Referat

 • 128. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 7. januar 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 129. Anlægsregnskab Hotherskolen Bygning H.

  application/pdf icon anlaegsregnskab_hotherskolen.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring, skal der aflægges særskilt regnskab for anlæg med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Ventilation Hotherskolen Bygning H.

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Ventilation Hotherskolen Bygning H.

   

  Direktionen, 6. januar 2020, pkt. 1:

  Anbefales.

  Beslutning

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  Den 27. juni 2018 frigiver KB 5.120.000 kr. til etablering af ventilation i bygning H på Hotherskolen efter et påbud fra Arbejdstilsynet. Projektet har ud over ventilationsanlægget også omfattet en asbestsanering af bygningen. Det betyder at bygningen i dag efter projektets afslutning fremstår med nye lofter, ny belysning, nymalede vægge og et moderne ventilationsanlæg. Projektet blev afleveret i maj 2019.

   

  Ved projektets afslutning var der et merforbrug på kr. 198.000, dette merforbrug skyldes uforudsete foranstaltninger i form af, mere asbest i loftet end først antaget samt komplekse forhold i bygningskonstruktionen, som viste sig ved fremføring af ventilation til klasselokalerne. Merforbruget er dækket af Indeklimapuljen og blev tilført ved BOP3 pr. 27.11.2019.

    

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab.

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

  Omkostninger dækker over følgeomkostninger i projektet. F.eks. nedtagning og genmontering af ABA- og alarmanlæg, stillads, øget strømforsyning og rengøring efter håndværkere.

   

  Anlægsregnskab for Ventilation Hotherskolen Bygning H. vedlægges.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns kommunes budget, da det er aflæggelse af regnskab på et afsluttet anlæg.

 • 130. Budget 2020 - Udmøntning af midler til folkeskolen

  application/pdf icon dagsordenspunkt_budget_2020_-_opsamling_bul_behandlet_paa_moedet_3._december_2019_kl._1500_moedelokale_1_i_boern_unge_og_laering_2019.docx.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_justering_af_folkeskolen_-_delvist_kvalitetsloeft_til_understoettende_undervisning.pdf

  Resume

  BUL udsatte behandling af udmøntning af midler til folkeskolen i budget 2020, hvor der er tilført 760.000 kr. som lov- og cirkulæremidler til "Justering af folkeskolen - Kvalitetsløft af den understøttende undervisning".

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. udmønte 100.000 kr. i 2020 og overslagsårene til at understøtte implementering af ”tidlig tværfaglig indsats” inden for folkeskoleområdet
  2. udmøntningen af det resterende budget på 660.000 kr. drøftes, men endelig udmøntning sker på kommende møde, når tildelingen af nye midler til folkeskoleområdet i Finanslov 2020 til Stevns Kommune er kendt.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen (V)

   

  Indstillingen godkendt.

  Sagen genoptages senest på marts mødet 2020.

  Sagsfremstilling

  BUL udsatte på møde 3. december afgørelse om udmøntning af øget ramme til folkeskolen i 2020 på 760.000 kr. Midlerne er anvist via lov- og cirkulæreudmøntning til delvist kvalitetsløft af den understøttende undervisning på baggrund af justering af folkeskolen. Referat og oprindeligt bilag (bilag 5) fra denne sag er vedhæftet som bilag.

