Referat

 • 267. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 9. februar 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 268. Status på sammenhængende børne- og ungepolitik - Orientering

  Resume

  BUL, AET, PMT og SSU orienteres om status på den sammenhængende børne- og ungepolitik

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til SSU via direktionen, PMT, BUL og AET, at


  1. orienteringen om status på børne- og ungepolitik tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 8:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 425:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Sagen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Projektleder Sarah El Hamoumi deltager under dette punkt til BUL-mødet.


  Status på Interviews

  Forinden afholdelse af interessentmøderne har projektleder været ude og tale med de tre skoleledere, de tre områdeledere samt leder fra ungdomsdagskolen om deres tanker om de fem pejlemærker fra den sammenhængende børne-og ungepolitik. Der er efterfølgende blevet lavet en sammenfatning af vigtige pointer og ideer/pointer, der gik igen. Centerchef og projektleder har afholdt møde, hvor disse pointer er blevet gennemgået, og det blev diskuteret, hvorledes de kunne inddrages i den videre proces.

  Det fremgik af tids- og procesplanen, at projektleder efterfølgende ville foretage børneinterviews med folkeskoleelever fra 0. – 9. klasse, børnehavebørn fra hvert af de tre områder, skoleelever fra ungdomsdagsskolen samt workshops med ungdomsrådet.

  Status er, at der er blevet afholdt interviews med børnehavebørn fra to ud af de tre børnehaver (Område Nordstevns og område Sydstevns) samt skoleelever fra 7., 8. og 9. årgang (Store Heddinge Skole). Resten af interviewene er blevet udskudt grundet Covid-19 situationen efter ønske fra de enkelte institutioner.

  Planen er, at de sidste interviews vil blive afholdt, når Covid-19 situationen tillader det, hvorefter output derfra ligeledes vil blive taget med i det videre arbejde på lige fod med input fra workshops.


  Plan for workshops

  Ifølge den sammenhængende børne-og ungepolitiks tids-og procesplan er interessentmøderne sat til at blive afholdt i januar og februar 2021. Interessentmødernes er, ud fra tidsplanen, opdelt i en plan a og en plan b afhængigt af Covid-19 situationen. Yderligere er det planlagt, at der forinden interessentmøderne vil være et politisk styret digitalt opstartsmøde.

  Grundet coronarestriktioner benyttes plan B, hvilket indebærer, at interessentmøderne bliver afholdt digitalt i mindre grupper. Det vil sige, at der vil blive afholdt forventeligt otte digitale interessentmøder med cirka 10 deltagere pr. møde/workshop samt to workshop-facilitatorer. I forhold til tids-og procesplanen er det rykket en smule og vil derfor gå lidt ind i marts måned, således at workshops afvikles i februar og primo marts.

  I forbindelse med at benyttes plan B er vi nødsaget til at ændre workshop-grupperne. Forvaltningen vil stadig sikre, at der vil være stor diversitet til alle workshopmøder med henblik på at sikre en konstruktiv diskussion ud fra forskellige ståsteder og synspunkter. Yderligere vil der drages fordel af, at møderne afholdes digitalt ved, at deltagerkredsen kan blive udvidet, blandt andet kan der komme flere deltagere fra ungerådet.


  Vigtige datoer:

  Digitalt opstartsmøde med alle workshopdeltagere, hvor politisk niveau introducerer de overordnede pejlemærker m.m. vil blive afholdt 15. februar fra 16.30 – 18.00 via teams. Workshops vil blive afholdt umiddelbart efter - i uge 7, 9 og 10. Uge 8 er taget fra grundet vinterferie. Endelige mødedatoer sendes til BUL når de er fastlagt, med henblik på at koordinere deltagelse fra BUL (en pr. workshop).

  Interessentmøderne vil stadig blive afholdt efter metoden fremtidsværksted, hvor programmet vil være som følger:

  1. Introduktion og præsentation – hvad skal der ske i dag, hvem er vi (facilitatorer) og hvem er I.
  2. Opdeling i to grupper – der hver gennemgår tre pejlemærker hver (der vil til hvert møde være ét pejlemærke, der går igen i de to grupper, men det vil skifte, hvilket af pejlemærkerne, der går igen)
  3. Diskussion af hvert pejlemærke ud fra fremtidsværkstedsmetoden – kritik, utopi, implementering.
  4. Præsentation for anden gruppe af hovedpointer af de to pejlemærker, som modsatte gruppe ikke har gennemgået selv.
  5. Farvel og tak og mulighed for at skrive yderligere tanker og ideer på mail til facilitatorer.
 • 269. IT til folkeskoler - Anlægsbevilling

