Referat

 • 227. Dagsorden - godkendelse

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  Godkendt

 • 228. Budgetforslag 2020

  application/pdf icon aet_b2020_-_balancekatalog_v3_-_med_aets_beslutninger.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_lov-_og_cirkulaereprogram_v3_-_med_aets_beslutninger.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_oensker_v3_-_ikke_indarbejdede_aendringer_-_ud_over_vedtaget_service_0.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_anlaeg_-_nye_og_igangvaerende_anlaeg_v3_0.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_budgetforslag_v3_-_med_aets_beslutninger.pdfapplication/pdf icon aet_b2020_-_budgetforudsaetninger_2020_v3_0.pdfapplication/pdf icon hoeringssvar_lokal-med_arbejdsmarked_0.pdf

  Resume

  AET behandler budgetforslag 2020-2023 på egne politikområder. Budgetforslagene indgår i kommunens samlede budgetforslag for 2020, version 3 og indgår i den videre budgetproces.

  Nyt i materialet siden augustmødet: Oversigt over ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet (foreløbig) samt korrektion til indarbjedede ændringer vedr. førtidspension.

  Indstilling

  Økonomi indstiller til AET, at

  1. udvalget behandler budgetforslag til budget 2020
  2. udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces 

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  Anbefalingerne fra udvalget fremgår af bilaget.

   

  Da kommunens indtægtsgrundlag på nuværende tidspunkt ikke kendes, tager udvalget forbehold ifht. anbefalingerne af balanceforslag for erhvervsrådet 4.01.B og biblioteket 4.31.B

   

  Sejer Folke (Ø) kan ikke anbefale balanceforslag 4.31 B

  Sagsfremstilling

  Fagudvalgene behandlede på møderne i juni og august budgetforslag for 2020 og overslagsårene 2021-2023 på egne politikområder. På møderne i september behandles de nye budgetforslag, som er udarbejdet efter behandlingen på juni- og augustmøderne og der vises samlet overblik over udvalgets budgetforslag. Udvalgets anbefalinger indgår i den videre budgetproces. Der er ikke som tidligere år tale om en generel revurdering af budgettet.

   

  Der er indgået ny økonomiaftale for 2020 den 6. september. Den præcise betydning for de enkelte kommuners økonomiske rammer kendes endnu ikke, ligesom konsekvenserne af lov- og cirkulæreændringer ikke er udmeldt endnu.

   

  Den sene økonomiaftale har betydet, at den oprindelige tidsplan for budget 2020 er ændret og den endelige budgetvedtagelse er udskudt til 5. november.

   

  Den økonomiske politik for 2019-2023 blev godkendt i januar 2019. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal udarbejdes et balancekatalog på ca. 35 mio. kr. for at skabe balance i kommunens økonomi, ved et forudsat anlægsniveau på ca. 40 mio. kr. Den økonomiske udfordring kan ændre sig, når konsekvenserne af en ny økonomiaftale kendes.

   

  Ændringer til budget 2020

  Følgende ændringer indarbejdes i budgetforslaget for 2020, version 3:

  • Overførselsudgifter
  • Serviceudgifter inden for vedtaget serviceniveau
  • Ændringer som følge af demografisk udgiftspres

   

  Følgende ændringer indarbejdes ikke i budgetforslaget, men vil indgå til prioritering i den samlede budgetproces:

  • Lov- og cirkulæreændringer
  • Ændringer ud over vedtaget serviceniveau
  • Afledt drift til nye anlæg
  • Balancekatalog
  • Anlægsønsker

   

  Budgetforslag 2020 på AETs område

  På AETs områder er der i 2020 indarbejdet følgende ændringer til basisbudgettet for 2020:

   

  ·         Overførselsudgifter: -8,258 mio. kr. (ændring fra version 2, udgift til førtidspension er øget med 4,040 mio. kr.)

  ·         Inden for vedtaget service, inden for servicerammen: 5,377 mio. kr. (ingen ændringer fra version 2)

   

  Herudover foreligger der forslag til videre prioritering på følgende områder:

   

  Lov- og cirkulære ændringer: -1,305 mio. kr. overførselsområdet; 1,726 mio. kr. serviceområdet - (ny i forhold til version 2, men stadig foreløbig, vi mangler materiale fra KL)

  Udover vedtaget service: 0,430 mio. kr. (ingen ændringer fra version 2)

  Balanceforslag: max. -3,803 mio. kr. (ingen ændringer fra version 2)

  Anlæg: 19,9 mio. kr. i 2020 og 17,5 mio. kr. i 2021 (ingen ændringer fra version 2)

   

  Ændringerne i forhold til version 2 fremgår af oversigterne over budgetforslagene og er markeret med blåt.

