Referat

 • 290. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 13. april 2021.


  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Godkendt.

 • 291. Ungdomsskolen og ungeprofilundersøgelse - Orientering

  application/pdf icon stevns_ungeprofil_2021.pdf

  Resume

  Ungdomsskoleleder Bjarne Lykke Nielsen og SSP-konsulent John Brok Jørgensen deltager på udvalgsmødet og orienterer om status for ungdomsskolen og den gennemførte ungeprofilundersøgelse.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at


  1. orienteringen tages til efterretning.


  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning. Ungeprofilen er vigtigt bidrag til det videre arbejde med børne- og ungepolitikken.  Beskrivelse af sagen

  Ungdomsskolen har igennem det seneste år været meget påvirkede af coronasituationen, der har medført nedlukning af ungdomskolens aktiviteter i lange periode. Ungdomsskolen giver en status på, hvad de vurderer, dette har betydet for de unges trivsel, og hvad planerne er på såvel kort som lang sigt, når ungdomsskolen atter får lov til at genåbne aktiviteter. Dette inkluderer forventeligt at kunne genoptage klubtilbud
  og fritidsundervisning senest i forbindelse med skolestart 2021/2022.


  Ungdomsskolen har som en del af af SSP-arbejdet gennemført ”ungeprofilundersøgelse” blandt kommunens 7. – 9. klasser. Ungeprofilen givet et indblik i de unges adfærd og egenvurdering af en række kriterier, der har betydning for deres tilværelse. Den viden der opnås via ungeprofilundersøgelse bruges bl.a. til at kvalificere forebyggende indsatser. Derudover benyttes den også i det videre arbejde med sammenhængende børne- og ungepolitik. Ungdomsprofilundersøgelsen er vedlagt som bilag, og vil blive præsenterer under dette punkt.

 • 292. Status på Udviklingsplan 2 på socialområdet for børn og unge - Orientering

  application/pdf icon udviklingsplan_2_-_status_primo_april_21.pdfapplication/pdf icon ledelsesinformation_-_ubu.pdf

  Resume

  BUL orienteres om status på udviklingsplan 2 på socialområdet for børn og unge

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL via direktionen, at


  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 6:

  Orienteringen anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Afdelingsleder Anders Skare deltager under dette punkt.


  Ny organisering:


  Ved at organisere afdelingens Rådgivningsteam i 3 distrikter pr. 1.1.2021, og samtidig nedlægge afdelingens Modtageteam, er der nu skabt bedre forudsætninger for at kunne understøtte den tidlige og forebyggende indsats på tværs i kommunen bedst muligt. Dette sker med udgangspunkt i kommunens 3 skoledistrikter og tilsvarende på 0-6 års området. Sagsbehandlerne har udvist stor opbakning til den nye organisering. De oplever, at det giver bedre mening at være knyttet til et geografisk område, med større mulighed for at opbygge relationer og kendskab til de lokale samarbejdspartnere på almenområdet.


  Tidlig indsats i Børn og Læring:


  Sagsbehandlerne har allerede nu oplevet positive erfaringer med deres deltagelse i de nye
  Familieteammøder
  (FTM), selvom der også har været startvanskeligheder.

  På trods af at FTM er tænkt som et møde, hvor der hovedsagelig som konklusion af mødet vil blive peget på en forebyggende indsats til barn og forældre, der skal afhjælpe barnets vanskeligheder, vil mødet også kunne ende ud i en underretning, der igen kan betyde, at der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse. En sagsbehandler har i den forbindelse oplevet en både faglig og tidsmæssig gevinst ved at kunne anvende referat fra FTM-mødet som underretning og derved kunne springe en vanlig og mere bureaukratisk sagsgang over.


  Det er forventningen, at denne form for underretning med tiden i nogen grad, vil kunne erstatte underretninger i den form, som skoler og dagtilbud i dag sender til myndighedsområdet. På den måde vil der kunne spares tid, samtidig med at det vil skabe en mere åben proces overfor forældre, hvor forældrene vil kunne være med til at drøfte, de bekymringer for deres barn, som fører til underretningen.


  Personalesituationen:

  Afdelingen har alle stillinger besat i de 3 distrikter.