  Resume

  KB skal godkende anlægsbevilling til IT til Folkeskoler, som finansieres af rådighedsbeløb på 500.000 kr., afsat i budget 2021.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til KB via direktionen, BUL og ØU, at


  1. give en anlægsbevilling på 500.000 kr. til IT til Folkeskolen i 2021,
  2. finansiere anlægsbevillingen ved at frigive rådighedsbeløbet.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 7:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Der er fortsat behov for udskiftning af pc'er til både lærere og elever på folkeskolerne, da en del af det nuværende udstyr er af ældre dato.


  En stor del af lærere og pædagogers pc'er blev anskaffet i 2016-2017 og står derfor over for en udskiftning, ligesom der fortsat er behov for både udskiftning af gamle og indkøb af flere pc'er til eleverne.


  Den forventede levertid for pc'er er 3-5 år, hvorfor der løbende er brug for midler til den nødvendige udskiftning.


  Ved den seneste anlægsbevilling til udskiftning af pc'er i 2019, hvor der var afsat 1 mio. kr. blev der udskiftet omkring 80 medarbejderpc'er og 118 elev pc'er af ældre dato. I 2021 vil denne udskiftning fortsætte.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen medfører en anlægsbevilling på 500.000 kr. Bevillingen bliver finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til IT i folkeskoler i budget 2021.

 • 270. Budget 2022 - MED-møder og pejlemærker - Beslutning

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2021-2025_-_godkendt_i_oeu_12.01.21_0.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2022 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021. Der skal på dette møde tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds, indhold mv.


  Derudover skal fagudvalgene også drøfte indhold og pejlemærker for budget 2022.

  Indstilling

  Børn & Læring og Økonomi indstiller til BUL, at

  1. tage stilling til, hvornår og hvordan fagudvalgenes møder med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødes form, indhold og deltagerkreds
  2. udvalget kommer med forslag til indhold og pejlemærker for budget 2022, som skal indgå i det videre budgetarbejde, herunder forslag til balancekataloget.

  Beslutning

  1. Mødet afholdes den 16. marts 14-16 via teams.

  2. Drøftet.

  Beskrivelse af sagen

  Økonomiudvalget har på møde den 12. januar 2021 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2021-2025, herunder tidsplanen for budget 2022 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).


  MED-udvalgsmøder med udvidet deltagerkreds

  Af tidsplanen for budget 2022 fremgår det blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2021 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds. Det enkelte fagudvalg sætter selv rammerne for mødet.


  Fra Børn & Læring foreslås, at der sættes to timer af til mødet. Det foreslås, at BUL på mødet diskuteres ønsker til struktur og indhold til mødet. Det foreslås at centerchef indhenter ønsker fra Område-MED til indhold af mødet. Det foreslås at mødet holdes den 16. marts 14.00 - 16.00. Mødet bliver forventeligt, alt afhængigt af Coronarestriktioner, digitalt.


  Indhold og pejlemærker

  Fagudvalgene skal også drøfte indhold og pejlemærker for budgetprocessen for 2022. Formålet er at få igangsat budgetprocessen, herunder drøftet indhold og pejlemærker som udvalget ønsker medtaget i budgetmaterialet og den videre budgetproces. Derudover skal udvalget også igangsætte udarbejdelsen af et balancekatalog.


  Det fremgår af den økonomiske politik, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 15 mio. kr. for at mindske ubalancen i kommunens økonomi og til imødegåelse af opdrift på visse områder som følge af demografisk udvikling og øget udgiftspres.


  Stevns Kommune står overfor betydelige økonomiske udfordringer, som skal håndteres i forbindelse med budgetlægningen for 2022, da kommunens indtægter ikke er tilstrækkelige til at finansiere de nuværende udgifter til drift og anlæg. Der er i det vedtagne budget 2021-2024 budgetlagt med et kassetræk på 8,0 mio. kr. i 2021 og 17,2 mio. kr. i 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, da eventuelle økonomiske konsekvenser indarbejdes i det efterfølgende budgetmateriale.

