Referat

 • 229. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 10. november 2020.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Dagsorden godkendes.

 • 230. Skoletilbud til autister - orientering

  application/pdf icon notat_om_autisme_undervisning_-_ppr_-_november_2020_0.pdf

  Resume

  BUL orienteres om skoletilbud til børn og unge med autismediagnose

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. BUL tager orienteringen til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Orientering taget til efterretning, der efterspørges oplysninger om relevant efteruddannelse og kurser for lærere og pædagoger, der underviser på specialområdet.

  Sagsfremstilling

  BUL har udbedt orienteringssag om skoletilbud i Stevns Kommune til børn og unge med autisme diagnose.

   

  På den baggrund har PPR (Pædagogiske Psykologisk Rådgivning) udarbejdet notat om dette. Dette er vedlagt denne sag som bilag.

   

  PPR-ledelsen deltager under punktet for at uddybe notatet og besvare udvalgsmedlemmernes spørgsmål.

 • 231. Specialundervisning - orientering

  Resume

  BUL orienteres om status på implementering af nye principper for specialundervisning og økonomistyring af dette

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Orientering taget til efterretning, der tages stilling til eventuelle ændringer ved den kommende evaluering, tidspunkt herfor er ikke fastlagt p.t.

  Sagsfremstilling

  Skolelederne og PPR-ledelse er inviteret til at deltage under dette punkt.

   

  Den 7. januar 2020, sag nr. 131, godkendte BUL ny ressourcestyringsmodel for specialundervisningsområdet. På møde 10. marts, sag 156, godkendte BUL implementeringsplan for ressourcestyringsmodel for specialundervisning, og afgav ønske om status, første gang på møde i november 2020.

   

  Hovedtræk i ny ressourcemodel:

  Den besluttede ressourcemodel havde som vigtig målsætning, at sikre en større budgetoverholdelse på specialundervisningsområdet. Dette primært ved at definere, at udgifter til inkluderende specialundervisning (mere end 9 klokketimer om ugen) skulle finansieres via den enkelte skoles midler til inkluderende specialundervisning og supplerende undervisning, og at inkluderende specialundervisning skulle have højest prioritet inden for denne pulje. Denne beslutning havde til hensigt at minimere merforbrug fra kommunekassen, som tidligere år i vidt omfang havde finansieret inkluderende specialundervisning, med forbrug langt over bevilling til dette. Da beslutning var budgetneutral ift. afsatte midler i budgettet, ville minimering af merforbrug i al væsentlighed bliver opnået ved, at skolerne inden for egen pulje, i mindre omfang ville kunne afvikle supplerende undervisning, set i forhold til hidtidig praksis. Derudover blev alle midler til inkluderende specialundervisning mm. flyttet til skolerne.

   

  Oversigt over midler til supplerende undervisning / inkluderende specialundervisning er herunder. Derudover er medtaget midler til øvrig undervisning medtaget. Midler til øvrige undervisning er ikke øremærket supplerende undervisning / inkluderende specialundervisning, og dækker mange forskelligartede aktiviteter. Midlerne kan delvis bruges til supplerende undervisning.

   

  Økonomisk effekt af ny model:

  Der er i uge 46 fire elever, der har inkluderende specialundervisning efter behandling i visitationsudvalget til specialundervisning. Det fordeler sig som følger:

  St. Heddinge Skole: 9 timer, 1 elev

  Hotherskolen: 29 timer fordelt på 3 elever

  Strøbyskolen: 0 timer.

   

  Hver skole har, med den af center for børn og læring fastsatte model for beregning af timer ift. tildelt økonomi, 71,1 timer til inkluderende specialundervisning og supplerende undervisning om ugen.

   

  Det er forvaltningens vurdering, at den nye ressourcestyringsmodel på nuværende tidspunkt må forventes at reducere merforbruget med mellem 500.000 kr. til 750.000 kr. i indeværende skoleår, set i forhold til den tidligere model. Det reducerede merforbrug er væsentlig omfang finansieret via en nedgang i aktiviteten for understøttende undervisning.

   

  Det skal hertil bemærkes, at skolens ledelse selv kan beslutte, at elever i en periode får støtte der er 9 eller flere timer om ugen, og derfor vil blive ansat som inkluderende specialundervisning. Dette kan eksempelvis være mens der udarbejdes PPV (pædagogisk psykologisk vurdering) på en elev. Sådanne elever kan efterfølgende fortsætte med inkluderende specialundervisning, besluttet af visitationsudvalget, såfremt det på baggrund af PPV vurderes at være en rigtige pædagogiske og faglige løsning for den enkelte elev.

   

  Øvrige forhold ved implementering:

  Grundet prioritering af opgaver relateret til corona, blev den endelige model for beregning af støttetimetal ift. tildelt økonomi udmeldt uhensigtsmæssig sent fra center for børn og læring til skolerne. Skolerne har derfor ikke nødvendigvis kunne tilpasse personalesammensætning, til den fordeling mellem hhv. pædagogtimer og lærertimer, som støttetime er beregnet ud fra. På nuværende tidspunkt, hvor ingen skoler er pålagt inkluderende specialundervisning op til 71,1 time om ugen, har dette dog ingen praktisk betydning.

   

  Der har været brugt tid på at præcisere rammer for tildelingen af supplerende undervisning, herunder proces for løbende genvurdering og tidsafgrænsninger af sådanne støttetilbud.

   

  Fra skoleledelsens side er især udtrykt bekymring for den reducerede mulighed for at supplerende undervisning, som er en konsekvens af ressourcestyringsmodellen på skoler med højt pålagt forbrug til inkluderende specialundervisning.

 • 232. Rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022 - godkendelse

  application/pdf icon rammeaftale_2021-2022_0.pdfapplication/pdf icon takstaftale_2021_0.pdf

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal hvert andet år senest den 1. december indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Rammeaftalens overordnede formål er at sikre, at der er de nødvendige tilbud og indsatser til rådighed på det specialiserede social- undervisningsområde. Rammeaftalen består af to dele – en udviklingsdel (behov for tilbud, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsdel (kapacitets- og økonomistyringsdel).

