Referat

 • 260. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 5. januar 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 261. Pædagogisk tilsyn i dagtilbud 2020 - Orientering

  application/pdf icon 2020_tilsyn_ved_privat_pasningsordning_0.pdfapplication/pdf icon 2020_tilsynsskema_i_dagtilbud_i_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon tilsynsrapporter_samlet_2020_0.pdf

  Resume

  Der har i efteråret 2020 været gennemført pædagogisk tilsyn i kommunale og private dagtilbud samt de private pasningsordninger i Stevns kommune. BUL skal derfor have en orientering om hovedpointerne fra disse tilsyn. Pædagogisk konsulent, Birgit Bjørkman, deltager under punktet.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL at


  1. tage orienteringen om pædagogisk tilsyn i dagtilbud til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Dagtilbudsloven er Kommunalbestyrelsen ansvarlig for, at der føres tilsyn i de kommunale og private dagtilbud inkl. dagplejekontoret samt de private pasningsordninger.


  Der bliver gennemført to årlige pædagogiske tilsyn i de private pasningsordninger, et anmeldt og et uanmeldt.

  I de kommunale dagtilbud gennemføres der pædagogisk tilsyn hvert andet år og i de private dagtilbud én gang om året. Det kan være både anmeldte og uanmeldte tilsyn.


  Det skal bemærkes, at udover de tilrettelagte pædagogiske tilsyn betragtes alle besøg i dagtilbuddene af kommunale medarbejdere som en måde at opfylde den kommunale tilsynsforpligtigelse på.


  I efteråret 2020 har den pædagogiske konsulent gennemført anmeldt pædagogisk tilsyn i 7 kommunale dagtilbud, 3 private dagtilbud og 12 private pasningordninger. Der mangler at blive gennemført pædagogisk tilsyn i 3 kommunale dagtilbud og dagplejekontoret. Disse tilsyn er planlagt til at blive gennemført i januar 2021.


  Ledelsen i den kommunale dagpleje gennemfører tilsynet hos de kommunale dagplejere.


  Uanmeldt tilsyn i dagtilbud blev sidst gennemført i 2014.


  Ved tilsyn i de private pasningsordninger tages der udgangspunkt i et tilsynsskema. Dette skema er vedlagt som bilag.


  Der har gennem tiden været anvendt forskellige modeller for det pædagogiske tilsyn i dagtilbuddene alt efter hvilke fokusområder, der har været udvalgt.


  Ved tilsynsrunden i 2020 har der været fokus på seks temaer: Opfølgning fra sidste tilsyn; Sprogvurderinger; Implementering af den styrkede pædagogiske læreplan; Medarbejderkompetencer; Tiden med corona; Eventuelt.

  Tilsynsskema med de seks temaer er vedlagt som bilag.


  Inden selve tilsynsdagen har dagtilbuddet udfyldt tilsynsskemaet og returneret til tilsynet, for at tilsynet kunne forberede spørgsmål til en efterfølgende dialogsamtale i dagtilbuddet.

  På selve tilsynsdagen har tilsynet brugt et par timer til at observere i dagtilbuddet.

  Derefter er der afholdt en dialogsamtale, hvor ledelse og et eller flere faglige fyrtårne har deltaget.

  Efterfølgende er der blevet udarbejdet en rapport, der skal offentliggøres på dagtilbuddets hjemmeside.

  Tilsynsrapporterne fra efteråret 2020 er vedlagt som bilag.


