Referat

 • 87. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 26. september 2018.

   

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

  Godkendt

 • 88. Helhedsplan for Stevnshallen og området omkring

  application/pdf icon bilag_1._praesentation_af_historikken_-_helhedsplan_munkegaarden_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._udkast._tids-_og_procesplan_0.pdf

  Resume

  Udvalget skal drøfte fremtidsperspektiverne for Stevnshallen og området omkring den. I den forbindelse bliver udvalget orienteret på mødet om de overvejelser og den historik, der går forud for, hvor vi står i dag.

  Indstilling

  Politik og borger indstiller til AET, at;

  1. der udarbejdes en helhedsplan for Stevnshallen og området omkring den
  2. udvalget drøfter tids- og procesplanen, der kommer til politisk vedtagelse på mødet i AET den 14. november

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

   

  Godkendt

  Sagsfremstilling

  Politisk er der opmærksomhed på Stevnshallen og området omkring den. I det lys skal udvalget drøfte perspektiverne ved at igangsætte et arbejde, der kan udvikle området og ligeledes drøfte tidshorisonten for projektet.

  Som fundament for disse drøftelser, er det hensigtsmæssigt, at udvalget indledningsvist bliver klædt på i forhold til den historik og de overvejelser, der løber forud. Der har gennem en årrække været flere tilløb og initiativer for området. Samtidig er der sket ændringer i eksempelvis byggelovgivningen, der gør, at vi står i en anden situation end tidligere.

  Udvalget bliver på mødet præcenteret for en gennemgang, der skitserer de historiske hovedpunkter og opridser situationen, vi står i pt.

  Gennemgangen tager afsæt i Bilag 1 og vil omfatte nedenstående tre temaer.

  -          Historikken omkring helhedsplan for Munkegården

  -          Brugersporet og deres deltagelse

  -          Historik og status for Stevnshallen

  Såfremt udvalget igangsætter arbejdet med en helhedsplan, skal udvalget drøfte rammesætningen af det forestående arbejde. I bilag 2: Tids- og procesplan er der udarbejdet en råskitse til udgangspunkt for drøftelserne.

  De respektive fagpersoner vil deltage under punktet på mødet

  Økonomi

  Sagen har ingen konsekvenser for Stevns kommunes budget

 • 89. Østsjællands Museum - Ansøgning om øget driftstilskud

  application/pdf icon bilag_1._ansoegning_stevns_kommune_om_viderefoersel_af_midler_295000_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2._brev_tilkommunerne_om_midler_til_drift_og_laan_0.pdf

  Resume

  Den 1. marts bevilgede KB en ekstrabevilling på øget driftstilskud på kr. 295.000 kr. til Østsjælland Museum for år 2018. Østsjællands Museum har den 30. august 2018 fremsendt ansøgning om øget driftstilskud på 295.000 kr. for 2019 og fremadrettet.

   

  Indstilling

  Økonomi indstiller til KB, via AET og ØU, at

   

  1. Østsjællands Museums ansøgning om øget driftstilskud på kr. 295.000 behandles
  2. Såfremt det øget driftstilskud imødekommes - indarbejdes det i Budget 2019

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

   

  AET anbefaler, at ansøgningen ikke imødekommes.

  Sagsfremstilling

  Den 1. marts bevilgede KB en ekstrabevilling på øget driftstilskud på kr. 295.000 kr. til Østsjælland Museum for år 2018. Det øgede driftstilskud i 2018 blev bevilget på baggrund af tidligere fremsendt ansøgning fra Østsjællands Museum, hvor museet søgte om en permanent forhøjelse af deres driftstilskud fra Stevns og Faxe Kommuner. Årsagen til ansøgning skyldes ifølge museet øgede driftudgifter af museet, ved flytningen af museet til det tidligere Rådhus i Faxe. (Bilag 2.)