   

  BUL angav under mødet den 3. december 2019 (ikke protokoleret) at Center for Børn og Læring skulle indhente input fra skoleledelserne i forhold til udmøntning af midlerne. Dette har Center for Børn og Læring gjort, og der angives følgende fra skoleledelserne:

   

  • Ønske om at midler tilføres de enkelte skoler til disposition
  • Hvis midler øremærkes, så ønske om at besparelse i budget 2020 på pædagogtilstedeværelse i 0. klasse helt eller delvist trækkes tilbage og finansieres af disse midler, svarende til 150.000 kr. i 2020 og ca. 510.000 kr. i overslagsårene.
  • Såfremt ny model for ressourcetildeling til specialundervisning vedtages i den form der er sendt i høring, så øremærkede midler til den enkelte skole til indstser indenfor rammen af "supplerende undervisning" (støtte i mindre end 9 timer om ugen)

   

  Der er siden BUL´s behandling af sagen den 3 december 2018 indgået finanslovsforlig. Dette tilfører skoleområdet 275 millioner kr. nationalt i 2020. Udmøntningsmodel og fordeling for disse midler mellem kommunerne er i skrivende stund ikke kendt. Det anslås at tilført sum for Stevns Kommune bliver mellem 750.000 kr. - 1.000.000 kr. i 2020 til folkeskoleområdet. Det indstilles i forlængelse heraf, at udvalget overordnet genoptager udmøntning af tilførte statslige midler, når den samlede sum kendes i sin helhed, for at kunne foretage en politisk prioritering ud fra det samlede tilførte beløb.

   

  Det indstilles uagtet ovenstående, at udvalget på januar-mødet træffer afgørelse om, at udmønte 100.000 kr. til at udmønte arbejdet med den tidlige tværfaglige indsats på skoleområdet. BUL besluttede på møde 3. december at udmønte en identisk sum på daginstitutionsområdet, og behover vurderes at være minimum det samme på skoleområdet i 2020.

   

  Det afsatte budget er i 2019 p/l-niveau og endelig udmøntning vil blive fremskrevet til 2020 p/l-niveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2020-2023

 • 131. Ny ressourcestyringsmodel for specialundervisningsområdet - beslutning

  application/pdf icon hoeringssvar_vedroerende_specialundervisning_december_2019.pdfapplication/pdf icon bilag_1_ramme_for_samarbejdet_om_boern_med_saerlige_undervisningsmaessige_behov.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_forslag_til_ressourcetildeling_til_specialundervisning.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_overblik_over_udgifterne_til_specialundervisning_fra_2016_til_2018.pdf

  Resume

  BUL skal træffe beslutning vedrørende ny ramme for samarbejdet om børn og unge med særlige undervisningsmæssige behov og tildelingsmodel på specialundervisningsområdet. Forvaltningen har indhentet høringssvar fra de relevante parter.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  For specialklasser: Børn og læring pålægges at udarbejde implementeringsplan for specialklasser ud fra nedenstående principper

  1. Der fastholdes er fuld specialklasserække på alle skoler med maksimal normering på 9 elever i hver klasse
  2. Alle skoler modtager samme bevilling til specialklasserækken
  3. Børn med behov for specialklassetilbud visiteres i udgangspunktet til egen distriktsskoles specialklasse

   

  For supplerende undervisning og inkluderende specialundervisning:

  1. Hver skole modtager samme bevilling til supplerende undervisning og inkluderende specialundervisning (inklusionsvejleder og støttetimer)
  2. Skolerne skal prioritere, at tildelingerne fortrinsvis anvendes på de afgørelser (inkluderende specialundervisning), der er besluttet i visitationsudvalget.
  3. Hvis den enkelte skoles omkostninger til inkluderende specialundervisning overstiger bevillingen, finansieres øvrige indsatser fra en central pulje (budget afsat til ”pulje til specialundervisning” og ”specialundervisning – ekstra støtte i egne tilbud”).

  Beslutning

  Indledningsvis oplyses, at spørgsmålet tidligere er behandlet i BUL den 12.11.19,  sag nr. 232.

   

  3 medlemmer (A+V) godkender indstillingen samt et nyt punkt 7: Evaluering foretages i foråret 2021.

