Referat

 • 237. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 12. november 2019.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Steen Nielsen (A)

   

  Godkendt.

 • 238. 0-6 års området 2019 - orientering

  Resume

  Børn, Unge og Læringsudvalget bedt om en orientering om 0-6 årsområdet, hvoraf det også fremgår, hvordan der i områderne arbejdes med at implementere Dagtilbudslovens styrkede pædagogiske læreplan

  Indstilling

  Børn & Læring indstiller til BUL, at

   

  1. tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Områdeleder eller repræsentant for denne deltager under del af dette punkt.

   

  Organisatorisk forankring:

  Dagtilbuddene og dagplejen er organiseret under Børn & Læring i tre områder:

  Område Hårlev: Bulderbo, Børnehave Øst, Dagplejen

  Område Nordstevns: Lærkehuset, Lodbjerggård, Strøby børnehave, Klippinge Børnecenter

  Område Sydstevns: Rødvig Børnecenter, Rødtjørnen, Humlebien, Erikstrup Børnecenter

   

  Ledelse

  Der er en områdeleder i hvert af de tre områder og på hver matrikel er der desuden en daglig pædagogisk leder.

  Områdelederne er ledere på fuld tid.

  De daglige pædagogiske ledere har dels timer til administration/ledelse dels timer til at være sammen med børnene som en medarbejder.

  Deres ledelsestid bliver beregnet ud fra, at de får tildelt 3,7 timer til administration/ledelse for hver børnegruppe/stue i deres dagtilbud. Den daglige pædagogiske leders timer i dagplejen er ledelse/tilsyn. Områdelederne, de daglige pædagogiske ledere, tillidsrepræsentanter mv. har i de sidste år gjort opmærksom på, at ovenstående tildeling af ledelsestid til de pædagogiske ledere ikke holder i realiteten, idet det opleves, at de ofte har brug for at bruge væsentlig mere tid til administration/ledelse.

  Lovgrundlag:

  LBK nr 824 af 15/08/2019- Bekendtgørelse af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

   

  Ny dagtilbudslov 2018

  I 2018 kom der en ny Dagtilbudslov, hvor der var en række nye tiltag. I det følgende gives der et overblik, hvordan det pt. ser ud for en række af de nye tiltag her i Stevns Kommune:

   Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider: Ingen familier har ønsket at gøre brug af denne ordning

   

  Deltidspladser til forældre på barsel: Der er pt. 6 familier, der benytter denne ordning

   

  Pasning af egne børn: Der er pt. 5 familier, der benytter denne ordning.

   

  Ny styrket pædagogisk læreplan: Dette punkt vil blive beskrevet under igangværende udviklingsprojekter.

   

  Igangværende udviklingsprojekter:

  Sprogarbejde for børn i 0-3 årsalderen

  I en årrække har resultaterne fra sprogvurderinger af treårige børn ligget under landsgennemsnittet, og det medførte, at der blev gennemført kurser for en hel del medarbejdere fra børnehaveområdet.

  Der er nu tegn på, at denne indsats har båret frugt, idet resultaterne fra sprogvurderingerne i 0. klasserne har rykket sig til det positive.

  Der er stadig udfordringer i forhold til de tre årige, så derfor er der sat fokus på sprogarbejdet i 0-3 årsalderen.
  Der blev i 2017 gennemført et kursus om sprog og sprogtilegnelse for udvalgte medarbejdere i dagpleje og vuggestuer. Dette kursus blev gentaget i 2019.

  Der vil desuden blive afholdt netværksmøder for de sprogansvarlige fra henholdsvis børnehaver og vuggestuer/dagplejen.

   

  Pædagogisk arbejde med tosprogsfamilier

  Der har gennem de sidste år været stort fokus på det pædagogiske arbejde med tosprogede børn og deres familier. I denne forbindelse løfter dagtilbuddene en stor opgave, idet der ikke kun er tale om, at børnene skal lære dansk, men at der også ligger en stor opgave at hjælpe og vejlede forældrene.

