Referat

 • 230. Dagsorden - godekendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 12. november 2019.

   

  Beslutning

  Dagsorden godkendt.

 • 231. Budgetopfølgning 3, pr. 31. august 2019 - BUL

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_3_pr_31_august_2019_0.pdfapplication/pdf icon anlaeg_0.pdfapplication/pdf icon udviklingen_i_udgifterne_paa_tilbud_til_boern_og_unge_med_saerlige_behov.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2019, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

   

  Opfølgningen viser samlet set et mer/mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

   

  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 0,3 mio. kr. og en positiv tillægsbevilling vedrørende anlæg på 0,5 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2019
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på BUL´s politikområder pr. 31. august 2019. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2019. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på rammeaftaler og lønsumsstyring på 1,2 mio. kr. og et forventet merforbrug på øvrig drift på 0,3 mio. kr.

   

  Der forventes overført 1,2 mio. kr. til 2020.

   

  Afvigelsen skyldes primært et mindreforbrug på behov for pladser på dagtilbudsområdet og mindreforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov. Herudover er der merforbrug på takstfinansierede institutioner pga. færre børn, højere udgifter til privatskoler pga. flere elever og en højere takst samt merforbrug på specialundervisning.

   

  Budgetopfølgningen på BUL´s områder viser følgende:

   

  Overførselsudgifter - Mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

  Serviceudgifter inden for servicerammen - Mindreforbrug på 0,6 mio. kr.

  Serviceudgifter uden for servicerammen - Mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 2,0 mio. kr., som primært skyldes at anlæggene ikke afsluttes i 2019.

   

  Der forventes overført 2,5 mio. kr. til 2020.

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

  Økonomi

  Fremgår af sagsfremstillingen og tilhørende bilag.

   

  Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2019:

   

  • 299.000 kr. vedrørende drift
  • 482.000 kr. vedrørende anlæg

   

  Der forventes overført 1.235.000 kr. til 2020 vedrørende drift og 2.512.000 kr. vedrørende anlæg.

   

 • 232. Specialundervisning - principper og tildeling

  application/pdf icon bilag_1_ramme_for_samarbejdet_om_boern_med_saerlige_undervisningsmaessige_behov_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_forslag_til_ressourcetildeling_til_specialundervisning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_overblik_over_udgifterne_til_specialundervisning_fra_2016_til_2018_0.pdf

  Resume

  BUL skal behandle rammer for samarbejdet om børn og unge med særlige undervisningsmæssige behov og tildelingsmodel på specialundervisningsområdet.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. godkende at rammerne/principperne for samarbejdet om børn med særlige undervisningsmæssige behov for supplerende undervisning og inkluderende specialundervisning sendes i høring
  2. godkende at rammerne/principperne for specialklasser i folkeskolen sendes i høring

  Beslutning

  BUL beslutter, at udkastet sendes i høring.

  BUL ønsker, at høringsparter i høringsfasen, giver input til om kapacitet til inkluderende specialundervisning og supplerende undervisning med fordel kan organiseres via ”et flyverhold” under PPR.

  Janne Halvor Jensen (DF) og Jan Jespersen (Ø) mener, at der i den foreslåede model er for meget fokus på at inkludere den enkelte elev i normalområdet, og for lidt fokus på, hvad der er bedst for den enkelte elev. 

  At man i den foreslåede model reducerer omfanget af tidlig indsats og supplerede undervisning er “helt hen i vejret”. Der ønskes beholdt en central økonomi og tildeling, hvilket sikrer stabile økonomiske rammer for almenskolen og koordinere udnyttelse af kommunens samlede kapacitet. Der ønskes en model der sikrer, at det enkelte specialklassetilbud i videst muligt omfang, er målrettet den enkelte elevs behov.

  Sagsfremstilling

   

  BUL har tidligere behandlet ny model for rammer for samarbejde og tildelingskriterier på specialundervisningsområdet og har ønsket en model, hvor der tages udgangspunkt i en variation af den nuværende tildelingsmodel. Det vil sige en central model med fokus på en opstramning i visitationsproceduren.

