Referat

 • 353. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for BUL den 2. november 2021.


  Beslutning

  Godkendt.

 • 354. Besøg af SSP og øvrige interessenter - Orientering

  Resume

  BUL får besøg af SSP-konsulenter til status på samarbejdet mellem Skoler, Sociale Myndigheder og Politi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  På BULs septembermødet, blev i sag 349 givet en kort orientering om status på støjende adfærd på offentlige områder blandt unge.


  Af sagsfremstillingen fremgik blandt andet:


  "Der har hen over sommeren fra været henvendelse til forvaltning og politikere om støjende adfærd blandt unge, fra flere forskellige borgere i flere byer. I enkelte tilfælde antager den støjende adfærd dertil utryghedsskabende karakter.


  Problematikken med støjende adfærd er ikke ny, men har fået en mere omfattende karakter, efter "soundboxes" er blevet mere udbredt i et prisleje, der er tilgængeligt for unge. Støjende adfærd er i en række tilfælde lokaliseret nær ungdomsklubberne, dog ikke når der er åbent i ungdomsklubberne, hvor der er personale til stede til at påvirke og afhjælpe den støjende adfærd. I det omfang støjende adfærd forhindres ved en given lokation, flyttes adfærden imidlertid ofte blot til anden lokation"


  På denne baggrund besluttede BUL at invitere SSP-konsulenter og leder af Ungdomskolen (hvor SSP indsatsen er forankret) på besøg på kommende udvalgsmøde.


  Under punktet orienteres om status for området, som det opleves af SSP-konsulenter og andre interessenter, og muligheder for fremtidige indsatser diskuteres.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 355. Status på udviklingplan 2 på socialområdet - Orientering

  application/pdf icon ledelsesinformation_-_udviklingsplan_2_5.pdfapplication/pdf icon bul_-_udviklingsplan_2_-_2.11.2021_5.pdfapplication/pdf icon bul_-_bilag_-_gennemgang_af_ledelsesinfo_-_udviklingsplan_2_5.pdf

  Resume

  BUL orienteres om status på udviklingsplan 2 på børn- og unge socialområdet

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. Indstillingen tages til underretning

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Afd.leder for udsatte børn og unge, Anders Skare, deltager under punktet.


  Ledelsesinformation:


  Seneste ledelsesinformation ift. lovformelighed og progression er vedhæftet som bilag. Dertil er vedhæftet bilag med ledelsens kommentarer til de enkelte punkter i ledelsesinformationen.


  Data til den generelle ledelsesinformation indsamles på tværs af afdelingens 500 sager, hver måned og ved afslutning af måneden.

  Administrativt benyttes ledelsesinformation, der er mere specifik. Den giver oplysninger om eventuelle mangler hos den enkelte sagsbehandler. Det er oplysninger, som afdelingens faglige ledelse anvender i løbende drøftelser med sagsbehandleren om, hvordan arbejdet kan tilrettelægges, så sagskridt og tidsfrister overholdes.


  Herudover foretages der ledelsestilsyn hver anden måned, hvor der udpeges enkelte sager hos hver sagsbehandler. Faglig leder går her dybere ind i sagen og følger op på, om sagsbehandlerens overholder alle sagsskridt.


  Udviklingsplan 2 - status

  Bilag med status på udviklingsplan 2 er vedhæftet.


  De enkelte delprojekter i udviklingsplan 2 gennemføres overordnet som angivet i tidsplanen. Der er dog to afvigelser, som fremhæves herunder.


  • Udarbejdelse af servicekatalog over foranstaltninger i forlængelse af børnefaglige undersøgelse (BFU).

  Der er for nuværende ikke den forventede medarbejderkapacitet til at udarbejde dette servicekatalog. Det vurderes på tværs af forvaltninger, om den nødvendige medarbejderkapacitet kan prioriteres. Det må alle omstændigheder forventes, at udarbejdelse af servicekataloget bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Omfanget af forsinkelsen kan fastslås på nuværende tidspunkt.


  • Inddragelse af privatskole og private pasningstilbud i struktur for tidlig indsats

  Skelbækskolen og Stevns friskole deltog i møde i foråret 2021, hvor deres inddragelse i den tidlige indsats. Øvrige private pasningstilbud og friskole var inviteret og deltog ikke. Der er ikke blevet afviklet møde med de resterende private dagtilbud og skole, hvor struktur for tidlig indsats formidles til dem. Årsagen til det manglende møde er mange presserende opgaver for centerchefen, herunder at implementering af ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet har krævet, og fortsat kræver, en betydelig indsats.


  Slutteligt, så er den tidligere tværgående indsats udfordret på kapacitet, grundet øget opgavemængde, vakancer og sygemeldinger i PPR/Familiehuset. Dette betyder at forebyggende indsatser, der aftales på Familie Team Møder (FTM) bliver uhensigtsmssigt forsinket inden de opstartes. Der er besluttet opnormering med to stillinger af kommunalbestyrelsen i august. Der starter 4 nye ansatte 1. november, og flere sygemeldte medarbejdere er vendt tilbage på arbejde på reduceret tid. Det vil dog som minumum tage nogle måneder, førend det efterslæb, der er opstået under vakancer og sygemeldinger, kan forventes indhentet.


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.


 • 356. Budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021 - BUL - Godkendelse

  application/pdf icon bemaerkninger_til_budgetopfoelgning_3_2021_-_bul_5.pdfapplication/pdf icon rammeaftaler_loensumsstyring_og_oevr._overfoersler_-_bul_bop_3_5.pdf

  Resume

  Fagudvalgene skal behandle budgetopfølgning 3 pr. 31. august 2021, og udvalgets anbefalinger sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen indeholder også en ny opfølgning på mer-/mindreudgifter som følge af corona.


  Opfølgningen viser samlet set et merforbrug på 5,4 mio. kr. vedrørende driften på udvalgets område.


  Budgetopfølgningen viser et behov for en positiv tillægsbevilling vedrørende drift på 7,6 mio. kr. og en negativ tillægsbevilling vedrørende anlæg på 21.000 kr.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. udvalget behandler budgetopfølgningen pr. 31. august 2021
  2. udvalgets anbefalinger sendes videre til ØU
  3. årshjul for politiske budgetpunkter 2021 tages til efterretning.

