Referat

 • 211. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 30. september 2020.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 212. Projekt Tidlig opsporing af psykose - orientering

  Resume

  Læge og ph.d-studerende Line Lindhart, fra Kompetencecenter for Debuterende Psykose holder oplæg om sit projekt. Projektet har til formål at afdække psykoser blandt unge på et tidligt stadie. Herefter vil der være mulighed for at drøfte, hvordan Stevns Kommune kan hjælpe unge med tidlige psykoseindikatorer bedst muligt videre mod job eller uddannelse.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen drøftes.

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Line Lindhardt er i sidste fase i sit projekt, som har til formål at undersøge forekomsten af psykose blandt unge som har modtaget uddannelseshjælp i mere end et halvt år. I projektet udføres der grundige interview af unge fra fire kommuner; Stevns, Greve, Køge og Roskilde.

  Projektet begyndte i april 2019 og frem til nu er 53 unge fra Stevns Kommune inviteret. De inviterede har alle har modtaget uddannelseshjælp ud over 26 uger på invitationstidspunktet. Ud af disse har 22 sagt ja tak til deltagelse og er blevet undersøgt mens 1 i skrivende stund afventer interview. Da de unge skal inviteres til projektet af sagsbehandlere, kan en begrænsning i forhold til forståelse af resultaterne i projektet være, at der foregår en utilsigtet udvælgelse, således at det er unge med psykiske problemer som udvælges. Dette kan gøre, at gruppen af interviewede muligvis ikke er repræsentativ for hele gruppen, som ønskes undersøgt. Da der er stort fokus på at invitere til projektet blandt sagsbehandlere i Stevns kommune og da det drejer sig om en relativt lille kommune, forventes Stevns at spille en vigtig rolle i vurdering af projektets resultater.

  Line Lindhart vil fremlægge de foreløbige resultater - heriblandt, hvilke særlige forhold der gør sig gældende for de unge i målgruppen i Stevns kommune.

   

  Oplægget danner baggrund for en drøftelse af, hvordan Stevns Kommune kan hjælpe unge med tidlige psykoseindikatorer bedst muligt videre mod job eller uddannelse.

   

   

   

 • 213. Erhvervspolitik - midtvejsevaluering

  application/pdf icon bilag_1_midtvejsevaluering_erhvervspolitisk_handleplan_2020_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_midtvejsevaluering_gantt-kort_erhvervspolitisk_handleplan_2020_0.pdf

  Resume

  Ifølge Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2019-2023 skal der i september måned gennemføres en midtvejsevaluering af udmøntningen af erhvervspolitikken. Udvalget skal drøfte og give retning for arbejdet det kommende år bl.a. indenfor de nævnte initiativer som anført i indstillingen.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  1. tage midtvejsevalueringen til efterretning
  2. drøfte og give retning for arbejdet det kommende år, bl.a. indenfor:
  • Branding og Markedsføringskampagne
  • Understøtte iværksættermiljøet i Store Heddinge' skal indgå i handleplanen fremadrettet
  • Effektmåling af erhvervsindsats'

   

  Beslutning

  1. Taget til efterretning.
  2. Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2019-2023, skal der i september måned gennemføres en midtvejsevaluering og gives en status på de initiativer, der fremgår af den erhvervspolitiske handleplan. Handleplanen med statusbeskrivelser fremgår af bilag 1 og de enkelte initiativer og milepæle er listet i bilag 2.

   

  AET godkendte den 6. januar 2020 en opdateret erhvervspolitisk handleplan. Handleplanen indeholder initiativer, som udmønter erhvervspolitikken og de skal realiseres indenfor de kommende år. Initiativerne er grupperet efter Erhvervspolitikkens fem fokusområder. Handleplanen beskriver de planlagte initiativer, herunder hvem der er ansvarlig for initiativet, samt hvilke resultater der forventes af de enkelte initiativer. Forvaltningen har sammen med Stevns Erhvervsråd lavet en opfølgning, der beskriver status på de enkelte initiativerne i september 2020, hvilket fremgår af bilag 1.

   

  Nedenfor er listet gennemførte og igangværende initiativer i 2020, herunder hvilke som forventes gennemført i 2020.

   

  Det fremgår bl.a., at der er etableret et 360-graders panel. Panelet afholder fremadrettet faste månedlige møder om erhvervssager, som kræver hurtig stillingtagen. Panelets faste deltagerkreds er Borgmester, Erhvervschef i Stevns erhvervsråd og forvaltningen.

  Endvidere er der i den forbindelse igangsat et arbejde, der med en leanbaseret tilgang skal fastlægge en fremadrettet struktur, der sikrer en effektiv og tydelig behandling af erhvervshenvendelserne til Stevns Kommune. Det igangsatte analysearbjede ser både på panelets arbejde, det interne arbejde i organisationen og på erhvervsarktørernes indgang til kommunen (Én indgang).

   

  Der arbejdes pt. også med at analysere resultaterne af den relationsundersøgelse, som blev gennemført i starten af året og som bl.a. skal danne grundlag for samarbejdsmodellen. Målet er at skabe en kulturforandring i Stevns Kommune, som understøtter et godt samarbejde mellem kommune og erhvervsliv.

   

  Igangværende initiativer som forventes gennemført helt eller delvist i 2020

  • Etablering af samarbejdsmodel mellem kommunale erhvervsinteressenter
  • Kommunikationsplan for tydelig indgang for erhvervsliv
  • Detailhandelsanalyse

   

  Initiativerne 'Iværksætteri på skoleskemaet' og driften af iværksætterhotellet Startup Stevns er påvirket af coronakrisen, hvilke betyder at den del af iværksætteri på skoleskemaet, som skulle indgå i undervisningen er udskudt til skoleråret 2021/2022. Ligeledes har vilkårene for udlejning af kontorpladser blevet vanskelig for en periode.