 • 271. Kommuneplan 2021-2033 - Godkendelse

  application/pdf icon bilag_2_-_miljoevurdering_af_stevns_kommuneplan_2021-33_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_afgraensning_af_miljoerapportens_indhold_0.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_oversigt_over_aendringer_i_kommuneplan_2021_og_miljoevurdering_0.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_laesevejledning_til_kommuneplan_2021-2033_0.pdfapplication/pdf icon bilag_1_-_forslag_til_kommuneplan_2021_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle Stevns Kommuneplan 2021 og sende den i 8 ugers offentlig høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via direktionen, PMT, BUL, AET, SSU og ØU, at


  1. forslag til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurdering godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

  2. fastsætte datoer for afholdelse af digitale borgermøder i høringsperioden

  3. Forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer inden forslaget sendes i høring.

  Beslutning fra Direktionen, 8. februar 2021, pkt. 6:

  Anbefales.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 421:

  Indstillingen anbefales med den mindre korrektion, at ad. 2 ændres til:

  Fastsætte datoer for afholdelse af (digitale) borgermøder i høringsperioden.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Den indledende proces

  Forud for revisionen af kommuneplanen, ligger kommunalbestyrelsens arbejde med Planstrategien og kommunens nye vision: Stevns - Du kommer igen! Der blev både afholdt interne og eksterne visionsworkshops, herunder med Instituttet for fremtidsforskning på Høkeren i Rødvig, hvor kommunens borgere gav deres bidrag til vision og Planstrategi.


  Processen identificerede først fire overordnede temaer, der, sammen med den lokale Agenda 21-strategi, satte rammen for Planstrategi 2020. Langt de fleste input fra processen indgår som en del af Planstrategiens hovedtemaer og ud fra dem blev Stevns Kommunes vision også skabt. De fem hovedtemaer er: Fællesskab og deltagelse, Et godt sted at bo, Natur- og kulturlandskaber, Udsyn og innovation samt Bæredygtig fremtid.


  Planstrategiens fem hovedtemaer omfatter en lang rækker ambitioner om, hvilken kommune Stevns skal være og er således afsættet for Kommuneplan 2021.


  Kommuneplanrevisionen

  Med afsæt i Planstrategiens fem strategiske temaer besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte en fuld revision af kommuneplanen. Samtidig samler Kommuneplan 2021 op på tidligere udviklingsplaner for byer og Stevns Klint og indarbejder en række lovændringer, som har medført specifikke krav til kommuneplanens indhold.


  Lovændringerne berører følgende temaer: Detailhandel, Strategisk udvikling for Landsbyerne, Grønt Danmarkskort, Klimatilpasning, Oversvømmelse og erosion, Produktionsvirksomheder, Konsekvensområder, samt Støj, støv, lugt og anden luftforurening.


  Desuden opgøres restrummeligheden for boliger, erhverv og sommerhuse, mindste grundstørrelser hæves, der indarbejdes en ny udpegning af kulturmiljøer, bevaringsværdige bygninger og kridtstenshuse og der udpeges flere lavbundsarealer samt mere skovrejsningsareal.


  De afsnit, der omhandler overnatning og camping, er blevet omskrevet, så der nu indgår definitioner i redegørelserne for at lette sagsbehandlingen i mange af de turismerelaterede ansøgninger, som kommunen behandler.


  Der udlægges ikke nye byudviklingsarealer med Kommuneplan 2021, men der udpeges et nyt perspektivområde syd for Valløby. Erhvervsministeren gav, med Landsplandirektiv 2019 mulighed for udlæg af 18 nye sommerhusgrunde i Rødvig. Disse udlægges som en ny sommerhusramme i Kommuneplan 2021


  I Kommuneplan 2021 fastholdes den overordnede struktur fra Kommuneplan 2017 med følgende 5 afsnit: Bosætning, Erhverv, Natur, Infrastruktur, Sundhed samt Klima og Energi.


  Her finder du forslag til Stevns Kommuneplan 2021

  Forslaget til den digitale version af Stevns Kommuneplan 2021 kan tilgås via dette link: https://stevns.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=54


  Politik & Borger gør opmærksom på, at den digitale version af kommuneplanen, der kan tilgås via ovenstående link, er mere læsevenlig end pdf-udskriften i Bilag 1.