  Beslutning

  Udvalget tog budgetopfølgningne til efterretning og anbefaler de tilknyttede mer- og mindrebevillinger, samt indtægtsbevillinger og sender det videre til økonomiudvalget.

  Beskrivelse af sagen

  Der er foretaget budgetopfølgning på BUL´s politikområder pr. 31. august 2021. Budgetopfølgningen er en status på det forventede regnskab for 2021. I det omfang der er behov for tillægsbevillinger og omplaceringer, gives de i forbindelse med denne budgetopfølgning.


  Budgetopfølgningen indeholder også en opgørelse over mer-/mindreforbrug som følge af corona. Det fremgår således, hvilke forventede budgetafvigelser, der skyldes corona og hvilke der skyldes andre forhold. Budgetopfølgningen er derfor også en fornyet opfølgning og skøn for corona-udgifterne i 2021.


  Drift

  Opfølgningen viser et samlet forventet merforbrug på 5,4 mio. kr. fordelt på følgende:


  • Overskud på rammeaftaler, lønsumsstyring og øvrige overførelser på 2,2 mio. kr.
  • Merforbrug på øvrig drift på 0,3 mio. kr.
  • Merforbrug som følge af corona på 7,3 mio. kr.


  Der forventes overført 2,2 mio. kr. til 2022.


  Afvigelsen skyldes primært merudgifter afledt af corona


  Budgetopfølgningen på BUL områder viser følgende:


  Overførselsudgifter

  På overførselsudgifter forventes ingen større afvigelser.


  Serviceudgifter inden for servicerammen

  På serviceudgifter forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr., som består af et overskud på 2,2 mio. kr. på rammestyrede områder, et merforbrug på 0,8 mio. kr. på øvrig drift og et merforbrug på 7,3 mio kr. afledt af corona.


  Størstedelen af merforbrug skyldes ekstra rengøring afledt af corona. Herudover forventes der samlet set færre børn i dagtilbud end forudsat i befolkningsprognosen. Dette modsvares af merforbrug primært på specialundervisning.


  Serviceudgifter uden for servicerammen

  På serviceudgifter uden for servicerammen forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som skyldes en forventet merindtægt på refusion særligt dyre enkeltsager  Anlæg

  Vedrørende anlæg forventes samlet set et mindreforbrug på 3,2 mio. kr., som primært skyldes udsættelse af opgaver til 2022.


  Der forventes overført 3,2 mio. kr. til 2022.


  Bilag vedrørende anlæg er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”  Videre proces

  Resultatet af opfølgningen indgår i den samlede budgetopfølgningssag, som behandles på Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens møder i november. I forbindelse med budgetopfølgningerne skal Økonomiudvalget tage stilling til, om der af hensyn til udviklingen i den samlede økonomi skal iværksættes kompenserende foranstaltninger.


  Jf. den økonomiske politik skal tillægsbevillinger så vidt muligt undgås. I modsat fald skal der altid foreslås alternativ finansiering. På serviceudgifter inden for servicerammen overholder de enkelte fagudvalg deres budgetter. Eventuelle overskridelser på de enkelte områder skal finansieres inden for eget budget. Hvis dette ikke er muligt, kan udvalget via Økonomiudvalget søge finansiering via en bufferpulje, der kan imødegå merforbrug på de svært styrbare områder.


  I 2021 er der dog fortsat en særlig situation på grund af corona-relaterede merudgifter, som ikke er varige merudgifter.


  Årshjul for politiske budgetpunkter i 2021

  En oversigt over politiske budgetpunkter i 2021 blev forelagt fagudvalgene i februar. Der er nu udarbejdet en opdateret status, som fremgår af bilag til sagen. (bilaget er vedhæftet sagen ”diverse orienteringer”).


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Der forventes et merforbrug i 2021 på 5,4 mio. kr vedrørende drift og et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende anlæg.


  Det forventede resultat medfører følgende behov for følgende tillægsbevillinger i 2021:


  • 7.598.000 kr. vedrørende drift, inklusive merudgifter som følge af corona
  • -21.000 kr. vedrørende anlæg


  Der forventes overført 2,2 mio. kr. til 2022 vedrørende drift og 3,2 mio. kr. vedrørende anlæg.


 • 357. Budget 2022 - Opsamling BUL - Godkendelse

  Resume

  Budget 2022 blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2021.


  BUL skal med denne sag afklare og præcisere ændringer til budget 2022 på udvalgets områder, så forslagene kan blive konkretiseret.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. BUL drøfter ønsker til analyse af specialundervisning


  1. BUL konkretiserer, hvilke ønsker der er til yderligere kvalificering af etablering af erhvervsklassetilbud


  1. tilskud til generelt løft af folkeskolen i 2021 på 1.342.000 kr. videreføres i 2022, hvor midlerne fordeles efter elevtal i de første 7 måneder. Fra 1. august 2022 indgår midlerne i øvrig undervisning, sådan at tildelingen pr. elev stiger fra 9 årlige timer til ca. 10,1 årlige timer.
  2. nye midler til generelt løft af folkeskolen (752.000 kr. i 2022 og 1.805.000 kr. fra 2023) tildeles til skolerne efter én af nedenstående 3 kriterier:
   1. øge tildelingen til øvrig undervisning fra ca. 10,1 til ca. 11,6 årlige timer pr. elev fra 1. august 2022
   2. ekstra tildeling til supplerende/inkluderende undervisning på folkeskolerne fra 1. august 2022, hvor beløbet fordeles ligeligt mellem skolerne
   3. øge tildelingen til specialklasserækkerne fra 1. august 2022, svarende til ca. 0,36 stilling pr. specialklasserække (lærer undertøttende undervisning)
  3. restbeløbet i 2022 af nye midler til generelt løft af folkeskolen på 51.000 kr. fordeles til skolerne efter elevtal.


  Beslutning

  Ad 1.

  Der ønskes en ret bred analyse, hvor der ses på flere modeller, som ikke er bundet af den nuværende struktur.


  Ad 2.

  Afventer nyt udvalg  Ad 3.