  1 stilling i afdelingens Special/handicapteam har været vakant siden 1.1.2021. Den vakante stilling har været afhjulpet med ansættelse af vikar. Det er nu lykkedes, efter flere stillingsopslag at få besat stillingen med en fast medarbejder fra 1.5. Handicapteamet har i 2020 og ind i 2021 været ramt af flere medarbejderes langtidssygefravær, hovedsagelig har fraværet været forårsaget af ikke arbejdsrelateret sygdom. Der er fortsat et fokus på at nedbringe sygefraværet, generelt set.


  Sagsbehandlerne deltager nu i flere tværfaglige møder via Familie Team møderne og udfolder sammen med kollegaer den tidlige og forebyggende indsats, der er igangsat i Børn og Læring.


  Sagsbehandlerne er i forbindelse med opstarten af den tidligere tværfaglige indsats meget udfordret af ikke at have tilstrækkelig tid til det samme antal myndighedsager sager, som de har haft førhen, når de ved siden af skal deltage mere i det forebyggende arbejde. I myndighedssagerne er de underlagt krav om lovmedholdelighed og rettidighed for sagsbehandlingen. Den øgede arbejdsmængde kan aflæses i ledelsesinformationen (vedhæftet som bilag) hvor progressionshastigheden i sager med BFU (BørneFaglig Undersøgelse) er faldende ift. inden den tidlige indsats blev opstartet. Det er dog som en væsentligt positiv faktor vigtigt at bemærke, at det samlede efterslæb på rettidige BFU er faldende i perioden fra januar til marts fra 22 sager til 8.


  Dette indikerer, at der fortsat sket et stort arbejde på området med BFU´er, og at dette forventes, at kunne aflæses i de kommende måneder i form hurtigere progression i nye sager der kræver BFU´er. Dette understøttes også af, at den tidligere indsats har som mål at skulle medføre et mindre fald i sager, der kræver BFU.


  Det er forventeligt, at progressionen i eksisterende sager, vil stagnere eller falde i periode på 3 – 6 måneder efter indsats med tidlig tværfaglig indsats opstartes. Dette begrundet i, at der som nævnt er mindre tid til sagsbehandling i eksisterende sagsstamme, efter tidlig indsats er opstartet.


  Det er fortsat forvaltningens vurdering, at investeringen i den tidligere indsats på længere sigt vil være givet godt ud, og medføre en reduktion i tunge og tidskrævende sager. Det forventes i forlængelse heraf, at den negative udvikling i progression i eksisterende sager vil vende til en positiv udvikling, senest i 2. halvår 2021. Den administrative styregruppe for udviklingsplan 2 mødes månedligt, og følger her bl.a. op på seneste måneds udvikling ift. progression og andet data fra ledelsesinformationen.


  Det har grundet problemer med datatræk hos leverandør af fagsystem/ledelsessystem ikke været muligt, at opdatere al ledelsesinformation med data fra marts. Hvis dette er muligt inden BUL-mødet, eftersendes opdateret ledelsesinformation via mail op til BUL-mødet.


  Øvrige forhold fra udviklingsplan 2:

  Oversigt over de enkelte delprojekter i udviklingsplan 2 er vedhjæftet som bilag. Ud over forhold omtalt i ovenstående, fremhæves følgende opmærksomhedspunkter.

  • Proces med arbejdsgange i PPR/Familiehuset er forsinket ift. oprindelige tidsplan, hvor det skulle være gennemført ved udgangen af 1. kvartal 2021. Dette arbejde opstartes i april/maj, når nu PPR-leder er startet i stillingen
  • Der har været afholdt møde med privatskoler / private dagtilbud om at indgå i FTM mm. To privatskoler deltog og var meget positive. Det forsøges at arrangeret et nyt præsentationsmøde med de private tilbud, der ikke deltog i det første møde.
  • Sagsmåling fra Ankestyrelsen er forsinket, da Ankestyrelsen endnu ikke har besvaret flere henvendelser fra Stevns Kommune ift. at indgå kontrakt omkring sagsmåling.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 293. Revideret tidsplan for analyse af SFO2 – tilbud - Godkendelse

  Resume

  BUL skal drøfte og beslutte revideret tidsplan for analyse af SFO2-tilbud.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at


  1. godkende revideret tidsplan i sagsfremstillingen.