  Miljøvurdering

  En kommuneplan skal miljøvurderes og Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet af NIRAS. Følgende temaer blev i den indledende afgrænsningsfase udtaget til miljøvurdering:

  • Bevaringsværdige bygninger, herunder kridtstenshuse: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger
  • Grønt Danmarkskort og lavbundsarealer: Der er vurderet på de reviderede retningslinjer og ændrede udpegninger.
  • Skovrejsningsområder: Der er vurderet på 3 nye udpegninger til skovrejsning.
  • Sommerhusområder: Der er vurderet på 1 ny udpegning og et nyt rammeområde, Skovbo.
  • Rammeområder til erhverv og bolig/erhverv inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD): Der er vurderet på nye rammebestemmelser vedr. beskyttelse af grundvandet i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner.
  • Udvidelse af rammeområdet 9R3 Højerup Ferie og Fritid: De er vurderet på udvidelsen og de ændrede rammebestemmelser.


  Flere af ændringerne i Kommuneplan 2021 har positive effekter på miljøet og i de tilfælde, hvor der er identificeret en mulig negativ effekt, er der indarbejdet afværgeforanstaltninger. Miljøvurderingen har derfor ikke fundet, at der med Kommuneplan 2021 sker ændringer i de ovenstående temaer, der kan have væsentlig negativ miljøpåvirkning. Der er heller ikke konstateret påvirkninger, som strider mod nationale miljømål eller bindinger som f.eks. Natura 2000-områder.


  PDF-versioner af forslaget til Stevns Kommuneplan 2021 samt Miljøvurderingen ligger som bilag til dagsordenspunktet. Se Bilag 1 - Stevns Kommuneplan 2021 og Bilag 2 – Miljøvurdering, samt Bilag 3 - Afgrænsning af miljørapportens indhold.


  Der er desuden udarbejdet en læsevejledning, se Bilag 4 – Læsevejledning


  For en oversigt over ændringerne samt sammenfatning af miljøvurderingen se Bilag 5 - oversigt over ændringer i Kommuneplan 2021 samt miljøvurdering


  Offentlig høring og borgermøder

  Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Kommuneplan 2021 og Miljøvurderingen, sendes disse i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden bliver der afholdt et eller flere digitale borgermøder, hvor kommuneplanens mest centrale problematikker og ændringer bliver belyst. Borgermøderne vil som udgangspunkt tage afsæt i 4 temaer: Bosætning, Erhverv, Natur, Klima & Miljø.


  Efter høringsfasen vil de indkomne bemærkninger blive gennemgået og indarbejdet i en Hvidbog, der ligeledes vil indgå i kommunalbestyrelsens endelige behandling af Kommuneplan 2021. Eventuelle ændringer i Kommuneplanen efter høringsperioden vil indgå i en sammenfattende redegørelse.


  Tidsplan

  marts-april 2021 Offentlig høringsfase

  maj 2021 Indkomne bemærkninger indarbejdes i hvidbog

  juni 2021 Godkendelse i alle udvalg og KB

  juni/juli 2021 Offentliggørelse

  Retsgrundlag

  Planloven

  Fingerplan 2019

  Landsplanredegørelsen

  Landsplandirektiver

  Oversigt over Nationale interesser i kommuneplanlægningen

  Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Afledte projekter i den kommende planperiode.

 • 272. Politiske budgetpunkter til B2021 - status oversigt - Orientering

  Resume

  Som opfølgning på den indgåede budgetaftale for 2021 forelægges en oversigt over budgettets hovedpunkter, inkl. tidspunkter for igangsættelse. Der medtages som hovedregel kun initiativer som er nye, og ikke initiativer som er afledt af tidligere års budgetaftaler.


  Indstilling

  Direktionen indstiller til ØU via direktionen, PMT, BUL, AET og SSU, at


  1. oversigten tages til efterretning.


  Beslutning fra Direktionen, 1. februar 2021, pkt. :

  Samles til et bilag og forelægges for fagudvalg/ØU.

  Beslutning fra Plan, Miljø og Teknik, 9. februar 2021, pkt. 434:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  Sagen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  For at give bedre mulighed for at overskue det videre arbejde med de initiativer, som er blevet muliggjort med budgetaftalen, er der på udvalgsniveau og samlet for alle udvalg lavet en oversigt. Oversigten indeholder en kort beskrivelse, økonomi og tidspunkt for igangsættelse og/eller status for de enkelte dele. Det er hensigten, at oversigten opdateres halvårligt.


  Den omtalte oversigt (årshjul) over budget 2021 ligger under dagsordenspunktet " Diverse orienteringer ". Bilaget er af konkurencemæssige årsager lagt på en lukket sag, da det blandt andet indeholder anlægsopgaver.

 • 273. Diverse orienteringer - BUL 9. februar 2021 (Lukket)

 • 274. Underskriftsark (Lukket)