  2 medlemmer (O+Ø) stemmer imod med følgende protokollering: Mener, at der i den foreslåede model er for meget fokus på at inkludere den enkelte elev i normalområdet, og for lidt fokus på, hvad der er bedst for den enkelte elev. Endvidere, at man i den foreslåede model reducerer omfanget af tidlig indsats og supplerede undervisning er “helt hen i vejret”. Der ønskes beholdt en central økonomi og tildeling, hvilket sikrer stabile økonomiske rammer for almenskolen og koordinere udnyttelse af kommunens samlede kapacitet. Der ønskes en model der sikrer, at det enkelte specialklassetilbud i videst muligt omfang, er målrettet den enkelte elevs behov.

   

   

  Sagsfremstilling

   

  Baggrund for sagen

  BUL besluttede den 12. november 2019 at sende materiale i høring vedrørende en ny model for samarbejdet om børn og unge med særlige undervisningsmæssige behov samt tildelingsmodel på specialundervisningsområdet.

   

  Forvaltningen har den 11. december 2019 modtaget svar fra de relevante parter. Alle høringssvar er i deres helhed vedhæftet som bilag til denne sag.

   

  BUL har ønsket en model, hvor der tages udgangspunkt i en variation af den nuværende tildelingsmodel. Det vil sige en central model med fokus på opstramning i visitationsproceduren. Herudover har BUL ønsket, at der skulle arbejdes videre med:

   

  • ensartet serviceniveau
  • en incitamentstruktur, så der ikke er et økonomisk incitament til at flytte elever fra almen- til specialområdet
  • den samlede økonomi på specialområdet skal holdes

   

   

  Modellens principper
  På baggrund af ovenstående ønsker har forvaltningen udarbejdet et forslag til en model samt principper, hvor en del af de økonomiske midler til børn og unge med særlige undervisningsmæssige behov er placeret decentralt hos den enkelte skole, men hvor en del af forbruget vil være defineret af visitationsudvalget. De økonomiske midler til eksterne tilbud, Stevns Dagskole, Ungdomsdagskolen og Solstrålen placeres central som hidtil.

  Der er udarbejdet en ny ressourcetildelingsmodel, som søger at sikre en bedre styring af udgifterne til specialundervisningsområdet. Samtidig indføres nærhedsprincippet for specialklasserne og der arbejdes med et styrket tværfagligt samarbejde mellem PPR, visitationsudvalget og skolerne. Der lægges op til, at der skal være en strammere processtyring vedrørende indsatser omkring eleven, der har behov for særlige indsatser, herunder både supplerende undervisning og specialundervisning.

  Visitationsudvalgets kernebidrag er at sikre et helhedsorienteret syn på den enkelte elevsag og finde løsninger, der gør, at eleven kan vende helt eller delvist tilbage til almenområdet. Hertil træffer visitationsudvalget afgørelser, der er bindende ift. den enkelte skoles disponering af midler til området for inkluderende specialundervisning og supplerende undervisning. Tilrettelæggelse af indsatserne understøttes af PPR.

   

   

  Høringssvarene

  Forvaltningen har modtaget høringssvar fra DLF, BUPL, Område-MED, de tre folkeskoler herunder deres respektive lokal-MED og skolebestyrelser.

   

  De indkomne høringssvar er, samlet set, konstruktivt kritiske med forbehold i forhold til den foreslåede model. Herunder gennemsgås pointer i høringssvarene overordnet set: BUL kan på møder spørge ind til, og diskutere, andre aspekter fra høringssvar, som ikke er nævnt herunder:

   

  • Nærhedsprincippet - hvordan sikres personale med de rette kompetencer samt kvalitet i tilbuddene ift. dette?

  Forvaltningen bemærker, at folkeskolerne via de statslige kompetenceudviklingsmidler allerede har igangsat relevante kompetenceudviklingsaktiviteter med fokus på blandt andet inklusion, relationskompetencen og specialundervisning. Det er aftalt mellem regeringen og KL at kommunernes mulighed for at anvende det statslige tilskud til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger forlænges til og med 2025. De resterende midler kan således benyttes over en længere tidsperiode til relevante kompetenceudviklingsaktiviteter.