  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Godkendt.

  Retsgrundlag

  I politisk budgetaftale er indskrevet følgende:


  "Parterne er enige om, at skolefritidsordningen (SFO2) for de største børn skal gentænkes. I lyset af Corona er en del børn stoppet i skolefritidsordning og tilbringer tiden alene hjemme i stedet for. Børneudvalget bruger 2021 på at gentænke tilbuddet, så der kan tilbydes et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme."


  BUL behandlede på møde 1. december 2021 i sag 252 tidsplan for ovenstående analyse. Den godkendte tidsplan er:


  • ”Marts 2021: BUL har ifbm. udvalgsmøde besøgsrundtur til kommunens tre SFO´er
  • April 2021: Der gennemføres workshop med interessenter til SFO med politisk deltagelse. Interessenter inkluderer SFO´erne, foreningslivet, bibliotekerne, musikskolen, ungdomsskolen, Stevns Frivillighedscenter, forældrerepræsentanter, BUPL, FOA og Lærerforeningen. Yderligere interessenter kan identificeres og tilføjes.
  • Maj 2021: Input fra workshop analyseres, bearbejdes og kvalificeres i samspil med relevante interessenter
  • Juni 2021: Der fremlægges sag for BUL”


  Grundet Coronasituation blev BUL´s besøg i SFO´erne ikke gennemført i marts måned.

  Siden vedtagelsen af ovenstående tidsplan i starten af december, har udviklingen i corona-håndteringen medført en betydelig opgave i forvaltningen og skolerne, der ikke var forudset i december 2020. Dertil har det forvaltningsmæssige arbejde med analyse af ledelsesstruktur på dagtilbud og heraf følgende model for selvstændig institutionsledelse været væsentligt mere arbejdskrævende, end antaget i december 2020. Det foreslås derfor, at tidsplanen forskydes med 3 måneder ift. opstart, således at proces med fremtidige ledelsesstruktur i dagtilbud formodes at være færdigbehandlet inden analyse af SFO 2 opstartes.


  Konkret indstilles følgende reviderede tidsplan til BUL behandling:


  • ”Juni 2021: BUL har ifbm. udvalgsmøde besøgsrundtur til kommunens tre SFO´er
  • August 2021: Der gennemføres workshop med interessenter til SFO med politisk deltagelse. Interessenter inkluderer SFO´erne, foreningslivet, bibliotekerne, musikskolen, ungdomsskolen, Stevns Frivillighedscenter, forældrerepræsentanter, BUPL, FOA og Lærerforeningen. Yderligere interessenter kan identificeres og tilføjes.
  • September 2021: Input fra workshop analyseres, bearbejdes og kvalificeres i samspil med relevante interessenter
  • November 2021: Der fremlægges sag for BUL”


 • 294. Revideret tidsplan for sammenhængende børne- og ungepolitik - Godkendelse

  application/pdf icon indsatser_-_bruttoliste_fra_workshops.pdf

  Resume

  BUL, SSU og AET orienteres om status på sammenhængende børne- og ungepolitik og BUL forelægges tidsplan for den videre proces til beslutning

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL via direktionen, SSU og AET, at

  1. BUL godkender tidsplan i sagsfremstilling
  2. Status på sammenhængende børne- og ungepolitik diskuteres og tages til efterretning.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 11:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Der er i første halvdel af februar gennemført otte workshops med en lang række interessenter på området for 0 – 29 årige. Behandlingen af input er igangværende med henblik på to konkrete produkter, der tilsammen skal udgøre den endeligt politisk vedtagne sammenhængende børne- og ungepolitik


  1) Udvidet overordnet politik, der efter input fra workshops udfolder visionen og de fem pejlemærker yderligere og bliver retningsgivende forkonkrete initiativer og handleplaner.