  Godkendt


  Ad 4.

  Beslutning afventer dialog med skoleledelserne, som inviteres til at deltage i udvalgets næste møde.


  Ad 5. Godkendt


  Beskrivelse af sagen

  Kommunalbestyrelsen godkendte budget 2022 den 5. oktober 2021. I det godkendte budget er der forslag, hvor forudsætningerne og udmøntningen ikke er endelig beskrevet. BUL skal derfor foretage en konkret udmøntning af disse forslag, med det formål at få afklaret og præciseret, hvordan nye tiltag, puljer, reduktioner mv. skal iværksættes i 2022 og frem.


  Analyse af specialundervisning

  I budgetaftales fokuspunkter står følgende:


  Børn med særlige behov skal have god undervisning, som passer til elevens behov. Samtidig opleves et stigende pres på kommunens udgifter til specialundervisning. Aftaleparterne ønsker derfor, at der i 2022 gennemføres en analyse af kvalitet, økonomi og organisering af kommunens specialundervisningstilbud.


  Analyse af specialundervisningen er også en af de mulige indsatser i forslaget til den sammenhængende børne- og ungepolitik, som har været i høring frem til 19. oktober 2021. Her er der forudsat, at der findes midler til, at ekstern konsulent kan foretage analyse af specialundervisningsområdet.


  Uagtet om analyse gennemføres af ekstern part, eller skal forsøges gennemført af Center for børn og læring alene, skal BUL specificere ønsker til analyse fra budgetaftalen nærmere.


  Erhvervsklasse

  I budgetaftalens fokuspunkter står følgende:


  Der er i budgetprocessen fremsat forslag om at etablere et erhvervsklassetilbud, som vil være et sammenhængende skole-, praktik- og vejledningstilbud til elever i 8. og 9. klasse. Aftaleparterne bakker op om etableringen af et sådant tilbud og ønsker, at der i regi af Børn, Unge og Læring sker en yderligere kvalificering af projektet som kan danne grundlag for en endelig politisk stillingtagen.


  BUL skal specificere nærmere, hvilken yderligere kvalificering af projektet der ønskes foretaget, med henblik på endelig politisk stillingtagen.


  Generelt løft af folkeskolen

  I 2020 og 2021 er der givet direkte tilskud til generelt løft af folkeskolen. Fra 2022 bliver tilskuddet udmøntet via bloktilskuddet. Tilskuddet fra 2020 og frem var/er følgende (2021 og frem er i 2021 p/l-niveau):  Der tilføres i 2022 yderligere statslige midler til folkeskoleområdet. De tidligere år, er det besluttet at midlerne fordeles til skolerne forholdsmæssigt efter elevtal. I nedenstående er et overblik over tidligere udmøntning af midlerne samt overblik over nye midler, hvor der er taget højde for skoleår (herunder at der ikke sker ændringer i tildelingen for skoleår 2021/2022):  Forvaltningen foreslår, at tidligere års beslutninger videreføres, sådan at 1.342.000 kr. (helårsvirkning) fordeles efter elevtal. Det foreslås, at midlerne indgår i tildelingen til øvrig undervisning, sådan at tildelingen pr. elev stiger fra 9 årlige timer til ca. 10,1 årlige timer (både almen, specialklasserækker og Stevns Dagskole).


  Forvaltningen foreslår, at BUL tilkendegiver ønske om at benytte en af tre nedenstående kriterier for fordeling af nye midler (1.805.000 kr. i helårsvirkning):

  1. Øge tildelingen til øvrig undervisning fra ca. 10,1 til ca. 11,6 årlige timer pr. elev fra 1. august 2022 eller
  2. Ekstra tildeling til supplerende/inkluderende undervisning på folkeskolerne, hvor beløbet fordeles ligeligt mellem skolerne fra 1. august 2022 (fra 4,5 mio. kr. til 6,3 mio. kr. i helårsvirkning) eller
  3. Øge tildelingen til specialklasserækkerne på folkeskolerne fra 1. august 2022. Dette betyder, at hver specialklasse vil få en ekstra tildeling til lærerressourcer på 84.000 i 2022 og 201.000 kr. i overslagsårene, svarende til 0,36 stilling (understøttende undervisning).

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser. Der er tale om en udmøntning af forslag, der indgår som en del af det samlede budget for 2022-2025.


 • 358. Magnoliegården - Takster 2022 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte takster for mellemkommunale betalinger for børn og unge på Magnoliegården. Taksterne er beregnet på baggrund af det vedtagne budget 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB, via BUL og ØU, at

  1. taksten for døgnbehandling fastsættes til 3.406 kr. pr. døgn
  2. taksten for skoletilbud fastsættes til 1.055 kr. pr. dag

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Magnoliegården er en kommunal døgninstitution, som drives efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at der fastsættes en takst på baggrund af det omkostningsbaseret budget, som er de direkte driftsudgifter, afskrivninger, forrentning og andel af central ledelse/administration. KB skal på baggrund af det vedtagne budget 2022 godkende takster for 2022.


  Taksterne er beregnet ud fra følgende budgetterede udgifter, normeringer og forventede belægningsprocenter:  Dette medfører en takst for døgnbehandling på 3.406 kr. pr. døgn og en takst for skoletilbud på 1.055 kr. pr. dag.


  Hvis KB ikke kan godkende de nye takster, vil taksterne for 2021 videreføres i 2022. Dette vil medføre en mindreindtægt på 0,5 mio. kr., som fortrinsvis skyldes manglende p/l-fremskrivning.


  I de sidste 3 år har belægningsprocenten været følgende (i 2021 er det den forventede belægningsprocent ved budgetopfølgning 3):  Med udgangspunkt i belægningsprocenterne de sidste 3 år fastholdes belægningsprocenterne i 2022 på 90% for døgnbehandling og 81% for skoletilbud.


  Den samlede takst for døgnbehandling og skoletilbud fra 2015 til 2022 har været følgende:  Den lidt større stigning i taksten fra 2020 til 2021 skyldes, at der er medtaget tidligere års underskud i taksterne på 1 mio. kr. i 2021 og 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da taksterne er beregnet ud fra det vedtagne budget 2022.