  Som en del af vidensindsamlingen i forhold til området, fortsætter den nuværende mødestruktur, hvor forvaltningen mødes månedligt med skoleledere, PPR og UBU omkring børn med specielle behov for undervisningstilbud. På disse møder bliver udfordringerne drøftet tværsektorielt.

   

  • Nærhedsprincippet - hvordan vægtes princippet i forhold til forældrenes ønske om frit skolevalg?

  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der suspenderes fra det frie skolevalg i kommunen for at understøtte nærhedsprincippet. Helt konkret vil det betyde, at BUL skal tage stilling til, om det skal besluttes, at der frie skolevalg til specialklasser suspenderes, hvis specialklassen har eksempelvis 7 eller flere elever. Hvis modellen besluttes, vil børn og læring efterfølgende fremsætte forslag til rammer for begrænsninger i det frie skolevalg til specialklasser til BUL.

   

  • Tidlig indsats via supplerende undervisning - reduktionen af de små forebyggende indsatser vil medføre, at flere børn på længere sigt skal visiteres til specialundervisning!

  Forvaltningen har i det udsendte materiale kommenteret, at "Den foreslåede model, søger at opnå overholdelse af budget, primært ved at reducere omfanget af tidlig indsats og supplerende undervisning". Dette da Visitationsudvalgets afgørelser har forrang. Der er i tidligere sagsfremstilling bemærket, at en stor reduktion i indsatser inden for supplerende undervisning vil medføre mindre aktivitet i den tidligere støtte til elever, og at det ikke kan udelukkes, at det på sigt vil medføre et lidt øget behov for mere vidtgående specialundervisningstilbud Det kan ikke fastslås, i hvilket omfang den foreslåede model vil inkludere økonomisk råderum til supplerende undervisning på den enkelte skole, førend modellen bliver implementereret i praksis.

  Det foreslås, at det ved vedtagelse af ny model sker særlig dokumentation ifbm. budgetopfølgning, af hvilke andel af midlerne, der benyttes til hhv. inkluderende specialundervisning (12 eller flere lektioner ugentligt) og supplerende specialundervisning (mindre end 12 lektioner om ugen)

   

  Alternativt, vil det være muligt, at tilføje en pulje til hver enkelt skole, der er øremærket til brug inden for supplerende undervisning. Inden for det overordnede mål om budgetoverholdelse, vil sådanne midler skulle findes via reduktion i tildelingen til en af de øvrige aktiviteter i ressourcetildelingsmodellen. Dette enten i form af reduktion af enten

  • Pulje til sepc.undv (nye elever, evt. opnormering af dagskole mv.) på 2 mio. kr. i 2020

  eller

  • supplerende undervisning og inkluderende specialundervisning (inklusionsvejleder og støttetimer). Det er i bilag med ny model estimeret til 1.478.000 kr. pr. skole, men dette er ikke det endelige præcise beløb 

   

  • Opnormering til fra 8 til 10 elever pr. specialklasse - hvordan hænger normeringen sammen med økonomi?

  Forvaltningen angiver at forslaget om 10 elever pr. klasse er med henblik på at sikre budgetoverholdelse. Det vil, alt andet lige, være muligt at øge kvaliteten af undervisning i specialklasser for den enkelte elev, ved lavere normering, eksempelvis ved 8 eller 9 elever som normering i specialklasser. BUL kan inden for den økonomiske ramme, inden for den foreslåede model, vælge at sætte normering til 9 eller 8 elever i stedet for de foreslåede 10 elever. Ved 9 elever vil der fortsat være en forøgelse i kapaciteten inden for nuværende økonomi. Ved normering på 8 elever, er samme samlede kapacitet som for nuværende. Jo lavere normering, desto større er risikoen for merforbrug som følge af, at behovet overstiger kapaciteten.