  2) Konkrete initiativer og handleplaner, som prioriteres og om nødvendigt anvises finansiering i kommende budgetprocesser. Bilag med foreløbig opsamling af mulige initiativer og handleplaner fra de afholdte workshops er vedhæftet som bilag  På baggrund af de afholdte workshops foreslås følgende tidsplan for den videre proces:


  • Maj: Politisk behandling af overordnet
   sammenhængende børne- og ungepolitik, revideret og uddybet efter workshops, der efterfølgende sendes i høring i samarbejdsstrukturen


  • April - Juni: Arbejde med at udforme og beskrive konkrete handlingplaner / initiativer, der er identificeret i workshop-rækken


  • Juni: stormøder om de konkrete handleplaner, fordelt på to møder (ca. 40 deltagere på hver). Samme deltagere som til workshops. Om muligt afholdes dette som fysiske møder.


  • August: BUL præsenteres det endelige udkast til konkrete forslag til handlinger / initiativer til brug for temamøde i kommunalbestyrelsen.


  • September: (2. september) Temamøde for kommunalbestyrelsen om den sammenhængende børne- og ungepolitik. Handleplanerne vil blive præsenteret med henblik på input ift. hvilke handlinger / initiativer der skal prioriteres de kommende tre år.


  • November: Endelig politik inklusiv konkrete handleplaner vedtages pba. af budget 2022.
 • 295. Ressourcer til klassetildeling - Godkendelse

  application/pdf icon elev_og_klassetal_pr_1_marts_2021.pdfapplication/pdf icon henvendelse_til_bul_vedr._klassesammenlaegning_2021.pdf

  Resume

  BUL orienteres om klassetildelingen for skoleår 2021/2022 og skal tage stilling til fortsat dispensation for sammenlægning af årgang på Strøbyskolen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at


  1. orienteringen tages til efterretning
  2. godkende hvorvidt anmodningen fra Strøbyskolens bestyrelse, om at kommende 4. årgang på Strøbyskolen fortsat skal have dispensation fra sammenlægning (ressourcetildeling) fra 4 til 3 klasser i skoleåret 2021/2022. I budget 2021 er der ikke medregnet en ekstra klasse på årgangen, hvilket vil betyde en merudgift på 303.000 kr. i 2021 og i 2022 vil merudgiften være 424.000 kr. såfremt BUL indstiller dispensation, skal udvalget pege på finansiering af dette, og sagen skal videresendes til ØU.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  1. Orienteringen taget til efterretning.


  2.

  3 medlemmer (A+V) finder, at finansieringen til at undgå sammenlægning af klasserne i givet fald skal findes inden for skolens eget budget.


  1 medlem (O) ønsker fortsat at give dispensation fra sammenlægning af årgangen.


  Beskrivelse af sagen

  På BUL's møde 12. maj 2020 behandlede udvalget anmodning fra Strøbyskolens bestyrelse i forhold til at fravige principperne for klassesammenlægning jf. ressourcestyringsmodellen for Stevnsskolerne. Samtidig ønskede udvalget, at tildelingsmodellen blev drøftet på et kommende dialogmøde.


  Drøftelsen er ikke sket i 2020 men planlægges som et tema på dialogmøde 13. april med skolernes bestyrelser. Udvalget orienteres om de forventede elevtal på de tre skoler for skoleåret 2021/2022 samt aktuelle forhold til elevtal og klassesammenlægning.


  Af vedlagte bilag fremgår de budgetterede og faktiske elev- og klassetal pr. 1. marts 2021, som er skæringsdato for tildelingen til klasser til det kommende skoleår.


  I forhold til den gældende tildelingsmodel sker der sammenlægning af klasser ud fra følgende elevtal:


  Fra 2 til 1 klasse 26 elever
  Fra 3 til 2 klasser 53 elever

  Fra 4 til 3 klasser 79 elever

  Fra 5 til 4 klasser 105 elever


  Tildeling til nye klasser sker ud fra nedenstående elevtal:


  1 klasse 28 elever

  2 klasser 56 elever

  3 klasser 84 elever

  4 klasser 112 elever


  Da udvalget behandlede dispensationsansøgning på dengang kommende 3. klasse på Strøbyskolen i maj 2020 var der indskrevet 77 elever på årgangen på Strøbyskolen. Men da skolen havde en forventning om, at der var elever på vej til netop denne årgang blev der anmodet om dispensation for sammenlægning, hvilket udvalget imødekom.


