Referat

 • 151. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 10. marts 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 152. Kvalitetsrapport 2018/2019

  application/pdf icon kvalitetsrapporten_for_skoleaar_2018_2019.pdf

  Resume

  Ifølge folkeskolelovens § 40 a skal kommunerne hvert andet år udarbejde en kvalitetsrapport for folkeskoleområdet. Rapporten skal i 2020 være godkendt af kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via BUL, at:

   

  1. den samlede kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19 godkendes

  Beslutning

  Tiltrådt med en bemærkning om, at forvaltningens samtaler med de enkelte skoler i foråret udover elevtrivsel og uddannelsesparathed også omfatter inklusion.

  Sagsfremstilling

  Skolekonsulent Emma Hindle deltager under dette punkt.

   

  Kvalitetsrapporten er kommunalbestyrelsens redskab til at følge op på mål og resultater for Stevnsskolerne. Kvalitetsrapporten udarbejdes efter bestemmelserne i folkeskoleloven § 40 a og bekendtgørelsen om kvalitetsrapporter i folkeskolen nr. 698 af 23. juni 2014.

   

  Kvalitetsrapporten har til formål at fremme dialogen mellem skoler, forvaltningen og politikere om elevernes læring, deres resultater, overgang til ungdomsuddannelser, trivsel og kompetencedækning i Stevns Kommune.

   

  I rapporten indgår en række resultatoplysninger, der har til formål at belyse, hvordan eleverne i Stevns Kommune klarer sig i forhold til de mål, der er besluttet nationalt gennem folkeskolereformen.

   

  Sammenfattende helhedsvurdering for skoleår 2018/19

   

  Det faglige niveau:

  Overordnet er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøver (FP9) i de bundne prøvefag meget stabile, når man ser over en treårige periode. Sammenholdes skolernes karaktergennemsnit ved FP9 i 2018/19 med deres socioøkonomiske reference præsterer alle tre folkeskoler, som det kan forventes. Her er det relevant at fremhæve Hotherskolens udvikling, idet skolen i 2016/17 lå signifikant lavere end deres socioøkonomiske reference og præsterede dårligere, end hvad der kunne forventes. I 2018/19 ligger Hotherskolens karaktergennemsnit bedre, end hvad der kunne forventes. Ændringen kan skyldes en større opmærksomhed på den markante stigning i den socioøkonomiske reference, som skolen har oplevet de sidste mange år, og at skolen ny har justeret den pædagogisk praksis, der er svarende hertil.

   

  Overgang til ungdomsuddannelser:

  Nationalt uddannelsespolitisk er målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have mindst én ungdomsuddannelse afløst af to nye målsætninger;

   

  • I 2030 skal 90 procent af de 25-årige have gennemført en ungdomsuddannelse.
  • andelen af unge op til 25 år, der ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, være nedbragt fra 6-7 procent til 5 procent.

   

  Antallet af elever, der forventes at gennemføre mindst en ungdomsuddannelse 6 år efter de har afsluttet 9. klasse, er på 78,8 procent på landsplan. For eleverne på Stevnsskolerne svinger forventningerne for årene 2014-2016 fra 78,2 procent til 78,8 procent, hvilket er en opadgående tendens. I Stevns Kommune er der over en treårige periode sket en stigning i elever, der 4 måneder efter afsluttet 9. klasse, påbegynder en 10. klasse. Ligeledes er der over en treårig periode sket en stigning i elever, der 16 måneder efter afsluttet 9. klasse, der påbegynder arbejde eller vejledningsforløb i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning.

   

  Elevtrivsel og elevfravær:

  Trivselsmålingerne for skoleår 2018/19 viser, at elevernes trivsel stort set er uændret siden sidste år. Tallene for trivslen i skoleår 2017/18 viser, at Stevns Kommune har haft et markant fald i den generelle trivsel, der ikke modsvares af en tilsvarende tendens på landsplan. Forvaltningen og skoleledelserne har et øget fokus på trivselsindsatserne både i henseende til forebyggelse af mobning i klassefællesskabet samt i henseende til at nedbringe den samlede elevfravær. Overordnet set er der sket et fald i elevfraværet i Stevns Kommune, og der er kun sket en svag stigning i den lovlige fravær (fravær som skoleledelsen godkender). Stigningen i den lovlige fravær kan eventuelt skyldes et fald i det ulovlige fravær og kan være udtryk for at skærpet fokus på, hvordan fravær registreres på stevnsskolerne samt en styrket dialog med forældre og elever om godkendelse af det lovlige fravær.

   

  Kompetencedækning:

  Kompetencedækningen i Stevns Kommune ligger samlet set på 87,2 procent for skoleåret 2018/19. Dette tal er en stigning set i forhold til skoleår 2016/17 (85 %) og ligger lige under landsgennemsnittet. Med aftalen om justering af folkeskoleaften i 2019, er der fra national side blevet rykket ved målsætningen om fuld kompetencedækning i 2020/21. Det vil sige, at det forventes af kommunerne, at der fuld kompetencedækning fra skoleår 2025/26. Stevns Kommune er rigtig godt med i tilstræbelsen om fuld kompetencedækning, hvor der udover fokus på linjefagsuddannelse, er fokus på aktiviteter der understøtter det fagfaglige.