  Hovedpointerne fra de pædagogiske tilsyn i de private pasningsordninger i efteråret 2020:

  • Generelt kender og arbejder de efter temaerne fra den pædagogiske læreplan.
  • Der var tegn på, at de forstår betydningen af at skabe det gode samspil og nærvær med børnene.
  • Alle har fået tilrettet pasningsordningens navn, så der ikke indgår ordet dagpleje nogen steder.
  • Alle arbejder bevidst efter retningslinjerne for corona mht. rengøring og hygiejne, holde afstand mv.  Hovedpointerne fra de pædagogiske tilsyn i de kommunale og private dagtilbud i efteråret 2020:

  • Tema 1; Opfølgning på sidste tilsyn:

  Det kan konstateres, at i de dagtilbud, hvor tilsynet sidste gang kom med nogle anbefalinger, er der efterfølgende blevet arbejdet med disse emner, og for de fleste vedkommende havde det medført ændringer i den pædagogiske praksis.


  • Tema 2; Sprogvurderinger:

  Generelt bliver der arbejdet fokuseret med sprogvurderinger og det øvrige sprogarbejde. Nogle steder har der været et efterslæb pga. corona, men det arbejdes der på at få afviklet. Nogle dagtilbud blev anbefalet at tilrette strukturen omkring sprogvurderingerne og det øvrige sprogarbejde for at gøre det tydeligt for alle medarbejdere, hvorfor og hvornår de sprogansvarlige går fra til dette arbejde.


  • Tema 3; Implementering af den styrkede pædagogiske læreplan:

  Der er generelt blevet arbejdet fokuseret med implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Enkelte dagtilbud er også blevet færdige med den skriftlige del, selv om afleveringsfristen lige er blevet flyttet til d. 1. marts 2021. Nogle dagtilbud er ikke nået så langt, men det skyldes f.eks. lederskift et par steder, og andre har udfordringer i arbejdsmiljøet, der har været medvirkende til at forsinke processen. Dagtilbuddene har generelt haft god gavn af de faglige fyrtårne, der blev uddannet i 2019 til støtte i implementeringsprocessen.


  • Tema 4; Medarbejderkompetencer

  Dagtilbuddene er generelt opmærksomme på at prøve at opkvalificere deres medarbejdere, men de udfordres af daglige tidspres og de forholdsvis få kursusmidler, som de har til rådighed.


  • Tema 5: Tiden med Corona:

  Dagtilbuddene har været og er stadig uden tvivl presset af at overholde retningslinjerne vedr. corona, men alle har været gode til at reflektere over tiden og kommet frem til både fordele og ulemper. Af positive effekter kan det fremhæves, at det at arbejde i mindre grupper har givet mere nærvær, hvilket har en positiv effekt på børnenes indlæring, og især har langt de fleste sårbare børn profiteret af det tættere samvær. Udelivet vil blive udnyttet meget mere fremover, og den øgede hygiejne har givet mindre sygdom både blandt børn og medarbejdere.


  Af ulemper kan det nævnes, at det har krævet en stor ekstra arbejdsindsats af både ledere og medarbejdere. Det har været og er stadig svært at få en dagligdag til at hænge sammen rent ressourcemæssigt samt at hygiejne i en vis udstrækning har skullet sættes forud for pædagogik. Det er også blevet sværere at hjælpe hinanden i det enkelte dagtilbud, da grupperne helst ikke skal blandes. Slutteligt har annullering af ferie mm. for at kunne overholde corona-retningslinjer medført et pres på mange ansatte.  Kort opsummering:

  Tilsynene viser, at der overvejende er en god pædagogisk kvalitet i Stevns Kommunes kommunale og private dagtilbud. Der er nogle dagtilbud, der er nået længere end andre i den pædagogiske udvikling, men alle er i proces.

  Nogle dagtilbud er pt. udfordrede med det psykiske arbejdsmiljø, men der er tilrettelagt processer for at optimere dette. Tilsynet vil følge op på disse dagtilbud i løbet af foråret 2021.  Økonomi

  Ikke relevant for sagen.

 • 262. Budgetprognose 2021 - BUL

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetprognose_2021_-_bul_0.pdf

  Resume

  BUL skal behandle budgetprognose 2021, som er første opfølgning på budgettet for 2021. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.


  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2021.