  Pr. 1. marts 2021 er der nu kun 76 elever på denne årgang (nu kommende 4. årgang), dvs. klassen står nu til sammenlægning. Strøbyskolen har igen fremsendt anmodning om at fravige praksis mht. klassesammenlægning på årgangen, anmodningen er vedlagt som bilag. Såfremt BUL fortsat ønsker, at årgangen ikke skal sammenlægges fra 4 klasser til 3 klasser ud fra gældende retningslinjer, skal der besluttes fornyet dispensation. Strøbyskolen har, jævnfør det fremsendte, en forventning om, at der indskrives flere elever på årgangen inden for nær fremtid. Der er ikke pt. kendskab til elever, som udskrives til andet skoletilbud. Tildeles der ressourcer til 3 klasser pr. 1. august 2021 kan der, jf. ressourcetildelingsmodellen, komme 8 ekstra elever på årgangen uden ekstra ressourcer i forhold til klassetildelingen. Ved elev nr. 85 skal der igen tildeles ressourcer til 4 klasser.  Med de elevtal der fremgår af bilag, er der ikke umiddelbart andre klasser, der står til sammenlægnng. På Hotherskolen er der på to årgange kun 28 elever fordelt på to klasser, blot to elever færre vil betyde, at klasserne står til sammenlægning - efterfølgende vil klasserne skulle deles, hvis der igen skulle komme et par elever til årgangen.


  Vælges det at imødekomme Strøbyskolens anmodning om dispensation for sammenlægning af kommende 4. årgang, skal der i indeværende budget findes finansiering til 303.000 kr. I budget 2022 skal der findes finansiering til 424.000 kr. til den ekstra klasse. Forvaltningen kan ikke pege på finansieringen af klassen inden i form af udisponerede midler inden for afsatte budgetrammer.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der er i 2021 budgetteret med en sammenlægning af den pågældende klasse på Strøbyskolen, hvilket betyder, at der i indeværende budget skal findes finansiering på 303.000 kr. til klassen. I 2022 skal der findes finansiering til 424.000, som klassen koster i de resterende 7 måneder af skoleåret. Finansieringen skal findes af BUL eller ØU, da forvaltningen ikke kan pege på finansieringen.

 • 296. Tilskud til styrkelse af faglighed og trivsel i folkeskolen - Godkendelse

  application/pdf icon brev_til_kommunalbestyrelser_af_25.03.21.pdfapplication/pdf icon endelig_aftaletekst_-_tilskud_til_indsatser_der_skal_styrke_faglighed_og_trivsel.pdf

  Resume

  Folketinget har indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever frem mod sommeren 2021. I den forbindelse får Stevns Kommune et statsligt tilskud på i alt 644.000 kr.


  KB skal bevilge og udmønte midlerne på baggrund af retningslinierne i aftalen.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, ØU og BUL, at

  1. give en udgiftsbevilling på 394.000 kr. til ekstra undervisning mv. til folkeskolerne, fordelt med 184.000 kr. til Strøbyskolen, 121.000 kr. til Store Heddinge Skole og 89.000 kr. til Hotherskolen/Stevns Dagskole
  2. give en udgiftsbevilling på 172.000 kr. til indsatser i regi af PPR
  3. give en udgiftsbevilling på 59.000 kr. til SFO efter fordelingsnøgle i sagsfremstillingen, såfremt ministeriet godkender dette som korrekt modtager af bevillingen
  4. give en udgiftsbevilling på 19.000 kr. til elevråd, fordelt med 8.000 kr. til Strøbyskolen, 6.000 kr. til Store Heddinge Skole og 5.000 kr. til Hotherskolen/Stevns Dagskole
  5. finansiere udgiftsbevillingerne ved forbrug af kassebeholdningen (kassebeholdningen forøges tilsvarende ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021)

  Beslutning fra Direktionen, 12. april 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Elevers faglige udvikling og trivsel har været sat på prøve under nedlukning af folkeskoler, SFO og klubtilbud i 2020 og 2021. På den baggrund er der i Folketinget indgået aftale om håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel hos elever og kursister i grundskolen og på ungdoms- og voksenuddannelser frem mod sommeren 2021.


