Referat

 • 304. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 11. maj 2021.


  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen


  Godkendt.

 • 305. Fremtidig ledelsesstruktur i dagtilbud - Godkendelse

  application/pdf icon de_daglige_paedagogiske_ledere_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_nordstevns_foraeldrebestyrelsen_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_lokaludvlag_-_underskrifter_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_sydstevns_foraeldrebestyrelsen_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_lokaludvalg_-_bilag_til_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_sydstevns_lokaludvalg_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon foa_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_og_dagplejens_foraeldrebestyrelse_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraadesekretaererne_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon omraade_nordstevns_lokaludvalg_-_hoeringssvar_vedr._forslag_til_ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon dagplejerne_stevns_kommune_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon bul_-_maj_-_bilag_-_styrelsesvedtaegter_selvstaendig_institutionsledelse.pdfapplication/pdf icon bul_-_maj_-_bilag_-_hoeringssvarnotat_-_ledelsesstruktur_dagtilbud.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_bilag_a_-_ressourcetildeling.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_forslag_til_konkret_udmoentning_af_selvstaendig_dagtilbudsledelse_-_word.pdfapplication/pdf icon bul_16.03.21_-_analyse_-_ledelsesstruktur_i_dagtilbud_-_word.pdfapplication/pdf icon bupl_-_hoeringssvar_vedr._ny_ledelsesstruktur.pdfapplication/pdf icon bul_-_maj_-_bilag_-_overgangsordning_ny_ledelsesstruktur_-_endelig.pdfapplication/pdf icon omraade_haarlevs_lokaludvalg_-_hoeringssvar_vedr_ny_ledelsesstruktur.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal efter endt høringsfase træffe beslutning om, hvorvidt der skal indføres en ny ledelsesstruktur i de kommunale dagtilbud.


  Sagen har tidligere været behandlet i ØU den 23. marts 2021 (sag nr. 243), hvor et forslag om konkret udmøntning af selvstændig dagtilbudsledelse blev besluttet sendt i høring.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU at


  1. godkende ny struktur med selvstændig ledelse med virkning fra 1. september 2021
  2. godkende overgangsordning omkring økonomiske styringsprincipper i 2021
  3. godkende ekstra tildeling til dagtilbud og forvaltning på i alt 87.000 kr. i 2021 og 1.095.000 kr. i overslagsårene. Herudover afsættes 413.000 kr. i 2021 til eventuelle engangsudgifter.
  4. finansiere udgifterne i 2021, 2022 og delvist 2023 med samlet 2 mio. kr. fra anlægsbudget til skolereform 2015-2021, afsat i budget 2021. Anlægsbudgettet overføres fra anlæg til drift fordelt med 500.000 kr. i 2021, 1.095.000 kr. i 2022 og 405.000 kr. i 2023.
  5. merudgiften på 690.000 i 2023 og 1.095.000 fra 2024 og frem medtages i budget 2022, som ændring inden for vedtaget service.

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)


  Ad. 1

  Ny ledelsesstruktur anbefales med følgende ændringer:


  Fastlæggelse af den konkrete fordeling mellem institutionerne af den samlede ramme, som er afsat til ledelsestid, udskydes til de politiske møder i juni. Det sker med henblik på afklare, om ”børneenheder” vil være en mere velegnet fordelingsnøgle end børnetallet. Sidstnævnte er anvendt som fordelingsnøgle i det udsendte høringsmateriale.


  Den nye ledelsesstruktur evalueres efter det første år.


  Ændring af tildelingsmodellen i ydertimerne for institutioner med lang åbningstid skal ikke være en del af omlægningen til ny ledelsesstruktur. Forslaget kan eventuelt medtages budget 2022.


  Ad. 2

  Anbefales.


  Ad. 3

  Anbefales.


  Ad. 4

  3 medlemmer (O+V+Jan Jespersen (løsgænger)) anbefaler at finansiere 500.000 kr. i 2021 fra anlægsbudget til skolereform 2015-2021. Anlægsbudgettet overføres fra anlæg til drift.