   

  KKR Sjælland har drøftet sagen 7. september 2020 og KKR Sjælland anbefaler kommunalbestyrelserne og regionsrådet i Region Sjælland at tiltræde rammeaftalen senest 1. december 2020.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB via Direktionen, BUL, SSU og ØU, at

  1. godkende Rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde 2021-2022.

  Direktionen, 2. november 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udarbejdelse af den nuværende rammeaftale 2018-2020 blev der gennemført en proces med inddragelse af både udvalgsmedlemmer fra kommuner og region, handicaprådsrepræsentanter og direktører. Resultatet af dette arbejde var en rammeaftale i forenklet form med et antal fokusområder for samarbejdet.  

   

  I forslaget til rammeaftale 2021-2022 fortsættes i dette spor – både med en formmæssig enkel og overskuelig rammeaftale og med et begrænset antal fokusområder. Herudover er der i forslaget til rammeaftale sat øget fokus på mål og resultater af samarbejdet. Fokusområderne i forslaget til rammeaftale er således udbygget med opstillede mål og ønskede resultater af arbejdet. Ændringerne skal fokusere arbejdet og medvirke til at muliggøre politisk opfølgning.

   

  Fokusområder med mål

  Med afsæt i input fra afholdte mødeaktiviteter og høringsprocessen i udvalg og handicapråd samt dialogmøde den 14. august 2020 er der foreslået følgende fokusområder for 2021 og 2022 i hhv. rammeaftalens udviklingsdel og styringsdel.

   

  Udviklingsdel

  1. Styrket mellemkommunalt samarbejde

  Mål: For at udvikle og sikre kvaliteten af vores tilbud skal vi styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen om de temaer, der er relevante og nødvendige for at kunne sikre de rette tilbud med de rette kompetencer til borgere med behov for støtte.

   

  2. En sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder

  Mål: Vi skal skabe bedre vilkår for at sammenhængende forløb og indsatser for borgere med væsentlige psykiske vanskeligheder styrkes.

   

  3. Styrket samarbejde med borgere og deres pårørende

  Mål: Vi ønsker at styrke inddragelsen og samskabelsen med brugerne og deres pårørende, for at vi sammen kan udvikle og retningssætte på det specialiserede social- og specialundervisningsområde.

   

  4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt

  Mål: Vi skal styrke den praksisnære metodeudvikling og videndeling for at skabe bedre kvalitet i indsatsen for brugerne, sammen med brugerne og deres pårørende og samtidig sikre en bedre anvendelse af de tilgængelige ressourcer.

   

  Styringsdel

  5. Afdækning af kapacitet og behov for tilbud 

  Mål: Vi ønsker en afdækning af den aktuelle kapacitet samt en prognose for sociale tilbud på kort og lang sigt som grundlag for en strategisk drøftelse af, hvordan KKR Sjælland bedst lever op til sin forsyningsforpligtigelse og sit samarbejde.

   

  6. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

  Mål: Vi ønsker at øge gennemsigtigheden på det specialiserede social- og specialundervisningsområde gennem udvikling af bedre data om økonomi, aktiviteter og effekten af vores indsatser. Som grundlag for kvalitetsudvikling, styring og bedre køb og salg af pladser.

   

  Fokusområderne er uddybet i selve rammeaftalen for 2021-2022.

   

  De foreslåede fokusområder afspejler også kommunernes tilbagemelding om opmærksomhedspunkter og behov for tilbud, der således indtænkes i arbejdet med den kommende rammeaftale.

   

  Behov for tilbud

  Der skal i udviklingsdelen indgå et samlet skøn for behov for regulering i antallet af tilbud samt områder, der skal arbejdes med i det pågældende år. Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som kommunerne gør opmærksom på og herunder særligt ift. børn/unge med psykiske vanskeligheder samt børn/unge med misbrug. Ift. voksne er det særligt ift. hjemløshed og svære sociale problemer (herunder dobbeltdiagnoser).

   

  Styringsdel 

  Styringsdelen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Som udgangspunkt er tilbud inden for de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. 

   

  Takstanbefaling 2021-2022

  I rammeaftale 2018-2020 er det besluttet ikke at bruge ”takstinstrumentet” i form af henstilling over for kommunerne om en given procent takstreduktion, men i stedet opfordre alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private. For at understøtte dette har man bl.a. haft årlige analyser fra VIVE af udgiftsudvikling og samarbejde om styring m.v.

   

  En tilsvarende takstanbefaling for 2021-2022 er indarbejdet i fokusområde 6 i forslag til rammeaftale.

   

  I grundlaget for udarbejdelsen af rammeaftalen indgår en status ift. børnehus, socialtilsyn, lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede institutioner samt Grønland og Færøerne, da disse områder jf. rammeaftalebekendtgørelsen skal drøftes og koordineres mellem kommuner og regioner.

   

  Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper, hvorpå kommunerne skal afrapportere via rammeaftalesamarbejdet i forbindelse med indgåelse af rammeaftalen. Socialstyrelsens 3 centrale udmeldinger er: udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug, udviklingshæmmede med dom og borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringer på disse indgår som bilag til rammeaftalen.

  Lovgrundlag

  Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for den årlige rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde. Reglerne findes i: ’Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde’.

  Økonomi

  Rammeaftalen har en afledt effekt på Stevns Kommunes budget, hvis taksterne på tilbuddene stiger mere end prisfremskrivningen af budgettet.

