordeles på følgende måde.
  • Område Sydstevns: Rødvig Børnecenter, Børnecenter Erikstrup, Humlebien og Rødtjørnen.
  • Område Hårlev: Bulderbo, Børnehave Øst, tværkommunal dagpleje.
  • Område Nordstevns: Strøby Børnehave, Lodbjergaard Børnehus, Lærkehuset, Klippinge Børnehus.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har som del af budget 2019 indarbejdet, at antallet af områder på dagsinstitutionsområdet skal reduceres fra 4 områder til 3 området pr. 1. januar 2020. I forlængelse af dette, er indarbejdet en forventet besparelse på områdelederstillinger ved reduktion fra 4 områdeledere til 3 områdeledere. Med henblik på at denne besparelse kan opnås med helårsvirkning i 2020, skal afskedigelsesproces for at nedlægge områderlederstilling startes snarest muligt.

  For at center for børn og læring kan igangsætte afskedigelsesprocessen, skal BUL tage formel stilling til reducere antallet af områder fra 4 områder til 3 områder, samt tage stilling til hvorledes disse tre områder skal være sammensat.

  Der er gennemført høring blandt forældrebestyrelser, lokal-med og BUPL i forhold til den påtænkte ændring. Høringssvar er vedlagt denne sag som bilag.

  Det foreslås, at de 3 områder sammensættes således, at de i videst muligt omfang følger skoledistrikterne. Dette vil give de bedste muligheder for at fremadrettet at arbejde inden for den eksisterende distriktsstruktur, både i forhold til den generelle brobygning mellem daginstitutioner og skoler, og samarbejdet mellem almenmiljøet og det specialiserede miljø(PPR, Udsatte Børn og Unge, Sundhedsplejersker) om børn og unge med særlige behov. Den foreslåede struktur vil derfor efter børn og lærings opfattelse være i tråd med det overordnede ambition om en tidlig, tværfaglig forebyggende indsats.

  I praksis opnås dette ved, at de to hidtidige distrikter for Rødvig og St. Heddinge sammenlægges. Begge distrikter har i dag St. Heddinge Skole som distriktsskole.

  For at sikre en nogenlunde ensartet opgavedeling mellem de tre kommende områdeledere, foreslås områder for dagplejere flyttet fra at henhøre under St. Heddinge området, til at henhøre under Hårlev området. Området forbliver som et fælles tværkommunalt område, og opdeles således ikke på de enkelte områder.

  Det er Børn og Lærings opfattelse, at det indstillede i videst muligt omfang efterkommer ønskerne i de indkomne høringssvar.

  Såfremt BUL træffer afgørelse om reduktion til 3 distrikter på novembermøde, forventer børn og læring, at afgørelse om hvilken områderleder der afskediges fra områdeleder stilling pr. 1. januar 2020, vil være truffet og meddelt vedkommende inden udgangen af december 2018. Der vil i processen blive tilbud omplacering til anden stilling i det omfang dette er muligt.

  Såfremt der i 2019 kommer opsigelse fra en af  de fire nuværende områdeledere, påtænker BUL atter at fremlægge sagen til BUL, med henblik på at implementeringsdatoen for eventuel beslutning fremrykkes.

 • 105. Pædagogisk indhold ved tidlig SFO-start – beslutning

  application/pdf icon bilag_til_sagen_-_paedagogisk_indhold_ved_tidlig_sfo-start_0.pdf

  Resume

  Den nye dagtilbudslov og folkeskoleloven stiller krav om et særligt indhold ved tidlig SFO-start (1. april til skoleårets begyndelse). Fremover skal SFO’erne ved Hotherskolen og Strøbyskolen i denne periode arbejde med enten børnehaveklassens kompetenceområder eller med læreplanstemaerne fra dagtilbudsområdet. Store Heddinge Skole arbejder med rullende skolestart, derved berører denne beslutning ikke Store Heddinge Skole.

   

  BUL skal tage stilling til, hvilket grundlag den enkelte skole skal arbejde ud fra for at opfylde lovkravet.

   

   

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

  1. Hotherskolen arbejder med læreplanstemaerne fra dagtilbudsområdet ved tidlig SFO-start.
  2. Strøbyskolen arbejder med børnehaveklassens kompetenceområder ved tidlig SFO-start.
  3. Kompetencen til at beslutte om der arbejdes med børnehaveklassens kompetenceområder eller med læreplanstemaerne fra dagtilbudsområdet ved tidlig SFO-start uddelegeres til fremadrettet til centerchef for Børn & Læring

  Beslutning

  Pkt. 1 og 2 - godkendt.