   

  Igangværende initiativer

  • Iværksætteri på skoleskemaet
  • Drift af Startup Stevns i Hårlev

    

  Nedenfor er listet kommende initiativer for år 2021, som fremgår af den nuværende handleplan. Det fremgår bl.a. at der skal planlægges en Branding- og Markedsføringskampagne. Forvaltningen ønsker AETs stillingtagen til de overordnede politiske målsætninger og ressourcer til gennemførelse af dette initiativ, herunder hvordan initiativet skal relatere sig til den nuværende drift af hjemmesiden #Komtilsstevns.dk, som Stevns Erhvervsråd drifter.

  I 2021 skal der også lave en strategi for effektmåling af erhvervsindsatsen i Stevns Kommmune, samt en plan for digital infrastruktur, bredbånd og mobilnet.

   

  • Branding og markedsføringskampagne
  • Effektmåling af erhvervsindsats
  • Plan for digital infrastruktur, bredbånd og mobilnet

   

  Initiativer som kræver revurdering

   

  Rammerne for initiativet 'Understøtte iværksættermiljøet i Store Heddinge' har ændret sig, da en privat aktør alligevel ikke ønsker at etablere et iværksættermiljø i byen. Stevns Erhvervsråd ønsker derfor at bruge ressourcerne på at etablere et iværksættermijø i Rødvig, hvor mulighederne for etablering af iværksættermiljøer vurderes at være bedre. AET bedes forholde sig til, hvordan initiativet skal indgå i den erhvervspoltiske handleplan fremadrettet.

   

  • Understøtte iværksættermiljøet i Store Heddinge

   

   

  Erhvervschefen i Stevns Erhvervsråd er inviteret til mødet for give sine betragtninger og input til initiaverne sammen med forvaltningen i Stevns Kommune.

   

   

 • 214. Borgerkonsulentmodellens organisering i to teams - revurdering

  application/pdf icon bilag_1._tvp_-_indflyvning_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._afgraensning_af_modeller_0.pdfapplication/pdf icon bilag_3._tvp_sagsfremstilling_juni_2020_0.pdf

  Resume

   

  Det blev på møderne i SSU, BUL og AET i juni måned besluttet, at forvaltningen skal vurdere yderligere muligheder for en fremtidig organisering af borgerkonsulenterne i TVP. Udvalgene skal således drøfte principper for den fremtidige organisering og dermed retningsbestemme det videre administrative arbejde. Sagen genoptages på de førstkommende udvalgsmøder i november måned til endelig stillingtagen.

  Indstilling

  Direktionen indstiller til BUL, AET og SSU, at

  1. de skitserede modeller for organisering af bogerkonsulenterne drøftes

  2. målgrupperne Unge og Familier fastholdes

  3. borgerkonsulenterne forankres fremadrettet i Center for arbejdsmarked og med én fælles leder

  4. forvaltningens videre arbejde tager afsæt i model A

  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 2:

  Se ovenfor.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 222:

  Ikke tilstede: Steen S. Hansen (A)

   

  Ad 1 – Godkendes.

   

  Ad 2 – Målgrupperne er som udgangspunkt de samme, men kan tilpasses teamets nye organisering, hvis det vurderes nødvendigt.

  Målgruppebeskrivelser samt forventningen til sagsantallet i teamet forelægges fagudvalgene til udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Ad 3 – Godkendes at borgerkonsulenterne forankres i ”Center for Arbejdsmarked”.

  Ledelsesdelen ønskes genoptaget på udvalgsmøderne i november 2020.

   

  Ad 4 – Godkendes at forvaltningens videre arbejde tager afsæt i model A med følgende ændring. Der tilføres 1 ekstra sagsbehandler til borgerkonsulentteamet i forhold til den nuværende ressourcetildeling, så teamet fremover kommer til at bestå af 6 fuldtidsstillinger, 5 medarbejdere og 1 leder.

  Det forventes, at det nye borgerkonsulentteam er sammensat og klar til at fortsætte arbejdet i den nye organisering fra den 1. januar 2021.

   

  Beslutning

  BULs indstilling anbefales. 

   

  Sagsfremstilling

  I juni måned var Det Tværfaglige velfærdsprogram til politisk behandling. Forvaltningen anbefalede to mulige modeller for fremtidig reorganisering:

  1. borgerkonsulentmodellens familieteam udfases

  2. borgerkonsulentmodellens familieteam reorganiseres og tilføres personaleressourcer svarende til 2 årsværk

  I den forbindelse blev Familieteamet midlertidigt sat på pause med forventning om genoptagelse senest 1. januar 2021. Samtidig blev det besluttet, at forvaltningen skal belyse sagen yderligere og vende tilbage til udvalgsbehandling i september 2020 med det mål at genopstarte borgerkonsulentmodellen i Familieteamet. Se eventuelt Bilag 3. Sagsfremstilling juni 2020 for en nærmere beskrivelse.  

  Denne sagsfremstilling er således næste skridt i processen for en fremtidig organisering af Borgerkonsulenterne, hvor udvalgenes medlemmer giver input til de beskrevne modeller for at retningsgive forvaltningens videre arbejde. Sagen genoptages på udvalgenes næste møde til endelig stillingtagen. På dette tidspunkt vil der også foreligge en implementeringsplan for den nye organisering.

  For en overordnet indflyvning til TVP og afsættet for valget af målgrupper se eventuelt Bilag 1. TVP-Indflyvning.

  Forvaltningen har arbejdet videre for yderligere belysning af modeller for en fremtidige organisering af bogerkonsulenterne i TVP. Nedenstående har styregruppen valgt at beskrive tre mulige modeller. Styregruppen har valgt at afgrænse antallet af modeller. Modeller med udgangspunkt i at familieteamet skal fastholdes samtidig med, at Borgerkonsulenterne ikke tilføres yderligere ressourcer, belyses ikke nærmere i sagsfremstillingen. Hovedproblemet ved dette udgangspunkt for en fremtidig model er, at der ikke vil kunne opnås en tilstrækkelig volumen i Borgerkonsulentteamet og at det derfor ikke reelt kan fungere tværfagligt.