   

  Herudover har BUL ønsket, at der skulle arbejdes videre med:

  • ensartet serviceniveau
  • en incitamentsstruktur, så der ikke er et økonomisk incitament til at flytte elever fra normal- til specialområdet
  • den samlede økonomi på specialområdet skal holdes

   

  På baggrund af dette er udarbejdet forslag til en model og principper, hvor en del af de økonomiske midler til børn og unge med særlige undervisningsmæssige behov er placeret decentralt hos den enkelte skole, men hvor en del af forbruget vil være defineret af visitationsudvalget. De økonomiske midler til eksterne tilbud, Stevns Dagskole, Ungdomsdagskolen og Solstrålen placeres central som hidtil.

   

  Der er udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel, som søger at sikre en bedre styring af udgifterne til specialundervisningsområdet. Samtidig indføres nærhedsprincippet for specialklasserne og der arbejdes med et styrket tværfagligt samarbejde mellem PPR, visitationsudvalget og skolerne. Der lægges op til, at der skal være en strammere processtyring vedrørende indsatser omkring eleven, der har behov for særlige indsatser, herunder både supplerende undervisning og specialundervisning.

   

  Visitationsudvalgets kernebidrag er at sikre et helhedsorienteret syn på den enkelte elevsag og finde løsninger, der gør, at eleven kan vende helt eller delvist tilbage til almenområdet. Hertil træffer visitationsudvalget afgørelser, der er bindende ift. den enkelte skoles disponering af midler til området for inkluderende specialundervisning og supplerende undervisning. Tilrettelæggelse af indsatserne understøttes af PPR.

   

  Forslag til samlet styringsmodel er vedhæftet som bilag 1.

   

  Børn og læring gør opmærksom på, at den samlede model i bilag 1, rummer en praksisændring for tildeling og principper for specialklasser, såvel som praksisændring for tildeling og styring af midler til supplerende undervisning og inkluderende specialundervisning. Det er forvaltningens indstilling, at den samlede model sendes i høring, men det er muligt for BUL, blot at godkende af et enkelt delelement sendes i høring. Hvis dette ønskes, vil Børn og Læring inden udsendelse i høring foretaget redaktionelle ændringer i bilag 1 for at efterkomme udvalgets beslutning.

   

  Rammerne for samarbejdet om børn med særlige undervisningsmæssige behov, herunder forslag til ressourcetildeling, er nærmere beskrevet i bilag 1. Bilag 2 er forslag til ressourcetildeling til supplerende undervisning og specialundervisning med udgangspunkt i budgetforslag 2020 (ikke endeligt budget), hvor justering af folkeskolen ikke er indarbejdet. Oversigten skal derfor ses som en overordnet illustration af modellens fordeling af midler til området. De benyttede tal er overordnet retvisende for området. I bilag 3 er et overblik over udgifterne til specialundervisning fra 2016 til 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen umiddelbare konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, idet forslag til ny ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet holdes inden for budgetrammen.

 • 233. Øgede specialgruppepladser i daginstitutionsområdet - udmøntning

  Resume

  BUL skal tage overordnet stilling til udmøntning af budgetmidler i 2020, 653.000 kr., afsat til at opnormere 0-6 års daginstitutionsområdet med yderligere tre specialgruppepladser

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. der oprettes en specialgruppe i Rødvig Børnecenter
  2. Centerchef for Børn & Læring træffer afgørelse om øvrige forhold, herunder normering i det enkelte specialgrupper og tidsplan for implementering
  3. opnormeringen på netto 3 specialgruppepladser finansieres af det afsatte budget i 2020 på netto 653.000 kr. (2019 p/l-niveau)

   

  Beslutning

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 opnormeret specialgruppekapaciteten i daginstitutionsområdet. Der er tilført yderligere midler, 653.000 kr. (tilførsel fratrukket forældrebetaling mv. i 2019 p/l-niveau), hvilket svarer til 3 yderligere specialgruppepladser.

  Der er pt. 3 specialgrupper i Stevns Kommune. En i Strøby Børnehave, en i Bulderbo (Hårlev) og en i Humlebien (Store Heddinge).