   

  Østsjællands Museum har den 30. august 2018 genfremsendt ansøgning om øget driftstilskud på 295.000 kr. for år 2019 og fremadrettet. (bilag 1) Østsjællands Museums ansøgning om øget driftstilskud, sker på baggrund af samme ansøgning fra 2017, da museet ikke forventer ændringer af museets driftsudgifter til driftsmedarbejder, rengøring, vand, el og varme, samt afdrag på lån. Det skal bemærkes at Østsjællands Museum i forbindelse med fremsendelse af ansøgningen om øget driftstilskud ikke har vedlagt Budget for 2019, hvorfor Økonomi ikke har haft mulighed for at ses nærmere på Museets samlede forudsætninger for driften i 2019.

   

  Nuværende økonomi og driftstilskud

   

  Stevns Kommunes tilskud til Østsjællands Museum udbetales i dag i henhold til samdriftsaftalen mellem Faxe og Stevns Kommuner.

  Som grundlag for tilskudsberegningen anvendes kommunernes indbyggertal pr. 1. januar i tilskudsåret.

  Beløbet fremskrives i henhold til den kommunale P/L fremskrivning.

   

  Stevns Kommune tilskud 2018 

  I 2018 udgør det 60,20 kr. pr. indbygger i Stevns Kommune, hvilket svarer til grundtilskud på i alt 1.368.201 kr.

  Fra 2014 udbetales en ekstra bevilling, der i 2018 udgør 588.601 kr.

  Det ordinærer tilskud fra Stevns Kommune til Østsjællands Museum udgør med baggrund i ovenstående i alt i år 2018: 1.956.802 kr., pr. indbygger 86,1 kr.

  Derudover er der i 2018 bevilget et ekstraordinært tilskud fra Stevns Kommune på  kr. 295.000 kr.

  Samlet tilskud til Østsjællands Museum 2018: 2.251.802 kr. pr. indbygger 99,1 kr.

   

  Faxe Kommune tilskud 2018 

  Det kan oplyses at Faxe Kommunes samlede ordinære tilskud i år 2018 er: 2.291.355. Pr. indbygger 63,4 kr.

  Hertil har Faxe Kommune ligesom Stevns Kommune i 2018 bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 295.000 kr.

  I alt 2.586.355 kr. pr. indbygger 71,6 kr.

   

  I forbindelse med ovenstående, skal det oplyses af Faxe Kommune i forbindelse med ansøgningen fra Museet i efteråret, har givet tilagn om at de 295.000 kr. bliver indarbejdet i Faxe Kommunes budget for 2019 og fremadrettet.  

   

  I ansøgningen fra Østsjællands Museum er der beregnet på en ligelig fordeling af forhøjet driftstilskud 50 % til hver kommune. Det betyder at Stevns Kommune ift. indbyggertal, skal afholde en relativt højere andel af den øget drift set i forhold til indbyggertal.  

   

   

 • 90. Veteranpolitik Stevns Kommune

  application/pdf icon stevns_kommune_veteranpolitik.pdfapplication/pdf icon danmarks-veteranpolitik-2016_0.pdf

  Resume

  Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i marts 2018, at Stevns Kommune skulle have en veteranpolitik.

  Stevns Kommune udmønter Danmarks Veteranpolitik, gennem en kommunal veteranpolitik, der skal sikre at kommunens (i øjeblikket 153) veteraner, i videst muligt omfang sikres en ordentlig tilværelse efter hjemsendelse. Størstedelen af veteranerne har få eller ingen mén som resultat af deres tjeneste, men de veteraner, som er skadet på krop eller psyke skal sikres ordentlig og professionel assistance. Nærværende politik udstikker retningslinjerne for denne assistance.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til KB, at

   

  1. vedlagte veteranpolitik vedtages.

  Kommunalbestyrelsen, 6. september 2018, pkt. 219:

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Sagen udgår og genoptages efter behandling i AET.

  Beslutning

  Anbefales.

   

  Sagsfremstilling

  Veterancenteret i Ringsted estimerer at mellem 5-10 % af alle veteraner har PTSD (post traumatisk stress belastning). Denne ”usynlige” psykiske belastning kan være invaliderende i varierende omfang og varighed. På den baggrund har det stor betydning, at den enkelte veteran og dennes familie får den nødvendige støtte til at komme videre i livet. 

