Referat

 • 137. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 4. februar 2020.

   

   

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Godkendt.

 • 138. Sundhedsplejen - orientering

  Resume

  BUL orienteres på mødet om indsatsområder og struktur for sundhedsplejen.

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  To repræsentanter fra sundhedsplejerskerne deltager under behandling af punktet.

   

  Sundhedsplejen i Stevns Kommune består pt. af 5 sundhedsplejersker. I forbindelse med budget 2020 er sundhedsplejen opnormeret til 6 ansatte. Ansættelsesproces ift. sjette sundhedsplejerske er i gangværende. Sundhedsplejen er et selvledende team med en høj grad af selvtilrettelæggelse af arbejdsdagen. Sundhedsplejen refererer direkte til centerchef for Børn og Læring.

   

  Under punktet gennemgår sundhedsplejen kort de vigtigste nuværende indsatsområder, tanker ift. fremtiden og besvarer spørgsmål fra udvalgsmedlemmer.

 • 139. Budgetprognose 2020 - BUL

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetprognose_2020.pdf

  Resume

  BUL skal behandle budgetprognose 2020, som er første opfølgning på budgettet for 2020. Opfølgningen laves for at få en tidlig pejling på den økonomiske situation og eventuelle økonomiske udfordringer.

   

  Der er i budgetprognosen fokuseret på de områder, hvor der på nuværende tidspunkt ser ud til at kunne forventes afvigelser af betydning i forhold til budget 2020.

   

  Budgetprognosen på BUL´s områder viser et forventet merforbrug på 0,5 mio. kr. i 2020. 

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetprognosen for 2020
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  1. Budgetprognosen behandlet
  2. Ingen bemærkninger.

  Sagsfremstilling

  Den 31. oktober 2019 godkendte Økonomiudvalget en ny overordnet tidsplan for budgetprocessen for 2021 og budgetopfølgningerne i 2020. Det fremgår heraf, at der gennemføres en tidlig opfølgning på budgettet for 2020 (budgetprognose), hvilket blandt andet skal ses på baggrund af kommunens økonomiske situation samt ønske om tidligere på året at have overblik over de økonomiske udfordringer og muligheder. Opfølgningen kan ligeledes skabe grundlag for den kommende budgetproces for 2021.

   

  Budgetprognosen fokuserer på de områder, hvor der på baggrund af blandt andet budgetopfølgningen pr. 31. august 2019, ny viden og ændret lovgivning forventes afvigelser af betydning for budget 2020. Budgetprognosen afviger således fra de vante budgetopfølgninger ved at have en mere overordnet tilgang og kun fokusere på områder med forventede afvigelser i 2020.

   

  Budgetprognosen har fokus på en opfølgning på driftsudgifterne. Vedrørende anlægsprojekterne forelægger der for de flestes vedkommende ikke nye forventninger til gennemførelse af disse på dette tidlige tidspunkt.

   

  Følgende områder er gennemgået i budgetprognosen:

  • Dagtilbud til børn
  • Skoler - Klasse- og elevtal, specialundervisning mv.
  • Egenbetaling og tilskud - Morgenåbning
  • Tilbud til børn og unge med særlige behov
  • Takstfinansierede institutioner - Magnoliegården

   

  I prognosen er der fortrinsvis taget udgangspunkt i behov for pladser i dagtilbud og klasse- og elevtildeling på skolerne, herunder mellemkommunale betalinger (pasning over kommunegrænser, frit skolevalg, plejebørn mv.). Herudover er der foretaget en prognose på specialundervisning, tilbud til børn og unge med særlige behov og Magnoliegården. Der er ikke fortaget opfølgning på rammestyrede områder og lønsumsstyring.

    

  Budgetprognosen for de udvalgte budgetområder viser et samlet forventet mer/mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til Budget 2020, som primært skyldes følgende forhold:

  • Et merforbrug på 1,1 mio. kr. på behov for pladser på 0-6 års området incl. mellemkommunale betalinger
  • Et merforbrug på 0,8 mio. kr. på to-sprogede i folkeskolerne, som dog modsvares af mindreforbrug på efterskoler og klasse- og elevtildeling
  • Et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. på forældrebetaling
  • Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på Magnoliegården

  Økonomi

  På BUL´s område forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.