  Pkt. 3 udskyldes til de anførte planer i pkt. 1 og 2 forelægger. Sagen genoptages.

  Sagsfremstilling

  En af ambitionerne bag den nye dagtilbudslov er at skabe bedre overgange mellem dagtilbud og skoler. Som led i denne ambition stiller loven krav til indholdet ved tidlig SFO-start. "Tidlig SFO" er perioden fra 1. april og frem til skoleårets begyndelse. Fremover skal SFO'erne ved tidlig SFO-start arbejde enten med de kompetenceområder, der også skal arbejdes med i børnehaveklassen (jf. folkeskoleloven), eller med læreplanstemaerne fra dagtilbudsområdet.

   

  Skolekonsulent og pædagogisk konsulent har afholdt møde med indskolingsledere, områdeledere, familiekonsulent og talehørekonsulent. Derudover deltog 1 daglig pædagogisk leder. Både indholdet i lovændringerne og den generelle brobygningsproces blev drøftet. Her var der bred enighed om, at den tidlige SFO-tid er vigtig. For mange børn udgør denne periode den egentlige overgang mellem dagtilbud og skole. Det er væsentligt, at der er god sammenhæng og genkendelighed for børnene mellem det, der foregår i børnehaverne, perioden i den tidlige SFO, og det børnene møder i skolen efter sommerferien. Indholdet i lovændringen har været i høring i skolebestyrelserne på henholdsvis Strøbyskolen og Hotherskolen. Strøbyskolen indstiller, at SFO’en skal arbejde med børnehaveklassens kompetenceområder. Hotherskolen indstiller, at SFO’en skal arbejde med læreplanstemaerne fra dagtilbudsområdet.

   

   

  For at sikre den bedst mulig sammenhæng mellem tidlig SFO og børnehaveklassen foreslår forvaltningen, at Hotherskolen og Strøbyskolen henholdsvis arbejder med dét pædagogiske fokus, der giver mening i forhold til den lokale pædagogiske kultur. 

   

  I forbindelse med drøftelserne om brobygningsproces og tidlig SFO-start var der enighed om, at forvaltningen igangsætter en proces, med henblik på at revidere det nuværende brobygningsarbejde for yderligere at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og skoler, herunder sikre gode overgange og relevant vidensoverlevering mellem dagtilbud og tidlig SFO.

   

  Bilag er vedlagt hvor lovenes ordlyd fremgår samt de pædagogiske fokuspunkter i henholdsvis børnehaveklassens kompetenceområder og i læreplanstemaerne fra dagtilbudsområdet.

  Lovgrundlag

  Lov nr. 554 af 29. maj 2018 om ”ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.)”, § 2, stk. 1 samt dagtilbudslovens § 8 om læreplaner og folkeskolelovens § 11, stk. 2 om børnehaveklassens kompetenceområder.

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi

 • 106. Magnoliegården - Takster 2019

  Resume

  KB skal fastsætte takster for 2019 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

  Indstilling

  Børn & Læring / Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at:

  1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.147 kr. pr. dag
  2. taksten for skoletilbud fastsættes til 922 kr. pr. dag

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Der skal fastsættes takster for 2019 for Magnoliegården efter de omkostningsbaserede principper.

   

  I taksterne er der taget udgangspunkt i følgende overordnede forudsætninger:

   

  Døgnbehandling

  Et udgiftsbudget på 22,3 mio. kr.

  Øvrige omkostninger på 1,5 mio. kr.

  En normering på 23 pladser med en belægningsprocent på 90%

   

  Ingen ændringer i normering og belægningsgrad fra 2018 til 2019.

   

  Skoletilbud

  Et udgiftsbudget på 4,6 mio. kr.

  Øvrige omkostninger på 0,4 mio. kr.

  En normering på 18 pladser med en belægningsprocent på 83%

   

  Ingen ændringer i normering og belægningsgrad fra 2018 til 2019.

   

  Med udgangspunkt i ovenstående forudsætninger, som er godkendt i forbindelse med budget 2019, giver det følgende takster:

   

   

  KKR anbefaler i Takstaftalen gældende for takstberegningen i budget 2018 og 2019 (Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland), at "takstinstrumentet" i form af henstilling over for sælgerkommunerne om en given takstreduktion ikke anvendes. KKR Sjælland opfordrer i stedet til at alle kommunerne til at sikre, et målrettet arbejdet for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt. Det vil blandt andet sige, at kommunerne ikke pålægges en takstnedsættelse (i faste priser).