  Der er heller ikke arbejdet med modeller, der flytter yderligere ressourcer fra centrene til borgerkonsulentteamet. Det er styregruppens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tage yderligere årsværk ud af det almindelige driftsmiljø.  Hvis ressourcerne tages ud af den almindelige drift, vil konsekvensen være, at den øvrige sagsbehandling vil blive yderligere presset ift. ressourcer og sagsbehandlingstider (se Bilag 3. Sagsfremstilling juni 2020 for yderligere udfoldelse).

  Se eventuelt Bilag 2. Afgrænsning af modeller for yderligere uddybning af baggrund for afgrænsning af modeller.

  Der er i dag allokeret 8 halvtidsstillinger samt 2 halvtidsledere til borgerkonsulentmodellen i de to team.

  Tre modeller:

  A.    Ét Borgerkonsulent-team med fuldtidsstillinger

  Teamet består i denne model af 7 fuldtidsstillinger - heraf 1 lederstilling og 6 medarbejdere, hvoraf den ene stilling udfases efter 2 år. Teamet placeres i Center for Arbejdsmarked.

  De nuværende borgerkonsulentressourcer fra de to eksisterende teams samles, men modellen kræver en tilførsel af yderligere ressourcer, der svarer til to årsværk, hvoraf det ene kun er for en periode på to år.

  Borgerkonsulentmodellens styrke er i dag netop den faglige bredde i teamet. Det vil ikke være muligt at skabe den samme faglige bredde på i alt fem fuldtidslederstilling, som der i dag eksisterer på i alt 10 halvtidsstillinger.

  Styregruppens vurdering er imidlertid, at gennem uddannelse og oparbejdet erfaring kan opgaven varetages af et fremtidigt team, der består af 6 fuldtids medarbejderstillinger og en fuldtids lederstilling – og efter to år reduceres temaet til 5 fuldtids medarbejdere og en fuldtids leder. Den ene stilling kan udfases efter 2 år, idet teamet på det tidspunkt er konsolideret og behovet for efteruddannelse ikke længere vil være lige så stort. Antallet vurderes imidlertid fortsat at være sårbart i forhold tab af viden ved nyansættelser.

  Af hensyn til at øge volumenen og den faglige bredde kan tovholderfunktionen (Samarbejdsmodellen) ligeledes placeres i dette team. Det vil blive undersøgt om andre tværgående funktioner med fordel kan flyttes til teamet.

  Primære fordele:

  • Heltidsstillinger vil rette et entydigt fokus på kerneopgaven
  • Heltidsstillinger sikrer et entydigt ledelsesansvar fremfor delt ansvar
  • Større fleksibilitet i muligheden for at intensivere indsatsen omkring borgeren
  • Teamet vil have en volumen, der på sigt kan oparbejde de nødvendige kompetencer og faglige bredde

   

  Primære udfordring:

  • Ved at gå fra halvtidsstillinger til fuldtidsstillinger kan der ikke opnås den samme bredde i fagligheden
  • Teamets volumen er lille, hvorfor der forsat vil eksistere en sårbarhed i forhold til de faglige kompetencer, når der sker udskiftning i ansættelsen af borgerkonsulenter.
  • Der skal sikres en fortsat forankring med de faglige miljøer i de øvrige involverede centrer. Der skal således etableres en struktur, der sikrer denne forankring.
  • Der skal tilføres yderligere ressourcer

   

   B.    To teams (model fra junimøderne)

  Ungeteamet fortsætter i sin nuværende form med fem halvtidsstillinger og målgruppen og indsatser tilpasses fortsat i takt med de erfaringer, som Ungetemaet høster.

  Indsatsen i Familieteamet genoptages og borgerkonsulenterne arbejder fuld tid i teamet. For at fastholde borgerkonsulentmodellens styrker med en bred faglighed i temaet, tilføres der yderligere ressourcer svarende til to årsværk.

  Familieteamet organiseres med en fælles ledelse og forankres i Arbejdsmarkedet.

  Det er styregruppens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at tage disse årsværk ud af det almindelige driftsmiljø, men at der skal ske en opnormering på 2 årsværk. Hvis ressourcerne tages ud at den almindelige drift vil konsekvensen være, at den øvrige sagsbehandling vil blive yderligere presset ift. ressourcer og sagsbehandlingstider (se Bilag 3: Sagsfremstilling juni 2020 for yderligere udfoldelse).

  Primære fordel:

  • Ungeteamet kan fortsætte som hidtil
  • Heltidsstillinger i familietemaet vil rette et entydigt fokus på kerneopgaven
  • Heltidsstillinger i familieteamet sikrer et entydigt ledelsesansvar fremfor delt ansvar
  • Bredden i fagligheden fastholdes

  Primære udfordring:

  • Modellen kræver afsættelse af yderligere ressourcer
  • Der skal sikres en fortsat forankring med de faglige miljøer i de øvrige involverede centrer. Der skal således etableres en struktur, der sikrer denne forankring

   

  C.    Ressourceneutral model

  Ungeteamet fortsætter i den nuværende form med fem halvtidsstillinger og målgruppen og indsatser tilpasses fortsat i takt med de erfaringer, som Ungeteamet høster.

  Indsatsen i familieteamet udfases og ressourcerne prioriteres fra Borgerkonsulentmodellen til styrkelse af indsatsen gennem Samarbejdsmodellen og den kan således hurtigere udvides til at dække flere målgrupper. Således bliver der ikke længere prioriteret den ekstra og intensive indsats til familierne, der ligger i borgerkonsulentmodellen. Derimod bliver der flere ressourcer til en større andel af familierne, og som kan modtage i en mere håndholdt og koordinerende indsats.

  De familier som er visiteret til familieteamet tilbydes at deltage i samarbejdsmodellen.

  Primære fordel:

  • Ungeteamet kan fortsætte som hidtil
  • Familieteamets ressourcer prioriteres til styrkelse af Samarbejdsmodellen, der giver flere familier en mere håndholdt og koordinerende indsats
  • Samarbejdsmodellen kan indfases hurtigere, end det er planlagt på nuværende tidspunkt.