   

  I henhold til den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås, og der skal i modsat fald anvises alternativ finansiering.

 • 140. Budget 2021 - Fagudvalgenes møder med MED-udvalg

  application/pdf icon oekonomisk_politik_2020-2024.pdf

  Resume

  I forbindelse med budget 2021 skal fagudvalgene holde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020. Der skal tages stilling til mødets form og indhold, herunder mødedato, deltagerkreds mv.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

  1. der tages stilling til, hvordan fagudvalgenes møder med MED-udvalg skal afholdes, herunder mødets form, indhold og deltagerkreds.
  2. mødet afholdes torsdag den 23. april fra 15.00 - 17.00.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  1. Der ønskes vægt på dialog fremfor indlæg og temadiskussion fremfor gennemgang af balancekatalog

  2. Mødes ønskes afholdt 28. april 15-17.

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget har på møde den 14. januar 2020 godkendt Stevns Kommunes økonomiske politik for 2020-2024, herunder tidsplanen for budget 2021 (den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen).

   

  Af tidsplanen for budget 2021 fremgår blandt andet, at fagudvalgene skal afholde møder med MED-udvalg i marts eller april 2020 – men med en udvidet deltagerkreds. Der skal inden da tages beslutning om mødets form og indhold, herunder mødedato, mødeform, tema og deltagerkreds.

   

  Børn og Læring foreslår, at mødekredsen bliver den samme som i 2019. Dette vil sige op til 2 ledelsesrpræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter fra alle områder, der har et lokal-MED eller personalemøde med MED-status. Medlemmer af område-MED vil have forrang i en sådan udpegning, og alle område-MED-medlemmer er dermed sikret deltagelse i mødet. Der kan være enkelte afvigelser fra ovenstående princip, ud fra konkret vurderingen fra centerchefen.

   

  Sidste års møde var en dialog mellem mødedeltagere og udvalgsmedlemmer, der var baseret på det udarbejdede balancekatalog. Dette vil kunne gentages i 2020. Det er dog også muligt, at andre ideer kan komme i spil, eksempelvis tema-diskussioner, mere afgrænsede prioriteringsdiskussioner og lignende. Dette er ud fra udvalgets diskussion og ønsker.

   

  Det vurderes, at det er vigtigt for deltagerkredsen, at mødet er centreret omkring en dialog mellem ansatte og udvalg. Der vil derfor næppe være ønske om deciderede længerevarende indlæg fra en eller flere enkeltpersoner.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 141. Multihuset, Rødvig - anlægsregnskab

  application/pdf icon anlaegsregnskab_multihus.pdf

  Resume

  I henhold til Stevns kommunes principper for økonomistyring skal der aflægges særskilt regnskab med bruttoudgifter excl. moms på 2 mio. kr. eller derover. KB skal godkende anlægsregnskab for Multihuset, ny institution i Rødvig.

   

  Indstilling

  Teknik & Miljø indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

   

  1. godkende anlægsregnskabet for Multihuset, Ny institution i Rødvig.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 2:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Anbefales.

  Sagsfremstilling

  I Investeringsplanen for 2009 er der afsat et rådighedsbeløb på ialt kr. 51,5 mio. kr. I december 2009 frigiver KB 1 mio. kr. til projekteringen. I maj 2010 frigiver KB 50,5 mio. kr. til opførelse af ny daginstitution i Rødvig (Multihuset). Der er dermed samlet bevilget 51,5 mio. kr. til projektet. Bygningen blev indviet i august 2011.