   

  Der er til sagen også vedhæftet modtagne høringssvar.

   

  Den videre budgetproces

  Der afventes stadig de nærmere konsekvenser af den nyligt indgående økonomiaftale, herunder effekterne af vedtagne lovændringer. Såfremt der når at komme yderligere oplysninger inden udvalgsmøderne, vil de blive fremlagt på mødet.

   

  Budget 2020 1. behandles i ØU den 1. oktober og i KB den 10. oktober.

  Budgettet 2. behandles i ØU den 30. oktober og i KB den 5. november.

 • 229. Varmekilde til Ny Stevnshal

  application/pdf icon rentabilitetsanalyse_af_opvarmningsformer_-_stevns_sportshal_-_17-06-201._0.pdf

  Resume

  AET skal tage stilling til om, hvilken varmekilde, der skal vælges til den ny Stevnshal. Der er udarbejdet et notat af rådgivende ingeniør, der belyser fordele og ulemper ved forskellige løsninger.

  Indstilling

  Teknik og Miljø indstiller til AET, at der vælges varmekilde til Stevnshallen enten

   

  1. Gasfyr
   eller
  2. jordvarmesystem med solceller
   eller
  3. jordvarme uden solceller

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  Et flertal bestående af Mikkel Lundemann Rasmussen (C), Line Krogh Lay (R) og Jacob Panton Kristiansen (V) ønsker at der arbejdes med et jordvarmesystem uden solceller. Udbuddet vil blive udformet så hallen er forberedt til etablering af solceller på et senere tidspunkt.  

   

  Sejer Folke (Ø) ønsker at der etableres et jordvarmesystem med solceller.

  Sagsfremstilling

  Det har været ønsket at få belyst, hvilke løsninger der var mulige for etablering af varmekilde til den ny Stevnshal. Det skulle afdækkes om der kunne laves en samlet energirigtig løsning for svømmehallen og hallen, om det kunne betale sig at få varme til hallen fra svømmehallen og fordele og ulemper ved andre løsninger.

   

  Svømmehallens eksisterende varmesystem vil kræver væsentlige ombygninger, hvis der skal etableres enten jordvarme eller solvarme som varmekilde. Dette skyldes at alle spjæld og varmevekslere i systemet er bygget til høje fremløbstemperaturer, som et jordvarmeanlæg ikke kan lever. Det vil derfor være bekosteligt at ændre varmekilden, da det vil indebære en væsentlig ombygning af varmesystemet i hallen.

   

  Overvejelsen om varmeleverance fra svømmehallen til den ny hal har derimod indgået i analysen, men har som det fremgår af notatet vist sig ikke at være rentabel, hverken økonomisk eller i forhold til CO2 belastning.

   

  Det er økonomisk mest rentabelt at etablere et nyt gasfyr. Det koster ca. 42.000 kr. årligt ink. afskrivninger. Det skyldes hovedsageligt de lave etableringsomkostninger. Det koster kun ca. 100.000 kr. at etablere et nyt gasfyr, hvilket er mere end halvdelen af, hvad det koster at etablere et jordvarmesystem og ca. en tiendedel af omkostningerne forbundet med at etablere et jordvarmesystem med tilhørende solcelleanlæg. Etableringen af et gasfyr vil kunne holdes inden for det eksisterende budget for hallen uden at være en afgørende faktor for de øvrige muligheder i projektet.

   

  Et jordvarmesystem med solceller koster ca. 44.000 kr. årligt, hvis afskrivninger medregnes. I rene driftsomkostninger koster det ca. 1.000-5.000 kr. årligt. Det er selve etableringen, der er omkostningstung. Etableringsomkostningen er ca. 1-1,1 mio. Det vil enten være et meget væsentligt indgreb i projektets øvrige muligheder eller også vil det kræve en merbevilling til formålet.

   

  Hvis man udelukkende anskuer CO2-udledningen i forhold til energiforbruget, er det klart at foretrække at anlægge et jordvarmesystem med tilhørende solceller fremfor at opvarme med gas.