   

  Bilag

  Rammeaftalen for 2021-2022 består af et kort hoveddokument, som er vedhæftet. Herudover indgår følgende bilag – særligt til det administrative niveau – som kan ses på hjemmesiden https://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2021-2022.aspx. eller kan rekvireres ved kontakt til fagudvalgenes økonomikonsulenter:

   

  • Hovedbilag Rammeaftale 2020 og 2021
  • Takster, takstudvikling og prisstruktur 2019-2020
  • Tilbudoversigt 2020
  • Vejledning standardkontrakt børneområdet
  • Vejledning standardkontrakt voksenområdet
  • Standardkontrakt på børneområdet
  • Standardkontrakt på voksenområdet
  • Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 – voksne
  • Kommunernes tilbagemeldinger til rammeaftale 2019 – børn
  • Notat om lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger 2020
  • Afrapportering ift. Socialstyrelsens centrale udmeldinger (1. Domfældte udviklingshæmmede, 2. Gravide med skadeligt rusmiddelforbrug og 3. Borgere med svære spiseforstyrrelser)
 • 233. Rengøring på skoler og dagtilbud - orientering

  Resume

  BUL orienteres om status for rengøring på skoler og dagtilbud under coronapandemien

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Orientering taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Under coronapandemien har Stevns Kommune fået udført ekstra rengøring på en række områder i takt med at disse er blevet genåbnet. Den rengøring som omtales her, vedrører alene de områder, der udføres af Forenede Service i henhold til rengøringskontrakten, der trådte i kraft 1. januar 2020. Det vil sige ikke plejecentrene, hallerne og ungdomsskolen.

  Daginstitutionerne

  Da daginstitutionerne genåbnede den 17. april iværksatte vi ekstra rengøring i henhold til vejledningerne, der var gældende på det tidspunkt.

  Det vil sige, at ud over den almindelige rengøring bliver alle kontaktpunkter rengjort/desinficeret hver morgen og midt på dagen.

  Desuden rengør personalet legetøj og legeredskaber mindst 1 gang om dagen, samt når udstyret skal bruges af en ny gruppe. Dette gøres med sæbevand.

  Selv om vejledningen efter sommerferien har været mere lempelig har vi fortsat ovenstående rengøring i daginstitutionerne.

  Den månedlige meromkostning til ekstraordinær rengøring på dagtilbuddene er cirka 300.000 kr. månedligt.

   

  Skolerne

  På skolerne blev der ligeledes fra den 17. april iværksat ekstra rengøring i henhold til vejledningen. Frem til sommerferien var der kun undervisning om formiddagen på skolerne.

  Der blev derfor iværksat at ud over den almindelige rengøring blev alle kontaktpunkter rengjort/desinficeret hver morgen. I SFO’er også en ekstra gang midt på dagen i det omfang de havde åbent hele dagen.

  Efter sommerferien ændredes skolegangen til at være almindelig skolegang med undervisning i fuldt skema. Vejledningen blev ændret til, at alle kontaktpunkter skulle rengøres/desinficeres mindst en gang om dagen og mere, hvis der var hyppige besøg. I forhold til vejledningen og af hensyn til den praktiske gennemførelse af undervisningen vurderede vi, at der ikke er hyppige besøgende i klasselokalerne, da det jo er den samme gruppe elever, der er dér hele dagen.

  Derfor er rengøringsproceduren efter sommerferien, at alle kontaktpunkter inkl. dem i klasselokalerne rengøres/desinficeres hver morgen ud over den almindelige rengøring. Desuden rengøres/desinficeres kontaktpunkter i fællesområder, toiletter, gange og faglokaler midt på dagen. Det er desuden aftalt med skolerne, at eleverne selv aftørrer borde og kontaktpunkter i faglokalerne med sæbevand inden disse forlades. Således får de områder, hvor der er flere forskellige brugere ekstra rengøring i henhold til vejledningen.

   Den månedlige meromkostning til ekstraordinær rengøring på Folkeskolerne er cirka 200.000 kr. månedligt.

    

  Statslig tilskud til ekstraordinær rengøring:

  Stevns Kommune har fået 1,6 mio. kr. i kompensation for rengøring på tværs af alle områder (incl. private) samt differentieret forældrebetaling i institutioner og isolationsfaciliteter for perioden fra medio marts til 10. maj. Det er forvaltningens vurdering at vi løbende, og fortsat, har en rengøringsstandard på vores institutioner, der som minimum lever op til centrale retningslinjer, og det niveau vi kompenseres for via statslige midler.

 • 234. Dagplejen - genetablering af fuld åbningstid

  application/pdf icon dagsordenspunkt_mulighed_for_fuld_aabningstid_i_dagplejen_-_orientering_behandlet_paa_moedet_29._september_2020_kl._1500_moedelokale_1_i_boern_un_0.pdfapplication/pdf icon lokalaftale_-_planlagt_merarbejde_-_dagplejen_0.pdf

  Resume

  Der skal træffes beslutning om, hvorvidt fuld åbningstid i dagplejen skal genetableres set ift. meromkostning til dette

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til ØU via DIR og BUL, at

  1. beslutte hvorvidt der fra 1. december 2020 genetableres fuld åbningstid i dagplejen, og i bekræftende fald beslutte at;
  2. give en udgiftsbevilling på 70.000 kr. i 2020 til dagplejen til ekstra rengøring afledt af corona-krisen
  3. finansiere udgiftsbevillingen ved forbrug af kassebeholdningen
  4. eventuelle merudgifter til ekstra rengøring i 2021 medtages i kommende budgetopfølgninger, som en corona-relateret udgift

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 7:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Fremsendes til politisk drøftelse.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Der genetableres fuld åbningstid i dagplejen fra 1. december

  2. Anbefales

  3. Anbefales

  4. Anbefales

  Sagsfremstilling

  Nærværende beslutningssag er i forlængelse af orienteringssag på BUL´s møde i oktober 2020

   

  Da Coronakrisen startede, blev åbningstiden nedsat med 1 time i dagplejen, for at sikre at den enkelte dagpleje kunne leve op til retningslinjerne for Corona inden for arbejdstiden, primært i form

  af ekstra rengøring, som udføres af den enkelte dagplejer i eget hjem.

   

  I starten af september blev den afsatte tid til rengøring reduceret til en halv time pr. dag, baseret på de erfaringer der var fra foråret 2020, der havde skabt bedre viden om den tid rengøringen tager.