  Projektet er stort set udført inden for det afsatte budget. Men inden for budgettet er der væsentlige afvigelser imellem de forskellige budgetposter:

  • Køb/salg jord afviger med 1.057.000 kr., hvilket skyldes at projektet som budgetsat har købt jord af COOP. Efterfølgende har projektet købt jord af kommunen ved en intern afregning på 1.052.000 kr., hvilket ikke var budgetsat. Årsagen til denne fremgangsmåde er uvis.
  • Håndværkerudgifter afviger positivt med 8.461.000 kr. Her har man indgået en entrepriseaftale, der var mindre end oprindeligt budgetteret. Dette skyldes til dels, at elementer af byggesagen er blevet håndteret som bygherreleverancer, og så er omkostningen placeret under omkostninger i stedet. Ligeledes er sagen ikke kørt som totalentreprise, hvorfor rådgiverudgifter er flyttet fra dette punkt til omkostninger. Endelig er Stevns Kommune blevet krediteret fakturaer for 3.000.000 kr. i henhold til forlig indgået i 2015, og disse omkostninger er så ført tilbage under punktet voldgiftssag.
  • Omkostninger afviger med 3.390.000 kr. Dette skyldes, som nævnt i punktet ovenfor, en del bygherreleverancer og rådgivning. Der er uventede udgifter til fx flytning af hegn mod banen, øgede landmåleromkostninger og advokatomkostninger i forbindelse med matrikulering og anskaffelse af jord.
  • Boldbaner overskrider med 832.000 kr., hvilket skyldes en hel del problemer med anlægget af banerne, hvor det ender med, at banerne helt må lægges om.

  Der er ved ibrugtagningen problemer i bygningen med vandindtrængning, ventilationen og styringen af varmen. I 2015 indgås der forlig med entreprenøren om disse mangler, hvor Stevns Kommune tilbageholder betaling af fakturaer for effektivt 3 mio. kr. Disse midler er herefter afsat til udbedring af mangler. Følgende mangeludbedringer er blevet lavet:

  • Varmecentralen er blevet bygget om og stort set udskiftet.
  • Ventilationen er blevet justeret og indreguleret.
  • Der er blevet monteret en metalyderskal udenpå en del af murværket.
  • Fugerne er blevet kradset ud på alt blotlagt murværk og det er blevet genfuget.
  • Huller i tag og taginddækninger er blevet identificeret og lukket.
  • Der er blevet kontrolleret for skimmelsvamp flere gange undervejs.

  Bygningen er nu færdig. Varme og ventilation fungerer, væggene er tætte og taget er tæt.  

  Nedenstående tabel viser budget og regnskab

   

  Beløb i hele 1.000 kr.

   

   

  Anlægsregnskab for Multihuset, ny institution i Rødvig vedlægges. 

    

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget.

 • 142. Børne- og Ungepolitik 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._sagsfremstilling_fra_boern_unge_og_laering_den_7._januar_2020.pdfapplication/pdf icon bilag_2._revideret_udkast_til_struktur_i_boerne-_og_ungepolitikken_2020_-_2024.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-dialogmoede_boerne_og_ungepolitik_-_procesplan.docx_0.pdf

  Resume

  Sagen har i januar måned været til drøftelse i AET, SSU og BUL. Udvalgene er kommet med en række input, som skal indarbejdes. Sagen bliver derfor genoptaget og udvalget skal behandle et nyt forslag til politikkens overordnede ambition samt politikkens temaer. Derudover skal udvalget drøfte udkast til dialogmøde.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL og ØU, at

  1. Børne- og Ungepolitikkens overordnede ambition er 'Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet'
  2. Børne- og Ungepolitikkens temaer er 'Rettidig og forebyggende indsats', 'Stærk tværfaglighed', 'Mødes af ambitiøse voksne', 'Et liv i fællesskab' samt 'Høj mental trivsel'
  3. BUL kommer med input til afholdelse af dialogmødet i marts.

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 10:

  Fremsendes til politisk drøftelse.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Anbefales.

   

  Udvalget gav input til planlægningen af dialogmødet.

  Sagsfremstilling

  Ifølge den vedtagne Tids- og Procesplan for udarbejdelse af en samlet Børne- og Ungepolitik er vi nu nået dertil, hvor KB skal konkretisere den helt overordnede politiske ramme for politikken. Når denne ramme er fastlagt, kan igangsættes den del af den vedtagne proces, hvor blandt andet medarbejdere og bestyrelser inddrages. Her er det hensigten at udfolde de temaer, der politisk bliver besluttet skal være de dominerende i politikperioden 2020 - 2024, og som skal understøtte opnåelse af politikkens overordnede ambition. Se bilag 3: Dialogmøde Børne- og Ungepolitik for at læse nærmere om forslag til proceselementer, når der afholdes dialogmøde i marts 2020.