  Budgetprognosen på BUL´s områder viser samlet set ingen afvigelser på den almindelige drift. Der må dog påregnes et corona-relateret merforbrug.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU

  Beslutning

  1. Taget til efterretning

  2. Budgetprognosen sendes videre til ØU uden bemærkninger.

  Sagsfremstilling

  Budgetprognosen er en tidlig opfølgning på budget 2021 med det formål at få overblik over eventuelle økonomiske udfordringer i 2021 tidligt på året. Den tidlige opfølgning skal ses

  på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligt på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2022.


  Budgetprognosen har en mere overordnet tilgang end de to efterfølgende budgetopfølgninger og fokuserer på de områder, hvor der forventes afvigelser af betydning for budget 2021. Vurderingen er lavet på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2020, ny viden, ændret lovgivning samt eventuelle andre forhold, der kan have betydning for budget 2021.


  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. For de fleste anlægsprojekter er der på dette tidlige tidspunkt ikke nye forventninger til gennemførelse og forventede udgifter.


  Budgetprognosen er forbundet med stor usikkerhed på grund af corona-virus og de afledte økonomiske konsekvenser heraf, både i forhold til udgifter og indtægter. I det vedtagne budget 2021 og i forventet regnskab i budgetprognosen er ikke medtaget udgifter på serviceområderne som følge af corona.


  Følgende områder er gennemgået i budgetprognosen:

  • Forventet behov for pladser på dagtilbudsområdet
  • Forventet elevtal på skoleområdet
  • Specialundervisning på skoleområdet
  • Egenbetaling og tilskud
  • Tilbud til børn og ugne med særlige behov
  • Takstfinansierede institutioner


  Budgetprognosen for de udvalgte budgetområder viser samlet set ingen forventet afvigelser. Heri er dog ikke medtaget forventede coronarelatede udgifter. I 2020 er der på driften et forventet corona-relateret merforbrug på 8,3 mio. kr., som svarer til en gennemsnitlig månedlig udgift på 0,8 mio. kr., heraf er der månedlige merudgifter på 0,5 mio. kr. til ekstra rengøring. Det må forventes at dette vil fortsætte i en periode ind i 2021.


  Budgetterne reguleres ikke i forbindelse med budgetprognosen. Eventuelle budgetreguleringer sker i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august.

  Økonomi

  På BUL område forventes pt. ingen afvigelse på almindelig drift. Der forventes dog corona-relaterede merforbrug, som på pt. ikke kan vurderes.


  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 263. Udviklingsplan 2 - børne- og unge socialområdet - Orientering

  application/pdf icon udviklingsplan_2_-_status_-_januar_2021_0.pdfapplication/pdf icon ledelsesinformation_-_ubu_0.pdf

  Resume

  BUL præsenteres for udkast til ledelsesinformation, der foreslås at være en fast bestanddel af den kvartalsmæssige statusafrapportering til BUL om udviklingsplan 2 på socialområdet for børn og unge. Der gives endvidere status på udviklingsplan 2 for afd. for udsatte børn og unge. Endelig orienteres om væsentlige hovedtræk for den omorganisering af afd. for udsatte børn og unge, der implementeres 1. januar 2021. Afd.leder for udsatte børn og unge, Anders Skare, deltager under punktet.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL via DIR, at

  1. udkast til ledelsesinformation til politisk niveau godkendes, og eventuelle yderligere ønsker til ledelsesinformation diskuteres og protokolleres.
  2. orientering om status for udviklingsplan 2 tages til efterretning
  3. orientering om organisering af afd. for børn og unge tages til efterretning

  Beslutning fra Direktionen, 4. januar 2021, pkt. 2:

  Taget til efterretning.