   

  I nedenstående tabel vises et overblik over udviklingen i den samlede takst for døgnbehandlings- og skoletilbud fra 2009 til 2019:

   

   

   

  Belægningsgraden på Magnoliegården har fra 2016 til 2018 været følgende:

   

   

  I 2018 er det den forventede belægningsgrad ved budgetopfølgning 3.

   

  Økonomi

  Sagen medfører et merforbrug på 154.000 kr., som fortrinsvis skyldes difference i forhold til fremskrivning af udgifts- og indtægtsbudgettet. Afvigelsen medtages i budgetopfølgningerne.

 • 107. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2019 godkendes

  application/pdf icon bruttodriftsudgifter_og_egenbetaling_2019_0.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger gældende fra 1. januar 2019. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2018.

  Indstilling

  Børn & Læring/Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2019 godkendes

   

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetaling (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2019.

   

  Jf. den nye dagtilbudslov får alle forældre, som afholder fravær efter barselsloven, mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen mod reduceret forældrebetaling.

   

  I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2019. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Det vil sige, at forældre med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til faste udgifter der fordeles lige på børnene, uanset om de er på fuldtid eller deltid.

   

  Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgifterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).

   

  Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige bruttodriftsudgifterne.

   

  Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.

   

  Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af bruttodriftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligeholdelse).

   

  I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte en max. pris for ordningen. Børn & Læring anbefaler, at max. prisen fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.

   

  Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen af det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

   

  På baggrund af ovenstående forudsætninger er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2019:

   

   

   Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2019.

 • 108. Tilskud til privat pasning - 2019 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB, via BUL og ØU, at

   

  1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
   1. 3.913 kr. for en deltidsplads
   2. 6.037 kr. for en fuldtidsplads
  2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
  3. det bevilgede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

   

  Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.

   

  Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.

   

  Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

   

  Der er beregnet et minimumstilskud på tilskud for privat pasning for 2019. Til sammenligning er der beregnet et tilskud, hvor tilskuddet fra 2018 er fremskrevet med 1,3%, svarende til KL´s fremskrivningsprocent på overførsel til personer. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.

   

   

  Faldet i tilskuddet fra 2018 til minimumstilskuddet i 2019 skyldes, at der blev givet et højere tilskud end minimumstilskuddet i 2018. Ved godkendelse af taksterne i 2018 blev det tillige godkendt, at gå tilbage til minimumstildelingen i 2019.

   

  Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.

   

  Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bevilges tilskuddet er proceduren, at tilskuddet udbetales den første hverdag i måneden.

  Lovgrundlag

  §80 og §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, idet der er taget udgangspunkt i minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 109. Tilskud til pasning af egne børn 2019 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn i 2019.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. Stevns kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på:
   1. 6.037 kr. pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
   2. 3.450 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
  2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan beslutte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

   

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. hustand og det samlede tilskud pr. hustand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

   

  Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  I forbindelse med budget 2019 er det vedtaget, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning. 

   

  Der er beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn og minimumstilskud til privat pasning:

   

  Lovgrundlag

  §86 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 110. Tilskud til privatinstitutioner 2019 - Godkendelse

  application/pdf icon tilskud_til_privatinstitutioner_2019_0.pdf

  Resume

  Kommunen skal godkende driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. følgende tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud, gives på 0-2 års området:
   1. 5.747 kr. pr. måned til deltidspladser
   2. 9.464 kr. pr. måned til fuldtidspladser
  2. følgende tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud, gives på 3-5 års området:
   1. 2.846 kr. pr. måned til deltidspladser
   2. 4.823 kr. pr. måned til fuldtidspladser
  3. Stevns Kommune ikke benytter muligheden for at give et højere tilskud end det vægtede gennemsnit for hele aldersgruppen

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Herudover har kommunen fået mere fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet.

   

  I den nye dagtilbudslov skal kommunerne tilbyde deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.

   

  Driftstilskuddet til privatinstitutioner skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter excl. støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. På 0-2 års området vil det for eksempel sige de gennemsnitlige vægtede udgifter til dagpleje og vuggestue.