 • 359. Dagpleje, daginstitutioner og SFO - Egenbetaling 2022 - Godkendelse

  application/pdf icon bruttodriftsudgifter_og_egenbetaling_2022_-_11_maaneders_betaling_-_bilag_5.pdf

  Resume

  KB skal fastsætte takster for dagpleje, vuggestue, børnehave og skolefritidsordninger på baggrund af det vedtaget budget 2022. Taksterne skal fastsættes inden udgangen af november 2021 for at være gældende fra den 1. januar 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU, at 

  1. forslag til takster for dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og frokostmåltid pr. 1. januar 2022 godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  En del af udgifterne til drift af dagpleje, daginstitutioner (vuggestue og børnehave) og skolefritidsordninger (SFO I og SFO II) kan dækkes ind via brugerbetalinger (forældrenes egenbetaling). Der skal godkendes takster for egenbetaling for børns ophold i dagtilbud gældende fra 1. januar 2022.


  Forældre, som afholder fravær efter barselsloven, har mulighed for at få en deltidsplads 30 timer om ugen mod reducereret forældrebetaling.


  I forslag til takster er der taget udgangspunkt i det vedtagne budget 2022. Egenbetalingen er beregnet ud fra gennemsnitlige driftsudgifter i dagtilbud af samme type. I beregningen af taksten for deltidspladser er udgifterne fordelt i faste og variable udgifter. Forældre med deltidsplads betaler på lige fod med forældre med fuldtidspladser til faste udgifter. Det vil sige, at de faste udgifter fordeles lige på børnene, uanset om de har en deltids- eller fuldtidsplads. Der er forudsat 5 deltidspladser i 0-2 års alderen og 10 deltidspladser i 3-5 års alderen. Der henvises til bilag for at se de øvrige normerede pladser i institutionerne.


  Egenbetalingen for børn i dagpleje og daginstitutioner må max. udgøre 25% af bruttodriftsudgiterne (incl. moms og excl. udgifter til frokostmåltid, ejendomsudgifter, vedligeholdelse mv.).


  Der er ingen max. på egenbetalingen for SFO I og SFO II. Egenbetalingen må dog ikke overstige driftsudgifterne. Det er desuden besluttet, at forældrene skal have mulighed for at vælge kontrolleret ordning i SFO II med fuldt finansieret tillæg.


  Egenbetalingen for et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne fastsættes på grundlag af driftsudgifterne til et sundt frokostmåltid (excl. ejendomsudgifter og vedligholdelse).


  I dagtilbudsloven er der desuden mulighed for, at forældrene kan iværksætte en forældrearrangeret frokostordning. I den forbindelse skal Stevns Kommune fastsætte et maksimumsbeløb for forældrenes betaling til ordningen. Børn & Læring anbefaler, at maksimumsbeløbet fastsættes til det samme som egenbetalingen for et sundt frokostmåltid.


  Ved ændringer af forældrenes egenbetaling og kommunernes tilskud i løbet af året, skal Kommunalbestyrelsen varsle ændringen senest 3 måneder før, at ændringen får virkning. Sker ændringen i tilknytning til vedtagelsen at det kommende års budget, skal der varsles senest 1 måned før, at ændringen får virkning.


  På baggrund af ovenstående er der følgende forslag til takster pr. 1. januar 2022:  Hvis mere end ét barn i husstanden går i dagtilbud eller SFO ydes automatisk søskendetilskud. Det vil sige, at der betales fuld pris for det dyreste tilbud, men kun halv pris for de øvrige pladser.


  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2021 videreføres i 2022. Dette vil medføre et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., som skyldes manglende p/l-fremskrivning og øvrige reguleringer af driftsudgifterne fra budget 2021 til budget 2022.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da bruttodriftsudgifterne og egenbetalingen er medtaget i budget 2022.

 • 360. Tilskud til privat pasning 2022 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til privat pasning i 2022 på baggrund af det vedtaget budget 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU, at  

  1. Stevns Kommune giver minimumstilskuddet, i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller barnet kan tilbydes børnehaveplads, svarende til:
   1. 4.368 kr. for en deltidsplads
   2. 6.635 kr. for en fuldtidsplads
  2. eventuel reduktion i tilskuddet til privat pasning vedrørende kommunens administration af ordningen, fastsættes af Børn & Læring
  3. det beviligede tilskud til privat pasning, udbetales den første hverdag i måneden.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunen skal give forældre til børn med alderen fra 24 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge økonomisk tilskud til privat pasning, i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunen kan beslutte, at der kun gives tilskud i en bestemt del af aldersgruppen. Der er enkelte undtagelser for at yde tilskud, som er beskrevet i lovgivningen.


  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Stevns Kommune giver tilskud til privat pasning til børn i alderen fra 24 uger indtil barnet fylder 2 år og 10 måneder eller til barnet kan tilbydes børnehaveplads. Stevns Kommune giver ikke tilskud fra 2 år og 10 måneder til skolestart.


  Tilskuddet skal mindst udgøre 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. plads (excl. støttepædagogudgifter) i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenterede udgifter til den private pasningsordning.


  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), skal tilskuddet i 2022 minimum udgøre 6.635 kr. pr. måned for en fuldstidsplads. Som alternativ er der beregnet et tilskud med udgangspunkt i tilskuddet fra 2021 fremskrevet med KL´s fremskrivningsprocent på området. Herudover er der beregnet et tilskud til deltidspladser på 30 timer om ugen, som kan benyttes af forældre på barselsorlov.


  Kommunen skal tilbyde, at sørge for forældrenes administration af ordningen, mod reduktion i tilskuddet svarende til kommunens udgifter hertil. Hvis det bliver aktuelt, beregner Børn & Læring, hvor meget tilskuddet skal nedsættes.


  Det er forældrene, der søger om tilskud til privat pasning. Bliver tilskuddet beviliget, vil tilskuddet blive udbetalt den første hverdag i måneden.


  I budgetforudsætningerne for 2022 er lagt ind, at 48 forældre får økonomisk tilskud til privat pasning.


