Referat

 • 120. Dagsorden - godkendelse

  Resume

  Godkendelse af dagsorden for AET den 19. december 2018.

   

  Beslutning

  Godkendt.

 • 121. Uddannelsesvejledning efter august 2019

  application/pdf icon stevns_bilag_1_og_2_til_uuvs_samarbejdsaftale_1.8.2019_vers._4.12.2018.pdfapplication/pdf icon samarbejdsaftale_pr._1.8.2019_stevns_vers_6_af_3.12.2018.pdf

  Resume

  Samarbejdet omkring UUV ophører pr. august 2019.  Derfor skal der tages stilling til, hvorledes vi ønsker, at videreføre indsatsen. I det følgende vil der blive præsenteret to mulige scenarier for et videre samarbejde, som skal understøtte den kommende Kommunale UngeIndsats (KUI). Sagen behandles samtidigt i AET, BUL og SSU da samarbejdet berører alle tre udvalgsområder. Således har UUV hidtil stået for vejledning og brobygning i udskolingen (B&L) ligesom UUV indstiller til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU), hvilket berører såvel (S&O) som Arbejdsmarked. Arbejdsmarked har derudover samarbejde med UUV vedrørende uddannelsesvejledning af unge op til det 25. år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller til KB via DIR, AET, SSU, BUL, at

  1. der peges på en model for det kommende samarbejde, som forvaltningen skal arbejde videre mod.
  2. såfremt der peges på model 2, forhandler Arbejdsmarked og UUV en yderligere præciseret aftale indenfor samme økonomiske ramme.

   Direktionen, 10. december 2018, pkt. 1:

  Der arbejdes videre med en indstilling der anbefaler model 2, under forudsætning af at der kan forhandles en yderligere præciseret aftale på det nuværende omkostningsniveau.

  Direktionen anbefaler endvidere at sagen efter fællesmødet med de stående udvalg på torsdag i næste uge behandles på ØU og KB i januar måned.

  Beslutning

  Sagen er drøftet, og genoptages på BUL-mødet i februar 2019.

   

  Udvalget ønsker et oplæg til en model, der kombinerer et formelt samarbejde (model 2) og mulighed for at påvirke og prioritere indsatsen fra fagområderne.

   

  Der ønskes sikkerhed for en tydelig tilstedeværelse på Stevns i forhold til hele målgruppen for den koordinerede ungeindsats (KUI).

  Der ønskes viden i forhold til, hvordan UUV har gjort en forskel i forhold til uddannelsesfrekvensen fra 2004 til 2018

  Det ønskes belyst, hvordan vejledningsopgaven indtænkes i det tværfaglige velfærdsprogram.

  Det ønskes, at vejledningsopgaven aktivt indtænker det lokale erhvervsliv.

   

  BUL anbefaler på et kommende møde udkast til en samarbejdsaftale, som herefter indstilles til godkendelse i ØU og KB.

  Sagsfremstilling

  Ungdommens Uddannelsesvejledning blev ved lov etableret i 2004 med henblik på at styrke vejledningen af unge i grundskolen og op til 25 år. UUV blev etableret som et tværkommunalt samarbejde bestående af de nuværende Køge, Greve, Solrød og Stevns kommuner. UUVs sekretariat har til huse i Køge Kommune og alle medarbejdere er i dag ansat i Køge Kommune.

   

  Stevns Kommune har i lighed med de andre kommuner i UUV-samarbejdet været meget tilfredse med UUV’s opgaveløsning, som har betydet en professionalisering af vejledningsindsatsen og en pålidelig og konsistent opsamling af data på uddannelsesområdet samt en en stor fleksibilitet og villighed til at understøtte særlige ønsker om specifik data fra Stevns Kommune.

   

  Reformen: ”Bedre veje til uddannelse og job” fra 13. oktober 2017 flytter ansvaret for ungeindsatsen entydigt til kommunerne. Det betyder, at kommunerne får det fulde ansvar for at gøre alle unge parate til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse, og herunder også ansvaret for koordinering af den samlede ungeindsats i den enkelte kommune på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen. Dette indebærer, at kravet om, at kommunens uddannelsesvejledning skal ske i regi af Ungdommens UddannelsesVejledning (UUV), fjernes. Det bliver således op til kommunerne selv at afgøre, hvordan Ungdommens UddannelsesVejlednings funktioner videreføres.

   

  Der er samlet hvad der svarer til  4,6 medarbejdere i UUV Køge, der arbejder med opgaver i Stevns. Dette estimeret fordelt på:

  • To grundskolevejledere (folkeskole, privatskole og friskole)
  • En STU-vejleder – indstiller unge til STU og har den opfølgende og  kordinerende funktion som sikrer sammenhæng i forløb tværs af S&O, B&L og Arbejdsmarked
  • En vejleder, hvis opgaver omfatter åben vejledning og opsøgende indsats overfor unge der frafalder deres studie o. lign.
  • 0,6 årsværk til administration, databehandling, IT system, kompetenceudvikling ledelse o.lign.

   

  De 4,6 medarbejdere overgår via Lov om Virksomhedsoverdragelse, til ansættelse i Stevns Kommune pr. august 2019, medmindre der laves aftale med Køge kommune om videreførelse af samarbejde.

   

  For at kunne tilrettelægge den videre Kommunale Ungeindsats skal KB tage stilling til, hvilket af de to nedenstående overordnede samarbejdsformer forvaltningen skal arbejde for at etablere.

   

  Model I:

  Stevns Kommune hjemtager:

  • Vejledningsindsatsen i grundskolen
  • STU vejledning
  • Vejledning og opsøgende indsats overfor studiefrafaldne
  • Åben vejledning
  • Sekretariatsbetjening

   

  Indgår i samarbejde med følgende kommuner: Faxe, Køge, Ringsted, Solrød og Sorø vedr.