   

  En mellemløsning vil kunne være at vælge at lave jordvarme uden solceller. Her vil CO2-aftrykket være halveret i forhold til et gasfyr og investeringen vil ikke blive helt så høj som et anlæg med solceller. Etableringsomkostningen vil være omkring 350.000 kr. og anlægget vil koste omkr. 47.000 kr. årligt. Valg af denne løsning vil økonomisk i anlægssagen grive væsentligt ind i muligheden for at opfylde ønsker fra den prioriterede liste. Alternativt skal der søges merbevilling til formålet.

  Økonomi

  Hvis løsning 1 gasfyr vælges vil der ikke være en økonomisk konsekvens, da det vil kunne rummes inden for det eksisterende budget for anlægget.

   

  Hvis løsning 2 jordvarmenalæg med solceller vælges vil det være et meget væsentligt indgreb i de hidtidige forudsætninger for prioriteringen i sagen eller der vil skulle søges en merbevilling til formålet.

   

  Hvis løsning 3 jordvarmenalæg uden solceller vælges vil det være et væsentligt indgreb i de hidtidige forudsætninger for prioriteringen i sagen eller der vil skulle søges en merbevilling til formålet.

 • 230. Erhvervspolitik - midtvejsevaluering

  application/pdf icon midtvejsevaluering_-_erhvervspolitisk_handleplan_2019_stevns_kommune_0.pdfapplication/pdf icon midtvejsevaluering_gantt-kort_erhvervspolitisk_handleplan_2019-2023_-_version_1_0.pdf

  Resume

  Ifølge Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2019-2023 skal der i september måned gennemføres en midtvejtvejsevaluering, hvor der gives en status på de initiativer der fremgår af den erhevrvspolitiske handleplan.

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  1. udvalget tager midtvejsevalueringen og status på den erhvervspolitisk handleplan til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  1.  Taget til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Ifølge Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2019-2023, skal der i september måned gennemføres en midtvejtvejsevaluering og gives en status på de initiativer, der fremgår af den erhvervspolitiske handleplan.

   

  Den Erhvervspolitiske handleplan for 2019, blev godkendt af AET den 11. april 2019 og har været i kraft i 5 måneder. Handleplanen indeholder initativer, som udmønter erhvervspolitiken og de skal realiseres indenfor de kommende år. Initiativerne er grupperet efter Erhvervspolitikkens fem fokusområder. Handplanen beskriver de planlagte initiativer, herunder hvem der er ansvarlig for initiativet, samt hvilke resultater der forventes af de enkelte initiativer.

   

  Forvaltningen har sammen med Stevns Erhvervsråd lavet en opfølgning, der beskriver status på de enkelte initiativerne i september 2019. Midtvejsevalueringen forelægges udvalget til orientering. Handleplanen med statusbeskrivelser fremgår af bilag 1 og de enkelte initiativer og milepæle er listet i bilag 2. I planen er gennemførte initativer grønne, afventende initiativer røde, igangværende initiativer orange, mens initiatver som vurderes at kræve næmere stillingtagen lilla.

   

  Stevns Erhvervsråd er inviteret til mødet.

   

   

   

   

   

   

 • 231. Dansk Industri Lokalt Erhvervsklima 2019 - undersøgelse

  application/pdf icon bilag_1_kommuneark_stevns_0.pdfapplication/pdf icon bilag_2_metode_og_datagrundlag_lokalt_erhvervsklima_2019_0.pdf

  Resume

  Dansk Industri har offentliggjort deres årlige måling af kommunernes erhvervsvenlighed - Lokalt Erhvervsklima 2019. I målingen ranglistes kommunerne ud fra en række indikatorer og statistiske parametre. Stevns Kommune rykker 11. pladser op på listen fra nr. 70 til nr. 59. Resultatet af målingen forelægges udvalget til orientering.

   

   

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til AET, at

   

  1. Dansk Industris måling af Stevns Kommunes erhvervsvenlighed i 2019 tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  1. Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

   

  Stevns Kommune får en placering som nr. 59 i Dansk Industris måling af erhvervsvenlighed. Det er den højeste placering for Stevns Kommune i de 10 år Dansk Industri har gennemført målingen af kommunernes erhvervsvenlighed. Stevns Kommune rykker særligt frem på områderne 'Brug af private leverandører' og 'Kommunal sagsbehandling'. Derimod går Stevns Kommune tilbage på områderne 'Arbejdskraft' og 'Kommunens image'. Samlet set rykker Stevns Kommune frem på 6 områder og tilbage på 3, hvilket fremgår af bilag 1 - kommuneark Stevns Kommune 2019.