  Primære udfordring:

  • Borgerkonsulentmodellen vil ikke blive tilbudt til familier i Stevns Kommune

   

  Ledelse

  I den nuværende matrixorganisation er medarbejderne både i TVP og i linjeorganisationen. Det giver udfordringer med delt ledelse. Det anbefales, at en fremtidig afdeling skal have et klart referenceforhold i et center. Ledelsesopgaven vil være krævende idet medarbejderne bliver udfordret af det tværgående arbejde indenfor områder, som de ikke nødvendigvis kender godt.

   

  Placering af den samlede TVP-afdeling

  Det foreslås at placere TVP-afdelingen i Arbejdsmarked. Det vil styrke fokus på beskæftigelsesindsatsen overfor familier og unge.

 • 215. Høringssvar til Budget 2021 - AET - orientering

  application/pdf icon oeu-aet_-_lokal_med_arbejdsmarked_hoeringssvar_b2021_0.pdfapplication/pdf icon aet_-_omraade_med_politik_borger_hoeringssvar_b2021_0.pdf

  Resume

  Orientering om høringssvar på AET's område. Høringssvarene indgår efterfølgende i sagen om 2. behandling af budget 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. høringssvarene tages til efterretning

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Som følge af den reviderede tidsplan for budget 2021 er balanceforslagene først udarbejdet i august og september og høringsprocessen er derfor udskudt til september, hvor alt budgetmaterialet er udarbejdet.

   

  Fagudvalgene får de modtagne høringssvar til orientering - de er vedhæftet som bilag til sagsfremstillingen.

   

  Alle høringssvar vil også indgå som bilag til sagen om 2. behandling af budget 2021.

   

  Den videre budgetproces

  Budgettet 2. behandles i ØU den 6. oktober og i KB den 8. oktober.

  Økonomi

  De endelige økonomiske konsekvenser af budget 2021 afhænger af den samlede budgetproces og den endelige vedtagelse af budget 2021.

 • 216. Ankestatistik 1. halvår 2020 - orientering

  application/pdf icon ankestatistik-336-2020-08-31_0.pdfapplication/pdf icon ankestatistik_1._halvaar_2020_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser 1. halvår 2020 på social og beskæftigelsesområdet

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET via DIR, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Direktionen, 28. september 2020, pkt. 1:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

   

  Ankestyrelsen udsender statistiker over sine afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet ud for første halvår 2020.

   

  Denne sagsfremstilling fremlægger Ankestyrelsens afgørelser for 1. halvår 2020 vedrørende Stevns Kommunes afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Afgørelserne opdeles mellem AET, BUL og SSO alt efter, hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.

   

  Tabel 1

  Sagsudfald

  1.halvår 2019

  2. halvår 2019

  1. halvår 2020

  Seneste 12 måneder

  afvist

  9

  5

  8

  13

  hjemvist

  7

  19

  10

  29

  stadfæstet

  39

  33

  23

  56

  ændret

  9

  8

  9

  17

  ialt

  64

  65

  50

  115

   

   

  AETs ansvarsområde

  AET får løbende (hvert halvår) fremlagt ankestatistiken fra og med denne sagsfremstilling vil fremstillingen indeholde grafer, som viser udviklingen over tid.

  Figur 1.

   

  Kilde: www.ast.statistikbank.dk

   

  Ankestyrelsen har i det seneste halvår afgjort 50 sager heraf 23 sager indenfor AETs område.

  Af de 23 sager er 13 stadfæstet to hjemvist, fire ændret og fire afvist.

   

  Omgørelsesprocent (figur 2)
  Omgørelsesprocenten – altså den andel af de behandlede sager, som bliver ændret eller sendt tilbage til kommunen for yderligere belysning (hjemvist)- har gennem de seneste 18 måneder været nul for sager inden for pensionsloven og indenfor Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Dette er betydeligt under landsgennemsnit. Den gennemsnitlige Omgørelsesprocent inden for Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er 25 pct. mens den for pensionsloven er 19 pct.

   

  Omgørelsesprocenten indenfor Sygedagpengeloven og Lov om en aktiv socialpolitik har  ligget væsentligt højere og udsvingene har ligeledes været mere markante.

  Således er omgørelsesprocenten for lov om en aktiv socialpolitik faldet signifikant fra 69 pct. i andet halvår 2019 til 33 pct. i første halvdel af 2020. Dermed nærmer Stevns Kommune sig landsgennemsnittet på 27 pct.

  I ankesager som handler om sygedagpenge er Omgørelsesprocenten steget fra lave 14 pct. til 33 pct. Hvilket er 9 procent-point over landsgennemsnittet.

  Figur 2.

   

  Grafen (figur 3) herunder viser udviklingen andelen af henholdsvis stadfæstelser, omgørelser, hjemvisninger og afvisninger.

  Figur 3.

   

  Centerchefen vil gennemgå årsagen til omgørelser og hjemvisninger på udvalgsmødet.

   

  Stevns Kommune i sammenligning med hele landet

  For at sammenligne omgørelsesprocenten med niveauet i landet set som helhed vises herunder en tabel over andelen af omgørelser i Stevns Kommune og i hele landet for 1. halvår 2020 (tabel 2.)

   

  Tabel 2.

  Procentvise omgørelser 1. halvår 2020

  Hele landet

  Stevns Kommune

  Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB)

  21

  0

  Lov om sygedagpenge (SDP)

  19

  36

  Lov om socialpension (PL)

  17

  0

  Aktivloven (LAS)

  27

  33

  Serviceloven (SEL)

  37

  55

  øvrige

  32

  100

   

   

   

  samlet

  29

  45

   

  For at give et retvisende billede er det dog samtidigt nødvendigt t se på det faktisk antal indbragte sager (tabel 3.)