  Den reducerede åbningstid i dagplejen er nu en halv time pr. dag. Der vurderes ikke, at tiden afsat til ekstra rengøring kan reduceres yderligere ift. retningslinjerne, så længe der er Coronasmitte på

  det niveau der har været kendt siden marts 2020.

   

  Der er en række familier med børn i dagplejen, der har udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen ift. arbejde mm., i forhold til den reducerede åbningstid. På sigt vil en reduceret åbningstiden også kunne medføre, at færre familie søger dagplejeplads, men i stedet søger vuggestueplads, for at have et dagtilbud hvis åbningstid modsvarer deres behov. Hvis dette er tilfældet, kan det blive nødvendigt med fysisk udbygning af eller flere daginstitutioner.

   

  Der er af forvaltningen identificeret to overordnede muligheder for at opnå fuld åbningstid:

  1: Dagplejerne udfører rengøringen i eget hjem efter børn er hentet, og modtager betaling herfor

  efter konkret aftale med faglig organisation FOA

  2: Det afsættes professionel rengøring dagligt i de enkelte dagplejehjem.

   

  Ad 1)

  Der er fra center for børn og læring indgået aftale om rammer for planlagt overarbejde med FOA. Denne er vedhæftet som bilag.

  Den månedlige omkostning til denne aftale, vil være cirka 70.000 kr. om måneden, for at genetablere fuld åbningstid. I det omkostning merarbejde afspadseres, vil den direkte omkostning blive lavere. I aftalen forpligtiger Stevns Kommune sig til, at efterkomme ønske om afspadsering, i det omfang det er muligt inden for driften. Baseret på nuværende antal af børn i dagplejen, må det dog anses for sandsynligt, at der kun i begrænset omfang bliver muligt afspadsere det planlagte merarbejde.

   

  Ad 2)

  Det er oplyst fra Stevns Ejendomme, at det må anses for tvivlsomt, om der med kort varsel kan skaffes kapacitet til en daglig rengøring af dagplejens 35 matrikler, i det omfang det skal foregå

  uden for åbningstiden. I det omfang kapacitet kan skaffes, må der forventes en anseelig udgift til transporttid ifbm. rengøringen, da der vil skulle køres mellem mange hjem. På denne baggrund kan forvaltningen ikke anbefale, at denne løsning benyttes, såfremt fuld åbningstid ønskes genetableret.

   

  Forhold for daginstitutioner:
  For dagtilbud er fuld åbningstid allerede genetableret. Der bruges cirka 300.000 kr. månedligt på ekstraordinær rengøring for at kunne have fuld åbningstid i dagtilbuddene.

   

  Økonomi

  Sagen medfører en yderligere bevilling på 70.000 kr. til ekstra rengøring i dagplejen, som finansieres ved forbrug af kassebeholdningen.

  Den månedlige merudgift til rengøring er ca. 70.000 kr. om måneden. Eventuelle merudgifter i 2021 afledt af corona-krisen medtages i kommende budgetopfølgninger.

 • 235. Sammenhængende børne- og ungepolitik - ny tidsplan

  application/pdf icon bul_-_november_2020_-_tids-_og_procesplan_sammenhaengede_boerne-ungepolitik_0.pdf

  Resume

  BUL diskuterer og beslutter ny tidsplan for arbejdet med sammenhængende børne- og ungepolitik.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL via DIR, at

   

  1. BUL træffer afgørelse om tidsplan ud fra forvaltningens oplæg

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 8:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Tidsplanen tilrettes så der også sker en politisk behandling af Børne og Unge politikken i de øvrige relevante fagudvalg AET og SSU i marts måned.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  BUL godkender den forelagte tidsplan med iagttagelse af DIR's bemærkninger om de øvrige fagudvalgs involvering fremadrettet.

  Sagsfremstilling

  Processen med sammenhængende børn- og ungepolitik er blevet forsinket grundet coronavirus. Der var planlagt kick-off møde for interessantinddragelse i marts/april 2020 med cirka 80 deltagere. Dette var ikke muligt grundet corona. Siden da har der ikke været arbejdet videre med politikken grundet corona, dels pga. manglende mulighed for at samle interessenter, dels grundet opgaver relateret til corona har beslaglagt forvaltningens kapacitet.

   

  Der i udgangen af september startet nyansat projektleder i børn og læring, der har bl.a. sammenhængende børn- og ungepolitik som vigtig arbejdsfunktion. På den baggrund er det nu udarbejdet forslag til ny tidsplan og proces for at genstarte arbejdet med sammenhængende børn- og ungepolitik. Forslag til den videre proces er vedhæftet som bilag.

   

  I processen er beskrevet forskellige muligheder for hvordan vi kan have interessentinddragelse, afhængigt af hvad der er mulighed inden for coronarestriktioner på det tidspunkt, interessentinddragelse tænkes gennemført.

   

 • 236. Udviklingsplan 2 på børn- og ungesocialområdet - projektstatus

  application/pdf icon bul_-_nov_2020_-_projekt_status_udviklingsplan_2._0.pdfapplication/pdf icon bul_nov_-_tidsplan_-_udviklingsplan_2_0.pdf

  Resume

  BUL orienteres om implementeringsplan for udviklingsplan 2 på børne- og ungesocialområdet

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL at,

   

  1. implementeringsplanen diskuteres og tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Orientering drøftet og taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af politisk vedtagelse af udviklingsplan 2, har den forvaltningsmæssige styregruppe arbejdet videre på at udarbejde plan for implementering af de enkelte delprojekter, der er vedtaget i udviklingsplanen. Dette inkluderer en oversigt over hvornår de enkelte delprojekter forventes udvikles, implementeret og evalueret. En lang række af initiativerne er allerede igangværende.

   

  Første oversigt over projektstatus er vedhæftet denne sag. Det er hensigten, at status på projekterne foreligges efter denne systematik til BUL hvert kvartal.

   

  Ud over ovenstående arbejdes sammen med leverandør af DUBU, afdelingens sagssystem, på at den endelige udgave af ledelsesinformation til BUL bliver færdiggjort. Det forventes dette er klar til at kunne præsenteres for BUL på decembermøde. Dette er dog afhængigt af ekstern leverandør.