  Beslutning

  1. Koncept for ledelsesinformation godkendt.

  2. Orienteringen taget til efterretning

  3. Orienteringen taget til efteretning.

  Sagsfremstilling

  Ledelsesinformation

  Udkast til politisk ledelsesinformation er vedlagt. Ledelsesinformationen vil blive gennemgået grundigt på udvalgsmødet. Ledelsesinformation er ikke i et format, hvor den er umiddelbart fuldt ud forståelig uden ledsagende forklaring. Efter udvalgets debat og godkendelse af modellen for politiskledelsesinformation, vil der inden næste præsentation af ledelsesinformation i 2. kvartal 2021 blive udarbejdet ”læseguide”, som fremover vil blive vedlagt statussager om udviklingsplan 2 som bilag.


  Udviklingsplan 2

  Afrapportering over progression i udviklingsplanen er vedhæftet. Fra denne kan fremhæves.

  Konstateret fravigelse:

  Forslag til model for politisk ledelsesinformation til politisk niveau skulle være fremlagt i december for BUL. Denne er derfor forsinket. Ved udvalgets eventuelle godkendelse af ledelsesinformationen i nærværende sag, vil status ændres til, at opgaven er udført


  Risiko for fravigelse:

  Implementering af FTM til privatskoler og private dagtilbud inden udgangen af 1. kvartal 2021. Proces er

  forsinket grundet stort omfang af hastende corona-relaterede opgaver for især centerchefen. Forventes fortsat overholdt, men er i risiko for forsinkelse, såfremt coronarelaterede opgaver af hastende karakter fortsat har et stort omfang i 1. kvartal 2021.


  Væsentlige realiserede opgaver siden sidst:

  FTM (FamilieTeam Møder) er implementeret i alle tre folkeskoledistrikter. Der indhentes fortsat erfaringer fra disse møder med henblik på løbende justeringer.

  Servicekatalog til brug for at vælge indsatser på FTM er færdiggjort og publiceret på intranettet.

  Ny organisationsstruktur for afd. for udsatte børn og unge er færdig og implementeres fra 1. januar. Hovedtræk for denne gennemgås sidst i sagsfremstillingen

  Tilstedeværelsestid for afd. for udsatte børn og unge på skolerne sammen med PPR/Familiehuset er igangsat fra 1. januar. Mulighed for at udvide denne del af serviceviften vurderes løbende med henblik på fremlægges til BUL i 2. kvartal 2021.


  Ny organisationsstruktur for afdelingen for Udsatte Børn og Unge (UBU)

  Der implementeres ny struktur for UBU pr. 1. januar 2021. Målet med omorganiseringen er understøtte den bærende princip om tidlig tværgående indsats i de enkelte distrikter. Hovedtræk ved omorganiseringen er følgende:

  -

  Sagsbehandlere opdeles i de tre distrikter, og sager i distriktet vil i al væsentlighed varetages af sagsbehandlere i de enkelte distrikter. Der er nov. 2020 følgende antal sager fordelt på distrikter: Strøby Egede 104 (33%), Hårlev 81 (25%) og St. Heddinge 133 (42%). Der er derudover 80 handicapsager. Baseret på sagsantal fordeles stilling med 5 sagsbehandlere til St. Heddinge, 4 sagsbehandlere til Strøby Egede, 3 sagsbehandlere til Hårlev og 2 sagsbehandlere på handicapområdet (tværgående i kommunen)

  -

  Der oprettes 2 ”interne distrikter” med vagtordning. Et for St. Heddinge og et for Strøby Egede/Hårlev. Der er tilknyttet en faglig leder til hvert distrikt. Der vil i alle uger være en ansat fra distriktet, der har vagtordning, og derfor mødefri fra borgermøder. Dette er med henblik på hurtigt at kunne vejlede almen-området ift. generelle spørgsmål og henvendelser, samt sende henvendelser videre til sagsbehandler ved eksisterende sager. Sagsbehandler med vagtordning modtager og vurderer indkomne underretninger og iværksætter akutte handlinger ved underretninger om overgreb.