   

  Inklusion:

  I Stevns Kommune har vi en målsætning om at flest mulige elever deltager i den almene undervisning, og bidrager til det gode skolefællesskab. I Stevns Kommune modtog 91,7 procent af eleverne undervisning i den almene undervisning i skoleår 2018/19. Sammenholdt med landsgennemsnittet ligger Stevns Kommunes inklusionsgrad i 2018/19 3 procentpoint under. Når Stevns Kommune sammenholdes med landsgennemsnittet over en treårig periode, ligger Stevns Kommune ligeledes cirka 3 procentpoint under landsgennemsnittet.

   

  Forvaltningens bemærkninger

   

  På baggrund af kvalitetsrapporten gennemfører Børn & Læring samtaler med de enkelte skoler i løbet af foråret 2020. Samtalerne vil fokusere på skolernes fremadrettede tiltag og progression. Siden BUL's og KB's godkendelse af kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17 i marts 2018 har forvaltningen i samarbejde med stevnsskolerne haft et omfattende fokus på at sænke det gennemsnitlige elevfravær samt fokus på elevernes uddannelsesparathed.

   

  På baggrund af drøftelser med skoleledelserne samt dataindsamlingen for skoleåret 2018/19 anbefaler forvaltningen følgende hovedtemaer til større drøftelse:

   

  • Elevtrivslen skal øges, herunder fortsat fokus på at nedbringe elevfraværet
  • Fortsat fokus elevernes uddannelsesparathed så de er rustet til en ungdomsuddannelse

   

  Forvaltningen har modtaget udtalelse fra skolebestyrelserne på hhv. Strøbyskolen og Hotherskolen. De er vedlagt rapporten som bilag. Forvaltningen har foretaget redaktionelle ændringer i forbindelse med bemærkningerne fra høringssvarene.

   

  Lovgrundlag

  Folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser.

 • 153. Regnskab 2019 - BUL

  application/pdf icon aarsberetning_-_bul.pdfapplication/pdf icon overfoersel_af_rullebeloeb_fra_2019_til_2020.pdfapplication/pdf icon anlaeg.pdf

  Resume

  BUL skal behandle regnskab 2019, herunder tage stilling til overførsel af rullebeløb til 2020. Udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalgets behandling.

   

  Driftsregnskabet viser et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og et mindreforbrug på 5,7 mio.kr. i forhold til korrigeret budget.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. regnskab 2019 på udvalgets område anbefales.
  2. der overføres et samlet overskud på 1.961.000 kr. til 2020 på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring.
  3. der overføres et samlet overskud på 224.000 kr. til 2020 på områder, som ikke er omfattet af rammeaftaler og lønsumsstyring.
  4. BUL´s anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  1.-3. Anbefales.

  4. Godkendt.

   

  Sagsfremstilling

  Der foreligger endeligt regnskab på BUL´s område. Regnskabet viser følgende:

   

  REGNSKAB 2019 DRIFT

  I forhold til det oprindelige budget er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 5.000 kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på serviceudgifter uden for servicerammen

   

  I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på 5,7 mio. kr., som består af:

  • Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på overførselsudgifter
  • Mindreforbrug på 5,6 mio. kr. på serviceudgifter inden for servicerammen
  • Mindreforbrug på 10.000 kr. på serviceudgifter uden for servicerammen

   

  Ovenstående afvigelser er inklusive mer/mindreforbrug på områder med rammeaftaler og lønsumsstyring, hvor der er overførselsadgang mellem årene.

   

  Der er væsentlige afvigelser på følgende områder:

  • Merforbrug på takstfinansierede institutioner, specialundervisning, bidrag til privat- og efterskoler samt to-sprogede elever.
  • Mindreforbrug på tilbud til børn og unge med særlige behov, egenbetaling og tilskud samt befordring af elever. 

    

  Overførsel til 2020 - drift:

  På områder med rammeaftaler og lønsumsstyring er der et overskud på 2,2 mio. kr., fordelt med følgende områder: (- = overskud / + = underskud):

  • Dagtilbud til børn: +205.000 kr.
  • Skoler og skolefritidsordninger: -1.326.000 kr.
  • Lønsumsstyring (lederlønninger mv.), Skole-IT og Sundhedspleje: -104.000 kr.
  • Projektmidler dagtilbud og skoler: -960.000 kr.

   

  De enkelte institutioners mer/mindreforbrug fremgår af vedlagte bilag om overførsel af rullebeløb. Jf. de økonomiske styringsprincipper er der overførselsadgang mellem årene for overskud på op til 5 pct. af budgetrammen og for underskud op til 2,5 pct. af budgetrammen på områder med overførselsadgang.

   

  Der er enkelte områder, hvor over-/underskud ikke er inden for overførselsadgangen mellem årene. Der indstilles overført et overskud på 2 mio. kr. vedrørende rammestyrede områder samt et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende øvrige områder.