   

  Børne- og Ungepolitikken er foranket i de tre fagudvalg; AET, SSU og BUL. I januar blev sagen behandlet i alle tre udvalg, hvor der kom en række input (Se eventuel bilag 1. Sagsfremstilling fra januar 2020). Nu tages sagen op til ny behandling i BUL, hvor udvalgenes input er forsøgt indarbejdet.

   

  Overordnet ambition

  Det oprindelige forslag til en overordnet ambition var følgende: I Stevns Kommune gennemfører vores unge en uddannelse og bliver en velintegreret del af arbejdsmarkedet.

   

  Udvalgene havde en række input, og på den baggrund er der udarbejdet følgende 4 alternativer:

  Alternativ 1: Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af arbejdsmarkedet

  Alternativ 2: Vores børn og unge trives, får en uddannelse og bliver en integreret del af samfundet

  Alternativ 3: I Stevns Kommune får du et godt børneliv, gennemfører en uddannelse og bliver i stand til at stå på egne ben

  Alternativ 4: I Stevns Kommune trives børn og unge, gennemfører en uddannelse og bliver parate til kunne klare sig selv

   

  Temaer i politikken

  Under udvalgsbehandlingerne kom der ligeledes input i forhold til, at politikken bør have et mere eksplicit fokus på den mentale sundhed og derfor er de fire oprindelige temaer blevet udvidet med et mere, som hedder 'Høj mental trivsel'.

   

  Derudover er der foretaget en række redaktionelle rettelser i Bilag 2: Udkast til struktur i Børne- og Ungepolitikken.

   

   

   

 • 143. Navneskift for daginstitution i Hårlev

  application/pdf icon indstilling_til_navneaendring.pdf

  Resume

  BUL skal tage stilling til fremsendt ønske om navneskift fra forældrebestyrelsen for daginstitutionsområde Hårlev.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. godkende forældrebestyrelsens ønske om, at nuværende "Børnehave Øst" skifter navn til "Børnehaven Hotherdalen".
  2. navneskift skal være implementeret pr. 1. marts 2020.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  Børn og Læring har modtaget henvendelse fra formand for forældrebestyrelsen i område Hårlev (0-6 års området).

   

  I forbindelse med flytning af det nuværende "Børnehave Øst" til Dalen 5, ønskes det, at institutionen skifter navnt til "Børnehaven Hotherdalen". Som begrundelse for ønsker om navneskift angives blandt andet:

   

  "Sagnet om Kong Hother, hans gravhøj i Hårlev, og fortællingerne om kongens liv, vil blive en del af områdets historie, og en del af børnenes hverdag. Navneændringen vil understøtte områdets profil og børnenes lokalkendskab."

   

  Der vil ved navneskift skulle foretages opdatering af betegnelsen i systemer og hjemmesider mm. Det foreslås derfor, at dette gøres inden udgangen af februar måned, forudsat at BUL beslutter navneskift.

 • 144. Ferieplan - Skoleåret 2021/22

  Resume

  Udvalget for Børn, Unge og læring skal godkende skolernes ferieplan for 2021/22.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. Skolernes ferieplan for skoleåret 2021/22 godkendes.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Godkendt.

  Sagsfremstilling

  For skoleåret 2021/22 er der udarbejdet nedenstående ferieplan, som har været forelagt ledelserne på skolerne.

   

  Undervisningsministeriet har fastlagt sidste skoledag i skoleåret til altid at være sidste fredag i juni måned, jf. Folkeskoleloven. Derudover kan kommunerne selv fastsætte skoleåret.

  Nedenstående plan giver 200 skoledage i lighed med tidligere år.