   

  Der var pr. 1. november 2019 64 elever i specialklassetilbud i de stevnske folkeskoler. Børn og læring indstiller på baggrund af dette og høringssvarende, at den maksimale normering for specialklasser i modellen reduceres til 9 elever.

   

  • Flyverhold under PPR

  Der er kun en enkelt høringspart, der forholder sig til emnet om, at støtte/spcialundervisning kan finde sted i form af flyverophold under PPR: Denne høringspart støtter ikke flyverhold, og ønsker ressourcerne direkte tilknyttet den enkelte skole.

   

  • Evaluering

  En enkelt høringspart angiver manglende evaluering på området. Forvaltningen har haft en dialogbaseret tilgang ift. at kortlægge de økonomiske, arbejdsmæssige samt pædagogiske muligheder på området, hvilket er sket gennem møder med Lokal-MED, Område-MED og skoleledelsen. Fremadrettet vil ny ressourcestyringsmodel løbende blive evalueret ift forbrug, målgruppe og kapacitet årligt.

   

  Forvaltningens anbefaling

  Forvaltningen anbefaler, at BUL ud fra politisk vurdering af input fra høringsfasen, vedtager ressourcemodelstyringsmodel, der skaber en mere entydig placering af såvel beslutningskompetence som økonomisk ansvar. BUL har tidligere forkastet udkast til ressourcestyringsmodel, hvor den samlede beslutningskompetence og det økonomisk ansvar var på den enkelte folkeskole. Nuværende forslag er med henblik på at samle beslutningskompetence og overordnet økonomisk ansvar i center for børn og læring. Den foreslåede model indeholder, efter forvaltnings opfattelse, fortsat væsentlige elementer af decentral ledelse af midler på området, i det omfang dette kan indarbejdes i en model med central placering af overordnet økonomisk ansvar og beslutningskompetence.

   

  Der er som angivet i gennemgang af høringssvarene mulighed for, ud fra høringsfasens input, at foretage en række justeringer af modellen, mens overordnet ansvarsplacering fortsat fastholdes. Det gør sig helt overordnet gældende, at ønske om større kvalitet/meraktivitet inden for området, modsvares af en tilsvarende større risici for merforbrug ift. politisk vedtaget bevilling til området. Vægtningen af disse kriterier er en politisk prioritering.

   

 • 132. Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - Temaer og ambition

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_struktur_i_boerne-_og_ungepolitikken_2020_-_2024.pdfapplication/pdf icon bilag_2._opsamling_af_workshop_den_22._oktober_2019.pdfapplication/pdf icon bilag_3._opsamling_fra_fagudvalg_og_kommunebesoeg_i_soroe_og_ballerup_kommuner.pdf

  Resume

  Ifølge den vedtagne Tids- og procesplan for Børne- og Ungepolitikken skal udvalget behandle politikkens overordnede ambition samt politikkens temaer.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via SSU, AET, BUL og ØU, at

  1. Børne- og Ungepolitikkens overordnede ambition er 'I Stevns Kommune gennemfører vores unge en uddannelse og bliver en velintegreret del af arbejdsmarkedet'
  2. Børne- og Ungepolitikkens temaer er: 'Tidlig indsats', 'Stærk tværfaglighed', 'Mødes af ambitiøse voksne' samt 'Et liv i fællesskab'

  Social og Sundhed, 6. januar 2020, pkt. 124:

  Kan anbefale indstillingen, men opfordrer til, at ordene trivsel og sundhed tekstmæssigt nævnes/indarbejdes i den overordnede ambition for politikken.

   

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2020, pkt. 126:

  1. Anbefales.
    
  2. Anbefales.
   Tidlig indsats ønskes erstattet med: ”Rettidig og forebyggende indsats”.
   Børne og ungepolitikken skal også sætte fokus på børnefattigdom – dog ikke som et selvstændigt tema.
   I bilag 1. under ”Tidlig indsats” ændres formuleringen så tidlig indsats ikke bliver et mål i sig selv.

