Referat

 • 6. Dagsorden - Godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden.

  Beslutning

  Godkendt.

 • 7. Plan for introduktion til udvalgets områder mv.- Beslutning

  application/pdf icon bilag_til_bul-sag_om_introduktion.docx.pdf

  Resume

  Udvalget skal tage stilling til planen for introduktion til de områder, som udvalget har ansvaret for. Planen kan med fordel også omfatte de fysiske placeringer af udvalgsmøderne i 2022, samt planlægning af besøg på de forskellige institutioner på udvalgets områder.


  Sagens gang

  Børn, Unge og Læring

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at


  1. udvalget drøfter og beslutter plan for introduktion, herunder mødelokationer og besøg på institutioner.

  Beslutning

  Introduktionsplanen blev godkendt med den bemærkning, at planen løbende vil blive tilpasset.  Beskrivelse af sagen

  Udvalget skal fastlægge, hvordan udvalget introduceres til de opgaveområder, som udvalget har ansvaret for.
  Forvaltningen foreslår, at dette sker ved, at der afsættes tid på udvalgets faste månedlige møder henover vinteren/foråret til, at repræsentanter fra forvaltningen præsenterer de forskellige områder.


  Som led i introduktionen foreslås det endvidere, at udvalget får lejlighed til at besøge de forskellige institutioner inden for Børn, Unge og Læring, så udvalgsmedlemmerne får et indblik i de fysiske rammer.


  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte forslag til introduktionsplan, som naturligvis kan tilrettes efter udvalgets ønsker. I forslaget er præsentationen af de forskellige områder tilrettelagt til at forløbe over primært de første fem udvalgsmøder. Desuden rummer planen mulighed for at komme rundt og besøge de institutioner/lokaliteter, som hører under udvalget – det vil især sige folkeskoler og kommunale dagtilbud.


  Planen for de fysiske besøg er udarbejdet ud fra den præmis, at det primært er de allerede fastlagte udvalgsmøder, som er det primære omdrejningspunkt for besøgsaktiviteterne. Som følge heraf er en række af udvalgsmøderne foreslået afholdt uden for rådhuset, fx på skolerne. Desuden foreslås det, at der afsættes tid til, anslået 1-1½ time, forud for det besluttede mødetidspunkt kl. 15.00, til at besøge lokaliteter.


  Såfremt udvalget måtte foretrække en anden besøgsmodel, kan besøgene også tilrettelægges som særskilte dage/eftermiddage.


  Til udvalgsmødet i februar vil udvalget desuden få forelagt et ”årshjul” for udvalgets arbejde. Årshjulet vil rumme en oversigt over, hvilke sager forvaltningen forventer vil komme til behandling i udvalget på mødernen hen over året. Desuden kan årshjulet benyttes til løbende planlægning af fx temaer, som udvalget ønsker tage en politisk drøftelse af.


 • 8. Diverse orienteringer - BUL 4. januar 2022

  application/pdf icon planchesaet_til_udvalgsintroduktion.pdf

  Resume

  Eventuelt/diverse orienteringer.


  Indstilling

  Emner til drøftelse/efterretning.


  Beslutning

  1. Intet at bemærke

  2. Orienteringen blev taget til efterretning.

  3. Alle udvalgsmedlemmer deltager. Forvaltningen udsender en mail om valg af workshops. Såfremt det fysiske arrangement aflyses og erstattes af et digitalt, kan det overvejes at udvalget samles for at "deltage" i det digitale arrangement.

  Beskrivelse af sagen

  Eventuelt, herunder bl.a.:


  1. Nyt fra KKR (Kommunekontaktrådet) Se KKR´s mødeplan, dagsordener og referater på denne adresse: http://www.kl.dk/Kommunalpolitik1/Kommunekontaktrad/KKR-Sjaelland/
  2. Orientering vedr. corona.
  3. Status på KL´s Børne og Unge Topmøde 2022 (27. - 28. januar 2022).


 • 9. Underskriftsark (Lukket)