  Dette fokus har medført, at der august 2019 blev ansat en tosprogspædagog, der kan være med til støtte dagtilbuddene med sprogarbejdet med børnene. Denne indsats har som fokus, at understøtte børnenes sproglige udvikling. Der kompenserer dermed ikke, for det større indsats, der i øvrigt kan være for ansatte i en institution med mange børn fra familier uden dansk som modersmål.

  Der er planer om at udbyde et fyraftenskursus, hvor der sættes fokus på arbejdet med tosprogsfamilierne.

   

  Brobygning fra børnehave til SFO og skole

  Der sker allerede mange gode brobygningsaktiviteter, men efter ønske fra både dagtilbud og skoler er der ved at blive planlagt et projekt, der skal startes i 2020, hvor brobygningsarbejdet fra børnehave til SFO og skole tages op til drøftelse og eventuel revidering.

   

  Den styrkede pædagogiske læreplan

  I forbindelse med implementering af den reviderede Dagtilbudslov, herunder den styrkede pædagogiske læreplan har Stevns Kommune sat en række initiativer i gang, hvoraf nogle er gennemført og andre er kommende projekter:

  Januar 19:

  Fælles introduktionsaften om den styrkede pædagogiske læreplan for alle medarbejdere i dagtilbud og dagplejen.

  Februar 19:

  Fælles læringsdag med områdeledere, daglige pædagogiske ledere og repræsentanter fra forvaltningen.

  April -maj 2019:

  Uddannelse af ca. 60 medarbejdere fra både kommunale dagtilbud, dagpleje og to private dagtilbud til faglige fyrtårne, der efterfølgende i samarbejde med den lokale ledelse skal implementere den styrkede pædagogiske læreplan i de enkelte dagtilbud.

  Februar 2020:

  Fælles opsamlingsdag for områdeledere, daglige pædagogiske ledere og repræsentanter fra forvaltningen faciliteret af Socialstyrelsens praksiskonsulenter.

   

  Områdelederne vil på selve temamødet orientere om, hvordan de enkelte områder arbejder med at implementere den styrkede pædagogiske læreplan og hvor langt de er nået i processen.

   

   

   

 • 239. Udviklingsproces i Udsatte Børn og Unge - status

  Resume

  BUL orienteres om status på udviklingsplanen i udsatte børn og unge

  Indstilling

  Børn & læring indstiller til BUL, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Afdelingslederen gav udvalget en mundtlig status om arbejdet i centret, herunder om seneste møde med Task-Forcen.

  Der arbejdes fortsat efter de aftalte retningslinier, herunder opfølgning på kvaliteten i sagsbehandlingen.

  Udvalget har fokus på at medarbejdere følger de nye retningslinier, og ønsker at sagerne kører efter loven.

   

  Sagsfremstilling

  Der har ikke været væsentligt nyt i perioden mellem seneste BUL-møde 12. november og udsendelse af dagsorden til BUL-møde 3. december.

  Forvaltningen har statusmøde med Taskforce 28. november, efter udsendelse af dagsorden.

   

  På mødet orienteres udvalget om statusmøder 28. november.

  Afd.leder Anders Skare deltager under punktet.

 • 240. Børne- og ungepolitikken - Revideret tids-og procesplan

  application/pdf icon tids-_og_procesplan_-_opdatering_december_2019._0.pdf

  Resume

  Til orientering er tids-og procesplanen for børne- og ungepolitikken revideret.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til SSU, BUL og AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

   

   
  Social og Sundhed, 2. december 2019, pkt. 232:

  Ikke til stede: Ellen Knudsen (C)

   

  Til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Tids- og procesplanen er blevet revideret.

   

  Det var oprindeligt planlagt, at kommunalbestyrelsen afholdte temamøde i november 2019 om Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik.