   

  AET ønsker at behandle sagen igen efter behandlingen i KB.    

  Beslutning

  BUL gennemgik fagudvalgenes input, og drøftede forskellige alternativer til tydeliggørelse af politikkens ambitioner og temaer.

  Sagen genoptages på kommende BUL-møde, hvorefter sagen forelægges  ØU og KB.

  Sagsfremstilling

  Ifølge den vedtagne Tids- og Procesplanplan for udarbejdelse af en samlet Børne- og Ungepolitik er vi nået dertil, hvor vi skal konkretisere den helt overordnede og politiske ramme for politikken. Når denne ramme er fastlagt, kan vi igangsætte den del af den vedtagne proces, hvor vi blandt andet skal inddrage medarbejdere og bestyrelser. Her skal vi sammen udfolde de temaer, der politisk bliver besluttet, skal være de dominerende i politikperioden 2020 - 2024.

   

  Børne- og Ungepolitikken omfatter tre fagudvalg - SSU, AET og BUL. Siden starten af efteråret 2019 er de tre udvalg kommet med input, og der har været arrangeret besøg til Ballerup og Sorø kommuner for at få inspiration og høre deres erfaringer med en samlet Børne- og Ungepolitik. Input fra Stevns Kommunes fagudvalg og kommunebesøgene er opsummeret i Bilag 3: Opsamling fra fagudvalg og kommunebesøg i Sorø og Ballerup kommuner.

   

  Senest har der været afholdt en workshop på Tinghuset for de tre fagudvalg. Til workshoppen blev deltagerne indledningsvist præsenteret for en opsamling af de input, som er opsummeret i bilag 3. Herefter var deltagerne inddelt i tre grupper, som var blandet på tværs af udvalg og partier. På baggrund af gruppedrøftelser kom hver gruppe med sine input. Samtlige input skal efterfølgende bearbejdes og danne den overordnede ramme for den kommende Børne- og Ungepolitik.

   

  Til workshoppen kom grupperne med input til følgende tre punkter:

  • Vores ambition – hvad er den?
  • Temaer – hvilke skal dominere politikken?
  • Politikken som produkt – hvordan skal den være?

  Opsummering af drøftelserne til workshoppen fremgår af Bilag 2: Opsamling af workshop den 22. oktober 2019

   

  På baggrund af samtlige input i processen frem til nu, er der blevet udarbejdet et udkast til struktur for Børne- og Ungepolitikken og er vedlagt som Bilag 1: Udkast til struktur i Børne- og Ungepolitikken 2020 - 2024.

   

  Overordnet ambition

  I processen har der været en lang række drøftelser, men særligt har andelen af unge, som gennemfører en uddannelse samt andelen af unge, som kommer i arbejde, været italesat mange gange. Tilsvarende var det et omdrejningspunkt til workshoppen. Derfor kan et bud på den overordnede vision være følgende: I Stevns Kommune gennemfører vores unge en uddannelse og bliver en velintegreret del af arbejdsmarkedet.

   

  Temaer

  Der er kommet mange input til politikken. Nogle input hænger tydeligt sammen under et fælles tema, andre input vil indgå senere i processen, når de valgte temaer skal udfoldes yderligere. Af processen er der især fire temaer, som har fået særlig stor opmærksomhed og blevet fremhævet af flere omgange. På den baggrund kan følgende fire temaer være et bud på den overordnede struktur i Børne- og Ungepolitikken: 'Tidlig indsats', 'Stærk tværfaglighed', 'Mødes af ambitiøse voksne' samt 'Et liv i fællesskab'

   

  For yderligere udfoldelse af de fire temaer se bilag 1: Udkast til struktur i Børne- og Ungepolitikken 2020 - 2024.