  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2021 videreføres i 2022. Dette vil medføre en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Videreføres tilskuddet fra 2021, skal det bemærkes, at lovgivningen ikke overholdes, da minimumstilskuddet i 2022 er 248 kr. højere end tilskuddet i 2021.

  Retsgrundlag

  §80 og §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da minimumstilskuddet til privat pasning er medtaget i budget 2022.

 • 361. Tilskud til pasning af egne børn 2022 - Godkendelse

  Resume

  KB skal fastsætte tilskud til pasning af egne børn på baggrund af det vedtaget budget 2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. Stevns Kommune giver et tilskud til pasning af egne børn på:
   1. 6.635 kr. pr. måned i alderen 24 uger indtil 2 år og 10 måneder
   2. 3.915 kr. pr. måned i alderen 2 år og 10 måneder indtil skolestart
  2. tilskuddet ydes for en samlet periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunen kan besluttte at give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for en plads i et dagtilbud. Kommunen kan desuden beslutte, at der kun gives tilskud til forældre med børn i en bestemt aldersgruppe.


  Der kan maksimalt udbetales tilskud til tre børn pr. husstand og det samlede tilskud pr. husstand kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge. Tilskuddet kan gives for en periode på minimum 8 uger og maksimalt 1 år. Kommunen kan fastsætte en længere minimumsperiode og en kortere maksimumsperiode. Den samlede tilskudsperiode pr. barn kan deles i to og må samlet ikke overstige den fastsatte maksimumsperiode.


  Tilskud til pasning af egne børn fastsættes ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal gives mulighed for tilskud til pasning af egne børn fra 24 uger indtil skolestart. I budgettet er indarbejdet, at tilskuddet svarer til minimumstilskuddet til privat pasning.


  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, er der beregnet et maksimumstilskud til pasning af egne børn.


  I budgetforudsætningerne for 2022 er lagt ind, at der i 0-2 års alderen er 14, der benytter sig af økonomisk tilskud til pasning af egne børn, og der i 3-5 års alderen er 2, der benytter sig af økonomisk tilskud til pasning af egne børn.


  Hvis KB ikke kan godkende tilskuddet, vil tilskuddet fra 2021 videreføres til 2022. Dette vil medføre en merudgift på ca. 48.000 kr.

  Retsgrundlag

  §86 i dagtilbudsloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da der er indarbejdet budget til pasning af egne børn, svarende til minimumstilskuddet til privat pasning.

 • 362. Tilskud til privatinstitutioner 2022 - Efterretning

  application/pdf icon tilskud_til_privatinstitutioner_-_2022_-_bilag_5.pdf

  Resume

  På baggrund af det vedtaget budget 2022 er der beregnet driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Sagen foreligges til efterretning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. nedenstående tilskud incl. bygnings- og administrationstilskud tages til efterretning:
   1. deltidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 6.563 kr. pr. måned
   2. fuldtidspladser på 0-2 års området medfører et tilskud på 10.479 kr. pr. måned
   3. deltidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 3.234 kr. pr. måned
   4. fuldtidspladser på 3-5 års området medfører et tilskud på 5.292 kr. pr. måned.

  Beslutning

  Sagen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.


  Kommunen skal tilbyde deltidspladser til forældre på barsel- eller forældreorlov. Det betyder, at der også skal gives tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser på 30 timer ugentlig.


  Driftstilskuddet til privatinstitutioner skal svare til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (driftsudgifter fratrukket forældrebetaling) pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Nettodriftsudgifterne skal være excl. støttepædagogudgifter. F.eks. på 0-2 års området vil de gennemsnitlige nettodriftsudgifter være en forholdsvis fordeling mellem dagpleje og vuggestue.


  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen (excl. støttepædagogudgifter), medfører det følgende tilskud:  Jf. visitationsreglerne gives tilskuddet for 0-2 årige kun til barnet fylder 2 år og 10 måneder.


  Til orientering har kommunen fleksible rammer i forhold til fastsættelse af tilskuddet. Dette betyder, at tilskuddet kan beregnes i forhold til den højeste driftsudgift i stedet for en forholdsmæssig fordeling mellem alle pladser på 0-2 års området. I Stevns Kommune er den kommunale udgift til dagpleje lavere end den kommunale udgift til vuggestue. Det giver derfor mulighed for at fastsætte et højere tilskud, hvor tilskuddet fastsættes i forhold til den kommunale udgift til vuggestue excl. støttepædagogudgifter. Det forhøjede tilskud er ikke medtaget i budget 2022 og derfor ikke medtaget i tilskuddet.


  I budgetforudsætningerne for 2022 er lagt ind, at der i 0-2 års alderen er 41 børn, der optages i en privatinstitution og i 3-5 års alderen er 101 børn, der optages i en privatinstitution.

  Retsgrundlag

  §36 i dagtilbudsloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da tilskud til privatinstitutioner er medtaget i budget 2022.

 • 363. Kombinationstilbud 2022 - Egenbetaling og tilskud - Godkendelse

  Resume

  KB skal på baggrund af budget 2022 godkende takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning i forbindelse med kombinationstilbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. takster og tilskud til kombinationstilbud godkendes.

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Kommunen skal (efter ansøgning) tilbyde et kombinationstilbud til forældre med et arbejdsbetinget pasningsbehov. Det arbejdsbetingede pasningsbehov skal dokumenteres og ligge uden for dagtilbuddenes åbningstid. Kombinationstilbuddet består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til fleksibel pasning (privat passer). Reglerne for tilskud til privat pasning gælder også for fleksibel pasning. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Kombinationstilbuddet kan ikke samlet set overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til en fuldtidsplads i et alderssvarende dagtilbud.


  På tilskud til fleksibel pasning er der taget udgangspunkt i minimumstilskud, som svarer til 75% af den billigste nettodriftsudgift pr. ugentlig time i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.


  På baggrund af driftsudgifterne i beregningen af egenbetalingen, fastsættes følgende tilskud ved deltidsplads i kommunalt tilbud:  Der fastsættes følgende tilskud til privatinstitutioner til deltidspladser:


  Der fastsættes følgende tilskud til forældrene til aflønning af privat passer:


  Hvis KB ikke kan godkende taksterne, vil taksterne fra 2021 videreføres til 2022. Der er pt. ingen børn, der benytter kombinationstilbud, og få børn vil medføre en meget lille afvigelse i budgettet.  Retsgrundlag

  §85a i dagtilbudsloven.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes driftsbudget, da takster for deltidsplads i dagtilbud og tilskud til fleksibel pasning (i forbindelse med kombinationstilbud) er medtaget i budget 2022.