  -

  I forlængelse af ovenstående nedlægges ”modtageteam” som særskilt funktion. De to hidtidige stillinger i modtageteamet integreres i distrikterne og indgår i ovenstående sagsbehandlerfordeling

  -

  Distriktsmøder og FamilieTeamMøder (FTM) varetages af sagsbehandlere inden for distriktet. Ved FTM tilstræbes, at sagsbehandler, der deltager i dette møde, vil kunne tage sagen, såfremt det bliver underretningssag med efterfølgende børnefaglig undersøgelse. Dette for at skabe en kontinuitet i tilknyttet sagsbehandler set fra borgerperspektivet hele vejen gennem en sag.

  -

  Sparring på særligt komplekse eller akutte sager inden for et distrikt sker på møder mellem distriktets sagsbehandler. Det har bl.a. til formål at mindske sårbarheden på sager ifbm. opsigelser eller langtidssygdom ved at sikre, at en kollega kender til hovedtrækkene i sagen.

  Den nye struktur er udarbejdet i samarbejde med medarbejderrepræsentanter over en møderække, hvor ønsker til ny struktur er diskuteret og konkrete løsningsforslag er fremlagt og diskuteret.

 • 264. Temaer til BUL-møder 2021

  Resume

  BUL skal diskutere ønsker til årsplanlægning og temaer til BUL´s møder i 2021

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

  1. diskutere og protokollere ønsker til temaer på BUL´s møderække i 2021

  Beslutning

  Udvalget supplerede listen med følgende:


  I forhold til tidlig tværgående indsats bør der også være fokus på sundhedsplejens rolle.


  Tema om drøftelse af kvalitet i folkeskolen bør blandt andet have fokus på brug af frie midler (øvrig undervisningstid/kortere skoledag), samarbejde mellem skolerne, inklusion og uddannelsesvejledning. Hvordan får vi både det stevnske erhvervsliv og natur mere i spil i forhold til skolerne (jf. åben skole). Brug af egne computere i folkeskolen.


  Temaet om udvikling på specialundervisningsområdet bør også inddrage spørgsmålet om adgang til at gå op i fuld fagpakke, jf. også udskolingsklasse på Dagskolen.
  Sagsfremstilling

  BUL har i de tidligere år haft mødeplan, hvor der til en række udvalgsmøder har været tilknyttet et særligt tema, ofte med besøg af relevante gæster til udvalgsmødet. Denne mødeplan med teamer har i 2020 i væsentligt omfanget været annullerer på grund af covid-19.

  I 2021 foreslås følgende temaer ift. konkrete møder:

  Marts: Udvalget har besluttet at skulle besøge folkeskolernes SFO2-tilbud som en del af analysen af SFO2-området

  April: Udvalget har ønsket at få tema om Ungdomsskolen og ungdomsskolen tilbudsvifte. Dette på et tidspunkt, hvor planlægningen af kommende års aktiviteter fortsat foregår. Dette foreslås, efter forvaltning har vendt emnet med ungdomsskolen, at være til udvalgets aprilmøde.

  Ud over ovenstående, så er konkret forslag til udmøntning af udvalgets beslutning og ønsker, har der i tidligere år bl.a. været følgende temaer.

  -        Folkeskolen og kvalitetsrapporter

  -        Daginstitutioner og dagpleje

  -        Sundhedsplejens ydelser

  -        Status på børne- og unge socialområdet

  -        Tidligt tværgående indsats. Status og principper

  -        Udmøntning af vedtaget budget

  -        Udvikling på specialundervisningsområdet

  Der kan naturligvis være andre temaer og fokusområdet, som udvalget ønsker at få på udvalgsmøde som tema.

  Det indstilles at udvalget diskuterer ønsker til temaer på udvalgets møderække i 2021.

 • 265. Diverse orienteringer - BUL 5. januar 2021 (Lukket)

 • 266. Underskriftsark (Lukket)