   

  Stevns Kommunes tilgang vil være, at give veteranen en hurtig, tværfaglig og helhedsorienteret indsats i et tæt samarbejde med Veterancenteret i Ringsted.

   

  Målet er, at sygemeldte og ledige veteraner, under hensyntagen til den enkeltes konkrete behov for assistance, får den indsats som direkte eller via uddannelse, kan sikre dem en plads på arbejdsmarkedet. I enkelte tilfælde kan der være behov for, at veteranens sag bringes op i Stevns Kommunes rehabiliteringsteam.  

   

  Ved en tværfaglig indsats forstås, at de mangefacetterede problemkomplekser, som nogle veteraner står ansigt til ansigt med, skal adresseres simultant og koordineret. Eksempler på problemstillinger kan være:

   

  • Venetranfamiliens trivsel, med særligt fokus på børnene
  • Akut behov for hjælp, som varetages via Veteranscenterets døgn telefon
  • Genoptræning og behandling varetages primært af Sundhedscenteret i Hårlev
  • Misbrugsbehandling. Borgere kan uden forudgående visitation henvende sig direkte til Faxe misbrugscenter eller Køge misbrugscenter
  • Forebyggelse af sociale problemer, gennem samarbejde med psykiatrien
  • Hjælpemidler og genoptræning varetages gennem Stevns Kommunes visitation og hjælpemiddelvisitation

   

 • 91. Beskæftigelsesrettet indsats

  Resume

  Udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, har besluttet at monitorere udviklingen i andel borgere på offentlig forsørgelse samt udviklingen i ledighed i Stevns Kommune ved hvert ordinært møde.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

   

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Ikke til stede: Jacob Panton Kristiansen

   

  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Udvikling i antal borgere på offentlig forsørgelse. Procentdel af den samlede befolkning (16-66 år)

   

  tabel 1.

   

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Antallet fuldtidspersoner på ydelse er samlet set faldet, gennem hele perioden fra maj til juli 2018.

  Således er antallet af fuldtidspersoner på ydelse faldet fra 2.522 personer i maj til 2.395 personer juni.

  altså et samlet fald på 127 fuldtidspersoner.

   

  Andelen af fuldtidspersoner i pct af arbejdsstyrken, som modtager offentlig forsørgelse, er i denne seneste måling, på det laveste niveau i 10 år.

   

  Denne udvikling skyldes primært et flad i antal fuldtidspersoner i tre målgrupper:

  • a-dagpengemodtagere
  • sygedagpengemodtagere
  • integrationsydelsesmodtagere

   

   

  Nedenstående figur illustrerer den aggregerede fordeling af fuldtidspersoner på ydelse.

    

  Figur 1: Fuldtidspersoner (16-66 år) fordelt på ydelser i pct af arbejdsstyrken 16-66 år.

   

  Kilde: Jobindsats.dk

   

  Figur 2: Antal personer på overførselsindkomst

   

  Kilde: Jobindsats.dk

   

 • 92. Mødeplan for politiske møder i 2019

  application/pdf icon moedekalender_2019_0.pdf

  Resume

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 foreligger til politisk behandlig/godkendelse.

   

  Indstilling

  Politik og Borger indstiller til KB via DIR, CG og ØU, at

   

  1. udkast til mødeplan godkendes.
  2. udkastet efter KB's behandling sendes til de stående udvalg med henblik på fastlæggelse af mødetid og evt. andre korrektioner.

   

  Chefgruppen, 20. august 2018, pkt. 4:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Direktionen, 13. august 2018, pkt. 1:

  Ikke tilstede: Vicekommunaldirektør Bjørn Voltzmann

   

  Anbefales

  Økonomiudvalget, 28. august 2018, pkt. 135:

  Ikke til stede: Bjarne Nielsen (V)

   

  Anbefales

   

   

  Kommunalbestyrelsen, 6. september 2018, pkt. 231

  Ikke til stede: Anne Munch (A) og Jacob Panton Kristensen (V)

   

  Mødeplanen godkendt.

  Udvalgene fastlægger selv sin mødetider på dagene.