 • 133. Planstrategi 2020

  application/pdf icon udkast._planstrategi_2020_21.12.2019.pdf

  Resume

  Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen skal politisk behandles med henblik på, at strategien skal sendes i 8 ugers høring.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. Planstrategi 2020 & redegørelse for Lokal Agenda 21 godkendes.

  2. herunder at strategien sendes i 8 ugers offentlig høring fra mandag den 3. februar 2020.

  Social og Sundhed, 6. januar 2020, pkt. 123:

  Ad. 1

  5 medlemmer (A+V+C) anbefaler forslaget.

  2 medlemmer (N+Ø) tager forbehold frem til behandlingen i KB.

   

  Ad. 2

  Anbefales.

  Direktionen, 6. januar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, 6. januar 2020, pkt. 125:

  1. Et flertal bestående af Mikkel Lundemann Rasmussen (C)) Jacob Panton-Kristiansen (V), Thomas Overgaard (A), Line Krogh Lay (R) anbefaler indstillingen med følgende kommentar: Der tilføjes en formulering under ”ambitioner” vedrørende:” I Stevns kommune tager det lokale erhvervsliv et socialt medansvar.”
   Sejer Folke (Ø) tager forbehold indtil KBs behandling.
    
  2. Anbefales.

  Beslutning

  3 medlemmer (A+V) anbefaler indstillingen.

  2 medlemmer (O+Ø) afventer stillingtagen indtil KB-behandlingen.

  Sagsfremstilling

  Kommunens planstrategi er toneangivende for den brede og langsigtede udvikling i kommunen og danner grundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.  I Planstrategien kan Kommunalbestyrelsen præsentere visioner og ambitioner for kommunen og definere, hvilke retninger den strategiske og fysiske planlægning skal styre mod.

   

  Planstrategiens formål er således at styrke politikernes muligheder for at: 

  1) tilrettelægge en strategisk udvikling, der retter sig mod udfordringer, muligheder og styrker i kommunen

  2) vise retningen for kommuneplanlægningen

   

  Planstrategien skal udarbejdes hvert 4. år, men have et bredt og langsigtet fokus på gerne både 8 og 12 års sigte – eller endnu længere frem.  

   

  Planstrategien er første skridt i kommuneplanprocessen og indeholder den lokale Agenda 21-redegørelse for bæredygtig udvikling. Planstrategien gør det ikke alene, men den sætter retninger for vores videre arbejde – ikke kun i kommuneplanlægningen, men i lige så høj grad i øvrige initiativer og handlinger bredt i organisationen. Planstrategien udgør således grundlaget for kommuneplanrevisionen, men kan i lige så høj grad udgøre grundlaget for udarbejdelse af målsætninger og igangsættelse af konkrete initiativer på andre kommunale opgaveområder.

   

  Tidligere har planstrategien og den Lokale Agenda 21-redegørelse været adskilt i to dokumenter med hvert sit forløb, men af hensyn til at sikre helheden har dokumenterne siden Planstrategi 15 været samlet i en strategi.

   

  Planstrategi 2020 afløser Planstrategi 2015 og gælder fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse, indtil der vedtages en ny planstrategi senest i 2023.

   

  Fuld revision

  I sidste valgperiode gennemgik kommuneplanen en fuld revision. Der ligger dermed allerede et godt og gennemarbejdet grundlag for selve planlægningen i kommunen. Derfor var der som udgangspunkt lagt op til, at kommuneplanen i denne omgang skulle gennem en delvis revision. Set i lyset af, at visions- og Planstrategiprocessen har været kørt i ét og samme spor, som medførte mange input, er det resulteret i en Planstrategi med et overordnet og strategisk fokus for hele Stevns Kommunes opgavevaretagelse. Derfor er det hensigtsmæssig alligevel at gennemføre en fuld revision af den kommende kommuneplan.