  Med aftalen er der afsat en ramme på i alt 600 mio. kr., hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne til fagligt løft og trivselsindsatser. Stevns Kommunes andel er i alt 644.000 kr. fordelt på følgende områder:  Tilskuddet skal bruges inden udgangen af juli 2021. Midlerne overføres til kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet i 2021. Overførsel af tilskuddet forudsætter, at der senest den 7. maj 2021 redegøres for den forventede fordeling af tilskuddet blandt den enkelte kommunes folkeskoler, herunder SFO i det omfang midlerne til fagligt løft er anvendt her, PPR, klubtilbud og elevråd. Tilskuddet skal lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubtilbud og tilskuddet bortfalder, hvis midlerne ikke bliver brugt inden for rammerne af aftalen.


  Endelig aftaletekst og brev til kommunalbestyrelser omkring håndtering af aftalen er vedlagt som bilag.


  Umiddelbart efter BUL´s møde den 13. april 2021, er det nødvendigt at igangsætte aktiviteterne, hvis tilskuddet skal nå at blive brugt inden fristens udløb.


  I det følgende er forslag til udmøntning af midlerne, hvor der er taget udgangspunkt i rammerne for aftalen.


  Ekstra undervisning

  Midlerne til fagligt løft på 394.000 kr. kan blandt andet anvendes til ekstra undervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget undervisningstid eller lignende, alt afhængig af, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. og 10. klasse. Elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. Af aftaleteksten fremgår det, at skolerne frem mod sommerferien skal have et særligt fokus på elever, der skal til afsluttende eksamener og elever der har særlige udfordringer. På baggrund af dette foreslås det, at fordele midlerne med 50% i forhold til elevtal i 9. klasse og 50% i forhold til det samlede elevtal på skolen. Det giver følgende fordeling af midlerne:  Den enkelte skole prioriterer den samlede tildeling i forhold til det, de vurderer er relevant inden for rammerne af aftalen, herunder eventuel finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning.


  Indsatser i regi af PPR

  I aftalen er tilskuddet afsat til indsatser i regi af PPR målrettes elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel, samt til forebyggende og motiverende aktiviteter for børn og unge. Målgruppen for indsatsen er elever som har oplevet vanskeligheder under nedlukningen. PPR skal være omdrejningspunktet for identifikation af de elever, som har haft det svært eller fået værre både fagligt, socialt og trivselsmæssigt under nedlukningen. Indsatserne kan både være i form af opsøgende og forebyggende indsatser samt lettere behandling målrettet enkelte elever eller mindre grupper af elever.


  På baggrund af dette foreslås det, at 172.000 kr. tilføres PPR, som udmønter midlerne inden for rammerne af aftalen.


  Fritidshjem og klubtilbud

  I aftalen er tilskuddet afsat til indsatser i regi af klubber målrettes klubtilbud og anvendes til indsatser målrettet opsøgende arbejde ift. elever i mistrivsel eller risiko for mistrivsel samt til forebyggende og motiverende aktiviteter og øvrige trivselsfremmende indsatser for børn og unge.


  Det er ved at blive undersøgt i Børne- og undervisningsministeriet, om tilskuddet må bruges i SFO-tilbud, da der i Stevns Kommune ikke er fritidshjem og klubtilbud, jf. dagtilbudsloven.


  Hvis midlerne i stedet må anvendes i SFO-tilbud foreslås det at fordele tilskuddet på 59.000 efter børnetal i SFO´erne og det giver følgende fordeling:  Endelig afklaring fra Ministeriet forventes at foreligge på BUL´s møde.


  Elevråd

  I aftalen er tilskuddet afsat til elevråd og fordeles ligeligt mellem elevrådene på kommunens folkeskoler til understøttelse af tiltag, som kan bidrage til folkeskoleelevernes trivsel.


  På baggrund af dette foreslås det, at tilskuddet på 19.000 kr. fordeles efter skolernes samlede elevtal, som giver følgende fordeling:


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en udgiftsbevilling på 644.000 kr., som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen. Bloktilskuddet bliver tilsvarende højere ved midtvejsreguleringen i 2021, som medfører en forhøjelse af kassebeholdningen. Netto medfører det ingen ændring i kassebeholdningen.