 • 364. Resursestyringsmodel for dagtilbudsområdet - Godkendelse

  application/pdf icon ressourcestyringsmodel_dagtilbud_5.pdf

  Resume

  KB skal som konsekvens af ny struktur med direkte ledelse i dagtilbud tage stilling til resursetildelingsmodel for dagtilbudsområdet gældende fra 2022 og fremover.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU:

  1. Tildeling pr. barn forbliver uændret i forhold til det vedtagne budget 2022 (videreførelse af beslutninger fra 2021)
  2. der oprettes en pulje til længerevarende sygdom, faldende børnetal, støttetimer mv. på 1.096.000 kr. Puljen bliver omfattet af rammeaftaler og udmøntes af forvaltningen.
  3. der overføres 72.000 kr. til skolerne, svarende til 10% af den nuværende pulje til støttetimer i dagtilbud og sfo
  4. pulje til børn med anden nationalitet end dansk forbliver på 530.000 kr.
  5. ændringerne træder i kraft fra budget 2022 og finansieringen af puljerne sker inden for den samlede budgetramme til dagtilbud

  Beslutning

  Anbefales.

  Beskrivelse af sagen

  Pr. 1. august er direkte ledelse indført i dagtilbud i Stevns Kommune. Regnskabsmæssigt fortsætter de tidligere tre områder med områdeledelse, som bogførende enheder til udgangen af 2021. Der skal derfor vedtages ny resursestyringsmodel for dagtilbud, som træder i kraft 1. januar 2022, hvor hvert dagtilbud får egen driftsøkonomi, og den enkelte leder af dagtilbuddet overtager det fulde økonomiske ansvar for dagtilbuddet.


  I vedhæftede bilag er nuværende kriterier for resursetildeling beskrevet.


  Der skal tages stilling til eventuelt ændrede tildelingskriterier på følgende områder:

  1. Pulje til længerevarende sygefravær / faldende børnetal
  2. Pulje til støttetimer
  3. Pulje til fordeling efter socioøkonomiske forhold
  4. Pulje til børn med anden nationalitet end dansk


  1. Pulje til længerevarende sygefravær / faldende børnetal:

  En pulje der efter nærmere administrativt fastsatte retningslinjer og konkret afgørelse i forvaltningen kan udmøntes som kompensation til dagtilbud, der er ekstraordinært hårdt ramt af længerevarende sygefravær og/eller hastigt faldende børnetal. Formålet er at sikre, at en enkelt daginstitution i et givent år ikke skal skære uønsket meget ned på serviceniveauet, alternativt opbygge et stort merforbrug, som kun kan indhentes ved markant reduktion i serviceniveauet efterfølgende.


  En sådan pulje er især væsentlig for de mindste institutioner, som ved få sygemeldinger kan mangle en betydelig andel af deres personale. Tilsvarende vil de blive hårdere ramt af udmeldinger eller tilmeldinger af børn, der trækkes tilbage med kort varsel.


  Det er forvaltningens vurdering, at en pulje til sygefravær mv. i en eller anden størrelsesordenen vil være en nødvendig forudsætning for stabilt serviceniveau og driftsøkonomi i de enkelte institutioner.


  Forvaltningen anbefaler, at ekstra midler i 2022 på 0,5 mio. kr. til indfasning af minimumsnormering afsættes til en pulje til længerevarende sygefravær/faldende børnetal.


  Ved nye midler til minimumsnormering fra 2023 kan det vurderes, om puljen skal øges yderligere.


  2. Pulje til støttetimer:

  Pt. er det en pulje på 60 støttetimer i budgettet. Det foreslås, at puljen enten nedlægges, og midlerne fordeles til de enkelte institutioner efter børnetal, eller at puljen forøges til at dække et mere reelt behov, som snarere er minimum 120 timer.


  Hvis der ikke bliver en pulje til støttetimer, så er det forvaltningens vurdering, at der bør overvejes en pulje med støtte til børn, der er visiteret til plads i specialgruppe, men afventer ledig plads (pt. 15 støttetimer ugentligt). For denne målgruppe vil det evt. kunne samles i en pulje sammen med sygefravær/faldende børnetal (pulje nr. 1)


  I 2019 og 2020 er ca. 10% af timerne brugt i SFO.


  Forvaltningen anbefaler, at andelen af puljen brugt til dagtilbud sammenlægges med langtidssygdomspuljen (pulje nr. 1). De resterende 10% som er brugt til SFO overføres til skolerne (supplerende undervisning/inkluderende specialundervisning).


  3. Pulje til fordeling efter socioøkonomiske forhold:

  En mindre del af driftsbevillingen kan fordeles ud fra model, hvor børnetallet ganges med en socioøkonomisk faktor. Forvaltningens bedste bud p.t. på at fastsætte en socioøkonomisk faktor vil være udtræk af vores socialsager fordelt på områderne.


  Hvis BUL ønsker en pulje til fordeling efter socioøkonomiske forhold, vil det blive forelagt på kommende møde.


  4. Pulje til børn med anden nationalitet end dansk:

  Der har siden 2020 været tildelt ekstra midler til institutionerne, fordelt efter andelen af børn med anden nationalitet end dansk. Puljen er pt. på 0,5 mio. kr.


  Forvaltningen har forudsat, at puljen fortsætter i 2022 og frem.


  Økonomi:

  I budget 2022 (2021 p/l-niveau) er der følgende midler, som ikke indgår i ressourcetildelingen til de enkelte institutioner, men udmøntes efterfølgende:  Forvaltningen anbefaler følgende fremtidige puljer (2021 p/l-niveau):  I forvaltningens anbefalinger bibeholdes den nuværende tildeling pr. barn. Hvis der ønskes puljer ud over 1.698.000 kr. (f.eks. større pulje til længerevarende sygdom mv.) sker finansieren ved reduktion i nuværende tildeling pr. barn.