 • 237. Borgerkonsulentmodellen - ny organisering

  application/pdf icon dagsordenspunkt_borgerkonsulentmodellens_organisering_i_to_teams_-_revurdering_behandlet_paa_moedet_30._september_2020_kl._1500_moedelokale_1tea_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1._tvp_-_indflyvning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._afgraensning_af_modeller_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._tvp_sagsfremstilling_juni_2020_0.pdf

  Resume

  BUL, AET og SSU anbefalede på møderne den 29-30 september en reorganisering af borgerkonsulenterne. Forvaltningen har arbejdet videre ud fra anbefalingerne fra fagudvalgene og nu forelægges organiseringen til endelig beslutning. Ændringerne indebærer at borgerkonsulenterne for både unge og familier samles i et team i center for arbejdsmarked. I budget 2021 er der tilført yderligere en normering til borgerkonsulenterne.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til KB via AET, SSU, BUL og ØU, at

   

  1. Borgerkonsulenterne organiseres i et team i center for arbejdsmarked
  2. Organisering, målgrupper, sagsantal og varighed tages til efterretning
  3. Borgerkonsulentteamet består af 6 stillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021 (ØU), 2,5 stillinger fra ØU, 0,5 stilling fra SSU, 1 stilling fra BUL og 1 stilling fra AET.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Anbefales

  2. Taget til efterretning

  3. Anbefales.

  Sagsfremstilling

  På møderne i AET, BUL og PMT 29-30 september blev det anbefalet at der arbejdes videre med en model ud fra følgende principper (se også sag fra septembermøderne, som er vedlagt som bilag):

   

  • Borgerkonsulenterne samles i et team i Center for arbejdsmarked
  • Medarbejderne i teamet arbejder fuld tid som borgerkonsulenter
  • Teamet består af 6 fuldtidsstillinger - heraf en leder og 5 medarbejdere
  • Ledelsesdelen genoptages på udvalgsmøderne i november 2020.
  • Ressourcerne fra de to eksisterende teams overføres til Center for Arbejdsmarked.
  • Det nye borgerkonsulentteam er sammensat og klar til at fortsætte arbejdet i den nye organisering fra den 1. januar 2021.
  • Det undersøges om andre tværgående funktioner med fordel kan flyttes til teamet.
  • Målgrupperne er som udgangspunkt de samme, men kan tilpasses teamets nye organisering, hvis det vurderes nødvendigt.
  • Målgruppebeskrivelser samt forventningen til sagsantallet i teamet forelægges fagudvalgene til udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Organisering: 

  Borgerkonsulent-teamet placeres under afdelingslederen for området ydelse og social sagsbehandling i Center for Arbejdsmarked. Afdelingslederen har personaleansvaret for medarbejderne i teamet, deltager i visitation af borgere til teamet og er ansvarlig for det faglige ophæng til de øvrige centre. I samarbejde med den faglige konsulent sikrer afdelingslederen fremdriften i teamet.

  Der ansættes en faglig konsulent, som skal forestå den daglige koordinering i teamet. Den faglige konsulent fungerer også selv som borgerkonsulent. Borgerkonsulenterne arbejder primært med enten unge eller familier. Alle borgerkonsulenter forventes at bidrage med sparring for alle sager i teamet.

  Teamet normeres til 6 fuldtidsstillinger, som finansieres af 1 ny stilling afsat i budget 2021, 2,5 stillinger under ØU (Arbejdsmarked, Voksen/handicap og Afdelingen for udsatte børn og unge), 0,5 stilling under SSU (Socialpsykiatrien), 1 stilling under BUL (Foranstaltninger) og 1 stilling under AET (Integration og Mentorkorps). Den endelige overførsel af budgetbeløb kendes først efter intern ansættelsesproces, men forventes at ligge på ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Øvrige personaleudgifter og almindelig drift af teamet finanseres af puljen på 0,4 mio. kr. til TVP.

  Budgetterne til de tværgående indsatser bliver på sektorområderne, så borgerkonsulenterne trækker på de forskellige områders budgetter.

   

  Rekruttering og opstart af teamet:

  Der er udarbejdet et stillingsopslag for borgerkonsulenterne og for den faglige konsulent, som har været/ er opslået internt i forvaltningen. Hvis det ikke lykkes at få besat alle stillingerne ved internt opslag foretages eksternt opslag af de ubesatte stillinger. Det forventes ikke at det er nødvendigt at flytte medarbejdere mod eget ønske.

  For de stillinger der bliver besat efter det interne opslag overføres medarbejderne til borgerkonsulentteamet fra den 1. janaur 2021. For de stillinger der besættes ved eksternt opslag forventes medarbejderne at starte 1. marts 2021. De borgere der allerede har en sag hos borgerkonsulenterne fortsætter - og der visiteres nye borgere til borgerkonsulent-teamet i takt med at medarbejderne starter.

  Det forudses at det kan være vanskeligt at få dækket alle de ønskede faglige kompetencer i teamet - og der skal derfor også tages stilling til, hvordan det sikres, at disse kompetencer er til rådighed for teamets arbejde. Når teamet er bemandet, vil der blive udarbejdert en plan og en struktur der sikrer dette.

  Det er af stor vigtighed at borgerkonsulenterne holder kontakt til de primære faglige miljøer i Center for Arbejdsmarked, Center for Børn og Læring og Center for Sundhed og Omsorg. Der udarbejdes en plan og en struktur der sikrer dette.

  Ledelsen i Arbejdsmarked har haft en proces med kontakt til de kommuner der har erfaring med at arbejde i lignende projekter - disse erfaringer vil blive inddraget.

   

  Øvrige opgaver som overføres til teamet:

  I budget 2021 blev der givet bevilling til ansættelse af en boligsocial medarbejder. Denne medarbejder placeres i samme team. Organisering af dette arbejde udestår.

  Senest i 2. kvartal 2021 flyttes koordinator for samarbejdsmodellen til TVP-teamet sammen med borgerkonsulenterne.