   

  REGNSKAB 2019 ANLÆG

  I 2019 er der afholdt anlægsudgifter for i alt 9,3 mio. kr. og KB har godkendt overførsel af 4,4 mio. kr. til 2020. Der henvises til bilag vedrørende anlæg, hvor afvigelsen for de enkelte projekter kan ses, samt bemærkninger hertil.

  Økonomi

  Regnskabet er en opfølgning på Stevns Kommunes budget for 2019. Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser i 2019, da udgifter og indtægter allerede er afholdt.

   

  Overførsler fra 2019 til 2020 gives som tillægsbevillinger i 2020.

 • 154. Frokostordning i dagtilbud - afstemning 2020

  application/pdf icon bilag_1_tidsplan_for_proces_om_frokostordning_2020.pdfapplication/pdf icon bilag_2_udkast_til_principper_for_et_sundt_frokostmaaltid_i_dagtilbud.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_beregning_af_takst.pdf

  Resume

  BUL skal behandle og godkende tidsplan for afstemning og sundt frokostmåltid i dagtilbud.

  BUL skal diskutere udkast til principper for et sundt frokostmåltid i dagtilbud samt takst for sundt frokostmåltid, da det skal danne grundlag for, at forældre i dagtilbud i juni 2020 skal have mulighed for at tilkendegive, om de ønsker at benytte sig af Stevns Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid til deres barn.

  Endelig beslutning forventes truffet på BULs møde i april.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende tidsplan for afstemning
  2. diskutere takst for et sundt frokostmåltid i dagtilbud fra januar 2021, herunder evt. ønske om yderligere beregninger
  3. diskutere udkast til principper for et sundt frokostmåltid i dagtilbud 

  Beslutning

  1. Godkendt.

  2. Drøftet, ikke ønske om nye beregninger.

  3. Drøftet, ikke ønske om nye principper.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Dagtilbudsloven bliver alle børn i dagtilbud som udgangspunkt tilbudt et sundt frokostmåltid, men forældrene skal mindst hvert andet år have mulighed for at tilkendegive, om hvorvidt de vil benytte kommunens tilbud om et sundt frokostmåltid til deres barn.

   

  Forældrene havde sidst mulighed for at tilkendegive dette i afstemning afsluttet primo juli 2018, og som følge heraf skal de igen have mulighed for dette i afstemning, der afsluttes primo juli 2020.

   

  Stevns kommune har 10 dagtilbud, hvoraf de 8 pt. har en frokostordning. Det er politisk bestemt, at frokostordningen er baseret på anretterkøkkener. Det vil sige, at frokostordningen typisk vil bestå af kold mad med enkelte lune retter et par gange om ugen.

   

  Hvis BUL ønsker at ændre i valget af køkkenmodel, findes der to andre modeller for køkkenindretninger.

  • modtagerkøkken, hvor færdigtilberedt mad bliver leveret. Dette vil være en nedgradering ift. nuværende standard.
  • produktionskøkkener, hvor der er mulighed for egenproduktion af al maden. Den sidste model vil medføre ombygninger i de fleste køkkener med tilsvarende forholdsvis store omkostninger.

  Der foreligger ikke et kvalificeret estimat på, hvad produktionskøkkener i alle dagtilbud vil koste i anlægsomkostninger, men dette kan undersøges nærmere, hvis BUL ønsker dette.

   

  Der er udarbejdet en tidsplan for proceduren for afstemning om frokostordning 2020. Tidsplanen er vedlagt som bilag 1.

   

  BUL skal godkende principper for frokostordning i Stevns Kommunes dagtilbud. Det er disse principper, der skal danne grundlag for forældrenes stillingtagen til frokostordningen. Børn & Læring har udarbejdet et udkast til principper for en frokostordning, som BUL skal tage stilling til. Udkastet tager udgangspunkt i den nuværende tildelingsmodel og skal efterfølgende tilrettes, når BUL har vedtaget den endelige model på udvalgsmødet i april 2020.

   

  Udkast til principper for frokostordning er vedlagt som bilag 2.

   

  Der er ligeledes vedlagt en takstberegning på nuværende tildelingsmodel samt et alternativt forslag med udvidet antal køkkentimer i bilag 3.

  Udgifterne til frokostordningen afholdes alene af forældrene i de pågældende dagtilbud.

  I 2020 er prisen for model med anretterkøkken 500 kr.

  Prisen for model med produktionskøkkener skønnes at være ca. dobbelt så dyr.

   

  Der er i beregningerne taget udgangspunkt i de dagtilbud, der i dag har en frokostordning. Med udganspunkt i nuværende tildelingsmodel giver det en takst på 546 kr. pr. måned i 11 måneder i 2020 p/l-niveau.

   

  Der er beregnet et alternativt forslag, hvor grundtimetallet til køkkentimer ændres fra 3 til 3,5 timer pr. dag (dækkende de første 40 børn). Dette giver en takst på 587 kr. pr. dag i 11 måneder i 2020 p/l-niveau.