   

  Tabel 3.

  antal sager

  lab

  las

  pl

  sdp

  sel

  øvrige

  total

  1. halvår 2019

  3

  16

  2

  9

  26

  8

  64

  2. halvår 2019

  0

  17

  0

  14

  31

  3

  65

  1. halvår 2020

  1

  8

  1

  13

  26

  1

  50

   

  Som det ses, er der tale om ganske få sager på de fleste lovområder, hvilket samtidigt betyder, at udfaldet af en enkelt ankesag har enddog meget stor betydning for omgørrelsesprocenten. Det anslåes at Stevns Kommune træffer henved 10.000 afgørelser årligt.

   

   

 • 217. Østsjællands Museum budget 2021

  application/pdf icon oestsjaellands_museum_budget_2021_0.pdfapplication/pdf icon oestsjaellands_museum_budget_2021_-_noter_0.pdf

  Resume

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndighed for Østsjællands Museum og skal dermed godkende Østslællands Museums budget for 2021.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. godkende Østsjællands Museums budget for 2021.

  Beslutning

  Anbefalet.

  Sagsfremstilling

  Stevns Kommune er sammen med Faxe Kommune tilsynsførende myndigheder for den selvejende institution Østsjællands Museum. Stevns Kommune skal som tilsynsførende myndighed godkende budgettet og orientere andre offentlige tilskudsydere om godkendelsen inden budgetårets begyndelse.

   

  Statsanerkendte museer skal indsende budgetskema til Slots- og Kulturstyrelsen inden den 1. november året før budgetåret. Budgettet skal være godkendt af den selvejende institutions bestyrelse. Museet oplyser at museets bestyrelse d. 9. september har godkendt budgettet for 2021 (bilag 1 og 2).

 • 218. Høringssvar til Region Sjællands Udviklingsstrategi 2020 - 2024

  application/pdf icon bilag_1._udkast_til_region_sjaellands_udviklingsstrategi_2020-2024_0.pdf

  Resume

  Region Sjælland har sendt sin regionale udviklingsstrategi i høring. Fagudvalgene skal drøfte udviklingsstrategien og komme med input til et høringssvar, som efterfølgende forelægges ØU og KB til behandling i oktober.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB via DIR, BUL, PMT, AET, SSU og ØU, at

  1. Region Sjællands udviklingsstrategi drøftes
  2. fagudvalg kommer med input til høringssvar
  3. ØU anbefaler udkast til høringssvar
  4. KB godkender udkast til høringssvar

   
  Direktionen, 21. september 2020, pkt. 5:

  Anbefales.

  Plan, Miljø og Teknik, 29. september 2020, pkt. 367:

  1. Drøftet
  2. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

  Liste O kan ikke anbefale at Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  Børn, Unge og Læring, 29. september 2020, pkt. 223:

  Ikke til stede: Steen S. Hansen

   

  Sagen drøftet.

  Beslutning

  1. Drøftet

   

  1. Udviklingsstrategien bør konkretiseres på følgende punkter:
  • Den sammenhængende region: Den fysiske infrastruktur bør styrkes og binde regionen bedre sammen. Der bør være mere konkrete målsætninger vedrørende statsvej til Stevns og renovering af Østbanen og de øvrige lokalbaner
  • Den grønne og bæredygtige region: Der bør være mere konkrete målsætninger for indsatser ifht sammenhængede natur

   

   

  Sagsfremstilling

  Region Sjællands Udviklingsstrategi er sendt i 8 ugers høring. Strategien har været i forhøring hos Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har godkendt udkastet til strategien. Efter høringsperioden kommer Udviklingsstrategien til fornyet behandling i Udvalget for regional udvikling og behandles af Regionsrådet til november.

  Den regionale udviklingsstrategi sætter en dagsorden for udviklingen af hele Region Sjællands geografi. På regionale områder som grøn omstilling, infrastruktur, uddannelse, udvikling af yderområderne og de grænseoverskridende samarbejder lægger strategien op til tætte partnerskaber med aktører i og uden for Region Sjælland.

  Strategien sættes fokus på at styrke den grønne omstilling, borgernes sundhed, attraktive levevilkår og gøre FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling til et omdrejningspunkt for strategiens indsatser.

  Strategien er bygget op om følgende fire temaer:

  • Den attraktive region
  • Den kompetente region
  • Den sammenhængende region
  • Den grønne og bæredygtige region

  Indenfor hvert tema er der udpeget tre indsatsområder og to strategiske mål.

  Med afsæt i udviklingsstrategien skal der efterfølgende udarbejdes konkrete handleplaner og prioriteres de udviklingsmidler, som Region Sjælland anvender til udviklingen af regionen.

  Stevns Kommune har nu muligheden for at fremsende høringssvar, og derigennem forsøge at motivere til opmærksomhedspunkter og indsatser i forbindelse med implementeringen. Alternativt finde inspiration i Udviklingsstrategien til, at vi i Stevns Kommune ønsker at byde os til som samarbejdspartner på områder eller igangsætte lokale initiativer, der understøtter strategiens fokusområder.

  I effektueringen af Udviklingsstrategien kan Region Sjælland i udgangspunktet bidrage gennem 4 virkemidler:

  1. Gennemføre kortlægninger, udarbejde analyser og opbygge viden om udfordringerne inden for de fire temaer i den Regionale Udviklingsstrategi.

  2. Region Sjælland kan give tilskud til udviklingsindsatser og projekter, som andre aktører gennemfører uden regionens deltagelse.

  3. Region Sjælland kan igangsætte og deltage i partnerskaber og indsatser, og herunder varetage koordineringen mellem aktørerne og bidrage med regionens ressourcer, viden og ekspertise samt medfinansiere de konkrete udviklingstiltag.

  4. Region Sjælland kan hjælpe regionale aktører med at hjemtage midler fra offentlige og private puljer til regionale udviklingsindsatser samt bidrage med medfinansiering.

  Udviklingsstrategien behandles i alle fagudvalg, som drøfter Region Sjællands Udviklingsstrategi og kan komme med input til høringssvar. På baggrund af input fra behandlingen i fagudvalgene, udarbejder forvaltningen et udkast til høringssvar. Udkast til høringssvar forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse i oktober.