  Det overvejes om andre opgaver som eksempelvis rehabiliteringsteamet kan overføres til TVP-teamet

   

  Målgrupper:

  Unge: Unge fra 15-29 år, som er i kontakt med psykiatrien eller har fået psykologhjælp og for de 18 årige gælder, at de også er på overførsel.

   

  Familier: En eller begge forældre er – eller er i risiko for at komme – på langvarig offentlig forsørgelse. I forhold til børnene er målgruppen karakteriseret ved, at de har en sag i familieafdelingen, eller at der er flere risikofaktorer til stede hos forældrene, og at der er væsentlig bekymring i forhold til barnets/børnenes udvikling, trivsel og læring.

   

  Det må forudses at det vil blive nødvendigt at justere målgrupperne når der er indhentet flere erfaringer. Målgrupperne skal rumme borgere der har udfordringer der kræver en integreret intensiv indsats i en periode. Udfordringerne må dog ikke være større end at det forventes at der kan opnås væsentlige fremskridt inden for 1 år for de unge og 2 år for familierne.

   

   

  Sagsantal:

  Det vurderes at borgerkonsulenterne for unge vil kunne varetage op til 14-16 sager pr. konsulent, mens borgerkonsulenterne for familier vil kunne varetage op til 8-10 sager pr. konsulent. Den faglige konsulent, som også har koordineringsopgaver vil dog ikke kunne have fuldt sagsantal. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at være 2-3 borgerkonsulenter om en familie.

   

   

  Varighed:

  Som udgangspunkt varer forløbene for unge 1 år mens forløbene for familierne som udgangspunkt varer 2 år. Der kan dog aftales både kortere og længere forløb.

   

  Ressourceforbrug - fordeling

  Samlet set vurderes det at fordelingen af medarbejdernes arbejdstid har været ca 40% af tiden til myndighedsarbejde og ca 60% af tiden til indsatser.

   

  Mål og opfølgning:

  Der udarbejdes operationelle mål for indsatsen. De operationelle mål forelægges i en selvstændig politisk sag i februar 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet budgettet til Borgerkonsulentteamet kan finansieres af nuværende tildelinger til TVP. Organiseringen af teamet under en enhed betyder dog at der skal overføres budget fra SSU (0,5 stilling), BUL (1 stilling) og AET (1 stilling) til ØU, hvor TVP er organiseret. Den endelige budgetoverførsel afventer intern ansættelseproces, men svarer til ca. 0,5 mio. kr. pr. stilling.

  Historik

  Politiske behandlinger i 2020

   

  • ØU 16/6 2020, AET, BUL og SSU 9-10/6 2020: Tværgående velfærdsprogram - status medio 2020
  • AET, BUL og SSU 29-30/9 2020 - Borgerkonsulentmodellens organisering i to teams - revurdering

   

  For øvrig historik henvises til sag på ØU 16/6-2020

 • 238. Budget 2021 - Opsamling BUL

  application/pdf icon dagsordenspunkt_statslig_pulje_i_2020_til_normeringer_i_daginstitutioner_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_21._april_2020_kl._1500_skype_moedel_0.pdfapplication/pdf icon dagsordenspunkt_tilskud_til_folkeskolen_-_godkendelse_behandlet_paa_moedet_16._juni_2020_kl._1500_raadssalenteams_i_oekonomiudvalget_2020.docx_0.pdf

  Resume

  Budget 2021 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2020.

   

  BUL skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2021 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.

  Indstilling

  Børn & Læring og Økonomi indstiller til BUL, at

  1. diskutere forventninger og ønsker til den videre proces for daginstitutionsområdet
  2. diskutere forventninger og ønsker til den videre proces med gentænkning af SFO-området
  3. der forelægges en særskilt sag på BUL i december 2020 om udskolingsklasse i tilknytning til Stevns Dagskole
  4. tildelingskriterier godkendt i 2020 på statslig pulje til normeringer i daginstitutioner fortsætter indtil puljen og kriterier for 2021 bliver udmeldt af staten
  5. tildelingskriterier godkendt i 2020 på statslig tildeling til generelt løft af folkeskolen fortsætter indtil puljen og kriterier for 2021 bliver udmeldt af staten

  Beslutning

   

  1.Forvaltningen fremlægger en procesplan for strukturovervejelserne på kommende BUL-møde, hvor bestyrelser, MED-udvalg og faglige organisationer inddrages. Område-MED orienteres på kommende møde. Den aktuelle situation i Lodbjerggaaard drøftes på et møde mellem udvalgsformand, centerchef og bestyrelse/forældrerepræsentanter 11. november

  2. Forvaltningen fremlægger plan for udvikling af nye tilbud til afløsning for SFO2

  3. Godkendt

  4. Godkendt

  5. Godkendt

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2021 den 8. oktober 2020. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. BUL skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2021 og frem.

   

  1 - Daginstitutionsområdet

  I budgetaftalen er skrevet følgende:

  "Parterne har forpligtiget sig på at se nærmere på ledelsen af daginstitutionsområdet. Derfor vil børneudvalget i 2021 sætte emnet højt på prioriteringslisten. Vi tror på at god og tilstedeværende ledelse skaber gode rammer for vores børns trivsel og udvikling."

   

  BUL diskuterer forventninger og ønsker til videre proces for dette område.

   

  2 - Skolefritidsordning

  I budgetaftalen er skrevet følgende:

  "Parterne er enige om, at skolefritidsordningen (SFO2) for de største børn skal gentænkes. I lyset af Corona er en del børn stoppet i skolefritidsordning og tilbringer tiden alene hjemme i stedet for. Børneudvalget bruger 2021 på at gentænke tilbuddet, så der kan tilbydes et attraktivt alternativ til det at være alene hjemme."  

   

  BUL diskuterer forventninger og ønsker til videre proces for dette område.