   

  Det er vigtigt at fremhæve, at det ikke betyder, at alt i kommuneplanen skal revideres. Hovedstrukturen fra den eksisterende kommuneplan bliver fastholdt og det bliver en revision, som er fokuseret på ændringer inden for de emner, der er benævnt i Planstrategiens revisionsbeslutning samt Planstrategiens 5 hovedtemaer og vision. Det betyder, at udover emnerne i revisionsbeslutningen, så vil der alene blive foretaget en række sproglige tilretninger og opdateringer i kommuneplanen, for at sikre en forankring af såvel Stevns Kommunes nye vision samt planstrategiens øvrige ambitioner.

   

  Af revisionsbeslutningen i Planstrategi 2020 indgår en nærmere gennemgang af emner i revisionen, hvoraf nogle er afledt af ændrede lovkrav.

   

  Proces

  Der har i de forløbne halvandet år været gennemført en integreret proces, som har haft til formål at etablere grundlag for både Stevns Kommunes nye vision og fokus for Planstrategi 2020. Det har været et bevidst sigte med processen, som har kørt i en række etaper, at tydeliggøre sammenhængen mellem vision og planstrategi.

   

  I første etape blev der gennemført en proces, hvor der politisk blev fastsat fire hovedtemaer til Planstrategi 2020. De fire temaer blev følgende:

   

  Fællesskab og deltagelse

  Et godt sted og bo

  Natur- og kulturlandskaber

  Udsyn og innovation

   

  Disse fire hovedtemaer dannede afsættet for Planstrategien samt det videre arbejde med at formulere en ny vision for Stevns Kommune. Indenfor rammen af de fire temaer kom der input til udfoldelse af de fire temaer i planstrategien og arbejdet med formuleringen af Stevns Kommunes nye vision. I perioden var der også et stort engagement fra kommunens borgere. I samme spor kom der input til det femte afsnit i Planstrategien, som drejer sig om 'Bæredygtig udvikling' og Lokal Agenda 21-redegørelse.

   

  Stevns Kommunes nye vision blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2019 og er således allerede vedtaget, men indgår som en integreret del af planstrategien.

   

  FN´s Verdensmål

  I Stevns Kommune arbejder vi for at understøtte indfrielsen af verdensmålene, der blev vedtaget af stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York i 2015. Med Planstrategi 2020 og Lokal Agenda 21-redegørelsen sætter Stevns Kommunes en fælles retning, der muliggør en understøttelse af 13 af de 17 Verdensmål. Således fremgår det af Planstrategi 2020 i hvert hovedafsnit, hvilke verdensmål det pågældende afsnit understøtter.

   

  Høringssvar

  Ifølge planloven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af idéer, forslag og kommentarer til den vedtagne Planstrategi. Efter udløbet af fristen tages der stilling til de fremkomne bemærkninger, og det besluttes, om planstrategien skal ændres. Efterfølgende skal det bekendtgøres, hvorvidt der er vedtaget ændringer eller ej. Først herefter kan strategien anvendes som baggrund for at ændre kommuneplanen.

  Det indstilles, at planstrategien sendes i høring fra mandag den 3. februar til mandag den 30. marts 2020.

  Lovgrundlag

  Planloven fastsætter, at der i løbet af første halvdel af en valgperiode skal udarbejdes en planstrategi samt en redegørelse for kommunens arbejde med bæredygtighed udvikling (lokal agenda 21). Redegørelse for lokal agenda 21 er indarbejdet i planstrategien.  

  Økonomi

  Strategien kræver ikke i sig selv nye investeringer, men er et værktøj til at sikre, at de beslutninger, der bliver truffet understøtter den overordnede ambition for Stevns Kommunes udvikling.

 • 134. Flytning af Børnehave Øst til Dalen 5 - Anlægsbevilling

  Beslutning

  Anbefales.

   

 • 135. Diverse orienteringer - BUL den 7. januar 2020 (Lukket)

 • 136. Underskriftsark

  Beslutning

  .