   

  Taksten vil blive p/l fremskrevet.

   

  Alt efter hvor mange der ikke framelder sig frokostordningen kan det medføre, at den faktiske udgift pr. barn bliver lavere eller højere end beregnet i modellen, enten pga. ændrede børnetal eller hvis flere/færre dagtilbud får en frokostordning. Det foreslål, at en eventuel merindtægt på forældrebetalingen reguleres i tilskuddet pr. barn til råvarer. Det sikres dermed, at forældrebetaling til fulde udmøntes til frokostordning.

   

  Der ydes i lighed med forældrebetalingen for pasningen tilskud til friplads- og søskendetilskud. Der er i budgettet indarbejdet budget til friplads og søskendetilskud til det nuværende frokosttilbud. Eventuelle afsmittende ændringer på friplads- pg søskendetilskud vil blive indarbejdet i budget 2021.

   

  Forældrebestyrelserne er blevet bedt om at indsende indsende kommentarer og ønsker i forhold til den kommende frokostordning. Dette med frist den 13. marts. BUL vil blive forelagt disse eventuelle kommentarer og ønsker på udvalgsmødet i april 2020, hvorefter BUL skal træffe afgørelse om principperne og pris for frokostordning.

   

  Forældrene får mulighed for at afgive deres tilkendegivelse med start i juni 2020 og med slut d. 1. juli 2020. Der vil blive sendt breve til forældrenes e-boks, hvor det bliver understreget, at de aktivt skal gå ind og tage stilling, hvis de ikke ønsker at benytte sig af frokostordningen.

  Det skal være mere end halvdelen af forældrene, der aktivt har meldt sig ud af ordningen, før end en frokostordning enten ikke bliver etableret eller skal opsiges.

   

  Derefter skal Børn & Læring opgøre resultaterne hurtigst muligt, idet der skal være mulighed for at opsige de nuværende frokostordninger, hvor der er et halvt års varsel. Det giver samtidig mulighed for, at eventuelle køkkener skal renoveres, inden frokostordningen træder i kraft d. 1. januar 2021.

  Det skal bemærkes, at der kun mangler at blive renoveret ét køkken til anretterkøkken (Humlebien), da de 9 andre køkkener allerede nu lever op til kravene.

  Resultaterne for de enkelte dagtilbud vil blive offentliggjort på Børneintra hurtigst muligt. Samtidigt med dette vil BUL blive orienteret om afstemningsresultat via mail.

   

   

   

   

  Lovgrundlag

  LBK nr 2 af 06/01/2020 Gældende (Dagtilbudsloven) 16a

  Økonomi

  Sagens præcise økonomiske konsekvenser kan ikke beregnes før vi kender resultatet af afstemningen.

 • 155. Økonomi og styringsprincipper for dagplejen - godkendelse

  Resume

  BUL skal godkende forslag til nye økonomi og styringsprincipper for Dagplejen. Herunder løbende indkøb af tjenestetelefoner til alle dagplejere.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til ØU via BUL, at

   

  1. 100.000 kr. disponeres til indkøb af tjenestetelefoner m.v. i Dagplejen
  2. finansiere udgiften af det afsatte budget til Projekt Nye Veje i 2020 og udgiften på 60.000 kr. årligt i overslagsårene medtages i budget 2021 som ændring inden for vedtaget service
  3. godkende, at Dagplejens budget til uddannelse, administration og drift og aktiviteter overgår til rammeaftale.

   

  Beslutning

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  BUL tilkendegav på udvalgsmødet d. 3. december 2019, sag 241, at der fra budget Projekt Nye Veje overføres 100.000 kr. til dagplejen. Beløbet blev foreløbigt tilkendegivet disponeret til indkøb af tjenestetelefoner til Dagplejen. 

   

  I de nuværende økonomi- og styringsprincipper er Dagplejen ikke omfattet af rammeaftalen og har derfor ikke mulighed for overførsel mellem regnskabsår.

  Det har vist sig i praksis at være ulempe, da dagplejen derved ikke kan spare op til større indkøb så som nye barnevogne og lignende. Denne problematik aktualiseres yderligere, såfremt dagplejen skal have tjenestetelefon til rådighed, og benytte denne til arbejdsmail, da dagplejen så vil have behov for løbende at kunne spare op til genanskaffelse af telefoner, efterhånden som de bliver nedslidt og skal udskiftes.

   

  Børn & Læring anbefaler, at dagplejen fremdrettet indgår i rammeaftalen på følgende konti:

   

  • Uddannelse
  • Administration
  • Drift og aktiviteter (børnerelaterede udgifter)

   

  Børn & Læring anbefaler, at lønninger fortsat holdes udenfor rammeaftalen, idet det er område, hvor der er mange faktorer, der påvirker styringen, f.eks. tilpasning af antal pladser i forhold til pasningsgarantien.

   

  Børn & Læring anbefaler, at der indkøbes tjenestetelefoner til Dagplejen, da dagplejerne pt. benytter private telefoner i forbindelse med deres arbejde, og det er ikke i overensstemmelse med GDPR-reglerne. Dertil har dagplejerne intet device, der kan modtage sikre mails via stevns.dk adresser, hvilket besværliggør kommunikationen mellem dagplejere og ledelse.