   

   

  Lokalt Erhvervsklima 2019 er ifølge Dansk Industri baseret på i alt 68 indikatorer, der afspejler de kommunale vilkår for at drive virksomhed i kommunen. Data er dels hentet fra en omfattende landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af danske virksomheders tilfredshed med den kommunale erhvervsvenlighed og dels fra officielle statistiske kilder. I Stevns Kommune har 41 virksomheder deltaget i årets undersøgelse og  de er blevet stillet spørgsmål indenfor 9 kategorier. Administrationen gør opmærksom på, at der generelt kan være en statistisk usikkerhed ved gennemførelse af kvantitative og kvalitative undersøgelse af denne karakter. Det nærmere datagrundlag og metode for undersøgelsen fremgår af Dansk Industris bilag 2 - Metode og Datagrundlag Lokalterhvervsklima 2019.

   

   

   

 • 232. Nyt aktivitetshus i Strøby Egede

  application/pdf icon aktivitetshus_i_stroeby_egede_0.pdfapplication/pdf icon qa_aktivitetshus_stroebyhjemmet_solstraalen_0.pdfapplication/pdf icon aeldreraadets_hoeringssvar_vedr._aktivitetshus_i_stroeby_egede_og_salg_af_stroebyhjemmet_0.pdfapplication/pdf icon handicapraadets_hoeringssvar_angaaende_nedlaeggelse_og_salg_af_stroeby_hjemmet_0.pdf

  Indstilling

  Politik & Borger indstiller til KB, via DIR, SSU og AET, at

  1. der etableres et kulturhus/mødested i Acaciebo, Strøby Egede
  2. Strøbyhjemmets brugere og Klub Aktiv flyttes hertil
  3. der undersøges om andre foreninger kan være interesseret i huset
  4. Acaciebo oprettes som en ressource i Conventus, således at booking af huset foregår på samme vilkår som øvrige kommunale lokaler

  Direktionen, 9. september 2019, pkt. 1:

  Anbefales.

  Social og Sundhed, 23. september 2019, pkt. 207:

  Ikke tilstede: Ellen Knudsen (C).

   

  Ad 1) Anbefales

  Ad 2) Anbefales

  Ad 3) Anbefales

  Ad 4) Anbefales

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  1. anbefales
  2. anbefales
  3. anbefales
  4. anbefales

  Sagsfremstilling

  Ejendommen Acaciebo, beliggende på Acacievej 54, Strøby Egede bliver pt. benyttet til børn med særlige behov.

  Huset rummer mulighed for, at der kan etableres et aktivitetshus for frivillige foreninger og brugergrupper. Huset har en størrelse og indretning der gør det muligt at have flere brugere på samme tid. Der er 4 større lokaler, hvoraf de 2 af dem har foldedør, således at de kan blive til ét stor rum. Derudover er der 5 mindre rum, og et fællesrum i forbindelse med et fuldt funktionelt køkken.
  Derudover er der en stor have der pt. er indrettet til børn med legehuse, gynge og sandkasse. Der er rig mulighed for, at der for eksempel kan etableres krolf-, kroket- eller petanquebane.
  Huset er indrettet således at gangbesværede og kørestolsbrugere har adgang.

  Der var i forbindelse med salget af det daværende Vallø Strand og ved sammenlægning af Acaciebo børnehave og Lærkehuset, ønske om, at Acaciebo blev et aktivitetshus. Dette ønske vil kunne realiseres ved, at Strøbyhjemmets pensionist- og brugergrupper rykkes hertil, samt at Lodbjerggårdsvejs Klub Aktiv og flyttes hertil. Derudover rummer huset stadig mulighed for, at øvrige foreninger og grupper kan benytte huset.

  Såfremt der bliver behov for det, vil der være mulighed for at etablere flere p-pladser.

   

   

  Økonomi

  Bygningen kræver ingen istandsættelse eller ombygning til ovenstående formål. Der vil dog være behov for mindre småreparationer efter en fraflytning af nuværende brugere. Estimat hertil 15.000,-

 • 233. Ankestatistik 2. kvartal 2019 - AET

  application/pdf icon ankestatistik_-_stevns_kommune_0.pdf

  Resume

  Orientering om Ankestyrelsens afgørelser 1. halvår 2019 på social- og beskæftigelsesområdet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked instilller til ØU via DIR og AET, at

  1. orienteringen om "Ankestatistik 1. halvår 2019 Stevns Kommune" tages til efterretning.