  Børn og Læring har med områdelederne diskuteret, hvorledes udmøntning af de tilførte midler bedst kan udmøntes. Det vurderes ikke, at der fysisk kapacitet/plads i de tre nuværende specialgrupper til, at de hensigtsmæssigt kan rumme den fulde øgede normering. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at oprette en fjerde specialgruppe. Der er enighed om, at den bedste placering til en ny specialgruppe vil være i Rødvig Børnecenter. Dette primært af følgende årsager:

  ·        Rødvig Børnecenter har en ”ledig stue”, der med minimal indretnings kan tages i brug til specialgruppe

  ·        Der er børn i specialgrupper pt., hvis forældre bor i Rødvig. Det er derfor en hensigtsmæssig spredning af kommunens kapacitet inden for specialgruppepladser at oprette specialgruppe i Rødvig Børnecenter

  Ift. økonomi til en selvstændig specialgruppe, vil en normering på 3 børn ikke være tilstrækkelig til at dække åbningstiden med med fast personale. Det påtænkes derfor, at normeringen i Humlebien reduceres med 2 børn, og at denne kapacitet og tilknyttet økonomi benyttes til at normere specialgruppen i Rødvig Børnecenter til 5 børn.  Der vil efter dette være 6 normerede pladser i Humlebien, der vil få bedre plads i deres nuværende rammer for specialgruppen.

  Det vil være afhængig af en dialog med de enkelte familier, og en konkret vurdering, om der pt. er børn i Humlebiens specialgruppe, der kan flyttes til plads i Rødvig Børnecenters specialgruppe. Hvis der ikke er børn der skal flyttes, vil der skulle findes en midlertidig løsning for at opstarte specialgruppe i Rødvig Børnecenter med 3 børn. Pr. 1. august 2020 forventes rokering af normeringen under alle omstændigheder at være gennemført. Det indstilles til BUL, at centerchef i samarbejde med områdeledelse og berørte forældre fastsætter den videre proces for evt. rokering af specialgruppebørn, samt evt. midlertidig løsning indtil 1. august 2020.

 • 234. Status på udviklingsplan for udsatte børn og unge - orientering

  Resume

  BUL orienteres om status på udviklingsplan i for udsatte børn og unge

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

   

  1. Orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  KB vedtog på møde d. 27.juni 2018, punkt 192 ”genopretningsplan” for styrkelse af socialfagligheden i Børn og Læring. I dette indgår et fortsat forpligtende samarbejde med Socialstyrelsens task force om en Udviklingsplan for området.

  Samarbejdet med Task Force foregår med et interval på 6-8 uger, hvor der følges op på fremdriften af Udviklingsplanen i perioden 2019 og frem til starten af 2020.

  På møderne med Task Force behandles bl.a. forslag til nye retningslinjer og arbejdsgange, som skal være med til at understøtte genopretningen af sagsbehandlingen i afdelingen.

   

  Status på arbejdsgang mellem Myndighed og Familiehus

  Som en af aktiviteterne i Udviklingsplanen, er der blevet beskrevet en ny arbejdsgang mellem Myndighed og Familiehus. Et af de centrale elementer i arbejdsgangen, er etablering af et forvisitationsudvalg, bestående af ledelsesrepræsentanter fra de to afdelinger, der mødes én gang ugentlig og behandler indstillinger om familiebehandling, kontaktperson mfl. fra Myndighed til Familiehus. Visitationsmøderne startede op d 20.8.2019. Udover visitationsopgaven har visitationsudvalget til opgave at styrke samarbejdet mellem de to afdelinger ved løbende at drøfte og afklare temaer og problemstillinger af mere principiel karakter.

   

  Nye arbejdsgange

  Der er udarbejdet nye arbejdsgange der indeholder: Beskrivelse af Modtagerteamets opgaver, anvendelse af handleplaner og tilrettelæggelse af den faglige sparring,

  De enkelte arbejdsgange blev været præsenteret og drøftet med Task Force på seneste statusmøde d. 8.10.2019. Task Force sagde på mødet god for at afdelingen påbegynder implementeringen af de nævnte sagsgange.

  En ny arbejdsgang i forhold til Modtageteamets opgaver skal sikre og styrke, afdelingens behandling af  henvendelser/underretninger, afgrænsning af målgruppen der kan modtage rådgivning, vejledning og lettere forebyggende indsatser efter SEL § 11, stk 3, mfl. og være med til at der også fastholdes fokus på de børn, som har større vanskeligheder, og hvor der er behov for  at der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse. En ny arbejdsgang vil tillige indeholde brugen af Trivselslinealen, der kan hjælpe med at vurdere og kategorisere sværhedsgraden af børnenes vanskeligheder, således at den rette rådgivning og støtte i højere grad kan målrettes det enkelte barn og dets forældre. Herudover skal arbejdsgang understøtte at tidsfrister overholdes inden for de forskellige typer af indsatser, samt være med til at afgrænse Modtagerteamets opgaver til Rådgiverteamets opgaver.