  1 medlemmer (A) tager forbehold for indstillingen indtil behandling i ØU.


  Ad. 5

  3 medlemmer (O+V+Jan Jespersen (løsgænger)) anbefaler, at merudgiften i overslagsårene på 1.095.000 kr. årligt medtages i budget 2022, som en ændring inden for vedtaget service.


  1 medlem (A) tager forbehold for indstillingen indtil behandling i ØU.


  Beskrivelse af sagen

  ØU har den 23. marts 2021 sendt ny model for selvstændig ledelse i dagtilbud i høring. Høringsfasen er nu gennemført, og der er indkommet 13 høringssvar. Disse er vedlagt sagen som bilag.


  Baggrunden for, at ØU efter indstilling fra BUL har sendt model for selvstændig ledelses i dagtilbud i høring, er et politisk ønske om en mere entydig, tilstedeværende ledelse i den enkelte daginstitution / dagplejen. Det er forventningen, at en sådan ændring vil øge den direkte dialog med forældrene, sikre større forældreinddragelse via forældrebestyrelser i den enkelte daginstitution og skabe klarere referencerammer for de ansatte, og dermed bidrage til støtte kvalitet og arbejdsglæde i dagtilbuddene.


  Høringssvar

  Der er til høringssvarene udarbejdet et høringssvarnotat af forvaltningen. Dette er vedlagt sagen som bilag. Høringsvarnotatet kommenterer på en række gennemgående og/eller tungtvejende aspekter af de indkomne høringssvar, men behandler ikke alle enkeltdele i de enkelte høringssvar. Generelt er der i høringssvarene opbakning til at overgå fra modellen med områdeledelse til en model med selvstændig institutionsledelse.


  Som væsentlige områder, hvor forvaltningen har bemærkninger til høringssvarene, kan fremhæves:


  - En bred vifte af høringssvarene efterlyser mere ledelsestid til hhv. dagplejeledelse og daginstitutionsledere.


  Forvaltningen peger på, at for dagplejeledelsen tilføres resurser ift. nuværende model, men niveauet er fortsat lavt ift. andre kommuner. For ledelsestid i øvrigt, så tilføres ledelsestid ift. nuværende tildelingsmodel. Muligheden for at udøve god ledelse har derudover en tæt sammenhæng med kvaliteten af administrativ service til de selvstændige ledere ift. at frigøre tid til pædagogiske ledelse og personaleledelse.


  - Der stilles spørgsmålstegn ved behovet for yderligere kapacitet i forvaltningen som afledt effekt af ændret ledelsesstruktur.


  Der redegøres i høringssvarnotatet for, hvorfor den foreslåede yderligere tilførsel til forvaltningen anses for nødvendig ift,. at centerchefen for børn og lærings direkte ledelsesspænd ikke øges yderligere samt understøtte den pædagogiske konsulent og øvrige administrative funktioner. Det er tanken, at der for at sikre ovenstående oprettes en lederstilling, der refererer til centerchef i center for børn og læring indenfor den anviste finansiering.

  - Det ønskes sikret, at nuværende kapacitet til administrativ understøttelse af institutionsledelsen i form af områdesekretærer ikke reduceres i kapacitet ifbm., at de foreslås samlet under forvaltningen.


  Der redegøres i overordnede træk i høringssvarnotatet for, at der ikke er nogen intention om at reducere den administrative understøttelse af institutionsledelse ift. nuværende kapacitet. Og at der vil være en proces efter beslutningen om en ny ledelsesstruktur, hvor såvel områdesekretærer og institutionsledere inddrages i den endelig model for administrativ servicering af institutionerne.


  - Alle nuværende ledere bør afskediges og søge stilling som leder på ny.


  Forvaltningen kan ikke anbefale dette, hverken ansættelsesretligt eller praktisk. Der foreslås en proces med ledelsesevaluering i starten af 2022 blandt medarbejderne, og sideløbende særskilt dialogproces med forældrebestyrelserne i de enkelte dagtilbud.