   

   

   

  Anslået udgift for 2020:

  Anskaffelse af telefoner:                75.000 kr.

  Abonnement:                               25.000 kr.

  Ialt:                                           100.000 kr.

   

  Anslået fremtidig driftforøgelse fra og med 2021:

  Løbende udskiftning af telefoner:     32.000 kr.

  Abonnement:                                 28.000 kr.

  Ialt:                                               60.000 kr.

   

   

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2020, idet 100.000 kr. til tjenestetelefoner i Dagplejen kan finansieres af budgettet til Projekt Nye Veje. I overslagsårene medtages 60.000 kr. i budget 2021 som ændring inden for vedtaget serviceniveau.

 • 156. Økonomisk implementeringsplan for ny ressourcestyringsmodel på specialundervisningsområdet - godkendelse

  application/pdf icon bilag_1_ny_ressourcestyringsmodel_paa_supplerende_undervisning_og_specialundervisning.pdf

  Resume

  Den 7. januar 2020, sag nr. 131, godkendte BUL ny ressourcestyringsmodel for specialundervisningsområdet. BUL besluttede, at forvaltningen skulle udarbejde økonomisk implementeringsplan.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende økonomisk implementeringsplan
  2. godkende normeringsmæssig implementeringsplan

  Beslutning

  Godkendt.

   

  Janne Halvor Jensen (O) og Jan Jespersen (Ø) ønsker at protokollere, at de ikke har stemt for denne model, da de ønsker en model, der sikrer, at det enkelte specialklassetilbud i videst muligt omfang er målrettet den enkelte elevs behov.

   

  Udvalget ønsker kvartalsvis status på økonomi og implementering, første gang på novembermødet.

  Sagsfremstilling

  Den 7. januar 2020, sag nr. 131, godkendte BUL ny ressourcestyringsmodel for specialundervisningsområdet, hvor følgende blev godkendt:

   

  Børn & Læring pålægges at udarbejde implementeringsplan for specialklasser ud fra nedenstående principper:

  1.     Der fastholdes fuld specialklasserække på alle skoler med maksimal normering på 9 elever pr. klasse (3 klasser á 9 elever)

  2.     Alle skoler modtager samme bevilling til specialklasserækken

  3.     Børn med behov for specialklassetilbud visiteres i udgangspunktet til egen distriktsskoles specialklasse

   

  For supplerende undervisning og inkluderende specialundervisning:

  4.     Hver skole modtager samme bevilling til supplerende undervisning og inkluderende specialundervisning (inklusionsvejleder og støttetimer)

  5.     Skolerne skal prioritere, at tildelingerne fortrinsvis anvendes på de afgørelser (inkluderende specialundervisning), der er besluttet af visitationsudvalget

  6.     Hvis den enkelte skoles omkostninger til inkluderende specialundervisning overstiger bevillingen, finansieres øvrige indsatser fra en central pulje.

   

  Dertil godkendte BUL et nyt punkt 7, som omfatter en evaluering i foråret 2021.

   

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til en økonomisk implementeringsplan som vil være gældende fra skoleår 2020/2021. Se bilag 1.

   

  Det foreslås, at normering for specialklasserækken på Strøbyskolen i skoleåret 2020/2021 fastsættes til 23 elever. For Hotherskolen og St. Heddinge skole foreslås normering på 27 elever implementeret fra skoleåret 2020/2021.

   

  Begrundelse for forslag om reduceret normering for Strøbyskolens specialklasserække i 2020/2021 er, at specialklasserækken af historiske årsager har en større koncentration af elever med autismespektrumforstyrrelser end de øvrige specialklasserækker. Der vil derfor være vanskeligt ift. denne elevgruppe at øge klassestørrelsen markant med kort varsel. Ved et års længere implementeringstid vil der ift. nye anvisninger til specialklasser mm. forventeligt ske en større spredning af elever med autismespektrumforstyrrelser på tværs af de 3 skolers specialklasserækker.

 • 157. Budget 2020 - udmøntning af midler til folkeskolen

  Resume

  BUL udsatte på møde 7/1 under punkt 120 behandling af udmøntning af resterende midler til folkeskolen i budget 2020, hvoraf der resterer 660.000 kr. som lov- og cirkulæremidler til "Justering af folkeskolen - Kvalitetsløft af den understøttende undervisning"

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. træffe beslutning om udmøntning af de resterende 660.000 kr. i lov og cirkulære midler til folkeskolen

  Beslutning

  Midlerne tilføres tilføres øvrig undervisning, som fordeles pr. elev. 

  Sagsfremstilling

  Baggrunden for at BUL på møde 7/1 udsatte afgørelse om fordeling af de resterende 660.000 kr., var et håb om, at regeringen inden BUL´s marts møde havde meddelt nærmere betingelser for midler tildelt og øremærket folkeskolen i finanslov 2020 og rammerne for disse. Dette er på skrivende tidspunkt ikke meddelt af regeringen til kommunerne, så BUL skal med udgangspunkt i protokollering fra punktet 7/1 genoptage behandlingen og udmønte de resterende midler.