 • 219. Kulturaftale 2021-2024, udkast til indsatsområder - drøftelse

  Resume

  På vegne af sekretariatet i Kulturregion Storstrøm fremlægges et foreløbigt udkast til en overordnet vision, to indsatsområder med tilhørende målsætninger og projektidéer for den kommende fælleskommunale kulturaftale.

  Det foreløbige udkast fremlægges til AET til drøftelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. sagen drøftes

  Beslutning

  Drøftet.

  Sagsfremstilling

  Den Politiske Styregruppe for Kulturregion Storstrøm har besluttet at sende et foreløbigt udkast med indhold til den kommende kulturaftale mellem Kulturministeriet og kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe, Stevns og Næstved, til drøftelse i kommunernes kulturudvalg.

   

  Oplægget består af en overordnet vision, to indsatsområder, tilhørende målsætninger og projektidéer (vedlagt som bilag til sagen).

   

  Efter udvalgsbehandling i de fem kommuner arbejder styregruppen videre med udkastet, og en færdig kulturaftale vil senere blive lagt op til udvalgsgodkendelse i den enkelte kommune.

   

  At hensyn til tidsplanen er udkastet samtidig sendt til Slots- og Kulturstyrelsens men henblik på at indlede en forhandlingsproces om den nye kulturaftale, som forventes at løbe fra 2021 til og med 2024.

   

  Kulturministeren har i juli sendt sit seneste udspil til et koncept for fremtidige kulturaftaler til kulturregionerne. Ministeren ønsker at videreføre det eksisterende koncept og lægger vægt på, at aftalerne prioriterer nye udviklingsprojekter, der understøtter indsatsområder, som udover det lokale også har national relevans.

   

  Projekterne i den kommende aftale bør derfor i hovedsagen have fokus på, at "børn og unge gennem aktiv deltagelse får lyst til at engagere sig i kunst og kultur." Det er ligeledes præciseret fra ministeriets side, at det stadig er tanken med kulturaftalerne, at projekterne skal have fokus på udvikling og afprøvning af nye kulturtilbud- og samarbejder.

   

  Det foreløbige udkast til en aftale for Kulturregion Sjælland har, på baggrund af en længere proces, afsæt i kommunernes egne ønsker til en kulturaftale, men vurderes også at være i god overensstemmelse med ministerens udspil.

   

  I udkastet er visionen - "I Kulturregion Storstrøm har vi sammen mod til at skabe, rum til at udøve og plads til at opleve”, fulgt af de to indsatsområder "Tid til talent" og "Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling".

   

  Tid til Talent er opstået ud af hidtidige erfaringer fra kommunernes samarbejde om den regionale billedskole, og handler om at give flere børn og unge mulighed for at afprøve kreative aktiviteter på tværs af flere kunstneriske genrer, med henblik på at styrke fødekæden og præ-talentskole-niveauet i Kulturregionen. Det indledende fokus er på tilbud inden for design, filmproduktion og scenekunst, og projekterne udmønter sig i såvel kulturoplevelser som mulighed for aktiv deltagelse for børn og unge, samt børn og unge som medskabere.  

   

  Kulturens bidrag til bæredygtig udvikling fokuserer på, hvordan aktiviteter på kulturområdet kan medvirke til at understøtte en bæredygtig udvikling i kommunerne. Der satses på at etablere kreative partnerskaber mellem aktører, som kan imødekomme formålet og omsætte hensigten i indsatsområdet til konkrete projektaktiviteter og handlinger i vores kommuner. Projekterne skal skabe kulturoplevelser, som medvirker til at øge borgernes bevidsthed om bæredygtig udvikling. Samtidig skal indsatsområdet bidrage til fælles viden og metodiske redskaber, som fremover kan komme kommunerne til gavn inden for dette emne.

   

  Aftalen forventer at holde sig indenfor den samlede økonomiske ramme som hidtil, hvor kommunerne til sammen indskyder et beløb på ca. 1,5 mio. kr. og Kulturministeriet indskyder ca. 1,1 mio. kr.

  Den enkelte kommunes andel beregnes efter indbyggertal - Stevns Kommunes andel i 2020 andrager knap kr. 118.000.

  Lovgrundlag

  Bekendtgørese om Kulturaftaler

  Økonomi

  Stevns Kommunes andel kan afholdes indenfor den fastlagte budgetramme.

 • 220. Klintebussen 2020 - evaluering

  application/pdf icon evaluering_af_klintebus_2020_0.pdf

  Resume

  Klintebussen langs Stevns Klint 2020 afsluttede sin kørsel d. 31. august. Der er nu foretaget en evaluering af bussens kørsel i år, som her vedhæftes sagen. Evalueringen er foretaget med udgangspunkt i dialog med operatør, turismeaktører og indhentede tal for påstigninger. Grundlæggende har bussen været en succes med 50 daglige påstigninger i gennemsnit og med en stor tilgang af henholdsvis danske og internationale turister henover sommeren.

  Sagen forelægges til udvalgets orientering

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. evalueringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Et flertal (C, B, V, A) tager evalueringen til efterretning

   

   

  Sejer Folke (Ø) kan ikke tage evalueringen til efterretning fordi:

  1. Der bliver givet udtryk for at vi har haft en klintebus med plads til 19 passagerer OG handicapbetjening. Det er faktuelt forkert. Vi har haft en bus med plads til 19 passagerer, ELLER en bus med plads til 14 passagerer OG handicapbetjening.
  2. Jeg savner et tal for hvormange passagerer der var med bussen de dage hvor man måtte afvise passagerer. (Til brug for udbudsmaterialet næste år).
  3. Jeg savner et tal for hvormange kørsler der har været med passagerer spændt fast i egen kørestol.
  4. Det skal formuleres, at udbudsmaterialet fremover skal være præcist, og godkendes af AET. Og de forskellige budgivere SKAL have adgang til samme informationer.