   

  Ferieplan for skoleåret 2021/22

   

  Sommerferie 26. juni til 10. august

  Efterårsferie 16. oktober til 24. oktober

  Juleferie 22. december til 2. januar

  Vinterferie 19. februar til 27. februar

  Påskeferie 9. april til 18. april

  St.Bededag 13. maj

  Kristi Himmelfartsferie 26. maj til 29. maj

  Pinseferie 4. juni til 6. juni

  Sommerferien starter 25. juni

   

  (De nævnte dage er incl.)

   

  Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår skoleåret 2022/23 begynder.

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 145. Entreprenørskab i undervisningen - orientering

  Resume

  BUL får en orientering vedrørende samarbejdet med Fonden for Entreprenørskab, hvor der i efteråret 2019 har været afholdt fire netværksmøder med deltagelse af alle tre folkeskoler og stevnske virksomheder.

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Lærere og ledelse fra de tre folkeskoler har gennem fire netværksmøder mødtes med stevnske virksomheder for at undersøge, hvordan entreprenørskab kan sættes på skoleskemaet i højere grad. Formålet med faciliteringen af netværksmøderne har været at prioritere tid til at drøfte, hvordan entreprenørskab kan understøtte elevernes overgang til en ungdomsuddannelse samt skabe motivation og nysgerrighed omkring iværksætteri.

   

  Projektet er finaniseret gennem fondsmidler fra Fonden for entreprenørskab, som også har været en aktiv medspiller under hele processen. Ligeledes har Stevns Erhvervsråd understøttet projektet med deltagelse af virksomhedskonsulent, som har matchet skolerne med virksomhederne.

   

  Netværksmøderne

  Lærere, ledelse og virksomheder har undersøgt samarbejdsmuligheder i "bygrupper", hvilket vil sige, at skolerne er sat sammen med virksomheder, der er lokaliseret i nærområdet. Følgende virksomheder har deltaget på alle fire netværksmøder:

   

  Hotherskolens bygruppe: HF Butikken, Jørgen Larsen og Cykelrevisoren Aps, Jesper Kousgaard

  Store Heddinges bygruppe: Stevns Print/Repairshoppen, Bo Jacobsen

  Strøbyskolen: Engvang Frugt, Anne Lise og Rema 1000 Strøby Egede, Thomas Kjærulf og Stine Bo Management

   

  Dét, som har været gennemgående elementer i skolernes og virksomhederenes drøftelser, er:

   

  • At styrke, ruste øge viden og iderigdom hos børn og unge til at få lyst og drivkraft til at tænke, føle og tage fysisk handling mod eget entreprenørskab – i børnehøjde.
  • At skabe en kultur af ”Jeg/Vi tør godt fejle med stolthed” kultur for at hjælpe de unge til at blive modige og frie for hæmmende perfekthedskultur.
  • At skabe sammenhæng mellem de lokale virksomheder og skolen med mulighed for praktikforløb

   

  Bygrupperne har drøftet, hvad der har været realistisk for alle parter at iværksætte for eleverne og er kommet frem til følgende projektideer:

   

  Strøbyskolen: Vil bruge valgfagene i udskolingen til at udarbejde et virksomhedsforløb, hvor virksomhederne modtager feedback fra eleverne omkring deres brand og produkter. På forskellige virksomhedsbesøg skal virksomhederne forberede en opgave, som eleverne skal udføre ude hos virksomheden.

   

  Hotherskolen: Vil igangsætte et bi/honningprojekt, som strækker sig fra 4.-7. klasse. På hvert klassetrin lægges et nyt fokus på biprojektet gennem at inddrage forskellige fag. Eksempelvis skal 5. klasserne bruge matematiktimerne til at undersøge hvor mange glas, der skal bruges til en bestemt mængde honning og så bruge madkundskab til at lave forskellig mad med honning. I 6. klasse bruges håndværk & design til at designe labels og naturfag til foretage bakterieanalyser. I 7. klasse sættes der fokus på reklamering i dansk samt budget og omsætning i matematik.

   

  Store Heddinge Skole: Vil udvælge elever, som er særlig motiveret for iværksætteri og entreprenørskab og sende dem på virksomhedsbesøg. Formålet er at understøtte uddannelsesparathedsvurderingen, som sker første gang i 8. klasse. Her bliver den enkelte elevs faglige, sociale, personlige samt praksisfaglige kompetencer vurderet i forhold til søgningen mod en ungdomsuddannelse, og det er en anledning til identificere og handle, på de elever hvis skoleforløb i særlig grad vil understøttes af et fokus på entreprenørskab og iværksætteri.