  Hæves de centrale puljer med 100.000 kr. vil der ske en reduktion i den samlede normering (tildeling pr. barn) med ca. 0,25 stilling.


  Forvaltningen anbefaler, at der er overførselsadgang på puljerne (rammeaftale).


  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser, idet indstillingerne holder sig inden for den samlede budgetramme.

 • 365. Sammenhængende børne- og ungepolitik - Beslutning

  application/pdf icon sammenhaengende_boerne-_og_ungepolitik_-_hoering_261021_5.pdfapplication/pdf icon hoeringssvarnotat_-_sammenhaengende_boerne-_og_ungepolitik_261021_5.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_-_sammenhaengende_boerne-_og_ungepolitik_5.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen skal behandle høringssvarerne vedrørende Sammenhængende børne- og ungepolitik og beslutte den sammenhængende børne- og ungepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via BUL og ØU, at

  1. Sammenhængende børne- og ungepolitik besluttes
  2. beslutning og finansiering af indsatser, der udmønter politikken, besluttes af den nye kommunalbestyrelse i 1. kvartal 2022

  Beslutning

  1. Udkastet til politik anbefales med en række forslag til ændringer. Ændringerne indskrives i udkastet forud for behandlingen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med særskilt markering. Det anbefales yderligere, at forvaltningen får mandat til at foretage mindre sproglige tilpasninger af mere teknisk karakter.


  Steen Nielsen (A) tager forbehold indtil kommunalbestyrelsesmødet.


  2. Anbefales med en præcisering af, at beslutning om finansiering kan finde sted senere end 1. kvartal 2022.

  Beskrivelse af sagen

  Der har været afviklet høringsperiode for udkast til sammenhængende børne- og ungepolitik, som blev afsluttet 19. oktober. Der er indkommet 10 høringssvar, som er vedhæftet som bilag til sagen.


  På baggrund af høringssvarene er udarbejdet et høringssvarnotat, hvor hovedtræk for de enkelte høringssvar fremdrages, og forvaltningens evt. kommentarer til disse fremgår.


  Der er derudover vedhæftet opdateret udkast til sammenhængende børne- og ungepolitik, hvor mindre forslag til ændringer er indarbejdet som forslag (disse fremgår med rød tekst). En stor del af kommentarerne og ønskerne i høringssvarene berører tidligere vedtagne politiske pejlemærker og lignende. Der er ikke indarbejdet ændringer i udkastet for de emner, der af forvaltningen er vurderet at have politisk karakter. Disse udgør størstedelen af høringssvarene.


  Som en del af BUL´s behandling skal det i forhold til politiske ønsker til ændring på baggrund af høringssvarene besluttes, om ændringsønsker har et omfang, som kan indarbejdes redaktionelt i perioden mellem BUL´s behandling og beslutning i KB-mødet i november - eller om ændringsønskerne har et omfang, der betyder, at BUL ønsker at behandle nyt udkast på møde 30. november.


  På baggrund af høringssvar foreslås en ny mulig indsats udarbejdet. Mange høringsparter har ønsket, at PPR/Familiehuset og evt. UBU skal have tilstedeværelsestid i daginstitutioner på lige fod med tilstedeværelsestid i skolerne. Såfremt sådant forslag til initativ ønskes udarbejdet, vil dette kunne ske efter BUL´s behandling men inden KB´s endelig vedtagelse af sammenhængende børne- og ungepolitik.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Ikke relevant for sagen.

 • 366. Udmøntning af pulje til faglige indsatsmiljøer - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om status for udmøntning af pulje til faglige indsatsmiljøer i forlængelse af BUL´s behandling af sag om dette på udvalgsmøde 8. juni 2021, sag 319.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. tager orientering om status på udmøntning af puljen til faglige indsatsmiljøer til efterretning.

  Beslutning

  Orienteringen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  BULs pulje til faglige indsatsmiljøer er på 1.175.000 kr. i 2021. Der er endnu ikke disponeret midler fra puljen.


  Efter indhentet input fra skoler og dagtilbud protokollerede BUL under sag 319 følgende på udvalgets juni-møde.


  "Udvalget ønsker, at der foretages beregninger vedr. faglokaler (1. prioritet), udendørs aktivetstilbud (2. prioritet), samt PLOV for skolerne samt udendørs legeredskaber til helårsbrug (1. prioritet) og støjdæmpende foranstaltninger (2. prioritet) i dagtilbudene."


  Der er efterfølgende indhentet yderligere input fra skolerne ift. lokale ønsker til prioriterede faglokaler.


  St. Heddinge skole angiver, at en gennemgribende renovering af billedkunstlokalet er øverste prioritet i forhold til elevernes brug af lokalet.


  Strøbyskolen har fysiklokalet som øverste prioritet, men efterlyser, at det bliver tænkt ind som helhedsplan ift. kemi, lokale til natur og

  teknik, depotplads mm., således at dette indgår i en helhedsplan for dette område.


  Hotherskolen har faglokalet for Håndværk & Design som øverste prioritet. Lokalet skal indvendigt indrettes på en måde som stemmer overens med fagets intentioner. Sekundært angives behov for at indrette billedkunstlokale, så det kan være ramme for et større antal elever end nuværende.


  For alle tre ønsker fra skolerne ift. faglokaler, er Stevns Ejendomme i dialog med skolerne med henblik på snarest at kunne fremkomme med estimat på anlægsomkostning til de højeste prioriteter fra hver skole.