  - Der bør ikke ændres i tildelingsmodellen i ydertimer for institutioner med lang åbningstid.

  Forvaltningen skal bemærke, at den i høringsmaterialet foreslåede tilpasning ikke er en nødvendig, integreret del af ny ledelsesstruktur, og derfor kan forslaget fravælges politisk uden konsekvens for en gennemførelse af en ny ledelsesstruktur, og evt. behandles ifbm. budget 2022

  - Beregningen af tildelt ledelsestid bør ske på baggrund af ”børneenheder”, således at forskellige børnegrupper vægtes forskelligt ift. resursetildelingen og tilknyttede opgaver


  "Børneenheder” er begreb fra budgettildelingen, hvor et vuggestuebarn tæller for 2 enheder, et børnehavebarn for 1 enhed og et barn i specialgruppe for 4,2 enheder. Forvaltningen finder, at det vil være relevant at overveje dette forslag nærmere på baggrund af konkrete beregninger inden for den samme økonomiske ramme. Forvaltningen anerkender således, at ”børneenheder” godt kan være et mere præcist mål for ledelsesbelastning end det ”rene” børnetal i institutionerne. Det vil være muligt at beslutte den ny ledelsesstruktur uden at tage endelig stilling til modellen for fordeling af rammen for ledelsestid mellem institutionerne. Beregninger baseres på børneenheder vil kunne forelægge til politisk behandling i juni, såfremt dette besluttes politisk.


  Styrelsesvedtægter

  Der er udarbejdet forslag til nye styrelsesvedtægter for dagtilbud, hvor rammer for disse er konsekvensrettet til en ledelsesstruktur med selvstændig institutionsledelse. Såfremt den ny model for ledelsesstruktur vedtages, skal nye styrelsesvedtægter vedtages med henblik på at skabe mulighed for nyvalg til forældrebestyrelsen for de enkelte institutioner med virkning fra 1. september 2021. Forslag til styrelsesvedtægter er vedhæftet som bilag.


  Overgangsordning – Økonomiske styringprincipper

  Der er vedlagt et bilag, der beskriver et forslag til økonomiske styringsprincipper for overgangen til ny ledelsesstruktur. Dette inkluderer:


  • Styringsprincipper fra perioden, hvor forslaget er vedtaget, til 1. september, hvor ny struktur opstartes
  • Styringsprincipper fra perioden 1. september – 31. december, hvor ny struktur implementeres i et igangværende regnskabsår
  • Princip for overførsel af driftsregnskab for dagtilbudsområdet fra 2021 til 2022.


  Forvaltningen anbefaler, at der ikke bliver overført over-/underskud fra 2021 til 2022 i daginstitutionerne, men at alle selvstændige institutioner starter på ny fra budget 2022. Dette forslag skal ses i sammenhæng med de foreslåede styringsprincipper for 2021, hvor det selvstændige økonomiske handlerum for områdeledelsen/institutionsledelsen foreslås begrænset i forhold til visse dispositioner, som skal godkendes i forvaltningen.


  Det skal bemærkes, at der er stor forskel på, hvilke overskud/underskud der er overført fra 2020 til 2021 i de nuværende tre dagtilbudsområder, hvor område Nordstevns havde et betydeligt mindreforburg, mens de to andre områder havde et væsentligt merforbrug.

  Økonomi

  De økonomiske konsekvenser ved ny ledelsesstruktur pr. 1. september 2021:

  Herudover kommer eventuelle engangsudgifter. I 2021 foreslås det samlet at afsætte 0,5 mio. kr., heraf 413.000 kr. til engangsudgifter. Eventuelle afvigelser i forhold til engangsudgifter medtages i budgetopfølgningerne.

  Ressourcetildeling

  I overgangsperioden frem til budget 2022 skal der træffes beslutning om endelig ressourcetildelingsmodel fra 1. januar 2022. Herudover eventuel overgangsordning i forhold til lønsummer i de enkelte institutioner, idet der kan være en skævvridning for nuværende ansatte i forhold den gennemsnitlige lønsum.