 • 297. Opsamling på anbefalinger fra Stevns Verdensmål - Beslutning

  application/pdf icon bilag_2._stevns_verdensmaal.pdfapplication/pdf icon bilag_1._opsamling_af_anbefalinger_fra_stevns_verdensmaal.pdf

  Resume

  Hvert fagudvalg skal med afsæt i forvaltningens skematiske oversigt i bilag 1 tage politisk stilling til, hvorvidt og i hvilket omfang forvaltningen skal arbejde videre med de enkelte anbefalinger fra Stevns Verdensmål.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til ØU via centerchefgruppen, direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at

  1. forvaltningens kategorisering af anbefalingerne fra Stevns Verdensmål tages til efterretning
  2. udvalget peger på de eventuelle anbefalinger, som skal undersøges nærmere og medtages til de kommende budgetforhandlinger

  Beslutning fra Chefgruppen, 6. april 2021, pkt. 3:

  Sendes videre til politisk behandling.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 10:

  Sendes videre til politisk behandling.


  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 13. april 2021, pkt. 479:

  Ad 1. Taget til efterretning.


  Ad 2. Udvalget peger ikke på yderligere anbefalinger.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  1. Taget til efterretning.
  2. Udvalget har ikke særlige anbefalinger.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. januar, at forvaltningen skal gennemgå rækken af anbefalinger fra Stevns Verdensmål og vurdere muligheden for implementering i det enkelte center. Herunder vurdere i forhold til tidsforbrug, ressourceforbrug, proces og økonomi.

  Listen af anbefalinger er blevet gennemgået, og i vedlagte skema er de oplistet i korte overordnede formuleringer (bilag 1. Opsamling). For evt. at genlæse den fulde tekst af anbefalingerne se bilag 2: Stevns Verdensmål. Hvert center har forholdt sig til anbefalingerne og meldt tilbage. På baggrund af disse tilbagemeldinger er anbefalingerne kategoriseret efter statusniveau ud fra nedenstående fire kategorier.

  Status

  Definition


  Pågår

  Anbefalingen er allerede under udarbejdelse i forvaltningen.


  Forventes indeholdt

  Det forventes at anbefalingen kan indeholdes i den eksisterende drift på sigt. Arbejdet er imidlertid endnu ikke påbegyndt og vil først begynde, når ressourcerne kan prioriteres dertil.


  Yderligere ressourcer

  Det vurderes at anbefalingen med fordel kan indarbejdes i kommunens arbejde, men vil kræve yderligere ressourcer.


  Politisk stillingtagen

  Forvaltningen vurderer, at der bør være en eksplicit politisk stillingtagen til, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med anbefalingen.


  Flere af anbefalingerne er endnu ikke konkretiserede som egentlig projekter og vil derfor naturligt tage mere form i en evt. videre proces. De kan både eskaleres op eller ned samt inddrage få eller flere centre - alt efter politisk ambitionsniveau.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’pågår’ eller ’forventes indeholdt’ kan indeholdes i det eksisterende serviceniveau. Såfremt der er politisk ønske om et højere eller lavere ambitionsniveau end beskrevet i bilag 1, vil det kræve eksplicit stillingtagen.


  Anbefalinger med en kategorisering som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ vil ikke indgå i det videre arbejde medmindre, der træffes politisk beslutning herom i forbindelse med budgetforhandlingerne.

  Ud for hovedparten af anbefalingerne er det ligeledes noteret, hvilket center der i givet fald anbefales at have det primære ansvar. Når anbefalingerne konkretiseres yderligere, vil det her være naturligt at se projektet i en større helhed og genbesøge, hvilke centre, der bør indgå.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Hvis der ønskes andet serviceniveau end det som pt. pågår eller hvis de anbefalinger, som er kategoriseret som ’yderligere ressourcer’ samt ’politisk stillingtagen’ ønskes iværksat, skal der til de kommende budgetforhandlinger sættes økonomiske midler af til det.

 • 298. Tidsplan over udviklingstiltag for unge - Orientering

  application/pdf icon tidsplan_og_beskrivelse_af_ungeindsats.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_udviklingstiltag_for_unge_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_23._marts_2021_kl._1500_teamsmoedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2021.docx.pdf

  Resume

  Med sagen fremlægges tids- og kommunikationsplan for udviklingstiltag for unge i forlængelse af beslutning i ØU den 23. marts 2021.