   

  Tilladt at BUL og SSU kan rykke deres møder ind i uge 1 fra uge 2. Aftales nærmere mellem udvalgene via formændene.

   

  Social og Sundhed, 24. september 2018, pkt. 78:

  SSU møder fastlægges til mandage kl. 9 - 12.

  Møde i januar fastlægges til torsdag den 3/1-2019 kl. 9 - 12. 

   

  Børn, Unge og Læring, 25. september 2018, pkt. 93:

  Mødet tirsdag den 8. januar 2019 flyttes til mandag den 14. januar 2019.

   

  Mødettidspunktet fastlægges til kl. 15.

  Plan, Miljø og Teknik, 25. september 2018, pkt. 163:

  Anbefales

  Beslutning

  Godkendt med mødestart kl. 15.00 - dog med følgende ændringer:

  • Den 6. februar 2019 ændres til den 13. februar 2019 kl. 15.00
  • Den 13. marts 2019 ændres til den 14. marts 2019 kl. 17.00
  • Den 10. april 2019 ændres til den 11. april 2019 kl. 17.00
  • den 21. august 2019 ændres til den 19. august 2019 kl. 15.00

  Sagsfremstilling

  Forslag til politisk mødeplan for 2019 er udarbejdet efter næsten samme principper som mødeplan for indeværende år.

   

  • at mødestruktur/mødedage fortsætter fra indeværende år
  • at der ikke er møder i ugerne 8 og 42
  • at møderne efter sommerferien starter op i uge 34
  • at Kommunalbestyrelsens møder fortsat er placeret torsdage med start kl. 18:00.
  • at kommunalbestyrelsens møder i juni og december afholdes onsdage i stedet for torsdage.

   

  Ændringer i forhold til mødeplan for 2018.

   

  • at SSU afholdes torsdag den 13. juni 2019, da mandag den 10. juni 2019 er 2. pinsedag.

   

 • 93. Projekt Landsbyforum, Stevns - ændret projekt- og budgetforudsætninger, til godkendelse

  application/pdf icon referat_kb_270618_-_projekt_landsbyforum_stevns_0.pdfapplication/pdf icon redegoerelse_fra_udvikling_stevns_-_i_forhold_til_de_aendrede_budgetaendringer_0.pdf

  Resume

  Projektet Landsbyforum Stevns har fået afslag på ansøgning om tilskud fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje på kr. 433.000.

  Projektet er tilrettet pga. afslaget, således at den budgetmæssige ramme nu er på kr. 500.000 - mod tidligere kr. 933.000.

  Erhvervschefen har fremsendt notat for projektets ændringer - sagen fremlægges til godkendelse.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  • De ændrede projekt- og budgetændringer for Landsbyforum, Stevns godkendes

  Beslutning

  Godkendt. Udvalget ønsker med afsæt i de ændrede forudsætninger en opfølgning igen om 6 måneder (marts 2019)

  Sagsfremstilling

  Projektet Landsbyforum Stevns har fået afslag på ansøgning om tilskud fra Erhvervsministeriets landdistriktspulje på kr. 433.000.

  Projektet er tilrettet pga. afslaget, således at den budgetmæssige ramme nu er på kr. 500.000 - mod tidligere kr. 933.000.

  Erhvervschefen har fremsendt notat for projektets ændringer - sagen fremlægges til godkendelse.

   

  Trods en næsten halvering af budgettet oplyses det, at mål, indhold og succeskriterier i projektet er uændret, og det vurderes at projektet kan gennemføres fuldt ud på trods af det reducerede budget.

   

  Udgiftsmæssigt har det været nødvendigt, at reducere projektansættelsen til 20 timer pr. uge. Ligesom konsulentydelser og revision er helt udgået, og budgetposter til annoncering og inspirationstur er reduceret betragteligt.

   

  Der henvises til Erhvervschefens udarbejdede notat, som er vedlagt sagen.

   

 • 94. Taxitilladelse

  Beslutning

  Foranstaltninger iværksættes efter gældende lovgivning.

 • 95. Diverse orienteringer - AET den 26. september 2018 (Lukket)

 • 96. Underskriftsark (Lukket)