  Der skal dertil tages stilling til, hvorledes vi styringsmæssigt skal forholde os, hvis en enkelt institution bliver ramt af strukturelle forhold, der medfører et underskud, som institutionslederen ikke kan undgå (fx langtidssygdom, barsler, pludselig udmeldinger, mindre børnetilgang en forventet). Det skal defineres, om der forventes, at dette skal indhentes i den enkelte daginstitution ved lavere normering/kvalitet i perioden, indtil underskud er indhentet, om det skal adresseres ifbm. politisk stillingtagen til overførsler af driftsregnskaber, eller om der skal oprettes en central pulje, finansieret ved reduktion i direkte tildeling til daginstitutionerne, som forvaltningen kan udmønte til daginstitutionerne, der i et givent år er særligt hårdt ramt af strukturelle forhold, der medfører merforbrug. Forvaltningen vil indhente input til økonomisk styringsmodel fra andre kommuner, der har selvstændig institutionsledelse.


  Der vil for ovenstående forhold blive fremlagt særskilt sag i efteråret 2021.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2021 og 2022 , idet 2 mio. kr. fra anlægsbudgettet til skolereform 2015-2021 (afsat i budget 2021) kan finansiere merudgifterne i disse år til selvstændig ledelse, samt yde et delvist finansieringsbidrag i 2023.

  I 2023 medtages 690.000 kr. og fra 2024 medtages 1.095.000 kr. i budget 2022, som en ændring inden for vedtaget service.


 • 306. Øremærkning af midler til supplerende undervisning - Beslutning

  Resume

  BUL skal beslutte, om en andel af folkeskolernes tildelte midler til aktiviteten "supplerende undervisning / inkluderende specialundervisning" skal øremærkes specifikt til supplerende undervisning i skoleåret 2021 / 2022

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. 30 timer ugentligt i tildelingen til supplerende undervisning / specialundervisning øremærkes til supplerende undervisning i skoleår 2021/2022.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)


  2 medlemmer (O+Jan Jespersen (løsgænger)) kan godkende indstillingen.


  2 medlem (A+V) kan ikke godkende indstillingen.


  Indstillingen er således ikke godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I sag 282 på BULs møde den 16. marts blev behandlet en status på specialundervisningsområdet, herunder brug af midler tildelt til den enkelte folkeskole til supplerende undervisning (støtte mindre end 9 timer ugentligt) og inkluderende specialundervisning (støtte mere end 9 timer ugentligt). Der gives pt. en samlet pulje til dette til hver skole på 1,5 mio. kr., svarende til 72,1 time ugentlig på hver skole.

  I den nuværende styringsmodel er det defineret, at udgifter til inkluderende specialundervisning har forrang i skolernes prioritering af midler frem for supplerende undervisning, når det centrale visitationsudvalg for specialundervisning træffer afgørelse om inkluderende specialundervisning.

  Ved seneste opgørelse af pålagt inkluderende specialundervisning, der blev gennemført i uge 7, var ingen skoler af det centrale visitationsudvalg til specialundervisning pålagt inkluderende specialundervisning på mere end samlet 10 timer ugentligt på den enkelte skole.

  Skoleledelserne har ved tidligere evaluering angivet, at det ville være fordelagtigt, såfremt en del af den samlede tildeling til den enkelte skole var øremærket til supplerende undervisning. Ud fra forbrugsmønstret i skoleåret 2020/2021 burde dette være muligt i et vist omfang, uden at der kommer til at mangle midler til inkluderende specialundervisning. Center for børn og læring foreslår derfor, at der i skoleåret 2021/2022 af den samlede tildeling til supplerende undervisning / supplerende undervisning øremærkes 30 timer ugentligt til supplerende undervisning. Det vil sige, at der max. kan pålægges skolen et støttebehov til inkluderende specialundervisning på 42,1 time ugentlig mod nuværende 72,1 ugentlig time.