   

   

  Sagsfremstilling

  Med vedtagelsen af Turismestrategien for Stevns Kommune i 2019, blev det besluttet, at der skulle arbejdes for en klintebus, der betjener de stadig flere turister, der besøger Destination Stevns Klint. Dette var en målsætning på længere sigt i strategien.

  I forbindelse med en ekstraordinær bevilling for sommeren 2020, gav Kommunalbestyrelsen mulighed for at der kunne etableres et udbud for en Klintebus for sommeren 2020. En sommer der har vist sig at være den mest besøgte for Stevns Klint.

  Nærværende evaluering samler op på erfaringerne fra både Stevns Kommune, operatør og turismeaktører, der har beskæftiget sig med gæster, der har været i forbindelse med Klintebussen. Bilag vedlagt.

   

  Hovedkonklusionerne for evalueringen er følgende:

   

  • Der har været 3127 påstigninger henover en periode på 63 dage, hvilket giver et gennemsnit på 50 påstigninger pr. dag. Dette må siges at være over forventning. Operatøren har enkelte gange måtte afvise passagerer på grund af fyldt bus.
  • Passagerne har primært været bosat uden for Stevns Kommune hvis de var danske eller været udlandske turister.
  • Bussen er blevet brugt til at skabe forbindelse til enten Trampestien eller Landcykler og derved kunne bevæge sig fleksibelt langs Stevns Klint ved at bevæge sig enten ud eller hjem med bussen
  • Bussen har kørt efter en plan, hvor bussen pendulerede mellem Rødvig og Bøgeskov Havn med en afstikker til Store Heddinge. Både i Rødvig og Store Heddinge er bussen ankommet, så det passede med togtiderne hos Lokaltog. Der har generelt været en stor tilfredshed med ruten fra både operatør, gæster og turismeaktører langs klinten.
  • Der har været stor ros til informationsmaterialet angående bussen. Både foldere og go-cards er blevet brugt. Grundet tidspresset har der været enkelte korrekturfejl i folderen. Dette kan løses gennem forbedret årshjul.
  • Det anbefales at udarbejde et årshjul for arbejdet med Klintebussen.

   

  Det er forvaltningens opfordring, at Stevns Kommune inviterer nøgleinteressenter til at give deres input til bussen. F.eks. de større turismeaktører, ansvarlige for destinationerne, almindelige brugere via SoMe mv. Dette kan evt. ske gennem samarbejdsgruppen under turismestrategien.

  Herved vil der kunne skabes et stærkere grundlag for udbudsmaterialet for en eventuel klintebus i 2020.

  Dette selvfølgelig under forudsætning af, at der politisk fremadrettet sættes penge af i budgettet til en Klintebus.

   

 • 221. Kulturpuljen 2020 - Ansøgninger fra kulturelle aktører

  application/pdf icon spilledaasen_muligt_musikprogram_2021_0.pdfapplication/pdf icon ansoegningsskema_kulturpuljen_spilledaasen_0.pdfapplication/pdf icon stevns_teaterforening_ansoegning_2021_aet-udvalget.pdf_0.pdf

  Resume

  De kulturelle aktører Spilledåsen og Stevns Teaterforening ansøger om støtte gennem tilskud fra Kulturpuljen 2021.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

  1. ansøgning fra Spilledåsen drøftes og evt. tilskud fastlægges.
  2. ansøgning fra Stevns Teaterforening drøftes og evt. tilskud fastlægges.

  Beslutning

  1. Der tildeles et tilskud på 131.305 kr. til Spilledåsen.
  2. Der tildeles et tilskud på 100.000 kr. til Stevns Teaterforening.

  Sagsfremstilling

  De første ansøgninger til Kulturpuljen for 2021 er kommet forvaltningen i hænde. Forvaltningen er klar over, at der ikke forelægger et endeligt vedtaget budget for 2021.
  Men for begge ansøgere gælder dog, at der skal søges om tilskud gennem de statslige midler, og at disse statslige puljer skal kende svaret for den kommunale støtte for behandlingen i Statens Kunstfond. Staten behandler ansøgninger for 2021 i oktober måned.

  Spilledåsen

  Kulturforeningen Spilledåsen ansøger AET om tilskud på 131.305 kr. gennem Kulturpuljen til honorarstøtte for musikprogrammet 2021 - dette inkluderer 33.655 kr. fra overgangsordningen fra det tidligere Roskilde Amt.
  Honorarstøtte gives som tilskud fra Statens Kunstfond til musikerhonorarer ved afholdelse af koncerter på rytmiske spillesteder og i musikforeninger. Statens Kunstfond giver maksimalt 50% af honorarstøtten, og matcher derfor maksimalt det kommunale tilskud. Nyt for honorarstøtten gennem Statens Kunstfond er, at der er krav om minimum 31.900 kroner i kommunal medfinansiering.
  Spilledåsen planlægger for at afvikle 12 koncerter igen i 2021.

  Det er jf. ansøgningen foreningens formål, gennem musik/koncertarrangementer, foredrag, udstillinger mv. at formidle kulturoplevelser, samt udbrede forståelse af og kendskab til kunst og kultur til den Stevnske befolkning

  Bilag er vedlagt.

  (Modtog for 2020, 129.505 kr.)

  Stevns Teaterforening

  Stevns Teaterforening ansøger AET om tilskud på 100.000 kr. gennem Kulturpuljen til støtte ved indkøb af teaterforestillinger i sæsonen 2021 - 2022.

  Foreningen indkøber hvert år 8-9 voksenforestillinger og 6-8 børneforestillinger, og arbejder hvert år aktivt på at få forestillingerne til at spille så mange forskellige steder i Stevns Kommune.
  Stevns Teaterforening opfylder betingelserne i Teaterloven for at modtage midler for formidlingsordningen, hvorfor de også gennem denne ordning modtager refusion.

  Teaterforeningen vil også i fremtiden arbejde endnu mere for samarbejder med andre aktører, som det også er sket i år. Endvidere er det generationsskifte, der ved sidste års ansøgning var påbegyndt, nu manifisteret sig gennem medlemssammensætningen i foreningen. Der er en større balance i bestyrelsen mellem ældre, der kan tage lange vagter i dagtimerne og yngre, som står for meget af kommunikationen på de sociale medier, ideer til nye tiltag og kontakt til nyt publikum bl.a. børnefamilier.