  Temamødet afholdes i stedet i februar eller marts 2020. Ambitionen er, at drøfte politikkens temaer med bidrag fra en ekstern oplægsholder. Hvis ikke der kan findes en relevant oplægsholder til februar afholdes kommunalbestyrelsens temamøde til marts.

   

  Ændringen betyder også, at den samledes proces rykkes således, at den endelige vedtagelse bliver i oktober fremfor september.

 • 241. Budget 2020 - Opsamling BUL

  application/pdf icon bilag_1_-_gennemfoerelse_af_boerne-_og_ungepolitik.pdfapplication/pdf icon bilag_2_-_kvalitetsloeft_i_daginstitutionerne.pdfapplication/pdf icon bilag_3_-_ppr_-_fokus_paa_inklusions-_og_laeseindsats.pdfapplication/pdf icon bilag_4_-_projekt_nye_veje_-_campforloeb_bevares.pdfapplication/pdf icon bilag_5_-_justering_af_folkeskolen_-_delvist_kvalitetsloeft_til_understoettende_undervisning.pdfapplication/pdf icon bilag_6_-_lov_om_bekaempelse_af_ungdomskriminalitet.pdf

  Resume

  Budget 2020 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. november 2019.

   

  BUL skal udmønte ændringer til budget 2020, som ikke er udmøntet i forbindelse med godkendelse af budgettet. Formålet er at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. konkret skal udmøntes i 2020 og frem.

  Indstilling

  Børn, Unge & Læring og Økonomi indstiller til BUL, at

  1. det afsatte budget på 500.000 kr. i hvert år fra 2020 til 2023 til gennemførelse af børne- og ungepolitik, udmøntes i en pulje på 300.000 kr. under Center for Børn & Læring og i en pulje på 200.000 kr. under Center for Arbejdsmarked. Begge Puljer udmøntes af chefen for centret.
  2. det afsatte budget på 800.000 kr. til kvalitetsløft i daginstitutioner udmøntes med 100.000 kr. til "Tidlig tværfaglig indsats" og BUL fordeler de resterende 700.000 kr. til f.eks. faglige fyrtårne, børn med andet modersmål (herunder kulturel læring) og/eller forhøjelse af tildelingen med udgangspunkt i nuværende tildelingsmodel.
  3. det afsatte budget på 800.000 kr. til PPR med fokus på inklusions- og læseindsats tilføres PPR/Familiehusets lønpulje.
  4. det afsatte budget på 150.000 kr. til campforløb tilføres Ungdomsskolen. At de ekstra midler i 2020 fordeles med 50.000 kr. til international lejrskole og 100.000 kr. disponeres til Dagplejen.
  5. det afsatte budget på 760.000 kr. til kvalitetsløft af den understøttende undervisning (justering af folkeskolen) udmøntes med 100.000 kr. til "Tidlig tværfaglig indsats". Udmøntningen af det resterende budget på 660.000 kr. drøftes i udvalget og på baggrund af drøftelserne udarbejdes en særskilt sag, som behandles i BUL i starten af 2020.
  6. det afsatte budget på 209.000 kr. til lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, udmøntes med 109.000 kr. til afdelingen for udsatte børn og unge (konto 06 under ØU) og med 100.000 kr. til SSP under Ungdomsskolen.

   

  Beslutning

  Ad. 1 Godkendt.

  Ad. 2 Godkendt med følgende fordeling:

  • I 2020 og overslagsårene tildeles 100.000 kr. til tidlig tværfaglig indsats og 300.000 kr. til ekstra tildeling i daginstitutionerne.
  • I 2020 tildeles 100.000 kr. til faglige fyrtårne og 300.000 kr. til børn med andet modersmål/kulturel læring.
  • Det resterende budget på 400.000 kr. i 2021 og overslagsårene lægges i en pulje til senere udmøntning.

  Ad. 3 Godkendt.

  Ad. 4 Godkendt.