  Ved øremærkning af midler til supplerende undervisning for den enkelte skole opnås større sikkerhed for planlægningen af supplerende undervisningsforløb op til 30 timer ugentligt. Dette har især en betydning ift. planlægning af længerevarende indsatser (3 måneder eller over) for supplerende undervisning. Ved øremærkning af 30 timer til supplerende undervisning, vil de tungeste og mest langstrakte af disse støtteindsatser kunne planlægges med sikkerhed for, at de ikke skal ophøre med kort varsel, såfremt behovet for inkluderende specialundervisning pludseligt stiger.

  Det politiske udvalg med ansvar for skoleområdet i 2022 forelægges status for denne ordning i marts/april 2022 med henblik på at træffe beslutning om hvorvidt øremærkning af midler til supplerende undervisning skal fortsætte i skoleåret 22/23.

  Der er på nuværende aktivitetsgrundlag for inkluderende specialundervisning ingen økonomiske konsekvenser ved forslaget. Der skal ske en markant stigning i behovet for inkluderende specialundervisning i skoleåret 2021/2022, såfremt forslaget skal få økonomiske konsekvenser.

  Stiger støttebehovet til over 42,1 ugentlig time, så medfører det et merforbrug, som ved nuværende model først sker ved støttebehov over 72,1 ugentlig time. En ugentlig time pr. år svarer til ca. 20.000 kr.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da nuværende aktivitetsniveau kan holdes inden for budgetrammen. Stiger aktivitetsniveauet kan det medføre et merforbrug, hvor der ikke er finansiering.

 • 307. Dialogmøder - Evaluering

  Resume

  BUL skal evaluere de dialogmøder, der afholdes med hhv. skolebestyrelser og forældrebestyrelser i dagtilbud. BUL kan på baggrund af denne evaluering protokollere ønsker til fremtidigt omfang og indhold af dialogmøder

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. protokollere ønsker til form og omfang af fremtidige dialogmøder til brug for fremtidig planlægning af disse.


  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)


  Der udarbejdes fremover korte referater fra møderne.

  Beskrivelse af sagen

  På baggrund af seneste dialogmøde med skolebestyrelserne, ønskede BUL at få punkt på dagsorden med generel evaluering af dialogmøderne.


  Der afholdes 3 faste årlige dialogmøder med deltagelse af BUL:

  • Møde i 1. halvår med alle medlemmer af skolebestyrelserne
  • Møde i 1. halvår med alle medlemmer af forældrebestyrelserne i dagtilbud
  • Møde i 2. halvår med formænd for skolebestyrelserne og skoleledere


  Der indhentes i udgangspunktet input til emner til møderne fra hhv. BUL og bestyrelser op til dialogmøderne. Ved seneste dialogmøder har denne proces været igangsat sent, primært grundet øget arbejdspres i forvaltning, bl.a. pba. af Corona. Det er selvklart, at indhentning af input til møder, udsendelse af evt. relevant materiale op til møder mm., bør ske med længere tid til selve dialogmødet, end det har været tilfældet på seneste møder.


  Dialogmøder har typisk en dagsorden bestående af en blanding af information fra udvalget/forvaltningen, oplæg til diskussion hvor der ønskes tilbagemelding fra bestyrelserne og taletid til bestyrelserne, hvor de kommer ind på de emner der har betydning for disse.


  Der har ikke været taget referat af dialogmøderne, og møderne har ikke karakter af "beslutningsmøder", hvor der kan træffes beslutninger. Udvalgsmedlemmer kan selvfølgelig som en del af møderne tilkendegive, hvis der er input fra møderne de ønsker skal tages som op som særskilt sag på kommende udvalgsmøde.


  BUL kan som opsamling på evaluering protokollere ønsker til fremtidens praksis for dialogmøder.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 308. Endelig dagsorden til dialogmøde dagtilbud - Godkendelse

  application/pdf icon sagsfremstilling_fra_bul-moede_16.03.21.pdf

  Resume

  BUL skal godkende den endelige dagsorden for dialogmødet med forældrebestyrelserne i dagtilbud d. 8. juni 2021.