   

  3 - Stevns Dagskole

  Der var i budgetkatalog forslag om at oprettet udskolingsklasse med fuld fagrække i tilknytning til Dagskolen. Målgruppen for dette tilbud er specialelever, der under rette forudsætninger ift. lavt elevantal og normering i øvrigt, formodes at kunne følge fuld fagrække og tage fuld afgangsprøve. For elever i denne målgruppe, findes ikke et passende tilbud pt. i Stevns Kommune, hvorfor målgruppen visiteres til tilbud uden for Stevns Kommune, ink. kommunebetalt transport. Forslaget var et spareforslag, da det over en årrække vil være billigere at oprette og drive egen specialklasse til denne målgruppe, end fortløbende at visitere målgruppen til tilbud uden for Stevns Kommune.

   

  Børn og læring foreslår, at der udarbejdes særskilt sag om dette til BUL´s decembermøde.

   

  4 - Statslig pulje til normeringer i daginstitutioner

  Tildelingskriterier godkendt for tilskuddet i 2020 fortsætter indtil puljen og kriterier for 2021 bliver udmeldt. Når kriterier for 2021 er kendt fremlægges særskilt sag om fremtidig udmøntning. I en sådan sag vil indgå oversigt over omfanget af børn, der er i målgruppen for fordeling af pulje til to-sprogede børn. Mødereferatet fra ØU den 21. april 2021, hvor kriterierne for 2020 blev godkendt, er vedlagt som bilag.

   

  5 - Statslig tildeling til generelt løft af folkeskolen

  Tildelingskriterier godkendt for tilskuddet i 2020 fortsætter indtil puljen og kriterier for 2021 bliver udmeldt. Når kriterier for 2021 er kendt, fremlægges særskilt sag om udmøntning. Mødereferatet fra ØU den 16. juni 2020, hvor kriterierne for 2020 blev godkendt, er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2021-2024.

 • 239. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2021 godkendelse

  application/pdf icon bruttodriftsudgifter_og_egenbetaling_2021_-_11_maaneders_betaling_-_bilag_0.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtaget budget 2021. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2020 for at være gældende fra den 1. januar 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring/Økonomi indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at 

  1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2021 godkendes.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 1:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetalinger (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2021.

   

  Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen mod reducereret forældrebetaling.

   

  I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2021. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Forældre med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til faste udgifter. Det vil sige, at de faste udgifter fordeles lige på børnene, uanset om de har en deltids- eller fuldtidsplads.

   

  Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgiterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).

   

  Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.

   

  Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligholdelse).

   

  I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til ordningen. Børn & Læring anbefaler, at maksimumsbeløbet fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.

   

  Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen at det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.

   

  På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2021:

    

  Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.

   

  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2020 videreføres i 2021. Dette vil medføre en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr., som skyldes manglende p/l-fremskrivning og øvrige reguleringer af driftsudgifterne fra budget 2020 til budget 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2021.

 • 240. Kombinationstilbud 2021 - Egenbetaling og tilskud - godkendelse

  Resume

  KB skal på baggrund af budget 2021 godkende takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. takster og tilskud til kombinationstilbud godkendes.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 2:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Det arbejdsbetingede pasningsbehov skal dokumenteres og ligge uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.

   

  På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, fastsættes følgende tilskud ved deltidsplads i kommunalt tilbud: 

   

   

  Der fastsættes følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:

   

   

   

  Der fastsættes følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:

   

   

  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2020 videreføres til 2021. Der er pt. ingen børn, der benytter kombinationstilbud, og få børn vil medføre en meget lille afvigelse i budgettet.

  Lovgrundlag

  §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning (i forbindelse med kombinationstilbud) er medtaget i budget 2021.

 • 241. Tilskud til pasning af egne børn 2021 - godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn på baggrund af det vedtaget budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. Stevns Kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på:
   1. 6.387 kr. pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
   2. 3.669 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
  2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 3:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen kan besluttte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.

   

  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.

   

  Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

   

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, er der beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn.

   

  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2020 videreføres til 2021. Dette vil medføre en merudgift på ca. 24.000 kr.

  Lovgrundlag

  §86 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 242. Tilskud til privat pasning 2021 - godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2021 på baggrund af det vedtaget budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at  

  1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
   1. 4.171 kr. for en deltidsplads
   2. 6.387 kr. for en fuldtidsplads
  2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
  3. det beviligede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 4:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.

   

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.

   

  Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), skal tilskuddet i 2021 minimum udgøre 6.387 kr. pr. måned for en fuldstidsplads. Som alternativ er der beregnet et tilskud med udgangspunkt i tilskuddet fra 2020 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent på området. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.

   

   

  Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.

   

  Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bliver tilskuddet beviliget, vil tilskuddet blive udbetalt den første hverdag i måneden.

   

  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2020 videreføres i 2021. Dette vil medføre en merudgift på ca. 0,1 mio. kr. Videreføres tilskuddet fra 2020, skal det bemærkes, at lovgivningen ikke overholdes, da minimumstilskuddet i 2021 er 186 kr. højere end tilskuddet i 2020.

  Lovgrundlag

  §80 og §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da minimumstilskuddet til privat pasning er medtaget i budget 2021.

 • 243. Tilskud til privatinstitutioner 2021 - efterretning

  application/pdf icon tilskud_til_privatinstitutioner_-_2021_-_bilag_0.pdf

  Resume

  På baggrund af det vedtaget budget 2021 er der beregnet driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen foreligges til efterretning.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at

  1. nedenstående tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud tages til efterretning:
   1. deltidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 5.984 kr. pr. måned
   2. fuldtidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 9.876 kr. pr. måned
   3. deltidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 2.877 kr. pr. måned
   4. fuldtidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 4.948 kr. pr. måned.

  Direktionen, 9. november 2020, pkt. 5:

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.

   

  Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.

   

  Driftstilskuddet til privatinstitutioner skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. F.eks. på 0-2 års området vil de gennemsnitlige nettodriftsudgifter være en forholdsvis fordeling mellem dagpleje og vuggestue.

   

  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), medfører det følgende tilskud:

   

   

   

  Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.