   

  Det videre arbejde

  UU-vejlederne deltager på næstkommende skoleledermøde, hvor det drøftes, hvordan de kan bidrage til projekterne. Forvaltingen vil gå i dialog med skoleledelserne om forankringen af lærernes og virksomhedernes arbejdsindsats, herunder hvordan netværket kan holdes i "live" de kommende skoleår. Ligeledes vil forvaltningen evaluere en gang årligt, hvordan entreprenørskab integreres i den daglige undervisning.

  Økonomi

  Ingen økonomiske konsekvenser

 • 146. Stevns Ejendomme - videre udvikling

  application/pdf icon dagsordenspunkt_stevns_ejendomscenter_behandlet_paa_moedet_22._juni_2016_kl._0830_moedelokale_8_i_oekonomiudvalget_2016.docx.pdfapplication/pdf icon stevns_ejendomme_beskrivelse_af_de_naeste_skridt.pdf

  Resume

  I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning af 22. juni 2016 om etablering af et ejendomscenter skal KB tage stilling til, om teknisk servicepersonale og midler til indvendig og udvendig vedligehold af bygninger skal samles under Stevns Ejendomme. Med virkning fra 1. januar 2021.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til KB via CG, DIR, SSU, PMT, BUL, AET og ØU, at

   

  1. samle teknisk servicepersonale fra skoler og pedelkorps under Stevns Ejendomme og at organiseringen skal ske i 3 distrikter
  2. overføre decentrale midler til indvendigt og udvendigt vedligehold af kommunens bygninger til D&V-puljen under Stevns Ejendomme, med de i sagsfremstillingen nævnte undtagelser.
  3. beslutter, at pkt. 1 og 2 skal ske med virkning fra 1. januar 2021 efter involvering af brugerne, medarbejderne og MED-organisationen

   

  Direktionen, 27. januar 2020, pkt. 8:

  Anbefales. 

  Chefgruppen, 3. februar 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 3. februar 2020, pkt. 133:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 4. februar 2020, pkt. 221:

  Anbefales.

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen S. Hansen (A)

  Anbefales med bemærkning om:

  - at der bør ske en evaluering blandt de involverede parter efter 1 år.

  - at det bør være et opmærksomhedspunkt i implementeringen, at der bevares sammenhængskraft mellem pedelkorpset og de andre faggrupper på institutionerne.

  Sagsfremstilling

  Stevns Ejendomme blev efter ØU's beslutning etableret i 2016. ØU's beslutning indebar et ønske om, at der "efterfølgende vil ske en løbende tilpasning og udvikling af ejendomscentret hen imod en vis standardisering, samt tværorganisatorisk prioritering med udgangspunkt i et fokus på organisationen som helhed." Det første princip som bliver nævnt i beslutningen er, at Stevns Ejendomme skal optimere ejendomsdriften i Stevns Kommune. Derfor indstilles det nu, at der tages yderligere skridt mod fuld etablering af en samlet ejendomsdrift.

   

  Det foreslås, at det tekniske servicepersonale, der i dag hører under skolerne, bliver samlet med pedelkorpset i Stevns Ejendomme. Der flyttes dermed 7 årsværk fra skolerne, hvilket betyder, at der bliver 16 årsværk, som skal tage sig af bygningsdriften af kommunens ejendomme. En række kommunale bygninger, der rummer daginstitutioner, biblioteker og mødesteder vil således fremover også få tilbudt teknisk service fra Stevns Ejendomme, der også overtager ansvaret for deres bygningsdrift. Det tekniske servicepersonale skal fortsat bistå skolerne ved opgaver, der ikke vedrører bygningsdriften.