   

  Center for Børn og Læring har tidligere i sagen indhentet input fra skoleledelserne i forhold til udmøntning af midlerne.

   

  Der angives følgende muligheder fra skoleledelserne:

  • Ønske om at midler tilføres de enkelte skoler til fri disposition

  • Hvis midler øremærkes, så ønske om at besparelse i budget 2020 på pædagogtilstedeværelse i 0. klasse helt eller delvist trækkes tilbage og finansieres af disse midler, svarende til 150.000 kr. i 2020 og ca. 510.000 kr. i overslagsårene.

  • Såfremt ny model for ressourcetildeling til specialundervisning vedtages i den form der er sendt i høring, så øremærkede midler til den enkelte skole til indstser indenfor rammen af "supplerende undervisning" (støtte i mindre end 9 timer om ugen)... BUL har siden indhentning af input fra skoleledelsen vedtaget resursetildelingsmodel til specialundervisning, der aktualiserer dette.

   

  BUL kan vælge af afsætte midlerne til andre aktiviteter inden for folkeskoleområdet end de af skoleledelserne angivne forslag.

   

  Det afsatte budget er i 2019 p/l-niveau og endelig udmøntning vil blive fremskrevet til 2020 p/l-niveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2020-2023

 • 158. Skolereform - frigivelse af anlægsmidler 2020

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til skolereform, som finansieres af rådighedsbeløb på 1.000.000 kr., afsat i budget 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

  1. der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til skolereform 2020
  2. anlægsbevillingen finansieres ved at frigive rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr., som er afsat i budget 2020.

  Direktionen, 2. marts 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Til den fortsatte implementering af skolereformen er der i budget 2020 afsat 1.000.000 kr. Beløbet er afsat til aktiviteter inden for følgende projekter:

   

   

  Underviser-/ og vejlederfag

  Videreførsel af den igangsatte uddannelse af vejledere og lærere i uddannelsesfag (linjefag).

   

  Åben skole

  Fortsættelse af folkeskolernes aktiviteter omkring Åben Skole.

   

  Inklusion - børn med særlige behov

  Videreførsel og igangsættelse af aktiviteter omkring arbejdet med inklusion af børn med særlige behov, herunder aktiviteter i forbindelse med implementeringen af ny budgetmodel på specialundervisningsområdet.

   

  Aula

  Arbejdet omkring Aula fortsætter i forhold til version 3.

   

  Pædagogiske konferencer m.v.

  Deltagelse i konferencer inden for folkeskoleområdet, erhvervsskoler m.v,

   

  Det forventede budget ser ud som følger:

   

   

   

   

  Ovenstående budgetfordeling er ikke bindende, Center for Børn og Læring udmønter konkrete aktiviteter i 2020 efter dialog med skoleledelserne.

  Økonomi

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til skolereform i budget 2020.

 • 159. Budget 2021 - fagudvalgenes møder med MED-udvalg

  Resume

  I forbindelse med budget 2021 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020. Der skal tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds mv.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. der træffes en beslutning om overordnet program for fagudvalgets møde 28. april med medlemmer af MED-strukturen inden for Børn & Læring

  Beslutning

  Sagen drøftet og forvaltningen udarbejder dagsorden. Datoen fastholdes. 

  Sagsfremstilling

  BUL besluttede på møde 4/2-2020 punkt 140 følgende om møde med medlemmer af MED-strukturen om budget 2021:

   

  1. Der ønskes vægt på dialog fremfor indlæg og temadiskussion fremfor gennemgang af balancekatalog

  2. Mødes ønskes afholdt 28. april 15-17.

   

  BUL skal træffe overordnet beslutning om indhold for dialog og tema. BUL kan benytte møde med område-med afholdt direkte op til BUL´s marts møde, til at diskutere indholdet med medlemmer af område-med.

 • 160. Samdriftdage i dagtilbud og SFO - principbeslutning

  application/pdf icon bilag_1_beslutning_om_samdrift_2011.pdfapplication/pdf icon bilag_2_kriterie_for_lavt_fremmoede_2010.pdf

  Resume

  BUL skal drøfte og eventuelt godkende, at antallet af samdriftsdage i forbindelse med lukkedage i dagtilbud og SFO kan øges i sommerferieperioden, samt om forældrebestyrelsen fortsat skal have kompetencen til at fastlægge samdriftdagene efter indstilling af områdeleder/skoleleder.

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. beslutte om antallet af mulige "lokale" samdriftdage skal øges til 25 dage
  2. beslutte om kriterie for lavt fremmøde fastholdes på 30%
  3. beslutte at forældrebestyrelsen fortsat skal have kompetencen til at indføre samdriftdage op til fastsat maksimum efter indstilling af områdeleder/skoleleder.

   

  Beslutning

  Godkendt med en præcisering af, at er tale om, at antallet af samdriftsdage kan og ikke skal øges. 