  Barnets handleplan med beskrivelse af formål og mål for den indsats, der iværksættes er central i forhold til at måle på om den besluttede indsats overfor barnet og dets forældre virker. Der har derfor siden opstart af Udviklingsplanen været arbejdet målrettet med at dygtiggøre sagsbehandlerne til at fastsætte formål og mål i handleplanen, således at sagsbehandlere i samspil med familien nemmere kan vurdere og måle på, om og hvornår målene for indsatserne er opnået. Den ny arbejdsgangsbeskrivelse definerer de sagsskridt sagsbehandlerens skal foretage sig for at handleplanen lever op til lovgivningens krav.

  Strukturen for de faglige sparring er beskrevet i ny arbejdsgang. Arbejdsgang beskriver, under hvilke former sagsbehandleren kan modtage faglig sparring og supervision. Den faglige sparring er tilrettelagt, således at den enkelte medarbejder kan modtage individuelt faglig sparring, faglig sparring i makkerskabsgruppe sammen med kollegaer, og faglig sparring i en større gruppe, som den faglige ledelse faciliterer. Herudover modtager alle sagsbehandlere ekstern supervision i grupper.

  Den faglige sparring har fokus på både, at understøtte implementering af de nye arbejdsgange i forhold til Udviklingsplanen, og på individuelle behov hos medarbejderne.

   

  Ledelsestilsyn og Ledelsesinformation

  I opgaven med ledelsestilsyn har der i seneste ledelsestilsyn for august 2019 været særligt fokus på overholdelse af tidsfrister i forhold til gennemførelse af børnefaglige undersøgelser. Der er fortsat en del sager, hvor fristen ikke kan overholdes. Det er drøftet med Task Force, hvordan overholdelse af tidsfrist kan optimeres. I fald at tidsfristen ikke kan overholdes, skal det begrundes i sagen, og det skal samtidig sikres at barnet upåagtet overskridelse af en tidsfrist, modtager støtte hvis der vurderes behov for det.

  Der ses positive tendenser i forhold til at overholde kravet om at gennemføre rettidige børnesamtaler.

  Afdelingens krav om gennemførelse af netværksmøder som opstart af en børnefaglig undersøgelse er endnu ikke synligt i sagerne. Kravet er gældende fra 1.8.2019 og implementeringen vil blive fulgt tæt.

  Der er udarbejdet en skabelon til ledelsestilsyn af Modtageteamets sager. Der påbegyndes ledelsestilsyn i november 2019.

   

  Kompetenceudvikling

  Som opfølgning på seneste undervisningsdag med SPUK (systematik i sagsbehandlingen) d. 26.6.2019, der var målrettet Familiehuset, er der nu fastlagt en fælles undervisningsdag for Myndighed og Familiehus d. 20.11.2019. Den fælles undervisning vil have fokus på at styrke den indbyrdes forståelse mellem Myndighed og Familiehus om behovet for en fælles tilgang og systematik i arbejdet med de udsatte børn, unge og deres forældre.

  Afdelingen er som en del af Udviklingsplanen og i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol påbegyndt et 3 dages undervisningsforløb i ICS (integrated childrens system), som er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager med udsatte børn og unge. Der er indtil nu afviklet 2 kursusdage henholdsvis 2.10 og 23.10. og sidste kursusdag bliver d. 27.11.

   

  Distriktsstruktur

  Afdelingen er fuldt deltagende i kommunens distriktsstruktur fra 1.9.2019. Det betyder, at 2 medarbejdere fra afdelingens Modtageteam, nu er knyttet til 2 skoledistrikter, med dagtilbud og dagpleje, med ugentlige møder. Det 3. skoledistrikt, med dagtilbud og dagpleje fordeles på 2 medarbejdere fra Rådgivningstemaet.

  Tidlig tværfaglig indsats opstartes i medio november i Strøby distrikt. Baseret på erfaringer fra implementering i dette distrikt udrulles indsatsen derefter til øvrige distrikter. Endelig tidsplan for dette vil afhænge af progressionen i Strøby distrikt.

   

 • 235. Diverse orienteringer - BUL den 12. november 2019 (Lukket)

 • 236. Underskriftsark

  Beslutning

  .