   

  Endvidere foreslås det, at de decentralt placerede midler til indvendigt og udvendigt vedligehold bliver overført til D&V-puljen under Stevns Ejendomme. Det vil dreje sig om omplacering af 2,8 mio. kr., hvorved der samlet bliver afsat 9,1 mio. kr. til vedligehold af kommunens bygninger. Den samlede omkostning forbliver uændret, da der er tale om en omplacering af midler. Det vil betyde, at flere opgaver kan konkurrenceudsættes, at der kan prioriteres med udgangspunkt i fokus på kommunen som helhed og at der kommer en bygningsfaglig ledelse af bygningsdriften.

   

  Det foreslås at følgende bygninger ikke berøres af ændringerne, da personalemæssige og praktiske forhold for indeværende gør det uhensigtsmæssigt at omlægge bygningsdriften for dem. Det drejer sig om sportshallerne, naturcentret, ungdomsskolen og fyrcentret. Disse bygninger kan blive omfattet på et senere tidspunkt, hvis forholdene ændrer sig.

   

  Erfaringer fra andre kommuner viser, at en samling af teknisk service og samling af vedligeholdelsesmidlerne vil sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne, der vil medføre en højere vedligeholdelsesstandard på bygningerne og at bygningernes egnethed til deres anvendelsesformål vil blive forbedret.

   

  Den endelige organisering af arbejdet med teknisk service vil blive tilrettelagt i en proces med brugerinddragelse og medarbejderinddragelse og behandling i MED-systemet frem til oktober, hvor den fremlægges for KB.

   

  I bilag på sagen findes en mere uddybende gennemgang.

   

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget, da der er tale om en omplacering af afsatte driftsmidler.

  Historik

  Sagen har været behandlet på ØU 22. juni 2016

 • 147. Socialstyrelsens Task Force - status

  Resume

  BUL orienteres om status på samarbejdet med Socialstyrelsens taskforce og udviklingsplanen.

   

  Indstilling

  Børn & Læring indstillet til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Til efterretning.

  Sagsfremstilling

  KB vedtog på møde d. 27. juni 2018, punkt 192 ”genopretningsplan” for styrkelse af socialfagligheden i Børn og Læring. I dette indgår et fortsat forpligtende samarbejde med Socialstyrelsens Task Force om en Udviklingsplan for området.

  Samarbejdet med Task Force foregår med et interval på 6-8 uger, hvor der følges op på fremdriften af Udviklingsplanen i perioden 2019 og frem til starten af 2020.

  På møderne med Task Force behandles bl.a. forslag til nye retningslinjer og arbejdsgange, som skal være med til at understøtte genopretningen af sagsbehandlingen i afdelingen.

  Siden sidst er der opdateringer på nedenstående indsatser:

  Nye arbejdsgange

  Der er udarbejdet en beskrivelse af samarbejde mellem sagsbehandler og familieplejekonsulent, som blev præsenteret på temamøde for afdelingen d. 20.1.2020. Beskrivelsen skal være med til at styrke samarbejdet og tydeliggøre familieplejekonsulentens opgave med at understøtte plejefamilierne i deres arbejde med de anbragte børn og sagsbehandlernes ansvar for at foretage opfølgninger og afholde børnesamtaler.

  Distriktsstrukturen

  Afdelingen har deltaget fuldt ud i kommunens distriktsstruktur fra 1.9.2019 med i alt 4 medarbejdere. På grund af sygdom har det været nødvendigt at flere sagsbehandlere har måttet træde til for at afløse på distriktsmøderne. Der er stor forståelse blandt sagsbehandlerne for, at det forebyggende arbejde i distrikterne er højt prioriteret, samtidig med at de skal have fokus på, at sagsbehandlingen på myndighedsdelen bliver styrket.