  Sagsfremstilling

  Dagtilbud og SFOér i Stevns Kommune har typisk 18 lukkedage fordelt på et år, og deres budgetter bliver korrigeret herefter. Lukkedage betyder, at forældre fortsat kan aflevere deres børn til pasning i hvert af de tre pasningsområder, men ikke nødvendigvis i det dagtilbud, som barnet går i til daglig. Oversigt over lukkedage er i bilag 1. Disse 18 lukkedage er indlagt som forudsætning i det årlige budget.

   

  Ifølge lovgivningen kan der kun afholdes lukkedage i perioder, hvor der i forvejen er et lavt fremmøde. Lukkedage ud over de i budgettet forudsatte 18 dage modregnes ikke i pasningsområdets tildeling. De benævnes samdriftsdage for at tydeliggøre forskellen til lukkedage ift. budgetmæssige forudsætninger. Samdriftsdage er set fra forældreperspektiv, at barnet skal afleveres i andet dagtilbud, end det barnet går i til dagligt. Fordelen ved samdriftsdage er, at personaletid "frigøres" i en periode med lavt fremmøde af børn. Den frigjorte personaletid benyttes så hen over det øvrige år, når der er et højere antal fremmødte børn.

   

  Alle lukkedage skal en gang om året indberettes til Danmarks statistik. Hvis et område i sommerferien udover de politisk fastlagte lukkedage lukker en institution fysisk og passer alle børn i et dagtilbud inden for området, vil dette ift. loven være en "lukkedag".

   

  I 2011 blev det det politisk besluttet, at forældre og skolebestyrelser fik øget kompetence til efter indstilling af områdeleder/skoleleder at indføre samdrift i yderligere max. 10 dage i forbindelse med de fastlagte lukkedage, hvor budgetterne ikke blev korrigeret. Ressourcerne skal bruges mere hensigtsmæssigt på andre tidspunkter af året, hvor der er større pres på dagtilbuddene og SFOérne end i ferieperioderne. Beslutningsreferatet fra 2011 er vedlagt som bilag 1.

   

  I forbindelse med definitionen af lavt fremmøde skal Stevns kommune fastlægge kriterier for lavt fremmøde. I Stevns Kommune blev det i 2010 politisk besluttet, at procentdelen ved lavt fremmøde skulle ligge på 30%. Beslutningsreferatet fra 2010 er vedlagt som bilag 2. Da bilaget er hentet fra gammelt system, er der desværre væsentlige mangler i læsevenligheden.

   

  Erfaringerne viser, at det især er Hårlev børneområde, der har benyttet sig af de 10 samdriftdage. Sydstevns har typisk afholdt fem samdriftdage, hvor Nordstevns ikke har benyttet muligheden i de sidste par år. Hårlevområder har 2 institutioner, hvoraf den ene historisk har haft et lavt børnetal. Der har derfor været større rationale i samdriftsdage for område Hårlev, end øvrige områder. SFO-området har ikke benyttet sig af muligheden for samdriftdage.

   

  Der er nu fremkommet et ønske fra Hårlev børneområde om at kunne indføre yderligere samdriftdage, gerne op til i alt 25 dage.

   

  Som tidligere angivet opererer lovgivningen ikke med samdriftdage, men det påpeges, at hvis et barn ikke kan afleveres i sit normale dagtilbud, bliver det betragtet som en lukkedag og skal derfor tælles med i indberetningerne til statistikken.

   

  BUL skal derfor tage stilling til, om antallet af maksimale samdriftsdage skal øges og i givet fald med hvor mange dage. Det skal dertil besluttes, om det fortsat er forældrebestyrelsen, der har kompetencen til at fastlægge samdriftdagene efter indstilling af områdeleder/skoleleder.

   

  Da kompetencen til beslutte samdriftsdage er henlagt til forældrebestyrelsen, vil udnyttelsen af en eventuel øget ramme for samdriftsdage blive truffet af repræsentanter for de lokale forældre. Det vil derfor med den ansvarsdeling være repræsentanter for de lokale forældre, der ud fra de fastsatte kriterier vurderer, om et øget brug af samdriftsdage er i børnenes interesse.

   

  Økonomi

  En beslutning om øget antal maksimale samdriftsdage har ikke betydning for Stevns Kommunes budget.

 • 161. Nationale test på folkeskoleområdet 2020 - beslutning

  application/pdf icon orienteringsbrev_til_skoler_og_kommuner_om_nationale_test_i_skoleaaret_2019_2020.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til, hvorvidt Stevnsskolerne skal afholde nationale test i skoleåret 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  beslutte en af følgende 3 muligheder:

   

  1. skoler skal afholde nationale test i 2020.
  2. skoler skal forbydes at afholde nationale test i 2020.
  3. beslutningskompetencen skal delegeres til den enkelte skoleleder.

  Beslutning

  Beslutningskompetencen delegeres til den enkelte skoleleder, jf, mulighed 1.

   

  Jan Jespersen (Ø) går ind for mulighed 2, at skolerne skal forbydes at afholde nationale test i 2020.