  Direktionen, 23. september 2019, pkt. 2:

  Anbefales taget til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet træffes i Stevns Kommune på deres respektive områder af centrene Arbejdsmarked, Børn & Læring samt Sundhed og Omsorg. Tallene herunder gælder afjorte sager i 1. halvår 2019 inden for Arbejdsmarkeds område

   

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats: Omgørelsespct. 0. Der er indbragt tre sager for Ankestyrelsen, Ankestyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse i alle tre sager.
  • Lov om aktiv socialpolitik: Omgørelsespct. 31. Der er indbragt 16 sager for Ankestyrelsen. 11 er blevet stadfæstet. tre sager er hjemvist mens to sager er ophævet/omgjort.
  • Lov om social pension og lov om højeste, mellemste mv. førtidspension: Omgørelsespct: 0. Der er indbragt to sager for Ankestyrelsen, som begge er blevet stadfæstet. 
  • Sygedagpengeloven: Omgørelsespct. 43. Der er indbragt 9 sager for Ankestyrelsen. Fire afgørelser er blevet stadfæstet, to sager er blevet ophævet/omgjort, en sag er hjemvist til yderligere belysning mens to sager er afvist.
  • Samlet set har Arbejdsmarked en omgørelsespct. på 28,6 pct. mens landsgennemsnittet er 27,8 pct. Her er der altså tale om en ganske lille afvigelse fra gennemsnittet.  

   

  Der bør udvises forsigtighed med at drage konklusioner på baggrund af ovenstående. Det begrænsede antal sager, gør det statistiske grundlag spinkelt. Det anslåes at Stevns Kommune træffer tæt på 10.000 afgørelser i løbet af et år.

   

  Arbejdsmarkeds kommentarer:

  Sygedagpengeloven har haft 9 sager i Ankestyrelsen, som fordeler sig således:

  Stadfæstelse 4 sager.

  Ændring 2 sager: Begge ændringer hidrører samme personsag, vi har lavet fejl i forhold til beskæftigelseskravet og deraf en afledt fejl i forhold til refusion.

  Hjemvisning 1 sager: I forhold til den hjemviste sag, mener Ankestyrelsen ikke den var tilstrækkelig lægeligt belyst, hvorfor den er hjemvist. Der afventes pt. ny status før der træffes en ny afgørelse.

  Afvisning 2 sager

  Lov om aktiv socialpolitik 16 afgjorte sager, som fordeler sig således:

  Stadfæstelse 11 sager.

  Ændringer 2 sager: Hidrører fastholdelse af tilbagebetaling, med en fejlbehæftet beregning af det tilbagebetalingspligtige beløb.

  Hjemvisning 3 sager: De hjemviste sager handler primært om indhentelse af yderligere oplysninger til belysning af sagerne.

   

  Se bilag "Ankestyrelsens Statistikker" for tabel: "Afgørelser fordelt efter afgørelsestyper og sagstype 1. halvår 2019", samt definitioner på: Afvisning/bortfald, hjemvisning, ændring/ophævelse og stadfæstelse.

 • 234. Beskæftigelsesrettet indsats Nøgletal Stevns juni 2019

  application/pdf icon jobindsats_noegletal_juni_2019_0.pdfapplication/pdf icon noegletal_overblik_juni_2019_0.pdf

  Resume

  Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, følger udviklingen i den beskæftigelsesrettede indsats, gennem de nøgletal som Jobindsats.dk offentliggør hver måned. Chef for arbejdsmarked kommenterer de enkelte figurer ved udvalgsmødet.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning.

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Stevns, består af 21 figurer - se bilag: Jobindsats_nøgletal_juni_2019 - fordelt i kategorierne:

  • Andel på offentlig forsørgelse (figur 1 og 2. er uden ranglisteplacering)
  • Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob
  • Nøgletal for kontanthjælpsreform
  • Nøgletal for sygedagpengereform
  • Nøgletal for beskæftigelsesreformen
  • Nøgletal for To- og Trepartsaftaler om integration

   

  Figur 1 og 2 kommenteres ikke denne gang, da materialet er det samme, som ved seneste udvalgsmøde.

   

  Bilag: Nøgletal_overblik_juni_2019, giver et overblik over forandringer i ranglisteplacering og tendens for figur 3-21 ift. seneste afrapportering.