  Janne Halvor Jensen (O) ønsker dog ikke, at de 150.000 kr. tilføres Ungdomsskolen. I stedet skal dette beløb tilføres vores tre folkeskoler, øremærket til særlig indsats for de elever i udskolingen, som vurderes  “ikke uddannelsesparate”.

  Ad. 5 Udsat til et kommende møde.

  Ad. 6 Godkendt.

  Sagsfremstilling

  KB godkendte budget 2020 den 5. november 2019. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. BUL skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag.

   

  Gennemførelse af børne- og ungepolitik (bilag 1):

  Det foreslås, at det afsatte budget på 500.000 kr. fordeles med 300.000 kr. til Børn & Læring og 200.000 kr. til Arbejdsmarked. Midlerne udmøntes på en sådan måde, at de understøtter udvikling og implementering af politikken, i de faser det følger efter politisk beslutning om overordnede pejlemærker. Se yderligere bemærkninger i bilag 1.

   

  Pulje til kvalitetsløft i daginstitutioner (bilag 2):

  Det foreslås, at det afsatte budget på 800.000 kr. disponeres med 100.000 kr. i en pulje, som skal understøtte implementering af "Tidlig tværfaglig indsats" inden for dagtilbudsområdet. Det resterende budget på 700.000 kr. fordeles af BUL til f.eks. "Faglige fyrtårne", "Børn med andet modersmål / Kulturel læring" og "Ekstra tildeling med udgangspunkt i nuværende tildelingsmodel".

   

  Midlerne til "Faglige fyrtårne" skal understøtte udvikling af "Faglige fyrtårne", som er uddannet i forbindelse med implementering af ny pædagogisk læreplan. Midler til "Børn med andet modersmål / Kulturel læring" tilføres områder, hvor der er ekstraopgaver i forhold til familier med andet modersmål. Ekstra tildeling ønskes udmøntet til børn med mindre behov for særlig opmærksomhed, uden at skulle søge central støttepulje. Se yderligere bemærkninger i bilag 2

   

  PPR - Fokus på inklusions- og læsesindsats (bilag 3):

  Det foreslås, at det afsatte budget på 800.000 kr. tilføres PPR/Familiehusets lønbudget. Tilførslen af midler skal have fokus på, at PPR kan sikre en højere kapacitet til at udarbejde PPV´er (Pædagogisk Psykologisk Vurdering), samt understøtte, at PPR i højere grad kan komme ud til klasserumsobservationer, råd og vejledning i forhold til inklusionsindsatser mv. Se yderligere bemærkninger i bilag 3.

   

  Projekt Nye Veje bevares, men som pulje i BUL som skolerne søger ind på (bilag 4):

  Det foreslås, at det afsatte budget på 150.000 kr. fra 2021 tilføres Ungdomsskolen, som tilrettelægger og afholder campforløb. De ekstra 150.000 kr. i 2020 fordeles med 50.000 kr. til international lejrskole og de resterende 100.000 kr. foreslås disponeret til Dagplejen til indkøb af tjenestetelefoner, barnevogne mv. Endelig udmøntning til Dagplejen sker i særskilt sag i starten af 2020. Se yderligere bemærkninger i bilag 4.

   

  Justering af folkeskoleloven - Delvist kvalitetsløft til den understøttende undervisning (bilag 5):

  Det foreslås, at det afsatte budget på 760.000 kr. disponeres med 100.000 kr. i en pulje, som skal understøtte implementering af "Tidlig tværfaglig indsats" inden for folkeskolens område. Udvalget drøfter udmøntning af det resterende budget på 660.000, herunder om forvaltningen skal indhente data til yderligere kvalifikation af drøftelserne. På baggrund af udvalgets tilbagemeldinger udarbejdes en særskilt sag i starten af 2020, hvor der sker endelig udmøntning af midlerne. Se yderligere bemærkninger i bilag 5.