  Indstilling

  Sundhed & Omsorg indstiller til BUL, AET og SSU, at

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  ØU vedtog på møde den 23. marts, at forvaltningen skal fremlægge en tids- og kommunikationsplan for udviklingstiltag for unge. Tidsplanen er vedlagt som bilag til orientering. Ligeledes er ØU's beslutning af 23. marts 2021 vedlagt til orientering.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 299. Frokostordningskøkkener 2018 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_frokostordningskoekkener_2018.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Frokostordningskøkkener 2018.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1 godkende anlægsregnskabet for Frokostordningskøkkener 2018.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  I budgettet 2018 - 2021 var der afsat 3 mio. kr. til renovering til skoler, institutioner, klubber m.m. Udmøntlning fra denne blev der i 2018 givet en bevilling på 800.000 kr. til indretning af anretterkøkkener i de institutioner der pr. 01.01.2019 skulle have frokostordninger.


  Den 19.12.2018 blev der givet en bevilling på 800.000 kr. til køkkenet i Strøby Børnehave, da der skulle laves en tilbygning til de eksisterende bygninger, den 10.10.2019 blev der yderligere givet en bevilling på 300.000 til dette.


  I 2019 blev der bevilget 400.000 kr. til indkøb af nødvendigt udstyr til frokostkøkkener.


  Ved BOP3 i 2019 blev der yderligere givet en bevilling på 400.000 som skyldes øgede omkostninger til installation og ombygning generelt.


  Alle køkkener er etableret således, at de overholder AT-krav og fødevarekrav til anretterkøkkener.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet vedlægges som bilag.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2020.

 • 300. Renovering i skoler og institutioner i 2017 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_renov._i_skole_og_inst._2017.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Renovering i skoler og institutioner i 2017.


  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskabet for Renovering i skoler og institutioner i 2017.

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 3:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Den 26.01.2017 bliver der givet en anlægsbevilling på 800.000 kr. til inventar på skolerne, kantinemøbeler samt mindre forbedringer i indeklima og børnemiljø i daginstitutioner.


  Den 30.11.2017 bliver der givet anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til daginstiuttioner og skoler samt renovering af Tryggevælde Øst med henblik på Dagskolen flytter ind på Toftegårdsvej 1 fra Dalen 5.

  Der blev etableret ventilation, malet, ændret lokalestørrelser og i det hele taget gjort klar til at bygningen kunne bruges til folkeskoleundervisning i Dagskolen.


  Renovering af facaden på Humelbien blev billigere end forudsat.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet for Renovering i skoler og institutioner i 2017 vedlægges.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.


  Mindreforbruget i forhold til bevillingen har forøget kassebeholdningen i forbindelse med regnskabsafslutning 2018.


 • 301. Indeklima 2019 - Anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_indeklima_2019.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt anlægsregnskab for anlæg med bruttoudgifter på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnksbet for Indeklima 2019.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. godkende anlægsregnskab for Indeklima 2019

  Beslutning fra Direktionen, 6. april 2021, pkt. 4:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Jan Jespersen (Ø)


  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Indeklimapuljen for 2019 på 2,8 mio. kr. blev frigivet af KB den 30.04.2019.


  Der er gennemført en etablering af ny ventilation på Erikstrup BC. Udgiften blev større end forventet, da der var en større skimmelsvampskade på det oprindelige system, hvorfor det helt måtte udskiftes, hvilket ikke var den oprindelige forventning.


  På Rødtjørnen blev der gennemført en akkustikregulering på toiletterne efter et AT-påbud.


  Lydregulering på Bulderbo er gennemført i forbindelse med tagrenovering som er gennemført på en anden pulje.


  Ventilation på Humlebien blev gennemført med en billigere løsning end forventet, da det viste sig at være tilstrækkelige.


  På Lærkehuset blev der etableret øget ventilation i køkkenet.


  Der henvises til bilag, hvoraf bevilling og regnskab fremgår.  Anlægsregnskabet for Indeklima 2019 vedlægges.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.

 • 302. Diverse orienteringer - BUL 13. april 2021 (Lukket)

 • 303. Underskriftsark (Lukket)