  Bilag er vedlagt.

  (Modtog for 2020, 100.000 kr.)

  Økonomi

  Budgettet for Kulturpuljen 2021 kendes ikke endnu grundet igangværende budgetproces. Der er ikke er disponeret yderligere midler for Kulturpuljen 2021.

 • 222. Covid 19 - status indenfor fagudvalgets område

  Resume

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig orientering om den aktuelle status på corona-krisen indenfor udvalgets område

  Indstilling

  Direktionen indstiller til PMT, BUL, AET, SSU og ØU

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Danmark er fortsat væsentligt påvirket af corona-krisen og krisen har også fortsat stor indflydelse på løsningen af de kommunale opgaver.

   

  Efter forårets nedlukning har der henover sommeren været foretaget en gradvis genåbning af det danske samfund. Smittetallet er dog generelt stigende også i Stevns Kommune. Der har dog (i skrivende stund) heldigvis ikke været større smitteudbrud på Stevns. Men der er løbende rundt omkring i landet mindre og større smitteudbrud, som medfører at der lokalt indføres restriktioner. Nye generelle restriktioner er også kommet til i forhold til brug af mundbind i det offentlige rum. Vi skal i Stevns kommune være klar til at håndtere genindførelse af restriktioner - hvis det skulle blive nødvendigt.

   

  I Stevns Kommune er der efter sommerferien nedsat et corona-forum, som har næsten samme sammensætning som forårets krisestab. Der afholdes ugentlige møder i corona-forum.

   

  Derudover er der nedsat et hygiejneteam med en bred ekspertise indenfor hygiejne, bygninger og rengøring. Hygiejneteamet har bistået ved genåbningen af de kommunale institutioner og øvrige bygninger. Hygiejneteamet har ligeledes bistået, da der skulle ske selvisolering af beboerne på Mandehoved og teamet har også foretaget en fornyet gennemgang af skoler og daginstitutioner efter sommerferien. Der er fortsat opmærksomhed på kommunikation om hygiejneregler ud på de enkelte arbejdspladser og til alle medarbejdere. Der arbejdes pt. på et oplæg til en kommunal hygiejneorganisation og en hygiejnepolitik.

   

  Skoler og dagtilbud er nu åbne i fuldt omfang, dog med lidt reducerede åbningstider for dagplejen. Der er øget fravær af både børn og personale i forbindelse med testning og selvisolering, når der af forskellige årsager foretages test. Det vil formentlig fortsætte ind i efteråret og vinteren. Stevns ejendomme arbejder på installation af håndvaske på institutionerne, som også kan bruges i efterårs- og vintermånederne.

   

  Hjemmeplejen og plejecentrene fungerer normalt, dog begrænses brugen af plejehjemmenes lokaler i forhold til eksterne aktivteter. Håndteringen af værnemidler er sat i system, men kræver fortsat en betydelig indsats af personalet. Obligatorisk af test af alle ansatte indenfor ældreplejen er ligeledes en opgave som genererer et betydeligt tidsforbrug.

   

  Som følge af den begrænsede brug af plejehjemmene til eksterne aktiviteter er der et betydeligt pres fra foreningerne på de lokaler som fortsat er tilgængelige. På skolerne er der nu rengøring to gange dagligt (om morgenen og efter skoletid), hvilket muliggør at skolerne kan anvendes til fritidsaktiviteter efter skoletid.

   

  Antallet af ledige er steget som følge af corona-krisen. De fleste samtaler afvikles ved fysisk fremmøde mens en mindre andel afvikles digitalt. Muligheden for at afholde samtaler digitalt er dog forlænget til den 31. december.

   

  Direktionen har besluttet, at fastholde den delvise åbning af rådhusets og andres administrative arbejdspladser i hvert fald frem til den 30. september. Af hensyn til koordinering af opgaver mv møder de fleste medarbejdere op på arbejdspladsen 2-3 dage om ugen, men derudover arbejdes der i videst muligt omfang hjemmefra. Nogle funktioner indebærer dog mange møder med borgerne og det kræver fysisk tilstedeværelse.

   

  Flere af efterårets større arrangementer er blevet aflyst. Det gælder således sundhedsdagen, mens andre er blevet tilpasset, så de kan afvikles på forsvarlig vis. Det gælder fx erhvervstræffet den 22. september og verdensmålsdagen den 12. september.

   

  Udviklingen går fortsat hurtigt og der kommer flere gange ugentligt opdateringer fra KL. De kan ses på Prepare. Direktionen udsender desuden informationsmails til KB ved behov.

   

  På udvalgsmødet vil der blive givet en mundtlig status inden for udvalgets område.

   

  Eventuelle bilag vedr. fagudvalgets område vil ligge under punktet ”Diverse orienteringer”

  Lovgrundlag

  En række love, bekendtgørelser og vejledninger er vedtaget/udstedt/udsendt som følge af corona-krisen. Nogle vejledninger er blevet revideret adskillige gange.

  Økonomi

  Der henvises til sag behandlet af ØU den 1. september og KB den 10. september

  Historik

  Politiske sager:

  KB 26. marts: Coronakrisens betydning for Stevns Kommunes drift og service

  SSU, PMT, AET og BUL 14-15 april samt ØU: Covid19 tiltag inden for fagudvalgets område

  ØU 21. april: Corona status april 2020

  KB 30. april: Corona-indsats status april 2020

  SSU, PMT, AET og BUL 12-13 maj samt ØU 19. maj: Covid 19 - Tiltag inden for udvagets område - maj 2020

  ØU 1. september og KB 10. september: Coronaudgfiter i 2020

   

   

 • 223. Placering af Solstrålen, skoletilbud for autister (Lukket)

 • 224. Diverse orienteringer - AET den 30. september 2020 (Lukket)

 • 225. Underskriftsark (Lukket)