   

  Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet (bilag 6):

  Det foreslås, at det afsatte budget på 209.000 kr. fordeles med 109.000 kr. til afdelingen for udsatte børn og unge (ØU) til den øgede arbejdsmængde i forbindelse med den nye lov. De resterende 100.000 kr. foreslås tilført SSP-området for at styrke indsatsen, for at undgå sager om ungdomskriminalitet. Se yderligere bemærkninger i bilag 6.

   

  Daginstitutioner - 3 flere specialgruppepladser:

  Udmøntningen af 3 flere specialgruppepladser blev behandlet og godkendt på BUL´s møde den 12. november 2019. 

   

  I denne sag er de afsatte midler i i 2019 p/l-niveau og endelig udmøntning vil blive fremskrevet til 2020 p/l-niveau.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2020-2023.

 • 242. Budgetproces 2020-2023 - Evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_budgetproces_budget_2020_-_inspirationsspoergsmaal.pdfapplication/pdf icon oekonomisk_politik_2019-2023.pdfapplication/pdf icon referat_fra_oeu_31.10.19_-_tidsplan_for_budgetproces_2021.pdf

  Resume

  BUL skal evaluere budgetproces 2020-2023. Det sker med henblik på, at processen til stadighed udvikles og understøtter Stevns Kommunes aktuelle styringsbehov og de politiske ønsker til processen.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til BUL, at

  1. udvalget evaluerer budgetproces 2020-2023 og at evalueringen videresendes til ØU

  Beslutning

  Sagen drøftet og fælles opsamling sendes videre til ØU.

  Sagsfremstilling

  Budgetlægning er en vigtig opgave for kommunalbestyrelsen og en proces, der spænder over en længere periode og med et omfangsrigt materiale. Derudover er det i budgettet, at de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger.

   

  Budgetprocessen har haft fokus på:

  • at der er tilstrækkelig tid til politiske drøftelser
  • at der er sammenhæng mellem befolkningsudvikling/-prognose og budget
  • at budgettet baserer sig på klare forudsætninger / mængder og priser
  • at oversigter og materiale til budgettet er tydelige og overskuelige.

   

  Formålet med evalueringen er at give mulighed for, at erfaringer fra den seneste budgetproces kan indgå i overvejelserne, når proceduren for budgetproces 2021-2024 afvikles.

   

  Budgetprocessen for 2020 lagde igen op til inddragelse af organisationens ledere og medarbejdere, idet café-møderne blev videreført og MED-udvalg blev inddraget. Der var fastsat tidsfrister for høringssvar, som var med til at sikre klarhed omkring høringsprocessen. Derudover var der arbejdet videre med budgetmaterialet til brug for den politiske behandling, herunder udvikling af et regneark til brug for den politiske prioritering.

   

  Evalueringen tager udgangspunkt i følgende:

  • Café-møder / dialogmøder / visionsdrøftelser
  • Tidsplan og høringsproces
  • Fagudvalgenes budgetarbejde 
  • De politiske forhandlinger
  • Budgetmaterialet
  • Øvrige bemærkninger

   

  Spørgsmål til inspiration for evalueringen vedlægges som bilag 1.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt af ØU den 15. januar 2019 og har følgende overordnede målepunkter:

  • Der skal tilstræbes, at den strukturelle balance bør vise et overskud, som kan finansiere prioriterede anlægsinvesteringer og som er robust overfor konjunkturudsving
  • Tillægsbevillinger skal så vidt muligt undgås
  • Kassebeholdningen skal være robust og den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen bør være på mindst 80 mio. kr.
  • Stevns Kommune skal bidrage til overholdelse af økonomiaftalen mellem regeringen og KL

   

  Den økonomiske politik er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Den overordnede tidsplan for budgetopfølgninger og budgetarbejdet i 2020 blev godkendt af ØU den 31. oktober 2019. Sagsfremstillingen med ØU´s beslutning er vedlagt som bilag til denne sagsfremstilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

 • 243. Diverse orienteringer - BUL den 3. december 2019 (Lukket)

 • 244. Underskriftsark (Lukket)