   

  Til orientering har kommunen fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet. Dette betyder, at tilskuddet kan beregnes i forhold til den højeste driftsudgift i stedet for en forholdsmæssig fordeling mellem alle pladser på 0-2 års området. I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Det giver derfor mulighed for at fastsætte et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter. Det forhøjede tilskud er ikke medtaget i budget 2021 og derfor ikke medtaget i tilskuddet.

  Lovgrundlag

  §36 i dagtilbudsloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da tilskud til privatinstitutioner er medtaget i budget 2021.

 • 244. Magnoliegården - Takster 2021 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring / Økonomi indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.341 kr. pr. døgn
  2. taksten for skoletilbud fastsættes til 1.041 kr. pr. døgn

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  1. Anbefales

  2. Anbefales

  Sagsfremstilling

  Magnoliegården er en kommunal døgninstitution, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. KB skal på baggrund af budgettet godkende takster for 2021.

   

  Taksterne er beregnet ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:

   

   

  Dette medfører en takst for døgnbehandling på 3.341 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.041 kr. pr. dag.

   

  Hvis KB ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne fra 2020 videreføres i 2021. Dette vil medføre en mindreindtægt på ca. 1,1 mio. kr., som skyldes, at underskud fra tidligere år ikke bliver indregnet i taksterne og manglende p/l-fremskrivning.

   

  I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2020 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 3):

   

   

  Med udgangspunkt i nuværende belægning på Magnoliegården forventes ikke så høj en belægning i 2021, som der forventes i 2020. Derfor foreslås der ikke ændringer i de belægningsprocenter, som blev vedtaget i forbindelse med budget 2021 på henholdsvis 90% for døgnbehandling og 81% for skoletilbud.

   

  Udgiften i taksterne fra 2015 til 2021 har været følgende:

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2021.

 • 245. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020 - BUL

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_3_pr._31.08.20_0.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_loensumsstyring_og_oevrige_overfoersler_0.pdfapplication/pdf icon powerpoint_-_bop_3_-_bul_0.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2020, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge corona.

   

  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.

   

  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 5 mio. kr. og negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 0,1 mio. kr.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2020
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  BUL tog budgetopfølgningen til efterretning og anbefaler de tilknyttede mer- og mindrebevilinger, samt indtægtsbevillinger og sender det videre til ØU.

   

  Sagsfremstilling

  Der er foretaget budgetopfølgning på BUL´s politikområder pr. 31. august 2020. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2020. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.

   

  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2020.

   

  De nye skøn for mer-/mindreforbrug vedrørende corona ses i forhold til den bevilling på 1,7 mio. kr. på BUL´s område, som allerede er bevilget af KB i september i sagen om corona udgifter i 2020. Der gives tillægsbevillinger til eventuelle yderligere mer- eller mindreudgifter i 2020.

   

  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. (heraf er givet tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.) fordelt på følgende:

   

  ·        Mindreforbrug på rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførsler på 4 mio. kr.

  ·        Mindreforbrug på øvrig drift på 1,5 mio. kr.

  ·        Merforbrug som følge af corona på 8,3 mio. kr. (heraf er givet tillægsbevilling på 1,7 mio. kr.)

   

  Der forventes overført 4 mio. kr. til 2021.

   

  Afvigelsen skyldes primært merudgifter på baggrund af coronarelaterede tiltag. Herudover forventes et mindreforbrug på forventet behov for pladser på dagtilbudsområdet.

   

  Budgetopfølgningen på BUL´s områder viser følgende:

   

  Overførselsudgifter:

  Der forventes ingen større afvigelser.

   

  Serviceudgifter:

  Der forventes merforbrug på 3,2 mio. kr. Dette skyldes et merforbrug på 8,3 mio. kr. på baggrund af corona-relaterede tiltag, hvor der i september måned er givet en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. på udgifterne frem til maj måned. På dagtilbud forventes et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som fortrinsvis skyldes færre pladser på dagtilbudsområdet end forventet i befolkningsprognosen. På skoleområdet er et merforbrug på 1,4 mio. kr. som fortrinsvis skyldes merudgifter på specialundervisning og to-sprogede. På tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et merforbrug på 1,8 mio. kr., som fortrinsvis skyldes udgifter for tidligere år i forbindelse med en tabt ankesag.

   

  Serviceudgifter uden for servicerammen:

  Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på refusion af særligt dyre enkeltsager.

   

  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 6,6 mio. kr., som primært skyldes udskydelser af anlæg fra 2020 til 2021.

   

  Der forventes overført 6,5 mio. kr. til 2021.

   

  Bilag vedr. anlæg er vedhæftet sagen "Diverse orienteringer"

   

  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.

   

  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.

   

  I 2020 er der dog en særlig situation på grund af corona-krisen med deraf afledte merudgifter for kommunen.

  Økonomi

  Det forventede resultat medfører følgende behov for tillægsbevillinger i 2020:

   

  • +5 mio. kr. vedrørende drift, incl. merudgifter som følge af corona
  • -0,1 mio. kr. vedrørende anlæg

   

  Der forventes overført 4 mio. kr. til 2021 vedrørende drift og 6,5 mio. kr. vedrørende anlæg

 • 246. Politisk mødeplan/mødekalender 2021 - stående udvalg

  application/pdf icon moedekalender_2021-_udkast_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2021 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til PMT, BUL AET og SSU, at

   

  1. hvert fagudvalg gennemgår udkastet og fastlægger mødetid og evt. andre korrektioner for 2021 for eget udvalg.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Ralf Klitgaard Jensen

   

  Fortsættes tirsdage kl 15.

  Sagsfremstilling

  Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 22. oktober 2020 godkendt udkast til fastlæggelse af mødedatoer for politiske møder i 2021, efter bl.a disse principper:

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år.
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42.
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 33.
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møde i april afholdes onsdag i stedet for torsdag.
  • at kommunalbestyrelsen afholder 2 udemøder i 2021 (28. april og 14. oktober).

   

  Kommunalbestyrelsen besluttede endvidere, at udkastet fremsendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

 • 247. Diverse orienteringer - BUL 10. november 2020 (Lukket)

 • 248. Underskriftsark (Lukket)