  Distriktsstrukturen udvides den kommende tid med muligheden for at indkalde til et Undersøgende teammøde (UTM), hvor skole, dagtilbud, klubber, sundhedsplejersker, PPR og sagsbehandlere mødes med forældrene for at finde løsninger, som kan hjælpe deres barn med dets udfordringeer i en tidlig fase. Det er vurderingen, at en struktur med en forøgelse af de forebyggende indsatser vil resultere i færre situationer, hvor der bliver behov for at underrette. Ud fra erfaringer fra Mariagerfjord Kommune vurderes det, at ca. 20% af de børn, der drøftes på et distriktsmøde, efterfølgende må afklares mere indgående på et UTM møde, og hvor der også vil blive tilbudt forældre og børn forebyggende indsatser efter servicelovens § 11, stk. 2 (rådgivning/ vejledning og psykologsamtale) og § 11, stk. 3 indsatser, f.eks. kortere afgrænsede indsatser i Familiehuset. Fra 1. januar er ovenstående struktur og arbejdsgang påbegyndt som pilotprojekt i Strøbydistriktet.

  Sagsbehandlerne får - udover at bidrage med deres faglighed på disse møder - en rolle i at være med til at lede mødet og sikre, at forslåede indsatser kan bevilges i henhold til lovgivningen. Ligesom sagsbehandlerne får til opgave at vurdere, om et barns vanskeligheder er af en karakter, der betyder, at mødets konklusion indebærer en underretning til myndigheden.

  Ledelsestilsyn og ledelsesinformation

  Der har være afviklet ledelsestilsyn for december og januar 2020, hvor 36 sager er gennemgået. Det ses, at flere af de initiativer, der er taget for at forbedre sagsbehandlingen, gør sig positivt gældende i de enkelte sager. Det ses også, at der fortsat er et stykke vej med at få implementeret alle de nye metoder, hos samtlige sagsbehandlere.

  På baggrund af de 36 ledelsestilsyn foretages et opfølgende møde med hver sagsbehandler, hvor det aftales, hvad der skal rettes op, ligesom der rådgives om, hvordan den pågældende eventuelt kan forbedre sagsbehandlingen yderligere.

  Der udvikles fortsat på ledelsesinformationssystemet (KMD Opus Lis), efter at systemet blev præsenteret for alle nøglepersoner d. 27.6. Der er frembragt de første forslag til rapporteringer, som dog endnu mangler endelig kvalitetssikring, inden de kan præsenteres for en større kreds. Det har vist sig, at udviklingen af de rapporter, der er stillet i udsigt, er forsinket yderligere. Det forventes, at de første rapporter kan være på plads i løbet af februar/marts 2020.

  Kompetenceudvikling

  Afdelingen har som en del af Udviklingsplanen og i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol nu afsluttet et 3 dages undervisningsforløb i ICS (integrated childrens system), som er en helhedsorienteret metode for sagsbehandling og udredning i sager med udsatte børn og unge. Sidste kursusdag var d. 27.11.2019.

  Der planlægges nu et 5 dages praksiskursus i Inddragelse i Indsats – og sagsforløb. Dette sker også som led i Udviklingsplanen. Kurset vil indeholde forskellige temaer, f.eks. tema om Børnesamtalen, og hvordan netværket inddrages i arbejdet med de udsatte børn og deres forældre. Kurset afvikles med 2 kursusdage før sommerferien og 3 dage efter.

  I forhold til den videre udvikling af samarbejdet med Familiehuset, og som opfølgning på den første fælles dag d. 20.11.2019, vil der blive arrangeret endnu et fælles møde i maj 2020, hvor der skal arbejdes med fortsat at udvikle en fælles systematik (SPUK) og tilgang til de udsatte børn og unge.

  Møde med Task Force 24. januar

  På møde med Task Force blev ovenstående arbejdsgange, tilknyttede vejledninger m.m. diskuteret og kvalitetssikret.

  Der blev derudover koordineret i forhold til proces for sagsgennemgang til brug for den afsluttende analyse og og rapportering fra Task Force til Kommunalbestyrelsen. Der vil, ligesom ved projektets opstart, blive udtaget 20 sager af Task Force til analyse i forhold til lovformelighed i sagsbehandlingen. Afslutningsrapporten vil blive præsenteret at Task Force til Kommunalbestyrelsen på temamøde den 28. maj. 

 • 148. Legepladser - frigivelse af anlægsbevilling 2020

  Beslutning

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A).

   

  Anbefales.

   

 • 149. Diverse orienteringer - BUL den 4. februar 2020 (Lukket)

 • 150. Underskriftsark (Lukket)