  På dagtilbudsområdet vil evt. midler til udendørs legeredskaber følge den prioritere indsatsrække fra puljen fra til legearelaler, hvilket for dagtilbud er:

  • Ved Hotherdalens vuggestue etableres nedgravet sandkasse, på ca 25,5 x2,5 meter. konstrueret af egetræsveller, med flisebund. Endvidere etableres et klatretårn med rutschebane og et legehus til de helt små.
  • Udskiftning af diverse hegn - Ved en række af de kommunale legepladser er hegnene i dårlig stand. Disse renoveres eller udskiftes.
  • Nyt sand til sandkasser - Der skal løbende skiftes eller renses sand i sandkasserne så de ikke udgør en sundhedsfare.
 • 367. Sag rejst af udvalgsmedlem Steen Nielsen (A) - anlægsønsker fra skolerne

  application/pdf icon stoerre_anlaegsoensker_til_budget_2022_5.pdfapplication/pdf icon luftfoto_st._heddinge_skole_5.pdfapplication/pdf icon anlaegsoensker_2021-2022_5.pdfapplication/pdf icon anlaeg_og_vedligeholdelse_str_aug21.pdfapplication/pdf icon arbejdspladser_bilag_1.pdfapplication/pdf icon atletik_bilag_1.pdfapplication/pdf icon atletik_bilag_2.pdfapplication/pdf icon atletik_bilag_3.pdfapplication/pdf icon kantinekoekken_bilag_1.pdfapplication/pdf icon kantinekoekken_bilag_2.pdfapplication/pdf icon kantinekoekken_bilag_3.pdfapplication/pdf icon kantinekoekken_bilag_4.pdfapplication/pdf icon laeringsmiljoeer_bilag_1.pdfapplication/pdf icon laeringsmiljoeer_bilag_2.pdfapplication/pdf icon laeringsmiljoeer_bilag_3.pdfapplication/pdf icon laeringsmiljoeer_bilag_4.pdfapplication/pdf icon laeringsmiljoeer_bilag_5.pdfapplication/pdf icon laeringsmiljoeer_bilag_6.pdfapplication/pdf icon naturfag_bilag_1.pdfapplication/pdf icon naturfag_bilag_2.pdfapplication/pdf icon udemiljoeer_bilag_1.pdfapplication/pdf icon notatformat.pdf

  Resume


  Sag rejst af udvalgsmedlem Steen Nielsen (A)

  Indstilling

  Udvalgsmedlem Steen Nielsen indstiller, at


  1. Anlægsønsker fra folkeskolerne indhentet efter ønske fra BUL gennemgås og diskuteres
  2. videre proces for disse anlægsønsker diskuteres

  Beslutning

  Anlægsønskerne blev drøftet, og udvalget er enige om, at der fremadrettet er behov for en mere systematisk og transparent proces for den politiske prioritering af skolernes anlægsbehov.

  Beskrivelse af sagen

  BUL angav på møde i august ønske om, at forvaltningen indhentede ønsker fra folkeskolerne til anlægsområdet. Dette var med ønske om at sikre, at alle anlægsønsker fra folkeskolerne var kendt for udvalgsmedlemmer i budgetlægningsprocessen.


  Ønsker fra folkeskolerne blev indhentet og fremsendt via mail til BUL-medlemmer 13. september.


  Udvalgsmedlem Steen Nielsen har ønsket sag på dagsorden, hvor udvalget følger op på disse fremsendte anlægsønsker, og diskuteres videre proces ift. disse.

 • 368. Ændret sammensætning i skolebestyrelsen på Strøbyskolen - Godkendelse

  Resume

  BUL skal behandle anmodning om udtrædelse af skolebestyrelsen på Strøbyskolen.


  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. det godkendes at Sabrina Baden og Helle Ørum Madsen udtræder af skolebestyrelsen med virkning fra 2. november 2021
  2. det godkendes at Sidsel Rønne Ackerma og Mie Kokfelt Thomsen indtræder som medlemmer af skolebestyrelsen pr. samme dato

  Beslutning

  Godkendt.

  Beskrivelse af sagen

  Sabrina Baden og Helle Ørum Madsen, medlemmer af skolebestyrelsen på Strøbyskolen, har anmodet om at udtræde af skolebestyrelsen.


  Strøbyskolen har fundet to stedfortædere for resten af valgperioden jf. §10 i Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. Stedfortæderne er Sidsel Rønne Ackerma og Mie Kokfelt Thomsen.  Retsgrundlag

  Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen.

  Økonomiske konsekvenser og finansiering

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns Kommunes budget.

 • 369. Udvidelse af vuggestuekapacitet i Hårlev - Orientering

  Resume

  BUL orienteres om status på udvidelsen af vuggestuekapaciteten i Hårlevområdet, hvor der nu er etableret 10 vuggestuepladser i Hotherdalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til BUL, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Sagen taget til efterretning.

  Beskrivelse af sagen

  Den 1. november er de første vuggestuebørn startet i daginstitutionen Hotherdalen i Hårlev.


  Der er etableret 10 vuggestuepladser, og det forventes på nuværende tidspunkt, at så godt som alle pladser vil blive benyttet i løbet af 2 - 3 måneder. Som konsekvens af etablering af vuggestuekapacitet, er børnehavekapaciteten i Hotherdalen via administrativ beslutning reduceret fra 59 til 48 børnehavebørn. Dette er med henblik på at overholde bygningsreglementets krav til disponibel plads i daginstitutionen for hhv. børnehavebørn og vuggestuebørn. Der er pt. 45 indskrevne børnehavebørn i Hotherdalen. Der er ledig børnehavekapacitet i Bulderbo (Hårlev) og ud fra nuværende opskrivninger og børnetal, forventes at alle børn med ønske om børnehaveplads kan rummes inden for kapaciteten indtil 1. april, hvor et større antal børnehavebørn overflyttes til SFO og frigiver børnehavepladser.


  For at sikre rammer til god pædagogisk praksis, er bygning på Vinkelvænget 3 (Spejderhytten) lejet til brug for Hotherdalen. Spejderhytten vil blive benyttet som aktivitetsområde, der er disponibelt for Hotherdalen, og vil blive benyttet til børnehavebørn, primært i tidsrummet 09.00 - 15.00. Da spejderhytten er et aktivitetsområde, ikke daginstitution, vil aflevering og afhentning fortsat skulle finde sted i Hotherdalen, Dalen 5. Der er i ugen op til 1. november foretaget en række udbedringer, tilpasninger mm. af Spejderhytten, for at gøre den klar til at være aktivitetsområde for Hotherdalens børn.


  Yderligere information, der tilgår i perioden efter udsendelse af dagsorden, vil der blive orienteret om på mødet. • 370. Diverse orienteringer - BUL 2. november 2021 (Lukket)

 • 371. Underskriftsark (Lukket)