   

  De nye fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet betyder, at i de tilfælde, hvor driftstilskuddet er lavere end kommunens udgifter til alderssvarende daginstitutioner (vuggestue og børnehave), kan kommunen beregne tilskuddet på baggrund af de budgetterede nettodriftsudgifter excl. støttepædagogudgifter for vuggestue og dagpleje.

   

  I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Den nye dagtilslov giver derfor mulighed for at fastsætte et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter.

   

  Forslag til tilskud til privatinstitutioner:

   

   

  Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.

   

  På baggrund af de ny regler om højere tilskud, kan der på 0-2 års området gives 113 kr. mere i tilskud pr. måned til deltidspladser og 488 kr. mere pr. måned til fuldtidspladser. Der er ikke mulighed for at give et højere tilskud på 0-3 års området. Muligheden for højere tilskud er ikke indregnet i forslag til takster, da der ikke er budgetmæssig dækning for merudgiften.

  Lovgrundlag

  §36 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Indstillingerne i sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da udgifterne er medtaget i budget 2019.

 • 111. Fastsættelse af takster og tilskud til kombinationstilbud 2019

  Resume

  KB skal fastsætte takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. takster og tilskud til kombinationstilbud godkendes

  Beslutning

  Anbefales

  Sagsfremstilling

  I den nye dagtilbudslov er der nyt tilbud til forældre med behov for pasning uden for almindelig åbningstid. Det vil sige, at kommunen efter ansøgning skal tilbyde forældre med et dokumenteret arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, et kombinationstilbud i form af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning. Reglerne for tilskud til privat pasning gælder tillige for fleksibel pasning. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. 

   

  På tilskud til fleksibel pasning (privat passer) er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  Ved deltidsplads i kommunalt tilbud er følgende forslag til takster pr. 1. januar 2019:

   

   

  De gives følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:

   

   

  Der gives følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:

   

  Lovgrundlag

  §85a i dagtilbudsloven

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget.

 • 112. Skolebestyrelse til Strøbyskolen og Hotherskolen - godkendelse

  Resume

  Jf. Styrelsesvedtægten for Stevns Kommune § 5 skal der udpeges 2 eksterne repræsentanter til skolebestyrelserne.

   

  KB besluttede den 31. maj 2018, at udpegningen overlades til BUL og at der gøres en fornyet indsats for at udpege den sidste eksterne repræsentant til skolebestyrelsen på Hotherskolen samt finde 2 eksterne repræsentanter til Strøbyskolen.

   

  Indstilling

  Børn og Læring indstiller til BUL, at

   

  1. Forvaltningens udpegelser af eksterne repræsentanter til henholdsvis Strøbyskolen og Hotherskolen godkendes.

  Beslutning

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Styrelsesvedtægten for Stevns Kommunes skolevæsen § 1 fastsætter, at skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter samt 2 eksterne repræsentanter fra enten det lokale erhvervsliv, omkringliggende uddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger.

   

  Det er som anført i § 5 kommunalbestyrelsen, der udpeger de eksterne repræsentanter efter forslag fra enten skolebestyrelser, de stedlige organisationer eller forvaltning. De eksterne repræsentanter vælges for to år ad gangen.

   

  Efter tilkendegivelse fra skolelederne på Hotherskolen og Strøbyskolen, har forvaltningen været i kontakt med Campus Køge med henblik på at finde eksterne repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne. Dette har ført til, at forvaltningen indstiller følgende repræsentanter:

   

  • Hotherskolen:
   Jørgen Ravnsbæk Andersen, Erhvervschef for Køge Handelsskole

   

  • Strøbyskolen:
   Finn Arvid Olsen, Politisk og økonomisk stabschef for Køge Handelsskole
   Eloise Marie Hedegaard, Uddannelses- og erhvervsvejleder for EUC Sjælland

   

  Forvaltningen har planlagt møde med repræsentanterne den 19. november 2018 for at forventningsafstemme repræsentantskabet. Dette er henset til at sikre, at alle uddannelser i Campus Køge er repræsenteret i skolebestyrelsesarbejdet. 

  Lovgrundlag

  Lov om Folkeskolen. Lov nr. 1510 af 14. december 2017 §41 og §42

   

  Styrelsesvedtægten for Stevnsskolerne

  Økonomi

  Ingen konsekvenser for Stevns Kommunes økonomi

 • 113. Diverse orienteringer - BUL 13. november 2018 (Lukket)

 • 114. Underskriftsark (Lukket)