  Sagen har tidligere været behandlet på BUL-mødet d. 16. marts 2021. Se sagen i bilag.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. godkende dagsordenen til dialogmødet med dagtilbud tirsdag d. 8. juni 2021 på Teams.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  I følge styrelsesvedtægt for dagtilbud skal der afholdes ét årligt dialogmøde med BUL og repræsentanter fra forældrebestyrelserne i dagtilbud.


  Efter at BUL har behandlet sagen på BUL-mødet d. 16. marts 2021 har forældrebestyrelserne haft mulighed for at indsende ønsker til emner til dialogmødet.  På baggrund af de indsendte ønsker og BUL´s beslutning på mødet i marts 2021, foreslår Børn & Læring følgende dagsorden:


  • Velkomst ved Udvalgsformanden
  • Minimumsnormeringer
  • Ledelsesstruktur
  • Status på sammenhængende børne- og ungepolitik
  • Frokostordning: Brug af køkkener i forhold til børnene
  • Overgang fra vuggestue/dagpleje
  • Eventuelt

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant

 • 309. Ny tidsplan for ankestyrelsens sagsgennemgang - Godkendelse

  Resume

  BUL orienteres om tidsmæssig placering for Ankestyrelsens eksterne gennemgang og vurdering af børnesociale sager og træffer beslutning om denne

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL via direktionen, at

  1. godkende ny tidsplan for Ankestyrelsens gennemgang af sager på det børnesociale område, der er planlagt i udviklingsplan 2 for det børnesociale område..

  Beslutning fra Direktionen, 10. maj 2021, pkt. 9:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)


  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Center for børn og læring har, som en del af udviklingsplan 2 på det børnesociale område, gennem længere periode kontaktet Ankestyrelsen ift. at indgå aftale om Ankestyrelsens gennemgang og vurdering af 20 tilfældigt udvalgte sager i afd. for udsatte børn og unge. Dette med henblik på at såvel kommunalbestyrelsen som forvaltningen får en kompetent ekstern part til at gennemgå sager ud fra samme metode som i taskforcens afsluttende rapport, og dermed får en vurdering af udviklingen siden taskforceforløb blev afsluttet. Ankestyrelsen er nu vendt tilbage på forvaltningens henvendelser, og har givet deres bud på, hvornår Ankestyrelsen kan gennemføre gennemgang af sager. Dette er en sagsgennemgang, som Ankestyrelsen udarbejder specifikt på baggrund af indgået aftale med Stevns Kommune, og som finansieres af Stevns Kommune.

  Ankestyrelsen har derudover oplyst, at Stevns Kommune i 2022 vil indgå i det nationale børnesagsbarometer, men at de sager, der måles i denne undersøgelse, vil være sager, hvor der er truffet afgørelse senest i marts 2020. Årsagen til, at der benyttes sager i målingen i børnesagsbarometeret, som går så langt tilbage i tiden, er, at nyere sager kan være påvirket af de lovgivningsmæssige initiativer, der blev iværksat pga. corona. Børnesagsbarometeret et en national måling bestilt af Folketinget hos Ankestyrelsen, som alle kommuner indgår en gang i løbet af en 3-årig periode. Deltagelse i børnesagsbarometeret er således ikke besluttet i Stevns Kommune, Stevns Kommunes deltagelse er obligatorisk og Stevns Kommune har ingen indflydelse på målekriterier eller principper for udvælgelse af sager.

  Da det således er forholdsvis gamle sager, der indgår i den måling til børnesagsbarometeret, der offentligøres i 2022, vil resultatet af børnesagsbarometeret her reelt ikke sige noget om udviklingen i sagsbehandlingskvaliteten i Stevns Kommune efter task-force forløbet.