  Sagsfremstilling

  Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og en rådgivningsgruppe udgav i januar 2020 rapport med evaluering af nationale test. Evalueringen viste blandt andet, at testene i deres nuværende form er relativt usikre, når det kommer til den enkelte elevs resultat. På den baggrund anbefalede et flertal i rådgivningsgruppen, at de eksisterende test i sin nuværende form burde gives en timeout. Efterfølgende evlueringen, har en bred række af partier i Folketinget indgået aftale om fremtidig brug af nationale test i folkeskolen. I den forbindelse er udsendt informationsbrev til kommuner om testpraksis og regler i foråret 2020. Dette er vedhæftet som bilag 1.

   

  Af brevet fremgår:

   

  "Kommunalbestyrelsen kan som led i fastlæggelsen af mål og rammer for skolens virksomhed, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2, 1. pkt., træffe beslutning om, at en eller flere skoler i kommunen skal afholde nationale test, eller at en eller flere skoler ikke skal afholde de nationale test, med mindre de bliver det pålagt..... Skolelederne på skolerne i kommunen vil herefter tjenstligt være forpligtede til at føre denne beslutning ud i livet på skolerne."

   

  BUL har i forlængelse af ovenstående mulighed for at:

  • Pålægge alle skoler at gennemfører nationale test i skoleåret 2019/2020
  • Forbyde alle skoler at gennemfører nationale test i skoleåret 2019/2020
  • Overlade afgørelseskompetencen til den enkelte skoleleder i skoleåret 2019/2020.

   

  Det bemærkes, at Stevns Kommune kan blive "udtrukket" til at skulle gennemføre nationale test i 2019/2020, uagtet hvad BUL måtte beslutte. Hvis dette er tilfældet, vil en evt. beslutning om at forbyde national test eller overlade kompetencen til skolelederne være annulleret, og national test skal gennemføres. Hvis dette et tilfældet, vil BUL-medlemmer via mail blive orienteret om dette, når information modtages fra ministerie/styrelse.

   

  Ift. nationale test, benyttes disse kun i begrænset omfang til analyse mm. af forvaltningen. Forvaltningen benytter primært data fra afgangsprøver, overgangsrater til ungdomsuddannelse samt fraværsregistreringer, som aktiv data i den løbende dialog med skolerne.

   

  Skoleledelsen er kontaktet, med meget kort varsel ift. dagsordensudsendelsesfrist, for input til BUL´s beslutning. Der er ikke nogen entydig anbefaling fra skoleledelsen til BUL ift. spørgsmålet om nationale test i skoleåret 2019/2020.

   

   

 • 162. Dialogmøde med dagtilbud 2020 - godkendelse

  Resume

  BUL skal godkende dato, deltagerkreds og forslag til emner til dialogmøde med repræsentanter fra forældrebestyrelserne i Stevns Kommunes dagtilbud i foråret 2020.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende, at der afholdes dialogmøde med dagtilbud onsdag d. 3. juni 2020 kl. 18.00 - 20.00 i kantinen på Store Heddinge rådhus
  2. godkende, at det er alle forældrerepræsentanter og områdeledere, der inviteres til mødet
  3. godkende forslag til emner, der sendes til kommentar i forældrebestyrelserne.

  Beslutning

  1. Mødet afholdes den 9. juni i forlængelse af mødet i udvalget for børn, unge og læring.

  2. Godkendt.

  3. Emnerne forslået i sagsfremstillingen godkendt. 

  Sagsfremstilling

  I følge styrelsesvedtægt for dagpleje og dagtilbud i Stevns Kommune skal der afholdes et årligt dialogmøde med BUL og repræsentanter fra forældrebestyrelserne i dagtilbud. Derudover deltager områdets direktør og centerchef. Der blev sidst afholdt dialogmøde i april 2019.

   

  Dialogmødet består typisk af dels en generel orientering om aktuelle emner, dels mere specifikke emner, som enten BUL eller forældrebestyrelserne har ønsket at drøfte.

   

  Børn & Læring foreslår, at dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

  • Velkomst ved Udvalgsformanden
  • Minimumsnormeringer
  • xxxx

   

  Børn & Læring foreslår, at dialogmødet afholdes i Kantinen på Store Heddinge rådhus onsdag d. 3. juni 2020 kl. 18.00 - 20.00.

   

  Forældrebestyrelserne vil efter BULs behandling i marts 2020 få mulighed for at komme med ønsker til emner. Sådanne ønsker vil blive forelagt BUL på mødet i maj 2020, hvor den endelige dagsorden fastlægges af BUL.

   

   

  Økonomi

  Ikke relevant.

 • 163. Opgradering af daginstitutioners infrastruktur - anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 164. Indeklimapulje - anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 165. Drift af de kommunale udearealer - harmonisering

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 166. Status på taskforceforløb

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A).

   

  Taget til efterretning.

   

 • 167. Diverse orienteringer - BUL 10. marts 2020 (Lukket)

 • 168. Underskriftsark (Lukket)