 • 235. Status på FGU institutionen

  Resume

  På baggrund af et mindre optag af elever end forudsat på Forberedende GrundUddannelse (FGU) gives her en orientering om hvilke årsager der kan ligge bag og hvilke skridt der tages for at få optaget til at stige. FGU institutionen er afhængig af et optag som ligger tæt på det estimerede, for at få uddannelsen til at være økonomisk sund.

  Indstilling

  Arbejdsmarked indstiller til AET, at

  1. orienteringen tages til efterretning

  Beslutning

  Deltog ikke: Thomas Overgaard (A)

   

  Taget til efterretning

  Sagsfremstilling

  Pr. 6. september er 35 unge fra Stevns Kommune målgruppevurderet til FGU. Det forventede antal unge i maj 2019 var ca. 60 unge. 

  Der visiteres forsat unge ind til målgruppevurdering der går via UUV. De kommer enten i den åbne vejledning eller unge som indkaldes til en samtale om mulighederne i FGU. Erfaring fra tidligere år viser, at nogle unge foretager omvalg og fx afbryder deres 10. klasse, erhvervsuddannelse eller gymnasiet. Nogle af dem forventes målgruppevurderet til FGU. Efter sommerferien er der målgruppevurderet 7 unge fra Stevns og antallet stiger fortsat.

  Årsager til at færre end ventet er målgruppevurderet og hvilke initiativer der er sat i værk:

  • I maj 2019 var forventningen, at alle de unge hvis produktionsskoleforløb strakte sig til efter sommerferien ville overgå til FGU. Imidlertid er 4 unge fortsat i produktionsskoleordningen, og tæller derfor ikke med i opgørelsen.
   • De unge indkaldes systematisk til samtale omkring målgruppevurdering til FGU. FGU institutionen Midt Øst forventes at afholde et infomøde med de nuværende produktionsskoleelever om mulighederne i FGU. Derefter målgruppevurderes de unge, med henblik på FGU.
  • I maj 2019 estimerede Arbejdsmarked, at ca. 15-17 unge på uddannelseshjælp ville være i målgruppen for FGU. Skønnet var baseret på den daværende bestand af unge på uddannelseshjælp. En mindre del end først antaget er startet på FGU. Nogle af de unge er gået i arbejde eller til ordinær uddannelse mens en gruppe unge enten er uafklarede eller beskæftigelsesrettede tilbud.
   • UUV fokuserer på at gøre FGU tilbuddet så attraktivt som muligt for potentielle FGU-elever. UUV er i tæt samarbejde med sagsbehandlerne i Stevns Kommune ift. de unge, der kan være i målgruppen.
  • FGU Midt/Øst har ingen linjer indenfor det musiske/kreative eller idræt, hvilket har været et ønske for en del unge.
   • Der er etabelret en dialog med FGU Midt/Øst med henblik på at etablere et fælles vidensgrundlag omkring de unge. Herunder, hvad der tiltrækker de unge og hvad der skal til for at motivere dem til at starte på FGU.

  Endelig er der udfordringer med at motivere og målgruppevurdere unge til en uddannelse og institution under opbygning. Der er etableret et godt samarbejde med FGU Midt/Øst, hvilket er afgørende for de unges vej til og igennem FGU.

   

  Det estimerede antal på 60 som skal målgruppevurderes udgøres af:

  • 35 er målgruppevurderet til FGU. Af de 35 som er målgruppevurderet til FGU er 27 aktuelt i gang med FGU. Af de resterende 8 unge, er to personer forsat i folkeskole. En er skiftet til EUC, en rejst ud af landet, en flyttet ud af Stevns Kommune, en gået i lære, mens to har behov for yderligere afklaring, heraf den ene efter afbrudt FGU-forløb.
  • 4 er forblevet på produktionsskoleordning
  • 8 er visiteret til målgruppevurdering men ikke blevet målgruppevurderet. To er gået i arbejde, en er gået i uddannelse, en person forventer start på FGU i januar -efter endt barsel, en person er ikke kontaktbar, to er fraflyttet mens en er overgået til anden aktivering
  • 10 forventes at blive målgruppe vurderet som følge af frafald fra ungdomsuddannelse i løbet af 2019. Erfaringsmæssigt er der et frafald på 10 - 15 personer i perioden efter sommerferien og før jul.

   

 • 236. Diverse orienteringer - AET den 25. september 2019 (Lukket)

 • 237. Underskriftsark (Lukket)