   

  • It-systemer (ved at indgå i kontraktforhandlinger sammen med ovennævnte kommuner overfor IT-system-leverandør, satser man på at kunne få en mere konkurrencedygtig pris)
  • Datamodel (aftale om fælles standarder for opsamling og videreformidling af data, således at der kan dannes ledelsesinformation på baggrund af uniformt data, hvilket er essentielt, såfremt vi ønsker at sammenligne os med øvrige kommuner i 5-kommune samarbejdet)
  • Vejledernetværk (der etableres et netværk bestående af vejledere fra de fem kommuner med henblik på at sikre fagligheden på tværs af kommunerne. Vejledernetværket kommer ligeledes til at sikre kompetenceudvikling og vil stå for fælles seminarer og konferencer)
  • Brobygning (koordinering af aftaler med uddannelsesinstitutioner om brobygningsforløb)

  Fordele: Ved at tage store dele af UUV’s hidtidige opgaver hjem, får man i højere grad indflydelse på, hvorledes man ønsker at allokere resurser til vejledningsopgaver, således også, hvilken opgaveportefølje den enkelte vejleder har.

  Ulemper: UUV-vejlederteamet har på nuværende tidspunkt et etableret og velfungerende samarbejde med klare snitflader og viden om handlingskompetence. Med hjemtagning af vejlederindsatsen vil driftssikkerhedeb udfordres. Ydermere gør Stevns Kommune sig sårbar ift. langtidssygemeldinger o. lign. ligesom der kan være et videns- og kompetencetab forbundet med – ikke at have større fagligt miljø i det daglige arbejde. Endelig giver man køb på stordriftsfordele ifm. administration.

   

  Vejledningsindsatsen i grundskolen ligger naturligt under Børn og Lærings domæne, mens STU-vejledning og vejledning af unge over 18 år vil ligge under Arbejdsmarkeds domæne. Dertil vil skulle tages stilling til ansvarsplacering af opsøgende vejledning til målgruppen 16 – 18 årige der har afsluttet folkeskolen. Dette betyder at vejledningsindsatsen enten skal placeres delt under de to centre eller placeres under et enkelt center, i tæt samarbejde med det andet. Dette vil utvivlsomt give anledning uklarheder ift. sniftflader og lignende som skal adresseres ved denne løsning.

   

  Model II

  Stevns Kommune søger et udvidet samarbejde med Køge Kommune om hele det hidtidige UUV-område.
  og indgår i samarbejde omkring:

  • It-systemer (ved at indgå i kontraktforhandlinger sammen med ovennævnte kommuner overfor IT-system-leverandør, satser man på at kunne få en mere konkurrencedygtig pris)
  • Datamodel (aftale om fælles standarder for opsamling og videreformidling af data, således at der kan dannes ledelsesinformation på baggrund af uniformt data, hvilket er essentielt, såfremt vi ønsker at sammenligne os med øvrige kommuner i 5 kommune samarbejdet)
  • Vejledernetværk (der etableres et netværk bestående af vejledere fra de fem kommuner med henblik på at sikre fagligheden på tværs af kommunerne. Vejledernetværket kommer ligeledes til at sikre kompetenceudvikling og vil stå for fælles seminarer og konferencer)
  • Brobygning (koordinering af aftaler med uddannelsesinstitutioner om brobygningsforløb)

   

  Fordele: Kontinuitet i indsatsen. De etablerede samarbejdskanaler forbliver intakte og arbejdet omkring vejledningen i grundskolen, den koordinerende indsats på STU-området og den øvrige vejledning kan fortsættes uden opbrud og deraf følgende uklarheder. Vejlederne bliver en del af et fast fagligt netværk med adgang til daglig ad hoc sparring på vitale områder. Endelig vil der være stordriftsfordele forbundet med at fortsætte samarbejdet med det nuværende UUV. Derudover giver denne model en større driftsikkerhed i tilfælde af sygdom, opsigelser og lignende.

   

  Ulemper: Mindre indflydelse på, hvorledes man ønsker at allokere resurser til vejledningsopgaver, således også, hvilken opgaveportefølje den enkelte vejleder har.

   

  Sammenfatning.

  Som det fremgår, er der på driftssiden, især i forhold til driftsikkerhed, klare fordele ved at forblive i et fuldt forpligtigende samarbejde med Køge. Såfremt dette samarbejde skal opsiges, skal det være begrundet i, at man ønsker en større frihedsgrad til at strukturere indsatsen ud fra særlige ønsker i Stevns Kommune. Forvaltningen har ikke i analysen fundet væsentlige fordele der kan søges opnået via dette, som ikke allerede forfølges i samarbejdet med UUV-Køge. Dette skyldes som angivet især, at forvaltningen i det hidtidige samarbejde har oplevet stor fleksibilitet og vilje til at understøtte særlige ønsker og behov fra Stevns Kommune.

  Slutteligt skal det nævnes, at det forlængelse af samarbejdsaftalen med Køge, forventes at kunne opsiges med års varsel. Det vil derfor ved forlængelse af samarbejdet være muligt, at hjemtage yderligere funktioner til Stevns Kommune med forholdsvis kort varsel, såfremt dette ønskes som del af en større organisatorisk og politisk strategi. 

   

  Økonomi

  Model I

  Det er usikkert, hvorvidt man kan opretholde det samme serviceniveau og ekspertise indenfor samme budgetmæssige ramme.

   

  Model II                         

  Det forventes at samarbejdet med Køge vil kunne etableres indenfor den samme budgetmæssige ramme som er lagt for det nuværende UUV-samarbejde. Se bilag.

 • 122. Underskriftsark (Lukket)