  På baggrund at ovenstående anbefaler Ankestyrelsen, at den ekstraordinære gennemgang/måling af sager for Stevns Kommune bør ske via en måling i foråret 2022, som baseres på sager for perioden 1. februar 2021 – 31. januar 2022. Dette vil betyde, at Stevns Kommune vil få et aktuelt billede af den juridiske sagsbehandlingskvalitet i 2022, som vi kan holde op mod målingen i Børnesagsbarometret. Sagerne vil derudover også være sager opstartet efter ny proces med tidlig indsats i distrikterne er igangsat. Da rammerne for denne måling sker efter aftale mellem Stevns Kommune og Ankestyrelsen, har Stevns Kommune indflydelse på rammer og tidsmæssig placering, omend endelige rammer for eksempelvis tidsmæssig placering af undersøgelsen, er afhængigt af Ankestyrelsen godkendelse ift. deres kapacitet mm.

  I den nuværende godkendte udviklingsplan 2, er sagsgennemgangen ved Ankestyrelsen fastsat til afvikling i 2021.

  Baseret på Ankestyrelsens tilbagemelding og anbefaling, indstiller forvaltningen til BUL, at der indgås aftale med Ankestyrelsen om sagsgennemsgang i udviklingsplan 2 flyttes til foråret 2022, som foreslået af Ankestyrelsen.  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 310. Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2021 - BUL - Godkendelse

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_2_pr._31.03.21.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_og_loensumsstyring_-_bul.pdfapplication/pdf icon tilbud_til_boern_og_unge_med_saerlige_behov_-_udvikling_i_udgifterne_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget. Budgetopfølgningen indeholder også en opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)


  1. Budgetopfølgningen behandlet.

  2. Budgetopfølgningen sendes videre til ØU uden anbefalinger.

  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning på BUL´s politikområder pr. 31. marts 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021.


  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold.


  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. fordelt på følgende:

  • Overskud på rammeaftaler og lønsumsstyring på 0,9 mio. kr.
  • Mindreforbrug på øvrig drift på 1,5 mio. kr.
  • Merforbrug som følge af corona på 5,3 mio. kr.

  Der forventes overført 0,9 mio. kr. til 2022.


  Afvigelsen skyldes primært tiltag i forbindelse med corona.


  Budgetopfølgningen på BUL´s områder viser følgende:


  Overførselsudgifter

  Der forventes ingen større afvigelser.


  Serviceudgifter

  På serviceudgifter forventes et merforbrug på 2,9 mio. kr., som består af et overskud på 0,9 mio. kr. på rammestyrede områder, et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på øvrig drift og et merforbrug på 5,3 mio. kr. på baggrund af corona-relaterede tiltag.


  Merforbruget på baggrund af corona skyldes fortrinsvis ekstra rengøring i dagtilbud og skoler.


  På øvrige drift skyldes afvigelsen et mindreforbrug på dagtilbud til børn, idet der der forventes færre pladser end forventet i befolkningsprognosen. På skoleområdet forventes et merforbrug som fortrinsvis skyldes merforbrug på specialundervisning, dette modsvares dog delvist af et mindreforbrug på privatskoler og kostskoler.


  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som primært skyldes forventet mindreforbrug på anretterkøkken.


  Der forventes overført 1,5 mio. kr. til 2022.


  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”


  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets møde i maj. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal som udgangspunkt finansieres inden for eget budget.


  I 2021 er der dog som i 2020 en særlig situation på grund af corona-krisen med deraf afledte merudgifter for kommunen.


  Tillægsbevillinger til eventuelle merudgifter gives i forbindelse med årets sidste budgetopfølgning pr. 31. august. Dette gælder også for mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes et merforbrug i 2021 på 2,9 mio. kr. vedrørende drift og et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende anlæg.


  Der forventes overført 0,9 mio. kr. til 2022 vedrørende drift og 1,5 mio. kr. vedrørende anlæg.


 • 311. Anretterkøkken i daginstitution Humlebien - Orientering (Lukket)

 • 312. Diverse orienteringer - BUL 11. maj 2021 (Lukket)

 • 313. Underskriftsark (Lukket)